Printout from www.yimby.se
....

Dags för en stadsminister?

Map
Sammanfattning

Många talar om bristen på bostadspolitiken, det är värre än så. Sverige saknar en samlad politik för våra städers utveckling. Vi har en landsbygdsminister. Kanske dags för en stadsminister? Hur ser framtidens stad ut och vilka utmaningar behöver framtidens städer hantera?

Beskrivning

Många talar om bristen på bostadspolitiken, det är värre än så. Sverige saknar en samlad politik för våra städers utveckling. Vi har en landsbygdsminister. Kanske dags för en stadsminister? För det är i staden det händer. Nya idéer och kunskaper uppstår där människor möts. I staden sker utveckling och tillväxt. Nya arbetstillfällen skapas som gynnar hela Sverige. I staden kan förutsättningar skapas för ett hållbart och tolerant samhälle. De städer som prövar, försöker, orkar och kan lyssna är framtidens vinnare! Men har politikerna och stadens aktörer verktygen, viljan eller kunskapen? Hur ser framtidens stad ut och vilka utmaningar behöver framtidens städer hantera? Möt Sveriges Arkitekter och aktörer från Malmö, Göteborg, Stockholm och Helsingborg i ett samtal om planering och arkitektur för framtidens städer!

Arrangör: Sveriges Arkitekter
Evenemangstyp: Seminarium & mingel
Ämne: Byggande, Infrastruktur
Medverkande: Björn Siesjö, stadsarkitekt, Göteborgs stad. Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad. Tomas Rudin, oppositionsborgarråd för (S) i Stockholm vice ordförande för stadsbyggnadsnämnden, Stockholm stad. Ola Andersson, arkitekt författare och debattör. Kristoffer Nilsson, arkitekt med inriktning på samhällsplanering, Helsingborgs stad. Laila Strunke, förbundsordförande, Sveriges Arkitekter. Catherina Fored, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter.
Förtäring: Ja

Mer information: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/9693

Date and time: July 5 2012 15:00 - 16:30
Location: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1
City: Visby
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:


If you support our ideas, join YIMBY Stockholm:s 8131 members. It only takes a minute and costs nothing.

Länsstyrelsen stoppar 240 bostäder vid Tändsticksfabriken
Vi har tidigare i två inlägg tittat på Länsstyrelsens yttranden under samråden för Norra Masthugget, RegionCity och Karlastaden med tornet och visat på spänningen mellan det kommunala och det statliga perspektivet. Vi har efterfrågat en ökad förutsägbarhet och bättre motiveringar i Länsstyrelsens beslut. Vi har föreslagit att staden står på sig och lyfter fallen till Regeringen för att få fram prejudicerande avgörande för en ökad tydlighet och att de går tillsamman med andra kommuner för att på längre sikt få lagstiftningen förändrad i grunden.

Illustrationsritning från planhandlingarna.  

 

Tändsticksfabriken ligger mellan Mölndalsån och trafikkorridoren med E6 Kungsbackaleden, Västkustbanan och Kust till kust-banan söder om Kallebäcksmotet och jämte ÅF:s kontorsstubbe. Planen bygger på konceptet tätt placerade lameller som får forma ett "kvarter" där släppen mellan byggnaderna har glasats in. Byggnadsnämnden la sig i och säkerställde åtminstone viss funktionsblandning med verksamhetslokaler i gatuplan. Samtidigt uppvisar alla illustrationer en enformighet där alla lamellerna får samma form, gestaltning och uttryck. Så det är ett av alla de kvartersstora projekten som lämnar efter sig en lätt känsla av standardiserad monotoni. Men det är förstås inte med hänvisning till att bebyggelsen blir för tråkigt som Länsstyrelsen upphävt planen.

Illustration från Skanska Nya Hems hemsida.

 

Samrådet

I början på 2015 var planen för Tändsticksfabriken ute på samråd. Länsstyrelsens yttrande var gediget och krävde förbättringar inom en räcka av områden: riksintresse för kommunikation, mellan-kommunal samordning, miljökvalitetsnormer för luft och vatten, samt hälsa och säkerhet med avseende på buller, vibration, förorenad mark, översvämning, farligt gods och geoteknik. De landade i den samlade bedömningen att

[quote]Länsstyrelsen anser med nu kända förhållanden att planområdet inte är lämpligt för bostäder och bostadsanknuten verksamhet, som dagis, förskola och skola. För att detaljplanen inte ska tas in för prövning måste kommunen ta bort bestämmelsen som medger bostäder och bostadsanknuten verksamhet.[/quote]

Under processen fram till antagen plan så släpper Länsstyrelsen en efter en av de ovan nämnda invändningarna och till slut återstår endast den om miljökvalitetsnormer (MKN) för luft som grund för att upphäva planen. I samrådsskedet lyfter Länsstyrelsen fram brister i Stadsbyggnadskontorets Luftkvalitetsutredning.

[quote]MKN för luft
Planområdet är beläget i ett mycket trafikutsatt område nära E6/E20, en flerfilig påfart för fordonstrafik och järnväg. Länsstyrelsen bedömer inte att Luftkvalitetsutredningen för kvarteret tändstickan 2 är tillräckligt detaljerad för att kunna bedöma luftkvaliteten för aktuellt planområde. Detaljerade spridningsberäkningar av NO2 och PM10 i området, både idag och 2020, behöver göras för att kunna beskriva det aktuella planområdets luftkvalitet och hur planens utformning påverkar luften vid planerade bostäder, lekplatser och grönytor.[/quote]

 

Granskning

När planen sedan går ut på granskning hösten 2015 så svarar Göteborgs Stad i samrådsredogörelsen.

[quote]MKN för luft
Ett nytt PM om luftmiljön har tagits fram, Detaljerade beräkningar för NO2 och PM10 har gjorts för planområdet. Beräkningarna är genomförda för år 2030 med avseende på trafikmängder och emissioner men med dagens meteorologi. Det visar att det inte föreligger någon risk för överskridande på bostadsgården. Det föreligger en risk att miljömålet för årsmedelvärdet kommer att överskridas på utsidan av kvarteret men klaras på gården.[/quote]

Här kan det vara läge att stanna upp och nämna några rader om skillnaden mellan miljökvalitetsnormer (MKN) och miljömålen vilka båda nämns ovan. Miljökvalitetsnormerna är krav idag och miljömålen är ett mål om tillståndet 2030. Miljökvalitetsnormerna är absoluta men tillåter ett antal överskridande där 90%-il dygn motsvarar överskridande 35 gånger per år, 98%-il dygn motsvarar överskridande 7 gånger per år och 98%-il timme motsvarar överskridande 175 gånger per år. Miljömålen å andra sida är inte absoluta krav utan beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.

Gällande miljökvalitetsnormer (MKN) och aktuella miljömål vilka inte ska överskridas 2030.

 

Länsstyrelsens svar på granskningshandlingarna kom i november 2015.

[quote]Länsstyrelsen har invändningar mot att luftkvaliteten ges liknande avgränsningar som de som praktiseras för buller. Miljökvalitetsnormernas årsmedelvärden ska tillämpas i utomhusluft för vilken enskilda människor exponeras för under längre perioder, t.ex. utomhusluften vid vägar angränsande till bostäder, skolor, daghem och vårdboenden. Värdena för dygn och timmar tillämpas dessutom där människor vistas under kortare perioder, t.ex. generellt i stadsmiljön längs med gång och cykelbanor, torg & parker.

Miljökvalitetsnormerna måste således vara uppfyllda i ett större område kring planerade bostäder och uppfyllandet kan inte begränsas till innergårdar och fasader.

(...)

Kommunens vision bör vara att uppnå Miljömålen trots att de är vägledande och inte ett krav. Länsstyrelsen uppmärksammar och vill förtydliga att MKN (Luft), miljökvalitetsnormernas nivåer inte säkerställer skydd för människors hälsa utan motsvarar lägsta godtagbara miljökvalitet. Normerna för PM10 och NO2 skulle ha klarats i Sverige 2005 respektive 2006. Miljökvalitetsnormerna anger lägsta godtagbara miljökvalitet och dess nivåer ska följas efter angiven tidpunkt. De föroreningar som miljökvalitetsnormerna omfattar påverkar i varierande grad människors hälsa även vid halter som inte medför att miljökvalitetsnormernas nivåer överskrids. Länsstyrelsen anser därför att ambitionsnivån vid bostadsbyggande 2030 måste vara att skydda människors hälsa från skadliga luftföroreningsnivåer, inte endast att klara miljökvalitetsnormerna. Detta kan innebära att man även i framtiden bör undvika att bygga bostäder i direkta närområden av de hårdast trafikerade vägarna.[/quote]

 

Utställning

När sedan planen ställs ut inför antagandet har Stadsbyggnadskontoret arbetat vidare med luftkvalitetsutredningen och bifogar följande svar till Länsstyrelsen i granskningsutlåtandet:

[quote]Flera av utredningarna har kompletterats och vissa mindre justeringar har gjorts i planförslaget, vilket visar att platsen är lämplig för bostäder. Planbestämmelser och text i planbeskrivning har justerats för att ytterligare reglera teknisk försörjning, risker, hälsa och säkerhet. Kontoret har bedömt att det med dessa ändringar är lämpligt att anta planförslaget.
(...)

Luft
Utredning för 2020 är kompletterad. Inga överskridanden av MKN ses i beräkningarna för 2020 i eller runt kvarteret Tändstickan.
(...)

Miljömålet Frisk luft
Miljömålet överskrids i hela området för år 2020, även inne i kvarteret där man ser halter på mellan 60-70 mikrogram/m3. För 2030 överskrids MKN endast mitt på E6:an och miljömålet riskerar att överskridas 25-50 m från E6, men runt kvarteret Tändstickan ses haltnivåer på 40-50 mikrogram/m3 och inne i kvarteret under 40 mikrogram/m3, vilket är under miljömålet.

Det finns flera åtgärder som planeras eller pågår inom staden som syftar till att minska trafikens miljöbelastning och har sin utgångspunkt i stadens översiktsplan eller de lokala miljökvalitetsmålen. Se svar angående trafikalstring för konkreta åtgärder.

Sammantaget, d v s med planerade och pågående åtgärder i staden kombinerat med den ringa trafikökningen vid kv Tändsticksfabriken anser därför stadsbyggnadskontoret att en förtätning i aktuellt läge är godtagbar och i linje med stadens riktlinjer om att komplettera med bostäder i centrala lägen.[/quote]

 

I planbeskrivningen vid antagandet stod det dessutom att läsa att

[quote]Planen bidrar till kommunens övergripande målsättning att komplettera och bygga staden inåt. Antalet bostäder i centrala Göteborg, med god kollektivtrafik, befintlig infrastruktur, service och tillgång till rekreationsområden, kan öka med drygt 200 st.

Risk finns för att riktvärden för bullernivåer och luftkvalitet kan överskridas, men åtgärder i planen gör att tillräckligt bra kvalitet för människors hälsa och säkerhet ska kunna uppfyllas. I planarbetet görs en avvägning bland annat när det gäller boendemiljö och möjligheten till fler bostäder i centralt och kollektivtrafiknära läge. Bostäder i planområdet är ett steg i arbetet med att möjliggöra en tätare stad med lägre bilberoende. Sammantaget, d v s med planerade och pågående åtgärder i staden kombinerat med den ringa trafikökningen vid kv Tändsticksfabriken anses en förtätning i aktuellt läge vara godtagbar och i linje med stadens riktlinjer om att komplettera med bostäder i centrala lägen.[/quote]

 

Upphävande av del av detaljplanen

Planen antogs av Byggnadsnämnden i maj 2016. Inom några veckor inkom Länsstyrelsen med information om att de tar in den antagna planen för prövning, vilket betyder att planen inte vinner laga kraft utan måste vänta på Länsstyrelsens utredning och bedömning. I början av december kom beslutet att Länsstyrelsen upphäver delar av detaljplanen:

[quote]Den 6 juli 2016 beslutade Länsstyrelsen att ta in kommunens antagandebeslut för prövning med anledning av att detaljplanen inte uppfyller de uppsatta miljökvalitetsnormerna (MKN) för luft på ett tillfredsställande sätt.
Under hela planprocessen har Länsstyrelsen, både vid samrådsskedet och vid granskningsskedet, framfört sin bedömning att förhållanden kring planområdet inte lämpar sig för att bygga bostäder och bostadsanknuten verksamhet.[/quote]

Vidare går det att läsa att

[quote]Kvarteret Tändsticksfabriken är beläget på en mycket trafikutsatt plats och ligger som en isolerad ö kringgärdad av motorvägen E6/E20, Mölndalsvägen och viadukten längs Sankt Sigfridsgatan som är en påfart/avfart till E6/E20. Trafiken på de statliga vägarna bedöms öka till 2020 och 2030.

(...)

Länsstyrelsen gör bedömningen att det finns risk för att överskridanden av miljökvalitetsnormen för kvävedioxid kvarstår i ytterkanterna av planområdet år 2020. Länsstyrelsen anser att detaljplanen medför att fler människor, däribland känsliga grupper som barn, kommer att vistas i närområden av starkt trafikerade vägar och exponeras för lufthalter som är högre än eller i nivå med miljökvalitetsnormen för kvävedioxid.[/quote]

Och för att riktigt slå sista spiken i kistan så tar Länsstyrelsen fram ett tidigare gömt ess ur rockärmen: Västlänkens masstransporter.

[quote]Prognoserna för trafikutvecklingen i området försvåras då samtliga transporter med massor och material till och från bygget av Västlänken vid Korsvägen kommer att köra mellan Mölndalsvägen och E6 via på- och avfarten Sankt Sigfridsgatan som angränsar till planområdet i norr. (...) Länsstyrelsen har idag vetskap om att samtliga transporter med massor och material till och från Korsvägen, där en planerad station för Västlänken kommer att byggas, ska köras mellan Korsvägen och E6 via Mölndalsvägen och viadukten på St. Sigfridsgatan. Det har planerats för att transporterna ska köra mellan 2018-2024 med högst intensitet mellan ca 2018-2021. Som mest kan det bli mellan 140-270 fordonsrörelser per dag beroende på lastkapacitet (...) Länsstyrelsen [drar] slutsatsen att vid Trafikverkets ordinarie krav på arbetsmaskiner (Steg ІІІA) och lastbilar (Euro V) riskeras en stor negativ påverkan på den lokala luftkvaliteten med utökade överskridanden av miljökvalitetsnormen för kvävedioxid jämfört med dagsläget, (...) Trafiken på grund av masstransporter kommer även att påverka det buller som planområdet blir utsatt för. (...) Länsstyrelsen [bedömer] att den sammantagna effekten tillsammans med luftföroreningar inte kommer att erbjuda en acceptabel boendemiljö.[/quote]

Länsstyrelsen är vänligt nog att bara upphäva de delar som innehåller bostäder. De bifogar därför en detaljplanen med överstrykningar och det går bra att söka bygglov på de delar som inte är överstrukna.

Nu gällande detaljplan (klicka för större).

 

Ovisshet i väntan på Regeringen

Det går inte att anklaga Länsstyrelsen för att ha varit otydliga eller inkonsekventa i sin kommunikation. De har fört genomgående fört linjen att området är olämpligt för bostäder eftersom Stadsbyggnadskontoret genom sina utredningar inte kan säkerställa luftkvalitetsnormerna.

Det går också att konstatera att Stadsbyggnadskontoret inte har haft utredningar klara i förhand utan de har stegvis uppdaterat och kompletterad dessa efter Länsstyrelsen förmaningar. Den sista rapporten om luftkvalitet kom in i slutet på november bara någon vecka innan Länsstyrelsen beslutade att upphäva planen.

Båda intressenterna förhåller sig till samma luftkvalitetsnormer men där den ena gör en extremt konservativ tolkning och den andra en extremt liberal. Länsstyrelsen vill att det ska bevisas att miljökvalitetsnormer uppfylls framöver och i hela närområdet och tar höjd för mindre gynsamma framtidsscenarier. Stadsbyggnadskontoret tycker å sin sida att de visat att miljökvalitetsnormer troligen uppfylls över en relevant del av området i den framtidsutveckling som ges av stadens strategier.

På kommunens hemsida står det att läsa att [quote]Länsstyrelsens beslut att upphäva del av detaljplan är överklagad[/quote] vilket betyder att Göteborg Stad nu har lyft Länsstyrelsens upphävande av detaljplanen till Regeringen.

Det är rimligt att flytta frågan från de lokala tjänstemännen och låta Regeringen avgöra hur konservativt eller liberalt säkerställandet av miljökvalitetsnormerna ska hanteras. Det blir samtidigt intressant att se hur regeringen principiellt ställer behovet av och strategin med fler centrala bostäder mot tolkningen och säkerställandet av uppsatta luftkvalitetsmål. Bedömning kommer att vara betydelsefull för det avgör sannolikt även framtiden för åtminstone Wallenstams 1500 bostäder vid Smörgatan, Kallebäck, och 225 bostäder vid Almedals Fabriker. Det påverkar säkert också många fler centrala utvecklingsprojekt som t.ex. Norra Masthugget där länsstyrelsen på samma sätt har lyft luftkvaliteten i samrådsskedet.

För några dagar sedan upphävde Regeringen ett beslut av Länsstyrelsen i Stockholm om att upphäva en plan vid Gärdet. Det tog 18 månader för Regeringen att komma fram till det så räkna med att ovissheten kommer att bestå under året och ha en dämpande effekt på investeringsviljan i centrala Göteborg.

 


Länsstyrelsen stoppar 240 bostäder vid Tändsticksfabriken
Vi har tidigare i två inlägg tittat på Länsstyrelsens yttranden under samråden för Norra Masthugget, RegionCity och Karlastaden med tornet och visat på spänningen mellan det kommunala och det statliga perspektivet. Vi har efterfrågat en ökad förutsägbarhet och bättre motiveringar i Länsstyrelsens beslut. Vi har föreslagit att staden står på sig och lyfter fallen till Regeringen för att få fram prejudicerande avgörande för en ökad tydlighet och att de går tillsamman med andra kommuner för att på längre sikt få lagstiftningen förändrad i grunden.

Illustrationsritning från planhandlingarna.  

 

Tändsticksfabriken ligger mellan Mölndalsån och trafikkorridoren med E6 Kungsbackaleden, Västkustbanan och Kust till kust-banan söder om Kallebäcksmotet och jämte ÅF:s kontorsstubbe. Planen bygger på konceptet tätt placerade lameller som får forma ett "kvarter" där släppen mellan byggnaderna har glasats in. Byggnadsnämnden la sig i och säkerställde åtminstone viss funktionsblandning med verksamhetslokaler i gatuplan. Samtidigt uppvisar alla illustrationer en enformighet där alla lamellerna får samma form, gestaltning och uttryck. Så det är ett av alla de kvartersstora projekten som lämnar efter sig en lätt känsla av standardiserad monotoni. Men det är förstås inte med hänvisning till att bebyggelsen blir för tråkigt som Länsstyrelsen upphävt planen.

Illustration från Skanska Nya Hems hemsida.

 

Samrådet

I början på 2015 var planen för Tändsticksfabriken ute på samråd. Länsstyrelsens yttrande var gediget och krävde förbättringar inom en räcka av områden: riksintresse för kommunikation, mellan-kommunal samordning, miljökvalitetsnormer för luft och vatten, samt hälsa och säkerhet med avseende på buller, vibration, förorenad mark, översvämning, farligt gods och geoteknik. De landade i den samlade bedömningen att

[quote]Länsstyrelsen anser med nu kända förhållanden att planområdet inte är lämpligt för bostäder och bostadsanknuten verksamhet, som dagis, förskola och skola. För att detaljplanen inte ska tas in för prövning måste kommunen ta bort bestämmelsen som medger bostäder och bostadsanknuten verksamhet.[/quote]

Under processen fram till antagen plan så släpper Länsstyrelsen en efter en av de ovan nämnda invändningarna och till slut återstår endast den om miljökvalitetsnormer (MKN) för luft som grund för att upphäva planen. I samrådsskedet lyfter Länsstyrelsen fram brister i Stadsbyggnadskontorets Luftkvalitetsutredning.

[quote]MKN för luft
Planområdet är beläget i ett mycket trafikutsatt område nära E6/E20, en flerfilig påfart för fordonstrafik och järnväg. Länsstyrelsen bedömer inte att Luftkvalitetsutredningen för kvarteret tändstickan 2 är tillräckligt detaljerad för att kunna bedöma luftkvaliteten för aktuellt planområde. Detaljerade spridningsberäkningar av NO2 och PM10 i området, både idag och 2020, behöver göras för att kunna beskriva det aktuella planområdets luftkvalitet och hur planens utformning påverkar luften vid planerade bostäder, lekplatser och grönytor.[/quote]

 

Granskning

När planen sedan går ut på granskning hösten 2015 så svarar Göteborgs Stad i samrådsredogörelsen.

[quote]MKN för luft
Ett nytt PM om luftmiljön har tagits fram, Detaljerade beräkningar för NO2 och PM10 har gjorts för planområdet. Beräkningarna är genomförda för år 2030 med avseende på trafikmängder och emissioner men med dagens meteorologi. Det visar att det inte föreligger någon risk för överskridande på bostadsgården. Det föreligger en risk att miljömålet för årsmedelvärdet kommer att överskridas på utsidan av kvarteret men klaras på gården.[/quote]

Här kan det vara läge att stanna upp och nämna några rader om skillnaden mellan miljökvalitetsnormer (MKN) och miljömålen vilka båda nämns ovan. Miljökvalitetsnormerna är krav idag och miljömålen är ett mål om tillståndet 2030. Miljökvalitetsnormerna är absoluta men tillåter ett antal överskridande där 90%-il dygn motsvarar överskridande 35 gånger per år, 98%-il dygn motsvarar överskridande 7 gånger per år och 98%-il timme motsvarar överskridande 175 gånger per år. Miljömålen å andra sida är inte absoluta krav utan beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.

Gällande miljökvalitetsnormer (MKN) och aktuella miljömål vilka inte ska överskridas 2030.

 

Länsstyrelsens svar på granskningshandlingarna kom i november 2015.

[quote]Länsstyrelsen har invändningar mot att luftkvaliteten ges liknande avgränsningar som de som praktiseras för buller. Miljökvalitetsnormernas årsmedelvärden ska tillämpas i utomhusluft för vilken enskilda människor exponeras för under längre perioder, t.ex. utomhusluften vid vägar angränsande till bostäder, skolor, daghem och vårdboenden. Värdena för dygn och timmar tillämpas dessutom där människor vistas under kortare perioder, t.ex. generellt i stadsmiljön längs med gång och cykelbanor, torg & parker.

Miljökvalitetsnormerna måste således vara uppfyllda i ett större område kring planerade bostäder och uppfyllandet kan inte begränsas till innergårdar och fasader.

(...)

Kommunens vision bör vara att uppnå Miljömålen trots att de är vägledande och inte ett krav. Länsstyrelsen uppmärksammar och vill förtydliga att MKN (Luft), miljökvalitetsnormernas nivåer inte säkerställer skydd för människors hälsa utan motsvarar lägsta godtagbara miljökvalitet. Normerna för PM10 och NO2 skulle ha klarats i Sverige 2005 respektive 2006. Miljökvalitetsnormerna anger lägsta godtagbara miljökvalitet och dess nivåer ska följas efter angiven tidpunkt. De föroreningar som miljökvalitetsnormerna omfattar påverkar i varierande grad människors hälsa även vid halter som inte medför att miljökvalitetsnormernas nivåer överskrids. Länsstyrelsen anser därför att ambitionsnivån vid bostadsbyggande 2030 måste vara att skydda människors hälsa från skadliga luftföroreningsnivåer, inte endast att klara miljökvalitetsnormerna. Detta kan innebära att man även i framtiden bör undvika att bygga bostäder i direkta närområden av de hårdast trafikerade vägarna.[/quote]

 

Utställning

När sedan planen ställs ut inför antagandet har Stadsbyggnadskontoret arbetat vidare med luftkvalitetsutredningen och bifogar följande svar till Länsstyrelsen i granskningsutlåtandet:

[quote]Flera av utredningarna har kompletterats och vissa mindre justeringar har gjorts i planförslaget, vilket visar att platsen är lämplig för bostäder. Planbestämmelser och text i planbeskrivning har justerats för att ytterligare reglera teknisk försörjning, risker, hälsa och säkerhet. Kontoret har bedömt att det med dessa ändringar är lämpligt att anta planförslaget.
(...)

Luft
Utredning för 2020 är kompletterad. Inga överskridanden av MKN ses i beräkningarna för 2020 i eller runt kvarteret Tändstickan.
(...)

Miljömålet Frisk luft
Miljömålet överskrids i hela området för år 2020, även inne i kvarteret där man ser halter på mellan 60-70 mikrogram/m3. För 2030 överskrids MKN endast mitt på E6:an och miljömålet riskerar att överskridas 25-50 m från E6, men runt kvarteret Tändstickan ses haltnivåer på 40-50 mikrogram/m3 och inne i kvarteret under 40 mikrogram/m3, vilket är under miljömålet.

Det finns flera åtgärder som planeras eller pågår inom staden som syftar till att minska trafikens miljöbelastning och har sin utgångspunkt i stadens översiktsplan eller de lokala miljökvalitetsmålen. Se svar angående trafikalstring för konkreta åtgärder.

Sammantaget, d v s med planerade och pågående åtgärder i staden kombinerat med den ringa trafikökningen vid kv Tändsticksfabriken anser därför stadsbyggnadskontoret att en förtätning i aktuellt läge är godtagbar och i linje med stadens riktlinjer om att komplettera med bostäder i centrala lägen.[/quote]

 

I planbeskrivningen vid antagandet stod det dessutom att läsa att

[quote]Planen bidrar till kommunens övergripande målsättning att komplettera och bygga staden inåt. Antalet bostäder i centrala Göteborg, med god kollektivtrafik, befintlig infrastruktur, service och tillgång till rekreationsområden, kan öka med drygt 200 st.

Risk finns för att riktvärden för bullernivåer och luftkvalitet kan överskridas, men åtgärder i planen gör att tillräckligt bra kvalitet för människors hälsa och säkerhet ska kunna uppfyllas. I planarbetet görs en avvägning bland annat när det gäller boendemiljö och möjligheten till fler bostäder i centralt och kollektivtrafiknära läge. Bostäder i planområdet är ett steg i arbetet med att möjliggöra en tätare stad med lägre bilberoende. Sammantaget, d v s med planerade och pågående åtgärder i staden kombinerat med den ringa trafikökningen vid kv Tändsticksfabriken anses en förtätning i aktuellt läge vara godtagbar och i linje med stadens riktlinjer om att komplettera med bostäder i centrala lägen.[/quote]

 

Upphävande av del av detaljplanen

Planen antogs av Byggnadsnämnden i maj 2016. Inom några veckor inkom Länsstyrelsen med information om att de tar in den antagna planen för prövning, vilket betyder att planen inte vinner laga kraft utan måste vänta på Länsstyrelsens utredning och bedömning. I början av december kom beslutet att Länsstyrelsen upphäver delar av detaljplanen:

[quote]Den 6 juli 2016 beslutade Länsstyrelsen att ta in kommunens antagandebeslut för prövning med anledning av att detaljplanen inte uppfyller de uppsatta miljökvalitetsnormerna (MKN) för luft på ett tillfredsställande sätt.
Under hela planprocessen har Länsstyrelsen, både vid samrådsskedet och vid granskningsskedet, framfört sin bedömning att förhållanden kring planområdet inte lämpar sig för att bygga bostäder och bostadsanknuten verksamhet.[/quote]

Vidare går det att läsa att

[quote]Kvarteret Tändsticksfabriken är beläget på en mycket trafikutsatt plats och ligger som en isolerad ö kringgärdad av motorvägen E6/E20, Mölndalsvägen och viadukten längs Sankt Sigfridsgatan som är en påfart/avfart till E6/E20. Trafiken på de statliga vägarna bedöms öka till 2020 och 2030.

(...)

Länsstyrelsen gör bedömningen att det finns risk för att överskridanden av miljökvalitetsnormen för kvävedioxid kvarstår i ytterkanterna av planområdet år 2020. Länsstyrelsen anser att detaljplanen medför att fler människor, däribland känsliga grupper som barn, kommer att vistas i närområden av starkt trafikerade vägar och exponeras för lufthalter som är högre än eller i nivå med miljökvalitetsnormen för kvävedioxid.[/quote]

Och för att riktigt slå sista spiken i kistan så tar Länsstyrelsen fram ett tidigare gömt ess ur rockärmen: Västlänkens masstransporter.

[quote]Prognoserna för trafikutvecklingen i området försvåras då samtliga transporter med massor och material till och från bygget av Västlänken vid Korsvägen kommer att köra mellan Mölndalsvägen och E6 via på- och avfarten Sankt Sigfridsgatan som angränsar till planområdet i norr. (...) Länsstyrelsen har idag vetskap om att samtliga transporter med massor och material till och från Korsvägen, där en planerad station för Västlänken kommer att byggas, ska köras mellan Korsvägen och E6 via Mölndalsvägen och viadukten på St. Sigfridsgatan. Det har planerats för att transporterna ska köra mellan 2018-2024 med högst intensitet mellan ca 2018-2021. Som mest kan det bli mellan 140-270 fordonsrörelser per dag beroende på lastkapacitet (...) Länsstyrelsen [drar] slutsatsen att vid Trafikverkets ordinarie krav på arbetsmaskiner (Steg ІІІA) och lastbilar (Euro V) riskeras en stor negativ påverkan på den lokala luftkvaliteten med utökade överskridanden av miljökvalitetsnormen för kvävedioxid jämfört med dagsläget, (...) Trafiken på grund av masstransporter kommer även att påverka det buller som planområdet blir utsatt för. (...) Länsstyrelsen [bedömer] att den sammantagna effekten tillsammans med luftföroreningar inte kommer att erbjuda en acceptabel boendemiljö.[/quote]

Länsstyrelsen är vänligt nog att bara upphäva de delar som innehåller bostäder. De bifogar därför en detaljplanen med överstrykningar och det går bra att söka bygglov på de delar som inte är överstrukna.

Nu gällande detaljplan (klicka för större).

 

Ovisshet i väntan på Regeringen

Det går inte att anklaga Länsstyrelsen för att ha varit otydliga eller inkonsekventa i sin kommunikation. De har fört genomgående fört linjen att området är olämpligt för bostäder eftersom Stadsbyggnadskontoret genom sina utredningar inte kan säkerställa luftkvalitetsnormerna.

Det går också att konstatera att Stadsbyggnadskontoret inte har haft utredningar klara i förhand utan de har stegvis uppdaterat och kompletterad dessa efter Länsstyrelsen förmaningar. Den sista rapporten om luftkvalitet kom in i slutet på november bara någon vecka innan Länsstyrelsen beslutade att upphäva planen.

Båda intressenterna förhåller sig till samma luftkvalitetsnormer men där den ena gör en extremt konservativ tolkning och den andra en extremt liberal. Länsstyrelsen vill att det ska bevisas att miljökvalitetsnormer uppfylls framöver och i hela närområdet och tar höjd för mindre gynsamma framtidsscenarier. Stadsbyggnadskontoret tycker å sin sida att de visat att miljökvalitetsnormer troligen uppfylls över en relevant del av området i den framtidsutveckling som ges av stadens strategier.

På kommunens hemsida står det att läsa att [quote]Länsstyrelsens beslut att upphäva del av detaljplan är överklagad[/quote] vilket betyder att Göteborg Stad nu har lyft Länsstyrelsens upphävande av detaljplanen till Regeringen.

Det är rimligt att flytta frågan från de lokala tjänstemännen och låta Regeringen avgöra hur konservativt eller liberalt säkerställandet av miljökvalitetsnormerna ska hanteras. Det blir samtidigt intressant att se hur regeringen principiellt ställer behovet av och strategin med fler centrala bostäder mot tolkningen och säkerställandet av uppsatta luftkvalitetsmål. Bedömning kommer att vara betydelsefull för det avgör sannolikt även framtiden för åtminstone Wallenstams 1500 bostäder vid Smörgatan, Kallebäck, och 225 bostäder vid Almedals Fabriker. Det påverkar säkert också många fler centrala utvecklingsprojekt som t.ex. Norra Masthugget där länsstyrelsen på samma sätt har lyft luftkvaliteten i samrådsskedet.

För några dagar sedan upphävde Regeringen ett beslut av Länsstyrelsen i Stockholm om att upphäva en plan vid Gärdet. Det tog 18 månader för Regeringen att komma fram till det så räkna med att ovissheten kommer att bestå under året och ha en dämpande effekt på investeringsviljan i centrala Göteborg.

 


Länsstyrelsen stoppar 240 bostäder vid Tändsticksfabriken
Vi har tidigare i två inlägg tittat på Länsstyrelsens yttranden under samråden för Norra Masthugget, RegionCity och Karlastaden med tornet och visat på spänningen mellan det kommunala och det statliga perspektivet. Vi har efterfrågat en ökad förutsägbarhet och bättre motiveringar i Länsstyrelsens beslut. Vi har föreslagit att staden står på sig och lyfter fallen till Regeringen för att få fram prejudicerande avgörande för en ökad tydlighet och att de går tillsamman med andra kommuner för att på längre sikt få lagstiftningen förändrad i grunden.

Illustrationsritning från planhandlingarna.  

 

Tändsticksfabriken ligger mellan Mölndalsån och trafikkorridoren med E6 Kungsbackaleden, Västkustbanan och Kust till kust-banan söder om Kallebäcksmotet och jämte ÅF:s kontorsstubbe. Planen bygger på konceptet tätt placerade lameller som får forma ett "kvarter" där släppen mellan byggnaderna har glasats in. Byggnadsnämnden la sig i och säkerställde åtminstone viss funktionsblandning med verksamhetslokaler i gatuplan. Samtidigt uppvisar alla illustrationer en enformighet där alla lamellerna får samma form, gestaltning och uttryck. Så det är ett av alla de kvartersstora projekten som lämnar efter sig en lätt känsla av standardiserad monotoni. Men det är förstås inte med hänvisning till att bebyggelsen blir för tråkigt som Länsstyrelsen upphävt planen.

Illustration från Skanska Nya Hems hemsida.

 

Samrådet

I början på 2015 var planen för Tändsticksfabriken ute på samråd. Länsstyrelsens yttrande var gediget och krävde förbättringar inom en räcka av områden: riksintresse för kommunikation, mellan-kommunal samordning, miljökvalitetsnormer för luft och vatten, samt hälsa och säkerhet med avseende på buller, vibration, förorenad mark, översvämning, farligt gods och geoteknik. De landade i den samlade bedömningen att

[quote]Länsstyrelsen anser med nu kända förhållanden att planområdet inte är lämpligt för bostäder och bostadsanknuten verksamhet, som dagis, förskola och skola. För att detaljplanen inte ska tas in för prövning måste kommunen ta bort bestämmelsen som medger bostäder och bostadsanknuten verksamhet.[/quote]

Under processen fram till antagen plan så släpper Länsstyrelsen en efter en av de ovan nämnda invändningarna och till slut återstår endast den om miljökvalitetsnormer (MKN) för luft som grund för att upphäva planen. I samrådsskedet lyfter Länsstyrelsen fram brister i Stadsbyggnadskontorets Luftkvalitetsutredning.

[quote]MKN för luft
Planområdet är beläget i ett mycket trafikutsatt område nära E6/E20, en flerfilig påfart för fordonstrafik och järnväg. Länsstyrelsen bedömer inte att Luftkvalitetsutredningen för kvarteret tändstickan 2 är tillräckligt detaljerad för att kunna bedöma luftkvaliteten för aktuellt planområde. Detaljerade spridningsberäkningar av NO2 och PM10 i området, både idag och 2020, behöver göras för att kunna beskriva det aktuella planområdets luftkvalitet och hur planens utformning påverkar luften vid planerade bostäder, lekplatser och grönytor.[/quote]

 

Granskning

När planen sedan går ut på granskning hösten 2015 så svarar Göteborgs Stad i samrådsredogörelsen.

[quote]MKN för luft
Ett nytt PM om luftmiljön har tagits fram, Detaljerade beräkningar för NO2 och PM10 har gjorts för planområdet. Beräkningarna är genomförda för år 2030 med avseende på trafikmängder och emissioner men med dagens meteorologi. Det visar att det inte föreligger någon risk för överskridande på bostadsgården. Det föreligger en risk att miljömålet för årsmedelvärdet kommer att överskridas på utsidan av kvarteret men klaras på gården.[/quote]

Här kan det vara läge att stanna upp och nämna några rader om skillnaden mellan miljökvalitetsnormer (MKN) och miljömålen vilka båda nämns ovan. Miljökvalitetsnormerna är krav idag och miljömålen är ett mål om tillståndet 2030. Miljökvalitetsnormerna är absoluta men tillåter ett antal överskridande där 90%-il dygn motsvarar överskridande 35 gånger per år, 98%-il dygn motsvarar överskridande 7 gånger per år och 98%-il timme motsvarar överskridande 175 gånger per år. Miljömålen å andra sida är inte absoluta krav utan beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.

Gällande miljökvalitetsnormer (MKN) och aktuella miljömål vilka inte ska överskridas 2030.

 

Länsstyrelsens svar på granskningshandlingarna kom i november 2015.

[quote]Länsstyrelsen har invändningar mot att luftkvaliteten ges liknande avgränsningar som de som praktiseras för buller. Miljökvalitetsnormernas årsmedelvärden ska tillämpas i utomhusluft för vilken enskilda människor exponeras för under längre perioder, t.ex. utomhusluften vid vägar angränsande till bostäder, skolor, daghem och vårdboenden. Värdena för dygn och timmar tillämpas dessutom där människor vistas under kortare perioder, t.ex. generellt i stadsmiljön längs med gång och cykelbanor, torg & parker.

Miljökvalitetsnormerna måste således vara uppfyllda i ett större område kring planerade bostäder och uppfyllandet kan inte begränsas till innergårdar och fasader.

(...)

Kommunens vision bör vara att uppnå Miljömålen trots att de är vägledande och inte ett krav. Länsstyrelsen uppmärksammar och vill förtydliga att MKN (Luft), miljökvalitetsnormernas nivåer inte säkerställer skydd för människors hälsa utan motsvarar lägsta godtagbara miljökvalitet. Normerna för PM10 och NO2 skulle ha klarats i Sverige 2005 respektive 2006. Miljökvalitetsnormerna anger lägsta godtagbara miljökvalitet och dess nivåer ska följas efter angiven tidpunkt. De föroreningar som miljökvalitetsnormerna omfattar påverkar i varierande grad människors hälsa även vid halter som inte medför att miljökvalitetsnormernas nivåer överskrids. Länsstyrelsen anser därför att ambitionsnivån vid bostadsbyggande 2030 måste vara att skydda människors hälsa från skadliga luftföroreningsnivåer, inte endast att klara miljökvalitetsnormerna. Detta kan innebära att man även i framtiden bör undvika att bygga bostäder i direkta närområden av de hårdast trafikerade vägarna.[/quote]

 

Utställning

När sedan planen ställs ut inför antagandet har Stadsbyggnadskontoret arbetat vidare med luftkvalitetsutredningen och bifogar följande svar till Länsstyrelsen i granskningsutlåtandet:

[quote]Flera av utredningarna har kompletterats och vissa mindre justeringar har gjorts i planförslaget, vilket visar att platsen är lämplig för bostäder. Planbestämmelser och text i planbeskrivning har justerats för att ytterligare reglera teknisk försörjning, risker, hälsa och säkerhet. Kontoret har bedömt att det med dessa ändringar är lämpligt att anta planförslaget.
(...)

Luft
Utredning för 2020 är kompletterad. Inga överskridanden av MKN ses i beräkningarna för 2020 i eller runt kvarteret Tändstickan.
(...)

Miljömålet Frisk luft
Miljömålet överskrids i hela området för år 2020, även inne i kvarteret där man ser halter på mellan 60-70 mikrogram/m3. För 2030 överskrids MKN endast mitt på E6:an och miljömålet riskerar att överskridas 25-50 m från E6, men runt kvarteret Tändstickan ses haltnivåer på 40-50 mikrogram/m3 och inne i kvarteret under 40 mikrogram/m3, vilket är under miljömålet.

Det finns flera åtgärder som planeras eller pågår inom staden som syftar till att minska trafikens miljöbelastning och har sin utgångspunkt i stadens översiktsplan eller de lokala miljökvalitetsmålen. Se svar angående trafikalstring för konkreta åtgärder.

Sammantaget, d v s med planerade och pågående åtgärder i staden kombinerat med den ringa trafikökningen vid kv Tändsticksfabriken anser därför stadsbyggnadskontoret att en förtätning i aktuellt läge är godtagbar och i linje med stadens riktlinjer om att komplettera med bostäder i centrala lägen.[/quote]

 

I planbeskrivningen vid antagandet stod det dessutom att läsa att

[quote]Planen bidrar till kommunens övergripande målsättning att komplettera och bygga staden inåt. Antalet bostäder i centrala Göteborg, med god kollektivtrafik, befintlig infrastruktur, service och tillgång till rekreationsområden, kan öka med drygt 200 st.

Risk finns för att riktvärden för bullernivåer och luftkvalitet kan överskridas, men åtgärder i planen gör att tillräckligt bra kvalitet för människors hälsa och säkerhet ska kunna uppfyllas. I planarbetet görs en avvägning bland annat när det gäller boendemiljö och möjligheten till fler bostäder i centralt och kollektivtrafiknära läge. Bostäder i planområdet är ett steg i arbetet med att möjliggöra en tätare stad med lägre bilberoende. Sammantaget, d v s med planerade och pågående åtgärder i staden kombinerat med den ringa trafikökningen vid kv Tändsticksfabriken anses en förtätning i aktuellt läge vara godtagbar och i linje med stadens riktlinjer om att komplettera med bostäder i centrala lägen.[/quote]

 

Upphävande av del av detaljplanen

Planen antogs av Byggnadsnämnden i maj 2016. Inom några veckor inkom Länsstyrelsen med information om att de tar in den antagna planen för prövning, vilket betyder att planen inte vinner laga kraft utan måste vänta på Länsstyrelsens utredning och bedömning. I början av december kom beslutet att Länsstyrelsen upphäver delar av detaljplanen:

[quote]Den 6 juli 2016 beslutade Länsstyrelsen att ta in kommunens antagandebeslut för prövning med anledning av att detaljplanen inte uppfyller de uppsatta miljökvalitetsnormerna (MKN) för luft på ett tillfredsställande sätt.
Under hela planprocessen har Länsstyrelsen, både vid samrådsskedet och vid granskningsskedet, framfört sin bedömning att förhållanden kring planområdet inte lämpar sig för att bygga bostäder och bostadsanknuten verksamhet.[/quote]

Vidare går det att läsa att

[quote]Kvarteret Tändsticksfabriken är beläget på en mycket trafikutsatt plats och ligger som en isolerad ö kringgärdad av motorvägen E6/E20, Mölndalsvägen och viadukten längs Sankt Sigfridsgatan som är en påfart/avfart till E6/E20. Trafiken på de statliga vägarna bedöms öka till 2020 och 2030.

(...)

Länsstyrelsen gör bedömningen att det finns risk för att överskridanden av miljökvalitetsnormen för kvävedioxid kvarstår i ytterkanterna av planområdet år 2020. Länsstyrelsen anser att detaljplanen medför att fler människor, däribland känsliga grupper som barn, kommer att vistas i närområden av starkt trafikerade vägar och exponeras för lufthalter som är högre än eller i nivå med miljökvalitetsnormen för kvävedioxid.[/quote]

Och för att riktigt slå sista spiken i kistan så tar Länsstyrelsen fram ett tidigare gömt ess ur rockärmen: Västlänkens masstransporter.

[quote]Prognoserna för trafikutvecklingen i området försvåras då samtliga transporter med massor och material till och från bygget av Västlänken vid Korsvägen kommer att köra mellan Mölndalsvägen och E6 via på- och avfarten Sankt Sigfridsgatan som angränsar till planområdet i norr. (...) Länsstyrelsen har idag vetskap om att samtliga transporter med massor och material till och från Korsvägen, där en planerad station för Västlänken kommer att byggas, ska köras mellan Korsvägen och E6 via Mölndalsvägen och viadukten på St. Sigfridsgatan. Det har planerats för att transporterna ska köra mellan 2018-2024 med högst intensitet mellan ca 2018-2021. Som mest kan det bli mellan 140-270 fordonsrörelser per dag beroende på lastkapacitet (...) Länsstyrelsen [drar] slutsatsen att vid Trafikverkets ordinarie krav på arbetsmaskiner (Steg ІІІA) och lastbilar (Euro V) riskeras en stor negativ påverkan på den lokala luftkvaliteten med utökade överskridanden av miljökvalitetsnormen för kvävedioxid jämfört med dagsläget, (...) Trafiken på grund av masstransporter kommer även att påverka det buller som planområdet blir utsatt för. (...) Länsstyrelsen [bedömer] att den sammantagna effekten tillsammans med luftföroreningar inte kommer att erbjuda en acceptabel boendemiljö.[/quote]

Länsstyrelsen är vänligt nog att bara upphäva de delar som innehåller bostäder. De bifogar därför en detaljplanen med överstrykningar och det går bra att söka bygglov på de delar som inte är överstrukna.

Nu gällande detaljplan (klicka för större).

 

Ovisshet i väntan på Regeringen

Det går inte att anklaga Länsstyrelsen för att ha varit otydliga eller inkonsekventa i sin kommunikation. De har fört genomgående fört linjen att området är olämpligt för bostäder eftersom Stadsbyggnadskontoret genom sina utredningar inte kan säkerställa luftkvalitetsnormerna.

Det går också att konstatera att Stadsbyggnadskontoret inte har haft utredningar klara i förhand utan de har stegvis uppdaterat och kompletterad dessa efter Länsstyrelsen förmaningar. Den sista rapporten om luftkvalitet kom in i slutet på november bara någon vecka innan Länsstyrelsen beslutade att upphäva planen.

Båda intressenterna förhåller sig till samma luftkvalitetsnormer men där den ena gör en extremt konservativ tolkning och den andra en extremt liberal. Länsstyrelsen vill att det ska bevisas att miljökvalitetsnormer uppfylls framöver och i hela närområdet och tar höjd för mindre gynsamma framtidsscenarier. Stadsbyggnadskontoret tycker å sin sida att de visat att miljökvalitetsnormer troligen uppfylls över en relevant del av området i den framtidsutveckling som ges av stadens strategier.

På kommunens hemsida står det att läsa att [quote]Länsstyrelsens beslut att upphäva del av detaljplan är överklagad[/quote] vilket betyder att Göteborg Stad nu har lyft Länsstyrelsens upphävande av detaljplanen till Regeringen.

Det är rimligt att flytta frågan från de lokala tjänstemännen och låta Regeringen avgöra hur konservativt eller liberalt säkerställandet av miljökvalitetsnormerna ska hanteras. Det blir samtidigt intressant att se hur regeringen principiellt ställer behovet av och strategin med fler centrala bostäder mot tolkningen och säkerställandet av uppsatta luftkvalitetsmål. Bedömning kommer att vara betydelsefull för det avgör sannolikt även framtiden för åtminstone Wallenstams 1500 bostäder vid Smörgatan, Kallebäck, och 225 bostäder vid Almedals Fabriker. Det påverkar säkert också många fler centrala utvecklingsprojekt som t.ex. Norra Masthugget där länsstyrelsen på samma sätt har lyft luftkvaliteten i samrådsskedet.

För några dagar sedan upphävde Regeringen ett beslut av Länsstyrelsen i Stockholm om att upphäva en plan vid Gärdet. Det tog 18 månader för Regeringen att komma fram till det så räkna med att ovissheten kommer att bestå under året och ha en dämpande effekt på investeringsviljan i centrala Göteborg.

 


Vi har tidigare i två inlägg tittat på Länsstyrelsens yttranden under samråden för Norra Masthugget, RegionCity och Karlastaden med tornet och visat på spänningen mellan det kommunala och det statliga perspektivet. Vi har efterfrågat en ökad förutsägbarhet och bättre motiveringar i Länsstyrelsens beslut. Vi har föreslagit att staden står på sig och lyfter fallen till Regeringen för att få fram prejudicerande avgörande för en ökad tydlighet och att de går tillsamman med andra kommuner för att på längre sikt få lagstiftningen förändrad i grunden.

Illustrationsritning från planhandlingarna.  

 

Tändsticksfabriken ligger mellan Mölndalsån och trafikkorridoren med E6 Kungsbackaleden, Västkustbanan och Kust till kust-banan söder om Kallebäcksmotet och jämte ÅF:s kontorsstubbe. Planen bygger på konceptet tätt placerade lameller som får forma ett "kvarter" där släppen mellan byggnaderna har glasats in. Byggnadsnämnden la sig i och säkerställde åtminstone viss funktionsblandning med verksamhetslokaler i gatuplan. Samtidigt uppvisar alla illustrationer en enformighet där alla lamellerna får samma form, gestaltning och uttryck. Så det är ett av alla de kvartersstora projekten som lämnar efter sig en lätt känsla av standardiserad monotoni. Men det är förstås inte med hänvisning till att bebyggelsen blir för tråkigt som Länsstyrelsen upphävt planen.

Illustration från Skanska Nya Hems hemsida.

 

Samrådet

I början på 2015 var planen för Tändsticksfabriken ute på samråd. Länsstyrelsens yttrande var gediget och krävde förbättringar inom en räcka av områden: riksintresse för kommunikation, mellan-kommunal samordning, miljökvalitetsnormer för luft och vatten, samt hälsa och säkerhet med avseende på buller, vibration, förorenad mark, översvämning, farligt gods och geoteknik. De landade i den samlade bedömningen att

[quote]Länsstyrelsen anser med nu kända förhållanden att planområdet inte är lämpligt för bostäder och bostadsanknuten verksamhet, som dagis, förskola och skola. För att detaljplanen inte ska tas in för prövning måste kommunen ta bort bestämmelsen som medger bostäder och bostadsanknuten verksamhet.[/quote]

Under processen fram till antagen plan så släpper Länsstyrelsen en efter en av de ovan nämnda invändningarna och till slut återstår endast den om miljökvalitetsnormer (MKN) för luft som grund för att upphäva planen. I samrådsskedet lyfter Länsstyrelsen fram brister i Stadsbyggnadskontorets Luftkvalitetsutredning.

[quote]MKN för luft
Planområdet är beläget i ett mycket trafikutsatt område nära E6/E20, en flerfilig påfart för fordonstrafik och järnväg. Länsstyrelsen bedömer inte att Luftkvalitetsutredningen för kvarteret tändstickan 2 är tillräckligt detaljerad för att kunna bedöma luftkvaliteten för aktuellt planområde. Detaljerade spridningsberäkningar av NO2 och PM10 i området, både idag och 2020, behöver göras för att kunna beskriva det aktuella planområdets luftkvalitet och hur planens utformning påverkar luften vid planerade bostäder, lekplatser och grönytor.[/quote]

 

Granskning

När planen sedan går ut på granskning hösten 2015 så svarar Göteborgs Stad i samrådsredogörelsen.

[quote]MKN för luft
Ett nytt PM om luftmiljön har tagits fram, Detaljerade beräkningar för NO2 och PM10 har gjorts för planområdet. Beräkningarna är genomförda för år 2030 med avseende på trafikmängder och emissioner men med dagens meteorologi. Det visar att det inte föreligger någon risk för överskridande på bostadsgården. Det föreligger en risk att miljömålet för årsmedelvärdet kommer att överskridas på utsidan av kvarteret men klaras på gården.[/quote]

Här kan det vara läge att stanna upp och nämna några rader om skillnaden mellan miljökvalitetsnormer (MKN) och miljömålen vilka båda nämns ovan. Miljökvalitetsnormerna är krav idag och miljömålen är ett mål om tillståndet 2030. Miljökvalitetsnormerna är absoluta men tillåter ett antal överskridande där 90%-il dygn motsvarar överskridande 35 gånger per år, 98%-il dygn motsvarar överskridande 7 gånger per år och 98%-il timme motsvarar överskridande 175 gånger per år. Miljömålen å andra sida är inte absoluta krav utan beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.

Gällande miljökvalitetsnormer (MKN) och aktuella miljömål vilka inte ska överskridas 2030.

 

Länsstyrelsens svar på granskningshandlingarna kom i november 2015.

[quote]Länsstyrelsen har invändningar mot att luftkvaliteten ges liknande avgränsningar som de som praktiseras för buller. Miljökvalitetsnormernas årsmedelvärden ska tillämpas i utomhusluft för vilken enskilda människor exponeras för under längre perioder, t.ex. utomhusluften vid vägar angränsande till bostäder, skolor, daghem och vårdboenden. Värdena för dygn och timmar tillämpas dessutom där människor vistas under kortare perioder, t.ex. generellt i stadsmiljön längs med gång och cykelbanor, torg & parker.

Miljökvalitetsnormerna måste således vara uppfyllda i ett större område kring planerade bostäder och uppfyllandet kan inte begränsas till innergårdar och fasader.

(...)

Kommunens vision bör vara att uppnå Miljömålen trots att de är vägledande och inte ett krav. Länsstyrelsen uppmärksammar och vill förtydliga att MKN (Luft), miljökvalitetsnormernas nivåer inte säkerställer skydd för människors hälsa utan motsvarar lägsta godtagbara miljökvalitet. Normerna för PM10 och NO2 skulle ha klarats i Sverige 2005 respektive 2006. Miljökvalitetsnormerna anger lägsta godtagbara miljökvalitet och dess nivåer ska följas efter angiven tidpunkt. De föroreningar som miljökvalitetsnormerna omfattar påverkar i varierande grad människors hälsa även vid halter som inte medför att miljökvalitetsnormernas nivåer överskrids. Länsstyrelsen anser därför att ambitionsnivån vid bostadsbyggande 2030 måste vara att skydda människors hälsa från skadliga luftföroreningsnivåer, inte endast att klara miljökvalitetsnormerna. Detta kan innebära att man även i framtiden bör undvika att bygga bostäder i direkta närområden av de hårdast trafikerade vägarna.[/quote]

 

Utställning

När sedan planen ställs ut inför antagandet har Stadsbyggnadskontoret arbetat vidare med luftkvalitetsutredningen och bifogar följande svar till Länsstyrelsen i granskningsutlåtandet:

[quote]Flera av utredningarna har kompletterats och vissa mindre justeringar har gjorts i planförslaget, vilket visar att platsen är lämplig för bostäder. Planbestämmelser och text i planbeskrivning har justerats för att ytterligare reglera teknisk försörjning, risker, hälsa och säkerhet. Kontoret har bedömt att det med dessa ändringar är lämpligt att anta planförslaget.
(...)

Luft
Utredning för 2020 är kompletterad. Inga överskridanden av MKN ses i beräkningarna för 2020 i eller runt kvarteret Tändstickan.
(...)

Miljömålet Frisk luft
Miljömålet överskrids i hela området för år 2020, även inne i kvarteret där man ser halter på mellan 60-70 mikrogram/m3. För 2030 överskrids MKN endast mitt på E6:an och miljömålet riskerar att överskridas 25-50 m från E6, men runt kvarteret Tändstickan ses haltnivåer på 40-50 mikrogram/m3 och inne i kvarteret under 40 mikrogram/m3, vilket är under miljömålet.

Det finns flera åtgärder som planeras eller pågår inom staden som syftar till att minska trafikens miljöbelastning och har sin utgångspunkt i stadens översiktsplan eller de lokala miljökvalitetsmålen. Se svar angående trafikalstring för konkreta åtgärder.

Sammantaget, d v s med planerade och pågående åtgärder i staden kombinerat med den ringa trafikökningen vid kv Tändsticksfabriken anser därför stadsbyggnadskontoret att en förtätning i aktuellt läge är godtagbar och i linje med stadens riktlinjer om att komplettera med bostäder i centrala lägen.[/quote]

 

I planbeskrivningen vid antagandet stod det dessutom att läsa att

[quote]Planen bidrar till kommunens övergripande målsättning att komplettera och bygga staden inåt. Antalet bostäder i centrala Göteborg, med god kollektivtrafik, befintlig infrastruktur, service och tillgång till rekreationsområden, kan öka med drygt 200 st.

Risk finns för att riktvärden för bullernivåer och luftkvalitet kan överskridas, men åtgärder i planen gör att tillräckligt bra kvalitet för människors hälsa och säkerhet ska kunna uppfyllas. I planarbetet görs en avvägning bland annat när det gäller boendemiljö och möjligheten till fler bostäder i centralt och kollektivtrafiknära läge. Bostäder i planområdet är ett steg i arbetet med att möjliggöra en tätare stad med lägre bilberoende. Sammantaget, d v s med planerade och pågående åtgärder i staden kombinerat med den ringa trafikökningen vid kv Tändsticksfabriken anses en förtätning i aktuellt läge vara godtagbar och i linje med stadens riktlinjer om att komplettera med bostäder i centrala lägen.[/quote]

 

Upphävande av del av detaljplanen

Planen antogs av Byggnadsnämnden i maj 2016. Inom några veckor inkom Länsstyrelsen med information om att de tar in den antagna planen för prövning, vilket betyder att planen inte vinner laga kraft utan måste vänta på Länsstyrelsens utredning och bedömning. I början av december kom beslutet att Länsstyrelsen upphäver delar av detaljplanen:

[quote]Den 6 juli 2016 beslutade Länsstyrelsen att ta in kommunens antagandebeslut för prövning med anledning av att detaljplanen inte uppfyller de uppsatta miljökvalitetsnormerna (MKN) för luft på ett tillfredsställande sätt.
Under hela planprocessen har Länsstyrelsen, både vid samrådsskedet och vid granskningsskedet, framfört sin bedömning att förhållanden kring planområdet inte lämpar sig för att bygga bostäder och bostadsanknuten verksamhet.[/quote]

Vidare går det att läsa att

[quote]Kvarteret Tändsticksfabriken är beläget på en mycket trafikutsatt plats och ligger som en isolerad ö kringgärdad av motorvägen E6/E20, Mölndalsvägen och viadukten längs Sankt Sigfridsgatan som är en påfart/avfart till E6/E20. Trafiken på de statliga vägarna bedöms öka till 2020 och 2030.

(...)

Länsstyrelsen gör bedömningen att det finns risk för att överskridanden av miljökvalitetsnormen för kvävedioxid kvarstår i ytterkanterna av planområdet år 2020. Länsstyrelsen anser att detaljplanen medför att fler människor, däribland känsliga grupper som barn, kommer att vistas i närområden av starkt trafikerade vägar och exponeras för lufthalter som är högre än eller i nivå med miljökvalitetsnormen för kvävedioxid.[/quote]

Och för att riktigt slå sista spiken i kistan så tar Länsstyrelsen fram ett tidigare gömt ess ur rockärmen: Västlänkens masstransporter.

[quote]Prognoserna för trafikutvecklingen i området försvåras då samtliga transporter med massor och material till och från bygget av Västlänken vid Korsvägen kommer att köra mellan Mölndalsvägen och E6 via på- och avfarten Sankt Sigfridsgatan som angränsar till planområdet i norr. (...) Länsstyrelsen har idag vetskap om att samtliga transporter med massor och material till och från Korsvägen, där en planerad station för Västlänken kommer att byggas, ska köras mellan Korsvägen och E6 via Mölndalsvägen och viadukten på St. Sigfridsgatan. Det har planerats för att transporterna ska köra mellan 2018-2024 med högst intensitet mellan ca 2018-2021. Som mest kan det bli mellan 140-270 fordonsrörelser per dag beroende på lastkapacitet (...) Länsstyrelsen [drar] slutsatsen att vid Trafikverkets ordinarie krav på arbetsmaskiner (Steg ІІІA) och lastbilar (Euro V) riskeras en stor negativ påverkan på den lokala luftkvaliteten med utökade överskridanden av miljökvalitetsnormen för kvävedioxid jämfört med dagsläget, (...) Trafiken på grund av masstransporter kommer även att påverka det buller som planområdet blir utsatt för. (...) Länsstyrelsen [bedömer] att den sammantagna effekten tillsammans med luftföroreningar inte kommer att erbjuda en acceptabel boendemiljö.[/quote]

Länsstyrelsen är vänligt nog att bara upphäva de delar som innehåller bostäder. De bifogar därför en detaljplanen med överstrykningar och det går bra att söka bygglov på de delar som inte är överstrukna.

Nu gällande detaljplan (klicka för större).

 

Ovisshet i väntan på Regeringen

Det går inte att anklaga Länsstyrelsen för att ha varit otydliga eller inkonsekventa i sin kommunikation. De har fört genomgående fört linjen att området är olämpligt för bostäder eftersom Stadsbyggnadskontoret genom sina utredningar inte kan säkerställa luftkvalitetsnormerna.

Det går också att konstatera att Stadsbyggnadskontoret inte har haft utredningar klara i förhand utan de har stegvis uppdaterat och kompletterad dessa efter Länsstyrelsen förmaningar. Den sista rapporten om luftkvalitet kom in i slutet på november bara någon vecka innan Länsstyrelsen beslutade att upphäva planen.

Båda intressenterna förhåller sig till samma luftkvalitetsnormer men där den ena gör en extremt konservativ tolkning och den andra en extremt liberal. Länsstyrelsen vill att det ska bevisas att miljökvalitetsnormer uppfylls framöver och i hela närområdet och tar höjd för mindre gynsamma framtidsscenarier. Stadsbyggnadskontoret tycker å sin sida att de visat att miljökvalitetsnormer troligen uppfylls över en relevant del av området i den framtidsutveckling som ges av stadens strategier.

På kommunens hemsida står det att läsa att [quote]Länsstyrelsens beslut att upphäva del av detaljplan är överklagad[/quote] vilket betyder att Göteborg Stad nu har lyft Länsstyrelsens upphävande av detaljplanen till Regeringen.

Det är rimligt att flytta frågan från de lokala tjänstemännen och låta Regeringen avgöra hur konservativt eller liberalt säkerställandet av miljökvalitetsnormerna ska hanteras. Det blir samtidigt intressant att se hur regeringen principiellt ställer behovet av och strategin med fler centrala bostäder mot tolkningen och säkerställandet av uppsatta luftkvalitetsmål. Bedömning kommer att vara betydelsefull för det avgör sannolikt även framtiden för åtminstone Wallenstams 1500 bostäder vid Smörgatan, Kallebäck, och 225 bostäder vid Almedals Fabriker. Det påverkar säkert också många fler centrala utvecklingsprojekt som t.ex. Norra Masthugget där länsstyrelsen på samma sätt har lyft luftkvaliteten i samrådsskedet.

För några dagar sedan upphävde Regeringen ett beslut av Länsstyrelsen i Stockholm om att upphäva en plan vid Gärdet. Det tog 18 månader för Regeringen att komma fram till det så räkna med att ovissheten kommer att bestå under året och ha en dämpande effekt på investeringsviljan i centrala Göteborg.