Printout from www.yimby.se
....

Dags för en stadsminister?

Map
Sammanfattning

Många talar om bristen på bostadspolitiken, det är värre än så. Sverige saknar en samlad politik för våra städers utveckling. Vi har en landsbygdsminister. Kanske dags för en stadsminister? Hur ser framtidens stad ut och vilka utmaningar behöver framtidens städer hantera?

Beskrivning

Många talar om bristen på bostadspolitiken, det är värre än så. Sverige saknar en samlad politik för våra städers utveckling. Vi har en landsbygdsminister. Kanske dags för en stadsminister? För det är i staden det händer. Nya idéer och kunskaper uppstår där människor möts. I staden sker utveckling och tillväxt. Nya arbetstillfällen skapas som gynnar hela Sverige. I staden kan förutsättningar skapas för ett hållbart och tolerant samhälle. De städer som prövar, försöker, orkar och kan lyssna är framtidens vinnare! Men har politikerna och stadens aktörer verktygen, viljan eller kunskapen? Hur ser framtidens stad ut och vilka utmaningar behöver framtidens städer hantera? Möt Sveriges Arkitekter och aktörer från Malmö, Göteborg, Stockholm och Helsingborg i ett samtal om planering och arkitektur för framtidens städer!

Arrangör: Sveriges Arkitekter
Evenemangstyp: Seminarium & mingel
Ämne: Byggande, Infrastruktur
Medverkande: Björn Siesjö, stadsarkitekt, Göteborgs stad. Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad. Tomas Rudin, oppositionsborgarråd för (S) i Stockholm vice ordförande för stadsbyggnadsnämnden, Stockholm stad. Ola Andersson, arkitekt författare och debattör. Kristoffer Nilsson, arkitekt med inriktning på samhällsplanering, Helsingborgs stad. Laila Strunke, förbundsordförande, Sveriges Arkitekter. Catherina Fored, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter.
Förtäring: Ja

Mer information: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/9693

Date and time: July 5 2012 15:00 - 16:30
Location: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1
City: Visby
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:


If you support our ideas, join YIMBY Stockholm:s 6449 members. It only takes a minute and costs nothing.

Yttrande över Detaljplan för Järnvägstunnel och Bostäder vid Säterigatan
Du kan t.ex. skriva: [quote]Ämne/Subject: Synpunkter på Detaljplan för Järnvägstunnel och Bostäder vid Säterigatan (Diarienummer SBK: BN0532/13)

Hej,

Jag skriver angående Detaljplan för Järnvägstunnel och Bostäder vid Säterigatan (Diarienummer SBK: BN0532/13). Jag instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som bland annat tar upp att det måste skapas en större varation genom småskalig fastighetsindelning, fler bostäder genom slutna kvarter och krav på lokaler i gatuplan.

Med vänliga hälsningar

*ditt namn*
*ev. din adress*[/quote]

Det går även att anväda formuläret på hemsidan för programmet.

Illustration av planen med bebyggelsehöjder angivna.

 

Yttrandet följer i sin helhet.

 

Allmänt

Yimby Göteborg tycker att det är glädjande att Hamnbanan föreslås läggas i tunnel och vi tycker att det är mycket viktigt att knyta samman Lundby och Norra Älvstranden. För tillgängligheten är det bra att gatustrukturen är i ett finmaskigt nät.

Tyvärr uppfylls inte att planens målsättning att ”bättre koppla ihop Norra Älvstranden med övriga Lundby” önskvärd utsträckning. De sönderhackade kvarteren är direkt kontraproduktiva mot nästan alla de ambitioner som uttrycks i planen; bullersäkring, stadsmässiga gaturum, tydlighet mellan privat och offentligt samt skydd mot insyn och täthet. Yimby anser att slutna kvarter är överlägset bättre för att klara alla dessa krav än den lösning som föreslås i planen. För att undvika att utvidga förorterna vid vattnet (Eriksberg och Sannegårdshamnen) och bygga riktig stad måste kraven på lokalyta drivas hårdare i planen. 

 

Synpunkter

Byggnadshöjd

Detaljplanen innebär att bebyggelse i 4-7 våningar skapas mellan Bratteråsberget och Celsiusgatan, liksom utmed Östra Eriksbergsgatan och Säterigatan. Detta är för lågt. Låt exploatören sätta begränsningen i våningshöjd baserat på efterfrågan och ekonomi.

 

Koppling mot Kyrkbyn

I de tidiga visionerna för bebyggandet av Norra Älvstranden pratades och skissades det om stråk in mot Hisingen. Dagens älvstrandsstadsdelar är i mångt och mycket inåtvända och har få naturliga kopplingar och stråk till Hisingens inland. Lika viktigt som att överbrygga älvbarriären söderut borde det vara att knyta samman det gamla Lundby med det nya. Planen är en början till att skapa en sådan koppling. Yimby anser att det är olyckligt att det som kan bli ett huvudstråk enbart har husgavlar mot gatan. Husen bör flyttas ut i gatulinjen så att ett slutet och tryggt gaturum skapas. Dessutom bör krav införas på att hela byggnaden ska täcka fastighetens gräns mot gatan. Riktiga kvarter med lokaler i bottenplan bör byggas, istället för att som nu höja upp bostäder i bottenvåningar med minst 0,5 meter.

 

Handel och lokaler

Planen tillåter lokaler i princip överallt medan marken ägs av renodlade bostadsbolag. Detta kan göra det svårt att skapa tillräckligt mycket lokalyta i området (förutom i delområde 1 där det skapas 1000 kvm). Risken är att det blir ytterligare ett område som töms från all befolkning förutom småbarnsföräldrar och pensionärer dagtid. Planer som endast medger och inte kräver lokalanpassade bottenvåningar visar sig gång på gång resultera i att det endast blir bostäder. Lokaler i bottenplan är endast krav vid korsningen Bratteråsgatan/Säterigatan vilket riskerar att bli enda platsen med lokaler.

Ett avgörande misstag i planeringen av Norra Älvstranden är att ”central externhandel” har tillåtits i områdena. Eriksbergs köpcentrum måste vara ett av de största felstegen i exploateringen. Köpcentret skapar ett bilberoende och en barriär som inte hade funnits i området om butiker och lokaler istället spridits ut. Köpcentret vänder effektivt ryggen åt övriga Lundby, och öppnar istället upp sig mot den stora parkeringsytan. I Sannegården gjordes misstaget om då ännu ett köpcentrum tilläts som i mångt och mycket riktar sig bort från bostäderna och mot bilburna kunder. Att fortsätta på denna väg kan inte vara i vare sig dagligvaruhandelns eller de boendes intressen. Inriktningen bör vara att helt avveckla Eriksbergs köpcentrum och Sannegårdens handelsplats. Butikerna bör flyttas och integreras i bostadshusen i kommande områden som binder samman Norra Älvstranden med övriga Lundby, helt i linje med intentionerna i Översiktsplanen för mellanstaden.

 

Småskalig fastighetsindelning

Marken mellan Säterigatan och den befintliga sträckningen av Hamnbanan ägs av kommunen (område 2 nedan) och hela området är markanvisad till en enda fastighetsägare, Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag (Bostadsbolaget). Markanvisningen är beslutad av kommunens fastighetsnämnd och innebär att bolaget under en viss tid har ensamrätt att förhandla med kommunen om att bebygga området med bostäder som ska upplåtas till störst del med hyresrätt och viss del med bostadsrätt.

 

Det är olyckligt kommunen planerar att sälja ett så stort område till en och samma fastighetsägare. Det riskerar att leda till ett begränsat urval av uttryck, former, funktioner, lägenhetstyper, helt enkelt finns en stor risk för enformighet och ensidighet istället för översiktplanens uttalade blandstad med variation. I detta fall är lyckligtvis både markägaren och den framtida fastighetsägaren politiskt styrda. Det finns därför en möjlighet för våra politiker att visa en aktiv marktilldelningspolitik genom att bryta upp området i flera mindre fastigheter för att möjliggöra större variation och möjligheter för mindre fastighetsägare och byggherrar att medverka. Bostadsbolaget kan fortfarande stå för huvuddelen av byggandet men då spritt överhela området i och varvat inom varje kvarter med bidrag från andra mindre fastighetsägare och byggherrar.

Principskiss över vårt förslag med slutna kvarter för fler bostäder, ökat underlag för verksamheter, stadsrum, småskalig fastighetsindelning, variation, mm.


"Sveriges urbanaste stad"
Yesterday 05:25 by David Magnusson
Linbanor i Göteborg
December 19 14:22 by Mikael Bigert

Yttrande över Detaljplan för Järnvägstunnel och Bostäder vid Säterigatan
Du kan t.ex. skriva: [quote]Ämne/Subject: Synpunkter på Detaljplan för Järnvägstunnel och Bostäder vid Säterigatan (Diarienummer SBK: BN0532/13)

Hej,

Jag skriver angående Detaljplan för Järnvägstunnel och Bostäder vid Säterigatan (Diarienummer SBK: BN0532/13). Jag instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som bland annat tar upp att det måste skapas en större varation genom småskalig fastighetsindelning, fler bostäder genom slutna kvarter och krav på lokaler i gatuplan.

Med vänliga hälsningar

*ditt namn*
*ev. din adress*[/quote]

Det går även att anväda formuläret på hemsidan för programmet.

Illustration av planen med bebyggelsehöjder angivna.

 

Yttrandet följer i sin helhet.

 

Allmänt

Yimby Göteborg tycker att det är glädjande att Hamnbanan föreslås läggas i tunnel och vi tycker att det är mycket viktigt att knyta samman Lundby och Norra Älvstranden. För tillgängligheten är det bra att gatustrukturen är i ett finmaskigt nät.

Tyvärr uppfylls inte att planens målsättning att ”bättre koppla ihop Norra Älvstranden med övriga Lundby” önskvärd utsträckning. De sönderhackade kvarteren är direkt kontraproduktiva mot nästan alla de ambitioner som uttrycks i planen; bullersäkring, stadsmässiga gaturum, tydlighet mellan privat och offentligt samt skydd mot insyn och täthet. Yimby anser att slutna kvarter är överlägset bättre för att klara alla dessa krav än den lösning som föreslås i planen. För att undvika att utvidga förorterna vid vattnet (Eriksberg och Sannegårdshamnen) och bygga riktig stad måste kraven på lokalyta drivas hårdare i planen. 

 

Synpunkter

Byggnadshöjd

Detaljplanen innebär att bebyggelse i 4-7 våningar skapas mellan Bratteråsberget och Celsiusgatan, liksom utmed Östra Eriksbergsgatan och Säterigatan. Detta är för lågt. Låt exploatören sätta begränsningen i våningshöjd baserat på efterfrågan och ekonomi.

 

Koppling mot Kyrkbyn

I de tidiga visionerna för bebyggandet av Norra Älvstranden pratades och skissades det om stråk in mot Hisingen. Dagens älvstrandsstadsdelar är i mångt och mycket inåtvända och har få naturliga kopplingar och stråk till Hisingens inland. Lika viktigt som att överbrygga älvbarriären söderut borde det vara att knyta samman det gamla Lundby med det nya. Planen är en början till att skapa en sådan koppling. Yimby anser att det är olyckligt att det som kan bli ett huvudstråk enbart har husgavlar mot gatan. Husen bör flyttas ut i gatulinjen så att ett slutet och tryggt gaturum skapas. Dessutom bör krav införas på att hela byggnaden ska täcka fastighetens gräns mot gatan. Riktiga kvarter med lokaler i bottenplan bör byggas, istället för att som nu höja upp bostäder i bottenvåningar med minst 0,5 meter.

 

Handel och lokaler

Planen tillåter lokaler i princip överallt medan marken ägs av renodlade bostadsbolag. Detta kan göra det svårt att skapa tillräckligt mycket lokalyta i området (förutom i delområde 1 där det skapas 1000 kvm). Risken är att det blir ytterligare ett område som töms från all befolkning förutom småbarnsföräldrar och pensionärer dagtid. Planer som endast medger och inte kräver lokalanpassade bottenvåningar visar sig gång på gång resultera i att det endast blir bostäder. Lokaler i bottenplan är endast krav vid korsningen Bratteråsgatan/Säterigatan vilket riskerar att bli enda platsen med lokaler.

Ett avgörande misstag i planeringen av Norra Älvstranden är att ”central externhandel” har tillåtits i områdena. Eriksbergs köpcentrum måste vara ett av de största felstegen i exploateringen. Köpcentret skapar ett bilberoende och en barriär som inte hade funnits i området om butiker och lokaler istället spridits ut. Köpcentret vänder effektivt ryggen åt övriga Lundby, och öppnar istället upp sig mot den stora parkeringsytan. I Sannegården gjordes misstaget om då ännu ett köpcentrum tilläts som i mångt och mycket riktar sig bort från bostäderna och mot bilburna kunder. Att fortsätta på denna väg kan inte vara i vare sig dagligvaruhandelns eller de boendes intressen. Inriktningen bör vara att helt avveckla Eriksbergs köpcentrum och Sannegårdens handelsplats. Butikerna bör flyttas och integreras i bostadshusen i kommande områden som binder samman Norra Älvstranden med övriga Lundby, helt i linje med intentionerna i Översiktsplanen för mellanstaden.

 

Småskalig fastighetsindelning

Marken mellan Säterigatan och den befintliga sträckningen av Hamnbanan ägs av kommunen (område 2 nedan) och hela området är markanvisad till en enda fastighetsägare, Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag (Bostadsbolaget). Markanvisningen är beslutad av kommunens fastighetsnämnd och innebär att bolaget under en viss tid har ensamrätt att förhandla med kommunen om att bebygga området med bostäder som ska upplåtas till störst del med hyresrätt och viss del med bostadsrätt.

 

Det är olyckligt kommunen planerar att sälja ett så stort område till en och samma fastighetsägare. Det riskerar att leda till ett begränsat urval av uttryck, former, funktioner, lägenhetstyper, helt enkelt finns en stor risk för enformighet och ensidighet istället för översiktplanens uttalade blandstad med variation. I detta fall är lyckligtvis både markägaren och den framtida fastighetsägaren politiskt styrda. Det finns därför en möjlighet för våra politiker att visa en aktiv marktilldelningspolitik genom att bryta upp området i flera mindre fastigheter för att möjliggöra större variation och möjligheter för mindre fastighetsägare och byggherrar att medverka. Bostadsbolaget kan fortfarande stå för huvuddelen av byggandet men då spritt överhela området i och varvat inom varje kvarter med bidrag från andra mindre fastighetsägare och byggherrar.

Principskiss över vårt förslag med slutna kvarter för fler bostäder, ökat underlag för verksamheter, stadsrum, småskalig fastighetsindelning, variation, mm.


Yttrande över Detaljplan för Järnvägstunnel och Bostäder vid Säterigatan
Du kan t.ex. skriva: [quote]Ämne/Subject: Synpunkter på Detaljplan för Järnvägstunnel och Bostäder vid Säterigatan (Diarienummer SBK: BN0532/13)

Hej,

Jag skriver angående Detaljplan för Järnvägstunnel och Bostäder vid Säterigatan (Diarienummer SBK: BN0532/13). Jag instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som bland annat tar upp att det måste skapas en större varation genom småskalig fastighetsindelning, fler bostäder genom slutna kvarter och krav på lokaler i gatuplan.

Med vänliga hälsningar

*ditt namn*
*ev. din adress*[/quote]

Det går även att anväda formuläret på hemsidan för programmet.

Illustration av planen med bebyggelsehöjder angivna.

 

Yttrandet följer i sin helhet.

 

Allmänt

Yimby Göteborg tycker att det är glädjande att Hamnbanan föreslås läggas i tunnel och vi tycker att det är mycket viktigt att knyta samman Lundby och Norra Älvstranden. För tillgängligheten är det bra att gatustrukturen är i ett finmaskigt nät.

Tyvärr uppfylls inte att planens målsättning att ”bättre koppla ihop Norra Älvstranden med övriga Lundby” önskvärd utsträckning. De sönderhackade kvarteren är direkt kontraproduktiva mot nästan alla de ambitioner som uttrycks i planen; bullersäkring, stadsmässiga gaturum, tydlighet mellan privat och offentligt samt skydd mot insyn och täthet. Yimby anser att slutna kvarter är överlägset bättre för att klara alla dessa krav än den lösning som föreslås i planen. För att undvika att utvidga förorterna vid vattnet (Eriksberg och Sannegårdshamnen) och bygga riktig stad måste kraven på lokalyta drivas hårdare i planen. 

 

Synpunkter

Byggnadshöjd

Detaljplanen innebär att bebyggelse i 4-7 våningar skapas mellan Bratteråsberget och Celsiusgatan, liksom utmed Östra Eriksbergsgatan och Säterigatan. Detta är för lågt. Låt exploatören sätta begränsningen i våningshöjd baserat på efterfrågan och ekonomi.

 

Koppling mot Kyrkbyn

I de tidiga visionerna för bebyggandet av Norra Älvstranden pratades och skissades det om stråk in mot Hisingen. Dagens älvstrandsstadsdelar är i mångt och mycket inåtvända och har få naturliga kopplingar och stråk till Hisingens inland. Lika viktigt som att överbrygga älvbarriären söderut borde det vara att knyta samman det gamla Lundby med det nya. Planen är en början till att skapa en sådan koppling. Yimby anser att det är olyckligt att det som kan bli ett huvudstråk enbart har husgavlar mot gatan. Husen bör flyttas ut i gatulinjen så att ett slutet och tryggt gaturum skapas. Dessutom bör krav införas på att hela byggnaden ska täcka fastighetens gräns mot gatan. Riktiga kvarter med lokaler i bottenplan bör byggas, istället för att som nu höja upp bostäder i bottenvåningar med minst 0,5 meter.

 

Handel och lokaler

Planen tillåter lokaler i princip överallt medan marken ägs av renodlade bostadsbolag. Detta kan göra det svårt att skapa tillräckligt mycket lokalyta i området (förutom i delområde 1 där det skapas 1000 kvm). Risken är att det blir ytterligare ett område som töms från all befolkning förutom småbarnsföräldrar och pensionärer dagtid. Planer som endast medger och inte kräver lokalanpassade bottenvåningar visar sig gång på gång resultera i att det endast blir bostäder. Lokaler i bottenplan är endast krav vid korsningen Bratteråsgatan/Säterigatan vilket riskerar att bli enda platsen med lokaler.

Ett avgörande misstag i planeringen av Norra Älvstranden är att ”central externhandel” har tillåtits i områdena. Eriksbergs köpcentrum måste vara ett av de största felstegen i exploateringen. Köpcentret skapar ett bilberoende och en barriär som inte hade funnits i området om butiker och lokaler istället spridits ut. Köpcentret vänder effektivt ryggen åt övriga Lundby, och öppnar istället upp sig mot den stora parkeringsytan. I Sannegården gjordes misstaget om då ännu ett köpcentrum tilläts som i mångt och mycket riktar sig bort från bostäderna och mot bilburna kunder. Att fortsätta på denna väg kan inte vara i vare sig dagligvaruhandelns eller de boendes intressen. Inriktningen bör vara att helt avveckla Eriksbergs köpcentrum och Sannegårdens handelsplats. Butikerna bör flyttas och integreras i bostadshusen i kommande områden som binder samman Norra Älvstranden med övriga Lundby, helt i linje med intentionerna i Översiktsplanen för mellanstaden.

 

Småskalig fastighetsindelning

Marken mellan Säterigatan och den befintliga sträckningen av Hamnbanan ägs av kommunen (område 2 nedan) och hela området är markanvisad till en enda fastighetsägare, Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag (Bostadsbolaget). Markanvisningen är beslutad av kommunens fastighetsnämnd och innebär att bolaget under en viss tid har ensamrätt att förhandla med kommunen om att bebygga området med bostäder som ska upplåtas till störst del med hyresrätt och viss del med bostadsrätt.

 

Det är olyckligt kommunen planerar att sälja ett så stort område till en och samma fastighetsägare. Det riskerar att leda till ett begränsat urval av uttryck, former, funktioner, lägenhetstyper, helt enkelt finns en stor risk för enformighet och ensidighet istället för översiktplanens uttalade blandstad med variation. I detta fall är lyckligtvis både markägaren och den framtida fastighetsägaren politiskt styrda. Det finns därför en möjlighet för våra politiker att visa en aktiv marktilldelningspolitik genom att bryta upp området i flera mindre fastigheter för att möjliggöra större variation och möjligheter för mindre fastighetsägare och byggherrar att medverka. Bostadsbolaget kan fortfarande stå för huvuddelen av byggandet men då spritt överhela området i och varvat inom varje kvarter med bidrag från andra mindre fastighetsägare och byggherrar.

Principskiss över vårt förslag med slutna kvarter för fler bostäder, ökat underlag för verksamheter, stadsrum, småskalig fastighetsindelning, variation, mm.


Du kan t.ex. skriva: [quote]Ämne/Subject: Synpunkter på Detaljplan för Järnvägstunnel och Bostäder vid Säterigatan (Diarienummer SBK: BN0532/13)

Hej,

Jag skriver angående Detaljplan för Järnvägstunnel och Bostäder vid Säterigatan (Diarienummer SBK: BN0532/13). Jag instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som bland annat tar upp att det måste skapas en större varation genom småskalig fastighetsindelning, fler bostäder genom slutna kvarter och krav på lokaler i gatuplan.

Med vänliga hälsningar

*ditt namn*
*ev. din adress*[/quote]

Det går även att anväda formuläret på hemsidan för programmet.

Illustration av planen med bebyggelsehöjder angivna.

 

Yttrandet följer i sin helhet.

 

Allmänt

Yimby Göteborg tycker att det är glädjande att Hamnbanan föreslås läggas i tunnel och vi tycker att det är mycket viktigt att knyta samman Lundby och Norra Älvstranden. För tillgängligheten är det bra att gatustrukturen är i ett finmaskigt nät.

Tyvärr uppfylls inte att planens målsättning att ”bättre koppla ihop Norra Älvstranden med övriga Lundby” önskvärd utsträckning. De sönderhackade kvarteren är direkt kontraproduktiva mot nästan alla de ambitioner som uttrycks i planen; bullersäkring, stadsmässiga gaturum, tydlighet mellan privat och offentligt samt skydd mot insyn och täthet. Yimby anser att slutna kvarter är överlägset bättre för att klara alla dessa krav än den lösning som föreslås i planen. För att undvika att utvidga förorterna vid vattnet (Eriksberg och Sannegårdshamnen) och bygga riktig stad måste kraven på lokalyta drivas hårdare i planen. 

 

Synpunkter

Byggnadshöjd

Detaljplanen innebär att bebyggelse i 4-7 våningar skapas mellan Bratteråsberget och Celsiusgatan, liksom utmed Östra Eriksbergsgatan och Säterigatan. Detta är för lågt. Låt exploatören sätta begränsningen i våningshöjd baserat på efterfrågan och ekonomi.

 

Koppling mot Kyrkbyn

I de tidiga visionerna för bebyggandet av Norra Älvstranden pratades och skissades det om stråk in mot Hisingen. Dagens älvstrandsstadsdelar är i mångt och mycket inåtvända och har få naturliga kopplingar och stråk till Hisingens inland. Lika viktigt som att överbrygga älvbarriären söderut borde det vara att knyta samman det gamla Lundby med det nya. Planen är en början till att skapa en sådan koppling. Yimby anser att det är olyckligt att det som kan bli ett huvudstråk enbart har husgavlar mot gatan. Husen bör flyttas ut i gatulinjen så att ett slutet och tryggt gaturum skapas. Dessutom bör krav införas på att hela byggnaden ska täcka fastighetens gräns mot gatan. Riktiga kvarter med lokaler i bottenplan bör byggas, istället för att som nu höja upp bostäder i bottenvåningar med minst 0,5 meter.

 

Handel och lokaler

Planen tillåter lokaler i princip överallt medan marken ägs av renodlade bostadsbolag. Detta kan göra det svårt att skapa tillräckligt mycket lokalyta i området (förutom i delområde 1 där det skapas 1000 kvm). Risken är att det blir ytterligare ett område som töms från all befolkning förutom småbarnsföräldrar och pensionärer dagtid. Planer som endast medger och inte kräver lokalanpassade bottenvåningar visar sig gång på gång resultera i att det endast blir bostäder. Lokaler i bottenplan är endast krav vid korsningen Bratteråsgatan/Säterigatan vilket riskerar att bli enda platsen med lokaler.

Ett avgörande misstag i planeringen av Norra Älvstranden är att ”central externhandel” har tillåtits i områdena. Eriksbergs köpcentrum måste vara ett av de största felstegen i exploateringen. Köpcentret skapar ett bilberoende och en barriär som inte hade funnits i området om butiker och lokaler istället spridits ut. Köpcentret vänder effektivt ryggen åt övriga Lundby, och öppnar istället upp sig mot den stora parkeringsytan. I Sannegården gjordes misstaget om då ännu ett köpcentrum tilläts som i mångt och mycket riktar sig bort från bostäderna och mot bilburna kunder. Att fortsätta på denna väg kan inte vara i vare sig dagligvaruhandelns eller de boendes intressen. Inriktningen bör vara att helt avveckla Eriksbergs köpcentrum och Sannegårdens handelsplats. Butikerna bör flyttas och integreras i bostadshusen i kommande områden som binder samman Norra Älvstranden med övriga Lundby, helt i linje med intentionerna i Översiktsplanen för mellanstaden.

 

Småskalig fastighetsindelning

Marken mellan Säterigatan och den befintliga sträckningen av Hamnbanan ägs av kommunen (område 2 nedan) och hela området är markanvisad till en enda fastighetsägare, Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag (Bostadsbolaget). Markanvisningen är beslutad av kommunens fastighetsnämnd och innebär att bolaget under en viss tid har ensamrätt att förhandla med kommunen om att bebygga området med bostäder som ska upplåtas till störst del med hyresrätt och viss del med bostadsrätt.

 

Det är olyckligt kommunen planerar att sälja ett så stort område till en och samma fastighetsägare. Det riskerar att leda till ett begränsat urval av uttryck, former, funktioner, lägenhetstyper, helt enkelt finns en stor risk för enformighet och ensidighet istället för översiktplanens uttalade blandstad med variation. I detta fall är lyckligtvis både markägaren och den framtida fastighetsägaren politiskt styrda. Det finns därför en möjlighet för våra politiker att visa en aktiv marktilldelningspolitik genom att bryta upp området i flera mindre fastigheter för att möjliggöra större variation och möjligheter för mindre fastighetsägare och byggherrar att medverka. Bostadsbolaget kan fortfarande stå för huvuddelen av byggandet men då spritt överhela området i och varvat inom varje kvarter med bidrag från andra mindre fastighetsägare och byggherrar.

Principskiss över vårt förslag med slutna kvarter för fler bostäder, ökat underlag för verksamheter, stadsrum, småskalig fastighetsindelning, variation, mm.