Utskrift från www.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om Sädesärlan/Engelbrekt

 


Ett förslag till bebyggelse i kvarteret Sädersärlan vid Engelbrektsskolan i Stockholm har varit ute på samråd, till vilket YIMBY har lämnat in ett yttrande.

YIMBY ställer sig mycket positiva till det aktuella förslaget på bebyggelse. Förslaget kan snudd på beskrivas som ett skolexempel på urban förtätning när den är som bäst. Mycket stora kvaliteter tillförs närområdet i form av nya bostäder, butiker, ökad trygghet och stadskänsla, minskad bullerstörning och en läkning av det för stadsbilden och stadens flöden skadliga urbana sår som idag dominerar det aktuella kvarteret. All detta utan att några egentliga kvaliteter tas bort. Kvarterets utomordentligt bra läge med tunnelbana, Roslagsbanan, samt ett flertal busslinjer på endast ett par minuters gångavstånd ökar än mer de positiva värdena med att bygga här.

Platsen som skall bebyggas domineras idag av en grusbollplan, gamla ombytesrum som inte är ändamålsenliga i enlighet med dagens standardkrav och ett par små klippiga och oinbjudande branter ned mot gatorna. Med de föreslagna byggnaderna tillkommer nya bostäder, nya verksamhetslokaler som ersätter de närmast fientliga bergväggarna i gatumiljön och en ny modern gymnastikhall under en ny konstgräsplan för både skolan och spontanspelande utanför skoltid. Skolgårdens bullerstörning från trafik kommer också att minskas påtagligt.

Att lägga bostäder i direkt anslutning till en skolgård ser inte YIMBY som ett problem. De som flyttar in i nyproduktionen kan förväntas vara medvetna om att byggnaderna gränsar till en skolgård och att denna troligen låter en del under dagtid. Med befintlig byggnadskonst går det dessutom att ljudisolera med mycket gott resultat. Ut mot gatorna kompletteras den befintliga bebyggelsen med hus i ny stil som dock inte avviker så mycket att de förtar den karaktär som befintliga byggnader i närheten har. Att de nya husen skapar plats för butiker och restauranger i ett kvarter där detta saknats ser vi som utmärkt. Det kommer få gatorna att leva upp med fler passerande till fots. Att få levande stadsgator med flöden av människor är en stor del i att skapa en trygg och trivsam gatumiljö.


Miljö idag


Bebyggelseförslag
 
Nya bostäder råder det stor brist på i Storstockohlm och det är just typen sammanhängande urban stadsbebyggelse som det råder störst brist på. Att bygga i detta utmärkta kollektivtrafikläge ger även möjlighet för de boende och arbetande inom de nya fastigheterna att nyttja just kollektivtrafik och inte vara tvungna att ta bil. Det är således mycket glädjande att se att den orimliga parkeringsnorm på runt 1,0 som kommunen normalt kräver inte har vidhållits i det aktuella projektet utan att vi här får se en norm på 0,55. Det är vår förhoppning att det aktuella projektet är ett första tecken på ett trendbrott och en ökad förståelse kring hur trafik och bebyggelse hänger samman i storstäder.

YIMBY stödjer det aktuella förslaget och har i stort inget att anmärka på. Vi skulle dock gärna se att man tittade på möjligheten att spara den äldre tvåvåningsbyggnaden ut mot Danderydsgatan, exempelvis genom att införliva fasaden ut mot gatan i de nya byggnaderna. Om det visar sig omöjligt ser vi det dock inte som skäl att stoppa projektet.

Vi ser gärna fler planer av denna höga kvalité som visar hur det går att förtäta och bygga tät urban blandstad även idag som skapar en ekonomiskt och miljömässigt hållbar promenadstad. Fler stadsmässiga planer lik denna ser vi som bland det bästa som kan göras för att vinna tillbaka medborgarnas tilltro till att det går att bygga idag på ett sätt som inte ”förstör” deras närmiljö. Detta gäller förtätningar i såväl den befintliga innerstaden som i förtätningsprojekt i ytterstaden och expansionen av innerstaden.

YIMBY har i ett flertal yttranden tagit upp vikten av att ta in och lyssna på de konstruktiva idéer och tankar som finns om ett områdes utveckling hos de som redan bor där. Vi skulle gärna se att man oftare än idag tog in åsikter från de närboende redan innan planprocessen påbörjas, istället för som idag ofta är fallet, ställa de boende i området inför en färdig plan. Detta, menar vi, skulle minska problemet med lokalt motstånd mot förändringar som idag är mycket vanligt i Stockholm. Samtidigt är det också viktigt att inte enbart ta in de närboendes åsikter, utan snarare måste de sättas in i ett större sammanhang så att stadens behov kan avvägas på ett bra sätt mot de idéer och önskemål som de lokalboende har. Att helt bortse från den ena sidan, eller att helt lyssna på den andra, leder sällan till ett gott slutresultat. Saklig kritik som framförs bör tas i åtanke i en löpande process, samtidigt som det också är viktigt att inte ta för stor hänsyn till känsloargument och ogrundad kritik.

Inom närområdet för det aktuella förslaget till nybyggnation har de tydligaste opinionsyttringarna kommit från ”Aktionsgruppen Rädda Engelbrekt”, med hemsida på http://www.raddaengelbrekt.se/.


Nätverket YIMBY har studerat de argument som framförs på hemsidan, och har också besökt området för att dokumentera och fotografera inför vårt arbete med detta yttrande.

För det första vill vi framföra det som mycket positivt att aktionsgruppen har tagit fram ett eget alternativförslag. Tyvärr måste dock alternativförslaget ses som orealistiskt då det inte uppnår målet med fler bostäder.

Vi har efter en genomgång av argumenten på aktionsgruppens hemsida kommit till slutsatsen att den mesta av kritiken saknar grund. Vi kommer här att gå igenom de huvudsakliga argument som framförs mot byggprojektet på aktionsgruppens hemsida, och påvisa hur nätverket YIMBY ställer sig till dessa.

"Stockholms stad planerar att spränga bort resten av Tyskbagarberget [..] för att bygga två drygt 20 meter höga bostadskomplex."

En saklig problematisering av varför Tyskbagarberget bör bevaras saknas. Vi bor i en växande storstad med stor bostadsbrist och ett stort behov av att utnyttja marken effektivt och bra. Likaså är det faktum att man spränger vid ett bygge inte ett argument, det är ett normalförfarande och erfarenheten och kunskapen om hur byggnader skall skyddas vid sprängningar är idag mycket gott. Ordvalet ”bostadskomplex” är här troligen medvetet för att ge en negativ klang. Detta är anmärkningsvärt då de nya byggnaderna planeras att uppföras i en skala i 6 våningar som är likvärdig till redan befintliga byggnader som aktionsgruppens medlemmar inte ser några problem med att bo i.

"Nära hälften av skolgården kommer att försvinna för barnen och kvar blir en liten "kaninbur" mellan de nya husen och en gympasal under jord som ska delas med föreningslivet."

Att ”nära hälften” av skolgården skulle försvinna är ett helt oriktigt påstående. Enligt plandokumenten förfogar idag skolan över 5950m2, i den nya planen minskas detta till 4670m2. Det innebär en minskning med 21,6%. Således försvinner mindre än en fjärdedel av skolgårdens yta. Den asfalterade fotbollsplanen kommer enligt planförslaget att ersättas med en plan belagd med konstgräs, vilket måste ses som en standardförbättring. Den nya idrottshall som kommer att anläggas under markytan innebär en avsevärd standardhöjning för skolan. Kritiken mot att det är oklara regler kring skolans möjligheter att nyttja den nya idrottshallen under skoltid bör dock tas på allvar och vid behov åtgärdas.


"För att kunna genomföra projektet rivs två kulturhistoriskt intressanta flygelbyggnader från 1898."

YIMBY ser gärna att den äldre tvåvåningsbyggnaden ut mot Danderydsgatan behålls. Antingen som den är, eller genom att fasaden införlivas som en del i de nya husen.Den befintliga enplansbyggnaden mot Uggelviksgatan ser vi inga problem med att riva, ställt mot de kvaliteter som istället kommer att tillföras i samband med nybyggnationen."Förslaget försämrar miljön för framförallt skolbarnen men även boende och arbetande i
området."


Vi menar från YIMBY:s sida att förslaget tvärtom avsevärt förbättrar miljön både för skolbarn, boende och arbetande i området. Skolgården rustas upp och får nya idrottsmöjligheter, ett sår i stadsvägen sluts, gården blir bättre bullerskyddad då den blir mer sluten och de boende får ett större utbud av lokalt butiksutbud. I ett större perspektiv är förslaget också i allra högsta grad miljövänligt med sin synnerligen goda tillgång till kollektivtrafik i ett centralt läge.

"Den föreslagna förändringen av kv. Sädesärlan, samt de omgivande kvarteren, kommer att leda till en förtätning av området med ökad trafik som följd. Värdefulla delar av den existerande väl fungerande miljön offras för tillkomsten av ca 83 bostadsrättslägenheter och en idrottshall. [...]
Trafiken i området kommer att avsevärt öka, vilket är olämpligt av många skäl; skolans elever utsätts för fler trafikfaror, och tillsammans med skolans anställda får de en avsevärt sämre arbets- och levnadsmiljö. Sammantaget är barnen i området de stora förlorarna. Engelbrektsskolans miljö försämras och de omgärdande gatorna blir farligare, bl.a. genom ökad trafikering."


Parkeringsnormen för nyproduktionen har satts till en föredömligt låg nivå. Tillgången på kollektivtrafik i närområdet är exceptionellt god med flera busslinjer, liksom röda linjens tunnelbana samt Roslagsbanan. Allt på endast ett par minuters gångavstånd. Det finns få platser i Stockholm där man kan anta att bilnyttjandet i en föreslagen nyproduktion kommer att bli mindre. Nyproduktionen innebär också ett tillskott av lokala butiker och ett ytterligare underlag för täta avgångar med kollektivtrafik vilket är faktorer som ytterligare motverkar mer biltrafik. Totalt kommer 45 parkeringsplatser att tillkomma i området i samband med byggnationen vilket måste ses som försumbart i sammanhanget. Vidare är både Danderydsgatan och Uggelviksgatan lokalgator med mycket liten trafik. De 45 nya parkeringsplatserna bör också ställas i relation till det faktum att kvarteret gränsar till Valhallavägen, med cirka 50.000 fordonspassager per dygn. När Norra Länken står färdig räknar staden med att fordonspassagerna på Valhallavägen kommer att halveras till 25.000 fordon per dygn, en avsevärt större trafikminskning än vad tillskottet av 45 nya parkeringsplatser kommer att innebära.

"Enligt detaljplan skall 90 st bostadsrätter med tillhörande 50 st parkeringsplatser i husens garage uppföras. Såtillvida kommer det antagligen att saknas minst 40 st parkeringsplatser för övriga bostadsrättsinnehavare. Antas kan att de presumtiva köpare av de bostadsrätter som är planerade äger minst en bil per hushåll."

Detta är helt felaktigt. I Stockholms innerstad ligger bilinnehavet på cirka 0,45 bilar per hushåll.

Se hela yttrandet här
.

Plansidan hos Stockholms stadsbyggnadskontor hittar du här.

Veidekkes sida om projektet.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Eric Thärnström (16 December 2008 11:03):
Härligt! Riktigt roligt! Undrar hur mycket ett sånt komplex kostar.
 0
Niklas (16 December 2008 11:06):
Mycket bra yttrande! Bra förslag ska uppmuntras.

Det föreslagna förtätningen är utmärkt och verkar tillföra en hel del till detta idag sovande område. Lokaler i bottenplanen verkar det också se ut som att vi får :)

Det är bra att yttrandet tar upp tillgången på kollektivtrafik som här är ypperligt (T-bana, 2 blåbusslinjer, förortsbussar). Det ligger vid en knutpunkt och har full potential att bli en, i högsta grad, levande del av Stockholms innerstad. Idag är den inte det pga splittrade kvarter och dålig tillgång på service i bottenplanen. Man kan idag inte tro att man där befinner sig bara en kilometer från Stureplan.
 0
Johannes Hulter (16 December 2008 11:53):
Bra förslag och ett mycket bra yttrande!
Det är lika viktigt att uppmuntra bra projekt som att kritisera dåliga. Väldigt fint och tydligt isärplockande av nimbyretoriken. Yimby rules!
 0
Mats Andersson (16 December 2008 12:59):
Mycket bra, välformulerat och skickligt uppbyggt yttrande. Den sakliga och välgrundade argumentationen står i skarp kontrast mot motståndarnas slagordsretorik. Sammankopplingar mellan brutal framfart ("spränga") och barn är simpla knep, tycker jag. Motargument på samma nivå skulle vara "oblyg egoism och själviskhet hindrar människor att få tak över huvudet".
 0
Erik Sandblom (16 December 2008 15:04):
Mig med! Heder åt yttrandefolket!

Något som kunde lugna nimbysarna lite extra vore om kommunen krävde av byggherren att se till att det finns minst en bilpoolsbil i huset under fem år efter inflyttning. Det finns säkert en bilpool i närheten som kan ordna med det. Genom att bilen ingår i en större bilpool så kan eventuellt även andra än husets boende få nytta av den, vilket skulle ytterligare dämpa trycket på p-platser i området.

Utökad biltrafik/bilparkering är ett känsligt kapitel, men en bilpool skulle vara ett sätt att vända på steken. När människor flyttar till ett nytt boende så är det ett tillfälle för nya resvanor, och en bilpoolsbil ersätter i genomsnitt fem andra bilar!
http:​/​/​www.​bilpoolen.​nu/​Miljo.​html
 0
Alexander Larsson (16 December 2008 15:09):
Ett rakt igenom bra förslag måste jag säga, och ett välarbetat yttrande! Läget är verkligen bra med tunnelbanestationen alldeles intill, och jag tror inte det faktum att det är en skolgård intill skrämmer iväg intressenter.
 0
Anders Anttonen (16 December 2008 17:26):
Johannes Å:
Precis! Inte bara kritisera, även uppmuntra, är väl ändå yimby?!
Jag tycker det är roligt att många projekt i stan börjar gestalta sig, trots tidigare överklaganden.
Det aktuella kvarteret känns ödsligt i nuläget och skulle må väldigt bra av att förtätas.
 0
Gustav Svärd (16 December 2008 18:15):
Väldigt trevlig plan, den här. Jag har gått förbi kverteret många gånger och aldrig fått ett intryck annat än att bergväggen är en död yta som gör passagen lite otrevlig.

Det var Mestadels Anders G som skrev yttrandet, men lite av äran kan jag ta åt mig :)
 0
Johan Eriksson (16 December 2008 19:16):
Äntligen säger jag med och "skol"exempel för de lite anonyma bakgatorna på Ö-malm, -Spot On Yimby! :)
 0
Anders Gardebring (16 December 2008 19:21):
En får tacke, en får tacke.. :)
 0
Eric Thärnström (16 December 2008 20:45):
Jag mår riktigt bra varje gång jag ser den här bloggposten! Det känns bara så... rätt!
 0
Magnus Orest (16 December 2008 22:38):
Men fy, kunde du inte ha retuscherat bort KTH Arkitektur från bilderna? ;-)
 0
Anders Gardebring (16 December 2008 22:41):
 0
Johan Gabrielsson (16 December 2008 22:43):
Hoppas de kan hitta någon arkitekt som kan rita något intressantare än byggnaderna på bebyggelseförslaget. Antingen kan väl rita något som känns riktigt modernt, eller så kan man göra en bra nytolkning av något gammalt, såsom de nya bostadshusen intill Clarion Hotel vid Norra bantorget (http:​/​/​www.​yimby.​se/​Publishing/​FileStore/​87f5a62f-​2754.​.​). Det nuvarande förslaget känns bara som en tråkig kompromiss, en medelväg mellan dessa två.
 0
Carl Johan Hall (17 December 2008 10:15):
En förbjuden tanke dök upp i mitt huvud.

Undrar hur solitt Nimbysarnas motstånd egentligen är i sådana här lägen?

Tänk om byggherrens representant skulle ringa på familjen Nimby och säga: "Hej, här är en check på 10 000 kr. Se det som en handpenning. När kåken mittemot är inflyttningsklar kommer resterande 90 000 kr."

Då tror jag att banderollerna skulle åka ner illa kvickt.
 0
Jörgen Sundström (17 December 2008 13:08):
Johan Gabrielsson:
Håller med om din invändning angående arkitekturen. I övrigt tycker jag att förslaget är mycket bra. I stället för 4 nya slätstrukna hus där bara fasadens färg skiljer, som på en av bilderna i inlägget, skulle man kunna ha 2 som är en bra nytolkning av något gammalt och 2 som känns riktigt moderna. Då skulle området tillföras verklig variation. Vi har alldeles för mycket kompromissarkitektur idag. Det vore bättre om man tog ut svängarna mer. Men åt olika håll i ett och samma projekt som t.ex. Clarion och husen vid Norra bantorget.
 0
Eric Thärnström (17 December 2008 18:21):
Carl Johan Hall
Du tror inte att Nimbyismen skulle öka lavinartat då? "Man får ju 100.000 kr om man klagar!". Bättre att belöna de som stödjer projektet, för då får man fler supportrar.
 0
Carl Johan Hall (18 December 2008 09:17):
Eric Thärnström:
Jo, det har du nog rätt i. Det skulle nog bara funka en gång.

En annan grej jag kom att tänka på: I mitt husorgan Mitt i Söderort kan man ofta, mellan mordstorys och vårdsnyftare, läsa Nimby-reportage. Det kan man säkert i andra Mitt i-tidningar också.

Vad intressant det vore om man två år senare gjorde ett uppföljande reportage och frågade (bland annat samma) folk om hur mycket de egentligen sörjde den nu igenbyggda gräsplätten, och om de skulle vilja ha den tillbaka! Jag tror att svaret på den senare frågan oftast skulle vara nej.
 0
Eric Thärnström (18 December 2008 16:44):
Den typen av undersökningar vore nog inte så tokiga. Då har man kunnat anpassa sig till förändringen och vardagen kommit tillbaka igen. Då blir det nog annat ljud i skällan.
 0
Gustav Svärd (18 December 2008 18:18):
Ett bra exempel på det är ju Tvärbanan genom Gröndal. Handlarna där verkade tro att de skulle gå i konkurs eftersom det försvann parkeringsplatser längs gatan, men efteråt märkte dom att det faktiskt var ett lyft för affärerna!
 0
Lucas Stensö De Marie (18 December 2008 19:09):
Jag har talat med en initiavtivtagare till "Rädda Engelbrekt", och baserat på hans åsikter verkar det som att de mer är emot att områdets utformning bestäms över deras huvuden än vad som egentligen som ska byggas. Det i samband med 90 nya lägenheter som skulle störa lugnet i stadsdelen vore, enligt honom, inte önskvärt.
Det är synd när folk ska vara så envisa, det är inga trädgårstomtar som sitter och planerar direkt.
 0
Eric Thärnström (19 December 2008 02:28):
Lucas SdM
Angående trädgårdstomtarna så är det inte så långsökt ibland :-) Men i det här fallet är det några duktiga planerare som gjort rätt bra ifrån sig.
Det som den här mannen tog upp är dock en ganska viktig poäng: "De har aldrig frågat oss". Där har vi ju faktiskt pudelns kärna. Om man inför varje nybyggnation bjöd in till möte med alla grannar innan ett förslag har kommit fram, och säger "Vi vill bygga det här på den här platsen. Har ni några förslag på hur det ska se ut?". Frågan "Får vi bygga?" får absolut inte ställas, men däremot frågan "Har ni några förslag?". I vissa fall kan man faktiskt få in fungerande förslag som man kan jobba vidare på, och då ser grannarna att de kan göra skillnad. Oerhört viktigt, egentligen.
 0
Anders Gardebring (19 December 2008 09:08):
Precis Eric. Och det påtalar vi ju faktiskt också även i detta yttrande.
 0
Anders Gardebring (4 Juni 2009 14:01):
Detta ärende är nu antaget:
http:​/​/​planer.​sbk.​stockholm.​se/​SBKPlanTemplates/​SBKPla.​.​

Det innebär dock knappast att bygget kan påbörjas då det är ytterst troligt att det kommer överklagas.
 0
Johnny Swahn (6 Juli 2012 00:27):
Bygga nytt, jovisst.... Men varför måste det vara så trist arkitektur? Kan man inte hitta på något nytt än denna fyrkantiga funkis... BLÄH!
+1
Karl (6 Juli 2012 11:09):
Nu är ju bygget i full gång som de flesta kanske vet. Blir nog bra det här, för en gångs skull!
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter