Printout from www.yimby.se
....

Dags för en stadsminister?

Map
Sammanfattning

Många talar om bristen på bostadspolitiken, det är värre än så. Sverige saknar en samlad politik för våra städers utveckling. Vi har en landsbygdsminister. Kanske dags för en stadsminister? Hur ser framtidens stad ut och vilka utmaningar behöver framtidens städer hantera?

Beskrivning

Många talar om bristen på bostadspolitiken, det är värre än så. Sverige saknar en samlad politik för våra städers utveckling. Vi har en landsbygdsminister. Kanske dags för en stadsminister? För det är i staden det händer. Nya idéer och kunskaper uppstår där människor möts. I staden sker utveckling och tillväxt. Nya arbetstillfällen skapas som gynnar hela Sverige. I staden kan förutsättningar skapas för ett hållbart och tolerant samhälle. De städer som prövar, försöker, orkar och kan lyssna är framtidens vinnare! Men har politikerna och stadens aktörer verktygen, viljan eller kunskapen? Hur ser framtidens stad ut och vilka utmaningar behöver framtidens städer hantera? Möt Sveriges Arkitekter och aktörer från Malmö, Göteborg, Stockholm och Helsingborg i ett samtal om planering och arkitektur för framtidens städer!

Arrangör: Sveriges Arkitekter
Evenemangstyp: Seminarium & mingel
Ämne: Byggande, Infrastruktur
Medverkande: Björn Siesjö, stadsarkitekt, Göteborgs stad. Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad. Tomas Rudin, oppositionsborgarråd för (S) i Stockholm vice ordförande för stadsbyggnadsnämnden, Stockholm stad. Ola Andersson, arkitekt författare och debattör. Kristoffer Nilsson, arkitekt med inriktning på samhällsplanering, Helsingborgs stad. Laila Strunke, förbundsordförande, Sveriges Arkitekter. Catherina Fored, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter.
Förtäring: Ja

Mer information: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/9693

Date and time: July 5 2012 15:00 - 16:30
Location: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1
City: Visby
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:


If you support our ideas, join YIMBY Stockholm:s 7377 members. It only takes a minute and costs nothing.

Yttrande över Detaljplan för Gator vid Backaplan inom stadsdelen Backa i Göteborg
Du kan t.ex. skriva: [quote]Ämne/Subject: Synpunkter på Detaljplan för Gator vid Backaplan inom stadsdelen Backa i Göteborg (Diarienummer SBK: BN0369/12)

Hej,

Jag skriver angående Detaljplan för Gator vid Backaplan inom stadsdelen Backa i Göteborg (Diarienummer SBK: BN0369/12). Jag instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som avstyrker planförslaget och föreslår att småskaliga lösningar för biltrafiken utreds.

Med vänliga hälsningar

*ditt namn*
*ev. din adress*[/quote]

Illustrationsritning.

Ännu en skiss på motorledslandskapet.

 

Yttrandet följer i sin helhet

Yttrande över Detaljplan för Gator vid Backaplan inom stadsdelen Backa i Göteborg

Diarienummer SBK: BN0369/12

Allmänt

Yimby Göteborg instämmer i att det är viktigt att planens intentioner som bland annat innebär att minska trafikbelastningen på Gustav Dahlénsgatan avseende trafik från Björlanda och väster för vidare passage till Lundbyleden uppfylls. Det är även positivt att skapa förutsättningar för en framtida pendeltågstation vid Bohusbanan för Backaplan och Brunnsbo. Tyvärr riskerar planen att förstöra vidare stadsbebyggelse i området då en storskalig biltrafiklösning med uselt markutnyttjande har föreslagits. Yimby Göteborg avstyrker därför planen och föreslår att småskaliga lösningar för biltrafiken utreds.

 

Synpunkter

Göteborgs gleshet är en direkt orsak av att bilen har fått en framträdande plats i planeringen. För att vända trenden måste förtätning få en framträdande plats istället, inte sitta fast i stigberoende. Därför behövs en plan som läker ihop östra och västra sidorna av järnvägen istället för att förstärka dess barriäreffekter. I dagsläget har planeringen av boulevardisering av gamla motortrafikleder påbörjats i Göteborg. Vi tycker därför det är ytterst märkligt att samma tjänstemän kan föreslå en lösning som var omodern redan på 1960-talet.

"Stadsbyggnadskontoret har gjort en stadsbyggnadsstudie för Backaplan-Brunnsbo. I denna poängteras vikten av en bra koppling mellan Brunnsbo och Backaplan. Mycket av rekommendationerna rör i första hand Brunnsbo och Backaplan, men bland annat pekar man på vikten att skapa en kontinuitet av stad genom ett stadsmässigt stråk som löper genom Backaplan och vidare genom Brunnsbo mot Selma Lagerlöfs torg. Det innebär att förtäta i första hand längs det stadsmässiga stråk som ska knyta samman Backaplan, Brunnsbo och Selma. Stråket utvecklas till ett stadsrum med flertal offentliga mötesplatser med en gatumiljö som vittnar om den centrala staden."

På vilket sätt uppfyller liggande planförslag den utredning om stadsbyggnadsstudie (citat ovan) i Backaplan-Brunnsbo som genomförts?

I förslaget diskuteras mycket de gröna kopplingarna som ska stärkas i området, men mycket lite utrymme ägnas åt hur staden ska bindas samman när den nya vägen står färdig. Vägen riskerar att skapa en otrygg och ogästvänlig miljö för de som rör sig i området. Istället för att prioritera gröna stråk (som av många upplevs som otrygga) måste fokus ligga på att skapa befolkade och levande stadsmiljöer.

Istället för att leda trafiken runt Backaplan och Kvillebäcken bör SBK utreda om det är möjligt att ledatrafiken genom områdena på stadsgator med låg hastighet.

 


Yttrande över Detaljplan för Gator vid Backaplan inom stadsdelen Backa i Göteborg
Du kan t.ex. skriva: [quote]Ämne/Subject: Synpunkter på Detaljplan för Gator vid Backaplan inom stadsdelen Backa i Göteborg (Diarienummer SBK: BN0369/12)

Hej,

Jag skriver angående Detaljplan för Gator vid Backaplan inom stadsdelen Backa i Göteborg (Diarienummer SBK: BN0369/12). Jag instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som avstyrker planförslaget och föreslår att småskaliga lösningar för biltrafiken utreds.

Med vänliga hälsningar

*ditt namn*
*ev. din adress*[/quote]

Illustrationsritning.

Ännu en skiss på motorledslandskapet.

 

Yttrandet följer i sin helhet

Yttrande över Detaljplan för Gator vid Backaplan inom stadsdelen Backa i Göteborg

Diarienummer SBK: BN0369/12

Allmänt

Yimby Göteborg instämmer i att det är viktigt att planens intentioner som bland annat innebär att minska trafikbelastningen på Gustav Dahlénsgatan avseende trafik från Björlanda och väster för vidare passage till Lundbyleden uppfylls. Det är även positivt att skapa förutsättningar för en framtida pendeltågstation vid Bohusbanan för Backaplan och Brunnsbo. Tyvärr riskerar planen att förstöra vidare stadsbebyggelse i området då en storskalig biltrafiklösning med uselt markutnyttjande har föreslagits. Yimby Göteborg avstyrker därför planen och föreslår att småskaliga lösningar för biltrafiken utreds.

 

Synpunkter

Göteborgs gleshet är en direkt orsak av att bilen har fått en framträdande plats i planeringen. För att vända trenden måste förtätning få en framträdande plats istället, inte sitta fast i stigberoende. Därför behövs en plan som läker ihop östra och västra sidorna av järnvägen istället för att förstärka dess barriäreffekter. I dagsläget har planeringen av boulevardisering av gamla motortrafikleder påbörjats i Göteborg. Vi tycker därför det är ytterst märkligt att samma tjänstemän kan föreslå en lösning som var omodern redan på 1960-talet.

"Stadsbyggnadskontoret har gjort en stadsbyggnadsstudie för Backaplan-Brunnsbo. I denna poängteras vikten av en bra koppling mellan Brunnsbo och Backaplan. Mycket av rekommendationerna rör i första hand Brunnsbo och Backaplan, men bland annat pekar man på vikten att skapa en kontinuitet av stad genom ett stadsmässigt stråk som löper genom Backaplan och vidare genom Brunnsbo mot Selma Lagerlöfs torg. Det innebär att förtäta i första hand längs det stadsmässiga stråk som ska knyta samman Backaplan, Brunnsbo och Selma. Stråket utvecklas till ett stadsrum med flertal offentliga mötesplatser med en gatumiljö som vittnar om den centrala staden."

På vilket sätt uppfyller liggande planförslag den utredning om stadsbyggnadsstudie (citat ovan) i Backaplan-Brunnsbo som genomförts?

I förslaget diskuteras mycket de gröna kopplingarna som ska stärkas i området, men mycket lite utrymme ägnas åt hur staden ska bindas samman när den nya vägen står färdig. Vägen riskerar att skapa en otrygg och ogästvänlig miljö för de som rör sig i området. Istället för att prioritera gröna stråk (som av många upplevs som otrygga) måste fokus ligga på att skapa befolkade och levande stadsmiljöer.

Istället för att leda trafiken runt Backaplan och Kvillebäcken bör SBK utreda om det är möjligt att ledatrafiken genom områdena på stadsgator med låg hastighet.

 


Yttrande över Detaljplan för Gator vid Backaplan inom stadsdelen Backa i Göteborg
Du kan t.ex. skriva: [quote]Ämne/Subject: Synpunkter på Detaljplan för Gator vid Backaplan inom stadsdelen Backa i Göteborg (Diarienummer SBK: BN0369/12)

Hej,

Jag skriver angående Detaljplan för Gator vid Backaplan inom stadsdelen Backa i Göteborg (Diarienummer SBK: BN0369/12). Jag instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som avstyrker planförslaget och föreslår att småskaliga lösningar för biltrafiken utreds.

Med vänliga hälsningar

*ditt namn*
*ev. din adress*[/quote]

Illustrationsritning.

Ännu en skiss på motorledslandskapet.

 

Yttrandet följer i sin helhet

Yttrande över Detaljplan för Gator vid Backaplan inom stadsdelen Backa i Göteborg

Diarienummer SBK: BN0369/12

Allmänt

Yimby Göteborg instämmer i att det är viktigt att planens intentioner som bland annat innebär att minska trafikbelastningen på Gustav Dahlénsgatan avseende trafik från Björlanda och väster för vidare passage till Lundbyleden uppfylls. Det är även positivt att skapa förutsättningar för en framtida pendeltågstation vid Bohusbanan för Backaplan och Brunnsbo. Tyvärr riskerar planen att förstöra vidare stadsbebyggelse i området då en storskalig biltrafiklösning med uselt markutnyttjande har föreslagits. Yimby Göteborg avstyrker därför planen och föreslår att småskaliga lösningar för biltrafiken utreds.

 

Synpunkter

Göteborgs gleshet är en direkt orsak av att bilen har fått en framträdande plats i planeringen. För att vända trenden måste förtätning få en framträdande plats istället, inte sitta fast i stigberoende. Därför behövs en plan som läker ihop östra och västra sidorna av järnvägen istället för att förstärka dess barriäreffekter. I dagsläget har planeringen av boulevardisering av gamla motortrafikleder påbörjats i Göteborg. Vi tycker därför det är ytterst märkligt att samma tjänstemän kan föreslå en lösning som var omodern redan på 1960-talet.

"Stadsbyggnadskontoret har gjort en stadsbyggnadsstudie för Backaplan-Brunnsbo. I denna poängteras vikten av en bra koppling mellan Brunnsbo och Backaplan. Mycket av rekommendationerna rör i första hand Brunnsbo och Backaplan, men bland annat pekar man på vikten att skapa en kontinuitet av stad genom ett stadsmässigt stråk som löper genom Backaplan och vidare genom Brunnsbo mot Selma Lagerlöfs torg. Det innebär att förtäta i första hand längs det stadsmässiga stråk som ska knyta samman Backaplan, Brunnsbo och Selma. Stråket utvecklas till ett stadsrum med flertal offentliga mötesplatser med en gatumiljö som vittnar om den centrala staden."

På vilket sätt uppfyller liggande planförslag den utredning om stadsbyggnadsstudie (citat ovan) i Backaplan-Brunnsbo som genomförts?

I förslaget diskuteras mycket de gröna kopplingarna som ska stärkas i området, men mycket lite utrymme ägnas åt hur staden ska bindas samman när den nya vägen står färdig. Vägen riskerar att skapa en otrygg och ogästvänlig miljö för de som rör sig i området. Istället för att prioritera gröna stråk (som av många upplevs som otrygga) måste fokus ligga på att skapa befolkade och levande stadsmiljöer.

Istället för att leda trafiken runt Backaplan och Kvillebäcken bör SBK utreda om det är möjligt att ledatrafiken genom områdena på stadsgator med låg hastighet.

 


Du kan t.ex. skriva: [quote]Ämne/Subject: Synpunkter på Detaljplan för Gator vid Backaplan inom stadsdelen Backa i Göteborg (Diarienummer SBK: BN0369/12)

Hej,

Jag skriver angående Detaljplan för Gator vid Backaplan inom stadsdelen Backa i Göteborg (Diarienummer SBK: BN0369/12). Jag instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som avstyrker planförslaget och föreslår att småskaliga lösningar för biltrafiken utreds.

Med vänliga hälsningar

*ditt namn*
*ev. din adress*[/quote]

Illustrationsritning.

Ännu en skiss på motorledslandskapet.

 

Yttrandet följer i sin helhet

Yttrande över Detaljplan för Gator vid Backaplan inom stadsdelen Backa i Göteborg

Diarienummer SBK: BN0369/12

Allmänt

Yimby Göteborg instämmer i att det är viktigt att planens intentioner som bland annat innebär att minska trafikbelastningen på Gustav Dahlénsgatan avseende trafik från Björlanda och väster för vidare passage till Lundbyleden uppfylls. Det är även positivt att skapa förutsättningar för en framtida pendeltågstation vid Bohusbanan för Backaplan och Brunnsbo. Tyvärr riskerar planen att förstöra vidare stadsbebyggelse i området då en storskalig biltrafiklösning med uselt markutnyttjande har föreslagits. Yimby Göteborg avstyrker därför planen och föreslår att småskaliga lösningar för biltrafiken utreds.

 

Synpunkter

Göteborgs gleshet är en direkt orsak av att bilen har fått en framträdande plats i planeringen. För att vända trenden måste förtätning få en framträdande plats istället, inte sitta fast i stigberoende. Därför behövs en plan som läker ihop östra och västra sidorna av järnvägen istället för att förstärka dess barriäreffekter. I dagsläget har planeringen av boulevardisering av gamla motortrafikleder påbörjats i Göteborg. Vi tycker därför det är ytterst märkligt att samma tjänstemän kan föreslå en lösning som var omodern redan på 1960-talet.

"Stadsbyggnadskontoret har gjort en stadsbyggnadsstudie för Backaplan-Brunnsbo. I denna poängteras vikten av en bra koppling mellan Brunnsbo och Backaplan. Mycket av rekommendationerna rör i första hand Brunnsbo och Backaplan, men bland annat pekar man på vikten att skapa en kontinuitet av stad genom ett stadsmässigt stråk som löper genom Backaplan och vidare genom Brunnsbo mot Selma Lagerlöfs torg. Det innebär att förtäta i första hand längs det stadsmässiga stråk som ska knyta samman Backaplan, Brunnsbo och Selma. Stråket utvecklas till ett stadsrum med flertal offentliga mötesplatser med en gatumiljö som vittnar om den centrala staden."

På vilket sätt uppfyller liggande planförslag den utredning om stadsbyggnadsstudie (citat ovan) i Backaplan-Brunnsbo som genomförts?

I förslaget diskuteras mycket de gröna kopplingarna som ska stärkas i området, men mycket lite utrymme ägnas åt hur staden ska bindas samman när den nya vägen står färdig. Vägen riskerar att skapa en otrygg och ogästvänlig miljö för de som rör sig i området. Istället för att prioritera gröna stråk (som av många upplevs som otrygga) måste fokus ligga på att skapa befolkade och levande stadsmiljöer.

Istället för att leda trafiken runt Backaplan och Kvillebäcken bör SBK utreda om det är möjligt att ledatrafiken genom områdena på stadsgator med låg hastighet.