Utskrift från www.yimby.se
....

Norra Station - På väg mot fiasko?

 


Det planerade stadsutvecklingsområdet Norra Station har vi skrivit om flera gånger här på YIMBY.

I Maj förra året lämnade YIMBY in ett yttrande där vi i grunden ställde oss mycket positiva till planerna, som iaf på papperet lät bra. En tät blandad stadsdel med stora visioner.

Samtidigt riktade vi också hård kritik mot delar av planen. Det handlade om brist på arkitektonisk variation, för låg exploateringsgrad, överdimensionerade och felplanerade grönytor, vikten av varierad bebyggelse inom så många kvarter som möjligt, där vi även explicit nämner vikten av en blandad bebyggelse även inom de områden som i huvudsak avses vara för sjukhus- och biotekniksyfte. Vidare kritiserade vi den mycket bristande integrationen till nationalstadsparken där man aktivt planerar för att skapa barriärer mellan norra stationsområdet och nationalstadsparken, där man istället borde arbeta på att stärka sambanden, vilket måste ses som uppséendeväckande. Vi riktade även kritik mot Norrtullsplatsen, som i sin planerade utformning överhuvudtaget inte hör hemma i något som kan kallas en stadsmiljö.

Efter samrådstiden sammanställde stadsbyggnadskontoret de synpunkter som kommit in och presenterade resultatet, vilket vi kommenterade i Oktober 2008. Bemötandet av YIMBY:s synpunkter var blandat, men gav ändock visst hopp om en förbättring:

"Kontoret anser att Yimbys förslag om att värna områdets urbana prägel är intressant. Möjligheten att utvidga bebyggelseområdet österut mot Nationalstadsparken är emellertid orealistisk. Dels p.g.a. den alltför hårda trafiken på Uppsalavägen även i framtiden, dels p.g.a. att detta skulle kunna innebära ett intrång i riksintresset Nationalstadsparken. Vad beträffar den aktuella bebyggelsestrukturen har Yimby många intressanta uppslag som kommer att analyseras i det pågående detaljplanearbetet"

I korthet kan man i detta utläsa att det finns en möjlighet till en vidare bearbetning av de i huvudsak arkitektoniska aspekterna medan man tyvärr avser att fortsätta med barriärplaneringen mot nationalstadsparken. I detta steg i processen fanns inte heller någon ytterligare nedskalning av planerna, vilket annars brukar vara regel i Stockholm. Det fanns alltså här ändå ett visst mått av hopp att området kunde utveckla sig till något relativt bra.

Nu har planerna dragits ett varv till förbi maktens korridorer. Resultatet från exploateringsnämnden är nedslående.

Andelen bostadslägenheter minskas markant, från 4000 till 2500. Detta i ett läge då bostadsbristen i Stockholm är mycket stor, och ser ut att markant komma att fortsätta försämras.

För att klara bostadsbehovet skulle nyproduktionen nästan behöva fördubblas. I ett sådant läge väljer man alltså att nästan halvera mängden bostäder i Norra Stationsområdet. Det kan man, om något, kalla ett steg i fel riktning. Förra året ökade befolkningen i Storstockholm med 32.000 personer. Projektet Norra Station klarar således med den nya nivån inte ens av att täcka ett kvartals befolkningstillväxt i Storstockholmsområdet.

Samtidigt ökar andelen kommersiella lokaler i projektet från 200.000 kvm till 315.000 kvm. Behovet av lokaler är stort även det i Stockholm, och vi ser således positivt på en utökad mängd kommersiella ytor i Norra Stations-området. Vad vi inte förstår är varför detta måste ackompanjeras av en kraftigt minskad bostadsproduktion. Området är mycket attraktivt och centralt och det torde finnas stora möjligheter att öka exploateringsgraden i enlighet med det som nätverket YIMBY föreslog i sitt yttrande. Vår övertygelse om att detta är rätt väg att gå förstärks av att stadens beräknade kostnader för projektet har ökat med hela 42%. Att inte väl utnyttja en så dyrbar mark måste ses som märkligt.

Stadsledningskontoret, som har haft ärendet remitterat till sig föreslår just att exploateringsgraden ska ökas för att i viss mån räkna hem kostnadsökningarna. 

"Stadsledningskontoret är positivt till projektet då det länkar ihop stadens delar och förenar staden och Solna i ett möte mellan kunskap, högkvalificerad forskning, sjukvård och ett stort antal nya bostäder och arbetsplatser i cityläge. För att förbättra ekonomin i projektet bör möjligheterna prövas att öka exploa-teringsgraden genom att bygga några riktigt höga hus i området. Planeringen av verksamhetslokaler såsom förskola, skola och gruppboenden måste ges hög prioritet i projektet."

YIMBY kan i detta bara instämma.

I alliansen i stadshuset sitter moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna. Hur ställer sig då miljöpartiet, vänsterpartiet, socialdemokraterna och centerpartiet till de aktuella planerna?

Emilia Hagberg (mp) anser att en hög andel bostäder i enlighet med den fördjupade översiktsplanen bör bibehållas. YIMBY kan här bara instämma, det är mycket olyckligt att bostadsantalet tillåts minska.

MP anför också att det är viktigt att säkerställa att servicebehovet i form av skola, förskola, gemensamhetslokaler osv tillgodoses samt anför också att området bör göras till en klimatneutral stadsdel. Här har YIMBY i stort inget att invända.

MP anför också att det bör byggas lokala solfångare, vindkraftverk och solceller som får stå för en tredjedel av elförsörjningen. Det är en intressant idé men det bör tittas vidare på om det inte är effektivare att i så fall bygga ut elförsörjningen på annan plats, så att ytan inom Norra Stationsområdet kan används så yteffektivt som möjligt. 

Miljöpartiet vill också att det planeras bilfria kvarter, något som YIMBY överlag ställer sig tveksamma till. Bilfria kvarter hör mer hemma i modernismens förortsplanering än i täta städer. Vi ser däremot gärna att man tittar på möjligheterna att skapa gångfartsgator, där det finns positiva erfarenheter från exempelvis Göteborg.

MP anser också att parkeringsnormen inte bör överstiga 0,8. YIMBY menar att detta på ett så centralt läge är för högt, och att normen snarare bör ligga på cirka 0,5, vilket avspeglar faktiskt bilinnehav i täta stadsdelar i Stockholm idag.

MP vill också se mer gröna ytor även mellan husen. Detta är något som YIMBY inte instämmer i då det handlar om impedimentmark som i allt väsentligt riskerar att bli oanvänd och otrygg. Grönska i städer placeras med fördel på tak, på innergårdar, i parker och i form av träd längsmed gator. Alla boende bör ha tillgång till grönska med god kvalitet på kort avstånd, något som inte uppnås med oattraktiva ingemansland mellan husen. Detta understöds också av forskning.

MP tar också upp vikten av goda kopplingar till nationalstadsparken. Detta instämmer vi i, även om vi troligen till viss del har olika syn på hur detta kan uppnås. Miljöpartiet kritiserar också hushöjden och menar att byggnadshöjderna kan ifrågasättas genom att de ger ett "oönskat intrång" i exempelvis Rödabergsområdets bebyggelseskala. YIMBY har dock svårt att se detta som ett objektivt sakargument. Istället är det fråga om tycke och smak där YIMBY menar att den nya stadsdelen med fördel kan göras synlig även på ett visst avstånd.

Miljöpartiet kritiserar också den monotona arkitekturen och likartade byggnadshöjderna i planen, liksom den överdimensionerade norrtullsplatsen. Denna kritik går helt i linje med vad också YIMBY driver. Miljöpartiet tar också upp några andra utmärkta punkter, som vi gärna ser att staden lyssnar på:

"Stadsdelen bör få en blandning av hyresrätter och bostadsrätter. Genom att begränsa storleken på markanvisningarna ges även möjligheten för mindre aktörer på bygg-marknaden att medverka.
[..]
En stor ny stadsdel behöver möjlighet till kulturupplevelser och förutsättningarna för det måste säkerställas i den tidigare planeringen.
[..]
Det senaste förslaget verkar gå mot fler kontor på bekostnad av bostäder. Det är olyckligt, då det behövs bostäder och en bar balans mellan bostäder och arbetsplaster är mycket värdefullt."


YIMBY kan bara applådera.

Roger Mogert, Teres Lindberg, Malte Sigemalm och Abdo Goriya, samtliga från socialdemokraterna, anfört kort att det är viktigt att Stockholms bostadsförsörjning måste utformas barn- och miljövänligt. I detta kan YIMBY bara instämma, men vi måste samtidigt ifrågasätta hur meningsfullt ett sådant substanslöst påstående är. Det lär vara få politiker och medborgare i Stockholm som vill att staden ska utformas på ett barn- och miljöfientligt sätt, diskussionen handlar snarare om vad som är just barn- och miljövänligt. Det finns också fler aspekter att ta hänsyn till i stadsutvecklingen än enkom barn- och miljöperspektivet, vilket inte heller får förglömmas. Här finns skäl till vaksamhet mot slentrianmässigt "mer gräsmattor löser alla problem"-tänkande.
 
Även Inger Stark, vänsterpartiet, kritiserar att det byggs färre lägenheter.

Per Ankersjö, centerpartiet, anför att förslaget i huvudsak för bifallas men anför i övrigt att:

"Centerpartiet är mycket positivt till att innerstaden expanderar utåt och har under hela planprocessen drivit linjen att exploateringsgraden i Norra Stationsområdet ska vara mycket hög. Stockholms dragningskraft är fortsatt stark och efterfrågan på såväl bostäder som lokaler är stor. Därför är det tråkigt att antalet bostäder i kommunstyrelsens förslag nu decimerats från 4000 till 2500. Genom att tillåta en högre exploateringsgrad skulle vi ha möjlighet att bygga såväl fler bostäder som lokaler. Det enda som krävs är att vi på allvar låter Norra stationsområdet bryta mot den rådande Stockholmsskalan och tillåter riktigt höga hus. Platsen lämpar sig utmärkt för ett kluster med skyskrapor. Centerpartiet anser att den enda begränsningen i hur högt och tätt man kan bygga i Norra stationsområdet ska vara hur mycket marknaden vill investera."

YIMBY kan här inte annat än applådera, och kan bara önska att staden vågar släppa på höjdbegränsningarna i området.

Samtidigt kan vi också i centerpartiets utlåtande om översiktsplanen för nationalstadsparken läsa att man anser att utvecklingen av Vetenskapsstaden inte bör innefatta byggande av bostäder. Det går rakt emot vad YIMBY tar upp i vårt yttrande om Norra Stationsområdet, och vi tycker att det är tråkigt att centerpartiet här väljer att gå emot en av de grundläggande idéerna om Norra Stationsområdet som en blandad stadsdel.

På det stora hela finns det skäl att vara vaksam på utvecklingen av Norra Stationsområdet. Det ser i de senaste planerna ut att röra sig mot ett arbets- och forskningsområde, med inslag av bostäder, snarare än en riktig blandad stadsmiljö. Redan tidigare var områdena tyvärr i stor grad zonerade enligt modernistisk stadsplaneringsdogma och det faktum att nu bostäderna ytterligare minskas i antal skapar en stor risk att stora delar av området kommer att upplevas som allt annat än en vital stadsmiljö efter kontorstid. YIMBY hoppas naturligtvis att politikerna och planerarna vågar göra upp med gamla "sanningar" och i sanning vågar följa projektets slogan:

"Den nya stadsdelen kring Norra Station förenar i en unik miljö stadens kvaliteter med världsledande forskning, företagande och boende i Europas mest spännande tillväxtregion"

Tyvärr är inte ett område där man isolerar bostäder, kontor och andra verksamheter fysiskt från varandra i en monoton arkitektur och aktivt i planeringen arbetar för att försvåra tillgången till nationalstadsparken något som kan sägas uppfylla denna vision. Borgarråd Sten Nordin (m) föredrar i exploateringsnämnden att:

"Visionen om satsningar inom life science (medicinsk teknik, bioteknik och medicin) tas omhand genom att avsätta vissa kvarter inom både Stockholm och Solna för denna typ av verksamhet"

Men en stad byggs som bekant inte så.
Det i synnerhet viktigaste som vi inom YIMBY vill säga till våra politiker och planerare är att sluta planera områden med forskning, områden med bostäder och områden med kontor. Planera istället en stadsdel, där funktionerna får blandas fritt. Inom varje kvarter. Bara så kan vi skapa en stad.
 
Missa förresten inte att läsa ett utmärkt blogginlägg från Mikael Nestius, chefredaktör för tidningen City som apropå slussen och Årstafältet konstaterar att det behövs bostäder, NU.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Mikael Hörnlund (23 Mars 2009 00:40):
Bra skrivet Anders.

Suck, suck, suck.
"...Efter mer detaljerade studier som gjorts efter den fördjupade översiktsplanen bedöms fördelningen mellan bostäder och kommersiella lokaler inom Stockholm bli annorlunda. Visionen om satsningar inom life science (medicinsk teknik, bioteknik och medicin) tas omhand genom att avsätta vissa kvar-ter inom både Stockholm och Solna för denna typ av verksamhet..."

Jag undrar hur de har kommit fram till den bedömingen. Och varför dra ner på antalet bostäder. Ärligt talat, detta är mycket märkligt när det förväntas att Stockholmarna blir mer trångbodda nu när bostadsbristen växer i och med att bostadsbyggandet har minskat med 44%. Det verkar vara stört omöjligt att gå ifrån det modernistiska tankesättet i denna stad anno 2009. Yimby borde göra som många andra, starta en namninsamling.
 0
Anders Gardebring (23 Mars 2009 00:58):
Jo, jag klurar lite på hur det här kan lyftas upp en nivå.. Det är skrämmande att läsa formuleringar som:

"Visionen om satsningar inom life science (medicinsk teknik, bioteknik och medicin) tas omhand genom att avsätta vissa kvarter inom både Stockholm och Solna för denna typ av verksamhet"

Den som trodde att vi gjort upp med modernismens stadsplanering i Norra Station bedrar sig grovt...
 0
Per Ankersjö (23 Mars 2009 01:01):
Bra skrivet Anders. Vill bara tillägga att vi i C i Stadshuset har en stor diskussion om buffertzonstänkandet som vi vänder oss mot. Vi är skarpa på vad som inte får byggas i parken men enligt mitt tyckande så ska motsvarande grad av frihet råda en meter utanför parken. Det är lagstiftning inblandat så detta måste vi jobba med.

Och som sagt - upp med höjden. Vi bebygger nu ännu en stor bit av den sista jungfrueliga (nästan) marken i staden. När allt är byggt är det för sent att få till spektakulär arkitektur. Så vi har en del att göra.
 0
Anders Gardebring (23 Mars 2009 01:05):
Per:
Det gläder mig mycket att höra!
När vi ändå har dig på tråden så får du gärna också utveckla lite vad gäller bostäder i vetenskapsstaden. YIMBY föreslår i sitt yttrande studentbostäder som exempel på en bebyggelsetyp som man kan använda för att blanda upp en bebyggelse som annars riskerar att bli för monofunktionell. Är det så att delar av vetenskapsstaden ligger inom ytor som tillhör nationalstadsparken? För egen del anser jag i så fall att det är bättre att helt låta bli att bygga där i så fall och istället bygga tätare utanför. Monofunktionella halvmesyrer blir sällan bra...
 0
Theodor Adolfsson (23 Mars 2009 01:12):
Jaha, de lovande projekten för att utvidga innerstaden blir ett efter ett till halvmesyrer. Det är väl bara att förbereda sig på att nordvästra Kungsholmen blir ännu en förort i stadskläder, en ö-stad. Men så är ju också den egentliga viljan att bygga stad bland politikerna ganska svag. Stad är ett ord som man mest verkar slänga sig med för att det är positivt laddat.
 0
Anders Gardebring (23 Mars 2009 01:16):
Theodor:
Jag är faktiskt rätt positivt inställd till Nordvästra Kungsholmen. Det som har spikats hittills är faktiskt ganska hyfsat, även om det såklart kan göras bättre.
 0
Anders LP (23 Mars 2009 01:21):
Jättebra attityd genom hela artikeln! Bra jobbat!
 0
Niklas (23 Mars 2009 01:33):
Då får vi ett ännu ett Hammarbysjöstad till ackompanjerat av jättesjukhus. Att det ska vara så svårt att:
1. Våga bygga högre.
2. Våga bygga närmare ekoparken och då högre där. Exploateringsnämndens tal om orimlighet och intrång i hagaparken är felaktigt. All bebyggelse som YIMBY föreslog låg utanför Ekoparken och kan således inte göra något intrång i den (om de inte välter, men det förefaller ganska otroligt).

Om man bara hade ansträngt sig lite mer hade man utan problem kunnat skapa en stadsdel för 40.000-50.000 invånare + universitetssjukhus.

Denna vingklippning är precis vad som kommer hända med Värtan. Ekoparkstalibanerna verkar ha en otrolig makt att man övertolkar lagen. Ingenting i lagen om nationlastadsparken talar om några bufferzoner (möjligvis gör vissa förarbeten det).
 0
Theodor Adolfsson (23 Mars 2009 01:44):
Anders:
Och projektet har förstås den fördelen att det ligger långt från nationalstadsparian.
 0
Anders Anttonen (23 Mars 2009 07:10):
Bra skrivet, Anders.
Inte helt oväntat...
Stockholm kommer snart att förlora titeln Capital of Scandinavia till Köpenhamn om "vi" håller på så här, och reducerar planer till hälften.
 0
Mattias Källman (23 Mars 2009 10:20):
Bra! Det reviderade inriktningsbeslutet (hela texten här: http:​/​/​insyn.​stockholm.​se/​insynTransFrame.​aspx?​id=​4&no.​.​ ) är något av det snurrigaste jag läst.
 0
Kurt W (23 Mars 2009 10:49):
Helt rätt Anders!

Antalet bostäder borde snarare öka. 2500 lägenheter är ingenting. Viken förort som helst har mångdubbelt fler. Hög täthet av bostäder, kontor och kommersiella lokaler i slutna kvarter samt riktiga gator och parker (inte av typ nationalstadspaken) skapar stad och trivsel.
 0
Fet G_ (23 Mars 2009 11:11):
"Ingenting i lagen om nationlastadsparken talar om några bufferzoner (möjligvis gör vissa förarbeten det)."
Jo fast om något är otydligt i lagen så går man efter det som står i förarbeten.

Ja dessa ekoparkstomtar verkar ha på tok för stor makt. Inte heller blir de skyldiga ersätta staden för det minskande bostadsbyggandet de orsakar, vilket innebär mindre intäkter för staden och ökad belastning på skattebetalarna.
 0
Jan Wiklund (23 Mars 2009 12:49):
Ja visst är det märkligt det här att de ansvariga bedyrar att de är för tät blandstad men sen stegrar sig inför varje förslag att genomföra det i praktiken. Johannes Åsberg beskriver hur det kan gå till, ovanligt direkt, på http:​/​/​www.​fria.​nu/​artikel/​75574 .

Valfläsk? Borde vi inte försöka grilla dem i en offentlig utfrågning?
 0
Mikael Hörnlund (23 Mars 2009 13:22):
Jag kunde ha tagit med Norra Station i min artikel om "Mod och vilja". Detta är ett lysande exempel på det jag skrev om; Säger en sak och gör en annan, - institutionaliserad schizofreni, - tycker jag är klockrent skrivet av Johannes Åsberg.
 0
Daniel A (23 Mars 2009 14:00):
Förslaget är mesigt. Om förslaget stämmer överens med bilden ovan så kan jag bara beklaga det. Allt ser precis likadant ut och man hoppas i princip på att olikfärgade markiser ska lösa problemet. Dessutom blir det väl bostadsrättsföreningar vilket leder än mer att inget får sticka ut.

Som sann göteborgare säger jag så här:
Är du verkligen dum i huvudet på riktigt eller gör du dig bara till?

För förslaget är riktigt dumt. Det kunde blivit så bra men nu ser det ut som man har storslagna planer och sedan lekt i simcity eller dylikt.
 0
Fredrik L (23 Mars 2009 16:05):
Kan man annat än sucka. Hur kan man ens komma på tanken att minska antalet bostäder. Jag blir så uppgiven så att jag knappt tror det är sant. Som det står i texten så har ju stockholm ett otroligt stort behov av lägenheter. Och så väljer dom att minska antalet nybyggen. Förmodligen för att dom är rädda att lägenheterna inte blir sålda eller något. vad vet jag. Skönt däremot att Centerpartiet kommer med en bra synpunkt när det gäller höjden. Men tyvärr känns mycket av partiernas ord som helt enkelt tomma ord..
 0
Anders Gardebring (23 Mars 2009 16:14):
Kanske skulle våra politiker behöva ett ex av Jane Jacobs "Den amerikanska storstadens liv och förfall"?
http:​/​/​www.​prisjakt.​nu/​bok.​php?​p=​27125
Det är nästan så jag funderar på att köpa ett par ex som gåva från YIMBY...

Recension för den som missat denna utmärkta bok:
http:​/​/​sydsvenskan.​se/​kultur-​och-​nojen/​article10​7219/​B.​.​

"Överallt såg hon samma sak. Där zonering tillämpades - att dela på boende och arbete, affärer och institutioner, fotgängare och bilister - där dog stadslivet ut. När äldre, förr livliga stadsdelar sanerats till enhetlighet miste de sin dragningskraft och blev rena transportsträckor. Ibland hade ett enda nytt stort enfunktionellt hus räckt för att tömma och ekonomiskt slå ut en hel gata. Och när nya stadsdelar stod färdiga, glest bebyggda och omgivna av gröna bälten och motorvägar, visade de sig vara miljöer utan trygghet och utan ekonomisk livskraft."

Och så läser man Sten Nordin som säger:
"Visionen om satsningar inom life science (medicinsk teknik, bioteknik och medicin) tas omhand genom att avsätta vissa kvarter inom både Stockholm och Solna för denna typ av verksamhet"

Boken publicerades 1961. Att det ska vara så svårt.

Ett annat guldkorn från recensionen:

"Fortfarande kämpar storstäderna med problem som beskrevs 1961. Och fortfarande satsar man hellre på neofunktionalistiska punkthus i öppen stadsplan än på stadsplanering enligt Jacobs fyra basförutsättningar för fungerande stadsdelar - mångfald, korta kvarter med täta tvärgator och hörn, ålders- och statusblandad bebyggelse och hög befolkningstäthet.

Det är svårt att förstå varför hennes förslag att integrera förorter aldrig prövats: att med nya gator bygga samman bostadsområde och stad, och att kanta dessa gator med lokaler för olika verksamheter. Jorden runt experimenterar myndigheter med hussprängningar, tvångsflyttningar och totalsaneringar i förtvivlan över bostadsöknar som blivit stadsfinansernas svarta hål - för att inte tala om krutdurkar av mänsklig vrede. Att testa också en mångtusenårigt beprövad metod att bygga livskraftiga städer kan inte skada. "
 0
Mikael Hörnlund (23 Mars 2009 16:27):
Anders:
Helt seriöst så tycker jag det låter som en bra idé att köpa ett par ex och ge bort som en gåva.

Som sagt, hur svårt kan det vara?
 0
Anders Gardebring (23 Mars 2009 16:34):
Någon som är sugen på att pitcha in en slant till en sådan grej? Lämpligen skulle man i så fall dela ut den till de ledande politiker som på olika sätt påverkar och fattar beslut om stadsutvecklingen i Stockholm.
 0
Fredrik (23 Mars 2009 16:40):
Jag blir uppgiven när jag läser dessa nyheter. Som sann Stockholmare generationer tillbaka vill jag se min älskade stad växa. Att se bilden från Norra Station för inte tankarna till den stad jag vill se, då är platsen mer spännande som den är idag. Glädjande dock att det faktiskt finns folk här inne som har en möjlighet att påverka, innan det är för sent (Per Ankersjö). Den som ritat ovan bild kan inte vara stolt, ser ut som personen gjort ett hus och sedan copy&paste resterande kvarter, gjort lite park för att sedan spegelvända allt för att göra motsatt sida. Namninsamling kanske inte är en sådan dum idé. Ta gärdesbacken som exempel där går Nimby människor och sätter upp färdigskrivna protestlistor i alla trapphus och anslagstavlor med uppmaningen att skriva under annars kommer våran miljö förstöras. Det dom kämpar för är en parkering där det ska byggas bostäder vilket i deras öron är miljöförstöring och skriver därför argumenten utifrån detta. Kan inte vi börja köra med liknande "fula" medel och ledande frågeställningar. Tex " vill du att det ska vara omöjligt att hitta lediga bostäder i framtiden?" eller "Vill du att dina barn ska bo hemma tills de är 28?"
 0
Niklas (23 Mars 2009 16:53):
En officiell namnisamling från YIMBY såsom den som tryckte på för spårvägar vore en god idé. Kravet är att man ska utöka antalet bostäder till minst 4000 (eller man kanske skulle kunna höja det till 6000) och då självklart i blandade upplåtelseformer (nu är det väl bara brf?)

Denna lista skulle nog tilltala fler än bara de som är engagerade här på YIMBY. Tonvikten i budskapet bör ligga på bostadsbrist och folkökning samt att många föddes i slutet av 80-talet och de kommer ganska snart flytta hemifrån.
 0
Mikael Hörnlund (23 Mars 2009 16:58):
Anders:
Jag är med på att pitcha in en slant.

Japp, dags att starta en namninsamling nu innan det är försent att påverka denna galenskap.
 0
Jan Wiklund (23 Mars 2009 17:00):
God idé med bokgåva, Anders. Men jag tycker man samtidigt ska göra ett jippo av det - knalla iväg till Stadshuset en liten grupp med en fotograf i släptåg och försöka få nån att skriva om det.

Jag bidrar gärna med en hundring - var sätter jag in den?
 0
Anders Gardebring (23 Mars 2009 17:11):
Jag sätter upp ett paypal-konto ikväll (om inte ngn har ett annat tips).
Jo, jag tror det är bra att försöka göra mer av det än bara skicka böckerna med posten.
 0
Mikael Hörnlund (23 Mars 2009 17:27):
Tycker även att Yimby ska försöka att få till en intervju som sedan publiceras på Yimby.
 0
Anders LP (23 Mars 2009 17:44):
Jag kan annars sätta in pengarna på ditt personliga bankkonto.
 0
Jakob Wilhelmsson (23 Mars 2009 18:08):
Bra idé att dela ut böcker. Jag skänker en peng om det blir aktuellt. Tror som Jan Wiklund att det vore lämpligt att ordna något slags jippo i samband med utdelningen.

Håller också med om att byggnaderna är fruktansvärt tråkiga. Det känns som om planeringen skett helt utan arkitekter. Vilken arkitekt ritar med hedern i behåll ett trettiotal hus som är exakt likadana? Ännu värre om det är trettio olika arkitekter som kopierat allt från en kollega. Ett sådant plagiat kommer man inte undan med i andra sammanhang.
 0
Martin Nilsson (23 Mars 2009 18:23):
Nja, att protestera mot urvattning av Norra Stationsprojektet genom att fokusera på bostadsbristen missar målet och ger bara politikerna möjlighet att hänvisa till hus-i-park-byggen i förorterna.

Nej, vad som står på spel här är ju en engångsmöjlighet att på allvar utöka innerstaden och bygga samman den med Solna/Sundbyberg.
 0
Dan Törnqvist (23 Mars 2009 20:04):
Jag bidrar gärna med en hundring, men man måste som ni föreslår slå på med stora DN- och Metro-trumman samtidigt. Sätt gärna ihop ett executive summary också, knappast många som sätter sig och plöjer en bok om stadsplanering på begäran :)
 0
Leonardo Frithunanthz (23 Mars 2009 20:25):
Jag bidrar gärna också med en slant, men Norra Station är bara ett exempel på eventuellt. fler framtida sådana här fall. Insamlingen bör inte gälla enbart Norra Station, utan vara för funktionsintegrering i kommande stadsbyggnadsprojekt.

Alltså, för en levande stad = mot funktionsseparering.

Bokidén har jag gått och funderat på ett bra tag nu, men jag har inte haft råd att köpa den boken i så många exemplar.

Jag gillar starkt Jan Wiklunds jippoidé...
 0
Edvard G (23 Mars 2009 20:28):
Är inte politikerna redan omvända? tycker att mer eller mindre varenda kommunpolitiker verkar ha en liten yimby inombords. Problemet verkar ligga på tjänstemannanivå. Det sägs ju att det tar ett par år för förändringar att sprida sig ner i hierarkin i en stor organisation. Dock kan jag tänka mig att chippa in 50-100 spänn för att saken ska få lite uppmärksamhet.
 0
Dan Edholm (23 Mars 2009 20:57):
Beklagligt är det. Vad värre är - DE ser det inte. Det är nästan ett brott att fördärva en möjlighet på så vis utan eftertanke. Gissningsvis rullar TV:n på samma kanal som 1995 och de sitter i fikarummet och antyder att det ändå känns okej att anlägga nyfunkis, lite fetare balkonger, lite större fönster och lite högre till tak - äntligen något de boende vill ha. Bannar nog 60-talets människofientliga samhällsplanering. Vi på YIMBY som förmedlar allt "nytt" tänk är bara en vedklav i elden. Vi stödjer ändå byggandet, kämpar mot nimbyismen. Själva har de inte reflekterat över vad vi egentligen säger. De bryr sig inte om resultatet, bara en maskin som tuggar. Planera - lön...planera - lön...o s v.

Någonstans undrar man hur maskinen sorterat fram de drivande delarna. Vågar tjänstemän inte tänka själva...ha en annan åsikt än maskinens huvud...är det politiskt inkorrekt. Att frispråkighet gynnar resultatet är känt, likaså att det i vissa miljöer missgynnar karriären. I dessa miljöer är cheferna inte måna om det resultat vi andra fokuserar på, utan på att sälja paketet och få biljett till rulltrappan upp. Inte sticka ut, inte riskera knas. Turning torso var för nära knas. Även om knaserier krävs för att bli ihågkommen - för att göra stor arkitektur, intressant stadsplanering. Det är med lådor i rätt park man ser till att bli ihågkommen under sitt levande, och få betalt för det. När omvärlden väl konstaterat att det blev skit, då ligger man i jorden efter ett gott liv i "samhällets tjänst".
 0
Leonardo Frithunanthz (23 Mars 2009 21:03):
Dan Edholm:

Tänkvärda ord. Tack Dan.
 0
Dan Edholm (23 Mars 2009 21:14):
Tack Leonardo.

Vi kan ju ändå glädjas att det inte blev 2-våningshus i trä som blev Stockholms "tak". Då hade ju de flesta av oss bott kvar där vi en gång kom ifrån och kanske hade inte Stockholm varit största staden i landet. Tänk en innerstad med 2-våningshus som begränsas av den gröna ringen och Stockholm hade kunnat likna en förort till Los Angles. Vore inte det fint? Även om de flesta här antagligen skulle bo någon annanstans vore det väl mysigt att komma till "Gamla Stockholm", ta en fika och sedan susa hem till stan.

I Huddinge C (där jag bor) har vi rejält mycket högre hus än vad som planeras vid Norra Station. Även om (eller trots att) det är hus i park här i Huddinge så är det ju anmärkningsvärt. Vill ingen längre bo i stan? Stämmer det med mätdata? Riv isf Vasastan, odla upp och bygg i Huddinge.
 0
Anders Gardebring (24 Mars 2009 10:38):
Diskussionen om bokgåva/event kan nu diskuteras vidare i forumen:
http:​/​/​www.​yimby.​se/​forum/​thread.​aspx?​id=​40​2
 0
sjult (24 Mars 2009 11:07):
Man borde be om lite spons från förlaget som ger ut boken. kanske man kan få rabatt med tanke på publiciteten.
kan tänka mig att bidra..
 0
Fredrik Sahlström (24 Mars 2009 12:54):
Kan man göra en alternativ bild på hur stan skulle se ut med dagens hus i park ideal. Göra en bild på hur innerstan skulle se ut med hus i park överallt. Då kanske folket förstår att ingen vill ha en stad med hus i park. Då skulle trädkramarna fatta att vitabergsparken och hummlegården inte är så attraktiva med hus i park, och de som vill ha stad kanske förstår att hus i park inte bidrar till att få en stadskänsla med närhet till naturen. Lite som Jan Wiklunds välgjorda illustration om Solna/Norra Station/Vasastan. Fast tvärtom. Tänkt att se bilden av Kungsgatan med hus i park, eller nyfunkis med hus i park bakom. Ingen kan väl undgå att förstå att stadslivet i stan skulle dö ut illa kvickt om det byggdes så. Då kan vi ju inte bygga så nu och tro att det ska bli stad.
 0
Per Ankersjö (24 Mars 2009 13:55):
"När vi ändå har dig på tråden så får du gärna också utveckla lite vad gäller bostäder i vetenskapsstaden. YIMBY föreslår i sitt yttrande studentbostäder som exempel på en bebyggelsetyp som man kan använda för att blanda upp en bebyggelse som annars riskerar att bli för monofunktionell."

Hej igen Anders och ursäkta att det dröjde!

Du/ni har en poäng i detta och vi har f.n. en diskussion om just detta i Centerpartiet. Jag måste be att få återkomma!

Mvh Per
 0
Anders Gardebring (24 Mars 2009 14:20):
Per:
Tack för uppdateringen.
Jag tror att det är viktigt att tänka just på den fungerande helheten för en stadsdel, och också analysera vad en stadsdel faktiskt är. Och där är blandningen en del av den fysiska planering som behövs för att lägga grundbultarna för att ett stadsliv ska kunna uppstå. Blandningen och stadens fysiska form är inte allt som krävs för ett fungerande stadsliv men det är, menar jag, en grundförutsättning för att det ska kunna uppstå.
 0
Erik Sandblom (24 Mars 2009 18:42):
Man lär sig mycket genom att läsa på Yimby! :-)

Ur ett liberalt/borgerligt perspektiv ska politiker inte "avsätta vissa kvarter" till lajf sajens eller annat för stunden trendigt. Marknaden löser inte alla problem, men detta kanske är ett område där marknaden fungerar väldigt väl? Politikerna kan se till att det finns både kontor, lokaler och bostäder i området. Sen får människor själva bestämma vad de ska fylla lokalerna med, utan politikerstyrning.

Ett annat område där marknaden fungerar bra är parkeringsplatser. Varför inte sätta parkeringsnormen till noll, och låta byggfolket själva bestämma hur många som ska byggas? Det behövs knappast någon miniminivå av parkeringar i en tät promenadstad med bra kollektivtrafik och cyklingsmöjligheter. Där ställer jag mig hellre på Yimbys sida än på miljöpartiets: hellre färre parkeringsplatser och gångfartsgator i hela området än särskilda bilfria kvarter.
 0
Mats (24 Mars 2009 22:34):
Jag söker med ljus och lykta efter ett parti att rösta på
i Stockholmsvalet 2010. Är det Centern ? Det enda sättet att få stopp på vansinnigheter som "hus-i-parK", ide'n att man inte ska kunna se hus infrån nationalstadsparken, likformiga låga hus, o.s.v är att det ska kosta politiskt att inte verka för riktig stadsbebyggelse.
 0
Nils Ingestad (25 Mars 2009 00:21):
Frustation!

Jag funderar för mig själv vad det är, som gör det så svårt för att en blandad stad på riktigt ska bli till verklighet. Är det för att högt uppsatta personer har för lite kunskap om hur man bäst skapar en blandad urban stad? Eller är det för att dessa personer helt enkelt får kompromissa bort detta pga alla särintressen? Kanske är det en blandning av dessa? Det är hur som helst otroligt synd att bostäder försvinner från det första förslaget.

Det är annars roligt att läsa att centerpartiet vill att högre hus byggs. Jag upplever också att borgarrådet Sten Nordin öppnar upp för högre bebyggelse.

"För att förbättra ekonomin i projektet bör möjligheterna prövas att öka exploateringsgraden genom att bygga några riktigt höga hus i området."

Det är svårt att veta om Sten Nordin menar att bygga, bostäder på höjden eller om han menar att det endast gäller för kommersiell bebyggelse? Jag hoppas att det är en självklarhet att flera av dessa "riktigt höga hus" blir bostadshus. Jag tvivlar på att detta är fallet eftersom att antalet bostäder skulle minska med 1500?

Det är också tråkigt att ekonomin är den enda utgivna anledningen för att höga hus ska bli en realitet.
 0
Anders Gardebring (25 Mars 2009 01:29):
Nils. Citatet du refererar till kommer alltså från Stadsledningskontoret och är inget som Sten Nordin har sagt.
 0
Jan Wiklund (25 Mars 2009 09:53):
Mats: Den här frågan är inte så politiserad att du hittar något parti som engagerar sig för det. Tack och lov, kanske man kan säga, för därmed finns det möjlighet att påverka alla partier.

Beträffande orsaker till den nuvarande segheten har vi debatterat dem förr:
- ingrodda rutiner
- lagar, bestämmelser och riktlinjer som utgår från gleshet som något naturligt
- det lönsamma i att bygga långt bort när man slipper stå för infrastrukturens fördyringar
- föreställningen att man kan undgå konflikter genom att åtskilja allt som skulle kunna råka i konflikt
- bilmaffians starka ställning i termer av sysselsättning etc
- innerstans bostadsrättsägares ängslan över att värdet på deras investeringar går ner om det byggs mer innerstad
- stadsplanerares och arkitekters genom ett halvsekel förvärvade dåliga rykte som gör att alla värjer sig mot att få något byggt inpå knuten
etc etc.

Således en hel massa. Alla är möjliga att göra något åt, men det tar nog tid.
 0
Marin Nilsson (25 Mars 2009 13:36):
Jan W: kan spä på med några orsaker till:

- kulturmaffians starka ställning: väl förskansade i både attraktiva områden och media har de både intresse av och möjlighet till att stoppa nybyggen
- politiskt korrekthet: alla byggprojekt måste passera igenom PK-filtret: Hur påverkas miljön? Hur blir det för baaaarnen? Integrationsperspektiv? Genusperspektiv? Etc etc.
- "Äta kakan och ha den kvar"-mentaliteten: det är många som vill ha storstadens utbud, men som ändå kräver naturområden runt knuten
- Paragrafrytteri: ger särintressen och rena rättshaverister möjlioghet att överklaga, förhala och sabotera
 0
Jan Wiklund (25 Mars 2009 14:25):
Martin: Men varför skulle kulturmaffian stoppa mer stad och därmed mer kultur?

Annars har jag också en orsak till: "så kan vi väl inte göra för så har vi aldrig gjort". Kanske ett annat namn på din punkt 2. Oviljan till förändringar är stark i alla organisationer. Det skulle ju kunna leda till förändrade statushierarkier.

Mot detta kan vi ställa efterfrågan, lägre energiförbrukning och lägre kommunala kostnader. Det som saknas är politiskt besvärande manifestationer som får slöhäckarna i stadshuset att skynda på med förändringarna.
 0
Martin Nilsson (25 Mars 2009 16:34):
Jan W: Kulturmaffian lyckas ju hitta "omistliga värden" i allt som riskerar att förändras, även i t ex i Slussen, Sergels Torg och miljonprogrammet.

Kulturmaffian är också extremt PK, varför de i hög utsträckning använder sig av PK-argument som de jag räknade upp i förra inlägget. T ex kan de hävda att kritik av miljonprogrammet är kritik av de som bor där, d v s "rasism" och därmed tabu.
 0
Theodor Adolfsson (25 Mars 2009 17:07):
Ja, i den betydelsen av kultur finns en poäng. De som argumenterar mot nybyggen argumenterar väldigt ofta för att kulturvärden förstörs om det byggs. Det kan nog vara ett lika vanligt argument som att man bygger bort natur.
 0
Alf . (25 Mars 2009 18:57):
Det här projektet är troligtvis för komplicerat för dom att genomföra. Exempelvis måste överdäckningen av vägen vara klar 2015 när norra länken öppnas annars: "kommer den ökade trafiken att medföra att byggnadsarbetena för tunnlarna blir onödigt komplicerade och kostsamma."

OCH: Värtabanan är av riksintresse och så länge som Värtahamnen och Frihamnen trafikeras med godstrafik och tågfärjor behövs det tre spår = dyrare överdäckning. Alltså behöver man öppna Norvikshamnen i Nynäshamn. Citat "Det är alltså fullt möjligt att flytta riksintresset till Nynäsbanan."

DESSUTOM Om den nya tunnelbanelinjen till karolinska inte öppnas i tid så:
"Måste busstrafiken till stadsdelen utökas avsevärt, vilket skulle medföra behov av ökat utrymme i gatunätet och nya bussterminaler måste uppföras."

Dom vill bygga: "En mycket tät blandad stadsbebyggelse för bostäder och kontor som följer innerstadens karaktär."

MEN: "Husen kommer att ha i huvudsak samma höjder som befintlig bebyggelse i området, som högst 7 våningar."
 0
Jan Wiklund (25 Mars 2009 19:13):
Frågan är om det är hela kulturmaffian som rycker ut varje gång något sådant händer - eller om det är ett litet antal personer medan resten skulle kunna mobiliseras i motsatt riktning om man lägger ner minsta intresse på det. Hela kulturmaffian kan ju inte vara antikvariskt inriktad, några måste väl ha ett egenintresse av nyskapelser också?
 0
Johannes Lilleberg (1 April 2009 12:34):
http:​/​/​dn.​se/​sthlm/​farre-​bostader-​vid-​norra-​station-​1.​.​.​

Det bråkas mellan partierna om vi ska bygga fler ytor för bostäder eller forskning på Norra Station. Jag har ett förslag. Bygg mer av båda! Det kan vi göra om vi bygger högre!

Cecilia Obermüller (MP) om att bygga skyskrapor på Norra Station:


- Just där, området ligger högt från början, skulle de bli väldigt dominerande i stadsbilden, sade hon.

Ytterligare en bekräftelse på att MP har blivit ett parti som prioriterar deras syn på skönhet och livsstil framför utsläpp av växthusgaser och annan klimatpåverkan. Synd tycker jag. Om det inte vore för MPs motstånd mot det energieffektiva storstadslivet så hade jag personligen tyckt att det var ett bra parti.
 0
Mikael Hörnlund (1 April 2009 12:57):
Verkligheten har verkligen sprungit förbi MP i dessa frågor.

Hur man man hävda som miljöpartist att detta inte skulle gagna miljön genom att vilja bygga tätt och högt? Effekten av deras argumentation blir just att vi inte bygger miljövänligt.

Många inom MP borde verkligen tänka om och göra en verklighetskoll och uppdatera sig själva så att miljöpolitiken dom för andas 2000-tal och inte 70-tal. Jag är hiskeligt trött på att väldigt ofta få höra att "Det går inte, för att det skulle bli för dominant i stadsbilden."

Jag personligen är miljövän men köper absolut inte MP miljöpolitik. Den hör inte hemma i ett modernt samhälle.

Håller med Johannes. Bygg mer av båda. Sluta upp med funktionssepareringen, den hör hemma i ett modernistiskt synsätt och det är dags att göra upp med det synsättet nu.
 0
Jan Wiklund (1 April 2009 13:26):
Jag är rädd för att det inte är särskilt många miljöpartister som har satt sig in i vilka miljökriser som är allvarliga och vilka man kan strunta i. Det är ett parti som notoriskt attraherar folk som går på känsla och nöjer sig med det.

Nu är förstås inte "miljö" något entydigt ord. Det finns en naturvetenskaplig tolkning som innefattar förgiftning och resursuttömning, och det finns en humanistisk - "livsmiljö". För miljövänliga yimbyister stämmer de båda överens såtillvida att den livsmiljö de föredrar också råkar vara den som förgiftar och resursuttömmer minst. Men många miljöpartister föredrar tyvärr en livsmiljö som skam till sägandes är ganska resursslösande.
 0
Mikael Hörnlund (1 April 2009 15:42):
Jan:

Off topic, men, men..

För att belysa detta än mer, så drar jag till med ett exempel från Solna och från det senaste numret av lokalblaskan "Mitt I Solna".

MP's Helen Hammarqvist skriver i en insändare om berget vid Solna Centrum. Där är det tänkt att det ska byggas ett kulturhus. MP motsätter sig dessa planer då de menar att återigen så är det ett stycke grönområde i Solna som försvinner. MP vill anlägga en park där istället och göra om delar av Råsundastadion till kulturhus. I insändaren så talas det om park, grönområde, berg, parkområde, parkmark, ingen ny grönska, förstärka grönstrukturen. Kärt barn har många namn.

Ska också nämnas att det inte är tal om att ta hela berget i anspråk för detta Kulturhus.

Läs hela insändaren här:
http:​/​/​arkiv.​mitti.​se/​erez4/​online/​mitti/​solna.​html på sidan 2.

Att det på andra sidan gatan finns en park i form av Skytteholmsparken talar hon inte om. Ni som har varit där vet att Skytteholmsparken är ganska stor. På detta berg där ingen människa befinner sig vill MP upprusta denna "park", "grönområde", "berg", "parkområde", "ingen ny grönska", och anlägga ett litet café. Vilka gagnar detta för, undrar jag. MP själva verkar det som. Jag tror inte att människor kommer att kliva upp på detta berg då Skytteholmsparken ligger på andra sidan gatan.

Att anlägga ett Kulturhus vid Solna Centrum kallar MP för att ytterligare förgråa Solna Centrum. Ni som har varit här i Solna Centrum vet att Solna Centrum inte kommer att vinna några skönhetspriser.

Jag tycker att det är bra att något görs år Solna Centrum så att det skapar flöden av människor och att förortsstämpeln på detta centrum till en viss del försvinner.

Här gör man precis det du nämner Jan. Attraherar människor som går på magkänslan och nöjer sig med det. Att veta hur gemene man fungerar verkar inte vara intressant i sammanhanget. Det som verkar vara viktigt med insändaren från MP är att framföra ett budskap som inte har med verkligheten att göra.

Håller med dig i det sista du skriver. Där jag tycker att hus-i-park, strösselplanering, osv är just resursslöseri.
 0
Anders Gardebring (1 April 2009 16:22):
Mikael:
Om du vill så skriv gärna en replik i YIMBY:s namn! O kanske hänvisa till A. Ståhles forskning? Jag har ju bott i krokarna och Solna Centrum upplevs definitivt väldigt o-grönt. Det paradoxala (och här missar nog många) är ju att det behövs en tydligare struktur, inkl mer bebyggelse, för att skjuta det gröna närmare brukaren, alltså människorna, och lyfta fram parker och planteringar. Idag är det mest en massa menlösa gräsmattor inskjutna mellan vägar...
 0
Mikael Hörnlund (1 April 2009 16:32):
Bra idé Anders.

Nästan klippa o klistra som gäller. Bra idé att ta med Ståhles forskning i detta.

Indoktrinering är stark i detta land om drömmen om Bullerbyn i stora staden.
 0
Johannes Lilleberg (1 April 2009 16:46):
För ett större område parkmark som inte används så tycker jag att det finns två alternativ. Antingen gör man marken mer tillgänglig och kvalitativ så att fler kan använda den. Eller så bebygger man marken för att urbanisera området(under förutsättning att det finns en annan väl använd multinationell park i närheten).

Angeånde Kulturhuset i Solna så vill jag säga att detta är parkmark i en större sammanhängande park. Det är alltså inte ett litet impediment som det finns mycket av i övriga Solna.

Marken utnyttjas inte mycket idag men om man göra parkmarken mer kvalitativ så att fler kan få användning av den så är det bra så länge området omkring är urbant. Jag vill personligen se förslag på hur parken kan göras populärare innan jag tar ställning i frågan.

Om jag fick bestämma skulle jag bygga urbant på höjden över impedimenten istället för på bredden över de största parkerna (Gles bebyggelse skapar ju ett högt exploateringstryck på grönområden). Sedan skulle jag tack vare de ekonomiska resurserna som uppkommer när man bygger tätt göra en riktigt bra Central Park av de Stora parkerna.
 0
Jan Wiklund (1 April 2009 16:59):
Och för att lägga till: Det är inte säkert att en stor park alltid är bättre än en liten. Centralbadets park är en av Stockholms minsta och finaste parker. Som Ståhle säger i sin avhandling beror det på vad parken används till - vissa park-aktiviteter behöver yta, andra inte.

Men för att vara rättvis mot miljöpartisterna måste man erkänna att mycket av deras ryggmärgsreflexer betingas av en "om man ger djävulen ett lillfinger tar han hela handen"-reaktion. Det är just den sorts reaktion som man kan förvänta sig när planerandet sker i enklaver och småpytsande. Med en ordentlig stadsplan som slår fast vad som är kvarter och vad som är park kan man få en diskussion om helheten och slipper trätor av ryggmärgskaraktär.
 0
Mikael Hörnlund (1 April 2009 17:33):
Johannes:
Jag delar inte din uppfattning om att detta skulle vara en del av en större sammanhängande park. Huvudstagatans 4 körfält delar av detta effektiv mot Skytteholmsparken. Med resonemanget att det skulle vara avståndet tills nästa del i grönområdet som får bestämma om det ska kallas sammanhängade eller inte så blir det lätt att man kallar allt för sammanhängande park, som det så ofta görs idag, tyvärr. Och det oavsett om det finns barriärer mellan dessa grönområden.

Hur man skulle göra berget mer kvalitativ har jag svårt att se, då berget i sig inte bjuder in till någon slags kvalitativ vistelse där, oavsett om man lägger på kosmetika. Så är det fortfarande kosmetika. Och som jag skrev så är det inte tal om att utnyttja hela berget, bara en liten del mot Solna Busstorg.

Ska nämnas att den delen som vetter mot Skytteholmsparken, där fanns det planer på att förtäta mot Skytteholmsparken, men tyvärr så är de planerna borta.

Jan:
Helt rätt att en stor park inte per automatik gör den till en bra park, ska mycket till för att det ska fungera på det sättet. Önskvärt vore i detta fall att satsa på att gestalta Skytteholmsparken på ett bättre sätt. Där jag tycker att en urbanisering runt parken är på sin plats. Men som sagt så är dessa planer skrotade i dagsläget. Finns mycket att göra för att få lite fart på Skytteholmsparken. Enligt mig så ska en park fungera som en magnet i staden.
 0
Johannes Lilleberg (2 April 2009 09:14):
Jag håller helt med om att en större park per automatik inte blir bättre än en mindre. Men som Jan var inne på så kräver vissa aktiviteter yta. Jag vill att alla ska ha en park inom gångavstånd som ger möjlighet till många behov som att läsa en bok i solen, ta en picknick, motionera (oavsett om man är rörelsehindrad eller inte), låta barnen leka o.s.v.

Vi behöver större multifunktionella parker för att tillgodose alla dessa behov. Endast små parker klarar inte av att tillgodose behoven. Därför vill jag personligen hellre ha en stor kvalitativ multifunktionell park än många små som inte fyller alla behov. Detta i sin tur är ett argument för att bygga tätt på impediment och liknande och sedan skapa en riktig kvalitativ Central park för de resurser man får tillgång till när många bor och arbetar inom gångavstånd. Vi på YIMBY vet ju att gles bebyggelse i motsats ger dåliga resurser till att bygga en kvalitativ park. Gles bebyggelse skapar också ett större exploateringstryck på grönområden.

Som jag ser det har Solna problem. Staden har många små impediment mellan hus och vägar och en splittrad stadsplan anpassad för bilar. Det finns få levande gator för gående och få bra större multifunktonella parker. Om förslaget för Kulturhus i Solna ska räknas som låg och gles bebyggelse över en potentiell framtida kvalitativ ”Central Park” kan diskuteras. Jag ser det som ett gränsfall. Om Kulturhuset integreras väl i urbana stadslivet och man ser till att skapa en rejäl multifunktionell ”parkmagnet” på annan plats så kan jag dock ställa mig positiv till den. Sist men inte minst vill jag säga att jag är kulturvän så ett kulturhus vill jag ha!
 0
Mikael Hörnlund (2 April 2009 09:32):
Johannes:
Helt klart är vi inne på samma linje i frågan. Problemet som jag ser det, - förutom de problem som du radade upp - är att Skytteholmsparken skulle kunna fungera som mageneten vi pratar om. Jag bor ett stenkast från Skytteholmsparken och jag måste tyvärr säga att den inte riktigt lever upp till hur en park borde vara, enligt mig och många andra. Här skulle Solnas politker gå ut med en generealplan för att urbanisera området, även då konvertera Frösundaleden till en lokalgata, - som det även har pratats om -, och även i denna plan låta Huvudstagatan vara med och konvertera den gatan till en lokalgata.

I dagsläget har Huvudstagatan mer funktionen att fungera som en genomfartsled genom Solna. I det perspektivet skulle Solna Centrum mer fungera som ett centrum, och inte som idag, en isolerad enklav.

Det skulle få effekten av att Skytteholmsparken skulle mer fungera som en central väl fungerande park. I detta skulle då även Kulturhuset fungera som en magnet till både Solna Centrum och Skytteholmsparken.

Då jag även är en kulturvän så ser jag väldigt positivt på ett Kulturhus.

Det är därför tråkigt att MP och många andra partier inte ser sambanden i staden, eller jag borde skriva ser bristen på sambanden och viljan till att göra något åt det. För till syvende och sist så är ju staden till för människan.
 0
Johannes Lilleberg (2 April 2009 09:46):
Jag vi är inne på samma linje. Huvudstagatan är en nyckelfråga i sammanhanget. Jag håller med om att den (och många andra gator i Solna) måste göras om till lokal gata väl anpassad för gående. Om en bebyggelse längs den gatan skulle medverka till att göra gatan av mer stadskaraktär så skulle det vara bra! Alternativt skulle man kunna flytta på huvudstagatan för att slå ihop delar av parken över tunnelbanan och delar av skytteholmsparken till en "Superpark". Då skulle man få en "superpark" samt yta runt omkring där man kan bygga urbant för att göra parken bättre integrerad med det urbana stadslivet. Men detta är visioner som i dagsläget inte ens diskuteras så vitt jag vet...
 0
Mikael Hörnlund (2 April 2009 09:56):
Diskussioerna som har varit är att just bebygga längs med Huvudstagatan från Solna Centrum och ner till Frösundaleden. Men, tyvärr så är nimbysimen stark i detta land så dessa planer skrotades.

Helt klart skulle en konvertering av både Huvudstagatan och Frösundaleden göra mycket för att förändra stadsbilden i Solna och stadslivet och flöden av människor. I mitt perspektiv så ser jag att hela Frösundaleden konverteras, från Sumpan delen ända bort till Hagaparken. Omöjligt? Dyrt? Krångligt? Inte alls säger jag. Finns viljan och modet så finns det möjligheter.

Att konvertera genomfartsleder ser inte jag att det skulle innebära några större problem. Finns bara positiva aspekter med att göra det.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter