Utskrift från www.yimby.se
....

Yimby lämnar in yttrande om Kistahöjden

 
I Kista utanför Stockholm, ett område som i regionplanen är identifierat som stadsutvecklingsområde, planerar man i närhet till befintliga semi-urbana strukturer och mycket god kollektivtrafik ett.... radhusområde.

Stadens sida för projektet kan hittas här.

Yimby ställer sig i grunden positiv till en exploatering av det föreslagna området.
Men planerna på ett radhusområde i Kistahöjden är något som Yimby starkt tar avstånd från. Planerna går tvärt emot gällande regionplan och den för Kista Science City, stadens miljömål och är ett misslyckande vad gäller stadens bostadspolitik. 240 bostäder i vad som i princip är ett ”Gated Community” (det enda som saknas är muren och entrévakten) där den höga parkeringsnormen (2.0) ger en enklav som inte nämnvärt har med resten av Norra Järva att göra. Parkeringsnormen visar också på att man räknar med att de boende i detta område inte skall nyttja kollektivtrafik utan området baseras helt på bilanvändning. Att man bygger fast denna del av Kista i en ineffektiv förortsstruktur är något som inte alls går ihop med målet att Kista ska bli ett kärnområde i regionen, en avsikt som mycket tydligt uttrycks i RUFS och i visionen för Kista Science City.

I närområdet finns redan en god tillgång till både radhus och villaområden, däremot råder en stor brist på urbana områden, trots att dessa är starkt efterfrågade. Att man här väljer att uppföra ännu ett radhusområde ter sig därför mycket märkligt.

Yimby föreslår istället två rader med slutna kvarter längs Lagtingsgatan/Hanstavägen med
tvärgator, av vilka en del ansluter till dessa. Från rondellen i Lagtingsgatans östra ände gå två lokalgator, mellan och ovanför, de två kvartersraderna. Detta blir huvudstråket för större fordon att ta sig in i området.Tvärgatorna görs gärna enkelriktade och de som bli brantast utformas med fördel som trappor i stil med de som finns i innerstaden (t.ex. Jutas backe mellan Birger Jarlsgatan och Regeringsgatan).Detta för att ta till vara platsens inneboende kvalitéer på ett sätt som ökar platsens
identitet och ökar attraktionskraften för att bo i området.

Dessa kvarter bör bestå av en blandning av bostadsrätter och hyreshus, gärna även med en mindre del kontor (lämpligen längs Hanstavägen). Den slutna kvarterstrukturen är en planform som dessutom är mycket populär och högst ovanlig i nyproduktion de senaste årtiondena.

Det upplägg som Yimby föreslår (och som dessutom starkt anknyter till det som finns i
översiktsplanen för Kista Science City) sparar den del som i liggande förslag skulle bebyggas i fas två, detta område kan antingen upprustas till park (gärna så att det finns utsikt från höjden ut över Sollentuna) och/eller sparas för framtida exploatering. Vidare ser vi ekonomiska fördelar i vårt förslag för byggherrarna, vinsterna från 240 radhus vägd mot vinsten från kanske 2-3000 bostäder i
flerfamiljshus ser vi som klart argument mot radhusen. Även för kommunen är investeringarna i
infrastruktur klart mer kostnadseffektiva i Yimbys förslag.

Yimby avstyrker det föreslagna projektet till fullo. Vi anser att man istället bör gå efter RUFS, KistaScienceCity-visionen och nyttja platsen till fullo. När det väl är radhus där finns ingen chans att höja exploateringsgraden. Kista, och Stockholm, har begränsat med mark som går att nyexploatera, och när det görs måste det finnas långsiktighet i planerna. I detta läge hör urbanitet hemma. Radhus är att inte alls ta tillvara på de möjligheter Kistahöjden ger för Kistas utveckling till en sekundär kärna i Storstockholm.

Yimbys yttrande kan läsas här och har idag lämnats in till Stadsbyggnadskontoret.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Nej Till Höghus (15 Mars 2008 07:07):
Misströsta icke, det blir jättefint med integrationen av radhus. Det började man med redan på 1970-talet att integrera olika former av boende, att lägga radhuslängor och villor i direkt anslutning till centrum, t ex i Upplands Väsby, det var nytt och anslående och gav de nödvändiga andningshålen i en annars överexploaterad, dvs urban miljö.

Stadsmiljö handlar inte enbart om resursoptimering på höjden eller tvären, utan om att skapa människovärdiga miljöer, valmöjligheter, rimlig fördelning, kompromisser. Men sådant är alltid svårt att svälja för den som anser sig ha patentlösningar på allt, och det är lätt att skapa masshysteri kring bagateller. Historien uppvisar många varnande exempel härpå, men våra beslutsfattare, med ett och annat sorgligt undantag, förutsättes ändock hålla huvudet kallt.

Nej till Höghus tillstyrker den aktuella stadsplanen för Kista. Fast rätteligen är varken Yimby eller Nej till Höghus remissinstanser och kan varken avstyrka eller tillstyrka i formell mening, så vi nöjer oss med att utan förhävelser uttala och meddela stadsbyggnadskontoret vår åsikt.
 0
Anders P (15 Mars 2008 09:13):
I närområdet finns redan en god tillgång till både radhus och villaområden, däremot råder en stor brist på urbana områden, trots att dessa är starkt efterfrågade. Att man här väljer att uppföra ännu ett radhusområde ter sig därför mycket märkligt.

Nu är ju radhus ganska efterfrågade bostadstyper, även om erat förslag kanske skulle vara mer eftertraktat.

Lägg gärna fram ett mer detaljerat förslag istället för några streck på en karta. Sen kan du väl ta och ladda upp en lite mindre trist bild på jutas backe.
 0
JOCA (15 Mars 2008 10:22):
...det kanske finns rum för EN MILJON nya bostäder! :)
 0
Philip (15 Mars 2008 10:45):
Nej till höghusdiskrimineringen!

Från alla oss som inser att Stockholm är en stad.
 0
PJL (15 Mars 2008 11:08):
Bra förslag! Att bygga småhus där är ungefär lika galet som att bygga sommastugor på norra-stationsområdet.
 0
Johan Eriksson (15 Mars 2008 13:12):
Det planerade området passar perfekt för den polarisering som f n pågår i samhället där vi istället för lösa våra gemensamma problem tillsammans låser in oss i yterligare ett gated community där de garanterat aldrig kommer att besöka läskiga södra Järvafältet trots att det ligger på promenadavstånd. Fattas bara att de nyinflyttade skaffar hagelbössor också mot allt det yttre okända och för dem avvikande så är "den amerikanska drömmen" fullbordad! Lite läbbigt när man redan på stadsplanen ser att man med absolut största säkerhet aldrig kommer att umgås med "de" som flyttar in i radhusområdet...., -ser ni, det skapar omedelbart ett "vi" och "dom"-tänkande åt andra hållet också och jag som trodde jag var mer fördomsfri ;-)

Biten om parkeringsnorm 2.0 och kollektivtrafiksförsörjningen orkar man knappt kommentera men som sagt: USA är det till 110% tyvärr.
 0
Johannes Hulter (15 Mars 2008 13:42):
Mycket bra förslag! De som oroar sig för att det ska bli ett överskott på tät, levande och ekologiskt/socialt hållbar blandstad kan lugnt sova vidare ett par hundra år.
 0
Dr Evil (15 Mars 2008 16:47):
Fascinerande. Undrar om det är en slump eller en aktiv tanke att området inte skall ha någon kontakt med övriga kista/järva.

Stadsutveckling à la kranskommun, dvs ingen alls.

P-norm 2.0. Kanske man skall ställa båten på ena p-platsen och bilen på den andra?
 0
Anders Gardebring (15 Mars 2008 17:51):
Nej till höghus skriver:
"Stadsmiljö handlar inte enbart om resursoptimering på höjden eller tvären, utan om att skapa människovärdiga miljöer, valmöjligheter, rimlig fördelning, kompromisser."

Ah ja. Valmöjligheter ja. Det finns det ju idag.. inte.
Du kan välja på om du vill bo i förort eller... förort. Stad är för dyrt för de flesta. Yimby anser att täta stadsmiljöer är avsevärt människovänligare än glesa förorter och oändliga villamattor. Och det finns god empiri som stöder det. Till exempel visar undersökningar att boende på Östermalm anser sig ha bättre tillgång till grönytor än boende i skivhus i förorten.

"Men sådant är alltid svårt att svälja för den som anser sig ha patentlösningar på allt, och det är lätt att skapa masshysteri kring bagateller."

Och det kommer från en person som kallar sig "nej till höghus". Snacka om "patentlösning"...
 0
Marre (16 Mars 2008 00:04):
I det aktuella området borde man se framför allt till att fälla skogen mellan E4:an och Kista så att man ser Kista från motorvägen. Och gärna bebygga remsan väster om E4:an med riktigt mäktiga hus. Idag kan man köra förbi utan att ha en aning om att man just passerar Sveriges högteknologiska centum. Jämför med Frösunda där kontorshusen ligger på vacker rad längs vägen.
 0
Jacob (16 Mars 2008 06:10):
"jämför med Frösunda där kontorshusen ligger på vacker rad längs vägen"

Frösunda är väl knappast en förebild i stadsplaneringssammanhang. Alla framtida möjligheter till stadsutveckling i området har ju strypts genom den täta, ogenomträngliga vägg av kontorsfastigheter som har vuxit upp utmed E4:an. Kontorsfastigheterna har låst fast all framtida utveckling vid att det ska gå en stor motorväg där.

(Inte sagt att jag tror att motorvägen görs om till "boulevard", men jag menar att den nuvarande exploateringen omöjliggör alternativ.)
 0
Daniel S (16 Mars 2008 16:12):
Nu kanske jag låter snobbig, men jag skulle nog vilja du arbetar lite mer på din nästa inlaga. Din schematiska skiss är lite väl på "servettstadiet" för att kunna granskas och därmed tas som seriös. Hur menar du att kvarteren skulle kunna se ut? Vilken skala skall kvarteren ha? Hur följer gatorna den kuperade terrängen? Se exv. din sväng i nordväst som går rätt uppför höjdkurvorna. Hur löser man området ur en tillgänglighetsaspekt med trappor likt Jutas backe? (De är ju knappast en rullstolsbundens favorit..)
Jag stödjer din idé, men jag tycker att du i din iver att markera inte vårdar den tillräckligt, vilket ger den en beskt smak av rationellt 60-tal..
 0
Anders Gardebring (16 Mars 2008 16:42):
"jag skulle nog vilja du arbetar lite mer på din nästa inlaga"

Vår nästa inlaga. De flesta av Yimby:s inlagor involverar flera personer. Områdesskissen är det Gustav Svärd som har gjort så jag överlåter till honom att svara på kritik mot den. De är dock en skiss och tanken har inte varit att komma med ett färdigt förslag, utan att komma med en idé vad man kan göra med området istället.
 0
Magnus Hörnquist (16 Mars 2008 18:46):
Jag stöder blogginlägget till fullo. Ni inspirerar mig till att känna engagemang inför Stockholms utveckling. Även om förslaget inte förändrar läget så visar ni att det finns kreativa lösningar.
 0
Jan (16 Mars 2008 18:55):
Wow, trappor är ju jättelyckat när man sitter i rullstol...
 0
Anders Gardebring (16 Mars 2008 19:06):
Jan: Om man är rullstolsburen är det här ett område som i vissa aspekter blir svårt, utifrån ren topografi. Det är stora höjdskillnader helt enkelt.
Men, det vore intressant att få in någon med god kunskap om handikappfrågor i arbetsgrupperna i framtiden, om någon Yimbymedlem är intresserad av att vara "intern remissinstans" i framtiden för dessa frågor får den gärna höra av sig.
 0
Anders P (16 Mars 2008 19:13):
Finns det inget sätt att kompromissa? Storgård skarpt ut mot gatan med verksamhet i bottenplan och radhus i innergården. Finns det lyckade eller misslyckande exempel på sådan planering?
 0
Anders Gardebring (16 Mars 2008 19:33):
Man kan lägga radhus både på taken och på innergården.
Radhusen i originalförslaget var dock mer av typen "gated community" så de attraherar nog en annan klientel...
 0
Christer Tengblad (16 Mars 2008 20:03):
I det här fallet handlar det uppenbarligen om en gated community, men generellt så borde det vara bra med lite radhus också för att få lite social blandning. Själv kommer jag från en småstad och gick i samma klass som fabrikschefens dotter. Frågan är hur små radhusområdena måste vara för att få det så? Eller beror det mer på hur de utformas eller på skolors placering osv?
 0
Oskar Sirland (16 Mars 2008 22:55):
Jag är också född i en småstad, men nu bor jag i stockholm, den bör inte se likadan ut, för det är bevisligen så att det inte fungerar miljöekonomiskt.
 0
Anders Gardebring (16 Mars 2008 22:59):
Jag är uppvuxen i Norrköping. En medelstor svensk stad.
Norrköping är inte Stockholm. Olika förutsättningar, olika städer. Jag flyttade inte ifrån Norrköping för att komma till en småstad... Stockholm är den enda staden i Sverige som idag har förutsättningarna att få karaktären av ordentlig storstad (befolkningen har vi redan, det är utspridnignen som är ett problem).
Vi bör ta chansen att utveckla den karaktären. Mellanstora och små städer har vi många av.
 0
Niklas (16 Mars 2008 23:12):
Om det inte är alltför dyrt borde man fundera på att däcka över den del av E4:an som ligger an mot IBM-skogen. Detta underlättas av den naturliga nivåskillnaden. En vinst är att man minskar bullerstörningarna från E4:an: Är bebyggelsen tillräckligt hög hjälper inte bullerplank helt och hållet.
 0
Gustav Svärd (17 Mars 2008 10:44):
Nej till höghus
Nej, det blir ingen integration med radhusen. Titta på den av SBK föreslagna pålanen igen. Att urban miljö är äverexploaterad visar bara att du inte gillar stad, inte att stad inte funkar. Kowloon Walled City var överexploaterad, Stockholms urbanitet är långt från överexploaterad,
Männikskovärda miljöer med valmöjligheter, rimlig fördelning och kompromisser är just det jag, och yimby, är ute efter. Vad är det som sknas något otroligt i Stockholm? Vad saknas i Kista om Kista ska kunna bli en riktig regional kärna (och inte bara ett köpcentrum)? Inte är det radhus, det har vi redan. Kan det vara urbanitet? Jag vidhåller å det starkaste at det är just det som saknas. Din patentlösning med så utspridd stad som möjligt verkar dock vara bra enligt dig. Varken jag eller yimby har någon patentlösning, vi utgår från de erffarenheten som finns från tidigare stadsbyggnadsvarianter och hur det faktist är att bo&leva i dessa områden. Urban stad funkar, miljonprogram inte, radhus om alla har bil och e ok meed att resa långt till allt.
Självklart har du fritt fram att framföra dina åsikter i frågan. Det är fritt fram för alla. Att arken vi eller ni är officiella remissinstaner betyder att staden inte MÅSTE ha in våra synpunkter, men beslutsprocessen i Sverige är uppbyggd just kring att alla som vill kan höra av sig.

Anders P Vårat förslag med mina ooootroligt fina skiss är just det; en skiss. En idé. Inte ett färdigt förslag. Jag har långt från den kunskap/färdighet som krävs för att göra ett förslag i samma nivå som SBK. Bilden är tagen då det var den trappan vi råkade gå förbi och ha nån slags kamera med oss. Åter; vi e inte proffs på detta. Jag tror dessutom att SBK förstår vad vi menar och dom har sett sådana trappor själva många gånger med egna upplevelser som väger tyngre än en lite bild.
Kompromisser med blandat i ett område kan passa sig väl så här 1 mil från centralen. Om det vore så att det var stad hela vägen ut. Men nu är det ju mestadels förort och en hel del skog. Detta ska bli en ny kärna för norra Stockholm, och då är det inte bästa läget för blandat på det sättet. Det finsn dessutom en hel del sådana delar i Kista, höghus på hörnen och radhus emellan. Visserligen i otrolig förortsmiljö, men ändå. Tycker själv dom ställen funkar helt ok. Men som sagt, Kista ska ju bli en kärna...

DrEvil Nja, 2,0 är nog mer tänkt att de flesta hushåll ska ha två bilar och lite besöksparkering (för inte tar väl besökarna Tbanan heller?).

Marre & Jacob Nja, idag går det en högspänningsledning längs E4an (en bit in i skogen, så den syns inte mycket). Staden vill gärna vänta på att elbolget gräver ner, och hur troligt är det att elbolaget frivilligt gräver ner? Som det står i inlagan, i ett senare skede kan man bebygga där (i likhet med det liggande förslaget).

Daniel SJa, du låter otroligt snobbig. Du förkastar hela inlagan för att jag inte är grafiker? Seriöst av dig där. Detta är en inlaga med en idé till annat alternativ från en medlem av allmänheten, inte ett färdigt förslag framlagt av NCC. I det stora hela följer gatorna höjdkurvprna ganska bra. Lite har vi faktiskt tänkt till, utan att behöa vara grafiker. Just den svängen du nämner kan med vilja ändras på eller marken anpassas till vägen. Som dagt, detta är en idé, något att arbeta vidare från och ta inspiration från- Inte ett byggfärdigt förslag. Tillgänglighetsaspekterna löses otroligt enkelt gronm att trapporna blir en kort bit av de gatorna de är på och att alla portar kan nås utan att behöva passera en trappa. Lite omväger blir det ibland, ja, men är det en sån himla katastrof?
Trevligt at du gillar idén :) Jag förstår inte riktigt vad du menar med inte vårdar den tillräckligt? Att vi inte är Skanska eller SBK är ju klart, därav att det inte är ett byggfärdigt förslag. Dock ser jag inget gemensamt med 60talets betong-i-park som den inte har gemensamt även med innerstan.

Niklas Jag gillar idén. Gärna med en bussgata på överdäckningen också (binda ihop på nytt sätt), men på andra sidan har vi radhus och villor. Dom boende däe skulle nog starkt motsätta sig att man binder ihop med Norra Järva så, och särskilt om man vill ha en bebyggs överdäckning eller, gasp, trafikflöden genom där.
 0
Stefan Eklöf (17 Mars 2008 11:28):
Mycket bra jobbat, liksom övriga skisser och förslag ni producerat.
 0
Christer Tengblad (17 Mars 2008 16:03):
Anders och Oskar: Jag triggade igång er på fel sätt. Jag vill också bo i en urban miljö (dock finns det många andra "ekonomiska flyktingar" som måste bo här för att få jobb). Vad jag var ute efter var snarare funderingar kring kring integration. Jag bodde 8 år i Rinkeby och även om det gick an så hade det säkert varit bättre för alla med lite blandad befolkning. Om nu några radhus eller inte skulle ändra på det vet jag inte. Jag tyckte att de som byggdes längst ner på Rinkebystråket var ok, men de verkade rätt så svårsålda.
 0
Gustav Svärd (17 Mars 2008 17:24):
Radhusen på Rinkebystråket var en bra idé om de byggts när Rinkeby inte hade rykte av att vara ett av Sveriges tre sämsta ställen att bo. Som det blev blev det i princip bara Rinkebybor som var intresserad av att flyttain i dom, och få Rinkebybor klarar lånelöften som krävs, även de med ekonomi som klart skulle klara det.

Som sagt, blandning är bra. Därav mycket hellre blandat hyres och borätt i ett område; inte alla hyreshus på ena sidan och alla borätter på andra (som Järva ser ut idag, stora områden med samma upplåtelseform). Att i detta läge föreslå radhus är att radikalt underutnyttja platsens potential och låsa fast området som förort (är inte realistiskt att riva ett radhusområde precis om man vill förtata senare).
 0
Erik (19 Mars 2008 00:16):
Håller helt med eran inlaga. I allt! Heja!
/Kistabo sedan -79
 0
Gustav Svärd (19 Mars 2008 09:01):
Tack, Erik & Stefan E & Magnus H.

/huvudförfattare till inlagan och en till Kistabo sedan -79 =)
 0
Sco (3 Augusti 2009 18:24):
Jag har inte ord för att beskriva hur illa jag tycker om Yimby och Gustav Svärd. Så jag låter bli.
 0
Magnus Orest (3 Augusti 2009 21:33):
Sco, det är nog lika bra att du låter bli. Kommentarer som din tas sällan på allvar av de som läser dem, så varför då lägga tid och energi på att skriva dem?
 0
Anders Anttonen (4 Augusti 2009 16:35):
Vad trevligt att Kista-höjds-eländet har blivit avdammat igen. Här måste YIMBY kämpa så att det inte blir ett halvprivat (halv-gejted) område.
Det får aldrig kännas pinsamt att gå på en kommunal gata bara för att gatusnutten har ett "privat utseende" med egna parkbänkar och gatulampor. Låt oss slippa sådant i Stockholm.
Mycket bra och viktigt yttrande.
 0
Hans Berglund (30 Oktober 2009 19:47):
Bra yttrande. Det vore hemskt om detta näst intill "gated community" blev förverkligat. Området är stort så visst borde det möjligt att få till ett antal radhus, men då integrerade i staden och utav urban karaktär. Givetvis med lite varierande arkitektur.

http:​/​/​dreams-​rhythm.​com/​images/​row_​house.​jpg
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter