Printout from www.yimby.se
....

Dags för en stadsminister?

Map
Sammanfattning

Många talar om bristen på bostadspolitiken, det är värre än så. Sverige saknar en samlad politik för våra städers utveckling. Vi har en landsbygdsminister. Kanske dags för en stadsminister? Hur ser framtidens stad ut och vilka utmaningar behöver framtidens städer hantera?

Beskrivning

Många talar om bristen på bostadspolitiken, det är värre än så. Sverige saknar en samlad politik för våra städers utveckling. Vi har en landsbygdsminister. Kanske dags för en stadsminister? För det är i staden det händer. Nya idéer och kunskaper uppstår där människor möts. I staden sker utveckling och tillväxt. Nya arbetstillfällen skapas som gynnar hela Sverige. I staden kan förutsättningar skapas för ett hållbart och tolerant samhälle. De städer som prövar, försöker, orkar och kan lyssna är framtidens vinnare! Men har politikerna och stadens aktörer verktygen, viljan eller kunskapen? Hur ser framtidens stad ut och vilka utmaningar behöver framtidens städer hantera? Möt Sveriges Arkitekter och aktörer från Malmö, Göteborg, Stockholm och Helsingborg i ett samtal om planering och arkitektur för framtidens städer!

Arrangör: Sveriges Arkitekter
Evenemangstyp: Seminarium & mingel
Ämne: Byggande, Infrastruktur
Medverkande: Björn Siesjö, stadsarkitekt, Göteborgs stad. Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad. Tomas Rudin, oppositionsborgarråd för (S) i Stockholm vice ordförande för stadsbyggnadsnämnden, Stockholm stad. Ola Andersson, arkitekt författare och debattör. Kristoffer Nilsson, arkitekt med inriktning på samhällsplanering, Helsingborgs stad. Laila Strunke, förbundsordförande, Sveriges Arkitekter. Catherina Fored, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter.
Förtäring: Ja

Mer information: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/9693

Date and time: July 5 2012 15:00 - 16:30
Location: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1
City: Visby
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:


If you support our ideas, join YIMBY Stockholm:s 7382 members. It only takes a minute and costs nothing.

Vem styr Trafikkontoret?
"Nedre Götaplatsen" är inte det första projekt som Trafikkontoret drivit som landat i oväntande och "spännande" utformningar i våra gaturum.

Det hela bottnar i att Trafikkontoret har fått hantera sina beslut, prioriteringar och ekonomi som ett barn utan regelsättande föräldrar. Trafikkontoret arbetar på en så omfattande delegation att det inte finns begränsningar på hur stora och genomgripande projekt och upphandlingar som de själva kan ta beslut om. Rutiner för rapportering till nämnden är så oklara att de kan sammanfattas med "rapportering om kontoret känner för det". Kontoret har i princip fått ett årligt carte blanche i och med att budgeten har antagits. Det är ytterst unikt med ett trafikkontor som tar emot så lite styrning och som ger så lite respons tillbaka som det i Göteborg.

Den här stolpen placerad mitt i cykelbanan vid den nybyggda hållplatsen vid Chalmers är ett exempel på en minst sagt intressant lösning. Tydligen är det helt omöjligt att åtgärda också.

 

Detta står i bjärt kontrast till den detaljstyrning som finns i Byggnadsnämnden där varje detaljplan är uppe för minutiös granskning och beslut. Dessutom kan detaljplanerna reglera finstilta detaljer som takfotens utformning, takvinklar eller färg och material på fasaden. Skulle något mot förmodan bli mindre bra finns ett protokoll med namngivna politiker bakom varje beslut. 

I gaturummet finns inte motsvarande reglering. Gatumark. Mer precist än så blir det inte. Golvet från fasad till fasad är fredat från politiska beslut och trafikkontoret får en yta att hantera efter egen talang. Det är en märklig ordning när detaljer uppe bland fåglarna sitter stenhårt i en tving samtidigt som det under skorna hanteras med en klackspark. Rimligen har gatumarkens utformning en betydligt större påverkan på funktionen och upplevelsen av stadsrummet än det som kräver att en tung blick lyfts.

I fallet med bjäfsfontänen utanför stadsbiblioteket har det funnits något slags politiskt beslut kopplat till samverkansplattformen "Trygg, vacker stad" om att staden, Avenyn och Götaplatsen ska rustas upp. Däremot fanns det inget specifikt politiskt beslut om att skapa en busshållplats med vattenlek. När ansvar ska utkrävas står inget politiskt beslut att finna, men i detta faktum ligger förstås ett högst påtagligt ansvar.

Politikerna är inte helt aningslösa inför detta eftersom Miljöpartiet har drivit frågan om en mer omdömesgill styrning. När budgeten var uppe i nämnden i oktober la miljöpartiet ett mycket intressant förslag på återremiss och i december kom ett konkret förslag till en ny delegationsordning.

När cykelbron över Hamnbanan och Lundbyleden byggdes kontaktade GP förvånade politiker i trafiknämnden som inte hade en aning om att Trafikkontoret tagit ett sådant beslut.

 

Trafikkontorets budget består av en kortfattad redovisning av alla de politiskt antagna program, riktlinjer och policys som nämnd och kontor har att förhålla sig till. Den består av mycket övergripande mål och på sin höjd någon luddigt formulerad strategi som att "Ta fram en dialogstrategi...", "Ta fram en likabehandlingsplan..." och "Implementera arbetssätt...". Sist kompletteras den med några tabeller på hur pengarna ska fördelas i olika satsningar och några namngivna projekt utan vidare detaljer. Det finns ingen redovisad koppling till de övergripande målen. Budgeten är framför allt en omfattande copy and paste från måldokumentet, vilket föranledde både S och MP att önska "förkortning av textavsnitt som är av allmän karaktär, samt strykning av omfattande upprepningar i texten".

Det intressantaste var att Miljöpartiet kände sig manade att kräva en återremiss:

[quote]"Allmän reglemente för Göteborgs Stads nämnder" fastslår bl.a. att nämnd ska se till att vara så informerad att den kan ta sitt ansvar för verksamheten. Nämnden ska säkerställa att ändamålsenlig verksamhets bedrivs.

Budgeten är det viktigaste dokumentet för en nämnd. Den budget som nu föreslås ger inte Trafiknämnden möjlighet att säkerställa en ändamålsenlig verksamhet. Budgetförslaget är inte tillräckligt konkret i vad verksamheten ska uppnå under år 2016. [...][/quote]

Yrkandet avslutades med en lång lista på vad som behöver levereras till budgetskrivningen.

Socialdemokraterna måste ha blivit inspirerade för de kompletterade med ett tilläggsyrkande som inleddes med

[quote]Vi anser att budget 2016 i högre grad behöver konkretiseras. Budgetförslaget saknar i tillräcklig utsträckning mått av styrning, mätning och uppföljning. Av den anledningen anser vi att nämnden och trafikkontoret behöver arbeta vidare i en process för att konkretisera budgeten. [...][/quote]

Innebörden var den samma i båda yrkandena och den stora skillnaden var att Miljöpartiet krävde en förändring i själva budgetskrivningen medan Socialdemokraterna nöjde sig med att hantera problemen i en senare "process". Socialdemokraterna röstade för att godkänna budgetskrivningen enligt trafikkontorets förslag, medan övriga politiker i nämnden uttryckte sitt ogillande genom att avstå från att rösta samt att reservera sig mot beslutet.

När det väl var dags för Framtagandet av ett långsiktigt investeringsunderlag 2017-2017, 2020-2026 på nämndmötet i december så återkom Miljöpartiet till frågan om styrningen. Förutom krav på förtydligande i en räcka av projekten kom följande som handlar om en helt förändrad delegationsordning:

[quote]För att säkerställa styrning, intern kontroll, och ekonomisk hushållning är det viktigt att Trafiknämnden är aktiv i beslutsprocessen kring investeringsprojekt. Att vara delaktig i beslutsprocessen är också en god grund för att kunna säkerställa god uppföljning.

Delegationsordningen behöver ändras vad gäller inriktnings- och genomförandebeslut för investeringar, samt beslut om att upphandla varor, tjänster och entreprenader.

Det övergripande målet med nämndens styrning ska vara att säkerställa en konkret budget och tydliga strategier, och att utifrån dessa fatta bl.a. investeringsbeslut baserat på förvaltningens rekommendation. Nämndens roll blir då bl.a. att följa upp när avvikelser sker och vid behov fatta beslut om kompletterade åtgärder.

Sammantaget är därför syftet med denna förändring att förenkla och förbättra både nämndens och förvaltningsledningens arbete.[/quote]

Miljöpartiet gav därefter exempel på lämpliga förändringar, t.ex. att beslut om investeringsprojekt och upphanlingar över 5 miljoner kr inte längre ska kunna tas av tjänstemän utan alltid fattas av politikerna i nämnden och att varje investeringsprojekt över 5 miljoner presenteras för trafiknämnden efter projektavslut, med uppföljning av måluppfyllelse och ekonomi. I detta har Miljöpartiet troligen sneglat på hur det fungerar i Stockholm för de avlutar med förslaget att ge Trafikkontoret i uppdrag...

[quote]Att inom ramen pågående arbete med investeringsprocessen och projektstyrning studera Stockholms trafiknämnds delegationsordning samt på Trafiknämnd 18 mars 2016 presentera förslag till uppdaterad delegationsordning i linje med ovanstående intentioner.[/quote]

Något beslut togs inte utan förslaget "antecknades till protokollet" och studerar man protokollen därefter verkar inget ha hänt i frågan.

Trafiknämnden behöver omgående klubba en ny delegationsordning som ger en ordentlig styrning på Trafikkontoret, för det är fullständigt vansinnigt och demokratiskt tveksamt att låta tjänstemännen få så stor frihet och därmed makt. Resultatet av det politiska lättsinnet finns vid Götaplatsen. Att nämnden tar besluten om investeringsprojekten över ett visst belopp borde vara självklart, liksom att projekten redovisas för nämnden innan de startas, att avvikelser rapporteras under tiden och slutredovisning sker. Förhoppningsvis kan en och annan utformning landa mjukare när gatumarken börjar hanteras som politiskt angelägen.


Vem styr Trafikkontoret?
"Nedre Götaplatsen" är inte det första projekt som Trafikkontoret drivit som landat i oväntande och "spännande" utformningar i våra gaturum.

Det hela bottnar i att Trafikkontoret har fått hantera sina beslut, prioriteringar och ekonomi som ett barn utan regelsättande föräldrar. Trafikkontoret arbetar på en så omfattande delegation att det inte finns begränsningar på hur stora och genomgripande projekt och upphandlingar som de själva kan ta beslut om. Rutiner för rapportering till nämnden är så oklara att de kan sammanfattas med "rapportering om kontoret känner för det". Kontoret har i princip fått ett årligt carte blanche i och med att budgeten har antagits. Det är ytterst unikt med ett trafikkontor som tar emot så lite styrning och som ger så lite respons tillbaka som det i Göteborg.

Den här stolpen placerad mitt i cykelbanan vid den nybyggda hållplatsen vid Chalmers är ett exempel på en minst sagt intressant lösning. Tydligen är det helt omöjligt att åtgärda också.

 

Detta står i bjärt kontrast till den detaljstyrning som finns i Byggnadsnämnden där varje detaljplan är uppe för minutiös granskning och beslut. Dessutom kan detaljplanerna reglera finstilta detaljer som takfotens utformning, takvinklar eller färg och material på fasaden. Skulle något mot förmodan bli mindre bra finns ett protokoll med namngivna politiker bakom varje beslut. 

I gaturummet finns inte motsvarande reglering. Gatumark. Mer precist än så blir det inte. Golvet från fasad till fasad är fredat från politiska beslut och trafikkontoret får en yta att hantera efter egen talang. Det är en märklig ordning när detaljer uppe bland fåglarna sitter stenhårt i en tving samtidigt som det under skorna hanteras med en klackspark. Rimligen har gatumarkens utformning en betydligt större påverkan på funktionen och upplevelsen av stadsrummet än det som kräver att en tung blick lyfts.

I fallet med bjäfsfontänen utanför stadsbiblioteket har det funnits något slags politiskt beslut kopplat till samverkansplattformen "Trygg, vacker stad" om att staden, Avenyn och Götaplatsen ska rustas upp. Däremot fanns det inget specifikt politiskt beslut om att skapa en busshållplats med vattenlek. När ansvar ska utkrävas står inget politiskt beslut att finna, men i detta faktum ligger förstås ett högst påtagligt ansvar.

Politikerna är inte helt aningslösa inför detta eftersom Miljöpartiet har drivit frågan om en mer omdömesgill styrning. När budgeten var uppe i nämnden i oktober la miljöpartiet ett mycket intressant förslag på återremiss och i december kom ett konkret förslag till en ny delegationsordning.

När cykelbron över Hamnbanan och Lundbyleden byggdes kontaktade GP förvånade politiker i trafiknämnden som inte hade en aning om att Trafikkontoret tagit ett sådant beslut.

 

Trafikkontorets budget består av en kortfattad redovisning av alla de politiskt antagna program, riktlinjer och policys som nämnd och kontor har att förhålla sig till. Den består av mycket övergripande mål och på sin höjd någon luddigt formulerad strategi som att "Ta fram en dialogstrategi...", "Ta fram en likabehandlingsplan..." och "Implementera arbetssätt...". Sist kompletteras den med några tabeller på hur pengarna ska fördelas i olika satsningar och några namngivna projekt utan vidare detaljer. Det finns ingen redovisad koppling till de övergripande målen. Budgeten är framför allt en omfattande copy and paste från måldokumentet, vilket föranledde både S och MP att önska "förkortning av textavsnitt som är av allmän karaktär, samt strykning av omfattande upprepningar i texten".

Det intressantaste var att Miljöpartiet kände sig manade att kräva en återremiss:

[quote]"Allmän reglemente för Göteborgs Stads nämnder" fastslår bl.a. att nämnd ska se till att vara så informerad att den kan ta sitt ansvar för verksamheten. Nämnden ska säkerställa att ändamålsenlig verksamhets bedrivs.

Budgeten är det viktigaste dokumentet för en nämnd. Den budget som nu föreslås ger inte Trafiknämnden möjlighet att säkerställa en ändamålsenlig verksamhet. Budgetförslaget är inte tillräckligt konkret i vad verksamheten ska uppnå under år 2016. [...][/quote]

Yrkandet avslutades med en lång lista på vad som behöver levereras till budgetskrivningen.

Socialdemokraterna måste ha blivit inspirerade för de kompletterade med ett tilläggsyrkande som inleddes med

[quote]Vi anser att budget 2016 i högre grad behöver konkretiseras. Budgetförslaget saknar i tillräcklig utsträckning mått av styrning, mätning och uppföljning. Av den anledningen anser vi att nämnden och trafikkontoret behöver arbeta vidare i en process för att konkretisera budgeten. [...][/quote]

Innebörden var den samma i båda yrkandena och den stora skillnaden var att Miljöpartiet krävde en förändring i själva budgetskrivningen medan Socialdemokraterna nöjde sig med att hantera problemen i en senare "process". Socialdemokraterna röstade för att godkänna budgetskrivningen enligt trafikkontorets förslag, medan övriga politiker i nämnden uttryckte sitt ogillande genom att avstå från att rösta samt att reservera sig mot beslutet.

När det väl var dags för Framtagandet av ett långsiktigt investeringsunderlag 2017-2017, 2020-2026 på nämndmötet i december så återkom Miljöpartiet till frågan om styrningen. Förutom krav på förtydligande i en räcka av projekten kom följande som handlar om en helt förändrad delegationsordning:

[quote]För att säkerställa styrning, intern kontroll, och ekonomisk hushållning är det viktigt att Trafiknämnden är aktiv i beslutsprocessen kring investeringsprojekt. Att vara delaktig i beslutsprocessen är också en god grund för att kunna säkerställa god uppföljning.

Delegationsordningen behöver ändras vad gäller inriktnings- och genomförandebeslut för investeringar, samt beslut om att upphandla varor, tjänster och entreprenader.

Det övergripande målet med nämndens styrning ska vara att säkerställa en konkret budget och tydliga strategier, och att utifrån dessa fatta bl.a. investeringsbeslut baserat på förvaltningens rekommendation. Nämndens roll blir då bl.a. att följa upp när avvikelser sker och vid behov fatta beslut om kompletterade åtgärder.

Sammantaget är därför syftet med denna förändring att förenkla och förbättra både nämndens och förvaltningsledningens arbete.[/quote]

Miljöpartiet gav därefter exempel på lämpliga förändringar, t.ex. att beslut om investeringsprojekt och upphanlingar över 5 miljoner kr inte längre ska kunna tas av tjänstemän utan alltid fattas av politikerna i nämnden och att varje investeringsprojekt över 5 miljoner presenteras för trafiknämnden efter projektavslut, med uppföljning av måluppfyllelse och ekonomi. I detta har Miljöpartiet troligen sneglat på hur det fungerar i Stockholm för de avlutar med förslaget att ge Trafikkontoret i uppdrag...

[quote]Att inom ramen pågående arbete med investeringsprocessen och projektstyrning studera Stockholms trafiknämnds delegationsordning samt på Trafiknämnd 18 mars 2016 presentera förslag till uppdaterad delegationsordning i linje med ovanstående intentioner.[/quote]

Något beslut togs inte utan förslaget "antecknades till protokollet" och studerar man protokollen därefter verkar inget ha hänt i frågan.

Trafiknämnden behöver omgående klubba en ny delegationsordning som ger en ordentlig styrning på Trafikkontoret, för det är fullständigt vansinnigt och demokratiskt tveksamt att låta tjänstemännen få så stor frihet och därmed makt. Resultatet av det politiska lättsinnet finns vid Götaplatsen. Att nämnden tar besluten om investeringsprojekten över ett visst belopp borde vara självklart, liksom att projekten redovisas för nämnden innan de startas, att avvikelser rapporteras under tiden och slutredovisning sker. Förhoppningsvis kan en och annan utformning landa mjukare när gatumarken börjar hanteras som politiskt angelägen.


Vem styr Trafikkontoret?
"Nedre Götaplatsen" är inte det första projekt som Trafikkontoret drivit som landat i oväntande och "spännande" utformningar i våra gaturum.

Det hela bottnar i att Trafikkontoret har fått hantera sina beslut, prioriteringar och ekonomi som ett barn utan regelsättande föräldrar. Trafikkontoret arbetar på en så omfattande delegation att det inte finns begränsningar på hur stora och genomgripande projekt och upphandlingar som de själva kan ta beslut om. Rutiner för rapportering till nämnden är så oklara att de kan sammanfattas med "rapportering om kontoret känner för det". Kontoret har i princip fått ett årligt carte blanche i och med att budgeten har antagits. Det är ytterst unikt med ett trafikkontor som tar emot så lite styrning och som ger så lite respons tillbaka som det i Göteborg.

Den här stolpen placerad mitt i cykelbanan vid den nybyggda hållplatsen vid Chalmers är ett exempel på en minst sagt intressant lösning. Tydligen är det helt omöjligt att åtgärda också.

 

Detta står i bjärt kontrast till den detaljstyrning som finns i Byggnadsnämnden där varje detaljplan är uppe för minutiös granskning och beslut. Dessutom kan detaljplanerna reglera finstilta detaljer som takfotens utformning, takvinklar eller färg och material på fasaden. Skulle något mot förmodan bli mindre bra finns ett protokoll med namngivna politiker bakom varje beslut. 

I gaturummet finns inte motsvarande reglering. Gatumark. Mer precist än så blir det inte. Golvet från fasad till fasad är fredat från politiska beslut och trafikkontoret får en yta att hantera efter egen talang. Det är en märklig ordning när detaljer uppe bland fåglarna sitter stenhårt i en tving samtidigt som det under skorna hanteras med en klackspark. Rimligen har gatumarkens utformning en betydligt större påverkan på funktionen och upplevelsen av stadsrummet än det som kräver att en tung blick lyfts.

I fallet med bjäfsfontänen utanför stadsbiblioteket har det funnits något slags politiskt beslut kopplat till samverkansplattformen "Trygg, vacker stad" om att staden, Avenyn och Götaplatsen ska rustas upp. Däremot fanns det inget specifikt politiskt beslut om att skapa en busshållplats med vattenlek. När ansvar ska utkrävas står inget politiskt beslut att finna, men i detta faktum ligger förstås ett högst påtagligt ansvar.

Politikerna är inte helt aningslösa inför detta eftersom Miljöpartiet har drivit frågan om en mer omdömesgill styrning. När budgeten var uppe i nämnden i oktober la miljöpartiet ett mycket intressant förslag på återremiss och i december kom ett konkret förslag till en ny delegationsordning.

När cykelbron över Hamnbanan och Lundbyleden byggdes kontaktade GP förvånade politiker i trafiknämnden som inte hade en aning om att Trafikkontoret tagit ett sådant beslut.

 

Trafikkontorets budget består av en kortfattad redovisning av alla de politiskt antagna program, riktlinjer och policys som nämnd och kontor har att förhålla sig till. Den består av mycket övergripande mål och på sin höjd någon luddigt formulerad strategi som att "Ta fram en dialogstrategi...", "Ta fram en likabehandlingsplan..." och "Implementera arbetssätt...". Sist kompletteras den med några tabeller på hur pengarna ska fördelas i olika satsningar och några namngivna projekt utan vidare detaljer. Det finns ingen redovisad koppling till de övergripande målen. Budgeten är framför allt en omfattande copy and paste från måldokumentet, vilket föranledde både S och MP att önska "förkortning av textavsnitt som är av allmän karaktär, samt strykning av omfattande upprepningar i texten".

Det intressantaste var att Miljöpartiet kände sig manade att kräva en återremiss:

[quote]"Allmän reglemente för Göteborgs Stads nämnder" fastslår bl.a. att nämnd ska se till att vara så informerad att den kan ta sitt ansvar för verksamheten. Nämnden ska säkerställa att ändamålsenlig verksamhets bedrivs.

Budgeten är det viktigaste dokumentet för en nämnd. Den budget som nu föreslås ger inte Trafiknämnden möjlighet att säkerställa en ändamålsenlig verksamhet. Budgetförslaget är inte tillräckligt konkret i vad verksamheten ska uppnå under år 2016. [...][/quote]

Yrkandet avslutades med en lång lista på vad som behöver levereras till budgetskrivningen.

Socialdemokraterna måste ha blivit inspirerade för de kompletterade med ett tilläggsyrkande som inleddes med

[quote]Vi anser att budget 2016 i högre grad behöver konkretiseras. Budgetförslaget saknar i tillräcklig utsträckning mått av styrning, mätning och uppföljning. Av den anledningen anser vi att nämnden och trafikkontoret behöver arbeta vidare i en process för att konkretisera budgeten. [...][/quote]

Innebörden var den samma i båda yrkandena och den stora skillnaden var att Miljöpartiet krävde en förändring i själva budgetskrivningen medan Socialdemokraterna nöjde sig med att hantera problemen i en senare "process". Socialdemokraterna röstade för att godkänna budgetskrivningen enligt trafikkontorets förslag, medan övriga politiker i nämnden uttryckte sitt ogillande genom att avstå från att rösta samt att reservera sig mot beslutet.

När det väl var dags för Framtagandet av ett långsiktigt investeringsunderlag 2017-2017, 2020-2026 på nämndmötet i december så återkom Miljöpartiet till frågan om styrningen. Förutom krav på förtydligande i en räcka av projekten kom följande som handlar om en helt förändrad delegationsordning:

[quote]För att säkerställa styrning, intern kontroll, och ekonomisk hushållning är det viktigt att Trafiknämnden är aktiv i beslutsprocessen kring investeringsprojekt. Att vara delaktig i beslutsprocessen är också en god grund för att kunna säkerställa god uppföljning.

Delegationsordningen behöver ändras vad gäller inriktnings- och genomförandebeslut för investeringar, samt beslut om att upphandla varor, tjänster och entreprenader.

Det övergripande målet med nämndens styrning ska vara att säkerställa en konkret budget och tydliga strategier, och att utifrån dessa fatta bl.a. investeringsbeslut baserat på förvaltningens rekommendation. Nämndens roll blir då bl.a. att följa upp när avvikelser sker och vid behov fatta beslut om kompletterade åtgärder.

Sammantaget är därför syftet med denna förändring att förenkla och förbättra både nämndens och förvaltningsledningens arbete.[/quote]

Miljöpartiet gav därefter exempel på lämpliga förändringar, t.ex. att beslut om investeringsprojekt och upphanlingar över 5 miljoner kr inte längre ska kunna tas av tjänstemän utan alltid fattas av politikerna i nämnden och att varje investeringsprojekt över 5 miljoner presenteras för trafiknämnden efter projektavslut, med uppföljning av måluppfyllelse och ekonomi. I detta har Miljöpartiet troligen sneglat på hur det fungerar i Stockholm för de avlutar med förslaget att ge Trafikkontoret i uppdrag...

[quote]Att inom ramen pågående arbete med investeringsprocessen och projektstyrning studera Stockholms trafiknämnds delegationsordning samt på Trafiknämnd 18 mars 2016 presentera förslag till uppdaterad delegationsordning i linje med ovanstående intentioner.[/quote]

Något beslut togs inte utan förslaget "antecknades till protokollet" och studerar man protokollen därefter verkar inget ha hänt i frågan.

Trafiknämnden behöver omgående klubba en ny delegationsordning som ger en ordentlig styrning på Trafikkontoret, för det är fullständigt vansinnigt och demokratiskt tveksamt att låta tjänstemännen få så stor frihet och därmed makt. Resultatet av det politiska lättsinnet finns vid Götaplatsen. Att nämnden tar besluten om investeringsprojekten över ett visst belopp borde vara självklart, liksom att projekten redovisas för nämnden innan de startas, att avvikelser rapporteras under tiden och slutredovisning sker. Förhoppningsvis kan en och annan utformning landa mjukare när gatumarken börjar hanteras som politiskt angelägen.


"Nedre Götaplatsen" är inte det första projekt som Trafikkontoret drivit som landat i oväntande och "spännande" utformningar i våra gaturum.

Det hela bottnar i att Trafikkontoret har fått hantera sina beslut, prioriteringar och ekonomi som ett barn utan regelsättande föräldrar. Trafikkontoret arbetar på en så omfattande delegation att det inte finns begränsningar på hur stora och genomgripande projekt och upphandlingar som de själva kan ta beslut om. Rutiner för rapportering till nämnden är så oklara att de kan sammanfattas med "rapportering om kontoret känner för det". Kontoret har i princip fått ett årligt carte blanche i och med att budgeten har antagits. Det är ytterst unikt med ett trafikkontor som tar emot så lite styrning och som ger så lite respons tillbaka som det i Göteborg.

Den här stolpen placerad mitt i cykelbanan vid den nybyggda hållplatsen vid Chalmers är ett exempel på en minst sagt intressant lösning. Tydligen är det helt omöjligt att åtgärda också.

 

Detta står i bjärt kontrast till den detaljstyrning som finns i Byggnadsnämnden där varje detaljplan är uppe för minutiös granskning och beslut. Dessutom kan detaljplanerna reglera finstilta detaljer som takfotens utformning, takvinklar eller färg och material på fasaden. Skulle något mot förmodan bli mindre bra finns ett protokoll med namngivna politiker bakom varje beslut. 

I gaturummet finns inte motsvarande reglering. Gatumark. Mer precist än så blir det inte. Golvet från fasad till fasad är fredat från politiska beslut och trafikkontoret får en yta att hantera efter egen talang. Det är en märklig ordning när detaljer uppe bland fåglarna sitter stenhårt i en tving samtidigt som det under skorna hanteras med en klackspark. Rimligen har gatumarkens utformning en betydligt större påverkan på funktionen och upplevelsen av stadsrummet än det som kräver att en tung blick lyfts.

I fallet med bjäfsfontänen utanför stadsbiblioteket har det funnits något slags politiskt beslut kopplat till samverkansplattformen "Trygg, vacker stad" om att staden, Avenyn och Götaplatsen ska rustas upp. Däremot fanns det inget specifikt politiskt beslut om att skapa en busshållplats med vattenlek. När ansvar ska utkrävas står inget politiskt beslut att finna, men i detta faktum ligger förstås ett högst påtagligt ansvar.

Politikerna är inte helt aningslösa inför detta eftersom Miljöpartiet har drivit frågan om en mer omdömesgill styrning. När budgeten var uppe i nämnden i oktober la miljöpartiet ett mycket intressant förslag på återremiss och i december kom ett konkret förslag till en ny delegationsordning.

När cykelbron över Hamnbanan och Lundbyleden byggdes kontaktade GP förvånade politiker i trafiknämnden som inte hade en aning om att Trafikkontoret tagit ett sådant beslut.

 

Trafikkontorets budget består av en kortfattad redovisning av alla de politiskt antagna program, riktlinjer och policys som nämnd och kontor har att förhålla sig till. Den består av mycket övergripande mål och på sin höjd någon luddigt formulerad strategi som att "Ta fram en dialogstrategi...", "Ta fram en likabehandlingsplan..." och "Implementera arbetssätt...". Sist kompletteras den med några tabeller på hur pengarna ska fördelas i olika satsningar och några namngivna projekt utan vidare detaljer. Det finns ingen redovisad koppling till de övergripande målen. Budgeten är framför allt en omfattande copy and paste från måldokumentet, vilket föranledde både S och MP att önska "förkortning av textavsnitt som är av allmän karaktär, samt strykning av omfattande upprepningar i texten".

Det intressantaste var att Miljöpartiet kände sig manade att kräva en återremiss:

[quote]"Allmän reglemente för Göteborgs Stads nämnder" fastslår bl.a. att nämnd ska se till att vara så informerad att den kan ta sitt ansvar för verksamheten. Nämnden ska säkerställa att ändamålsenlig verksamhets bedrivs.

Budgeten är det viktigaste dokumentet för en nämnd. Den budget som nu föreslås ger inte Trafiknämnden möjlighet att säkerställa en ändamålsenlig verksamhet. Budgetförslaget är inte tillräckligt konkret i vad verksamheten ska uppnå under år 2016. [...][/quote]

Yrkandet avslutades med en lång lista på vad som behöver levereras till budgetskrivningen.

Socialdemokraterna måste ha blivit inspirerade för de kompletterade med ett tilläggsyrkande som inleddes med

[quote]Vi anser att budget 2016 i högre grad behöver konkretiseras. Budgetförslaget saknar i tillräcklig utsträckning mått av styrning, mätning och uppföljning. Av den anledningen anser vi att nämnden och trafikkontoret behöver arbeta vidare i en process för att konkretisera budgeten. [...][/quote]

Innebörden var den samma i båda yrkandena och den stora skillnaden var att Miljöpartiet krävde en förändring i själva budgetskrivningen medan Socialdemokraterna nöjde sig med att hantera problemen i en senare "process". Socialdemokraterna röstade för att godkänna budgetskrivningen enligt trafikkontorets förslag, medan övriga politiker i nämnden uttryckte sitt ogillande genom att avstå från att rösta samt att reservera sig mot beslutet.

När det väl var dags för Framtagandet av ett långsiktigt investeringsunderlag 2017-2017, 2020-2026 på nämndmötet i december så återkom Miljöpartiet till frågan om styrningen. Förutom krav på förtydligande i en räcka av projekten kom följande som handlar om en helt förändrad delegationsordning:

[quote]För att säkerställa styrning, intern kontroll, och ekonomisk hushållning är det viktigt att Trafiknämnden är aktiv i beslutsprocessen kring investeringsprojekt. Att vara delaktig i beslutsprocessen är också en god grund för att kunna säkerställa god uppföljning.

Delegationsordningen behöver ändras vad gäller inriktnings- och genomförandebeslut för investeringar, samt beslut om att upphandla varor, tjänster och entreprenader.

Det övergripande målet med nämndens styrning ska vara att säkerställa en konkret budget och tydliga strategier, och att utifrån dessa fatta bl.a. investeringsbeslut baserat på förvaltningens rekommendation. Nämndens roll blir då bl.a. att följa upp när avvikelser sker och vid behov fatta beslut om kompletterade åtgärder.

Sammantaget är därför syftet med denna förändring att förenkla och förbättra både nämndens och förvaltningsledningens arbete.[/quote]

Miljöpartiet gav därefter exempel på lämpliga förändringar, t.ex. att beslut om investeringsprojekt och upphanlingar över 5 miljoner kr inte längre ska kunna tas av tjänstemän utan alltid fattas av politikerna i nämnden och att varje investeringsprojekt över 5 miljoner presenteras för trafiknämnden efter projektavslut, med uppföljning av måluppfyllelse och ekonomi. I detta har Miljöpartiet troligen sneglat på hur det fungerar i Stockholm för de avlutar med förslaget att ge Trafikkontoret i uppdrag...

[quote]Att inom ramen pågående arbete med investeringsprocessen och projektstyrning studera Stockholms trafiknämnds delegationsordning samt på Trafiknämnd 18 mars 2016 presentera förslag till uppdaterad delegationsordning i linje med ovanstående intentioner.[/quote]

Något beslut togs inte utan förslaget "antecknades till protokollet" och studerar man protokollen därefter verkar inget ha hänt i frågan.

Trafiknämnden behöver omgående klubba en ny delegationsordning som ger en ordentlig styrning på Trafikkontoret, för det är fullständigt vansinnigt och demokratiskt tveksamt att låta tjänstemännen få så stor frihet och därmed makt. Resultatet av det politiska lättsinnet finns vid Götaplatsen. Att nämnden tar besluten om investeringsprojekten över ett visst belopp borde vara självklart, liksom att projekten redovisas för nämnden innan de startas, att avvikelser rapporteras under tiden och slutredovisning sker. Förhoppningsvis kan en och annan utformning landa mjukare när gatumarken börjar hanteras som politiskt angelägen.