Utskrift från www.yimby.se
....

Stockholm: Europas Miljöhuvudstad 2010

 

Bild: Anders Gardebring

Stockholm har utsetts till Europas Miljöhuvudstad 2010 av Europeiska kommissionen. YIMBY tycker naturligtvis att det är oerhört kul att staden uppmärksammas för sitt miljöarbete. Stockholm har kommit en bit på väg i sitt miljöarbete, men mycket mer finns att göra.

I den reklamfilm för de olika städerna som deltog i finalen visas livliga stadsgator, gröna parker och fina grönområden:En annan bild av Stockholm som många kanske också känner igen är denna:

Det är blandade reaktioner bland våra politiker. Få lyckas dock med att se helhetesbilden.

Yvonne Ruwaida (MP), oppositionsborgarråd i Stockholm stad säger i Svenska Dagbladet:

"Jag tycker det är roligt att de insatser som har gjort belönats, men det är bakvänt att personen som tar emot priset har bidragit till att nedrusta miljöarbetet. Man har till exempel minskat satsningen på cykelbanor och börjat exploatera grönområden, säger Yvonne Ruwaida till SvD.se."

Att satsningen på cykelbanor till synes har nedprioriterats är naturligtvis allvarligt. YIMBY påtalar i sitt remissvar till Regionplan 2010, liksom i vårt yttrande till Stockholms översiktsplan, att det måste tas ett helhetsgrepp över satsningarna på cykelbanor i Stockholm. Idag är cykelbanenätet splittrat och svåröverskådligt, och med mindre lyckade trafiksäkerhetsmässiga lösningar på sina ställen. Vi hoppas från YIMBY:s sida att ett sådant arbete påbörjas snarast.

Vad gäller exploatering i grönområden är det inte fullt lika enkelt som Ruwaida vill påvisa. Viss exploatering i områden som idag är oexploaterade måste ske. Detta för att Stockholm ska kunna bryta sig loss från bilberoende och segregation. Det behövs för att vi ska kunna skapa en stad som man kan promenera och åka kollektivt i, och där det aldrig är långt till ett kvalitativt grönområde. 

Att se varje kvarvarande oexploaterad yta som ett bevarandevärt grönområde är varken en miljöriktig eller konstruktiv politik. Samtidigt finns det många grönområden i Stockholm som är väl värda att skydda från exploatering.

Det gäller att prioritera riktiga grönområden framför överbliven impedimentmark och smala remsor av slyskog som framförallt blir barriärer mellan områden (och som i vissa fall aktivt planerats för att vara just sådana). Framförallt gäller det att kunna se helheten. Nyexploatering bör koncentreras till redan exploaterad yta. Men att enbart förtäta i redan ianspråkstagna områden innebär en stadsbyggd som fortsätter att bestå av isolerade öar. Det skapar inte underlag för en miljövänlig stad utan leder tvärtom till hög bilanvändning. Det gäller alltså att titta på var man kan skapa stora samband och goda möjligheter för tät stadsbyggd, med ett så litet ianspråkstagande av naturyta som möjligt.

Att miljöpartiet i Stockholms läns landsting förespråkar alternativ fördelad i den regionala utvecklingsplanen samtidigt som miljökonsekvensbeskrivningen för samma regionala utvecklingsplan visar på en uppsjö av sämre miljöaspekter och ökat bilanvändande med detta alternativ rimmar väldigt illa med miljöprofilen. Samtidigt förespråkar miljöpartiet i sitt remissvar till regionplanen en kraftig satsning på kollektivtrafik, vilket vi ser som mycket positivt. Här måste miljöpartiet välja; en effektiv och bra kollektivtrafik förutsätter en tät stadsbyggd, vilket regionplanen mycket tydligt påvisar. Det går inte att kräva mer kollektivtrafik och samtidigt förespråka en stadsbild som oundvikligen leder till minskad kollektivtrafik och ökad bilism.

YIMBY konstaterar i sitt remissvar till utvecklingsplanen följande:

"Som vi påtalade redan i inledningen förespråkar YIMBY alternativ Tät. Inom så gott som samtliga områden som avser miljö såsom energieffektivitet, kollektivtrafik, skydd av grönområden, koldioxidutsläpp, strandskydd med mera så utkristaliserar sig alternativ Tät som en mycket tydlig vinnare. Att alternativet dessutom går bättre samman med en mängd andra positiva aspekter som t.ex. integration och attraktivitet ger än mer underlag för att välja alternativ Tät.

I Miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs dagens bebyggelsesituation i Stockholm med att 45% av befolkningen bor i regioncentrum, 25% i inre förort och 30% i yttre förort. Med alternativ fördelad skulle detta förhållande kraftigt försämras med en fördelning av 25% i regioncentrum, 30% i inre förort och 45% i yttre förort. En sådan fördelning vore ur miljösynpunkt djupt olämplig och närmar sig alltmer den amerikanska bilstaden i sin utformning. Är det enorma och glesa småhusområden, mängder av flerfiliga motorvägar, stora problem med luftföroreningar och en skövling av alla kvarvarande grönytor som är målet för Stockholms utveckling så är det rätt väg att gå, annars inte.

Alternativ tät är klart bättre med en fördelning av 45% i regioncentrum, 30% i inre förort och 25% i yttre förort. Värt att notera här är dock att förhållandena endast ytterst marginelt förbättras jämfört med dagens situation. Det är inte tillräckligt då Stockholm redan idag har stora problem med utspridning och urban sprawl.

Även vad gäller nyproduktionen av bostäder finner vi alternativ Fördelad oacceptabel. Att lägga 47% av nyproduktionen i småhus i en region som växer så kraftigt som Stockholm är inte realistiskt. De markytor som skulle behöva tas i anspråk för boende och ny infrastruktur skulle bli enorma. Likaså skulle miljöpåverkan i en sådan utveckling bli oacceptabel. Här är alternativ Tät med 78% i flerbostadshus och 22% i småhus ett avsevärt mer realistiskt alternativ.

I båda strukturalternativen räknar man med att kollektivtrafikens andel av resandet kommer att minska. Från 42% till 38% i alternativ tät och ner till 35% i alternativ fördelad.

Att andelen kollektivtrafiksresenärer per capita beräknas minska är oacceptabelt. Utvecklingen i den växande storstadsregionen Stockholm måste istället gå i den andra riktningen med en ökande andel av kollektivtrafikresenärer. Här måste krafttag tas och inriktningen i utvecklingen ändras så att ett sådant mål kan uppnås."


YIMBY drar den logiska slutsatsen av detta, nämligen att alternativ tät är rätt riktning att gå, men att det inte räcker. Vi förespråkar således än ännu tydligare inriktning på tät stadsbyggnad.


Resultatet av stadsutglesning (alternativ Fördelad i RUFS 2010). Bild: Eniro


Resultatet av tät blandstad. Bild: Wikipedia.

Svenska Dagbladet skriver:

"Stockholm får priset trots att partikelhalterna på sorgebarnsgatan Hornsgatan fortfarande bryter mot EU:s miljönormer.

- Där behövs åtgärder, men jag hoppas att Moderaterna kan se att det här kan bli en nystart för att börja satsa mer på miljöpolitiken i Stockholm, säger Yvonne Ruwaida.

Ulla Hamilton tycker att utmärkelsen är ett fantastiskt kvitto på Stockholms miljöarbete och slår ifrån sig Ruwaidas kritik.

- Det är väldigt tråkigt att hon är magsur i en sådan här situation. Det här är något alla partier har delaktighet i, för miljöarbetet är något som har pågått i 30 år. "


Även här får vi se exempel på politiskt spel men inte så mycket insikt över helhetsbilden. Arbetet med en förbättring av situationen vid Hornsgatan pågår, men vi får se var det landar. Att bygget av citybanan äntligen har kommit igång är naturligtvis lysande (detta arbete har dock pågått länge och där har företrädare för båda blocken varit både drivande och stoppande).

Den sittande majoriteten har höjt parkeringsnormen, vilket knappast ligger i linje med bra miljöarbete. Att sätta en politisk miniminivå för det antal parkeringsplatser som måste uppföras rimmar illa med att ge Stockholm ett miljöpris. Att den satta nivån dessutom ligger långt över faktiskt bilinnehav i Stockholm gör det hela än mer orimligt. Samtidigt har moderaterna i Stockholm allt tydligare tagit ställning för den täta staden, vilket är mycket välkommet. Men det gäller att återigen se helhetsbilden och förstå skillnaden på hur man löser trafikfrågan i en tät stad ställt mot glesa förorter och villaområden. För att alliansen i stadshuset ska kunna föra en seriös stadsbyggnadspolitik måste den politiskt styrda parkeringsnormen avskaffas.

De borttagna förmånerna för miljöbilar har också visat ett mindre lyckat utfall, där vi nu som ett direkt resultat av detta har gått från att vara ledande i Sverige till att nu tillhöra bottenligan. Vi måste styra om mycket trafik till kollektivtrafik. Men en del biltrafik kommer alltid att behövas, och staden bör uppmuntra dem som väljer ett miljövänligt alternativ.

Trots planeringen av stadsutvecklingsområden som Norra Station, Nordvästra Kungsholmen, Kista med flera strösslas det också fortfarande ut mänger av punkthus(som få efterfrågar) i skogar och på gärden runtomkring Stockholm. Här behöver staden också ta till ett krafttag för att se till att en mer urban och tät stadsbyggnadsfilosofi också ger ett faktiskt utslag i att bevarandevärda naturområden skyddas från exploatering. Den täta, levande och attraktiva blandstaden förutsätter också en god tillgång till riktig natur.

Att priset kanske inte är riktigt förtjänat visar sig när miljökommissionären Stavros Dimas enligt Dagens Nyheter på prisutdelningsceremonin i Bryssel betonade att det är just i städerna miljöproblemen finns. Det går tvärt emot all vedertagen vetenskaplig kunskap. Varje Stockholmare släpper i snitt ut 50% mindre växthusgaser än snittet i Sverige. Ett sådant uttalande från en miljökommisionär kan inte ses som annat än ytterst anmärkningsvärt, och mycket oroande.

(DN, City)
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Johan Eriksson (24 Februari 2009 13:05):
Bland mycket man vill kommentera i denna för mig svårbegripliga slutsats sammanfattar jag så här:

Anders:

Jättebra skrivet med fokus på bristerna i Sthlm, sprawl, virrigt cykelnät och seg utbyggnad av k-trafiken, -ditt ifrågasättande är helt rätt!

EU:

Hur kan Sthlm vinna före Amsterdam som också var kandidat??? -se denna karta så förstår ni vad jag syftar på: http:​/​/​www.​tundria.​com/​trams/​NLD/​Amsterdam-​20​0​6.​shtml
 0
Jan Wiklund (24 Februari 2009 13:34):
Det kanske står så illa till att alla andra är ännu sämre?

Men visst är det sorgligt att Stockholm får utmärkelsen för så gamla meriter. Hellre hedra ett miljöhelvete som tar krafttag för att bli bättre än en stad som Stockholm som var framåt på många vis för en eller ett par generationer sen. Det gör att hela miljöhuvudstadsbegreppet får en trött prägel.

Den största plumpen i protokollet är dock förstås Stockholms planer på motorvägar för 60 mdr+ för att bereda plats för en ökning av biltrafiken på 80% - trots att man klart inser och erkänner att trängseln med dessa åtgärder bara blir värre. Vadå miljöhuvudstad?
 0
Mikael Hörnlund (24 Februari 2009 13:48):
Bra skrivet Anders och bra att du tog upp detta.

Allt går att sälja med mördande reklam och lobbying.

Rimmar väldigt illa med 60-tals tänket om nya motorvägar trots att det finns mängder med undersökningar som pekar på att inte blir bättre.

Kolla in denna reklamfilm för Mall Of Scandinavia.

http:​/​/​www.​mallofscandinavia.​se/​mall-​of-​scandinavia.​ht.​.​

"Direct Freeway Access"
"4000 indoor parking spaces"
Och allt inbäddat med "lyckliga" barnfamiljer som tar bilen för att handla en tröja, en bit ost, och eventuellt ett 6 pack 3:5or.

Jo jag tackar för den reklamfilmen som säger en hel del om vad som står i fokus när det gäller satsningar.

Finns i stort sett bara en sak att göra och det är att bygga ut kollektivtrafiken ordentligt. Inte hålla på att vela och fnutta hit o dit, en rejäl storsatsning behövs.
 0
Johan Eriksson (24 Februari 2009 13:51):
Jo det har också slagit mig att andra städer kan ha det värre samtidigt som det känns som om EU gjort lite av en "vykortsbetraktelse" av Sthlm där våra gröna kilar och utspridhet säkert känns grönt omväxlande från flera av Europas väldigt täta städer men som sagt, ingen vidare kritisk bedömning av Sthlms nuvarande och framtida bilkramarpolitik!
 0
Anders Gardebring (24 Februari 2009 14:23):
Jag har inget speciellt emot Mall of Scandinavia i sig. Sådana ställen kan bli relativt bra och väldigt storstadsmässiga, speciellt i ett kallt klimat som Sverige. Jag har besökt ett antal sådana ställen, framförallt i Asien (Tokyo, Seoul m.fl). Vi har idag ingen motsvarighet till denna typ av ställen i Stockholm. (De gallerior vi har är inte riktigt jämförbara).
Den stora skillnaden är att i dessa städer satsar man stenhårt på kollektivtrafiken. En direktkoppling till de mycket välutbyggda tunnelbanenäten är regel. Jag pratar alltså här om ingångar direkt inifrån tunnelbanan. Det är nog en rent marknadsmässig reflektion, de har fattat att man kan få in mer människor den vägen.
Jag kan här skjuta in att när jag besökte Lotte World i Seoul i vintras (stort inomhustivoli) åkte vi tunnelbana dit, och det fungerade alldeles lysande och gick snabbt. Ingång direkt från tbanan in till tivolit. På hemvägen fick vi skjuts i bil av våra koreanska värdar. Och även om vi naturligtvis uppskattade den gesten så tog det längre tid att komma hem än med tunnelbanan.
Mall of Scandinavia ser tyvärr istället ut att bli extremt bilbereoende, och det är riktigt, riktigt illa, och helt fel väg att gå. Rätt väg skulle vara att minst halvera antalet parkeringsplatser, direkt ta med en integration mot både tvärbana och tunnelbana samt kraftigt öka antalet bostäder och arbetsplatser som uppförs i området. I kvarteren närmast mall of scandinavia ska det vara butiker i bottenplanen överallt, för det vi vet är att centrum som detta blir kraftiga magneter, vilket gynnar även mindre verksamheter om de finns i närheten.
 0
Mikael Hörnlund (24 Februari 2009 15:13):
Anders:
Jag är inte emot Arenan (om det nu var någon som trodde det)i sig och det omkringliggande området, även om jag tycker att Solnas politiker har lyssnat lite väl mycket på Nimbyargumenten. Det är beklämmande att bilen har fått satt normen igen. Denna sida tycker jag är ganska symbolisk just för detta. Titta på de 5 symbolerna. :-) Talar sitt tydliga språk tycker jag.

http:​/​/​www.​mallofscandinavia.​se/​national-​arena/​communi.​.​

"Nearly one third of the Swedish population lives within 90 minutes journey of the arena.Travelling to and from Arenastaden will be easy and comfortable and the area will have the capacity for 300 busses and 4000 cars. New motorway exits and entrances for the E4 and E18 will be built and Arenastaden will even have its very own railway and commuter train station- Solna Station. From here it will be a leisurely 10 minute walk to Arenastaden. The area is also within walking distance of two metro stations: Solna Centrum and Näckrosen. In addition a new tram line and several walking paths and bicycle lanes will be built."

Sista raden tar upp tvärbanan, borde vara tvärtom att 90% informationstexten handlar om att en storsatsning på kollektivtrafiken kommer att ske.

Gångavstånd från Solna Centrum? 2 kilometer att vandra, -om du vet vilken väg du ska ta, och vägen dit är inte självklar. Hoppas på förändring där i och med planerrna för Solna City.
 0
Anders Gardebring (24 Februari 2009 15:27):
Mikael:
Nej, det trodde jag inte :)
Jag ville bara för egen del redovisa min ståndpunkt, att jag varken ser arenan eller "mall of scandinavia" som problem i sig själva. Problemet är istället planeringen kring dessa, som är inriktad på gles bilstad och inte tät blandstad.
 0
Theodor Adolfsson (24 Februari 2009 15:27):
Likväl som det kanske är pest eller kolera att välja bland Europas städer så är det som urbanist pest eller kolera man har att välja på i Stockholmspolitiken.

Hamburg ska tydligen bli miljöhuvudstad året efter. Jag vet inte mycket om Hamburg men förknippar det spontant med det mesta som inte är miljövänligt. Någon som känner till mer om staden?

I dagens bloggskörd hittade jag denna pärla: http:​/​/​perzec.​wordpress.​com/​20​0​9/​0​2/​24/​stockholms-​mang.​.​ där det påstås att cykelbanor förmodlingen inte är en miljömässigt central satsning medan däremot motorvägen förbifarten är viktig att bygga för att minska miljöpåverkan. Skrattet fastnar dock i halsen när man inser att han är Yimby-sympatisör och kanske till och med medlem. Inte blir vårt rykte bättre av att förekomma i sådana sammanhang, även om det knappast är något som Yimby som organisation kan lastas för. Många verkar dock tro att Yimby:ism går ut på att vara för alla motorvägar och externa köpcentrum som planeras.
 0
Johannes Lilleberg (24 Februari 2009 15:30):
Enligt rapporten släpper varje Stockholmare i snitt bara hälften så mycket växthusgaser än snittet i Sverige. Det är ett fint kvitto på att Storstäder är en bra lösning för miljön. Rapporten visar också att endast 8% av tranporterna inom innerstan sker med bil. Det kan jämföras med att 35% av transporterna till innerstan utifrån förorten sker med bil. Detta är ytterligare ett exempel på hur energieffektiv en tätare stadsbebyggelse är.

Därför tycker jag det är synd att DN citerar en miljökommissionär som säger att miljöproblemen finns i städerna. Visst släpper Stockholm ut mer växthusgaser än andra städer men det är ju för att vi är fler. Per capita är storstäder i regel bättre för miljön enligt alla rapporter och experter jag tagit del av. Synd då att en miljökommissionär öser ur sig en klantig kommentar som får det att låta som om staden är ett sämre alternativ för miljön än glesbygder. Eller är det DN på ett missvisande sätt citerat kommissionären?
 0
Anders Gardebring (24 Februari 2009 15:43):
Tack Johannes! Det hade jag missat och det är ju minst sagt anmärkningsvärt! Jag har kompletterat blogginlägget.
 0
Theodor Adolfsson (24 Februari 2009 15:46):
Johannes Lilleberg: Samtidigt är det inte nödvändigtvis så enkelt som att ställa glesbygd och stad mot varandra. Trots allt så är staden beroende av den del av glesbygden som producerar mat, skogsprodukter, metaller osv. För att denna produktion ska fungera kan det möjligtvis även krävas ett visst befolkningsunderlag av andra människor, för att skapa en nödvändig infrastruktur för producenterna.

Dock borde en del av glesbygden ur denna aspekt vara onödig och man skulle uppnå en miljövinst om dessa människor istället bodde i en stad, antar jag. Men att överge hus och infrastruktur på en plats för att istället bygga nya på en annan är förstås en form av resursslöseri. Det finns många aspekter att tänka på och det är inte så uppenbart som att bara mäta hur mycket växthusgaser som olika kategorier av människor släpper ut, skulle jag tro.
 0
Anders Gardebring (24 Februari 2009 15:49):
Theodor:
Visst är det så. Men det är fortfarande häpnadsväckande att ställa stads mot glesbygd på det sättet. Många lever fortfarande kvar i tron att man är miljövänlig bara man har träd utanför fönstret tyvärr.
 0
Johannes Lilleberg (24 Februari 2009 15:57):
Här är några citat från rapporten:

Stockholm has average to good performance on the transport indicators such as length of cycle network, access to frequent public transport, and car share of short trips, although some comparable information is not available.


Inte någon märkvärdigt bra betyg för kollektivtrafik alltså. Däremot får kollektivtrafiken i innerstaden bättre betyg i en annan del av rapportern. Hamburg fick mer poäng än Stockholm men av någon anledning som jag inte förstår blev Hamburg European Green Capital 2011 istället. Om jag tolkar rapporten rätt så gillar utvärderarna stadens strategi att förtäta genom att ”bygga staden inåt” samtidigt som man ökar tillgängligheten till grönområden.
 0
Johannes Lilleberg (24 Februari 2009 16:04):
Theodor:

Bra att du nyanserar debatten. Som Anders nämner så tror jag däremot att det är viktigt att vi blir av med den gamla uppfattningen att städer skulle vara ett större miljöproblem än landsbygden. Har vi den uppfattningen bland väljarna så blir det svårt att bygga ekologiskt hållbart i framtiden.
 0
Leonardo Frithunanthz (24 Februari 2009 16:14):
Utmärkt inlägg av dig Anders Gardebring!

Kortfattat kan jag tycka att det är högst märkligt att Stockholm av alla städer i Europa kan få det här priset när det finns städer, både större och mindre, som har kommit så himla mycket längre än just Stockholm i miljöarbete, kollektivtrafik, tät stad, etc...

Nåväl.

Johan tar upp en bra förebild, Amsterdam.

Jan W: Jag tror definitivt INTE att de andra är sämre. Det måste ha skett något missförstånd här. Och visst är det konstigt att man premieras baserat på gamla meriter.

"Den största plumpen i protokollet är dock förstås Stockholms planer på motorvägar för 60 mdr+ för att bereda plats för en ökning av biltrafiken på 80% - trots att man klart inser och erkänner att trängseln med dessa åtgärder bara blir värre. Vadå miljöhuvudstad?"

Jag kunde inte ha skrivit det bättre.


Mikael Hörnlund:

"Bra skrivet Anders och bra att du tog upp detta.

Allt går att sälja med mördande reklam och lobbying.

Rimmar väldigt illa med 60-tals tänket om nya motorvägar trots att det finns mängder med undersökningar som pekar på att inte blir bättre. "


Visst är det så.

Johan Eriksson:

"Jo det har också slagit mig att andra städer kan ha det värre samtidigt som det känns som om EU gjort lite av en "vykortsbetraktelse" av Sthlm"

Huvudet på spiken!


Hamburg tycker jag inte heller är något sådant där "wow"-exempel.
Det finns bara i Tyskland en uppsjö av städer som har lyckats mycket bättre med alla dessa kriterier. T.ex. Freiburg, Karlsruhe, m.fl.
 0
Magnus Orest (24 Februari 2009 17:07):
"Det är ju klart att en stad med en massa grönska måste vara miljövänlig." Något annat resonemang kan jag inte se bakom den här utmärkelsen, för Stockholm är verkligen inte en miljövänlig stad på andra sätt och vis.
 0
Gustav Svärd (24 Februari 2009 18:01):
Att Stockholm skulle vara miljövänligast i Europa tvivlar jag på. Känns som de tidigare skribenterna pekat på som om man tittat på ett vykort och sett att det finns öppet vatten och en massa träd. Att vårat miljöparti officiellt förespråkar att regionen ska växa så att bilismen ökar med 80% på 20 år...
 0
Niklas (24 Februari 2009 19:07):
Det farliga med detta är att man riskerar att luta sig nöjt tillbaka och tro att allt är bra som det är. Utglesningen fortgår och innerstadens andel av storstaden blir bara mindre och mindre.

Det finns så mycket kvar att göra...

Jag gissar på att en av anledningarna är att en stor andel i Stockholm åker kollektivt. Fast detta måste sättas i relation till att, medan valet i Köpenhamn står mellan gång, cykling, bil och S-tåg, står det i Stockholm mellan bil och pendeltåg/t-bana. För det stora flertalet är gång/cykling inte ett alternativ
 0
Magnus Orest (24 Februari 2009 19:11):
Än värre är att utvecklingen går åt fel håll för cyklingen. Cykelbanor tas bort, och de som finns i innerstan fungerar främst som p-platser, lastzoner och taxistolpar. Jag undrar om man från EUs sida tagit hänsyn till faktiska förhållanden när man gjort den här bedömningen, eller om man bara gått på "målsättningar", dvs som det är på papperet.
 0
Erik Sandblom (24 Februari 2009 23:17):
Kul att Stockholm får miljöpris! Jag instämmer i att priset kan ifrågasättas, men det är jättebra att saken kommer upp för diskussion!

Något jag retar mig på är elbilar i storstäder. Det finns en inbyggd målkonflikt mellan att försöka minska antalet bilar i stan och samtidigt bygga ut elbilstrafiken. Det är som hälsoglass och lightcigaretter -- man ska inte inbilla sig att de är en del av en hälsosam livsstil.
 0
Gustav Svärd (24 Februari 2009 23:33):
Elbilar är, som jag ser det, framtiden för bilindustrin. Detta kommer avhjälpa utsläppsproblemet och öka effektgraden för motorerna, ja, men i stadsplanering finns det andra problem massbilismen skapar! Bilar tar plats. MYCKET plats. Byggs det mer plats så kommer det till bilar som fyller upp den nya platsen illa kvickt.
Dessutom kommer det fortfarande vara mer energieffektivt att åka tillsammans i en spårvagn eller ett tåg än att sitta i en himla massa egna metallklumpar.
 0
Christian (25 Februari 2009 03:52):
Den amerikanska tidsskriften Reader's Digest magazine utsåg Stockholm till världens mest miljövänliga stad förra året.

"Stockholm is the world's greenest, most livable city"

"Environmental legislation, energy prices, waste production and disposal and available parkland were among the factors considered."


http:​/​/​www.​thelocal.​se/​8578/​
 0
Sven R (25 Februari 2009 07:18):
Jag tycker att en aspekt saknas här bland en del Yimbyister. Ni talar om miljövänlighet på ett ganska teknokratiskt sätt, som en fråga om hur mycket växthusgaser varje person orsakar. Visst, i ett globalt perspektiv så spelar det roll. Men det viktigaste när man bygger en stad är hur angenäm och hälsosam den blir för stadsborna själva. På engelska, "liveable". I ett europeiskt perspektiv måste jag nog säga att Stockholm är väldigt liveable.

"Yimbystaden" är en tät kvartersstad där alla åker kollektivt, går eller cyklar. Visst, det är en typisk europeisk stadskärna som åsyftas. Men säg mig, finns det någon expansiv storstad i Europa som inte har glest sprawl utanför sin täta stadskärna? Jag tänker t.ex på några städer jag har varit i: Amsterdam, Rom och Barcelona. Alla städerna är kända för sina stadskärnor. Men de växer precis som Stockholm idag på ett mycket glesare vis, medborgarna överger staden för ett behagligt förortsliv.

Jag har också varit i italienska, turkiska och grekiska städer som är mycket täta och som ännu byggt ut kollektivtrafik eller kringleder. Liveable? Nej, glöm det.

Förespråkar jag den glesa staden? Nej, jag tycker precis som alla andra Yimbyister att Stockholm behöver mer tät stadsbyggd. Men jag känner att det hela blir lite för mycket svart eller vitt här ibland. Jag tror att Stockholm är värd sin utmärkelse. Och att man har kommit dit där man är idag genom små steg, t.ex Hammarby Sjöstads lösningar, cykelvägnätet, säker gatumiljö osv... och justa parker! Grattis alla Stockholmare! :-)
 0
Hans Berglund (25 Februari 2009 08:39):
Har inte hunnit med att läsa hela artikeln eller alla era kommentarer. Men kan det vara så att en av anledningarna till utmärkningen för Stockholm, är att Stockholmsborna är väldigt bra på att återvinna? Mycket som har med återvinning faller väldigt naturligt för oss svenskar. Burkar och flaskor pantas, glödlampor och annat avfall till återvinningsstationen, vi har pappersåtervinning Matavfallen separat i gröna påsar mm.

Bara en tanke. :)
 0
Anders Gardebring (25 Februari 2009 08:57):
Sven R:
Om intrycket blir teknokratiskt är det förstås olyckligt, dock tycker jag inte att jag kan hålla med dig. Skörden av vad vi skriver om på YIMBY är ganska blandat, från integration vidare till kultur, arkitektur, miljö & klimat, hur man bygger den trivsamma staden osv. Är det det intrycket man får av YIMBY att vi är teknokratiska? Vad tycker ni andra? Finns det något vi kan ändra på i så fall?

Stockholm är relativt "liveable", och det framförallt, vill jag hävda, om man bor i just den täta kvartersstad som utgör innerstaden. Vi skulle på sina ställen behöva lite mer grönt, och på andra ställen lite mera bebyggelse, men det är ändå den del av staden som livet blir behagligast i.

Att förortslivet skulle vara behagligt håller jag inte med om. Förorter är om något just en teknokratisk produkt, framsprungna ur en dogmatisk ideologi snarare än efterfrågan. En krasst maskinell "lösning" på trångboddheten i staden, där man missade att det inte var avstånden mellan husen, utan antal boende i varje lägenhet, som var problemet. Idag är det, talande nog, just i förorterna som trångboddheten är avsevärt högre än i innerstaden. Prislägen, kötider och vad som efterfrågas visar tydligt att boende i förorten är oattraktivt för väldigt många jämfört med boende i tät stad.

Sedan har vi förstås villa och radhus också, som ju, till skillnad från förorten, är en efterfrågad boendeform. Och där finns en viss täckning för "behagligt förortsliv". Att sitta timtals i bil dagligen, behöva pussla och stressa för att få vardagen att gå ihop på grund av alla avstånd, och inte ens kunna köpa ett paket mjölk utan att sätta sig i ett ton plåt är dock inget liv som jag personligen skulle kalla behagligt.. :)
 0
Sven R (25 Februari 2009 09:21):
Just nu får jag upp en minnesbild av ett reportage på tv... David Beckham sitter i sin Ferrari och ska precis fräsa iväg från sin förortsvilla i en Madrid-förort till Reals träningsanläggning som också ligger i stadens utkant. Är han offer för dogmatisk ideologi? Nej, jag ser det snarare som att han gör som rikt folk gjorde redan på antiken, flyttar ut utanför stan där livet är lite lugnare. Av fri vilja.
 0
Sven R (25 Februari 2009 09:25):
I bilden ovan, byt ut Beckham mot Svensson, Madrid mot Stockholm, Ferrari mot Volvo, Real mot Ericsson. Jag tror att fotbollsproffset i Madrid och ingenjören i Stockholm lever ett ganska likartat liv. Den förra har mer pengar och snyggare fru. Men båda har ett ganska behagligt liv.
 0
Anders Gardebring (25 Februari 2009 09:55):
Sven R:

Läs min kommentar igen, du verkar ha missförstått mig. Jag gjorde en tydlig åtskillnad mellan förortsboende och villaboende.

För att förtydliga:
Förorter/Bostadsområden är en byråkratisk/teknokratisk produkt.
Tät blandstad, villor och radhus är däremot resultatet av en efterfrågansstyrd, naturlig, utveckling.

(Sedan finns det såklart andra problem med villor och radhus, som ett högt bilberoende och asfaltsspaghetti överallt, men då blir det en annan diskussion).
 0
Gustav Svärd (25 Februari 2009 10:04):
För att förtydliga Anders kommentarer:

"Förort" = Järvafältet, Bredäng, Norra Botkyrka
Modernistiskt planerade höghus/betongförorter alltså.
 0
Johannes Lilleberg (25 Februari 2009 10:19):
Sven R:

Jag kan förstå att en del människor vill bo i villor. Jag tycker gott vi kan ha villor för de som vill bo så. Ett problem vi däremot måste lösa är den stora mängd biltrafik och energi för uppvärmning av hus som villastäder kräver. Detta generar problem för oss andra som bor i staden. Villastäder genererar också mycket Urban Sprawl i form av köpcentrum längs motorvägar och glesa arbetsområden. Detta måste vi lösa på något sätt.

Jag tror att det vore klokt att för mångfaldens och rättvisans skull fokusera mer på tätare promenadstäder än glesare bilförorter i framtiden. När jag säger mångfald menar jag att vi knappt har byggt livliga promenadstäder under de senaste 50 åren och därför bör vi komplettera det vi redan har med mera tät promenadstad (inklusive multifunktionella parker). När jag talar om rättvisa tänker jag på alla som vill bo i tät stad men som inte har möjlighet till det idag på grund av den stora bristen på stad. Man måste idag ha några miljoner i fickan eller stått i bostadskö länge för att kunna bo i innerstaden. Och lyckas du få tag på något i innerstan så måste du bo trångt på grund av den stora konkurrensen av den lilla bit stad som finns.

I dessa tider då många vill bo inom promenadavstånd till allt och bo i energieffektiva större hus så tycker jag att det både finns efterfrågan och miljöskäl att bygga mer stad. Vi har chansen att slå två flugor i en smäll.
 0
Anders Gardebring (25 Februari 2009 10:38):
Värt att poängtera är också att villamarknaden idag fungerar rent marknadsmässigt. Då man själv som konsument kan välja att köpa en villa, eftersom sådana produceras. Men om man vill bo i tät blandstad blir det svårare eftersom det inte producerats någon ny sådan sedan 1930/1940-talet.

Vissa projekt som pågår just nu har glädjande nog potential. Det är dock fortfarande väldigt lite, och mycket av det som marknadsförs som ny "stad" är det i huvudsak bara enligt en strikt form-mässig idé, en slags stadsliknande bostadsområden.
Men Nordvästra Kungsholmen tror jag har en riktig stadspotential på kanske 20-30 års sikt, och det är en utveckling vi ska bejaka och sprida.
 0
Sven Renquist (25 Februari 2009 11:18):
Anders, jag förstår att du inte använder ordet förort på samma vis som jag. Men jag tycker inte man kan göra en så tydlig uppdelning mellan villa/radhus och flerbostadshus. Nu har jag ingen total pejl på vad som byggs i Stockholms förorter, men i Gbg byggs iallafall inga betongområden längre. Flerbostadhusen är oftast mindre idag, typ marklägenheter. De boendemiljöerna skiljer sig inte så mycket från den egna villan.

Huvudpoängen i mitt inlägg var dock att många Yimbyister talar om miljön på ett ganska abstrakt sätt, som något som bara handlade om kvartifierbara saker som CO2-siffror. Jag brinner för den täta staden av rent upplevelsemässiga skäl, sådant som man känner, ser, hör, upplever här och nu. Jag vet att det är svårt att sätta ord på sådana aspekter, men för mig känns det som en mycket viktigare grund för vilken stadstyp man ska bygga.
 0
Anders Gardebring (25 Februari 2009 11:40):
Sven R:
Nej, några betongområden byggs inte. Istället är det någon slags efterapning av punkthus i 40-tals-funkisliknande karaktär som sprutas ut överallt. Och de miljöerna skiljer sig i allra högsta grad från den egna villan.

Sedan argumenterar vi ju också ofta i YIMBY att även den egna bostaden kan bli mer urban. T.ex. i form av stadsvillor. Det möjliggör eget boende, men ändå relativ närhet till varor, tjänster och gemensamma transporter.

I övrigt tycker jag att YIMBY argumenterar, och ska argumentera, för den täta blandstaden från många synvinklar. Det handlar om kultur, miljö, integration, klimat, infrastruktur, livskvalitet osv. Alla dessa faktorer talar för den täta staden :)
 0
Anders LP (25 Februari 2009 11:47):
Men det viktigaste när man bygger en stad är hur angenäm och hälsosam den blir för stadsborna själva.

Veckans citat! Skönt att höra i dessa tider då dessa aspekter verkar ha kommit i skymundan. Jag måste även hålla med om att jag också brinner för stadsförbättringen som YIMBY bör påvverka i rätt riktning. Att detta skulle leda till lägre CO2 utsläpp är en bonus som kan stärka argumenten, men det är knappast huvvudskälet i sig.
 0
Anders Gardebring (25 Februari 2009 12:55):
Fet G_:
I det kan jag bara instämma. YIMBY är urbanister för att vi gillar den urbana miljön.

Men vi ska naturligtvis argumentera för det utifrån alla de aspekter som det går att argumentera för det från.
 0
Mikael Hörnlund (25 Februari 2009 13:19):
Off topic, men, titta gärna på dessa bilder.

http:​/​/​www.​e24.​se/​lifestyle/​riktliv/​artikel_​1121821.​e2.​.​

Vem har sagt att det inte skulle fungera med blandbebyggelse? Stadsvillor och skyskrapor funkar finfint. Ok, kanske inget för Sverige direkt, men min poäng är att, säga vad man vill om detta, men visioner har de i alla fall och de förvekligar visionerna i allra högsta grad. Det är något som verkligen saknas i Stockholm, -visionerna, var är dem?
 0
Axel Strandell Erstorp (25 Februari 2009 13:50):
Fortfarande tror nog allmänheten att en miljövänlig stad är stad med mycket grönska. Miljöpartiet kommer nog aldrig komma ur träsket dem sitter i, att alla där egentligen vill odla egen mat och bo i skogen. Man kanske bör lyfta fram att desto tätare man bygger desto mindre yta tar staden upp och är man då i centrum kommer det gå att åka ut till skogen på en kortis.

Man får tänka om, från att bo i skogen och åka till staden, till att bo i staden och åka till skogen(Då kollektivt för att de flesta som bor i stan icke har bil). Sen absolut ska det finnas parker, men jag är väldigt emot stockholms typen att låta skogsbarriärer komma in och härja.

Och det där snacket om den biologiska mångfalden i skogar i stan? vafan liksom? Hade man byggt tätt så hade den mångfalden haft flera gånger så mycket fri skog utanför stan. Sen skulle man gärna se lite typ tvättbjörnar i parkerna som i central park.
 0
Mikael Hörnlund (25 Februari 2009 14:18):
Axel Strandell Erstorp
Drömmen om den röda stugan med de vita knutarna hänger sig kvar likt en cancersvulst, - ena foten i staden, den andra i Bullerbyn. Den ekvationen går inte ihop och frågan är när ska t.ex MP inse det.
 0
Axel Strandell Erstorp (26 Februari 2009 12:43):
Mikael
Precis. Känns som Center partiet har tagit den tydligaste ställning i stadsutvecklings frågan. MP önskar ju att det vore så enkelt att man bara kan byta ut bensin mot etanol och kärnkraft mot vindkraft, och fortsätta leva i skogarna, utspridda, i ensamhet.
 0
Anders Gardebring (26 Februari 2009 13:14):
Johannes Åsberg, YIMBYGBG skrev om detta alldeles lysande i Fria tidningen för en tid sedan, måste citera det igen för att det är så klockrent:
http:​/​/​www.​fria.​nu/​artikel/​75574

"Men oavsett hur klimatsmart tät blandstad är, oavsett den ekonomiska dynamik och de sociala kvaliteter som spirar ur den, är ju folk olika. Vissa uppskattar den glesa, bilberoende och segregerade staden. Vissa tycker att det är jobbigt och otrevligt att se och höra andra människor. Vissa ogillar att grannarna är ”annorlunda”. Vissa blir sura när det är krångligare att köra bil än att gå eller cykla.

Har man inte rätt att tycka så? Jo, visst har man rätt att tycka så, om man vill. Men man kanske inte längre kan förvänta sig att samhället aktivt ska stödja och subventionera en asocial och miljöfarlig livsstil. Man kanske inte längre kan bosätta sig mitt i smeten och kräva att alla ska respektera ens behov av att slippa andra människor. Man kanske blir tvungen att göra ett val, att antingen fullt ut förverkliga sin eremitfantasi och flytta ut i vildmarken eller ge upp narcissismen och bete sig som en civiliserad medborgare. Staden är ju, när den får vara stad, en utomordentlig skola i demokratiska medborgardygder. Här konfronteras vi med våra medmänniskors olika beteenden och åsikter, här lär vi oss den ”vänliga distans” mellan främlingar som är nödvändig för en fungerande stadskultur, här är vi kort sagt hela tiden tvungna att förhålla oss till någon annan än oss själva.

Det här är viktigt att hålla i minnet. I den täta, miljövänliga blandstaden kommer vi att komma varandra närmare, både på gott och ont. Det kommer att bli fler konflikter, fler viljor som måste samsas. Vi behöver bli bättre på att leva tillsammans i en framtid när vi inte längre har råd, vare sig socialt, ekonomiskt eller ekologiskt, att isolera oss från varandra. Vi kommer att behöva bli mer toleranta, i ordets ursprungliga betydelse, alltså tåla mer, stå ut med mer. Men vi kommer också att behöva bli mer hänsynsfulla, visa mer respekt mot varandra. Och vem vet, det kanske inte enbart är något dåligt. I snart åttio år har vi haft en stadsplanering som utgått från att staden är något oönskat, något varje sund människa försöker slippa. Vi har haft en stadsplanering som kämpat för att utplåna det urbana och som gjort den mest egocentriska medborgaren till norm.

Nu räcker det. Det är dags för ett nytt stadsbyggande. Det är dags att bygga stad."
 0
Mikael Hörnlund (26 Februari 2009 13:47):
Anders:
Klockrent skrivet av Johannes Åsberg.

Steg 2 i allt detta måste då vara att "lära" människor att bli storstadsmänniskor. Jag ska ge ett exempel som är riktigt störande. Ta en promenix längs Drottningatan en lördag och se hur människorna beter sig mot varandra. Blicken är rakt fram och är det någon ivägen så finns det ingen respekt för det. Om personen i fråga skulle smälla ihop med dig,(som händer mer än 1 gång) förvänta dig inte att få en ursäkt. Ytterst sällan någon ber om ursäkt i den här staden i offentliga sammanhang. Bege dig till London och titta på hur människorna beter sig där. Är det någon som krockar med dig så får du direkt höra "Oh, excuse me, I'm sorry". Naturligtvis så har Londonborna lärt att att leva tätt inpå varandra och att inte inskränka allt för mycket på den andras personliga sfär.

Och jag ser en koppling mellan det Johannes Åsberg skrev och hur människor uppför sig "på stan". Vill ha kakan och äta den, en foten i staden den andra i Bullerbyn. Kalla det för vad du vill. Vi svenskar har inte lärt oss att leva tätt inpå varandra, och det kanske därför nimbyismen är så utbredd som den är. Vi tar för givet att vår personliga sfär ska sträcka sig längre ut än 15cm från våra kroppar. Helst 50 meter, för annars inskränker du på det som är "mitt", dvs "Bygg, men inte här"
 0
Anders Gardebring (26 Februari 2009 13:54):
Mikael:
Jag håller med, och håller inte med. Jag uppfattar det som blandat i Stockholm. En del har inte alls pejl på det där med att leva i storstaden, medan jag upplever andra som ovanligt "kosmopolitiska" trots stadens trots allt ganska ringa storlek. Det som kommer att vara riktigt intressant på 10-20-30 års sikt är att vi kommer att få se en växande generation av människor som är uppvuxna med Stockholm som stor stad. Det kommer att göra en hel del tror jag.
 0
Mikael Hörnlund (26 Februari 2009 15:09):
Anders:
Tack o lov för det att det inte är ALLA som har dålig pejl på storstadslivet. :)

Mina erfarenheter sedan jag flyttade hit för ca 20 år sedan är att; i början så märkte jag ganska snabbt att det rådde en småstadsmentalitet i Stockholm. Jag är själv uppvuxen i en liten stad så jag hade verkligen något att gå på.

Det som har skedde med en början för ca 10 år sedan var att, nu pratade man om Stockholm som storstaden och metropolen. Det ledde till att pubar, restauranger, caffe latte ställen, you name it, ploppade upp ur marken. Pubarna började stänga kl 03:00, -bara en sån sak. :) osv, osv. Effekten av det blev att många blev kaxiga av att leva i "metropolen Stockholm". Denna kaxighet lever kvar än idag i allra högsta grad, en kaxighet uppblandad med någon slags kylighet. Denna kaxighet/kylighet fanns inte i samma utsträckning som idag när jag var nyinflyttad, -snarare tvärtom skulle jag vilja säga. Allt denna kaxighet/kylighet kommer nog ebba ut inom den tiden du nämner, -förhoppningsvis i alla fall.

Att vi just nu lever i en brytningstid står ganska klart, Yimby är ju ett levande bevis för detta. Många är jäkligt trötta på det som byggs och hur det planeras. Om vi nu säger att lever i en storstad och en metropol, ja, då är det enkelt, upp till bevis säger jag. Av med skygglapparna, slå näven i bordet och visa modet att BYGGA STAD, inte VILJA bygga stad, - det är en stor skillnad på att vilja något och att verkligen göra något, (med riktning mot stadsplanerare/arkitketer osv)
 0
Anders Gardebring (26 Februari 2009 15:30):
Word på det Mikael!
För övrigt mår även Stockholm bra av att andra städer utvecklas och urbaniseras. Det kan avhjälpa den kaxighet/kylighet som du pratar om.
 0
Mikael Hörnlund (26 Februari 2009 15:51):
Helt klart Anders att Stockholm verkligen skulle behöva få intryck från andra städer ute Europa och övriga världen. Allt kretsar inte runt Stockholm, -som att Stockholm skulle vara Europas mittpunkt. Det behövs verkligen krafttag för att få till förändringar.

Läste just nu en PDF fil som Solna har knåpat ihop och bara namnet säger en hel del. "Solna - The City Of The Future"

http:​/​/​www.​activemediapartner.​com/​bilagor/​20​0​8/​SOLNAST.​.​

I den pratas det mycket om att 5 nya stadsdelar planeras. I mina ögon så ser det inte ut som stadsdelar, det är 5 nya isolerade områden som planeras.

Järvastaden har ingen koppling mot Ulriksdal
Ulriksdal har ingen koppling mot Frösunda
Frösunda har ingen koppling mot Arenastaden
Arenstaden har ingen koppling mot Solna Centrum

När ska politiker/planerare sluta att kalla saker för vad de inte är. Säger man att man ska bygga en stadsdel, då är det upp till bevis att man gör det också. En stadsdel är för mig en del av staden och denna del är sömlöst integrerade med den övriga staden.

Lite kul läsning men som ändå är hiskeligt irriterande. :-)
Detta kan man läsa på Unibail-Rodamcos hemsida om Solna Centrum.

Renoveringen av Solna Centrum 2001
inför det nya millenniet fokuserade på ljus och rymd. Solna är en pulserande stadsdel norr om Stockholm. Den växer snabbt och
köpcentrumets målsättning är att att fylla de växande kundbehoven. Det finns mycket kommunal service i köpcentrumet vilket bidrar till höga besökssiffror. Heltäckande allmänna kommunikationer och stora parkeringsmöjligheter gör att det är lätt att ta sig hit.


Solna är en PULSERANDE STADSDEL norr om Stockholm. :-)) Sen när undrar jag?
 0
Erik Sandblom (26 Februari 2009 20:29):
Mikael Hörnlund och Axel Strandell Erstorp, ett av de stadsvänligaste initiativen som kommit på decennier är trängselskatten, och den kom till för att miljöpartiet drev den hårt. Storskalig biltrafik är ett effektivt sätt att glesa ut stan och förstöra stadsmiljöer som annars är attraktiva. Järnväg är å andra sidan en koncentrerande kraft eftersom marken nära järnvägstationer är mycket attraktiv. Järnvägen är ytsnål också; ett enda pendeltåg har 740 sittplatser. Även där är miljöpartiet en pålitlig kraft som verkar för stadsvänlig infrastruktur.

Biltrafiken är till stor del onödig. Hälften av alla bilresor i Sverige är kortare än fem kilometer, och att hälften av befolkningen bor inom fem kilometer från sina arbeten. Källa infrastrukturpropositionen 2008 sidan 150. Det tar 15-20 minuter att cykla.

Jag kan hålla med om att miljöpartiet i Stockholm ibland håller för hårt på små gröna plättar. Här verkar moderaten Mikael Söderlund ha drivit en mycket bättre linje med förtätningar som tillför något till staden, och de flesta verkar uppskatta det nu när man ser att det blir bra. Samtidigt har Mikael Söderlund gått i helt fel riktning i trafikfrågan, och försökt trycka in ännu mer biltrafik och parkering i Stockholm.

Jag tror de flesta partier har något bra att bidra till att göra städerna bättre.
 0
Jan Wiklund (27 Februari 2009 13:04):
Beträffande villor undrar jag hur efterfrågade de skulle vara om köparen fick betala för de extra investeringar i infrastruktur som behövs på grund av det ökade markbehovet... Det är lätt att kalla något för omtyckt och efterfrågat när andra betalar.
 0
Niklas (27 Februari 2009 14:10):
Erik:
Ja alla partier verkar goda och dåliga sidor. Skulle man inte kunna plock russinen ur kakan. Mp:s syn på p-norm och kollektivtrafik och M:s syn på stadsbyggnation och täthet.
 0
Anders Gardebring (27 Februari 2009 14:54):
Niklas:
Plocka båda? Ja, det är väl där YIMBY finns, eller hur? :)
 0
Johannes Lilleberg (27 Februari 2009 14:57):
Villa i glesort är på nästan alla sätt dyrare än lägenhet i innerstad. För villorna går det åt mer mark, mer material, mer energi för både konstruktion och drift. Transporter till och från hem blir dyrare (tänker på bil kontra kollektivtrafik). Nästan all infrastruktur blir dyrare.

Det enda "kruxet" är att lägenheterna i innerstan har sådan låg tillgång i förhållande till efterfrågan. Eller finns det fler anledningar till varför lägenhetspriserna är så höga?
 0
Theodor Adolfsson (27 Februari 2009 18:20):
Erik Sandblom
Storskalig biltrafik är ett effektivt sätt att glesa ut stan och förstöra stadsmiljöer som annars är attraktiva.

Solna är också ett mycket bra exempel på det.

Johannes Lilleberg
Det enda "kruxet" är att lägenheterna i innerstan har sådan låg tillgång i förhållande till efterfrågan. Eller finns det fler anledningar till varför lägenhetspriserna är så höga?

Det beror nog lite på vilka innerstadslägenheter man pratar om. De flesta vill bo så centralt som möjligt och alla kan inte bo lika centralt. Även om nya täta stadsdelar till viss del skapar sin egen centralitet kommer vissa stadsdelar att vara mer centrala än andra och därför betinga ett högre pris än mer perifera stadsdelar och gles bebyggelse.

Alltså: innerstadslägenheter behöver inte vara dyra, men de centrala innerstadslägenheterna lär vara det eftersom platsen där är begränsad. Däremot är platsen för innerstad inte begränsad på samma sätt, utan efterfrågan kan där fyllas fullt ut oavsett hur hög den är.
 0
Anders Gardebring (27 Februari 2009 19:24):
Precis. Problemet vi har är att det finns så lite stad. Centralitet kostar alltid, men stad borde inte behöva göra det.
 0
Jan Wiklund (1 Mars 2009 15:54):
Och problemet är att skattebetalarna subventionerar utglesning. Den som bor i en villa slipper betala den gigantiska infrastruktur hans utglesning kräver.

Medan den som vill bo centralt och tätt måste betala högre marknadspris än det samhällsekonomiskt kostar, beroende på att kunderna slåss om en bristvara.
 0
Sven Renquist (2 Mars 2009 00:27):
Jan, har du några siffror som bevisar din tes? Jag tror du är helt ute och cyklar. Staten drar in gigantiska summor på bilismen genom energiskatterna som ju direkt är riktad mot dom som utnyttjar infrastrukturen. Dom högre bygg- och uppvärmningskostnaderna betalas också av villaägarna själva. Visst är tät stad mer resurssnål än gles, men försök inte lura i någon att inte det är användarna själva som betalar. Dom kanske tycker det är värt pengarna, eller hur?

Att på felaktiga grunder moralisera över en grupp med andra preferenser än du själv försvagar bara kampen för ett tätare och vackrare Stockholm. Tänk på att över hälften av alla svenska har det egna huset som boendedröm. Tror du att du lyckas övertyga någon av dem? "Jag ville egentligen bo i villa men jag flyttade in i lägenhet av solidaritet med vårt nya miljöfascistiska samhälle". Jo, tjena!

Det var det jag skrev i inlägget högre upp. Vissa Yimbyister borde sluta utgå från att den egna livsstilen och livssituationen ska vara norm för alla. Vi lever i ett rikt och demokratiskt samhälle, och att försöka låta så många olika livsstilar som möjligt få plats i staden är en självklarhet.
 0
Theodor Adolfsson (2 Mars 2009 01:51):
Sven Renquist:

Vad menar du med miljöfascism? Det är ett begrepp som jag bara sett användas av förnekare av global, människoskapad uppvärmning.
 0
Sven Renquist (2 Mars 2009 13:06):
Theodor, den som använder ordet miljöfascism vill få dig att reflektera över vad t.ex Jans moraliserande över villafolket skulle få för konsekvenser omsatt i praktisk politik. Det går utmärkt att ta miljöproblem på allvar och att värna om ett frihetligt samhälle.
 0
Jan Wiklund (2 Mars 2009 13:36):
Sven: Detta är inte moralism utan faktum. Inte heller förespråkar jag några förbud, åtminstone inte i mitt inlägg ovan; det är du som läser in det.

Få rena siffror finns. Men det är en självklarhet att om alla bodde tätt skulle vi slippa mängder med infrastruktur i form av vägar, t-banor, vattenledningar, avloppsledningar etc etc. Och alltså komma billigare undan än vi gör idag.

Göteborgs stad räknade t.ex. ut i slutet av 70-talet att en lägenhet i periferin kostar dubbelt så mycket som en lägenhet i centrum om dessa kostnader räknas med. Och villor är ännu mer markslösande och bör rimligen vara ännu dyrare. Vi kan också tänka på att Stockholms Spårvägar gick med vinst för hundra år sen då de flesta bodde i innerstan och linjelängden per invånare var liten, medan SL idag subventioneras till 50%. Stockholms planerade motorvägsprogram på 60 miljarder skulle givetvis inte heller ens vara tänkbart om folk bodde tätt och nära.

Vi har tidigare haft en diskussion på den här listan hur man bör tackla sånt här. Det är inte önskvärt att förortsborna nu måste betala för den utspridda bebyggelsens extrakostnader, eftersom de inte har haft någon möjlighet att göra samhällsekonomiskt sundare val. Men inför framtiden bör man exempelvis ta bort det absurda systemet med byggrätter som är dyrare ju centralare de ligger. Alla planer på s.k. marknadshyror bör givetvis också slopas, åtminstone så länge det inte råder konstlade brister kopplad till samhällssubventionerad utglesning.

När verkliga valmöjligheter finns - dvs de som vill bo tätt har möjlighet att göra detta - kan andra gärna få bo glest om de så önskar. Dvs givetvis under förutsättning att de betalar för det. Jag har ingen lust att betala för deras "boendedrömmar". Är detta fascism? I så fall har språkfördärvet gått långt.
 0
Carl Johan Hall (2 Mars 2009 16:20):
JW: Det där med byggrätter var intressant. Vad är det? Något slags avgift som man måste betala för att på egen bekostnad "få" bygga ett hus på sin egen tomt? Det låter som något som är tillräckligt bisarrt för att finnas...
 0
Anders Gardebring (2 Mars 2009 20:49):
Än absurdare är ju att en exploatör som vill bygga får betala avgifter för uppförda antal kvadratmeter, inte ianspråktagen mark. Snacka om att försvåra tätt byggande!
 0
Jan Wiklund (3 Mars 2009 21:45):
Och som sagt, absurdast av allt är att man tar mer betalt ju centralare och därmed samhällsekonomiskt effektivare tomten ligger...
 0
Anders Gardebring (4 Mars 2009 10:24):
Jan:
Fast vi lever trots allt i en marknadsekonomi. Centralitet är attraktivt och efterfrågat. Problemet tycker jag inte är att man får betala för centralitet, problemet är istället att det ideologiskt har skapats ett centralitetsunderskott som man nu får betala en för hög premie för. Lämpligare än att staten börjar gå in o peta i av idag marknaden styrda markpriser är ju i så fall att låta en exploatör själv ta en större del av infrastrukturkostnaderna än idag, och att parera det med sänkt beskattning. Då skapas incitament för infrastrukturmässigt effektivare byggande i centrala lägen, eftersom du där redan har en fungerande infrastruktur.
 0
Jan Wiklund (4 Mars 2009 16:07):
Kan så vara, kan så vara. Men det är ju kommunen som tar betalt för byggrätter, och det är kommunen som drabbas av höga infrastrukturkostnader när byggarna skräms bort från centrala lägen.

Man borde åtminstone kunna ställa krav på kommunerna att tänka kostnadsställesövergripande. Eller har politikerna helt släppt greppet över sina byråkratiska småpåvar?
 0
Martin Nilsson (4 Mars 2009 20:11):
"När verkliga valmöjligheter finns - dvs de som vill bo tätt har möjlighet att göra detta - kan andra gärna få bo glest om de så önskar. Dvs givetvis under förutsättning att de betalar för det. Jag har ingen lust att betala för deras "boendedrömmar". Är detta fascism? I så fall har språkfördärvet gått långt." - J.W.

Tja, det är väl ganska många drömmar som andra har som man tvingas betala för: folk som skaffar 10 barn fast de går på soc, arbetslösa som vägrar flytta från glesbygd, folk som utbildar sig till yrken utan framtid etc etc...
Tror nog att villaboende i jämförelse är en ganska lönsam grupp.
 0
Carl Johan Hall (5 Mars 2009 10:18):
AG: Nu är jag ute på tunn is, eftersom jag är dåligt insatt i vad byggrätter är. Men är det någon slags avgift för att hantera byråkratin vid nybyggen? I så fall är den väl till för att täcka en faktisk kostnad, och inte ett sätt för kommunen att tjäna pengar? Och jag kan tänka mig att byråkratkostnaden är ungefär lika stor oavsett vilket bygge det är. Då ska avgiften vara lika hög. Annars vore det som om Svensk Bilprovning toge ut en högre avgift för att besiktiga en Mercedes-Benz än en Hyundai, med antagandet att Mercaägare har högre betalningsvilja. Det blir väldigt konstigt när offentlig sektor försöker leka marknadsekonomi på områden där de själva har monopol...
 0
Anders Gardebring (5 Mars 2009 10:46):
C J H:
Jo man kan ju tycka så. Men idag blir det dyrare desto mer stadsmässigt och klimatsmart du bygger. Det blir alltså billigare att bygga lågt och utspritt, än tätt och högt.
Planreglerna tar ingen hänsyn till att kostnaderna ökar med högre hus (pga hållfasthetsregler, hissar osv). Därför slår en exploatör snabbare i taket (no pun intended) på när det inte längre är lönsamt att bygga högre, än om regelverket bara tog betalt för den nyttjade markytan istället för som idag den byggda kvadratmeterytan. Alternativt kan man tänka sig en glidande skala där det bli en procentuell minskning för varje nytt plan fram till säg plan 10, och att sedan efterföljande plan blir "gratis".
 0
Jan Wiklund (5 Mars 2009 13:51):
Martin: Jo, men hur vanligt är det? Och framför allt, hur vanligt är det att de snyltarkategorier du nämner belönas så till den grad att de inte behöver betala någonting själva för det de extrakonsumerar?

Jag är inte emot att det då och då förekommer subventioner. Traditionellt brukar subventioner försvaras när
- det finns positiva externa effekter, dvs när det är bra för alla att någon ägnar sig åt något, t.ex. skaffar barn som kan försörja oss när vi blir gamla,
- man utjämnar risker, t.ex. risk för oförskylld sjukdom,
- man utjämnar en inkomstfördelning som har uppkommit slumpmässigt och utan de missgynnades förskyllan.

Möjligen kan man hitta fler skäl.

Men inget av dom är tillämpligt i det här fallet.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8641 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter