Utskrift från www.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om Hallunda Gård

 


”Botkyrka kommun har fattat ett beslut i KS-2008-03-03 att upprätta förslag till detaljplaneprogram för området kring Hallunda Gård i Norra Botkyrka. Målet med arbetet är att i programmet ange var och med vilken sorts bostadsbebyggelse utbyggnad kan se inom programsamrådet samt hur övrig mark ska disponeras. Programsamrådet begränsas av befintlig planlagd bebyggelse och Mälaren.

En tillkommande bebyggelse på fastigheten och dess närhet är behandlad i gällande översiktplan där man är positiv till att använda området för ca 100 bostäder i en småskalig attraktiv miljö. Områdets kulturhistoriska värden skall beaktas och garderas i avtal och detaljplan.”


Att Botkyrka kommun vill utveckla Hallunda ser YIMBY som mycket positivt. Däremot ser vi det som mindre positivt att man vill uppföra småhusbebyggelse på äkta naturmark på platån där Hallunda Gård ligger, samtidigt som det finns stora möjligheter till förtätningar inom befintliga redan urbaniserade områden i närheten. YIMBY avråder från bebyggelse i det aktuella planområdet, och förordar istället i ett kommande yttrande en förtätning vid Hallunda Centrum.

I plandokumenten anges att "Hallunda Centrum ligger väl till för att tillgodose behovet av handel, service och kommersiell verksamhet". YIMBY måste här ifrågasätta detta då avståndet är relativt långt, över 1 kilometer, via trafikseparerade och dåligt belysta gångvägar som inte uppmuntrar till gång- eller cykeltrafik under stora delar av året.

I plandokumenten anges att området har välutbyggd kollektivtrafik med buss på Tomtbergavägen. Tyvärr är trafikeringen med buss relativt gles och kan svårligen ses som välutbyggd. Vi ställer oss också frågande till att det skulle finnas "tunnelbana inom gångavstånd". Tunnelbana finns vid Hallunda centrum, vilket är på ett avstånd av dryga 1-1,5 kilometer från planområdet via dåligt belysta gångvägar.
 
"Området är mycket intressant för bostäder i sjönära och naturskön miljö. Områdets kultur- och naturvärden ger samtidigt skäl att i det kommande detaljplanearbetet säkra att dessa värden utnyttjas på rätt sätt. Ett inre och ett yttre förändringsområde har definierats i förslaget. I det inre området skall som alternativ till privat ägd mark, prövas ett anläggande av en stadspark. En begränsad maritim bosättning i anslutning till den allmänna bryggan har prövats i programarbetet."

Vi ser det som positivt att Botkyrka vill anlägga sjönära bostäder. Men den föreslagna placeringen är olämplig då det handlar om ett äkta och relativt ostört naturområde som inte kommer att kunna försörjas med kollektivtrafik. Området är också relativt välbesökt som rekreationsområde. Området ligger i utkanten av den sydvästligaste delen av Stockholms tätort. Det är således den sista utposten av tätorten och just en plats där man inte bör bygga mer då det skulle gå emot uttalade miljömål om att motverka utglesning. Vi ställer oss positiva till att man från kommunens sida vill planera för bostäder i tider då det råder stor bostadsbrist. Men vi måste starkt förespråka att man istället tar vara på luckorna som blev kvar efter byggandet av Hallunda och Norsborg. Det gynnar både miljö, kollektivtrafiksresande och integration och skapar dessutom nya bostäder av en typ som det idag råder stor brist på. Stadsmiljö. När man byggde Hallunda och Norsborg så blev det en halvfärdig stad. Förstadierna till en stad finns där med nästan slutna kvarter, dock med få lokaler i bottenplanen och med ett försök till rutnät som har tagit skada av viss trafikseparering. Här finns stora möjligheterna till bostäder, att man gör infills med lokaler i bottenplanen och därmed sluter de halvslutna kvarteren och samtidigt tillför nytt liv till gatorna. Man uppnår inga ekologiska miljömål och man bidrar inte heller till en mer socialt hållbar miljö genom att bygga fler låga bostadsenklaver i ännu fler avsides belägna områden.

"2007 antog Botkyrka kommun ett startdokument för kommunens arbete med hållbar utveckling. Här slås fast att kommunens strävan att nå målsättningar och visioner ska vara hållbar. Dokumentet, "Ett hållbart Botkyrka", innehåller ett antal utmaningar som tillsammans kan sägas utgöra ett botkyrkaspecifkt förhållningssätt till hållbar utveckling. I detta detaljplaneprogram omsätts hållbarhetsambitionerna på programområdesnivå för Hallunda Gård.

I programområdet föreslås en bebyggelse som kan knyta samman befintliga grannskap, en låg bebyggelse med relativt hög täthet, en funktionsblandning kan uppnås om äldreboende och särskilda boenden kan infogas i området. Dessutom innebär områdets föreslagna GC-nät en öppenhet för utomstående till kvaliteter som tidigare inte funnits. Området utgör en attraktion som besöksmål för kultur- och rekreationsupplevelser för en större krets. Möjligheten att tillfoga bebyggelse av nytt slag ger utrymme för nya boendekaraktärer inom stadsdelen. Alla dessa förhållanden utgör viktiga hållbarhetsaspekter ur social synpunkt.

Att utnyttja befintliga investeringar med en bebyggelse av relativt hög täthet för att vara småhusbebyggelse är bra ur ekonomisk hållbarhetssynpunkt.

Kollektivtrafik finns relativt väl utbyggd intill området. Den nya bebyggelsen föreslås utformad på fotgängares villkor. En sådan struktur utgör en grundförutsättning för god hållbarhet ur ekologisk synpunkt. Värmeförsörjning och god energihushållning är aspekter som kommer att vidareutvecklas i detaljplanearbetet."

Vi är mycket glada över att det antagits ett startdokument för hållbar utveckling. Intentionerna med att knyta ihop befintliga grannskap är goda och vi ställer oss positiva och förhoppningsfulla till att man har lärt från ett av den funktionalistiska stadsplaneringens största misstag, funktions- och trafiksepareringen. Att man exempelvis vill motverka funktionssepareringen genom att kanske bygga äldreboenden och särskilda boenden, liksom arbetsplatser. Vi ställer oss också positiva till ”nya boendekaraktärer” men än en gång ställer vi oss frågande till det tänkta läget samt den låga exploateringsgraden för dessa tänkta bostäder. Vi är mycket tveksamma till att låg och gles bebyggelse kommer att tillföra något positivt socialt- och miljömässigt sett.

Läget är inte det bästa om man ska ta tillvara principerna för hållbar utveckling som man fokuserar på i startdokumentet från 2007. Vi undrar över kombinationen ”hög täthet” och ”småhusbebyggelse” och hur det går ihop när man inom forskarvärlden tydligt påvisat att småhusbebyggelse aldrig kan ge upphov till riktigt stor täthet p.g.a. det dåliga markutnyttjandet.

Vi är glada över att man har tänkt på fotgängaren, som i fallet med trapp- och serpentinvägarna men förutom dessa vägar ser vi svårligen hur man kommer att få till en fotgängarvänlig miljö för en sådan typ av bebyggelse och i just det området med hänsyn till det vi redan har räknat upp ovan. Vi är övertygande att intentionerna är goda men menar att man bör studera området mer på djupet och inse att det finns lämpligare alternativ.

Att staden förtätas och byggs inåt måste också få innebära att riktiga perifiera naturområden får förbli oexploaterade. Det planerade antalet bostäder är lågt (100 till 150). Dessutom planeras bostäderna att uppföras i ett idag befintligt äkta naturområde som nyttjas av många. Samtidigt finns det plats för långt fler än 100-150 bostäder i Hallunda och Norsborg. Mot bakgrund av detta finner vi förslaget ytterst ytineffektivt.

I planen föreslås en park, vilket YIMBY ställer sig mycket positiva till. Området saknar idag en kvalitativ park.

När man skulle råda bot på 1960-talets bostadsbrist så planerade man i funktionalismens tecken den s.k. ”Botkyrkastaden” i Norra Botkyrka.

Intentionerna var goda, nämligen att man ville bygga stad men området fick bl.a. ingen stadspark. Vi menar att en riktig stad eller en riktig stadsdel har en stadspark. Hallunda och Norsborg är förstadium till stad. Det fattas några steg till innan man har fullbordat stadsbyggandet i Hallunda och Norsborg. Dessa steg skulle innefatta bl.a. slutna kvarter, fler lokaler i bottenplanen och ett fixat rutnät där trafiksepareringen har fått mindre eller ingen plats samt en stadspark. Vi ser här goda möjligheter i att omvandla Tomtbergavägen, Hundhamravägen och Borgvägen till trädkantade avenyer och att man ersätter ”väg”-avsnitten i de nämnda gatuadresserna med ”gata”. Borgvägen och Tomtbergavägen skulle kunna mynna ut i en stadspark. Man måste också göra upp med trafiksepareringen. Trottoarer och cykelbanor på ömse sidor av vägarna i området samt fler övergångsställen bör byggas snarast.

I stadsparken skulle det vara lämpligt med ett mindre informationscentrum eller museum där vi ser Gamla Uppsala-museet som en god förebild. Museet skulle kunna berätta för människorna om Norra Botkyrkas mycket rika och långa historia, och visa några av de många fornlämningsfynd som upphittats iområdet. Att ett sådant pass fornlämningsrikt område som Norra Botkyrka inte har ett museum dedikerat till sin historia tycker vi är beklagligt.


Gamla Uppsala-museet. Bild: Mararie@flickr

Plansidan hos Botkyrka kommun finns här.

Hela YIMBY:s yttrande kan läsas här.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Eric Thärnström (5 Februari 2009 07:54):
Ett sådant eminent museum skulle i sådana fall förtjäna en fin placering i anslutning till en mer ordnad park, kanske med ett utökat fornlämningstema. Dock bör man planera ett sådant museum bättre i anknytningen till omgivande miljö än man gjort i Gamla Uppsala. Det får inte ligga i skymundan, utan måste kunna visa sig nära bebyggelsen.

Det finns dock mycket att göra med fornlämningarna som tema.

Trevligt skrivet, Leo!
 0
Jonas Frejd (5 Februari 2009 08:53):
Mycket bra och digert arbete bakom detta Leo, well done!
 0
Anders Gardebring (5 Februari 2009 12:29):
Inget bra ställa att bygga på alls detta, så yttrandet är alldeles utmärkt!
 0
Mikael Hörnlund (5 Februari 2009 14:40):
Tack Leonard för detta yttrande. Det behövs mer yttranden som gäller förorten.

Det är väldigt intressant att läsa hur planerarna blundar för en del problem. Problem som kollektivtrafik, täthet. För att, så att säga, lösa detta problem så klär man in problemet med hjälp av ordet relativt.
...en låg bebyggelse med relativt hög täthet.
...Kollektivtrafik finns relativt väl utbyggd intill området.

Det man kan undrar över är, relativt till vad?

Att använda ordet relativt ger ett intryck att det är inte skulle vara så långt till affären, kollektivtrafik osv. Istället för att ta problemen på allvar och göra en analys så tar man bort fokus på problemen med hjälp av ordet relativt. Det får läsaren att vända bort blicken från problemen och istället fokusera på det som kan säljas med reklam:

...Området är mycket intressant för bostäder i sjönära och naturskön miljö...
...attraktion som besöksmål för kultur- och rekreationsupplevelser för en större krets.

Detta är något som finns på stort sett alla reklampelare om nya områden som ska byggas, - och det säljer. Frågan vi kan ställa oss, är det det vi vill ha? En del vill det, men för oss som vill ha de urbana kvaliteterna finns inga val. Vi får nöja oss med det som byggs. Kan nämas att bygget vid Bällstaån i "Sumpan" säljs med den fina slogan "Med sjöutsikt"

Att fortsätta med planering för GC är beklagligt då det är olämpligt med tanke på våldsbrott osv som sker runt och omkring dåligt belsyta GC vägar. I sammanhanget är det väldigt få människor som utnyttjar dessa mörka och dåligt upplysta GC vägar.

Positivt att intentionerna finns och sådant ska premieras och stödjas.
 0
Niklas (5 Februari 2009 16:25):
Imponerande arbete bakom detta yttrande!
Kartbilder visar en tydligt rutnätsstruktur som inte ännu fullbordats. Sådana områden har mycket stor potential om man bara vågade ge det ny stadsmässig karaktär. Och detta sparar på naturområden. Detta blir extra tydligt med detta yttrande.

Vad gäller Bällstaån: Detta är riktigt sorgligt. I Sundbyberg bygger man fortfarande bostadsområden som ligger ett hundratal meter från dess absoluta centrum. Att dessa områden effektivt avskärmar nya stadsutvecklingsområden som Mariehäll och eventuellt Bromma Flygplats från Sumpan gör ju inte saken bättre.

(De verkar också vara motståndare till att Kistakärnan expanderas till Sumpans kommun)
 0
Gustav Svärd (5 Februari 2009 17:08):
Ett stort och starkt yttrande, Leo :) bygg inte ännu en bilbaserad förortsenklav i Hallunda gård. Förtäta, urbanisera och förhöj de goda kvalitéerna i befintliga områdena i Norra Botkyrka.

@Niklas Tråkigt är det ja, men Sumpan är inte ensamma. Stockholms Stad är aktiva motståndare till att Kista och Sollentuna binds ihop till en gemensam kärna. Inte genom sina vackra ord, men genom det radhusområde (i princip ett gated community som läggs precis där ihopbindanet skulle vara möjligt.
 0
Mikael Hörnlund (5 Februari 2009 18:05):
Gustav:
Jag skulle vilja se reklmanbladet för det radhusområdet, får vi läsa något i stil med:

"Nu bygger vi radhus med närhet tilll natur och fritid"

"För dig som gillar naturen och närheten till storstadens puls"

Missförstå mig rätt, de flesta gillat nog natur, och det gör jag också, men det är svårt att planera storstad och samtidigt leva naturnära på gångavstånd.
För mig har inte en menlös gräsmatta eller en liten skogsplätt eller några utspridda träd gett någon slags naturupplevelse. För det är precis det man får vid denna typ av stadsplanering, -en schimär om naturupplevelser.
För mig är natur som ger dig naturupplevelser något helt annat.
 0
Leonardo Frithunanthz (5 Februari 2009 18:15):
Eric: Ja, verkligen! Norra Botkyrka är en enda stor skattkista. Det finns hur många som helst fornlämningar där och så sent som förra året så hittade man en guldring från 200-talet e.kr. intill E4:an där man bygger ut Bauhaus...

Lokaliseringen av museet i Gamla Uppsala men så ligger också högarna ganska avsides. Man skulle kanske kunna lära sig av misstaget i Gamla Uppsala. Och parken, det måste tillkomma en park i det området. Det finns något av parkmiljö i Gamla Norsborg men det ligger så extremt avsides.

Jonas: Tack polaren! :-)

Anders: Definitivt inget bra ställe att bygga på. Att bygga på där vore ytterst oansvarigt och skulle gå emot miljömål. Bättre då att man förtätar vid kollektivtrafiknoder, i det här fallet runt Hallunda Centrum med sin bussterminal och t-banestation.

Mikael: Ja, absolut. Fler yttranden behövs om förorten. Den får inte bli bortglömd!

Niklas: Tack så hemskt mycket!
Javisst, det finns en tydlig rutnätsstruktur som måste fullbordas. Det är så frustrerande. Den har alla förutsättningarna i världen att bli till slutna kvarter, med lokaler i bottenplanen, att få bort med trafiksepareringen, etc... Möjligheterna finns men hur tar man dem till vara?
Hur kan myndigheterna se att "voilà! Chanserna finns där! Kom igen! Det är ett guldläge". Inte alla miljonprogramsförorterna har ett sådant guldläge som Hallunda/Norsborg.
Det är m a o en halvfärdig stad.

Poängen är att det INTE är så svår att omvandla sömniga semiurbana miljöer till livliga urbana sådana. Det är inte så svårt. Jag tror att många kommuner krånglar till det, tänker "för mycket", kanske lite väl abstrakt när man ibland behöver bara tänka enkelt och logiskt. T.ex. att lyfta upp blicken och söka sig till de lyckade delarna av innerstaden. Där är alla delar serverade på fat för en som vill lära sig och tillämpa dem i sådana här förorter med stor potential.

Gustav: Tack Gurre! :-)

Nej, inga mer bilbaserade förortsenklaver. Och synnerligen inte där som ligger i kanten av Stockholms tätort (Stockholms tätort). Någon km västerut tar själva Sthlms tätort slut...
Det går emot alla uttalade miljömål som presenteras år efter år i hundratals dokument runtom hela världen. Det går emot målsättningen med att bekämpa växthuseffekten. Det går emot gamla Agenda 21, Brundtlandrapporten, hundratals andra forskningsresultat från andra forskare runtom i världen, IPCC, etc... Annars riskerar det att enkom bli "fina ord" bara för de fina ordens skull...
Dessutom tror jag att man glömmer bort ett engelskt ord som kommer att bli viktigare och viktigare i dessa stadsutglesningstider, "quality time". Att kunna färdas korta sträckor från arbete till handel och bostad, för att till sist kunna umgås med sina nära och kära. Att vinna tid. Att vinna kvalitetstid.
 0
Anders Gardebring (5 Februari 2009 18:23):
Natur är natur. Inte kvarblivna grönimpediment med utströsslade hus i sig...
 0
Anders LP (5 Februari 2009 19:22):
"För mig har inte en menlös gräsmatta eller en liten skogsplätt eller några utspridda träd gett någon slags naturupplevelse. För det är precis det man får vid denna typ av stadsplanering, -en schimär om naturupplevelser.
För mig är natur som ger dig naturupplevelser något helt annat."
Kunde inte ha sagt det bättre själv!

btw, mycket bra yttrande Leonardo!
 0
Niklas (5 Februari 2009 20:53):
Leo:
Du har rätt i att det nog inte krävs så himla mycket för att uppnå goda resultat med området. Att döma av utsiktsbilder och det du säger så verkar området oerhört lämpat för detta. Man få inte glömma att det finns många andra områden byggda på den tiden som är också lämpade att uppgraderas med stadsstruktur. Några sådana är Blåkulla, Malmvägen och Jakobsberg. Sedan finns det sådana som är svårare och sönderhackade pga våldsam trafikseparering (Husby, Akalla, Fittja).

Ett stort problem tror jag är att man är rädd för att ändra karaktären "för mycket" på ett område (Jag har känslan att man från olika håll ofta ser ett områdes karaktär som något heligt som man inte får ändra på (så har det uttryckts om det gamla industriområdet på Lövholmen)). Finns det något exempel i Sverige, där man har konverterat en miljonprogramsförort till stad? Någonstans måste man hursomhelst börja och Hallunda är ett utmärkt exempel att förtäta på detta sättet. Förmodligen slår det väl ut och kan då bana väg för andra konverteringar på annat håll.
 0
Joakim Bjerhem (5 Februari 2009 20:54):
Mycket bra yttrande! Tänk vilken prägel som Norra Botkyrkas befolkning skulle kunna ge denna förort om den var mer av stad med gott om billiga lokaler. Förtäta det befintliga, skapa gator och kvarter! Vi vet redan hur man gör (http:​/​/​www.​arkitekt.​se/​s36164). Det är bara att köra igång, politiker!
 0
Pelle (5 Februari 2009 21:22):
Bra skrivet.

1-1,5km gångavstånd till tunnelbana är ju tyvärr den utomordentligt låga ambition som många stockholmspolitiker har. Vilka politiker skulle beskriva ett liknande gångavstånd till bilparkeringen som bra?
 0
Anders Gardebring (5 Februari 2009 22:12):
Pelle:
"Vilka politiker skulle beskriva ett liknande gångavstånd till bilparkeringen som bra?"

Huvudet på spiken!
 0
Johannes Lilleberg (6 Februari 2009 08:17):
Lysande yttrande!

Detta är ett praktexempel på gles VS tät stad. Ska få människor exploatera dyrbara stora grönytor eller ska vi bygga tätare för att behålla fler grönområden. Jag har vandrat runt i denna stadsdel och tycker att det finns mycket man kan göra i den redan bebyggda delen. Jag tycker gott man kan förtäta dessa bostadsområden för att göra dem trevligare att vistas i. Pengarna som fler nyinflyttade ger kan sedan användas för att förbättra tillgängligheten till grönområdena (om de inte redan hunnit bygga gles bebyggelse där vill säga).
 0
Nils Ingestad (6 Februari 2009 23:25):
Väl skriven artikel!

Botkyrka kommun föreslår "en bebyggelse som kan knyta samman befintliga grannskap". Det kan jag endast tolka som att kommunen vill bredda obebyggda områden och det med liknande bebyggelse som den omgivande, fast i en modern tappning. På så sätt kommer bebyggelsen i kommunen att sammanlänkas med varandra.

Bebyggelsen i dessa områden vill botkyrka Kommun ha "en låg bebyggelse med relativt hög täthet". Precis som Mikael Hörnlund är inne på, så är "relativt" ett ord som omöjligt kan förklara vad som faktiskt menas.

Men om det menas som låg bebyggelse mellan redan befintlig hög bebyggelse, (vilket, det här beslutet inte handlar om) så tror jag att det är bra. Nu är ju idén tvärt emot att ta bort ytterligare ett grönområde i utkanten av bebyggelsen. Istället för att förtäta runt befintliga punkthus (som jag tror kommunen skulle vinna betydligt mer på), så fortsätter det miljöineffektiva byggandet. :(
 0
Theodor Adolfsson (6 Februari 2009 23:44):
Mycket bra yttrande så vitt jag kan bedöma.
 0
Leonardo Frithunanthz (10 Februari 2009 14:28):
Johannes: Tack så hjärtligt mycket!!!! :-)
Japp, det här är ett praktexempel på gles VS tät stad, precis som du skrev.

"Ska få människor exploatera dyrbara stora grönytor eller ska vi bygga tätare för att behålla fler grönområden. Jag har vandrat runt i denna stadsdel och tycker att det finns mycket man kan göra i den redan bebyggda delen. Jag tycker gott man kan förtäta dessa bostadsområden för att göra dem trevligare att vistas i. Pengarna som fler nyinflyttade ger kan sedan användas för att förbättra tillgängligheten till grönområdena (om de inte redan hunnit bygga gles bebyggelse där vill säga)."

Mycket logiskt resonemang, Johannes.

Nils: Vi hoppas att de inte menar allvar med det. Läs mitt tidigare svar, i synnerhet sista delen. "Relativt" är som båda ni säger ett ord som omöjligt kan förklara vad som faktiskt menas.

Vi får hoppas att de rannsakar sig själva och gör ytterligare en eller fler studier innan ett beslut fattas. De får gärna titta på yttrandet.

Theodor: Tack så mycket Theodor!
 0
Erik (7 Mars 2009 22:16):
YIMBY har ca 3000 medlemmar men ingen synlig ledning? Vilka är de drivande inom YIMBY som anser sig ha mandat att svara på en remiss för alla medlemmar?
 0
Theodor Adolfsson (7 Mars 2009 23:25):
Erik

Så länge åsikterna stämmer överens med Yimbys så får väl vem som helst föra vår talan. Det krävs inte någon sorts ledningsstatus för att författa ett yttrande. Så länge som åsikterna inte avviker från de som Yimby står för så är det väl brukligt att påstå att man har medlemmarna bakom sig, om det nu har påståtts.
 0
Anders Gardebring (8 Mars 2009 01:06):
Så länge ett yttrande följer YIMBY:s mål (http:​/​/​www.​yimby.​se/​om-​oss/​) så är det inga konstigheter.
Yttranden hanteras via våra forum där också alla medlemmar kan skriva och ha synpunkter.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter