Utskrift från www.yimby.se
....

Årstafältets framtid

 
Idag presenterades de sex finalisterna i arkitekttävlingen om Årstafältet. Flera av förslagen innehåller riktigt intressanta och framåtblickande idéer. Positivt är också att Årstafältet som en stor stadspark går som en röd tråd genom förslagen.

Men låt oss börja från det andra hållet, med de mindre lyckade idéerna.

Ur en Yimbyistisk synvinkel är förslagens solklara bottennapp alternativet "Årsta händer!". Om vi har någonting att lära av förslaget så är det hur vi absolut inte skall göra. Årstafältet fortsätter här att vara en odefinierad enklav utan några klara gränser mellan park och bostadsområde (någon stad är det inte tal om), sammanbindningarna mellan den nya bebyggelsen och den befintliga är obefintlig, och samtliga nya hus fortsätter på Årstafältets modernistiska tradition av hus-i-park med utströsslade lamell- och punkthus. Det finns en del kul idéer om lokalt producerad solenergi i något som kallas för "solskogen", men ur ett strikt miljömässigt perspektiv torde det vara ytterst tveksamt att slösa centralt belägen mark på solceller, som med fördel istället kan placeras på hustak, eller längre ut i regionen. Den mycket glesa strukturen, som ger dåligt underlag för effektiv kollektivtrafik, och det stora slösandet med värdefull mark centralt i regionen gör att detta förslag ter sig som det minst miljövänliga av alla presenterade förslag.

Årsta händer! - Var finns sambanden? Var finns staden?
Årsta händer! - Var finns sambanden? Var finns staden?
 
Årsta händer! - Punkthus i park...
Årsta händer! - Punkthus i park...
 

Att läsa projektbeskrivningen kan närmast beskrivas som surrealistiskt:

"Årsta händer, en generös gest: likt kupade händer öppnar sig fältet mitt i en ny levande stadsdel i södra Stockholm. [...] Årsta händer flätar samman fältets unika miljö i ett poetiskt möte mellan tekniska och naturliga processer. En ny bebyggelsestruktur integrerar isolerade områden med varandra och länkar omgivningen till parken. [...] Årsta händer är en urban[sic!] stadsdel"

Det är inte utan att man undrar om fel text råkade skickas med bilderna.

Årsta händer!
Årsta händer!
 
Årsta händer! - Mer modernistisk stadsplanering.
Årsta händer! - Mer modernistisk stadsplanering.
 

Nästa förslag, "Årstafältet Valley", är också ganska tveksamt ur en stadsmässig synvinkel. Här har vi en förvisso lite tätare struktur, men sambanden mellan de olika områdena är fortfarande obefintlig och Årstafältet framstår, precis som idag, som isolerad från den övriga bebyggelsen. Någonting som kan liknas vid en stadsmässig kvartersstruktur finns inte, även om förstadier till någon form av stråkbildning och stadsmässighet kan anas.

Årstafältet Valley
Årstafältet Valley
 
Årstafältet Valley
Årstafältet Valley
 
Årstafältet Valley
Årstafältet Valley
 

Varken förslaget "Årsta händer!" eller "Årstafältet Valley" bör övervägas om några nya värden skall tillföras Årstafältet, och om staden menar allvar med att binda samman de idag isolerade bostadsområdena.

Låt oss då gå vidare med de förslag som har någon form av kvaliteter som kan övervägas.

Förslaget "Maximus" innehåller en klart mer lyckad struktur än de två tidigare förslagen. Tydliga strukturer, kvarter och platsbildningar kan ses. En urban kontrast, som dock kunde vara tydligare, skapas mellan parken och bebyggelsen. Stora delar av Årstafältet bevaras som öppen yta, och mycket av förtätningen sker i omkringliggande områden. På detta sätt skapas goda sammanbindningar samtidigt som stora delar av fältet kan sparas som parkyta.
I förslagets beskrivning kan vi läsa att marken är en dyrbar resurs, och därför måste utnyttjas effektivt. Därför är den ganska låga bebyggelsestrukturen, upp till 6 våningar, med enstaka inslag av 10-våningshus, något som kan ifrågasättas. Förslaget har flera goda kvaliteter, men bör kompletteras med en högre bebyggelseskala.

Maximus - Tydlig kvartersstruktur!
Maximus - Tydlig kvartersstruktur!
 
Maximus
Maximus
 
Maximus
Maximus
 
Maximus
Maximus
 

De tre kvarvarande förslagen har en mer storstadsmässig inriktning och skulle om de genomfördes ha potential att innebära skapandet av en ny urban kärna i regionen, med riktiga innerstadskvaliteter.

Förslaget "0835 SNA" bryter ordentligt med den nuvarande bebyggelseidén och skalan i bostadsområdena på Årstafältet och skapar en storstadsmässig miljö med tät stadsbyggnad och ett flertal höga byggnader. Mot den nya parken skapas en mycket tydlig kontrast mellan parken och bebyggelsen. Delar av förslaget har en mycket tydlig kvartersstruktur, medan andra delar innehåller mer glesa och odefinierade ytor. Framförallt kan bebyggelsen i nordlig riktning ifrågasättas från en urban synvinkel och sambanden i denna riktning bli troligen lidande.

0835 SNA
0835 SNA
 
0835 SNA
0835 SNA
 
0835 SNA
0835 SNA
 
0835 SNA
0835 SNA
 
0835 SNA
0835 SNA
 

Förslaget "NEVA" innehåller en arkitektoniskt mycket intressant bebyggelse som skulle kunna tillföra stora attraktivitetsvärden till området, av en typ som idag helt saknas i Stockholm.

NEVA
NEVA
 
NEVA
NEVA
 

Tyvärr har stadsplaneringen här fått lida. Den urbana väven är förvisso relativt tät, men också splittrad och otydlig.

NEVA
NEVA
 
NEVA - Mindre lyckad del av förslaget
NEVA - Mindre lyckad del av förslaget
 

Ovan: Tydlig "hus-i-park"-struktur som med fördel kan förtätas och skapa både trivsammare miljö , plats för fler och plats för en större parkyta.

NEVA
NEVA
 
NEVA
NEVA
 

NEVA kan bli riktigt bra, men det kräver att den urbana strukturen förtydligas och struktureras upp.

Då har vi bara det sista förslaget kvar, "Arkipelag".

 

Även här satsas på en storstadsmässig skala, med relativt hög och tät bebyggelse. Den del av området som bebygges har en tydlig struktur och upplevs som mer stadsmässigt än "NEVA". Även här skapas en mycket tydlig gräns mot parken, och en skarp och tydlig kontrast skapas mellan stad och park. Förslagets problem är dock att det inte lyckas så bra med att binda samman områdena runt Årstafältet med varandra. Förslaget har stor potential, men mer arbete behöver läggas för att den nya bebyggelsen inte skall uppfattas som en isolerad enklav.

 
 
 
 
 


Skall man sätta någon tillförlit till webbundersökningar så ligger de mer storstadsmässiga alternativen radikalt bättre till på DN:s webbundersökning:Media:
(CitySvDDN)
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Anders LP (19 November 2008 01:35):
Stadsplaneringen från Maximus och arkitekturen från Neva eller Arkipelag skulle nog passa bra.
 0
Joakim Runnedal (19 November 2008 07:51):
Som vanligt svårt att få ett bra grepp enbart utifrån bilder. Ni som varit på Stadsmuseum och sett Slussen-utställningen förstår vad jag menar - tredimensionella modeller är mer eller mindre nödvändiga för att förstå vad olika arkitektoniska förslag egentligen innebär. Vidare vill man självklart se hur förslagen ter sig vid olika årstider och dygnstidpunkter. Och även från olika perspektiv; hur ser det exempelvis ut inne på en gata i den täta kvartersstaden som återfinns i några av förslagen? Slutligen; hur är kollektivtrafiken tänkt att fungera på Årstafältet? Något mer spårbundet än befintlig tvärbana? Det är ganska långt från denna till flera delar av fältet. Hur som helst känns Årstafältet som spännande område med stor potential - förutsatt att det hanteras rätt.
 0
Joakim Runnedal (19 November 2008 08:05):
Tillägg: Egentligen borde det krävas av alla arkitektoniska förslag att de alltid också innehåller tydliga bilder eller modeller för hur förslagen ser ut och praktiskt fungerar en gråslaskig vinterdag. Då kan man i alla fall troligen sortera bort de allra sämsta förslagen. Det behövs balans till de vackra och inbjudande sommarbilderna som oftast visas i sådana här sammanhang. Generell varning för förskönande omständigheter! (Detta har egentligen inget specifikt med Årstafältets förslag att göra, utan gäller allmänt.)
 0
Jonas Frejd (19 November 2008 08:15):
Att en majoritet av förslagen är av storstadsmässig karaktär måste ses som att vinden har vänt i stadsbyggnads-Stockholm.
Hade samma tävling utlysts för 15-20 år sedan så hade dessa förslag blivit skrotade med största sannolikhet.
Uppenbart dock i en del förslag är att funktionalismen vägrar släppa greppet om en del arkitekters medvetanden.
 0
Joakim Runnedal (19 November 2008 08:20):
Ett litet tillägg till: Här på yimby.se hittar man - som vanligt - de bästa och mest balanserade presentationerna av olika stadsplaneförslag. Dagstidningarnas halvrisigt insatta - och som anförts här på annan plats - ofta svårt tendentiösa - kommentarer ligger way after.
 0
Fredrik (19 November 2008 09:05):
Maximus, Neva och Arkipelag är de klart bästa alternativen. Och om man läser i DN så kan man läsa att detta bara är en "tävling" och att det inte behöver vara ett förslag som vinner. Så skulle gärna se en utveckling av dessa tre förslag som jag tror skulle bli ett mycket bra förslag. Tyvärr är det väl så att arkitekturen som man ser i Nevas och Arkipelags förslag kommer skalas ner och förstöras tills det ser ut som hammarby sjöstad.

Men man får väl hoppas på det bästa.
 0
Mike (19 November 2008 09:44):
En minstakrav för alla tänkbara förslag är förstås att det ska finnas riktiga gator som gräns mellan bebyggelse och park. Annars upplevs (åtminstone delar av) parken som alltför privat, utan självständighet och egen integritet, och i värsta tänkbara fall som en gigantisk och misskött innergård där man inte har att göra. Inget förslag lyckas med detta till 100%, men i alla utom de som är en fortsättning på punkthusen i norr (Valla?) går det såklart relativt enkelt att tillföra som komplement.
 0
Eric Thärnström (19 November 2008 10:11):
Fet g_
Bra sammanfattning!
 0
Johannes Lilleberg (19 November 2008 10:44):
Att Årsta händer kallar sitt förslag som miljövänlig är inte rätt.

1. Desto tätare vi bygger. Desto mer lönsamt blir det att bygga ut kollektivtrafik och desto mer möjligt blir det att rationalisera bort bilar och parkeringar.
2. Desto tätare vi bor desto mer mark blir över för växt och djurliv.
3. Desto tätare vi bor desto mer skalfördelar vinner vi som gör det möjligt för att minska konsumtionssamhället. När vi bor tätt kan vi nämligen enklare dela på ting.
4. Desto tätare vi bor desto kortare sträckor behöver vi transportera oss själva och varor.


Årsta händer uppfyller inte någon av dessa möjligheter och därmed borde Årsta vänner inte klassificeras som miljövänligt förslag.
 0
Johannes Lilleberg (19 November 2008 10:49):
Jag håller också med Fredrik. Det finns en stor risk att den fantasifylla variationerna i höjderna på arkitekturen riskeras att skalas ner och förstöras tills det ser ut som Hammarby sjöstad. Det är viktigt att vi kämpar för variation i byggnadera.

Till sist vi jag också poängtera hur viktigt det är att vi skapar livliga stadsdelar med urban stadsplanering så att kulturen i stadsdelen kan frodas lika mycket som i andra kvartersstadsdelar i staden. Jag vill att Årstafältet ska bli en central stadsdel som människor vill ta sig till oavsett om man bor där eller inte. Jag vill inte se en till förort med hus i park som människor vill ta sig ifrån för att nå kulturen i kvartersstadsdelarna.
 0
Jan Wiklund (19 November 2008 11:07):
Skönt att några av förslagen inte ser riktigt lika illa ut som de gjorde på den lågupplösta bild Stockholms stad själv publicerade på sin webbplats.

Maximus verkar klart bäst beträffande stråkbildning, men som flera har varit inne på, tätare exploatering behövs!
 0
Martin Nilsson (19 November 2008 11:13):
Håller med Fet G: Maximus kvartersstruktur kombinerat med det bästa från Neva (bl a den mindre parkytan) och 0835 SNA (speciellt nordvästra hörnet med dess svängda gata) vore det bästa - av dessa förslag.

Bäst vore dock att använda ett sådant kombinationsförslag som exempel för att ta fram nya förslag med ännu tydligare urban karaktär.
 0
Fet G_ (19 November 2008 11:47):
Martin, nja. Jag tycker parken kan vara stor. Det gäller ju mest att skapa naturliga stråk från omkringliggande bebyggelse. Genom att undvika att undvika att placera hus i park och att bygga högt så blir det mer användbar park över för samma bostads/kontors yta. Stadsplaneringen i 0835 SNA är väl inte så dum den heller.
 0
Dan Edholm (19 November 2008 12:22):
Man skulle bli glad om vi slapp bevaradet av kolonilotterna. Det är ju fullkomligt absurt att vissa hyr "sommarstuga" mitt i stan för en spottstyver medan tiotusentals köar för bostad.
 0
Jan Wiklund (19 November 2008 12:54):
Man kanske måste föra ett resonemang beträffande stråken.

Det förefaller som de flesta av oss gillar Maximus' stadsplan bäst. Frågan är om den räcker. Om ett stråk inte leder från något till något kommer ingen att använda det. Ju längre stråk desto bättre, och ju fler stråk som leder till ett stråk desto bättre - Lars Marcus beskriver hur det fungerar på http:​/​/​www.​arch.​kth.​se/​sad/​publications/​articles/​lm_​ar.​.​

Och då förefaller det som att t.o.m. Maximus är i underkant. Det skulle behövas täta stråk från Älvsjö till Gullmarsplan, från Älvsjö till Årstabron, från Älvsjö till Liljeholmsbron, och från typ Bagarmossen till Liljeholmsbron.

Dvs stråk som innefattar tät bebyggelse, gata och spårväg, och som vart och ett har hyggligt med tvärgator som också de är stråk, fast kanske av lite mindre dignitet.

Vidare är vi tämligen överens om att "det bästa ur Neva" borde in - fast jag undrar om ens det räcker. Om Söder om Söder ska uppgraderas till innerstad, vilket var tanken bakom alltihop, måste tätheten bli minst lika hög som i innerstan i de delar som byggs till - det finns så mycket lågtäthet att kompensera för.

Och då handlar det om mycket mer än "det bästa från Neva". Det handlar om att fyra stråk på flera kilometer ska ha ett berättigande som gör att folk använder dem.
 0
Jonas (19 November 2008 13:10):
Dan Edholm,
Jag håller med dig! Kolonilotter tar bara plats och hör inte hemma i en modern miljonstad. Vill man odla morötter får man skaffa sommarhus nånstans på landet eller bo i villa med egen trädgård.

Både NEVA, Maximum och 0835 SNA är bra förslag. Den här gången får Stockholm inte misslyckas! Skulle de få för sig att bygga mer förort genom att bygga Årsta händer skulle jag nog sätta eld på mig själv på plattan i protest.
 0
Jarl Birger (19 November 2008 13:13):
Att Årsta Händer skulle vara ett bottennapp visar på största okunnighet. Det är ett förslag som binder samman de kringliggande områdena med ny infrastruktur och tar tillvara på de kvaliteter som redan finns, för att sen successivt utvecklas till en tätare stadsstruktur i innerstans förlängning utan att för den skull bli en traditionell rutnätsstad. Det är verkligen tråkigt och synd för Stockholm att alla vekar tro att det "enda som funkar är att bygga kvartersstad" utan att ta hänsyn till kontext och befintliga strukturer. Täthet kan skapas på en mängd olika sätt.
Liv kommer ur variation som samverkar för en större helhet.
 0
Anders LP (19 November 2008 13:44):
Jonas och Dan: De som vill odla kolonilotter kan väl göra det på takterrasserna. Då behöver inte ägarna åka så långt.

Jan Wiklund: Bra synpunkter!
 0
Anders Gardebring (19 November 2008 13:50):
Jarl Birger:
Bevisbördan ligger här hos dig. Bevisligen är Stockholms täta innerstad det idag särklass attraktivaste vi har. Du får gärna peka på lyckade exempel där man lyckats att göra gles hus-i-park-miljö till levande stadsdelar med stort utbud av kultur, lokalt butiksutbud, effektiv kollektivtrafik med täta avgångar på kort avstånd och en miljö som betingar en högre attraktionskraft än andra delar av staden.

Kan du inte peka på sådana faktiska exempel blir det du skriver bara tyckande, kan du peka på faktiska exempel kan diskussionen bli intressant.

Å andra sidan kan vi hitta åtskillga exempel runt om i världen där just täta miljöer skapar stor kulturell blandning, levande stadsdelar, effektiv kollektivtrafik, lokalt butiksutbud och alla de värden som vi här pratar om. Om vi tittar på de miljöer som hittills har byggts i Sverige liksom på andra platser i världen är det inte mycket som pekar till "hus-i-park"-idéns fördel, tvärtom. Innebär det att allt måste byggas som klassisk kvartersstad? Nej, självklart inte.

Men hus-i-park har vi redan provat. En majoritet av bebyggelsen i Stockholm består av sådan.

Det räcker nu.
 0
Johannes Lilleberg (19 November 2008 13:59):
Om något är ett bottennapp eller inte beror självklart på vilket mål man har.

För personer som drömmer om miljövänliga stadsdelar där vi bor tätt för att kunna hejda konsumtionssamhället och för att bättre finansiera kollektivtrafiken… är ett glest Årstafält ett bottennapp.

För personer som drömmer om stadsdelar där det finns goda möjligheter att skapa verksamheter på bottenplan för den service och kultur man önskar… är ett glest Årstafält ett bottennapp.

För personer som vill se livliga sociala stadsmiljöer som får människor att mötas… är ett glest Årstafält ett bottennapp.

För personer som är unga och drömmer om en bostad som inte finns idag... är ett glest Årstafält ett bottennapp.
 0
Martin Nilsson (19 November 2008 14:01):
Skönt att se att det inte bara är jag som förundras över hur attraktiv mark kan förslösas på kolonilotter.
Visst, ute i miljonprogrammen kan man väl klämma in dem mellan cykelbanorna, men kan någon tycka att kolonilotterna i Tanto är optimerad användning av mark?
 0
Jan Wiklund (19 November 2008 14:03):
Anders:
Nu menade iofs Jarl Birger att Årsta Händer skulle kunna utvecklas till tät stad. Personligen tror jag inte på det, när arkitekten bestämmer var varje enskilt hus ska stå blir det aldrig särskilt mycket utveckling efteråt. En kvartersstad där inget annat finns än kvarteren, gatorna, torgen, parkerna, ett fåtal offentliga byggnader, och i övrigt byggrätter, erbjuder mycket större utvecklingspotential.

Men visst vore det teoretiskt möjligt...
 0
Gustav Svärd (19 November 2008 14:11):
Jarl Birger
Hur menar du nu? "verkar tro"? var finns denna fungerande glesa punkt/lamellhusområde som du vurmar för? det mesta av Stockholm är idag områden av den typ du här verkar förespråka, så peka gärna ut var den fungerar så bra. Att stadsmorfologin med långa sammanhängande stråk, hus direkt mot trottoaren, utan menlösa gräsmattor, med väl definierade privata och offentliga ytor, ... är den som faktiskt fungerar är väl ändå lärdommen från de senaste seklet av byggande/planerande i Stockholm?

Måste det vara kvadratiska kvarter? Nej. Måste det vara kvarter? ja. slutna sådana. Måste det vara ett stelt rutnät? nej. Går det lika bra med kringliga gator? nej.

Att Årsta Händer skulle vara ett bottennapp visar på största okunnighet.
Nej, det visar på stora insikter i hur det faktiskt blir i dessa områden när de är byggda, hur det fungerar med verkliga människor istället för några få som snöat in på avancerade teorier.
Det är ett förslag som binder samman de kringliggande områdena med ny infrastruktur och tar tillvara på de kvaliteter som redan finns
Binder samman? du menar, fortsätter på den förortsstruktur som uppenbarligen har problem idag? t.o.m. glesar ut denna på Östbergasidan.
för att sen successivt utvecklas till en tätare stadsstruktur i innerstans förlängning utan att för den skull bli en traditionell rutnätsstad.
Var blir den en stadsstruktur? ser ut som förort hela vägen för mig (som är uppvuxen i förorten). Och vad är det för fel med traditionell rutnätstad?!? det är hög tid någon förklarar det! den funkar ju! eller kanske är det därför den är så hemsk: den finns redan! vilket gör det till höjden av hemskt att ens tänka att det går att göra igen? Att förortsstruktur är det vi redan har ett otroligt överskott på verkar inte inses alls. Varför denna traditionella (och dåligt fungerande) miljonprogramsplanering?
 0
Leonardo Frithunanthz (19 November 2008 14:15):
Johannes L: Väl skrivet!
 0
Gustav Svärd (19 November 2008 14:23):
Själv ser jag helst en kombination av Maximus, 0835 SNA och NEVA. Jag vill se en stor stadspark i mitten, tät och hög stad runt om denna samt bra integrerat med områdena runt om. En gren på Tvärbanan som går genom detta nya område och vidare till Älvsjö vore lysande.
 0
Leonardo Frithunanthz (19 November 2008 14:36):
Stadsplaneringsmässigt bör man utgå som du säger, från Maximus och 0835 SNA. Arkitektoniskt gärna NEVA och Arkipelag. En maffig stadspark i mitten med kanske någon konstgjord sjö, parken bör få en rik flora som kan locka till sig en ännu rikare fauna.
En konstgjord sjö skulle kunna hämta inspiration från t.ex. The Serpentine i Hyde Park, London eller den i Jardines del Retiro, Madrid. En gren från tvärbanan ingick t o m i originaldragningen av Tvärbanan, den skulle dras från Årsta mot Älvsjö. Den var tänkt som en koppling mellan Tvärbanan och den planerade Tvärbana Syd. Jag håller med dig Gustav, det blir oundvikligt att skapa den grenen.
 0
Linnea Larsson (19 November 2008 14:56):
Det är svårt att se hela förslag när det presenteras styckade både vad gäller bild och text.Det går inte att avgöra vad som är bäst och vad som är bottennapp! Årstafältet forlorar sin karaktär om det blir ett nytthöghusområde. Om vi ska ta detta med miljönförhållanden på allvar anser jag att Årsta händer gör det samtidigt som förslaget innehåller ser till att det bra bostäder för många även om dessa inte presenteras som en traditonell rutnätsstad. I Årsta händer finns också utmärkta förslag också om hur kolonilotterna kan förändras på ett konstruktivt och produktivt sätt för hela området. Förslaget innehåller länkar med omgivningen och många goda förslag för framtiden.
 0
Anders Gardebring (19 November 2008 15:02):
Linnea:

Du måste konkretisera vad i förslaget "Årsta händer!" som är bättre miljömässigt än de andra förslagen. Vi har redan redogjort varför vi menar att "Årsta händer!" tvärtom är det sämsta förslaget ur miljöperspektiv. Naturligtvis kan de bra idéerna i förslaget Årsta händer, som solpaneler osv tas med, men en miljövänlig stadsdel måste inte vara gles, tvärtom! En stadsdel blir inte automatiskt miljövänlig för att den innehåller mycket oanvända gräsytor (snarare tvärtom).

Du skriver att förslaget innehåller länkar med omgivningen. Var finns dessa länkar? På vilket sätt är länkningen bättre i förslaget "Årsta händer!", jämfört med de andra förslagen?
Jag läser om dem i texten. Men jag ser dem inte på bilderna. En anka blir inte en svan, bara för att man skriver att det är en svan.

Själv ser jag inte kolonilotterna som något större problem förutsatt att man bygger en tät och urban stad kombinerat med en stor stadspark ser jag inga problem med att en liten del av parken också kan vara kolonilotter. Det skapar en blandning och diversitet, förutsatt att kolonilotterna inte uppfattas som avskärmade. Kolonilotterna blir då en del av parken, inte av stadsväven.
 0
Leonardo Frithunanthz (19 November 2008 15:09):
Linnea:

"Årstafältet forlorar sin karaktär om det blir ett nytthöghusområde."

Vilken karaktär om man får fråga? Det är idag en stor gräsmatta, det är inte ens en riktig park.
Vad är det för fel på höghusområden? Finns det någon fakta som tyder på det? Nej.
Om det görs rätt så kan det bli hur bra som helst. Dessutom tror jag att många skriver "höghusområden" och i sina huvuden tänker på misslyckade miljonprogramsområden, det kan jag förstå. Men det här kommer inte att sluta så. Dessutom, enkel matematik. Man bygger på höjden istället för på bredden. Man tar in fler människor samtidigt som man sparar på ytor.
Det står faktiskt 244 000 i bostadskön här i Stor-Stockholm. Var ska de bo? Ute i skogen? Nej.
Långt, långt ute i periferin? Nej, för det är inte miljövänligt. Precis lika miljövänligt som "Årsta händer" när det kommer till höjden på husen och utnyttjande av terrängen.
Däremot, och som Anders här påpekar så har "Årsta händer" bra saker som man skulle kunna applicera på t o m de andra förslagen som solpaneler, o s v.
 0
Fredrik Sundqvist (19 November 2008 15:16):
"Årsta händer!" får mig att tänka på Tjernobyl. Ser nämligen ut som att en kärnkraftverk har exploderat i mitten och sedan är det massa gamla hus från östblocket runt omkring. Sedan förstärks det hela med solpanelerna vid sidan om härdsmältan.

Röstar på Neva om man höjer byggnaderna ännu mer och strukturerar upp det.
 0
E. Rodarve (19 November 2008 15:18):
Jag ogillar förslagen "Neva" och "Arkipelag" där höghusen, nästan skyskapor, får en sådan dominans, vilket bryter mot Årstafältets karaktär och själ. Andra förslag som t ex "Årsta Händer", uppfattar jag som mera originellt, levande och väl genomtänkt miljömässigt med stort utrymme för både bostäder och aktiviteter för människor.
 0
Anders Gardebring (19 November 2008 15:29):
För er information:
Inläggen från Linnea Larsson och E. Rodarve är skickade från samma dator.
 0
Gustav Svärd (19 November 2008 15:31):
E. Rodarve
Visst ändrar de Årstafältets karaktär. Det är ju det som är grundidén. Vi är många som inte förstår varför det jämt utläses "förstörs" från "ändras".
Årsta Händer uppfattar jag som en trött miljonprogramsplanerad ny förort vars främsta säljargument kommer vara (tills man bygger om området igen) att det är nära till innerstan, inte att det i sig självt är någonstans att leva. Originellt ser jag inte hur det är (finns väldigt gott om områden med hus strösslade enligt olika idéer), levande? inte det minsta, väl genomtänkt miljömässigt? inte det minsta. Att bo glest är INTE miljövänligt. Bostäder behöver itne stora vidder/skog mellan sig, tvärt om så blir det bättre när bostäderna är tätt placerade. Aktiviteter? var? vem? Jag ser inte hur detta skulle bli mer levande än alla de befintliga områdena med snarlik planering.
 0
Dan Edholm (19 November 2008 16:00):
"Årstafältets karaktär och själ"...what are you talking about?...Tack Anders, det är ju inte helt otänkbart att just ett svenskt arkitektkontor lämnade förslaget "Årsta händer". De vet ju då att politikerna häromkring älskar att bygga sovstad (aka hus-i-park) och konsumenterna står på rad med mössan i hand. Någon på kontoret verkar orolig för att behålla jobbet...

Så här skriver de: "På Årstagården som låg ungefär mittemot nuvarande Södersjukhuset levde i slutet av 1700-talet fru Märta Helena Reenstierna, Årstafrun. I hennes dagbok är trädgårdsskötseln ett centralt tema: beskrivningar av prunkande växthusblommor och menyer med årstidens grönsaker... I vår vision kan Årsta med omnejd bli till stor del självförsörjande vad gäller frukt och grönsaker!"


Man undrar ju om de är medvetna om att de ska planera bostäder i stan, inte renovera ett medeltida kloster i västergötland?
 0
Anders Anttonen (19 November 2008 16:26):
Hej alla Yimbies! (Yimbys)
En modifierad N*E*V*A vore inte dumt. Lite mer stadsmässighet och lite mer "Frihamnen", tack! Men jag fick inget hum om var Tvärbanans gren skulle ha en hållplats nånstans. Jag får titta på kartan igen...
 0
Jan Wiklund (19 November 2008 16:43):
Miljöförbundet, Fältbiologerna och Naturskyddsföreningen har agiterat för tätare städer sen åttitalet, eftersom dessa seriösa miljörörelseorganisationer vet att täta städer innebär minst skövlad natur.

För övrigt verkar Årsta händer lite oseriösa - "..kan Årsta med omnejd bli..." - inte kan väl sådant förutbestämmas? Det är väl beroende av att någon jordbruksentreprenör uppfattar detta som en bra affärsidé? Hur kan sånt skrivas in i ett stadsplaneförslag?
 0
Johannes Lilleberg (19 November 2008 16:47):
När det gäller bevarande av karaktär och själ så anser jag följande.

För att bevara Årstafältets karaktär och själ bör man bygga många bullriga bilvägar. Många fyrkantiga höghus i en färg. Husen bör vara på exakta avstånd ifrån varandra och avståndet bör vara ganska långt. Varje gång man viker av till en ny gata bör man få en så kallad Déjàvenue (An impression of having seen or experienced the same street before. That is, repetitive, monotonous design of buildings and places.) Alla husen bör vara exakt lika höga. Sedan bör man helst bygga några platta industriområden för att få till "Sluttouchen".

För att bevara Årstafältets karaktär och själ bör man INTE bygga stadsparker. Man bör INTE bygga tunnelbana eller annat jämbördigt alternativ. Man bör INTE ha variation i arkitekturen. Man bör INTE ha någon stadsgata som har liv och kultur som kan jämföra sig med stenstadens.

För mig låter bevarandet av "karaktär och själ" inte som ett lockande alternativ i detta fall. Tvärtom anser jag att vi i Stockholm redan har tillräckligt med liknande exempel. Vi behöver istället ett nytänkande som utvecklar stadsdelen.
 0
Martin Nilsson (19 November 2008 16:47):
Anders: Haha, bra detektivarbete! Luktade lite troll över de inläggen.
Kom möjligtvis "Jarl Birgers" inlägg också från denna dator?
 0
Martin Nilsson (19 November 2008 16:59):
Såg förresten just i Metro att Kristina Alvendal säger att "Årstafältet skall bli en ny stadsdel, inte ett bostadsområde".

Men hur kan då horribla förortsförslag som "Årsta händer" och "Årstafältet Valley" väljas ut bland de 6 finalförslagen? Med tanke på att hela 57 bidrag tydligen lämnats in, så är det märkligt att dessa två inte åkt i "runda arkivet" direkt.
 0
Anders Gardebring (19 November 2008 17:34):
Martin:
Nej. Jarl-Birgers kommentar är postad från en annan dator.
 0
Jonas V (19 November 2008 17:37):
Skulle förslagen ställas ut på stadsmuseet eller hur var det? Jag var på museet idag och tittade på Slussenmodellerna, det ger verkligen en annan bild att se det som modell snarare än bild.

Vidare vill jag informera att Årsta har välorganiserade Nimbysar. http:​/​/​www.​arstafaltet.​se/​ De har inte, och kommer inte, att sitta tysta i den här frågan. Jag gissar vilket deras favvoalternativ är...
 0
Karl Zetterholm (19 November 2008 18:00):
Martin Nilsson:
57 konstellationer lämnade in anbud, 6 valdes ut att göra tävlingsförslag.
 0
Niklas (19 November 2008 18:40):
Jonas:
Jag vet inte vilka växlar man ska dra av dessa NIMBYs. Nätverket består av 65 personer och deras hemsida verkar vara ett enpersonsprojekt.

Fast å andra sidan. Det räcker med en person för att saker och ting ska överklagas in absurdum.
 0
Jonas (19 November 2008 18:41):
"Inläggen från Linnea Larsson och E. Rodarve är skickade från samma dator."

Det är enklare att "hitta på" personer med samma åsikt än att svara på frågan om vad som är bra med Årsta händer
 0
Jonas V (19 November 2008 19:07):
@Niklas

De består av, likt Yimby, av ett litet antal eldsjälar som har potential att mobilisera ett mycket större antal. Då jag bodde i Årsta var de aktiva på nätsidor om Årsta och en del affischering. Här är deras namninsamling (mycket nöje med att läsa kommentarerna)

http:​/​/​www.​namninsamling.​com/​site/​list.​asp?​id=​1966

"Fältet ska inte få bebyggas och bo av dom besuttna. Dom kan gott fytta [sic] utåt i kanterna där skulle dom göra nytta med tanke på intregationen [sic]"

"Bevara våra hundpromenader!!!!!!!!!!!!"

"Bygg mer på Årstafältet, men bara för djur och skateboardåkare!"

"Såg fram emot Stockholms motsvarighet till "Hyde Park"."
 0
Anders Gardebring (19 November 2008 19:16):
Jonas V:
YIMBY har förvisso en bit över 3000 medlemmar så det är ändå ett hyfsat antal.

Jag tycker att man absolut ska lyssna på de som idag bor vid Årstafältet, men då på de som har kreativa och realistiska förslag. Dit hör inte "gör ingenting" eller "gör jättedyra saker som "någon annan" får finansiera". Ofta finns många intressanta och kreativa förslag, men ofta vågar man heller inte framföra dessa pga ett fåtal högljuda "bevara allting som det alltid har varit"-personer som får med sig resten utan att egentligen ha så mycket på benen.
En förhållandevis stor del av fältet verkar bevaras som öppen yta i alla förslagen så jag tycker att man lyssnat på den aspekten från stadens sida. Nu handlar det om att utveckla, binda samman och skapa nya värden. Jag hoppas att staden här vågar gå vidare och lyssna på allmänintresset, istället för särintresset (som troligen långt ifrån en majoritet i närområdet ens sällar sig till).
 0
David Westerberg (19 November 2008 19:20):
Jag har en liten simpel fråga eftersom jag inte är nån Stockholmsbo. Är Årstafältet något som ligger (med stockholmsmått) nära innerstan eller långt ut ,hittar det inte på de kartor jag kollat på¨. Ursäkta min geografiska okunnighet.
 0
David Westerberg (19 November 2008 19:37):
Tackar . Vad jag ser är det inte så tätbebyggt man kan gott bygga där,

men har folk väl ställt in sig på att protestera mot nått kan man inte resonera med dem så enkelt.
 0
Jörgen Sundström (19 November 2008 21:38):
Håller med om de flesta Yimby-kommentarerna ovan. Jag ser gärna att några av husen som NEVA och Arkipelag byggs. Men planeringen måste bli mer stadsmässig i dessa förslag.
 0
Anonym (19 November 2008 22:46):
De översta bilderna påminner lite grann om Vancouver, som med sina höga hus och härligt urbana karaktär är en riktig favorit på jorden. Smala punkthus med bred bottenvåning som bildar gatuplan.
 0
Christian (20 November 2008 04:43):
Några fler kommentarer från namninsamlingen, kan inte bli mer Nimby än så här.

"vart är stockholm på väg??? bevara Årstafältet till varje pris!!!"

"Årstafältet ska fortsätta att vara park !"
Fortsätta vara park? Är gräsmatta och park samma sak?

"Ur askan i elden? Man lägger ner Årstalänken skönt! slut på avgaser och buller. Men säg den glädje som varar beständigt, nej nu skall man flytta problemen till Årstafältet.Denna åtgärd medför ännu större koncentration med människor och bilar"
Så det är människor som är problemet? Varför bor man i en miljonstad om man hatar människor?

"Misstagen blir svåra att reparera. Bevara fältet obebyggt!"
Det största misstaget är väl ändå att fältet fortfarande står obebyggt?
 0
Dan Edholm (20 November 2008 10:03):
Till viss del kan man förstå att boende i området oroar sig för mer bebyggelse eftersom de fruktar trängre på redan trånga trafikleder. Ingen helhetslösning med kollektivtrafik presenteras ju, och området ligger redan djupt i skuggan av både pendel och t-bana. Självklart ska staden presentera sin plan för utbyggnad av kollektivtrafiken så att arkitektkontoren kan inkludera denna pusselbit i sina förslag.
 0
Johannes Lilleberg (20 November 2008 10:48):
Jag håller med dig Dan. En av de huvudsakliga fördelarna med att bo tätt är att man då tillsammans kan dela finansieringen av resurser som exempelvis kollektivtrafik. Om man bygger tätt utan att bygga ut kollektivtrafiken försvinner en viktig poäng med det täta byggandet. Därför bör staden framöver presentera förslag på hur kollektivtrafiken kan förbättras i området under tiden årstafältet bebyggs.

Till detta kan läggas till att modern arkitektur fått ett dåligt rykte i Stockholm. Detta tror jag bland annat beror på att man under många decennier knappt har försökt bry sig om utseendet på den moderna arkitekturen. Man har inte brytt sig om grannen när man byggt nya hus.

Jag hoppas nu att vi kan lära oss av misstagen och bygga rätt den här gången så att fler kan lära sig se positivt på nya stadsprojekt.
 0
Anders LP (20 November 2008 20:04):
Angående kollektivtrafiken så kanske man bör fundera på att dra smalspår genom området. Jag pratar givetvis om Roslagsbanan. Man kan exempelvis dra vidare den mot:
Odenplan -> Fridhemsplan -> Hornstull -> Årstaberg -> Årstafältet -> Svedmyra -> Hökarängen -> Sköndal.

Alla dessa stationer förutom Årstafältet och Sköndal kommer då att fungera som knutpunkter för spårtrafik där man får tillgång till alla tunnelbanelinjer, tvärbanan, alla pendeltåg. Då kan man bygga mycket tätt på Årstafältet och undvika kapacitetsproblem. Tillgängligheten till Stockholms innerstad blir då väldigt bra när man kan ta sig till Odenplan på mindre än 10 minuter. Skulle man lösa Årstafältets transportbehov med bara spårvagn och buss är risken att många skulle uppleva pendlingstiderna för långa och därmed skaffa bil.
 0
Leonardo Frithunanthz (20 November 2008 20:39):
Chansen att man någonsin bygger ut Roslagsbanan över landskapsgränsen de närmaste 5-20 åren tror jag är lika med 0% då det ingenstans finns några sådana planer. Roslagsbanan hotades t o m av nedläggning för några år sedan. Som tur var så skedde inte det, det hade varit sorgligt för nordostsektorn. Det är inte för inte som den heter Roslagsbanan.

"Skulle man lösa Årstafältets transportbehov med bara spårvagn och buss är risken att många skulle uppleva pendlingstiderna för långa och därmed skaffa bil."
Och det baseras på?

Jag har svårt att se att ett sådant litet område med en sådan liten population som Årstafältet inte skulle kunna klara sig med enbart spårvagn och buss. Bara hela Årsta har drygt 16 000 invånare och Årstafältet är blott en del av Årsta. Om det byggs 'stad' på Årstafältet så tvivlar jag på att det blir lika stort som t.ex. Hammarby Sjöstad.
Dessutom ligger pendeltågsstationerna Årstaberg och Älvsjö samt T-banans gröna linje alldeles i närheten.

Det Stor-Sthlm behöver förutom utbyggnader av tvärbanor, t-bana, nya busslinjer och eventuella pendeltågsstationer är ett s-tog/s-bahn-liknande system. Ett mellanting mellan tunnelbana och pendeltåg.
 0
Lotta Suarez Mazar (20 November 2008 21:05):
Tack för bra forum och kommentarer! Knutpunkten Årstaberg med pendel, bussar och tvärbanan är en förebild och ett gott exempel på hur snabbt man nu kan ta sig från Årsta både inåt centralt och utåt till t ex Södertörn, Mälarhöjden på 10-15 min. Välkomnar tanken om att göra Årstafältet till en ny stadsdel med egen dragkraft i bostäder, park, parkkaféer, affärer, studios, vatten, belyst jogging, promenad a la Centralpark. Årsta saknar ett centrum på något sätt. varför inte en fotbollsplan, isrink på vintern/ fotboll och annat om sommaren a la Zinken för både ledigt folk, sportföreningar, skolor. Att länka samman Årsta, Enskedefältet och Östberga är på tiden. Och det är dags att vända ansiktet mot Söder och solen och inte hela tiden stirra sig blind på att man ska in till stan. Ska ner på Slussen och kolla modellerna. Är det på Stadmuseum man kan se dem?
 0
Anders Gardebring (20 November 2008 21:39):
Lotta:
Hej! Modellerna visas i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.
http:​/​/​stockholm.​se/​OmStockholm/​Forvaltningar-​och-​bola.​.​
 0
Anders LP (20 November 2008 21:57):
Leonardo Frithunanthz H-C, du har helt rätt i att det inte finns sådanna planer. Det var därför jag presenterade denna plan. Att Roslagsbanan "hotats" av nedläggning ett antal gånger känner jag väl till. Men bakgrunden till ditt resonnemang verkart vara tveksamt. Du vet mycket väl om att det inte heller i dagsläget finns någon annan lösning för kollektivtrafiken till Årstafältet. Chansen att man fixar en sådan lösning inom de närmsta åren är inte 0% och eftersom en förlängning av Roslagsbanan här är vettig iom att det enligt den regionala utvecklingsplanen behövs mer avlastning för de centrala förbindelserna ju tätare bebyggelsen blir så är den inte 0%. Det gäller att YIMBY framför detta som ett seriöst alternativ som bör utredas. Spårväg City bygger man ju med relativt kort varsel trots att det är en stor miljardsatsning. Klart att man då kan bygga vidare på Roslagsbanan genom city!

"Och det baseras på?"
Att man gärna väljer det färdmedel som man sparar mest tid på. Och ju mer tid man spar med kollektivtrafiken desto färre bilar.

"Om det byggs 'stad' på Årstafältet så tvivlar jag på att det blir lika stort som t.ex. Hammarby Sjöstad."
Man planerar för 30.000 boende plus småindustri, kultur och en massa kontor. 2008 hade Hammarby Sjöstad 7000 invånare och som vi vet så har ju tvärbanan dit varit ganska fullsatt året innan också.

"Dessutom ligger pendeltågsstationerna Årstaberg och Älvsjö samt T-banans gröna linje alldeles i närheten."
Sockenplan i och för sig, men alla är inte förtjusta i att gå några kilometer till en station och gröna linjen har i dagsläget stor kapacitetsbrist, vilket skulle förvärras ytterligare om folk skulle traska över till Sockenplan. Citybanan ger en en hel del kapacitet men den kommer ju troligen också bli överbelastad med tiden.

Men just denna förlängning av Roslagsbana fixar kapacitetsproblemen på grönan och för pendeln samtidigt som den ger en utmärkt förbindelse för de boende på Årstafältet.
 0
Victor (20 November 2008 22:59):
Fet g_:
Bra idé det där med Roslagsbanan. Att låta Roslagsbanan fortsätta söder om stan skulle vara ett perfekt sätt att knyta samma nordliga och sydliga förorter! Med tanke på hur omåttligt populär Roslagsbanan i dagsläget är, är snacket om nedläggning ett minne blott. Låt Roslagsbanan expandera, både söder och norrut! Låt den gå till Humlegården också, som den gjorde en gång i tiden!
 0
Dr Evil (20 November 2008 23:56):
"Även här skapas en mycket tydlig gräns mot parken, och en skarp och tydlig kontrast skapas mellan stad och park"

Vad är det som är särskilt bra med en tydlig gräns mellan stad och park?

En snabbrecension (utan att ha sett utsätllningen)

Arkipelag: tydliga New York/Centralpark komplex. En mardröm för boende i Årsta skulle jag tro.

Årstafält Valley: bron rakt över är ett bra grepp Där kan man tala om att knyta ihop stadsdelar. Bästa förslaget i mina ögon.

Maximus: Maximerad bebyggelse och rejäl parkyta, kan sväljas med lite extra vatten.

Neva: besök från rymden. Frikopplat från platsen. Sterilt.

Årsta urban nature: en våldtäkt på platsen. För många människor i ett konferensrum i ett land långt borta.

Årsta händer: mest respekt för platsen.

Mitt tips är att Årsta valley eller Årsta händer vinner tävlingen.
 0
Niklas (21 November 2008 00:16):
Evil:
Varför skulle det vara bra med en bro över en park för att knyta ihop. Är det inte smartare att ha ett antal upplysta gångvägar som korsar parken?

Du motiverar inte varför Årsta händer skulle respektera platsen bäst. På vilket sätt skulle det vara bättre att bygga miljonprogram än kvartersstad på denna plats. På vilket sätt förstör man fin potentiell parkmark med en solpanelskog (biogasverk) (sådant är ju precis lika effektivt nästan oavsett var inom en radie på kanske 20 km den är). Tycker du inte att det är viktigt att de boende får ordentligt med park istället?

Mitt första intryck av ditt inlägg är att du inte tycker att park är viktigt för stadsbor då du vill att dessa ska färdas på en bro över den eller att parkytan slösas på energiproduktion. Detta förvånar mig eftersom du tidigare varit en stark förespråkare för just tätortsnära grönområden.
 0
Dr Evil (21 November 2008 00:33):
Jag tyckte att den visade på något som jag inte tänkte på tidigare: alla vill kanske inte strosa i parken, vissa vill bara passera snabbast möjligt, men det är förstås bättre att den ligger i markplan.

Hela området är just nu hus i park som sakta är under förtätning. Det förslaget skapar en förtätning som inte begår övergrepp på platsen och de människor som bor där, vilket man gör om man bestämmer sig för att bygga en Manhattan-skyline där. Man arbetar vidare på konceptet hus i park, förtätar något men inser att platsen har något att säga och sparar den avancerade arkitekturen till andra platser. Det är empati.
 0
Anders Gardebring (21 November 2008 01:14):
Evil:
Personligen ser jag mycket lite nytta i att förtäta området med mer hus-i-park. Då kan man lika gärna låta bli, och bygga effektivare på annan plats. Vad gör mer hus-i-park? Jo, man tar bort värdet av öppna grönytor, genom att förstöra så mycket grönytor som möjligt så ineffektivt som möjligt genom att strössla ut hus i dem, samtidigt som man inte tillför några nya värden. Öppna grönytor försvinner och omvandlas till halvoffentliga rum där ingen känner sig välkommen. Det blir svårt att få bra underlag för effektiv kollektivtrafik, ytexploateringen blir ineffektiv och vi måste ta orörda naturområden på andra ställen i anspråk snabbare. Bra utveckling? Inte det minsta. Om Årsta skall utvecklas, nya värden tillföras, det sociala livet utvecklas (så att man inte behöver åka in "till stan" när man vill ha något annat än sömn eller skogspromenader), och områdena knytas samman, så måste det göras med miljöer som just binder samman och som skapar flöden. Frågan måste bli om sådana miljöer kan skapas med hus-i-park? Jag är tveksam, men om du har bra exempel på där man har lyckats så får du gärna peka på dem. Det mesta av erfarenheten tyder på att det är just med täta stadsmiljöer och stråk som sådana samband och sådana miljöer skapas. Modernismen har haft över ett halvsekel på sig nu, men utfallet vad gäller integration, samband och socialt liv har hittills varit ganska dålig.
 0
P-O (21 November 2008 07:27):
Den här ideologin som Dr Evil ger uttryck för, är precis den som förklarar varför vi saknar intressant arkitektur och inte bygger stad som människor vill ha: allting som byggs nytt måste alltid visa "respekt för" den befintliga platsen. Det innebär att om platsen varit en industrimiljö så måste den alltid vara en industrimiljö och har platsen varit ett stort fält med enformiga punkthus så måste platsen alltid vara ett stort fält med enformiga punkthus. För att ta några närliggande exempel: Liljeholmens nya centrum "måste" bli lika grått och tråkigt som punkthusen på nybodaberget, Lövholmen "måste" fortfarande se ut som det alltid har gjort, det får absolut inte likna den populära bebyggelsen på södermalm osv.

Det är denna princip som förklarar varför arkitekterna som gjort de häpnadsväckande usla förslagen Årsta fingrar (förlåt händer) och Årsta silicon valley (!) kan komma med så otroligt flummiga beskrivningar innehållande alla pk-ord som måste vara med för att man idag ska kunna komma långt i en sådan tävling (hållbarhet, stadsjordbruk, lokal återvinneing, biogas), samtidigt som det som faktiskt presenteras är en förlängning av Valla, de facto den minst populära delen av Årsta!

"Härifrån sköts parken med fårbete, vall och odlingsmark" är Årsta händers vision. Nja dr Evil, det är vid det här laget uppenbart vilket "land långt borta" du föredrar. NY är inte favoriten men ska vi verkligen hämta inspiration från de fattigaste delarna av den bulgariska landsbygden när vi bygger ny stad i Stockholm?
 0
Jan Wiklund (21 November 2008 11:12):
Jag tror även att "bevara som det är eller ändra så lite som möjligt"-gänget blandar ihop två saker när de pratar om natur och miljö:

1. Natur. Människan håller på att kväva resten av jordens liv, främst genom sin hänsynslösa konsumtion. Detta förvärras om vi sprider ut oss glest över den befintliga naturen, vi är mer hänsynsfulla om vi tränger ihop oss.

2. Bättre miljö för oss själva. Här är det naturligtvis efterfrågan som ska råda - ingen kan avgöra vad som är bättre miljö för någon annan. Och då är det bara alltför tydligt att folk vill tränga ihop sig - i alla fall mer än idag.

Blandar man ihop dem kan det se ut som det är bäst om vi sprider ut oss, men det är det alltså inte.
 0
Jan Wiklund (21 November 2008 11:25):
... och dessutom:

Vi får inte glömma att nästan alla är skeptiska mot nybebyggelse helt enkelt för att nästan all sådan har varit så dålig i två generationers tid. Döm inte ut någon för att de reagerar på magreflexer, det är helt naturligt att göra det.
 0
Anders Gardebring (21 November 2008 11:28):
Jan:
Så är det absolut. Det finns riktig miljövänlighet, och så finns det "hittepå-miljövänlighet". Exempel på "hittepå-miljövänlighet" är att det är bra att ställa en massa gräsmatta med några förskrämda träd på mellan varje hus eftersom gräset och de där tre träden "renar luften". Den ytterst marginella reningseffekt som dessa tre träd och gräsmattan uppnår förtas dock med kraft av de utsläpp som de ökade avstånden och det sämre underlaget för kollektivtrafik, liksom det faktum att inget lokalt butiksutbud uppstår och således ännu mer trafik, resulterar i. Det innebär inte att träd och grönska inte hör hemma i staden, men träden och grönskan placeras med fördel längsmed gator, i parker, på väggar (murgröna osv), på hustak och på innergårdar, där det inte leder till att effektiva transporter omöjliggörs.

Det paradoxala i hela resonemanget är att våra glesa modernistiska förorter är ett resultat av just bilsamhället. Utan bilen skulle de aldrig ha kunnat byggas, varför resonemanget att det är miljövänligt att ha en massa utrymme mellan husen, när bilen i själva verket är en förutsättning för hela den planeringstypens uppkomst, visar på en häpnadsväckande brist på historisk förståelse.

Det gäller att lyfta blicken och se helhetsperspektivet.
 0
Dr Evil (21 November 2008 17:31):
Frågan är väl var man kan bygga tätt eftersom man inte kan bygga tätt överallt. Och med tätt menar jag slutna kvarter etc etc. Att man bör bygga så tätt som möjligt i en storstad tror jag många vill, men det finns en gräns. Plankan är ett bra exempel på när man går över den gränsen.

Alla vill vi bli förförda av det vi tycker om och arkitektbilder på nya spännande stadsdelar förför. Men som jag har sagt tidigare det är inte sunt att bygga en tät stadsdel i ett glest område. Börja förtäta i halvtäta områden så kan man med tiden få en levande och omväxlade stad. Det finns så många exempel på där man har försökt planera från noll till fullfjädrad stad och inte lyckats. Ett exempel på bra förtätning tycker jag är Älvsjö, där börjar ett stadscentrum växa fram och har gjort så under några decennier.

P-O: Är det någon stans i världen som man har storslagna misslyckade planer på bebyggelse så är det i östblocket - Bulgarien tex - och några av tävlingsförslagen är samma andas barn: här skall byggas och det rejält och allt kommer bli så bra så bra så , bara vi får bygga så många hus som möjligt. Det är ju en direkt naiv inställning till stadsbyggnad... Däremot kan jag förstå varför sådana idéer kommer fram, alla tävlingsdeltagare inser att bara för att man vinner en tävling så innebär det inte att det blir exakt som tävlingsförslaget, men när man väl får betalat för att delta så kan man dra sina idéer till sin spets och då kan tävlingsförslagen bli lite bisarra.

Kristina Alvendal har sagt att det skall byggas en stadsdel. Kolla inte lite vad hon har sagt tidigare så ser ni att hon har snackat i nattmössan förr. Och ni som går på det snacket förstår, trots månader av debatter på yimby, artiklar i tidnignar, ännu inte hur god stadsbyggnad skall gå till.
 0
Jan Wiklund (21 November 2008 19:09):
Dr Evil:
Du har rätt i att det sällan blir bra om man bygger en massa på en gång. Det blir ofta enahanda, inte minst för att hela planen inklusive alla hus är gjord av en enda aktör som rimligen inte kan få hur många geniala infall som helst under produktionen.

Det är långt bättre att planen görs som Albert Lindhagen gjorde planen för Stockholms innerstad - ritade ut gator, kvarter, torg och parker, skrev regler för vad som inte fick göras i kvarteren och överlät förverkligandet till vem som gitte. I hans fall tog det femti år tills planen blev "full" vilket borgade för rimlig variation.

Följaktligen skulle jag vilja se en stadsplan à la Maximus men utan Maximus' hus. Bara en regelbok över vad byggherrar måste undvika alt leva upp till för att bygga inom planen. Element som borde vara med i den regelboken är
- Inget hus mer än 10m långt
- Inte mer än 75% av våningsytan i något kvarter upptaget av enbart bostad, arbetsplats eller serviceverksamhet
- Husen mot gatan, eventuell tomtmark bakom
-
 0
Theodor Adolfsson (21 November 2008 19:16):
Dr Evil
Men som jag har sagt tidigare det är inte sunt att bygga en tät stadsdel i ett glest område. Börja förtäta i halvtäta områden så kan man med tiden få en levande och omväxlade stad.

Fast Årsta är väl just en sådan plats där det är självklart att förtäta eftersom det ligger nära innerstaden och de nytillkomna områden som syftar till att utvidga innerstaden.
 0
Dr Evil (21 November 2008 20:21):
Jan: Håller verkligen med det du skriver.

Theodor: Absolut, Årsta är det bästa att förtäta i den stadsdelen. Aatt knyta ihop Östbergahöjden med Årsta är också prio 1. Och att få tvärbanan in till Östbergahöjden. Om man gör detta först och främst har man gjort väldigt mycket för stadsdelen och för människorna där. Man får inte spännande arkitektur, men man ger ett bättre liv till väldigt många människor. Den banbrytande arkitekturen kan byggas på andra platser.
 0
Gustav Svärd (21 November 2008 20:27):
Evil: jag ser inget motsattsförhållande mellan att bygga spännande arkitektur och att just ge ett bättre liv (fungerande stadsdelar för vardagsliv) för de boende i befintliga förorterna kring fältet. Dock bör fokuset vara på det senare och inte på att skapa "spännande" arkitektur. Denna måste dock tillåtas anser jag, och bör handla om byggnader inte konstfulla überplaner för ännu en förort som ser häftig ut från luften (eller genom storstilad monumentalitet) som inte funkar som stadsdelar i verkligheten.
 0
P-O (21 November 2008 20:31):
Dr Evil

Du för ofta kloka resonemang, men kommer sedan alltid till märkliga slutsatser. Jag håller med dig om att idén kring den organiskt framväxta staden som fått växa oplanerat i teorin är den mest tilltalande och Älvsjö är ju ganska genuint har väl sin charm.

Men: detta är ett idealiserat resonemang som inte har så mycket med verkligheten att göra. Stora delar av de stadsdelar i Stockholm som är som allra mest populära är definitivt planerade och ibland också resultat av storskaliga planer. Till och med Gamla stan är till hälften planerad för att vara just stad då den sydvästra delen byggdes upp efter branden 1625. Att dessa planerade stadsområden inte betrakas som misslyckade idag beror på att de är gjorda före modernitetens intåg som ville slå sönder all tradition och skapa den nya bilstaden för den bilåkande moderna människan. Det är således inte planering som är problemet utan ideologin som totalt dominerat och definierat hur människan ska vara och leva. Det ironiska är att denna ideologi som stöddes av vänstern samtidigt så uppenbart gick kapitalets intressen! (Minns staten och kapitalet som med lika feta nackar hade intresse av att bygga breda motorvägar så att alla skulle kunna åka bil från Jordbro, Rågsved och liknande direkt till ett parkeringsgarage i Stockholms C utan att stanna för ett enda onödigt rödljus!)

Jag menar att det som skiljer dålig planering från god planering är att den dåliga i allt för hög utsträckning försöker tala om för människan hur hon bör leva, jämför med Årsta händer och Årsta valley, och i mindre utsträckning funderar över hur de goda visionerna ska omsättas i praktiken. Det är absolut inte fel med visioner om ett annat mer miljömedvetet och hållbart framtida samhälle, men ska sådana visioner tas på allvar kan man ju inte producera en plan på att bygga en gles och utspridd stadsdel som har samma planeringsbrister som den planering den försöker opponera sig mot.

I den goda planeringen ges människor däremot själva möjlighet att forma sitt liv som de önskar inom ramen för den miljömedvetna och hållbara visionen. Innan funkisens uppgörelse med allt gammalt sågs staden som tydligt definierad stad till skillnad från den omgivande landsbygden. En stad var en plats där människor bodde tätt och där det var möjligt att idka handel och kommers på grund av att de flesta hade promenadavstånd till torg och butiker. Naturligtvis skulle det också finnas en närhet till rekreationsområden och därmed planerades stora parkområden in i mycket centrala lägen. Denna typ av planerad stadsbebyggelse finns i varenda svensk stadkärna med mer än 10 000 invånare.

Problemet är att när du argumenterar mot planering utgår du från funkisens och modernismens mest misslyckade planeringsideologier, vilket ju också YIMBY gör, men din aningslösa slutsats blir ändå att vi ska bygga mer av samma sort av respekt för befintlig bebyggelse ("det är inte sunt att bygga en tät stadsdel i ett glest område"). Jag har lite svårt att förstå denna hållning särskilt som du i samma inlägg rättmätigt kritiserar modernistiska betongprojekt i Bulgarien för att sedan försvara södermalms eget miljonprogram nr uno: Plankan. Stockholms största och ödsligaste innergård. Det är inte plankan som bidrar till högalidområdets populäritet, snarare paratiserar kvarteret på sin omgivning och visar med dina egna ord ingen som helst respekt för de urbana värden som finns där. Att du sätter täthetsgränsen där visar väl rimligtvis att du anser att hela övriga innerstaden är för tät?
 0
Jan Wiklund (21 November 2008 21:02):
P-O:
Det finns inga oplanerade städer. Men det finns städer som har en stadsplan som sen hundra aktörer fyller på - vilket ger omväxlande och levande städer. Och det finns städer där alla byggnader och deras användning ingår i stadsplanen - vilket ger enformighet.

Gamla stan, Älvsjö, innerstan i sin helhet är av den första sorten och den unnar vi framtida Årstabor också. Bredäng, Skarpnäck och Akalla är av den andra sorten, och det blir inte bra. Det blir för ensidigt eftersom ingen stadsplaneförfattare kan förutse alla behov. Risken är jättestor att det blir torftigt.
 0
Dr Evil (21 November 2008 22:03):
"Det ironiska är att denna ideologi som stöddes av vänstern samtidigt så uppenbart gick kapitalets intressen!"
Sossar och wallenbergare och andra industrialister, har alltid gått hand i hand. Tyck vad man vill om det men det byggde upp SVerige till en framgångsrik industrination.

"Att dessa planerade stadsområden inte betrakas som misslyckade idag beror på att de är gjorda före modernitetens intåg som ville slå sönder all tradition och skapa den nya bilstaden för den bilåkande moderna människan."
Vi lämnade ett fattigland med sikte på framtiden. Det var den tidens anda och vissa delar fungerade bra, bilberoendet tex som inte på långa vägar är brutet.

" Till och med Gamla stan är till hälften planerad för att vara just stad då den sydvästra delen byggdes upp efter branden 1625." Jo, men idag har vi en långt driven industrialisering och effektivisering av byggsektorn som gör det ännu viktigare att tänka efter före. Idag är leditden från idé till handling historiskt sett extremt kort. En politiker kan säga, bygg 34 skyskrapor. Tio år senare kan dom står där. Det gäller att vara vaksam och aktsam och hellre säga nej (sorry...) än ja tack och amen. Byggnader står i cirka hundra år, det skall ta lång tid att bygga dom.

"kan man ju inte producera en plan på att bygga en gles och utspridd stadsdel som har samma planeringsbrister som den planering den försöker opponera sig mot. "
Det finns en inkonsekvens i det jag är medveten om det men för mig spelar platsen en stor roll. Platsens historia är viktig och bör respekteras. Jag menar inte att man skall göra ett museum av allt men en smula mer eftertanke och historisk finkänslighet vore på sin plats. Jag ser tex att ett par av förslagen har rationaliserat bort Göta landsvägs sträckning över Årstafältet. Mycket dåligt omdöme.

"I den goda planeringen ges människor däremot själva möjlighet att forma sitt liv som de önskar inom ramen för den miljömedvetna och hållbara visionen" Jag håller absolut med dig, även SvDs arkitekturkritiker Ola Svensson är också inne på den linjen, såg jag i ett debattprogram på TV. Släpp byggandet fritt och låt folk bygga vad dom vill. Tja varför inte? Låt det ske på en plats och se vad som händer, kan bli fiasko, kan bli succé. Huvudsaken är att det inte går för snabbt utan att idéer , trender får sätta sig och att inte bara ett fåtal i en elit bestämmer.

"sedan försvara södermalms eget miljonprogram nr uno: Plankan" Det jag försvarar är människors rätt att hävda sin privata sfär. Det är gränsen som jag tyckte man överträdde. Plankan i sig är inget lyckat byggprojekt men uppenbarligen tycker de som bor där att det är tillräckligt lyckat eftersom de inte önskar förtätning. Proteststormen var massiv, det räcker för mig.

Jag utgår mer för vad som är realpolitiskt möjligt att få igenom. Årsta händer kan nog de flesta inklusive de boende i Årsta gå med på, på det viset får man förtätning utan att kränka de boende. Årsta händer är inte 100%-igt på något sätt men det är det mest realistiska tycker jag. Jag förstår invändningarna vad gäller modernismen, håller med till stor del, men känner när jag ser det förslaget en genialitet i konflikten förtäta eller bevara och jag tycker det tyder på strategisk intelligens när man anpassar sig efter platsen och historien. Jag blir imponerad av det helt enkelt.
 0
Dr Evil (21 November 2008 22:18):
En väldigt intressant sak är att man ser i alla tävlingsförslagen att de har med någon bild där man visar hur öppet det är, att blicken mot horisonten är fri och att man får en känsla av rymd och frihet. Alltså anser de dessa kvaliteter vara så stora att samtliga tävlande väljer att framhäva dem och även har olika gestaltningar av frihet i sina bilder.

0835 SNA: barn som springer fritt. Fåglar.
Maximus: ett barn som sträcker upp armarna i skyn. Löv som virvlar,. Moln, fåglar.
Årsta händer: luftballonger, horisont.
Arkipelag: luftballonger.
Årsta valley: luftballonger, en flicka som kikar mot horisonten, några som går fritt i spenaten. solnedgång, horisont.
Neva: en bit horisont. En man som plåtar mot horisonten (och byggnaderna).
 0
Dr Evil (21 November 2008 23:08):
Gustav: håller helt med.
Något "knasprojekt" kan definitivt tillåtas inom ramen för Årstafältet. Det är för mycket konformitet och att allt skall följa en viss mall i dagens stadsbyggnad. De första etapperna i Hammarby sjöstad gjorde det misstaget. Nu har man lättat på mallarna något och då dyker det upp intressanta saker som det svarta tegelhuset. Men samtidigt kan ju inte alla hus som byggas vara spektakulära, då blir det mer freakshow över det hela.
 0
Anders Gardebring (21 November 2008 23:24):
Evil:
Lite blandade känslor och tankar inför vad du skriver. I mycket håller jag med, i annat håller jag inte alls med.
Som flera redan skrivit, att planera mastodontprojekt där allting byggs inom loppet av 10 år blir sällan (aldrig?) lyckat.
Samtidigt ser jag inga problem med att lägga en tät stadsplan och sedan successivt förverkliga denna, ett hus i taget. Återigen, varför "förtäta" Årsta med det som man har identifierat som ett problem och vill göra någonting åt? Jag vidhåller att man då lika gärna kan låta bli, och göra något vettigt på annat håll istället. Du skriver att "de flesta" kan "gå med" på Årsta händer. YIMBY kan naturligtvis inte gå med på ett så i alla aspekter undermåligt förslag men jag förstår ändå hur du menar. Men här ligger ju också problemet. Stockholmsplaneringen handlar numera om minsta motståndets lag. Vi gör så lite som möjligt för att få så lite opposition som möjligt, så att ingen någonsin egentligen blir nöjd. Är det inte då bättre att bygga sådant som alla kan bli nöjda med, även om inte varje person i regionen är nöjd med varje enskilt hus och projekt? Är det inte bättre att en del är nöjda med en del projekt, och missnöjda med andra projekt, istället för att alla är halvmissnöjda med samtliga projekt? Det finns inget sådant som en byggnad som alla tycker om. Det finns inget sådant som en stadsplanering som alla tycker om. Att försöka göra det är dömt att misslyckas. Vi måste bygga miljöer som alla tycker om. Det innebär inte att alla kommer att tycka om alla miljöer. Men glesa förorter har vi redan väldigt gott om, och det är knappast någonting som det idag finns ett stort behov av att bygga. Däremot finns det väldigt många som efterlyser täta stadsmiljöer.

Vad gäller den öppna horisonten så handlar det ju ändå i förslagen också om kontraster. Du är i den stora parken, och ser staden som fond till detta. Det är en bild som tilltalar mig mycket. Den stora staden utan parken är tråkig. Men den stora parken utan staden är också tråkig. De arbetar med varandra och blir en fungerande helhet.
 0
Dr Evil (22 November 2008 00:40):
Jag tror Årsta händer vinner. Är det i januari vinnarna koras?

Maximus är mer i linje med vad dagens politiker föredrar. Men det sitter inga politiker i juryn har jag för mig. Årsta valley hade legat bra till men de verkar ha missat att knyta ihop Östberga med Årsta och jag ser ingen spårbunden trafik där. De är också en aning för idealistiska.

Årstafältet är ingen plats att skapa täta stadsmiljöer på. Det finns många bättre platser för det.

Hur konstigt det än låter i era öron så tycker jag Årsta händer är ett riktigt, riktigt bra förslag. Jag är imponerad av hur de har löst den komplicerade ekvationen exploatera och samtidigt bevara.
 0
Anders Gardebring (22 November 2008 01:37):
Evil:
Att du tycker tvärtemot oss ingår väl lite liksom? ;)
Skall man tro Alvendal kommer inget av förslagen vinna rakt av.
Hon har sagt detta om förslagen:

"- Vi har bestämt att vi bygger stad i Stockholm."
Med andra ord, är de orden värda något kan inte Årsta händer vinna. Dock kan det ju vara så att de är just bara ord, och då kan Årsta händer vinna.

SVD skriver:
"Oavsett vilket förslag som tävlingsjuryn fastnar för kommer det att behöva jobbas om.
Det konstaterar stadsbyggnadsborgarrådet (m) Kristina Alvendal."


Så det blir nog inte så att något av förslagen vinner rakt av, och det är väl förvisso bra kanske, förslagen måste naturligtvis arbetas in så att de fungerar bra för platsen.

Du skriver:
"Årstafältet är ingen plats att skapa täta stadsmiljöer på."
Tja, skapa täta stadsmiljöer gör man genom att bygga sådana. Årstafältet är med sitt mycket centrala läge i regionen ett utmärkt ställa att förtäta på, så länge man sparar mycket som en stor park, för som vi redan har konstaterat, en stor park behövs i det läget.
 0
Jan Wiklund (22 November 2008 15:01):
Årstafältet med sitt mycket centrala läge i regionen är ett utmärkt ställe att förtäta på - men svagheten i alla förslagen är, som Anders och jag påpekade i SvD - http:​/​/​www.​svd.​se/​opinion/​synpunkt/​artikel_​1661649.​svd - att man inte har brytt sig om att inbegripa de stadsdelar som ligger runtom. Utan förtätning ända bort till Liljeholmen och Gullmarsplan och Älvsjö blir det ganska lite värde i det. Då förblir det en enklav.

Men det går förstås att förbättra i efterhand.
 0
P-O (22 November 2008 23:09):
Evil:

Intressant analys om öppenheten. Det tyder på att detta varit ett mycket viktigt kriterium för juryn och då kommer sannolikt något av dina favoritförslag vinna!

Jag måste dock tilstå att jag fortfarande har förtvivlat svårt att förstå varför det ska byggas identiska punkthus i park om vi vill visa "eftertanke och historisk finkänslighet" gentemot Årtafältets omgivning. Om det synsättet ska styra tycker jag att det i så fall borde vara Årstas 50-talsbebyggelse som skulle stå modell för utbyggnaden och inte Vallas ödsliga 60-talsbetongklossar.

Jan:

Håller absolut med om att den mest intressanta stadsmiljön uppnås om copy/paste förbjuds och så många arkitekter och byggherrar som möjligt får vara med. Samtidigt finns det gott om innerstadsområden som är enhetliga stilmässigt och som ändå är mycket trevliga och populära därför att planeringen tillåter flöden, täthet och urbanitet.
 0
Jan Wiklund (24 November 2008 14:19):
P-O:
Förvisso, jag håller helt med dig. Men i innerstan har dessutom olika arkitekter och flexibla byggnader som tillåter väldigt olika sorts verksamheter bidragit till variationen - trots att t.ex. 1890-talsstuket står för det enhetliga.

I vårt remissvar - om något sånt är tänkt - borde sådant betonas. Dvs att det är oerhört mycket som aldrig får plats i en arkitekttävling. Flöden, täthet och mångas möjlighet att bidra till helheten väger tyngre än eventuella tjusiga inslag i tävlingsbidragen.
 0
Anders Gardebring (24 November 2008 14:40):
Jan:
Ett yttrande från YIMBY är naturligtvis givet. (Och likaså från Alternativ Stad utgår jag från?)
Det är ju dock inte aktuellt förrän ett faktiskt förslag ställs ut.
 0
Jan Wiklund (24 November 2008 15:57):
Eventuellt skulle man försöka ta upp de större bristerna redan nu
- att sammanhanget med resten av Stockholm är svagt (men att detta är beställarnas fel, inte arkitektbyråernas)
- att det inte är bra att det är ett förslag som samtidigt bestämmer stadsplan och varje enskilt hus.

Fast jag vet inte vem som skulle publicera en sån sak...
 0
Anders Gardebring (24 November 2008 18:23):
Om inte annat kan vi ju författa något gemensamt och skicka in till kommunen, sbk, SL osv. Kanske ngt som även naturskyddsföreningen kan hänga på? (Om man tänker vinkeln att inte bygga Årsta händer!) då...
 0
Jan Wiklund (24 November 2008 19:24):
Jag tycker att ambitionen måste vara större än så. Årsta händer är det sämsta av de föreliggande förslagen, men inget är egentligen idealiskt - åtminstone inte utifrån perspektiven ovan.

Men det är klart - kan man med hjälp av t.ex. Jens Forsmark se till att Naturskyddsföreningen dissar årsta händer lär det bli svårt att hävda att det skulle vara så särskilt miljövänligt...
 0
Anders Gardebring (24 November 2008 21:05):
Precis, det var just den vinkeln jag tänkte på. Och som du säger, visst måste greppet vara större, vilket vi också påtalade i debattartikeln.
 0
Dr Evil (24 November 2008 22:10):
Blir det inte väldigt konstigt om man gör en tät bebyggelse runt Årstafältet när bebyggelsen utanför den är gles, antingen hus i park-stil eller villaområde? Fältet inhägnas av byggnader s.a.s. Nu behöver ni inte köra den gamla vanliga visan om att bygga stad etc etc. Jag tänker mer på hur det skulle upplevas på den befintliga platsen.
 0
Anders Gardebring (24 November 2008 22:15):
Evil:
Som vi skrev i vårt debattinlägg i SvD så vill vi (liksom alternativ stad) se ett stads-stråk från Gullmarsplan ända fram till Årstafältet (men spara större delen av fältet som just en park).
 0
Dr Evil (24 November 2008 22:33):
Ok, har inte läst det. Då förstår jag bättre.
 0
Dr Evil (24 November 2008 22:56):
Jaha, jag trodde det var en ny debattartikel.
 0
P-O (25 November 2008 09:00):
Jag tycker att den uppenbara strävan efter öppenhet också bör kritiseras i det kommande remissvaret. En allt för stor betoning på öppenhet hamnar oundvikligen i motsatsställning till täthet, vilket är olyckligt då intrycket i teorin ofta blir att öppenhet är positivt och täthet negativt.

Den politiska visionen om tät stad får inte en chans om juryn istället väljer utifrån kriteret öppenhet. Detta känns både odemokratiskt och går också tvärtemot den kunskap vi har om att tät stadsmiljö är mer populär än hus i park. Jag tycker det blir särskilt olyckligt i detta fall när grundförutsättningen är att en jättelik park redan finns och ger så bra förutsättningar att kombinera en tät miljövänlig stad med öppna genomtänkta rekreationsområden.
 0
Anders Gardebring (25 November 2008 09:22):
P-O:
Absolut, jag kan bara hålla med dig där. Visst finns det de som gillar mer glesa bostadsmiljöer, men är det för dem vi skall bygga nya stadsmiljöer i Stockholm, en stad som framförallt lockar människor på grund av sin urbanitet och sina stadsvärden?
 0
Gustav Svärd (25 November 2008 10:04):
Dessutom: har vi inte redan hejdlöst mycket glesa hus-i-park områden? Det vill jag hävda att vi har. Det som saknas är just täta urbana stadsdelar. Min utopi för stadsbyggande kommande 20 åren vore att allt nytt hamnar som sammanhängande tät urban blandstad i regionens kärna. Tror inte det kommer hända eller ens vara nära att bli genomförbart. Vad jag helst ser, mer verklighetsnära, är att urbanisera förorterna som är hus-i-park samt att nya områden såsom Årstafältet blir tät blandstad och inte ännu en miljonprogramsaktig förort.
 0
Anders Gardebring (25 November 2008 10:07):
Saken är ju den att (som Johannes Å brukar påtala) att vi kan bygga uteslutande tät blandstad de närmaste 50 åren och likväl ha mer hus-i-park än det finns efterfrågan på...
 0
Staffan Söderhäll (25 November 2008 21:33):
Gjorde ett besök på Tekniska Nämdhuset idag. Hade hoppats på modeller men tyvärr, bara skärmar med bilder och texter som ibland är helt omöjliga att läsa. Tvekar mellan Maximus och Neva. Men om den nya stadsdelen ska kännas som en del av staden och inte som förort behöver den en rakare lina till den inre kärnan. Att ta vägen över Gullmars känns lika bakvänt som att ta sig via Liljeholmen. Återstår Årstaberg och då hamnar man som alla andra i T-centralen. Hemskt ställe. Kan inte västra delen av Kungsholmen och Vasastan få en chans via befintliga broar och gator (även om jag inte tror att en förlängd Roslagsbana på smalspår är genomförbar)?
 0
Johannes Lilleberg (27 November 2008 11:14):
Dr Evil:
Angående din kommentar om att stad känns konstigt i Årsta. I detta område finns idag öppna fält, industriområde, breda bilvägar (Stadsdelen är ju inte tät), småskalig hus i park, storskalig hus i park, Skog och villaområden. Att komplettera området med ytterligare en typologi tycker jag inte känns konstigt. Inte konstigare än varför man en gång i tiden valde att bygga Hus i Park i området fast om det inte liknade något som byggts i området tidigare.

Jag tycker det är bra Evil att du kommer hit och "sparrar" oss. Man ska alltid omge sig med människor som kritiserar ens ställningstaganden. Det är viktigt för att ens syn på samhället ska kunna utvecklas. Vi människor ser saker ur olika synvinklar och det är en styrka man ska utnyttja. Varje åsikt bör därför granskas av andra människor som har andra erfarenheter och värderingar än en själv.

Men i fallet Årsta Fältet har du inte lyckats övertyga mig;)

Vi vet att väldigt många människor idag vill leva i täta sociala stadsdelar som erbjuder mycket konsumtionsmöjligheter av tjänster, kultur och annat. Dessa människor är betydligt fler än tillgången på det de vill ha. Vi vet att väldigt många av de som idag bor i hus i park egentligen vill bo i en riktig stad.

Vi vet att miljörörelser vill att vi ska bo tätt för att det ger möjlighet att finansiera bättre kollektivtrafik och bespara mark till natur.

Vi vet att bottenvåningarnas lokaler för verksamhet börjar ta slut innanför tullarna.

Jag är egentligen inte principiellt emot Hus i Park. Men efter flera decenniers byggande av Hus I Park så är det dags för marknaden att erbjuda något nytt för att tillgodose andra behov.

När för en gångs skull klimatproblemens krav och människors önskemål sammanfaller borde vi kunna komma överens. Ibland tänker jag att om vi inte kan börja bygga stad idag så kommer vi aldrig kunna göra det...
 0
Jan Wiklund (27 November 2008 15:14):
Enligt konceptet "stad är jättepopulärt men det får absolut inte finnas på något annat ställe än där det redan finns, för då bryter man en trend" förstår jag Evils ståndpunkt. Det är den klassiskt konservativa ståndpunkten att ingenting någonsin får förändras.

Det är bara det att då fortsätter man att hålla nere produktionen, vilket leder till ännu högre priser, utsortering och segregation. Alltså en annan sorts förändring.

Det är bara att välja förändring. Som det var tidigare blir det i alla fall inte.
 0
Dr Evil (2 December 2008 00:25):
Johannes och Jan: Det finns många projekt som jag gillar som byggs just nu eller har byggts. Förtätning i redan bebyggda områden är det bästa som kan ske. Bara det görs med känsla och tanke. Ett problem som ni har här på yimby är att ni å ena sidan hävdar att ni vet vad folk vill ha och att det byggs på tok för lite av detta så hett eftertraktade. Men sedan när det visar sig att människor protesterar mot det som dom då enligt er vill ha, ja då är det fruktansvärt att de inte förstår sitt eget bästa och då kommer er onda sida fram: strunta i vad människor säger och bygg ändå. Jag tycker att man i ett tidigare skede och med mer ärlighet bör bjuda in människor i byggprocessen för att förankra det som komma skall. Men i Stockholm så har vi tyvärr politiker med för mycket hormoner av olika slag som skall brösta sig i tidningar och bevisa att dom duger.

Årstafältet har alla fel som man kan hitta: toppstyrning, noll förankring, obefintlig dialog (dialog är när två personer pratar med varandra, det räcker inte att prata genom tidningarna), man går totalt emot vad de allra flesta i området önskar. Men om man hade tagit sig tid att prata med de som bor runt Årstafältet så hade man kommit fram till att de allra flesta inser och accepterar att det måste byggas, frågan är bara hur mycket. Det är total brist på empati och vad värre är, i grunden är det ett förakt för människor. Den gode herr Söderlund har aldrig setts i Årsta, än mindre pratat med människorna där. Hans efterträdare Alvendahl fortsätter i samma anda och kommunicerar endast via media. Snacka om att se ner på medborgarna. Och ni på yimby applåderar detta. Det är fan tragiskt.
 0
Sven R (2 December 2008 03:43):
Dr Evil,

kan man inte vända på det du säger? Det hade varit föraktfullt att åka ut till Årstafältet och säga "ni får bestämma helt förutsättningslöst". Ok, dom ska agera amatör-arkitekter alltså. Då blir det som vanligt. Dom som har tid, ofta Nimby-pensionärer, är dem som engagerar sig. Och dom representerar inget utsnitt av befolkningen. Det är väl bättre att riktiga arkitekter får rita förslag som kan bedömmas av ALLA närboende som nu sker. Dessutom så tillhör inte Årstafältet bara dom närboende, det tillhör alla Stockholmare.

Min erfarenhet av medinflytandeprocesser är att det inte riktigt funkar att överlåta den kreativa biten åt amatörer. Det är inte demokratiskt eftersom bara få klarar av att visualisera sina idéer, de flesta inte. Få orkar engagera sig i en lång process, de flesta inte. Och till slut ska alltså några synpunkter som silats fram representera en folkvilja? Nja...

Det är lättare att få folk att bedömma professionella (och för all del amatör-arkitekters) förslag vid ett tillfälle än att försöka engagera en hel stadsdel i en långdragen planprocess.
 0
Anders Gardebring (2 December 2008 09:43):
Jag tycker att det är väldigt viktigt att låta allmänheten komma in tidigt i processen. Det här är också någonting som vi har påtalat i flera yttranden. Att fånga upp synpunkter, tankar, idéer. Att ta reda på vad som fungerar bra och vad som fungerar dåligt. Analysera vilka grönytor som faktiskt används (och nu menar jag av fler än som sporadisk hundtoalett), och vilka som inte används och så vidare. Mycket av det lokala motståndet mot byggprojekt i modernistiskt planerade områden beror nog på att man kommer från kommunen och pekar med hela handen och sedan förtätar "hus-i-park" med mer "hus-i-park", "för att behålla områdets karaktär". Men det gör man ju inte när man förtätar alldeles oavsett. Mer "hus-i-park" i "hus-i-park"-områden tar bort de värden som områdena planerades för (ljust och luftigt) utan att tillföra någonting nytt (urbanitet, service, kultur, människomöten, variation, intryck). Sedan finns det naturlugtvis alltid en problematik i att, som Sven säger, det ofta är en högljudd minoritet som gör sig hörd. Den som inte vill ha en förändring engagerar sig mycket oftare än den som tycker att de föreslagna förändringarna är bra, så fungerar vi människor. Att låta denna högljudda minoritet få bestämma helt själv (då händer inte mycket alls) är i allra högsta grad djupt odemokratiskt.
Med andra ord, ta in de boendes konstruktiva synpunkter, utforma sedan en plan som tar i åtanke dessa synpunkter, men också professionella aktörers arbete och kunskaper, och ställ sedan ut den inom loppet för planprocessen. Att bara lyssna på den som skriker högst tjänar ingen på, inte ens de som skriker.
 0
Eric Thärnström (2 December 2008 09:54):
Jag håller med Sven R här.

Dr Evil
Den här intresseorganisationen har till ursprunglig uppgift att agera motpol till Nimbyfenomenet, och det är det vi gör. De protester som hörs från Årstafältet kan knappast sägas representera alla de människor som bor i området, och allra minst de tusentals kandidater till boende som väntar på att få släppas in i Stockholm.

I övrigt är ju den här tävlingen till för att ge inspiration till de som sedan ska upprätta detaljplan på området, vilket lär vara Stadsbyggnadskontoret. När den planen är lagd är det upp till eventuella prospektörer att fylla ut fältet. Då har vi dessutom enskilda processer för varje enskilt ärende. Då blir det kul!

Btw: Jag trodde att Stockholm för en gångs skull styrdes av en majoritet?
 0
Theodor Adolfsson (2 December 2008 13:27):
Eftersom de flesta är överens om att Stockholm ska få växa och att det ska göra det hyfsat stadsmässigt och att de som vill flytta hit i möjligaste mån ska få möjlighet att göra det, så kan inte byggprocesserna vara en angelägenhet först och främst för de närboende. Rent principiellt borde nästan alla vara överrens om att ett boende i en lägenhet inte innebär att man har bestämmanderätt över hur flera hundra meter åt varje håll av omgivningen ska se ut. Byggandet är helt enkelt en gemensam angelägenhet och styrs utifrån de mål man satt upp.

Därmed inte sagt att de närboende inte ska få vara med och ha synpunkter. Men om det enbart blir ren Nimbyism så finns det faktiskt ingen anledning att lyssna på dem. Förslagen från de närboende måste vara konstruktiva och bygga på en förståelse för de gemensamt uppsatta målen om en ökad befolkning. Det är väl här skiljelinjen mellan Nimbyism och Yimbyism går. Även en Yimby-person kan klaga på enskilda byggnader och projekt men har en positiv inställning till urbanitetsförbättringar och (även kulturförbättringar kan läggas till som ett krav - äldre områden måste ibland fredas från exploatering) befolkningsökningar i stort och i närområdet.
 0
Anders LP (2 December 2008 16:42):
Det är lättare att få folk att bedömma professionella (och för all del amatör-arkitekters) förslag vid ett tillfälle än att försöka engagera en hel stadsdel i en långdragen planprocess.
Ja, varför inte? Iom att Patrik Nilssons förslag för Årstafältet verkade vara bättre än de professionelt framtagna förslagen, så ser jag gärna att amatörer får möjlighet att utmana andra arkitekter. Och det går ju på arkitekt.se såvida man håller sig till alla uppsatta krav och regler. Jag tror det förbättrar känslan av att alla kan vara med och påvvverka men att det blir en mer öppen sådan(hur området ska byggas) och mindre sluten(om området ska byggas).

Mer "hus-i-park" i "hus-i-park"-områden tar bort de värden som områdena planerades för (ljust och luftigt) utan att tillföra någonting nytt (urbanitet, service, kultur, människomöten, variation, intryck).
Kloka ord, de där.

Men jag ställer mig då tveksam till vad du anser om denna artikel:
http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​0​8/​0​6/​nimbyism-​i-​bredang_​572.​html
 0
Dr Evil (2 December 2008 21:55):
"Det hade varit föraktfullt att åka ut till Årstafältet och säga "ni får bestämma helt förutsättningslöst"

Jag är väl ingen idiot heller? Det är inte vad jag skriver och jag skulle inte sanktionera ett sådant förfarande överhuvudtaget.

"Dessutom så tillhör inte Årstafältet bara dom närboende, det tillhör alla Stockholmare. " Det "tillhör" i högre grad de närboende än alla Stockholmare, vilket inte är fallet med platser av stort allmänintresse: Ekoparken, slottet, gamla stan, Sergels torg etc.

Medinflytande måste förstås skräddarsys så att det passar så bra som möjligt och i slutändan har medborgarna kanske fått större förståelse för processen att bygga stad och blir åledes nöjdare medborgare.

Anders: "Med andra ord, ta in de boendes konstruktiva synpunkter, utforma sedan en plan som tar i åtanke dessa synpunkter, men också professionella aktörers arbete och kunskaper, och ställ sedan ut den inom loppet för planprocessen."
Skulle kunna vara skrivet av mig. Jag är fullständigt övertygad om att resultatet skulle bli bättre än vad det blir idag. Många på yimby verkar frikoppla byggandet av staden från stadens invånare som de vore något som är i vägen för storslagna planer om ett paradis vid vägens ände. Medborgarna finns här vare sig vi/ni vill det eller inte. Det är bara att gilla läget och försöka göra något bra av det. Alla kan inte få sin vilja igenom. Inte heller Nimbysarna.

Eric: "De protester som hörs från Årstafältet kan knappast sägas representera alla de människor som bor i området, och allra minst de tusentals kandidater till boende som väntar på att få släppas in i Stockholm. "
Talar du av solidaritet för all dessa som längtar efter att få bo i Stockholm? Vad är det som gör dessa så priviligeierade att de som inte ens bor och röstar här inte skall få bestämma över sitt närområde? En konstig inställning tycker jag.

Theodor: "Byggandet är helt enkelt en gemensam angelägenhet och styrs utifrån de mål man satt upp. " Det är det, med en tyngdpunkt för de som drabbas. Varför skall man annars ha utställningar och remisstider egentligen? Varför skall överhuvudtaget någon få yttra sig?

" Men om det enbart blir ren Nimbyism" Det blir det med toppstyrning och när man inte bemödar sig med att lyssna.

Fet g_ : håller med, varför inte? För att citera en miljardär: "Talnet comes in all shapes and sizes. Never be predjudiced"
 0
Dr Evil (2 December 2008 21:56):
Skrev fel:
Eric: "De protester som hörs från Årstafältet kan knappast sägas representera alla de människor som bor i området, och allra minst de tusentals kandidater till boende som väntar på att få släppas in i Stockholm. "
Talar du av solidaritet för all dessa som längtar efter att få bo i Stockholm? Vad är det som gör dessa så priviligeierade att de som bor och röstar här inte skall få bestämma över sitt närområde? En konstig inställning tycker jag.
 0
Sven R (2 December 2008 22:27):
Dr Evil:

"Jag är väl ingen idiot heller? Det är inte vad jag skriver och jag skulle inte sanktionera ett sådant förfarande överhuvudtaget."

Vad bra! Då kanske du håller med mig om att det är mer fruktbart att utgå från konkreta gestaltningsförslag istället för en "dialog" i form av Alvendal som blir utskälld av en handfull Nimbys i en skolaula? Trots allt så verkade ju till och med du gilla ett av förslagen.

Om jag inte missminner mig så skrev du en annan gång att försöket med medborgarprocessen i Göteborg angående Södra Älvstranden var bra. Nej, nej, nej... Lovvärt initiativ men i stort sett ALLA inblandade eller de som följde den tyckte att den var misslyckad. Som utgångspunkt för ett gestaltningsarbete så hade den noll i värde. Det var bara förlorad tid för planprocessen. Stockholms modell är mycket bättre, både den här tävlingen och senaste Slussentävlingen har varit mycket bra för att belysa olika gestaltningsalternativ, men även bra ur demokrati-aspekten.
 0
Sven R (2 December 2008 23:01):
Dr Evil:

"Det "tillhör" i högre grad de närboende än alla Stockholmare, vilket inte är fallet med platser av stort allmänintresse: Ekoparken, slottet, gamla stan, Sergels torg etc. "

Håller inte alls med dig. Allmänintresset ligger i potentialen att skapa stad där. Det är ingen skogsdunge vi pratar om, det är (och har alltid varit) ett större framtida utbyggnadsområde. Det är naturligtvis av stort allmänintresse för alla stockholmare. Och det är ett för stort område för att kunna sägas "tillhöra" närboende, även om det är dom som använder platsen mest idag.
 0
Anders Gardebring (2 December 2008 23:04):
Evil:
Jag skrev:
"Med andra ord, ta in de boendes konstruktiva synpunkter, utforma sedan en plan som tar i åtanke dessa synpunkter, men också professionella aktörers arbete och kunskaper, och ställ sedan ut den inom loppet för planprocessen."

Varpå du replikerade:

"Skulle kunna vara skrivet av mig. Jag är fullständigt övertygad om att resultatet skulle bli bättre än vad det blir idag."

Det är jag med. Ett stort problem i Stockholm är faktiskt att planerare och arkitekter planerar mycket mindre urbant än vad många faktiskt vill ha. Planer som ser "kul" ut från flygplan eller motorvägen, men som blir ödsliga och döda bostadsöar på nära håll (ungefär som delar av årstafältets bebyggelse idag alltså...;)
Vi har ju också problem med oerhört stadsfientlig lagstiftning osv. Vi måste också bort från de jättestora planerna som gör allting på en gång och istället lägga ut stadsplaner igen, som successivt sedan får fyllas. Med andra ord, gör stora översiktsplaner, "här ska vi bygga", men skippa detaljeringen tills det är dags att faktiskt bygga. Allt går inte att planera från början. Alla behov och alla önskemål går inte att förutsé. Mycket av motståndet mot förtätning tror jag handlar om detta, att man bygger saker som bara tar bort värden, men inte tillför några. Det är också därför som Årsta händer är ett så djupt problematiskt förslag, som trots det paradoxalt nog kan få ett stort lokalt stöd ändå, på grund av att det är det som innebär minst förändring. Många tror automatiskt att en förändring är en försämring, och med svensk stadsplanering de senaste decennierna i åtanke är ju inte det så konstigt. Vi behöver fler bra exempel i Stockholm för att få en ändrad attityd.

"Många på yimby verkar frikoppla byggandet av staden från stadens invånare som de vore något som är i vägen för storslagna planer om ett paradis vid vägens ände."

Det är möjligt att det finns kommentarer som drar åt det hållet, men det är inte, och har aldrig, varit YIMBY's linje. Snarare är vår linje den motsatta. Staden måste återigen börja byggas för invånarna, människorna som bor i staden. Det sociala livet, sambanden, kulturen.

Den perfekt ordnade och effektiva maskinstaden, med sina effektiva bostäder, effektiva transportplatser, effektiva köpcentrum och effektiva grönytor är resultatet av den torra byråkratin och en övertro på att man kan planera städer utifrån strikt teoretiska byråkratiska idéer. Men städer fungerar inte så. De är organiska och i ständig förändring.
 0
Dr Evil (2 December 2008 23:48):
Sven R: "Allmänintresset ligger i potentialen att skapa stad där"
Alltså, alla platser som har potential, dvs alla platser överhuvudtaget, tillhör inte allmänintresset och inte de som brukar det eller bor närmast. Vilken teknokratisk syn på tillvaron. Den synen får man kasta på sophögen så fort man träffar en medborgare som har en åsikt om "sin" plats.

För övrigt så glömmer ni bort att man, när det nu var, i ett enhälligt kommunfullmäktige, samtliga partier representerade, ställde sig bakom förslaget att skapa en landskapspark eller vad det kallades. En rejäl utveckling av Årstafältet. Samt att bygga på de ytor som frigjorts när trafiken lagts om, och kanske några till. Den planen beslutades efter ett omfattande (?) lokalt arbete som pågick under några år.

Vad händer nu? 2007 (?) bestäms av majoriteten, inga andra, att Årstafältet skall bli en ny stadsdel, en tävling utlyses och det beslutas att man skall börja bygga 2010.

Märker ni inte hur skevt det är? Förankring kontra icke-förankring. Lokalt inflytande kontra toppstyrning. Ett skolexempel på hur man skapar en nimby-opinion. Detta är anledningen till att jag, hur fina och spännande tävnlingsförslagen än är inte kan acceptera förfarandet.
 0
Lars Petersson (3 December 2008 00:27):
Jag tror den minsta NIMBYismen finns vid stadsgränsen. Enligt en av Jan Wiklunds teser ska man växa inifrån och ut. Då befinner sig den hus-i-park boende plötsligt i läget att "riskera" att hamna i innerstan... Ja men det är ju bra, det är ju jättetbra. Visionen om ett bättre liv om man så vill, säljer sig självt. Hackar man in småskvättar av ute i periferin, möter man mest motstånd. Eftersom det enda som går att göra i periferin är "att andas". Och ska dom ta ifrån oss det nu också, det enda vi har här? Rulla ut stan inifrån, då fattar man omedelbart fördelarna. (och vilket bytesläge man får om man gillar mer gräsliga platser)
 0
Anders Gardebring (3 December 2008 00:57):
Lars:
Precis.

Evil:
Nu har ju YIMBY som bekant inte uttalat stöd för något av förslagen, utan endast gjort en analys av hur de olika förslagen ter sig ur en strikt YIMBY-synvinkel från en stadsplaneringsmässig aspekt. Det som vi skrev om i SvD tillsammans med alternativ stad redan i september, att man måste ta ett helhetsgrepp på hela söder om söder, kvarstår.
 0
Dr Evil (3 December 2008 00:58):
Skrev fel.

Sven R: "Allmänintresset ligger i potentialen att skapa stad där"
Alltså, alla platser som har potential, dvs alla platser överhuvudtaget, tillhör allmänintresset och inte dem som brukar platsen eller bor närmast. Vilken teknokratisk syn på tillvaron. Den synen får man kasta på sophögen så fort man träffar en medborgare som har en åsikt om "sin" plats.
 0
Lars Petersson (3 December 2008 01:00):
Som i Bredäng, vem vill bo i en förort (utan fördelar), i ett ensamt hus (utan fördelar), och så få ett hus mitt i nosen, framför just sitt hus? Kan man förvänta sig annat än mesta motståndets lag? Runt omkring finns milsvid ingenting, varför här? Det kan man undvika med medveten strategi. Med "man" menas här stadsbyggnadskontoret antar jag. Visionen om ett urbanliv är som en hm, bil. Man kan inte plocka isär den och tro att den funkar, svårt att komma nånstans, innan man bygger den samman.
Inifrån och ut mina herrar.
 0
Lars Petersson (3 December 2008 01:13):
Anders
Ja jag läste just din blänkare om Bredäng.
Man måste destillera fram visionen så den smakar.
Många som har den klar för sig skulle hellre välja en citylya med hyra trots att de erbjöds ett helt gratis hus-i-helvete alternativ.Hus-i-park heter det här, ber om ursäkt för språkbruket.
 0
Eric Thärnström (3 December 2008 17:00):
Dr Evil
Jag tycker för egen del att det är en ganska märklig inställning att närboende ska ha så stor makt över något som de inte äger. De äger indirekt marken tillsammans med resten av Stockholm, och då borde det inte vara konstigt att Stockholm vill göra det bästa möjliga med marken.
 0
Jan Wiklund (3 December 2008 17:08):
Jag instämmer med Anders G att mycket av motståndet kommer av alla de dåliga planer som har lanserats efter i synnerhet andra världskriget. I början av 1900-talet fanns inte nimby-fenomenet, då var alla glada över Stockholms utveckling. Vilket var fullt logiskt eftersom det mesta som planerades då var rätt ok, bortsett från den låga tekniska standarden i lägenheterna, som utan problem har kunnat rättas till senare.

Med andra ord: lite mer byggande à la tidigt 1900-tal så torde vi få en mer utvecklingsvänlig opinion.
 0
Dr Evil (3 December 2008 23:00):
Eric: du har en ohumanistisk syn på saken.
 0
Dr Evil (4 December 2008 00:46):
Eric skrev: "De protester som hörs från Årstafältet kan knappast sägas representera alla de människor som bor i området"

Ur en enkätundersökning som USK har gjort under 2008
(slumpmässigt urval av 750 personer i Östberga, Liseberg, Örby Slott, Enskede Gård, Enskedefältet, delar av Stureby och Årsta med en svarsprocent på ca 70%)

Frågan "Är det något särskilt som är värdefullt med Årstafältet":

av cirka 300 fritext-svar hänvisade 80% eller fler (en uppskattning av mig) till att det var grönt, öppet, rekreation etc.
Ur rapporten: "Som mest värdefullt framhåller de närboende ofta att Årstafältet är en grön oas. En hel del lyfter fram fältets storlek och andra att det är just orört, obebyggt."

På frågan "Hur viktigt är det för dig att Årstfältet kan erbjuda rekreation" svarade 88% att det var ganska eller mycket viktigt.

På frågan "Hur viktigt är det för dig att Årstfältet kan erbjuda känsla av ro, vila och tystnad" svarade 80% att det var ganska eller mycket viktigt.

På frågan "Hur viktigt är det för dig att Årstfältet kan erbjuda rikt växt- och djurliv" svarade 73% att det var ganska eller mycket viktigt.
 0
Anders Gardebring (4 December 2008 00:51):
Evil:
Svaren i den enkäten står på intet sätt i motsats mot de förslagen som vi kan se ovan. Dessutom är frågorna ledande. Inte heller erbjuder de något alternativ till dagens situation. (Återigen, jag tycker som bekant att en stor del av fältet skall behållas som park, men ser på intet sätt ett motsatsförhållande till stadsmässig förtätning runtomkring).
 0
Johannes Lilleberg (4 December 2008 16:05):
Ja så vitt jag förstod uppmanades alla tävlingsbidrag att lämna en stor park i området. En park kan användas som...

Ett ställe att röra på sig i dagens samhälle då vi sitter så mycket.

Ett ställe att ha picknick.

Ett ställe att sparka boll med vänner.

Ett ställe att läsa en bok i friska luften.

Ett ställe att sola.

Ett ställe att slappna av efter jobbet.


Ja parker kan användas till mycket. Framförallt under den varma delen av året. Parker vill vi ha. Parker är en livsviktig del av staden.
 0
Dr Evil (4 December 2008 20:28):
Sven R: missade ditt inlägg.
"Stockholms modell är mycket bättre, både den här tävlingen och senaste Slussentävlingen har varit mycket bra för att belysa olika gestaltningsalternativ, men även bra ur demokrati-aspekten."
Årstafältstävlingen är ett klockrent exempel på hur man missar demokratiaspekten anser jag. Hur menar du att den är bra ur demokratiaspekten? Det känns som om vi inte har samma uppfattning om ordet demokrati...
 0
Lars Petersson (4 December 2008 21:07):
Frågan om missnöje från "närboende" bör beräknas på följande sätt: hur stor andel är missnöjda (av de där boende) NÄR området väl är utbyggt? Det blir rättvisande.

Om demokrati: På mark man inte äger, kan man inte ha stora anspråk på exlusiv besluts och nyttjanderätt. Då skulle vi alla kunna utestängas av de boende kring Kungsträdgården.
"Sin plats" kan man ha på kungsan ändå, tillsammans med andra. Så är stadslivet.
 0
Anders Gardebring (4 December 2008 22:53):
Johannes Åsberg från YIMBYGBG sammanställde det bra nyligen i en artikel i fria tidningen:
http:​/​/​www.​fria.​nu/​artikel/​75574

"Men oavsett hur klimatsmart tät blandstad är, oavsett den ekonomiska dynamik och de sociala kvaliteter som spirar ur den, är ju folk olika. Vissa uppskattar den glesa, bilberoende och segregerade staden. Vissa tycker att det är jobbigt och otrevligt att se och höra andra människor. Vissa ogillar att grannarna är ”annorlunda”. Vissa blir sura när det är krångligare att köra bil än att gå eller cykla.

Har man inte rätt att tycka så? Jo, visst har man rätt att tycka så, om man vill. Men man kanske inte längre kan förvänta sig att samhället aktivt ska stödja och subventionera en asocial och miljöfarlig livsstil. Man kanske inte längre kan bosätta sig mitt i smeten och kräva att alla ska respektera ens behov av att slippa andra människor. Man kanske blir tvungen att göra ett val, att antingen fullt ut förverkliga sin eremitfantasi och flytta ut i vildmarken eller ge upp narcissismen och bete sig som en civiliserad medborgare. Staden är ju, när den får vara stad, en utomordentlig skola i demokratiska medborgardygder. Här konfronteras vi med våra medmänniskors olika beteenden och åsikter, här lär vi oss den ”vänliga distans” mellan främlingar som är nödvändig för en fungerande stadskultur, här är vi kort sagt hela tiden tvungna att förhålla oss till någon annan än oss själva."


Lysande bra sammanfattat tycker jag.
 0
Eric Thärnström (5 December 2008 00:43):
Johannes Åsberg ftw.

Dr Evil
Ohumanistisk syn på saken... Det känns som en ganska allvarlig anklagelse. Kan du förklara vad du grundar den på?
 0
Lars Petersson (5 December 2008 00:45):
Johannes Åsbergs artikel,
en beundransvärt, genomtänkt och väl uttryckt analys. Funktionalismen tog sin näring ur industrins (och jordbrukets) produktionshöjande effektivisering genom stordrift och specialisering. Det tog fart vid högkonjunkturen under 60-talet med stor inflyttning till städerna samt standardhöjningen som dömde ut halva bostadbeståndet. Städerna fick anses vara administrations och kulturcentra. De boende med "sina skära små pyjamas" på bakgården passade inte in. Märkligt ändå, alla som någon gång plockat isär en motor vet att delarna inte fungerar separata förrän man monterar ihop dem. "Funktionalismen fungerar alltså inte" när idealen överförs på civila samhällen.
Då uppstår istället Alsheimer-städer, utan inbördes kontakt mellan de isolerade cellerna och det är som bekant fördummande. Nu tror jag dock tärningen redan är kastad. Motståndet hos politiker är idag svagare än man kan tro, men det finns en fördröjning. Alla förslag som presenteras idag drogs igång för några år sedan, därav diskrepansen mellan tanke och taktik och mellan färsk insikt och initiativ.
 0
Sven R (5 December 2008 05:33):
Dr Evil:

"Årstafältstävlingen är ett klockrent exempel på hur man missar demokratiaspekten anser jag. Hur menar du att den är bra ur demokratiaspekten? Det känns som om vi inte har samma uppfattning om ordet demokrati..."

Nej din inställning är inte speciellt demokratisk. Din demokratiprocess syftar bara till att ge dina åsiktsfränder, dvs lokala nimbys, tolkningsföreträde när det gäller fältets framtid. Som sagt var, hade det rört sig om en skogsdunge i ett bostadsområde så kunde jag delat din syn. Men nu är det ett område större än Gamla stan. Det finns inga som "äger" fältet, det till hör alla stockholmare.
 0
Johannes Hulter (5 December 2008 14:42):
Roligt att bli citerad och tack för de snälla orden. :)

För övrigt håller jag med föregående yimbyiter angående Årstafältet (särskilt Svens kloka ord om demokrati).
 0
Dr Evil (8 December 2008 20:15):
Kommer svara när jag hinner.
 0
Eric Thärnström (8 December 2008 23:06):
Dr Evil
Det ser vi fram emot!
 0
Jan Wiklund (10 December 2008 17:02):
Alzheimerstäder är ett lysande uttryck.
 0
Lars Petersson (11 December 2008 07:31):
Byggnadsfacket har uttalat sig i Dagens Industri gällande ROT-avdraget. Jag förstår argumentationen, ROT-avdrag går endast till privathushåll. Byggnads slutsats blir, varför inte bygga sånt som alla har nytta av, som vägar? Infrastruktur. Regeringen har uttryckt sig vagt i samma riktning. Men det ger ju inga nya bostäder.
Och bostadskön är 15 år lång...
Thomas Östros har krävt upprustning av miljonprogrammen istället, fräscha upp Sämsta.
Segregerade betonggetton är "oroliga områden" för barn att växa upp i. De hamnar i gäng.
Och det ger heller inget tillskott till bostadsbeståndet. "Livsstilsfrågan" borde ta snabbhissen upp till den nivå där den hör hemma, bli högst prioriterad med ekologi, ekonomi och social kvalité som motivering. Allt för att hindra betonggetton, gängbildning, segregering, utanförskap och sist men inte minst storstadsbrist. Vi har en iofs en seg-regering som behöver lite upplysning. Två stötestenar har jag hittat, "är inte bra för barnen" den ena vilket visar sig bero på att man skapat problemet med dålig stadsplanering. Husen runt parken kan vara BV-märkta, barnvänliga, en annan typ av infrastruktur alltså. Den andra sanningsstenen hos allmänna opinionen, A&O är: det räcker nu, inte större, varför måste man ändra på allting! Där behövs mer upplysning, varför måste man ändra på det?
 0
Sven Renquist (11 December 2008 08:28):
ROT-avdraget är ju bra eftersom det ger effekt direkt för snickare och hantverkare som drabbas av det minskande bostadsbyggandet. Att nu satsa extra på infrastruktur löser ju ingenting, det är ju annan sektor, andra jobbare med annan kompetens.
 0
Eric Thärnström (11 December 2008 10:04):
Jag ser det som mycket viktigt, i största allmänhet, att man håller hantverksyrkena vid liv. De riskerar att dö ut. De stora byggbolagen har inte hantverkare: De har montörer. En stor skillnad på expertis. Med ROT-avdraget räddar man en del av dessa jobb, i alla fall. Det håller också uppe den privata konsumtionen, vilket är bra. ROT-avdraget har dessutom varit på tapeten länge, så det är dags nu.

Samtidigt, som någon påpekade, så går det inte att expandera sig ur en kris. GM i USA kommer fortfarande att ha det tufft, för deras öde är redan skrivet mellan raderna i deras policy. Att försöka satsa sig ur en kris är inte rätt heller, för krisen är inte över än. Det är bäst att sitta lugnt i båten och ta krisen nu, än att skjuta upp den hela tiden och göra bomben så mycket större.
 0
Lars Petersson (11 December 2008 12:11):
Jag menar att det finns en stor efterfrågan (kundunderlag) på större innerstad och en stor arbetslöshet i byggsektorn. Plus en massa skattemiljarder. Drar man streck mellan dessa punkter så kunde en lösning för sysselsättning, trafik och ekologi, bostadsbrist och social sammanhållning börja skönjas. Men då behövs ett nytt synsätt. Satellit-städerna som huvudmodell är inte en självklarhet. Många vill bo, arbeta och ha kul i smeten. Och så är det bra för ungarna, de är inte utslängda i gettona på gott och ont. ROT-avdrag är bra men det beräknas finnas 10-15.000 montörer för mycket när bostadsbyggandet släcks ner. Befolkningsmängden i storstäder minskar inte. Om innerstad är en rumsren livsstil kunde man lägga satsningar där och möta den efterfrågan. Det är ditåt jag vill komma liksom.
 0
Lars Petersson (11 December 2008 12:39):
..ett tvärpolitiskt synsätt ska tilläggas, som vänder sig till politikern i sin roll som makthavare och lagstiftare. Att möjliggöra folks drömmar är väl ingen höger-vänster fråga, möjligen en tröghetsfråga.
 0
Eric Thärnström (11 December 2008 17:38):
Det finns nog väldigt mycket att göra på regional och lokal nivå för att kunna stå ut med krisen samtidigt som konstanta behov måste tillgodoses. På det här planet måste man också ta till det andra styrmedel som politiker har, näst efter pengar: Lagar och regler. Här har inte minst regeringen och riksdagen ett ansvar, men även på kommunal nivå där dessa lagar tillämpas. Det måste t.ex. göras enklare för byggföretag att bygga sådant som tillgodoser fler av konsumenternas behov än att slentrianmässigt satsa på en väldigt nischad kapitalstark kundgrupp. Nu sparkas en väldans massa folk från byggföretagen och de väljer att krypa in i sina skal och vänta till nästa konjunkturuppgång istället för att omstrukturera. Då den kapitalstarka kundgruppen inte är lika kapitalstark, eller framför allt inte lika slösande, väljer byggföretagen att behålla sitt koncept och istället minska volymen. Alternativet hade varit att sikta in sig på en större kapitalsvagare kundgrupp som är mer villig att betala, och göra om sitt koncept och hålla uppe volymen. Självklart finns det sunda ekonomiska förklaringar till att man inte gör det, men sådana saker kan man hantera via lagar och bestämmelser så att lönsamheten omfördelas.

Jag vurmar fortfarande för byggrättssystemets avskaffande just för att man ska kunna bygga centralt och framför allt tätare. Parkeringsnormen borde också avskaffas, så att byggföretagen kan ta mer makt över vilka kunder de riktar sig mot, vare sig de kunderna kräver 0 eller 5 parkeringsplatser.
 0
Lars Petersson (13 December 2008 15:34):
Jag håller med, det är lättare att bygga sig ur en underproduktion, en (stads)brist, än det är att bygga sig ur en överproduktion (bilsektorn).
Lagar och regler är de styrandes ansvar att rätteligen kunna hantera, för att skapa förutsättningar för en regions utveckling. En storstadsregion behöver en storstad.
"Den egentliga staden" måste anpassas för de växande behoven. Annars ökar levnadskostnaderna på konstlad väg genom bubbelbildning: man tvingas betala extra för en bristsituation. En kostnad för hyran och en extra kostnad för kostnadsläget som råder. Företag gör klokt i att producera sånt som efterfrågas, det är företagsekonomiskt sunt. För Then godan stad, "den egentliga staden" finns en sån efterfrågan. Den verkar framstå som alltmer realistisk, och kan när 1900-myterna blåst bort, medelst argument framhållas som det goda alternativet: trygga miljöer, ekologiskt busstät, god service, stort utbud, hög densitet av varierande kompetenser, ja hög densitet av det mesta. En bra plats att etablera sig på.
En stad är nog i första hand sin kommuns ansvar. Lyckas de väl, kommer det riket till godo. Så en alltför försiktig politiker får börja småkolla fallskärmen eller börja lyssna på folks argument. Vad vill dom? Jo att "den egentliga staden" ska ha proportioner tillräckliga, så att alla som vill får plats "inom stadens hägn". Det visar sig att det är inte det geografiska läget som avgör vad som är stadens hägn utan bebyggelse-typen. Då finns det alltså möjlighet att möta efterfrågan, att bygga sig ur bristen. Frågan är om krisen kommer vid rätt tidpunkt? Och kan tillvaratas, "för Stockholm i tiden". Jag vurmar också för en titt efter ett byggrättssystem som ligger i tiden.
 0
Eric Thärnström (14 December 2008 20:02):
Ja just nu är det extra viktigt att se över sin struktur. Om man fortsätter i samma spår som tidigare så börjar man bara bygga på nästa kris. Krisen kommer nog ganska lägligt: Det har gått oerhört bra en tid, men helt plötsligt blir det tvärstopp, och det säger ju en del om hur bräcklig vår tillvaro är. Förhoppningsvis öppnar det här rätt ögon och tvingar fram en ny lagstiftning, en ny struktur som bygger ett stabilare samhälle. Det vore mycket olyckligt om man bara skulle krypa in i skalet, vänta några år och sedan köra guldgrävarsvängen igen tills det smäller. Dock kan man ana att även vårt öde är inskrivet i vår sociala "policy". Förhoppningsvis inte.
 0
Lars Petersson (15 December 2008 00:38):
Jag tror alltmänt på begreppet "omdömesgill" som allmänt vägledande både i med och motgång. Men speciellt i motgång. Strukturer behöver anpassas därför att strukturer ofta är en del av krisorsaken, som ex. de bekväma dyr-byggena på senare år. Omdömesgill måste innefatta öppna ögon helt klar. Slentrianen säger: då väntar jag väl med allt till nästa bubbla. Jag kan hålla med om det mesta annars, men inte om inskrivna öden, jag tror inte på dem.
Och tror man inte på öden så mister de sin kraft.
Så tror jag
 0
Eric Thärnström (15 December 2008 09:27):
Jao, då är vi överens om det då. Den som går i dvala nu kommer troligtvis att bygga på nästa kris när det blir bättre tider.

Angående öden: Inte jag heller. Men ta t.ex. GM, som har det... ganska tufft just nu. Deras policy är att hålla deras respektive varumärken intakta. De har en separat utvecklingsavdelning för varje märke, och de pratar inte med varandra. Det får aldrig förekomma en Chevamotor i en Cadilac, t.ex.. Då har man en inställning som på sikt bara gör saken värre. Inte direkt ett öde, men en trend.
 0
Lars Petersson (15 December 2008 11:57):
Ja vi är överens. När dvalorna vaknar har de mindre konflikträdda förhoppningsvis använt tiden väl. Så brukar det vara. Investeringar bör göras i lågvatten. Skapade strukturer, inställningar och attityder är i verkligheten själva problemet. Utan dessa finns inte problemet i överhuvudtaget, varken bubblor eller recessioner. Det är mycket enklare att hantera trendighet än ödeslighet.
Nytänkande behövs oftast och det kan göra lite ont när vissa knoppar brister
 0
Eric Thärnström (15 December 2008 12:26):
Att satsa i lågvatten är bara en annan form av risktagande, en mer hederlig sådan. Utan det konventionella risktagandet (prova något som ingen annan vågar prova) kan vi inte utvecklas. Min vink till vår sociala policy (Jantelagen) var att om vi inte kan uppmuntra diversifiering, att folk simmar mot strömmen, att enskilda individer vågar ta risker så blir det väldigt tufft att hålla sig flytande. Mer entreprenörsskap, mer risktagande, mer vilja, mer energi!
 0
Lars Petersson (15 December 2008 12:48):
Ja en till, (meningar är till för att delas). Det är enklare att hantera trender än öden därför att de är varandras motsatser. En trend går att vända, ett öde inte alls. Angående GM så vet man att bakom varje avancerad produkt döljer sig en häxbryggd av olika forsknings och utvecklingsavdelningar och synergieffekter. Gör inte GM det så begår de ett "general mistake" helt i onödan och inför öppen ridå.
 0
Lars Petersson (15 December 2008 12:54):
Akkurat så, i problemet finns möjligheten, genom att man löser det. Oftast med hjälp av andra metoder än de man tidigare använt.
 0
Eric Thärnström (15 December 2008 23:21):
Va trevligt det här är!

General Mistake är något att ta med sig till banken... banken! Ha! Vilken härlig sarkastisk humor man får i sånna här lägen.

Det man kan lära sig av GM är att man ska tillåta mixer, man ska tillåta nya kombinationer och inte låsa fast sig för tid och evighet i djupa hjulspår. Mer konkret måste kunskapsutbytet öka. Det finns oerhört många sätt att kommunicera nuförtiden, extremt många kanaler. Något som vi dock blir allt sämre på är att använda de här kanalerna på ett bra sätt. Vi är inte så bra på att veta vad vi ska skicka i dem. Där handlar det om att kunna hamna på samma våglängd och kunna ha konstruktiva dialoger med varandra, för det känns som att vårt sätt att kommunicera nuförtiden föder allt fler missförstånd. Vi måste överlag bli bättre på att använda våra kommunikationer.

Ett tillräckligt jävligt problem är alltid stimulerande, när det blir en vendetta med problemet. Det finns få saker som är mer uppfriskande än att kunna lösa ett riktigt svårt problem.
 0
Henrik Ehrenberg (4 Januari 2009 12:28):
Kul med en så omfattande diskussion om utformningen! Jag tycker nog att man måste kombinera några av förslagen när staden går vidare. Tydlig stadsprofil, gärna med ett område med riktigt höga hus (vilket i det här fallet knappast i det här fallet kan begränsas av att innerstaden ska utvidgas, i Årsta finns ju redan en tradition av höga hus...) och en stadspark som funkar.

Men för min del är det också viktigt att en ny stadsdel inte bara är en förlängning av Årsta, vilket något av förslagen tenderar att bli. För att få acceptans lokalt och göra något riktigt bra i processen, måste man se till att både Östeberga och Årsta förlängs ut på fältet och byggs samman.
 0
Gustav Svärd (4 Januari 2009 12:53):
Tyvärr är en del av förslagen inte ens en fölängning av Årsta, utan av dom blir det istället en ny förort på fältet. Håller helt med om att det måste till att denna nya stadsdel blir en sammanbindning av Östberga och Årsta.
 0
Lars Petersson (4 Januari 2009 15:38):
Att kombinera förslag är bra, om man lyckas att kombinera det bästa och avstå från de sämsta så får man ett mer fulländat resultat. Skapa är att välja. Feedback måste nå fram till arkitekterna och beställarna. Får de en propå, "bygg samman delarna därför att.." så kan de säkert göra det.
 0
Mattias Källman (19 Februari 2009 12:17):
 0
Stig (19 Februari 2009 13:59):
Så varför ser alla nya stadsdelar ut som en blanding mellan spanska charterhotell och husen i Skärholmen?
Bygg istället en traditionell tät stenstad. Det är så det flesta vill bo. Stenstaden skapar en mer dynamisk livsmiljö. Upprepa inte misstagen från andra nya områden. Södra Hammarbyhamnen, Liljeholmen m fl kommer att förbli förorter beroende på bristen på täthet o dynamik. Områdenas utformning ger inte förutsättningar för att innerstadens dynamik ska kunna växa fram.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter