Utskrift från www.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om Centrala Hallunda

 

Hallunda centrum i förgrunden med övrig bebyggelse intill. Längst bort till vänster i bakgrunden skymtar Kista Science Tower.

Botkyrka kommun har hållit samråd om ett utbyggt Hallunda Centrum, med tillförsel av nya bostäder, nya handelsytor, en ny busstation med mera. YIMBY har lämnat in ett yttrande.

YIMBY ställer sig mycket positiva till planerna att utveckla området kring Centrala Hallunda. Det finns många brister som behöver åtgärdas. Kvalitéerna finns och är några som vi redan har belyst i vårt yttrande om Hallunda Gård (YIMBY: 2009:4). Vi uppskattar att kommunen har kunnat föra en dialog med Hallunda centrum och SL. Vi är också mycket glada över att kommunen har valt att anlita ett arkitektkontor. Vi kan bara instämma i RB Arkitekturs förslag och att den ligger närmast målbilden som ska utgöra grund för det fortsatta arbetet.


Illustration RB Arkitektur

Det står klart och tydligt att kommunen vill utveckla området och forma en fotgängarvänlig och funktionsblandad plats. Följande går att läsa:

"- Mötesplats i det offentliga rummet, torgbildning.
 - Bättre och tryggare koppling till tunnelbana
 - Utbyggnad av Hallunda centrum
 - Nya centrumnära bostäder
 - Nya kontorslokaler
 - Ombyggd och mer yteffektiv bussterminal i nytt läge
 - Avsmalning av Hallundavägen, samt trafiksäkerhetsåtgärder."


YIMBY instämmer i samtliga punkter. Det behövs en mötesplats där flöden kan mötas och skapas, där kommers (också utomhus) och annan service kan vända sig utåt mot människorna och inte inåt som det mestadels är idag.

Det behövs en tryggare och funktionsmässigt effektivare länk mellan tunnelbanestationen och Hallunda centrum. "Den gröna gången" upplevs idag som otrygg, smutsig och mörk. Det här är något som kommunen fick höra ett flertal gånger under samrådsmötet. Den bör rivas. Vi föreslår här en trappa, med hiss för rörelsehindrade, ned till gatunivå där ett övergångsställe skapas. Beträffande Hallunda centrum så finns det ett problem i att många uppfattar att centrum fysiskt vänder ryggen åt människorna. På framsidan mot Hallundavägen, upplevs den så speciellt i höjd med parkeringshuset. Hela baksidan upplevs som att den ignorerar ett område som står för en stor del av hela Hallunda. Vi föreslår därför att centrum öppnas mot omgivningen istället för att vända den ryggen. Det bästa sättet att öppna centrumet i ett ganska funktionsseparerat område är att göra upp med funktionssepareringen och anlägga fler butikslokaler som vetter utåt och bygga lokaler i bottenplanen i bostadshusen.

Vi ser mycket positivt på att man vill bygga centrumnära bostäder och för att hänvisa till det tidigare yttrandet om Hallunda Gård, så vill vi upplysa de ansvariga att Hallunda och Norsborg är ett förstadium till stad. Nu är det dags att bygga färdigt staden. Hallunda och Norsborg är de områden i Norra Botkyrka som har de bästa förutsättningarna att fortsätta mot nästa steg och bli fullbordade stadsdelar istället för slumrande bostadsområden. Här finns nästan rutnätet men det skadas av att många kvarter inte är slutna. Kvarteren består istället av åttavåningars lamellbyggnader grupperade två och två. Viss förslutning tillkom på 1980-talet med envånings servicebyggnader innehållande tvättstugor, cykelförråd, m.m. Slut kvarteren helt och hållet menar vi. Det kan ske med infills. Lär av innerstadens slutna kvarter och sambandet där till levande miljöer. Inuti de slutna kvarteren kan kommunen skapa prunkande innergårdar med exempelvis lekplatser, riktiga parkmiljöer och kolonilotter. Tillbyggnader bör vara av varierande höjd och arkitektur för att bryta monotonin som finns i höjderna, designen och färgerna i dag. Vi välkomnar idén med bostäder på taket till Hallunda centrum.

Nästa blessyr mot rutnätet är att området har skadats av trafikseparering. Detta måste åtgärdas. Riv gångbroar och viadukter, ta ned gatorna till gatunivå och bygg övergångsställen. I en levande stad går människorna över gator, de avskiljs inte från varandra av broar. I en levande stad hålls människor inte separerade från varandra, de möts.

Vi är mycket glada över förslaget till kontorslokaler men dessa måste blandas med affärer och bostäder för att kunna skapa levande miljöer. Förhoppningsvis har kommunen dragit lärdom av miljonprogrammets misstag och insett att stad är den enda rätta vägen för exempelvis Norra Botkyrka. Vi menar också att Botkyrka och i det här fallet, Norra Botkyrka, behöver fler kontor. Kontoren måste vara integrerade med bostäder och service samt byggas tätt samman. Något som många Hallunda, Norsborgs- och Eriksbergsbor skulle vilja ha är en simhall. Vi inser att det inte är så långt till närmaste simhall i Fittja men många finner ändå att det är långt dit, särskilt pensionärer, rörelsehindrade och barnfamiljer. Vi föreslår att man bygger en mindre simhall i anslutning till Hallunda centrum. Det behövs också ett hotell i anslutning eller nära till Folkets hus och Riksteatern. Riksteatern är idag en populär destination för t.ex. skolklasser. Många av dem kommer långväga ifrån och det finns inget ställe i närheten där de kan övernatta. Det är viktigt för bl.a. Botkyrkas kulturindustri att ett hotell byggs. Människor kan då besöka teatern, äta och handla i Hallunda centrum samt sova på hotellet. Hotellet behöver inte vara stort och det finns en yta framför Folkets hus/Riksteatern där det skulle kunna anläggas.

Alternativt kan det byggas på den södra delen av taket till Hallunda centrum mellan 40-våningars tornet och det andra på 25-våningar som vi föreslår. Annan service som behövs är mer aktivitetsställen för barn, ungdomar, pensionärer respektive rörelsehindrade.

En ny bussterminal behövs. Den överdäckade och glasinramade bussterminalen är en idé som vi stöder. Vi skulle också vilja att kommunen dammade av studierna om snabbspårvägen i Botkyrka och utreder en hållplats för den vid Hallunda bussterminal. En snabbspårväg skulle snabbt och effektivt kunna länka samman Tumba med omnejd via Hågelbyleden och upp mot Hallunda centrum. På så sätt knyter man samman två separerade kommundelar, utan att skapa barriärer. Det är dags att se sanningen i vitögat och våga dra lärdom från övriga världen där man planerar och bygger spårvägar för fullt. En studieresa ned till Frankrike vore på sin plats. Så har man gjort i Skåne och där finns det nu långt gångna planer på att bygga spårväg. Botkyrka är en av landets snabbast växande med en årlig befolkningsökning om ca 1000 invånare. Redan nu har kommunen 80 000 invånare. YIMBY anser att Botkyrka kan lära av grannkommunen Huddinge som tillsammans med Stockholm vill bygga spårväg syd. På sikt skulle spårväg syd kunna knytas samman med spårvägen i Botkyrka genom en sträcka mellan Flemingsberg och Tumba.

En avsmalning av Hallundavägen och fler trafiksäkerhetsåtgärder vore önskvärda. Idag är det vanligt att många kör för fort på Hallundavägen och ska man kunna bygga övergångsstället nedanför tunnelbanestationen så krävs det sådana åtgärder. YIMBY ser gärna att Hallundavägen omvandlas till stadsgata och att namnet "Hallundavägen" byts ut mot ”Hallundagatan” för att ge den mer stadsmässighet.

Vi skulle vilja se fler kontors- och affärslokaler för att liva upp gatumiljön och skapa fler arbetsplatser. I dessa tider då det råder svår bostadsbrist ser vi mycket gärna att antalet bostäder blir långt fler än planerat, men att de integreras med service och kontor just för att få till den levande urbana miljön.


Västra ingången till Hallunda Centrum

Området saknar idag bra offentliga platser och mötesrum. Alla ska till centrum, men det finns få andra "destinationer" vilket gör att det inte blir några flöden. När centrum stänger "dör" Hallunda. Vi efterlyser ett riktigt torg och inte en död betongplan. Torget måste ligga intill eller omgiven av det som präglar den blandade staden; En blandning av bostäder, service och kontor.

YIMBY ser mycket positivt på förslaget till ett höghus. Höghuset skulle markera områdets identitet och bli ett intressant landmärke. Dessutom är den föreslagna designen för höghuset mycket smäcker. Vi instämmer i planförslagets slutsats att huset skulle passa väl in i topografin och den storskaliga bebyggelsen. Vi ser gärna, om ekonomiska intressenter finns, att höghuset tillåts få en höjd på ca 40 våningar och ackompanjeras av ett andra mindre höghus om ca 25 våningar. Detta för att huset inte ska bli en solitär. Det andra höghuset bör få en annan design och en annan höjd för att skapa en variation. Tornparet skulle bli en motvikt till det tänkta höghus- och skyskrapsklustret i Kista på andra sidan Mälaren. Redan idag kan man se Kista Science Tower från exempelvis Eriksberg som ligger strax ovanför Hallunda. Rent visuellt och stadsmässigt skulle det kunna bli väldigt effektivt om det gjordes rätt.


Vårt förslag på ett 40-våningars höghus ackompanjerat av ett 25-våningars höghus i det andra hörnet. I mitten skulle man kunna bygga ett mindre hotell. Illustration: YIMBY/Jonas Frejd


Video: YIMBY/Jonas FrejdDen fysiska kopplingen mellan Folkets hus/Riksteatern och Hallunda centrum måste förstärkas kraftigt. Idag är Folkets hus/Riksteatern en enklav. Gångvägen förbi Folkets hus/Riksteatern känns otrygg för många. Det är dessutom dåligt med belysning längs med hela gångvägen, vilket förstärker känslan av otrygghet. YIMBY gillar idén med ett torg, men den verkliga boven i dramat är trafiksepareringen. Borgvägen på viadukt skär av Folkets hus/Riksteatern från Hallunda centrum.
Borgvägen och övriga lodrätta vägar som passerar på viadukt måste ned till gatunivå. Vi ser också gärna att Borgvägen, Hundhamravägen och Tomtbergavägen görs om till stadsmässigt trädkantade avenyer med gång- och cykelbanor på ömse sidor om vardera väg samt att ”väg”-avsnitten i gatunamnen byts ut mot ”gata”.
 

I förgrunden Folkets hus och i bakgrunden Riksteatern.

Från plandokumenten:

"Gångförbindelse mellan tunnelbanestationen och omgivande bostadsområden samt Hallunda centrum utvecklas för att bli mer attraktiv och trygg."


YIMBY anser att den gröna gångbron måste rivas. Den är idag mörk, smutsig och otrygg. Den utgör en barriär för de som vill ta sig från Eriksberg ned till Hallunda eller vice versa. Barriären utgörs av bristen på ljus, smutsen och otryggheten som den skapar. Flera människor har blivit överfallna här.


”Den gröna gångbron” idag.

Från plandokumentet:

"Det finns ett uttalat önskemål att knyta samman tunnelbanestationen med Hallunda centrum för att utveckla ett levande stråk för passerande. Detta är också vikigt ur ett trygghetsperspekiv och ligger i linje med SL's vision "Mötesplats SL". Ett sätt att få en mer dynamisk och livlig plats i området närmast tunnelbanestationerna är att skapa plats för olika typer av kulturella eller kommersiella verksamheter. Om detta innebär att befintlig gångbro ska utvecklas eller rivas får detaljstuderas i ett senare skede. Ovanstående åtgärder gagnar även kopplingen till Eriksbergsåsen. Möjligheter för detta och utformning får studeras i kommande skeden. Eventuellt införande av närtrafik till Eriksbergshöjden bör utredas i samråd med SL."

YIMBY stödjer helhjärtat ett sådant önskemål om att förbinda Hallunda tunnelbanestation med Hallunda centrum för att skapa ett levande stråk för de passerande. Vi delar synpunkten om att det är viktigt ur ett trygghetsperspektiv och vi gillar SL:s vision om "Mötesplats SL".

Vi ser ingen anledning till att inte ta riva gångbron. Den gamla gångbron har visat sig vara ett stort misstag. Att bevara bron vore ett stort misstag när nu chansen finns att göra något åt problemet. YIMBY ser med nyfikenhet planerna på eventuell närtrafik till
Eriksberg. Vi hoppas att det här för bl.a. stadsmässighetens skull inte inbegriper spårtaxi.

YIMBY ser positivt på planerna till att skapa en mer attraktiv offentlig miljö kring bl.a. bussterminalen. Vi ser också gärna att man skapar en femte hållplats för en framtida spårväg kommandes från Tumba.


Bussterminalen. Till vänster i bakgrunden syns ”den gröna gångbron” och längst upp i ser man
Eriksberg.


YIMBY anser att Hallundavägen måste avsmalna för att få till mer stadsmässighet, men också för att stimulera säkrare bilkörning. Idag är det är det för många som kör för fort på Hallundavägen. Strax nedanför den gröna gångbron på Eriksbergsidan bör det byggas ett övergångsställe till bussterminalen/Hallunda centrum.

Från plandokumentet:

"Särskild utredning inför ett utökat centrum, kontor och bostäder krävs för att klargöra hur framtida parkeringsbehov kan tillgodoses, t.ex genom ombyggnad av befintliga parkeringsdäck.Vidare är troligtvis ytan framför Riksteatern och Folkets hus ineffektivt utnyttjad. En avsmalnad Hallundaväg frigör yta framför dessa verksamheter, som skulle kunna nyttjas för parkeringsändamål. En preliminär bedömning är att det inom programområdet finns möjligheter och utrymme för att skapa de nya parkeringsplatser som behövs för utbyggnader enligt detta program."


YIMBY anser att parkeringsbehovet måste minimeras. Hallunda centrum med omnejd måste gå från att vara sovstad till att bli ett riktigt stadsområde. Man måste också beakta att strax väster och söder om området tar Stockholms tätort slut och riktig naturmark tar vid. Här finns stor möjlighet att ge människor boendes i en tät urban miljö direkt och nära tillgång till riktig natur, utan behov av bilresor. I området finns det ett enormt antal fornminnen och några km åt sydväst ligger Bornsjön som är ett vattenskyddsområde. Hallunda/Norsborg och generellt sett hela Norra Botkyrka kan inte fortsätta att vara en bilberoende förort. Vi håller med om att service, kontor och bostäder måste bli fler men det betyder inte automatiskt att parkeringsbehovet måste öka. Det går rakt emot uttalade miljömål att skapa mer bilberoende. Parkeringsbehovet måste minskas och kollektivtrafiken byggas ut och prioriterias.

Ytan framför Riksteatern och Folkets hus bör vara de alternativa platserna för ett hotell och en mindre simhall. Idag är det många som kommer långväga ifrån för att besöka Riksteatern av olika anledningar men dessa personer har ingenstans i närheten där de kan sova över. Istället tvingas de övernatta långt därifrån.

Från plandokumentet:

"Borgvägen samt koppling mot Hallunda gård
Hallunda har nära till fina naturområden vid Mälaren. På sikt skulle Borgvägen kunna bli en grön siktaxel genom att gatustrukturen, sammanhängande gång- och cykelväg samt planteringar utvecklas. Parallellt med detta arbete pågår ett programarbete för området kring Hallunda gård, vid Borgvägens norra ände. I det arbetet studeras förutsättningarna för utveckling av ett 100-tal nya bostäder, mestadels som småhus. I det sammanhanget kan det vara intressant att på sikt utveckla Borgvägen till ett stråk. En stor utmaning i det fortsatta arbetet med Hallunda centrum ligger i att få en bra miljö längs centrumets fasad mot Borgvägen som idag domineras av lastkajer och ramper till parkeringar."


YIMBY förordar att Borgvägen blir en stadsmässigt trädkantad aveny med gång- och cykelbanor på ömse sidor av vägen. YIMBY anser också att Borgvägen bör mynna ut i en stadspark i området kring Hallunda gård. Småhus längsmed Borgvägen kommer inte att skapa några levande gatustråk då dessa typer av miljöer upplevs som mycket privata. Det är av yttersta vikt att  potentialen i möjliga sammanbindningsstråk inte förstörs genom att man i dessa lägger småhus. För att skapa ett stråk måste det finnas publika ytor längsmed stråket, vilket uppnås med en tydlig rumsbildning med publika utrymmen i husens bottenvåningar och blandade verksamheter i husen.
 
Plansidan hos Botkyrka kommun finns här.

Hela YIMBY:s yttrande kan läsas här.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Anette Furöstam (22 Februari 2009 01:11):
Bygg förbifart Stockholm fort också.Intresset för Hallunda och dess omkringliggande områden skulle direkt öka.

"15 min till Kista."

Översta bilden i horisonten talar sitt eget språk. Varför åka igenom hela stan och sedan ut igen till det jag ser från min egen balkong...

Ett sätt att knyta ihop stan är att göra ringleder som sammanbinder befintliga bostadsområden.

Kliv på bussen i Fittja och var på jobbet i Kista 15-20 min senare.
 0
Niklas (22 Februari 2009 02:28):
Leo:
Imponerande arbete! Två tunga och bra yttranden på kort tid. Gillar starkt idén om att komplettera den modernistiska bebyggelsen så att det blir stadsmässigt. Ja det går, det är jag helt övertygad om. Med någon tvärspårväg till Tumba kan det bli jättebra - En av Stockholms framtida regionkärnor.

Anette:
Nu vet jag inte om det blir dedikerade körfält för bussar på förbifarten. Den lär förmodligen bli igenköad så frågan om 15-20 minuter blir realistiskt. Möjligen gäller det strax efter att den invigts och några år efter det. Problemet med leden är att den garanterat kommer leda till grov exploatering på Ekerö, som i sin tur leder till att de nya Ekeröborna kommer täppa igen motorleden med sina bilar. En exploatering på Ekerö innebär att man exploaterar stora naturytor med dåliga befintliga kollektiva kommunikationer. I Hallunda är det å andra sidan redan explaoterat och med bättre kollektiva kommunikationer (nåja, de kunde dock varit bättre).
 0
Johan Eriksson (22 Februari 2009 09:57):
Leonard:

Onekligen intressant, kan man lyfta Hallunda (och Botkyrka) och göra det mer stadsmässigt så vore det en björntjänst inte bara för de boende, -man gråter av fantasilöshet varje gång man ankommer denna "stadens södra port" ända sedan området byggdes!

Istället så skulle man kunna få sig ett spännande möte med storstaden och här passar verkligen enorma skyskrapor. Hoppas dock mest för de boendes skull att detta "ögonsår" från miljonprogrammet moderniseras så snart som det bara är möjligt med något som säger "Välkommen till Sthlm, -och vi är stolta över att inte (längre) vara en avkrok uppe i nordeuropa"!

Anette:

För det första passeras Hallunda även utan Kungshattsleden som börjar en bit norrut vid Skärholmen.

För det andra så undrar jag hur "Intresset för Hallunda och dess omkringliggande områden skulle direkt öka" av en jättelång tunnel som varken syns eller börjar i Hallunda? (-men som däremot äter Sthlms trafikbudget för många år framöver med en prislapp på minst 25 miljarder kronor!)

Däremot har du rätt i att en ny led skulle förkorta restiden men buss på motorväg känns så otroligt amerikanskt 50- 60-tal att det ska vara i Sverige någon ser det som ett framsteg, -det finns alternativ menar jag.

Även "ringleder" (plural) "som sammanbinder befintliga bostadsområden" låter som det enda alternativet?
-bara för att förslaget innehåller skyskrapor så behöver man inte köpa en total (och förlegad, ej miljövänlig) amerikansk livsstil som redan havererat.

Slående hur starkt gamla och otidsenliga drömmar lever kvar!
(-kanske en stark reaktion Anette men ditt synsätt är ack så vanligt att jag passar på... )
 0
Niklas (22 Februari 2009 13:07):
^^
Anette:
Mellan Fittja och Kista skulle avståndet bli cirka 25 km. För att ta sig det avståndet på 15-20 minuter behöver man hålla en genomsnittshastighet på runt 85 km/h. Så snabbt kör inte ens pendeltågen i snitt. För att ta ett exempel: bussresan Orminge-Slussen (13 km, 18 min) håller ett snitt på drygt 40 km/h.

Fittja, Kista med buss skulle nog sannolikt gå på runt 40 minuter. Med kö skulle tiden säkert förlängas till uppemot en timma. Idag tar det 50-60 minuter med t-banan mellan Fittja och Kista så tidsvinsten blir marginell.
-
Ursäkta att det blev lite off topic.
 0
Tommy Hallberg (22 Februari 2009 15:05):
Det är helt helt fel att tidsvinsten skulle bli marginell då man slipper åka genom flaskhalsar som nybodatrafikplats, pampaslänken och eugeniatunneln så tidsvinsten hade inte blivit marginell liten utan omfattande stor med en tunnel på trekörfält vardera riktningen. Ville bara säga detta då länsstyrelsen har haft detta i åtanke. Om det är ett bra projekt eller inte är en annan fråga.
 0
Niklas (22 Februari 2009 15:22):
Tommy:
Om du läser en gång till kommer du se att jag jämförde bussresa på förbifarten med en tunnelbaneresa Fittja - Centralen - Kista.

T-banan passerar inte nybodatrafikplats, pampaslänken eller eugeniatunneln.

Tidsvinsten med buss på förbifart jämfört med t-bana förbi centralen är marginell. Är tidsvinsten så stor att det motiverar att man spenderar 25 miljarder? Knappast. De där 25 miljarderna kunde använts till rätt så mycket kollektivtrafik. Några t-banelinjer samt tvärbanelinjer.
 0
Theodor Adolfsson (22 Februari 2009 18:22):
Någon förbättrad framkomlighet kommer det ju inte bli med förbifarten. Framkomligheten när den är klar kommer vad jag vet vara sämre än vad den är idag, generellt. Och inom något årtionde efter att den byggs kommer antalet flaskhalsar i Stockholmstrafiken att ha ökat 8 gånger jämfört med idag. När ska man inse att det enda realistiskt sättet att förbättra framkomligheten är att satsa på en tät stad med cykel-, gång- och kollektiva förbindelser?

Då är ändå framkomligheten huvudargumentet för att den byggs. De negativa effekterna på miljön både lokalt och globalt måste förstås läggas till. För att inte tala om hur ett av huvudsyftena med leden är att skapa mer gles bilstad, vilket inte någon medlem här kan tycka är bra. Det skulle vara betydligt bättre att dumpa pengarna i Östersjön.
 0
Anders Gardebring (22 Februari 2009 18:37):
Vi har en diskussionstråd om förbifart Stockholm här:
http:​/​/​www.​yimby.​se/​forum/​thread.​aspx?​id=​14

Själv tycker jag att Leonardos yttrande är lysande. Tack också till Jonas Frejd för illustration av föreslagna byggnader!
 0
Leonardo Frithunanthz (23 Februari 2009 00:34):
Niklas:
Jag är fullständigt övertygad om att det går mycket lätt att komplettera det bebyggda med mer stadsmässiga byggnader och mer detaljer (se yttrandet för fler förslag) för att få fullborda stadskänslan i området. Så visst går det, som du säger. Spårvägsprojektet bör dammas av nu. Det är tid, tiden rinner iväg och tid är pengar samt att det är invånarnas hälsa och tid som står på spel här. Kommunikationerna mellan t.ex. Norra och Södra Botkyrka är idag bedrövliga. Studierna är redan gjorda, det är snarare att de styrande tar sitt beslut.

Johan:
Det Hallunda/Norsborg behöver är det som rabblas upp i yttrandet. Det är det enda området i hela Norra Botkyrka som har de här kvaliteterna att bli riktig stad. Ja, här skulle man verkligen kunna smälla upp några smäckra skyskrapor. Absolut. Och inte fanns det något motstånd till det på samrådsmötet, au contraire. Folk i Botkyrka är ganska så positiva till sådana här förändringar.

Anders:
Tack så hjärtligt mycket! Och som du så väl påpekar, ett stort tack också till Jonas Frejd för sina fina illustrationer! Tack Anders! Tack Jonas!
 0
Niklas (23 Februari 2009 00:44):
^^
Kul att vi hittar vi hittar YIMBY-anda i Hallunda - Människor positiva till förändring. Sådant skulle man gärna vilja se mer utav i innerstaden och närförorten.

Hur är det förresten med YIMBYS representation i Hallunda/Norsborg? Man kanske skulle kunna värva en hel del medlemmar där.
 0
Anders Anttonen (23 Februari 2009 16:45):
Leonardo:
Vad intressant att du lägger fokus på norra Botkyrka! Trevliga förslag, dessutom.
Det har gjorts lite försök att "urbanisera" Hallunda, t ex med att ersätta de platta taken mot sadeltak.
T-banan borde ha dragits UNDER Hallunda C, istället för på andra sidan huvudgatan. Likadant i Norsborg.
Kommer nöjesparken i Hågelby att bli av? Vet du något om det, Leonardo?
 0
Anders Gardebring (24 Februari 2009 09:37):
Anders A:
YIMBY hade ett möte med Botkyrka kommun för några veckor sedan, och som vi förstod det rullar planarbetet på.
Vi tryckte hårt på att det behövs en lösning för spårburen trafik vid Hågelbyparken, alltså en tvärbanelinje. (Samma linje tar vi ju också upp i Hallunda C-yttrandet här ovan).
 0
Leonardo Frithunanthz (24 Februari 2009 16:04):
Anders Anttonen:
Visst är det intressant! :-) Tackar tackar! Ja, tunnelbanan borde ha dragits där du säger.
Kommer nöjesparken att bli av? Det vet vi inte, i alla fall inte med säkerhet.

Anders Gardebring:
Ja! Och tvärbanelinjen (gammal studie som bör dammas av så snarast som möjligt!) har vi föreslagit ska dras fram på Hågelbyleden och upp till Hallunda C.
 0
Gustav Svärd (24 Februari 2009 18:27):
Leo, yttrandet är utmärkt. Som i "värt en utmärkelse". Gå in i tidigt skede i planprocessen och peka med hela handen. Tar tillvara på de uttalade målen som kommunen satt upp och visar hur det kan genomföras bättre och längden troligen mycket billigare (om din vision skulle byggas så betyder det ju klart ökade skatteintäkter för Botkyrka kommun).
 0
Anders Anttonen (28 Februari 2009 14:12):
Leo:
Kul att du känner R. Schwandl i Berlin.
Det gör jag också. Han ville att jag skulle rätta stavningen i boken "U-Bahnen in Skandinavien", Stockholms-delen. Han tackar oss båda i Urbanrail.net.
 0
nekav (5 April 2009 07:22):
25 våningars huset var mycket snyggare en den där 40 våningars huset som är extremt lam och tråkig. Den gröna tunneln har mer själ och charm en den byggnaden. seriöst!
För allt i världen ,ha inte samma fula glas struktur som t.ex kista "science" center, titta på den byggnaden och jämför den med hur snygga andra skyskrapor runt om i världen är. Varför inte ha svart glas färg på en byggnad för omväxlings skull eller guld aktigt glas? inte den den genomskinnliga blå toniga glas förgen som alltid andvänds. OM dom nu ska ha deras fula glas rakt i genom. Men 25 våningars huset ser ut som en 18-åring ritat, vilket är åt rätt håll... 40-våningars huset är tydligt ritat av en 7-åring vilket skrämmer mej. har vi 7-åriga arkitekter i sverige???? men ingen mossa på taken iallafall, tack för det... pust
 0
Mari (16 Juli 2009 21:14):
Tall buildings have absolutely nothing to do with quality of life. They are designed to earn money per square meter for the builder. They may secure more taxes for the municipality, but never enough to create the parking, schools, shops and services needed to care for the individuals using the buildings. When communities, especially in large metropolitan regions, begin to consider what it means to decrease populations and consider issues of scale, nature, beauty, and vision, then we'll experience something closer to true quality of life, environmentally healthy living conditions, and true sustainability. No buildings in Botkyrka need to be higher than 3-5 levels and no wider or longer than this either. Use the nature, water, rock, and trees that exist to frame beautiful environments that match what Sweden is all about. (And get rid of the giant signs cluttering the roadways).
 0
Niklas (16 Juli 2009 22:16):
Mari:
Hoppas det är OK att du blir besvarad på svenska (forumet är svenskspråkigt).

"Tall buildings have absolutely nothing to do with quality of life. "

Samma fråga kan ställas: på vilka sätt har låga byggnader någonting med livskvalitet att göra?

"They are designed to earn money per square meter for the builder."

Snarare är det väl användaren som vill ha ut så mycket verksamhets yta till en rimlig kostnad. Dessutom åstadkoms kortare avstånd mellan människor och verksamheter.

"They may secure more taxes for the municipality, but never enough to create the parking, schools, shops and services needed to care for the individuals using the buildings."

På vilket sätt skulle låga byggnader kunna det?

"When communities, especially in large metropolitan regions, begin to consider what it means to decrease populations and consider issues of scale, nature, beauty, and vision, then we'll experience something closer to true quality of life, environmentally healthy living conditions, and true sustainability."

Vad har du för källar på att detta skulle vara hållbart? Varför skulle storleken inverka negativt på livskvaliteten? Bevisligen föredrar många att bo i storstäder de passar inte in på din bild av livskvlitet. Hur hade du tänkt dig att man skulle minska befolkningen på metropoler? Genom tvång?

"No buildings in Botkyrka need to be higher than 3-5 levels and no wider or longer than this either."

Varför då. Åk dit så ser du att många av byggnaderna är betydligt högre än så! Behövs inte de? Ska de i så fall rivas enligt dig?

"Use the nature, water, rock, and trees that exist to frame beautiful environments that match what Sweden is all about. (And get rid of the giant signs cluttering the roadways)."

Du tänker ganska snävt: "what Sweden is all about". 80-90% i Sverige bor i tätorter. Runt hälften av Sveriges befolkning bor i de fem-sex största stadsområdena. Din bild av Sverige som ett lantligt samhälle stämmer inte.


Om du tittar på Yimbys yttranden om detta område ser du att motsättningen står mellan stads, med små avstånd, där folk kan ta sig fram till fots, ställs mot den bilberoende radhusöfortens där man bor in en isolerad enklav, där det inte finns spelrum för spontana möten.
 0
Mari (2 Januari 2012 19:54):
Till förmån för dem som inte läser svenska, men kommer jag att kommentera på engelska. Men Niklas, jag kan svara på dina kommentarer också. First, Niklas, I do not have to "go to Botkyrka or Hallunda". I live here, unlike many of those who draw plans for the area without knowledge of it. Second, human scale is something that artists and architects have understood for centuries. Only architects (or perhaps church and political rulers) who have over-sized egos feel that giant buildings need to dominate a landscape. Low buildings (not shacks however that look like cheap boxes), allow light into streets in winter, they give inhabitants a greater sense of ownership and pride--rather than being one of the masses crammed into smaller and smaller spaces.

There is no reason for communities to "grow". The idea of "tät ort" is illogical and has been a silly propaganda by developers. Even politicians and economic developers assume that "growth" is good. "tillväxt" does not mean that cities, companies, or countries have to be bigger to be better. We need to re-think this globally. Given a choice at age 35-50, a family prefers to own or rent a home not an apartment. Given a choice (meanning if one could afford it) a family would prefer the kinds of homes and designs found in Djursholm. Many architects draw modern boxes for others, but live in older more traditional homes. There IS a such thing as beauty and it is not purely subjective.

Niklas, I am Swedish. I am also American. I am also an economic development specialist and have a Phd in Business. so I have excellent "källar". Sweden has a population of just over 9 million. So to say that 80-90% of its citizens lives in 5-6 cities (including therefore Linköping, Norrköping and Uppsala) does not mean much. People are attracted to Stockholm because of its beauty, culture, universities, hospita and excellent transportation system (with subways built before the city had even one million people). Tourists are attracted by places like Gamla stan--not by Kista. Paris, where building heights are still restricted to 8 floors (except for the one mistake at Montparnasse), attracts more tourists than any city in Europe--for this reason--its beauty and architecture and well-planned parks and boulevards--and yes, good food and style too. There is not enough room in this site to discuss the issue of "growth", but there is room for thought on the matter. I recommend too that YIMBI fans read the history of Huddinge, Botkyrka and Stockholm and how the land to the south here has been divided and exploited. It is not a nice story. Kungens Kurva was promised and designated as protected nature reserves! And even during the last year more hills have been blasted flat for large ugly retail boxes that imitate the worst of American commercial greed.
 0
Niklas Öhrström (2 Januari 2012 21:23):
Mari:
Nej du besvarade tyvärr inte mina kommentarer som handlade om ditt sätt att ställa högre mot lägre bebyggelse.

Jag står fast vid att ditt sätt att se på det svenska samhället är snävt och stereotypt. Naturen är givetvis en del av Sverige men att hävda att storstäder inte skulle vara det är mycket konstigt. Eller menar du att Manhattan och Rocky Mounains utesluter varann eftersom de finns i samma land.

Sveriges befolkning är visserligen bara runt 9,5 miljoner men 2,1 miljoner av dessa bor i Nordens största stad (tillika större än många av "metropolerna" i Europa). Skulle Stockholm inte ha någon plats i Sverige?

"There is no reason for communities to "grow"."

Det var inte det jag kommenterade utan ditt förslag att man skulle minska befolkningen. Det är en mycket stor skillnad. Ska du minska befolkningen måste man se till att det inte föds för många och/eller att folk tvingas flytta bort.

Nu flyttar människor hit och det föds en del och det är något vi får handskas med. Eller hade du tänkt att ovvanänmnda tvångsåtergärder är att föredra? Vad är negativt med att Stockholm växer? År 1850 hade Stockholm 100.000 invånare. 80 år senare hade befolkningen femfaldigats och detta skedde samtidigt som kvartersstaden byggdes ut. Tänk om man, som du resonerat att storstäder inte hör hemma här. Då hade Stockholm fortfarande varit en liten obetydlig stad med extrem bostadsbrist.

"Niklas, I am Swedish. I am also American. I am also an economic development specialist and have a Phd in Business. so I have excellent "källa"."

Att du är doktor inom ett visst område betyder inte att allt du skriver är sant. Att jag ber dig om en källa för ett påstående betyder inte att jag ber dig räkna upp dina meriter utan att du anger din källa (reference), precis som du gjort i din anvhandling.

"There is not enough room in this site to discuss the issue of "growth", but there is room for thought on the matter. I recommend too that YIMBI fans read the history of Huddinge, Botkyrka and Stockholm and how the land to the south here has been divided and exploited. "

Det är just sådant som diskuteras. Yimby förespråkar tät stad och är därmed emot utglesning av den typ du beskriver. Hade Yimbys idéer hörsammats på 30-talet och framåt skulle staden vuxit utåt i form av kvartersstad och förmodligen sträckt sig ut mot Skogskyrkogården-Älvsjö i syd och Enköpingsvägen i norr. Eftersom staden skulle vara blandat skulle monofunktionella handelsområden som Kungenskurva inte finnas.

Nu har emellertid en del förorter byggts utanför detta område och då gäller det att göra det bästa av dessa. Att avfolka dem är inte en bra idé.
 0
Jan Wiklund (5 Januari 2012 07:54):
1. Det är ingen ände på alla åtgärder sovjetregimen tog till för att hindra att Moskva växte, men det hjälpte inte, Moskva växte i alla fall. Inte ens dom lyckades alltså, trots alla tvångsmedel de hade tillgång till.
Om man tycker att det är olyckligt att alltför stor del av Sverige bor i Stockholm (något jag i och för sig kan sympatisera med) är enda möjligheten att på något sätt se till att andra platser blir attraktivare och växer mer än Stockholm. Tills detta är fixat blir vi tvungna att ta hand om dom som kommer hit på bästa sätt.
För övrigt består tillväxten till mer än hälften av födelseöverskott, och mer än hälften av invandringen kommer från andra länder.

2. Det kan i och för sig ifrågasättas om man bör bygga i just Hallunda och inte nån annanstans i Stockholm. Landstinget har ju i sin regionala utvecklingsplan föreslagit (eller beslutat?) att man istället bör se till att Skärholmen-Kungens kurva blir en ordentlig stad av samma dignitet som innerstan, och då är det väl rimligt att man gör så, istället för att dutta ut hus lite varstans.
Det kan förstås vara rimligt att förse Hallunda med sånt som saknas där, och det är ju också vad Yimby föreslår.
 0
Bjorn (6 Januari 2012 10:00):
Jan Wiklund:
Visst är det så att Stockholms tillväxt till stor del beror på födelseöverskott, men det födelseöverskottet beror ju till stor del på att det är unga människor som flyttar till Stockholm.
 0
Niklas Öhrström (6 Januari 2012 11:04):
Björn:
Finns det SCB-statistik du kan hänvisa till?

Men det intressant är ju inte om Stockholms födelseöverskott pga inflyttning skulle var högt, utan om de resterande delarnas födelseöverskott pga utflyttning skulle vara lågt.
 0
Bjorn (11 Januari 2012 13:58):
Jag har inte någon direktlänk till SCB, jag har bara sett en del av Umeå (som inte har några problem med sitt flyttnetto, men går minus mot Stockholms län) kommuns flyttningsstatistik. I SVD:s inflyttarserie finns en intressant grafik som visar att det är just gruppen 20 till 30 år som ökar i Stockholm.
 0
Niklas Öhrström (11 Januari 2012 22:56):
Bjorn:
Förvisso ökar gruppen 20-30 år men eftersom hur vet du att just den gruppen inte är från den posten som kommer från utlandet?

Och om vi ska göra en jämförelse med Umeå:
I början av år 2005 hade Umeå 109.390 invånare. Sedan dess har befolkningen ökat till 116.206 invånare (110930) varav 4.417 har att göra med födelseöverskott. Detta motsvarar 4,04% av befolkningen i början av 2005.

För Stockholms läns del uppgick befolkningen till 1.872.900 invånare i början av 2005. Sedan dess har befolkningen ökat med till 2.084.526 (110930) varav 83.467 har att göra med födelseöverskott. Detta motsvarar 4,46% av befolkningen i början av 2005.

Födelseöverskottet är alltså över detta tidspann mindre än en halvprocentenhet högre i Stockholm än i Umeå - Det är alltså rätt små skillnader.

Det kan dock vara värt att nämna att alla andra kommuner i Västerbotten har födelseunderskott. De har utflyttning men i stort sett all utflyttning i dessa kommuner sker till Umeå.

Allt detta kan man läsa i nedanstående källor från:

http:​/​/​www.​scb.​se/​Pages/​TableAndChart_​_​_​_​159261.​aspx
http:​/​/​www.​scb.​se/​Pages/​TableAndChart_​_​_​_​193256.​aspx
http:​/​/​www.​scb.​se/​Pages/​TableAndChart_​_​_​_​228181.​aspx
http:​/​/​www.​scb.​se/​Pages/​TableAndChart_​_​_​_​262456.​aspx
http:​/​/​www.​scb.​se/​Pages/​TableAndChart_​_​_​_​28760​8.​aspx
http:​/​/​www.​scb.​se/​Pages/​TableAndChart_​_​_​_​30​8468.​aspx
http:​/​/​www.​scb.​se/​Pages/​TableAndChart_​_​_​_​167883.​aspx
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter