Utskrift från www.yimby.se
....

En tur i Frösunda och Arenastaden

 
Med anledning av att Yimby har lämnat in ett yttrande om arenastaden i Solna och i detta nämner att det vore önskvärt med en framtida utbyggnad av Frösunda västerut ner mot Kolonnvägen tyckte jag att det är på sin plats att visa för Yimbys besökare hur dessa områden ser ut i dag.

Vi börjar vår tur med att ta en titt på Frösunda för att se hur ambitionerna för detta område visade sig i verkligheten. Detta är ett utdrag från Solnas hemsida om projektet:

”Frösundaområdet planeras som en stadsmässig bebyggelse i måttlig skala. Här finns en blandning av bostäder, arbetsplatser, service, skolor och parker. Genom hela bebyggelsen finns ett sammanhängande grönstråk. Den rikt trädplanterade Gustav III:s boulevard, en riktig stadsgata, löper genom hela området och utgör ett stråk och samlande rum för hela stadsdelen från vilket man lätt orienterar sig. På ena sidan vetter bostäderna mot gatan och på andra sidan finns kontoren.”

Ok. Då ska vi se om man lyckades att gestalta en stadsmässig bebyggelse.

 

Här har planerarna av någon outgrundlig anledning valt att inte dra fram bebyggelsen ända fram till Kolonnvägen. De kan knappast åberopa buller,  då det bakom mig finns gott om kontor och avståndet till tågtrafiken är ganska långt. Mycket märkligt. Denna entré till en stadsdel ger för mig ett ovälkommet intryck. "Kom bara hit om du bor eller jobbar här". Jag, och Yimby, menar att stadskvarter bör vara sömlösa så långt det bara är möjligt. Stadskvarter bör inte ge känslan av att du ska åka in i ett område eller ge känslan av att vända dig ryggen. Känslan av ett halvoffentligt rum som vi ser här är olycklig.


 

Nu har jag precis kommit in i Frösunda. Bredvid mig löper den "rikt planterade stadsgatan", - Gustav III:s boulevard. Några butiker i bottenplanet. Dessa hus är bland de första som uppfördes.


Torg?
Torg?
 

Nu har vi kommit fram till detta "torg". Ett stort problem som jag ser det för stadsplanerare är gestaltningen av parker, torg och andra offentliga rum. I detta fall har man försökt att gestalta ett torg. Detta "torg" är synnerligen odefinierat.


Frösunda Port
Frösunda Port
 

Nu är vi framme vid Frösunda Port. Bra att man har valt att låta husen följa cirkelns form. Tyvärr så har man valt att gestalta denna plats med en överdimensionerad rondell. Mycket tråkigt att man lägger en gräsmatta och placerar några träd lite här och där för att sedan avsluta det hela med att lägga parkeringsplatser runt platsen. Här hade man kunnat göra något mycket mer intressant. En samlingsplats för de boende i området. Ett ställe med liv och rörelse. Här syns det att det är bilen som fått diktera villkoren för gestaltningen.


 

Detta är precis efter Frösunda Port. Observera att man nu av någon outgrundlig anledning valt att inte ha några kommersiella lokaler i bottenplanen. Trodde man att det inte skulle finnas kundunderlag för mer butiker? Trodde de att det skulle räcka med några lunchrestauranger, en frisör, en kemtvätt, matbutik och ett fik? Och inte att förglömma, den klassiska pizzerian. Hur var det där med en riktig stadsgata som det står om i projektets dokument? Här finns ingenting som låter gatan skapa ett rum för människorna.

Ok. Låt oss fortsätta ner mot Gustav III:s boulevard.


 

Det man lyckats med i Frösunda är att bygga tätt mot gatan. Men från att ha byggt tätt så väljer man nu att gå ifrån det tänket. Här har man valt att bryta upp stadskvarteren. Desa två mindre hus i bild hade man lätt kunna placera någon annanstans och låtit kvarteret få fortsätta vara ett kvarter.


 

Gustav III:s boulevard kröker här ner mot Kolonnvägen. Avsaknaden av kommersiella lokaler är total som synes på bilden. Gustav III:s boulevard är huvudstråket genom området. Det är en väldigt stor miss att man inte lägger kommersiella lokaler i bottenplanet. Det skulle skapa liv och rörelse i området. Det skulle göra området mer intressant för människor som inte bor där att ta sig dit. En stor miss i planeringen.


 

I denna gröna kil ska man bygga en park och där bilarna står ska det byggas fler bostäder. Jag träffade en kvinna som ska flytta hit snart. Hon berättade för mig att i de husen ska det vara bl.a. restauranger. Ett steg i rätt riktning naturligtvis, men alldeles för lite. Det ska också tilläggas att kvinnan ifråga tyckte att det var för lite butiker i området.


 

Huset i bakgrunden är det sista huset. Återigen görs misstaget att inte låta bebyggelsen fortsätta ända ner till Kolonnvägen. I nästa bild kommer ni att se hur detta område ser ut mellan Frösunda och Järnvägsspåren.


 

Som synes finns det gott om plats att låta hela Frösundaområdet växa ner mot Kolonnvägen. Kolonnvägen till höger och den klassiska cykelvägen till vänster. Låt Frösunda växa ner mot Kolonnvägen och låt det bli en integrerad del av den nya Arenastaden. Solna stad gör ett stort misstag om de inte följer sina uttalade ambitioner. Nämligen att Arenastaden ska ha internationella kvalitéer, både när det gäller upplevelsen och arkitekturen. Det som vi ser på bilden kommer att ingå i denna bild av Arenastaden, då det ligger precis intill planområdet; bara järnvägsspåren skiljer dem åt.


 

Här är en bild som visar hur en del av området ser ut idag, inte så upplyftande. Några av Frösundas hus i bakgrunden. De hus som syns i bakgrunden hade man mycket väl kunnat låta fortsätta ner till Kolonnvägen. Istället valde man att uppföra ett lågt mindre hus som på ett effektivt sätt förhindrar en fortsatt utbyggnad västerut.


Vi närmar oss Ballongberget.
Vi närmar oss Ballongberget.
  

Och så avslutar vi vår Frösundatur med denna bild av Lilla Frösundas Herrgård. För att knyta ihop säcken så vill jag säga att denna bild talar ett tydligt språk som säger: "Ska du gestalta något, gör inte som på bilden". Det upptrampade breda spåret som löper diagonalt i bilden är ett exempel på en menlös gräsmatta, - ett odefinierat grönområde. Det är väldigt få människor som utnyttjar detta grönområde trots att planerarna har gjort sig besväret att anlägga en liten plaskdamm, och försökt få med den lilla herrgården i sammanhanget. De personer som "utnyttjar" grönområdet är de som använder det som genväg till pendeltåget och bussen.

Det som är positivt och det man lyckats med i Frösunda, är att man valt att inte bygga "hus-i-park". Här har man låtit husen löpa efter trottoaren. Det är också en varierad arkitektur i området, liksom varierad färgsättning och hushöjder. Personligen uppfattar jag Frösunda som en kvartsmesyr. Man kunde låtit kvarteren ha kontakt med Kolonnvägen och låtit "boulevarden" fått ha kommersiella verksamheter längs hela dess sträckning. Det ska sägas att området inte är färdigt än, den norra delan av området ska fortsätta ner mot Järva krog.

Ok. Vi går vidare mot den planerade Arenastaden.


Här står jag i början av Dalvägen. Frösundaleden finns precis bakom mig. Låt oss gå ner.
Här står jag i början av Dalvägen. Frösundaleden finns precis bakom mig. Låt oss gå ner.
 Här är Pyramidvägen. Inte så inbjudande idag.
Här är Pyramidvägen. Inte så inbjudande idag.
 Kontor vid Pyramidvägen
Kontor vid Pyramidvägen
  

Nu har vi kommit fram till Lokvägen. Till höger i bild ska de första bostadshusen byggas. I den föreslagna planen från Solna kan man se att det vänstra huset kommer att stå kvar. Märkligt tycker jag.

"Förslaget innebär att en helt ny stadsdel utvecklas. I stadsdelen kommer en arena i världsklass att byggas liksom Skandinaviens största handels- och upplevelsecentrum. Stadsdelen måste leva upp till en hög ambitionsnivå avseende såväl arkitektur som utformning av de offentliga rummen och de nya broarna över järnvägen. Arenan kommer att bli den främsta symbolbyggnaden för området. I stadslandskapet kommer den tillsammans med hotellet och broarna över järnvägen att vara de byggnadselement som i första hand utgör landmärken."

Byggnaden till vänster i bild måste anses ligga inom det offentliga rummet. Den höga ambitionsnivån bör enligt mig vara i paritet med den verklighet som vi befinner hos i.


En bild av området idag. Ballongberget i bakgrunden.
En bild av området idag. Ballongberget i bakgrunden.
  

En mastodont till kontorskomplex invid Lokvägen. Enligt den föreslagna planen skall detta hus finnas kvar. De sista bostadshusen som löper efter Lokvägen kommer att ha detta hus som granne. Inte så trevlig utsikt kanske.


Här ser vi en av slänterna ner mot Råstasjön.
Här ser vi en av slänterna ner mot Råstasjön.
 Bakom mig kommer de första av de norra bostadshusen ligga.
Bakom mig kommer de första av de norra bostadshusen ligga.
  

Vi tar en tur runt Råstasjön. Området runt sjön används mest av personer som har jogging och gång på sitt schema. Jag har aldrig sett någon sitta vid sjöns kant för att ta sig ett dopp med tårna eller ta en fika i gröngräset. Detta område kommer många människor att ha tillgång till när Arenastaden är uppförd. Att inte välja att gestalta området på ett bra sätt vore ett stort misslyckande.


Gångvägen efter den Norra sidan av Råstasjön.
Gångvägen efter den Norra sidan av Råstasjön.
 


Detta var den sista bilden från min tur idag. Det skrivs en del om Arenstaden här på Yimby, med rätta. Enligt mig så borde Solnas stadsarkitekter ha en bredare helhetssyn. De borde införliva Frösunda och Råstasjön redan nu i planeringen. I ett längre tidsperspektiv så borde Solna byggas tätare mot Stockholms gränser.

Det finns idag stora områden inom Solna som kan förtätas. Dessa områden är enligt mig, och andra: Barnvaktsvägen kan förlängas mot Kolonnvägen. Från korsningen Solna kyrkväg och Solnavägen fram till Kolonnvägen. Öster om Barnvaktsvägen finns ett stort område som idag inte är något annat än outnyttjade ytor. Solnavägen kan förtätas där så är möjligt. Hela Pampasområdet är idag en stor barriär som bör åtgärdas.

Det byggs och planeras mycket i Solna och det finns en vilja bland Solnas politiker att bygga och förtäta Solna med urbana kvalitéer. Det tycker jag, som själv bor i Solna, är utmärkt. Enligt mig så finns det brister i planeringen som gör att de inte når ändra fram till slutmålet. Jag ville med dessa bilder och texter visa på några av dessa brister.


Här är en föreslagna planen från Solna Stad. Det planerade området ligger inom det rödmarkerade området.
Här är en föreslagna planen från Solna Stad. Det planerade området ligger inom det rödmarkerade området.
 


Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
L-Å (14 Juli 2008 00:28):
Jag promenerade i Frösundaområdet i höstas. Uppfattningen man fick var trevlig förort, inte nyskapad stad. Håller i stort med om kommentarerna ovan.
Man har också bevarat en del av militärernas byggnader, bl.a. kanslihuset. Bra, för det ger området en historisk identitet. Vilket även herrgårdsbyggnaden gör. sen gäller det att hitta lämplig verksamhet för dessa lokaler. Bottenplanet i en militär byggnad användes till dagis kunde jag konstatera.
 0
David T (14 Juli 2008 09:15):
Trevligt reportage. Hade vart sjyst om promenaden var utritad på en karta så man kunde följa med..
 0
visitor (14 Juli 2008 10:52):
Ge dem lite cred, de har ju åtminstone försökt.
Frösunda är fortfarande en förort (ingen stad som ambitionerna varit), men ändå en lite trevligare sådan. Skulle hellre bo där än på många andra ställen i Solna.
 0
Anders Gardebring (14 Juli 2008 11:32):
Själv har jag bott i Gamla Råsunda. Det är ju intressant nog en av de äldre delarna av Solna och avsevärt mer stadsmässigt än det nya man nu har uppfört i Frösunda, trots att det uttalade målet varit att skapa stadsmiljöer.
Vad är det som gör det så svårt att bygga stad nuförtiden?
Felriktade regelverk tror jag är en del av problemet. Vi har en massa regler som förhindrar att man bygger stad, när vi istället borde ha regler som förhindrar att man inte bygger stad...
 0
Per Malmberg (14 Juli 2008 12:01):
Jag vistas dagligen i Frösunda och tycker också att det är ett rätt trevligt område, men...

Ett problem kan bli ett som också hände i Hammarby Sjöstad. Där har det byggts butikslokaler i bottenplanen men Sickla köpkvarter som ligger inom gångavstånd drar alltmer vilket gör att det inte längre finns underlag för alla dessa butikslokaler i sjöstaden.

Samma sak kan hända i Frösunda eftersom Mall of Scandinavia planeras - att det inte kommer att finnas tillräckligt kundunderlag kvar i Frösunda... Speciellt inte eftersom det byggs för få våningar, för få lägenheter >>> för lite folk. Det tycker jag är problemet. Det är ett trevligt område men med för lite folk. Det måste byggas några våningar högre för att få in mer folk på samma yta.

Kom ifrån tanken att det som definierades som innerstaden/stenstaden för ca 100 år sen alltid kommer att vara det.
Tycker det är jäkligt konstigt att innerstaden tvingades sluta växa utåt för så länge sen...
 0
Dan Edholm (14 Juli 2008 12:04):
Framtidspesimism, feghet och okunskap. De faktorerna tror jag spelar in när planerare fortsätter misslyckas med att skapa stad av det de bygger. För det första man måste fråga sig är vad bostadsspekulanterna vill ha. Är det
1) Stad med komersiella lokaler som medför liv och rörelse, kvarterskrogar, nära till service eller
2) Trädgårdsstad med punkthus, lite grönare och lugna områden men fattiga i service och verksamhet.

Själv är jag rätt säker på utfallet, det räcker med att snegla på prissättningen av bostäder i Stockholm. När det sedan gäller kommersiella lokaler i bottenplan verkar alla planer så fega och utgår endast från att de som bor i området kommer besöka dessa. Genom att skapa rikligt med lokaler i ett område med goda kommunikationer uppnår man kritisk massa. Alltså att det finns så mycket lokaler med verksamheter att folk reser till området för att handla eller krubba, samtidigt som de som bor där uträttar fler ärenden i området istf att åka till "stan". Verksmaheterna verkar synergistiskt och man har ett levande område. Det ska bli spännande att se hur de gör med nordvästra kungsholmen, men man befarar ju att det blir ett totalfiasko av klassisk standard.
 0
Dan Edholm (14 Juli 2008 12:16):
Per.

Att innerstaden slutade växa berodde på att man byggde förort precis utanför tullarna, skyddade gigantiska grönområden. Genom att installera pendeltåg och tunnelbana var loppet kört i och med miljonprogrammet. Men visst är det konstigt att man inte byggde på ett sätt som tillät "uppgradering" till stad utanför tullarna.

Angående rädslan för att verksamheter inte kommer bära sig om man bygger galleria, så är jag inte säker. Om man tex kollar på Kungsholmen och Västermalmsgallerian så finns butikslokaler i hela området (Hantverkargatan, Flemmingatan, S:t Eriksgatan osv). Vissa verksamheter passar i galleria, andra inte. Resturanger gör sig oftast bättre utanför galleria liksom tobaksaffärer, skomakare, 2nd hand, konstgallerier, fik och mängder med småaffärer. Gallerian tar de stora detaljhandelskedjorna och verkar i synergi med gatubutikerna. "Fel" verksamhet kommer inte fungera i gatuläge och får flytta till gallerian, men då kommer något mer lämpat i samma lokaler.
 0
Mikael From (14 Juli 2008 12:41):
I Råsundas fall blir det extra tydligt att folk efterfrågar urbana kvalitéer. Jämför bostadsrättspriserna i sekelskifteshusen i Gamla Råsunda med punkthusen längre upp på Råsundavägen (vid Näckrosen). Det kan skilja 25 % på storleksmässigt jämförbara lägenheter! Även gamla Filmstaden-området visar på hur mycket mer pengar folk är beredda att betala för att bo urbant.

Vidare kan jag tycka att rädslan för att butikslokaler i bostadsområden ska stå tomma för att gallerior öppnar är överdriven. Västermalmsgallerian nämns här ovan som ett lyckat exempel och jag tror nog att det är få som argumenterar mot det uppsving Fridhemsplan upplevde så snart denna slog upp portarna. Tanken är ju att butikslokaler i bv ska vara det billigare alternativet för de verksamheter som inte vill figurera i gallerian.
 0
Visitor (14 Juli 2008 13:00):
I filmstaden borde dem ha tänkt på hur de drog gator. Gatorna ska i möjligaste mån vara ritade enligt rutnätsprincipen så att folk har lättare att orientera sig. Vad jag kan se på Eniro har de minst en gata som slutar rakt in i en husvägg. Lite trist.

Att tänka på vid nybygge:
1. Rutnät
2. Slutna kvarter.
3. Minst 6-7 våningar.

Varför är det så svårt att bygga på detta sätt? Anses det för tråkigt?
 0
Per Malmberg (14 Juli 2008 13:07):
Det är ju skillnad på västermalmsgallerian jämfört med ett förortscentrum i stil med Sickla. I innerstaden finns det flera gallerior och även vanliga butiker och det finns underlag för allihopa.
Utanför innerstan finns inte samma underlag...
Vistas även mycket i Kungens Kurva och undrar ofta varför det inte byggs några bostäder i det området. Det skulle ge ett sånt område mycket mer liv och mindre bilberoende.
 0
Mikael Hörnlund (14 Juli 2008 13:17):
Ett annat problem som jag tar upp i artikeln är att kvarteren inte är sömlösa, det leder till att "stadsdelen" upplevs som ett område du inte vill in i, dvs, bor du inte där, så finns det ingen anledning att åka in dit. Detta leder till att det stort sett bara är de boende som utnyttjar de butiker som finns i området. Detta problem finns mest utanför tullarna och det är utanför tullarna det måste till urban stad, -med allt vad det innebär, för att det ska fungera. Behövs verkligen en Lindhagens Plan anno 2008.

Om de hade byggt sömlösa kvarter(jag pratar inte om 1800talets kvartersuppbyggnad) med stark anknytning till resterande bebyggelse/gator och om planerarna skulle anamma detta begrepp med sömlösa stadsdelar/kvarter, så skulle vi nog få se att Solna och Stockholm(och andra delar av Stockholm) växer ihop till en sömlös stad. Inte som nu, uppsplittad av barriärer och hus-i-park områden, osv.
Jag själv är boende i Solna och har jobbat i Frösunda. Personligen så skulle jag vilja tillbringa tid i Frösunda, -då jag gillar att gå runt och "känna" på staden, men som det ser ut nu, så finns det inget för mig där att hämta. Finns ingenstans där gatan skapar ett rum för individen.
Det är enligt mig en stor kunskapsbrist hos planerarna att de inte inser att det är viktigt att låta gatan skapa ett rum för människorna. Funkar inte att sitta och planera i Autocad och tro att på så vis har man byggt stad.
Jag tror också det går att kombinera gallerior med butiker i bottenplanet. Håller med Dan Edholm i den frågan.
 0
Dan Edholm (14 Juli 2008 13:25):
Per. Sickla hade ju inte behövt vara ett förortscentrum. Hade man fixat bättre kommunikationer till Hammarby sjöstad och byggt högre hus och tätare så hade ju innerstadens gräns flyttats och att shoppa i sjöstaden hade varit lika naturligt som att shoppa på Kungsholmen för en Södermalmsbo. Sedan är det ju alltid svårt att sälja tex tyger i småbutik om man har ett köpcentrum med Hemtex som granne. Men det torde ju vara lättare att driva en resturang i samma lokal. Både boende och köpcentrumbesökare kan varva ned efter shoppingen.
 0
Visitor (14 Juli 2008 13:37):
@Mikael Hörnlund

Jag undrar om vi inte upplever samma problem fast på lite olika sätt. Du ser det som ett område man "måste in i" jag ser det som är område man (som besökare) vill bort från...

Problemmet när man inte bygger efter rutnätsmönster är att området känns som en labyrint som man som besökare känner sig vilsen i, man vill bara därifrån.

Har man väl bott, eller vistats där av en annan anledning lär man sig gatukonfiguration, man lär sig hitta, så där är det inget problem.

Det är som om man vill förvirra besökaren, få den att känna sig ovälkommen och få ett "övertag" över denne. Dessa områden känns mer som nutida fort (eller amerikanska gated communities) snarare än som en välkomnande stad.
 0
Mikael Hörnlund (14 Juli 2008 13:46):
Visitor:
Visst upplever vi det på samma sätt, ser nu att jag uttryckte mig fel. Har ändrat mitt inlägg.
 0
Anders Anttonen (14 Juli 2008 15:07):
Hej och tack för den genom-nätet-guidade turen. Jodå, jag brukar själv gå Gurra 3:djes boulevard någon gång om året. Jag håller med dig i allt. Det är ålder och årsringar som gör en stad. Homogena stadsdelar som byggs vid ett och samma tillfälle saknar historia.
Jag ska ge dig exempel på ett par nyare "stadsbildningar" som har misslyckats;
- Dalen, -79
- Skarpnäck, från -81
- Norra Hammarbyhamnen, (vid Färargårdstorget) tidigt åttiotal
- Södra stationsomr, från -83
- Minneberg, mitten av åttiotalet
Dessa områden har gott om hörnmotiv, axlar, symmetrier och platsbildningar, MEN inget utbud!
Verkar som om man inte lärt av läxan.
 0
Anders Gardebring (14 Juli 2008 15:10):
Anders A:
Angående årsringar. Jag är inte så förtjust i det idékonceptet. Man kan då lätt tro att varje årsring skall behållas som just en årsring för all framtid, som inte får förändras och utvecklas. Tvärtom menar jag, behöver årsringarna förtätas och byggas samman med varandra. Nu tror jag förvisso att du också vill det, men det är ändå viktigt att poängera. Byggnader från olika epoker och olika arkitektoniska idéer, men allting integrerat i en sammanhållen stadsbild, inte som i dagens segregerade stad och förorter.
 0
Frans (14 Juli 2008 15:17):
Tack för "reportaget"!!! Intressant.

Håller med om att det är märkligt att Stockholms innerstad är färdigbyggd. Visst byggs det i förort och närförort, men att kalla det innerstadsbebyggelse är helt fel. Man försöker inte ens.
 0
Johan Eriksson (14 Juli 2008 15:51):
Jag bara undrar en sak: I tråd efter tråd ligger ni flera steg före de rådande exploateringsförslagen genom att föreslå mer av allt. Detta är precis som jag själv tycker så det hela är mycket inspirerande men: -vad tycker de ni kritiserar? -är hela SBK och en rad arkitektkontor sura på yimby nu eller tar de till sig av kritiken och ser yimbys visionära potential?

Jag tänker att i ett land som är så förbolt dålig på självkritik så kanske de bara blir sura och slår ifrån sig?, alternativt försöker starta en dialog med er, -hur är det med den saken?....
 0
Anders Gardebring (14 Juli 2008 16:08):
Johan:

Ganska många verkar vilja hålla en öppen dialog. Det är inte alltid som de olika aktörerna tar till sig av kritiken, men många vill hålla en dialog, och många håller också med. Ett flertal politiker har uttryckt sin frustration över rådande situation, utformningen av PBL, den rådande nimby-mentaliteten med mera. Även Stadsbyggnadskontoret uppskattar nog att för en gång skull få lite mer konstruktiv kritik istället för det vanliga "gör ingenting"-gnället.

De största problemen just nu i stadsplaneringen just nu skulle jag säga är:

1. Parkeringsnormen. Parkeringsnorm på över 1 är oförenligt med täta och levande stadsmiljöer. Här har den sittande majoriteten tydligt svårt att ta till sig av kritiken.

2. Den låga exploateringsnivån i nybyggen. Här känns det som att vi sakta, sakta är på väg åt rätt håll. Hammarby Sjöstad var ett steg i rätt riktning, men inte på långa vägar tillräckligt. Nu ser vi de vidare utvecklingarna på Nordvästra Kungsholmen och Liljeholmskajen som innefattar både slutna (och nästan slutna) kvarter och också flera högre hus som integreras i stadens struktur. Det är fortfarande inte riktigt i magnitud med den storstad som Stockholm faktiskt är, men det är mycket bättre än tidigare försök. Samtidigt ser vi också att det fortfarande byggs mycket skräp när man "förtätar" i förorterna.

3. Separationen. Att områden planeras som enklaver. Här syns en förbättring med det uttalade målet "bygg staden inåt" där man försöker sammanlänka tidigare avskilda områden. Problemet här är att man fortfarande uppför nya isolerade enklaver. Att göra det kan vara okej om man i planeringen gör upp en stadsplan för hur en framtida integration med omkringliggande stad skall se ut. Så sker dock oftast inte nu.
 0
Visitor (14 Juli 2008 16:09):
@Johan Eriksson

Läget i Stockholm idag är att bara det byggs något (vadsomhelst, hursomhelst och nästan varsomhelst) så går det åt som smör i solsken och till hutlösa priser dessutom.

I det läget finns det föga med incitament från vare sig politiker håll eller från byggbolagen att ens beakta de förslag yimby tar upp.

De kanske svarar med ett vänligt och intetsägande brev där man tackar för engagemanget, men jag kan inte tänka mig att de på allvar tar till sig de förslag yimby kommer med.

Mitt högst cyniska antagande :) men hur det verkligen ligger till får någon mer insatt svara på.
 0
Mikael Hörnlund (14 Juli 2008 16:16):
Johan:
Ja, det skulle onekligen vara intressant om vedebörande person/personer skrev ett inlägg. Yimby finns ju inte här för att motarbeta, -tvärtom.
 0
Visitor (14 Juli 2008 16:19):
@Anders Anttonen

Kan du utveckla dina tankar kring Södra stationsområdet? Vad tycker du att de misslyckats med. Jag tycker att området blivit välintegrerat med den övriga staden. Arkitekturen känns tom spännande på vissa ställen, tycker jag.
 0
Anders Gardebring (14 Juli 2008 16:20):
Visitor:
Nja. Ditt antagande är nog inte helt korrekt. Yimby är idag nästan 2600 medlemmar. Dessutom växer nätverket nu fram också i Göteborg (städer konkurerar med varandra). Vi representerar alltså många väljare, och fler än de som är medlemmar delar naturligtvis de åsikter som Yimby har. Detta ger mer styrka till argumenten för att bygga stad, och mindre styrka för argumenten att låta varenda plätt fortsätta vara obebyggd. Tidigare har motståndare stått oemotsagda hos allmänheten, det har varit politiker och byggbolag som vill bygga förort mot boende som inte vill bygga någonting alls. Nu kommer Yimby in som en tredje part. Vi är för utveckling, men kritiserar gärna konstruktivt när vi tycker att man bygger på fel sätt. En diskussion kan aldrig bli vitaliserad och bra så länge det är ja eller nej som diskuteras. Man behöver också prata om vad, var och hur.

Gensvaret från politiker är överlag gott, sedan finns det naturligtvis en viss slagsida i och med att de politiker som hör av sig till oss troligen är mer positiva än andra politiker. Men stadsmässig förtätning är ju faktiskt Stockholms stads uttalade mål, förhoppningsvis kan vi nå dit.

När vi lämnar in yttranden så måste de tas i åtanke, precis som yttranden från div "krama min lokala outnyttjade gräsmatta och utsikt"-grupper också vägs in.
 0
Visitor (14 Juli 2008 16:39):
@Anders Gardebring

Du har missförstått mitt inlägg. Ingenstans har jag skrivit att jag tvivlar på yimbys existensberättigande. Jag menar bara att yimby kanske inte är tillräckligt stort och (politiskt, ekonomiskt etc) starkt att tas på riktigt allvar än.

Så du behöver inte ta din sales pitch med mig. Jag tycker absolut att Yimby behövs och är ett hedersvärt initiativ.
 0
Anders Gardebring (14 Juli 2008 16:41):
Visitor:
Fast det var inte så jag menade... Jag tolkade inte dina inlägg som att du var kritisk till Yimby. Men visst behöver vi växa till oss, och det tror jag att vi kommer att göra också.
Framförallt måste diskussionen vitaliseras och fler ge sig in i den. (Fler aktiva medlemmar som kan agera på fler fronter).
Det kommer snart att lanseras ett forum här på siten, kanske kan det bli ett av flera verktyg för att uppnå det.
 0
Visitor (14 Juli 2008 17:02):
Jag tycker att yimby är på rätt väg och att det ser bra ut så här långt (både hemsidan och de inlagor jag läst). Också bra initiativ med ett disussionsforum.

Hur fixar ni med finansieringen? Är det dyrt att driva verksamheten?

Hoppas bara ni inte tappar modet och lägger av :).
 0
Mikael Hörnlund (14 Juli 2008 17:05):
Visitor:
Yimby är här för att stanna.. Var så säker.. :)
 0
Anders Gardebring (14 Juli 2008 18:58):
Visitor:
Vi arbetar till dags dato helt idéellt. Finansieringen kommer alltså ur egen ficka. Lägga av har vi inga som helst planer på att göra... :)
 0
Anders Anttonen (14 Juli 2008 19:51):
Hej Visitor!
Jo, jag tycker att Södra station har misslyckats;
- Södermalmsallén är helt öde DYGNET RUNT!
- Endast Swedenborgsgatan och Magnusladulåsgatan har lokaler i gatunivå, resten är slutna bostadskvarter.
Accepterar du mitt påstående?
 0
Johan Eriksson (14 Juli 2008 23:14):
Tack för olika svar från er!

Visitor: Varför jag inte gillar Södra station:

-Den postmodernistiska arkitekturen dvs blanda allt med allt så blir det kul fast man saknar helt en bärande idé. Nu är förvisso arkitektur en smaksak men tex själva stationshuset Södra stn är groteskt, överdrivet pampigt och dominant på ett mycket kallt sätt.

-Ett bostadsområde som bygger hela sin "levande identitet" på att folk måste gå mellan pendeltågsstationen och Medborgarplatsens T-stn därför att planerarna inte lyckats ordna någon riktig fysisk förbindelse är ingen bra utgångspunkt, m a o: hade en sådan funnits hade Fatbursparkens gångstråk varit betydligt mer öde än idag så det är en överdrift att folk på något sätt skulle vara så attraherade av Fatbursparken/stråket: de har helt enkelt inget bra val!

-Att bygga Folkungugatans västra förlängning, Södermalmsallén, utan butiker är sånt där som om detta varit en skola så skulle man inte fått slutbetyg ty det är en sån generalmiss att man baxnar av deras tafatthet/fantasilöshet när t o m ett redan givet butiksstråk står och pekar en rakt i ansiktet.

-All ytgående bussspkanering är ett enda stort skämt! -se bara på kaoset framför S stns östra entré i Swedenborgsgatan där något geni lyckats lägga sneda busshållplatser, cykelbaneutfart mitt framför gångstråket och entrén. Busslinjerna, främst 66an, svänger till höger och till vänster på ett helt överdrivet sätt, det saknas raka kollektivtrafiksstråk genom området (-Rosenlundsg) och den missen är mycket iögonfallande då man här hade chans att börja från scratch s a s!

Det som är bra är att det är tätt och någorlunda högt men det känns fortfarande som en förort mitt i stan mer än en naturlig utbyggnad av stenstaden men på 80-talet rådde fortfarande just det förortsidealiserandet kvar mycket mer som mall för allt byggande.
 0
Johan Eriksson (15 Juli 2008 01:36):
....Fast nu var det ju inte Södra det handlade om utan Frösunda:

När Tvärbanan ska förlängas vidare österut från Solna stn/Arenastaden, förutsatt att man vill fortsätta på den inslagna linjen med en fortsättning via Bergshamra Universitetet Husarviken till Ropsten fortfarande!?, så kommer banan att gå i Gustav III:s boulevard. Det innebär att om spårvägen ska ha en chans att komma fram i rimlig tid så måste alla parkeringsplatser bort och ett sammanhängande kollektivfält skapas (gräsbesådd bana...), rondellen och trottoarerna omgestaltas m m om man inte vill upprepa planeringsmissen från Sjöstaden med en massa farliga korsande bilgator! Börja om från början alltså i ett nytt område med hög parkeringsnorm......
 0
Anders Anttonen (15 Juli 2008 21:13):
Gardebring:
Missförstå mig inte ang. årsringar.
Stockholm har årsringar sedan 1200-talet. Las Vegas och Brasília har inga årsringar alls. De är konstgjorda städer, skapade efter ett koncept.
Nej, för mig betyder årsringar att en stad har vuxit naturligt sedan århundraden tillbaka. Det går mycket väl att förtäta i dessa årsringar, och SKA göra det!
 0
Lundhag (16 Juli 2008 00:08):
Bland kommentarerna till ett tidigare inlägg länkades det till ett arkitekt/planeringskontor som hade planerat vitaliseringen av flera stadsdelar i London.

Tyvärr har jag glömt namnet. Vet någon vad jag menar?
 0
Anders (17 Juli 2008 22:49):
Vilket misslyckande! Hur kunde detta få ske? Sorgligt!
 0
Anders Gardebring (18 Juli 2008 02:13):
Sådär. Nu är forumfunktionen "smyglanserad".
Mer kommer att tillkomma men det är tillräckligt välutvecklat för att vara lanseringsbart nu iaf.
Ni som är inloggade ser en ny knapp i medlemspanelen uppe till höger. Klicka där så kommer ni till forumen.
(Och ja, jag vet att det blinkar. Det är bara tillfälligt, en liten "hej o hallå här är jag" så att folk märker att det finns något nytt :)
 0
Johan Eriksson (18 Juli 2008 10:38):
Inte en enda kommentar till att en lokalgata med hög parkeringsnorm snart ska bli ett "snabbspårvägstråk"? Visst är det semestertider nu men jag trodde Tvärbanans påtvingande omgestaltning av det nyss färdigställda Gustav IIIs bouevard-stråket till något helt annat än bilvänligt kanske skulle framkalla nån kommentar i stil med "utan framförhållning är det bara att riva upp allt och börja om från början", -och då är området inte ens färdigbyggt.....
 0
Richard Jacobsson (18 Juli 2008 13:55):
Johan Eriksson
Tvärbanan kommer enligt nuvarande planering inte att gå i Gustaf IIIs boulevard utan längs med E4:an.
 0
Anders Gardebring (18 Juli 2008 14:20):
För den som vill går det nu också bra att diskutera Arenastaden i forumet:
http:​/​/​www.​yimby.​se/​forum/​thread.​aspx?​id=​23
 0
Johan Eriksson (18 Juli 2008 20:35):
Richard Jacobsson: Varför har man valt att gå längs E4an istället?
 0
Johan Eriksson (19 Juli 2008 01:21):
-Vet iofs svaret: det går något fortare, men då går man förbi Frösunda(Port) varvid gångavstånden till Tvärbanan ökar och naturligtvis!? är området även fortsättningsvis en bilförort och en starkt stadsskapande atmosfär med spårvagnar nära de boende går förlorad! =(

Detta är ett typiskt "några år fram i tiden-inlägg" men man kan även vidga frågan till en här tidigare diskuterad princip: -Tvärbanans roll som lokal och/eller "snabbspårväg" som vinner mest tid på sträckor helt på egen banvall, eller som i det här fallet, ska den (även) betjäna Frösunda lokalt?

Om man svarar det "snabba" alternativet så måste man replikera att isaf så borde fortsättningen från Solna stn/Arenastaden gå som ursprungligen planerat i tunnel under Brunnsviken snabbt och direkt till Universitetet men istället så planeras TvB tydligen nu att gå lokalt via Bergshamra, dvs en omväg mellan två stora, nationella resmål! Det skiftar således vilken karaktär man vill att Tvärbanan ska ha......
 0
Hans Stålner (1 Augusti 2008 17:29):
Frösunda tas fram i alla möjliga sammanhang som något mycket lyckat för vår tid - att man lyckats blanda verksamheter med bostäder. Dagens (eller gårdagens?) svenska stadsplanerare och arkitekter är mycket nöjda.

Men är det snyggt? Nej, det är det givetvis inte, inte heller direkt stadsmässigt. Frösunda kan aldrig bli stad eller iunnerstad, det spelar ingen roll hur mycket man försöker.
Vad Stockholm gör är att sprida bebyggelsen vida omkring. Sedan tror man att man helt plötsligt ska kunna bygga stad i ytterområden. Nej, Frösunda eller Skarpnäck är inte stad och kommer aldrig att bli. Det är heller inte stadsmässigt, eller ens snyggt gestaltat (t.ex. förbuskat).

Jag har under juni o juli läst en del av den centrala litteraturen från svensk stadsplaneringshåll från de senaste tio åren. Kan inte säga att jag är imponerad, det finns ytterst lite av verkliga idéer för våra svenska städer.
Antagligen är sanningen den att kompetensen saknas på svenska utbildningar, det finns inte längre någon som kan lära ut vad en stad är för något, än mindre hur man bygger den.

Möjligtvis är det inte irrationellt att hoppas på nästa generation av stadsplanerare. Kanske är vi hänvisade till just detta hopp?
 0
Anders Gardebring (1 Augusti 2008 20:56):
Hans:
Det finns ett antal unga stadsplanerare som är medlemmar i Yimby som precis är på väg ut i arbetslivet. Vi får ta över inifrån helt enkelt.. :)
 0
Hans (4 Augusti 2008 15:33):
Anders: Ja, det är rätt strategi. Det behövs verkligen att nya idéer och kunskaper kommer in på förvaltningar och arkitektkontor, helst i hela landet.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8647 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter