Utskrift från www.yimby.se
....

YIMBY hos Studieförbundet Näringsliv och Samhälle

 
 

YIMBY var i måndags inbjudna till SNSStudieförbundet Näringsliv och samhälle för ett möte med rubriken "Den kosmopolitiska staden".

Utgångspunkten för samtalet var Stockholms stads översiktsplan och några centrala frågeställningar:

* Hur ser ett attraktivt storstadsboende ut?

* Bör staden växa genom förtätning eller utbredning?

* Hur planerar man för en ekologisk hållbar stad?

* Hur tas besluten om var, när och hur det ska byggas och hur staden ska gestaltas?

Inbjudna talare var Göran G. Lundquist - arkitekt SAR MSA - Can Arkitektkontor, Henrietta Palmer - arkitekt och professor på Kungl. Konsthögskolan, Niklas Svensson - Stockholms Stadsbyggnadskontor och Kristina Alvendal - Stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd. Mötet leddes av Dagens Nyheters arkitekturskribent Peder Alton.

DN:s arkitekturskribent Peder Alton ledde mötet.
DN:s arkitekturskribent Peder Alton ledde mötet.
 

Göran G. Lundquist inledde efter en kort introduktion av Peder Alton och uppehöll sig mycket kring fördelarna med att bo tätt. Göran menade att om vi bor tätt så kan alla som vill bo i staden. Göran påtalade också att det är nära till allt och att det är energieffektivt.


Göran G. Lundquist, arkitekt SAR MSA, Can Arkitektkontor

Göran tyckte också att det är synd att intellekt hamnar ute i isolerande förorter, vilket försvårar möjligheterna för exempelvis invandrare. Han fortsatte med att berätta att vi uppskattar att bo tätt för att det händer så mycket i staden.

Göran G. Lundquist berättar om energi-ineffektiva hus.
Göran G. Lundquist berättar om energi-ineffektiva hus.
 

Göran tyckte också att det är bättre att bygga högt istället för på grönområden och i parker.
Göran pratade om det trauma som drabbat Stockholm efter klararivningarna och menade att utvecklingen av Klara stannat av. En intressant infallsvinkel på detta var att Göran menade att det i huvudsak inte var omdaningen av Klara som var orsaken, utan istället miljonprogrammet, som gett arkitekter, stadsplanerare och andra som står bakom stadsbyggnad ett dåligt rykte. Göran ansåg att man borde kunna göra avsevärt mer i Klara än vad som idag planeras och menade att få byggnader som idag finns där är värda att bevara.

Göran berättar om energieffektiva hus.
Göran berättar om energieffektiva hus.
 
Göran tar upp debatten om det föreslagna höghuset invid klara kyrka och exemplifierar med ett positivt exempel.
Göran tar upp debatten om det föreslagna höghuset invid klara kyrka och exemplifierar med ett positivt exempel.
 

Efter Göran fortsatte Henrietta Palmer med att berätta om sin syn på täthet i Stockholm, och pratade om de erfarenheter hon tagit till sig från städer som Los Angelses och Sao Paulo.

Henrietta Palmer, arkitekt och professor på Kungl. Konsthögskolan
Henrietta Palmer, arkitekt och professor på Kungl. Konsthögskolan
 

Henrietta ansåg att det egentligen inte finns någon täthet i Stockholm att tala om. Henrietta pratade om vår definition av täthet och problematiserade att man låser sig vid befolkning när man pratar om täthet. Henrietta tog upp Rinkeby och Östermalm som exempel på områden som upplevs som glesa respektive täta, trots att det bor ungefär lika många människor per hektar. (115/ha i Rinkeby och 132/ha i Oscars församling på Östermalm).

Henrietta visar en bild från São Paulo. Bilden visar ett lågt bebyggt fattigt område som gränsar till ett rikt högt bebyggt område med tennisplaner, swimmingpool  med mera. Tätheten är ungefär lika hög i båda områdena.
Henrietta visar en bild från São Paulo. Bilden visar ett lågt bebyggt fattigt område som gränsar till ett rikt högt bebyggt område med tennisplaner, swimmingpool med mera. Tätheten är ungefär lika hög i båda områdena.
 

Henrietta berättade också om sina erfarenheter från Los Angeles. Hon visade att staden har ett välutbyggt nät av busslinjer, men att bara de som inte har råd med en egen bil använder dessa. Henrietta pratade också om heterogena städer, att det kan vara ett problem om områden i städer blir för heterogena.

Henrietta Palmer berättar om Kina där man trots hög befolkningstäthet subventionerar bensinen och bygger för hög bilanvändning.
Henrietta Palmer berättar om Kina där man trots hög befolkningstäthet subventionerar bensinen och bygger för hög bilanvändning.
 

Efter Henrietta tog Kristina Alvendal över mikrofonen och inledde med att säga att de föregående föredragen var intressanta, men menade att det inte alltid är helt oproblematiskt att ta idéer från andra städer och applicera på sin egen. Kristina menade att man ska ta intryck från andra städer, men att man måste anpassa dem för den egna stadens villkor.


Kristina Alvendal, Stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd (m)

Kristina ser det faktum att Stockholm nu genomgår en stark expansion som ett kvitto på att många vill bo i en stad, och att städer är "hetare än någonsin". Kristina tycker att det behövs en ny plan för Stockholm. Sedan 1930-talet har staden byggts ut genom nya förorter. Nu återgår Stockholm, enligt Kristina, till att bygga tät stad - Promenadstad. Kristina lyfter fram några positiva aspekter med sin vision om promenadstaden som att den har livliga stadsmiljöer, är sammanhängande och färre otrygga mörka "mellanrum". Kristina tog upp Gullmarsplan som ett exempel på ett område som är i behov av en stadsmässig omvandling. Kristina uttryckte en önskan om att Gullmarsplan i framtiden ska hänga ihop med Södermalm och Hammarby sjöstad.

Kristina berättar om sina tankar om Stockholms framtida utveckling.
Kristina berättar om sina tankar om Stockholms framtida utveckling.
 

Kristina tar upp de miljöpositiva värdena med den täta promenadstaden som ger närhet, god kollektivtrafik och fjärrvärme. Kristina påtalade också att gemensam service kräver täthet. Områden som enligt Kristina ska förändras till en mer stadsmässig karaktär i framtiden är bl.a. Årstafältet, Gullmarsplan och Liljeholmen.


Niklas Svensson, Stockholms Stadsbyggnadskontor, projektledare för Stockholms översiktsplan.

Dagens sista talare är Niklas Svensson som inleder med att ta upp några av utmaningarna för stadsbyggandet. Ett av de exempel som Niklas tar upp är att en fortsatt befolkningstillväxt och globaliseringen ställer krav långsiktig planering. Niklas säger att det inte en fråga om utan hur och var vi ska förtäta. Niklas pratar mycket om att satsa på attraktiva och mångsidiga tyngtpunkter och nämner utvecklingsområden som Vällingby och Farsta.

Niklas Svensson berättar om översiktsplanen
Niklas Svensson berättar om översiktsplanen
 

Niklas tar upp den infrastrukturproblematik som pendligen mellan arbets- och bostadsområden innebär och ser därför gärna en tillförsel av fler arbetsplatser i dagens bostadsområden, samt en tillförsel av fler bostäder i dagens arbetsområden. Niklas talar också om att kvaliteten på våra offentliga ytor måste hålla en mycket hög kvalitet.

I sitt anförande pratar Niklas också om de yttranden som kommit in om förslaget till ny översiktsplan för Stockholm. Enligt Niklas har remissinstanserna varit övervägande positiva och de flesta verkar hålla med om stadens strategi att bygga staden tätare.

Efter att Niklas fått säga sitt tog debatten fart där bland annat demokratifrågan diskuterades. Vem ska bestämma över staden egentligen? Bland annat omnämndes problemet med att allmänintressen ofta får stå tillbaka för starka särintressen. Kristina Alvendal tog upp nätverket YIMBY som ett exempel på att det finns stöd för att låta staden växa. Alvendal tycker att man löser demokratiska frågor bra genom att presentera ett förslag först och sedan ha en diskussion och motiverade det med att det är lättare att diskutera när det finns ett förslag att ta ställning till. Alvendal pratade också om höga hus i Stockholm och menade att en av anledningarna till att det inte byggs några sådana i Stockholm är för att politiker lyssnar för mycket på ett fåtal högljudda aktörer.

Göran G. Lundquist tog upp problemet med den tråkiga arkitekturen och menade att den konstanta bostadsbristen i Stockholm har en stor roll i detta. Göran menade att det är svårt att vara arkitekt i Sverige och berättade att han när han arbetar utomlands upplever en helt annan syn på och en större respekt för arkitektur. Göran tycker inte att arkitektur har någon prioritet i Sverige och problematiserade också stadsbyggnadskontorets makt där det, enligt Göran "bara är att sticka" om man inte gör som stadsbyggnadskontoret säger. Göran tog också upp byggprojekten vid Odenplan som ett olyckligt exempel på där ett från början bra förslag blivit sämre på grund av de protester som uppstått. Enligt Göran hade det gått bättre om det presenterats på ett annat sätt. Göran menade också att vissa aktörer, som exempelvis skönhetsrådet, bromsar utvecklingen i Stockholm.

YIMBY tackar SNS för inbjudan till denna intressanta föreläsning och debatt och kan konstatera att det finns många starka åsikter om stadsbyggnadspolitik. Det mest glädjande i diskussionen var att det bland deltagarna verkade råda en ganska stark koncensus om att det täta stadsbyggandet är rätt väg att gå framöver.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Edvard G (6 Mars 2009 10:32):
Jag känner mig lättad över att det verkar finnas stort stöd oss politiker och arkitekter för att bygga tätt och högt. Det är också väldigt kul att YIMBY anses såpass etablerat att ni bjuds in till såna här möten! Nu måste vi bara hoppas att det inte stannar vid vackra ord, utan planerna också förverkligas!
 0
Jan Wiklund (6 Mars 2009 16:08):
Fick inte Yimby säga något?
 0
Gabrielle (6 Mars 2009 16:16):
En stilla undran över följande del i texten: "Göran tog också upp byggprojekten vid Odenplan som ett olyckligt exempel på där ett från början bra förslag blivit sämre på grund av de protester som uppstått. Enligt Göran hade det gått bättre om det presenterats på ett annat sätt."

Hm, jag undrar: 1) Menar Göran Lundquist alltså att det var en bra idé med en galleria i tre plan under Odenplan? 2) Hur kan förslaget när det gäller hur man ska bygga pendeltågsstationen ha blivit sämre när man lyckats korta ned byggtiden vid Odenplan och minska mängden massor som ska tas ut vid Odenplan och därmed minskar risken för olyckor, hälsorisker m.m. under byggtiden?
Göran Lundquist verkar dåligt insatt i frågan om Odenplan.
 0
Anders Gardebring (6 Mars 2009 16:53):
Hej Gabrielle!
Vad Göran menar vet jag inte, det får du fråga honom om, texten är endast ett referat av vilka frågor som togs upp.
 0
Dan Edholm (6 Mars 2009 17:45):
Gabrielle:

Det kan ju vara så att han menade att Odenplan var en lämplig och central plats för en galleria. Om gallerian inte byggs där så byggs den någonannanstans, med risk för olyckor, hälsorisker och med byggtider och kanske med ett sämre resultat. Kanske på en plats en bit utanför stan som man endast når med bil. Bättre eller sämre?

Om jag bodde vid Odenplan hade jag välkomnat mer kommers, mer service, en mer levande plats och allt annat vad gallerian för med sig. Odenplan var ju ett toppenläge och det ska ändå byggas under en lång tid för citybanan, så varför inte passa på? Det händer inte igen - eller som man kan säga på tråkhumor: "Det tåget har gått". Både pendeltågstationen och citylivet hade blivit bättre med en galleria. Den som bosatt sig vid attraktiva Odenplan för lugnet, billiga bopriser och den fria naturens skull har vänt upp och ner på kartan. Det var väl för stadens och inte landsbygdens kvaliteter adressen valdes?
 0
Gabrielle (6 Mars 2009 17:57):
Jag bor en bit från Odenplan, och naturligtvis välkomnar jag mer kommers, mer service och alldeles särskilt: en mer levande plats. Men det finns olika sätt att göra detta på. Shopping i tre våningar under mark är definitivt inte det jag menar med en mer levande plats. Men smaken är ju olika.
 0
Martin Nilsson (6 Mars 2009 17:57):
Dan: exakt!
 0
Kaj Ranén (6 Mars 2009 17:59):
Dan E:

Håller med dig till fullo. Jag bor själv invid Odenplan, och är rädd att hela projektet blir mediokert.

Dock vet jag att Läkarhuset (ett av stadens fulaste hus) planeras att ersättas med en byggnad som eventuellt kan innehålla galleria. Förhoppningsvis blir detta ett högt och vackert hus, som dessutom ackompanjeras av en stadsbibliotekstillbyggnad som inte blir det vinnande, pinsamt ordinära, bidraget.
 0
Peder (7 Mars 2009 00:52):
En stilla ... filosofisk förtätnings fundering

Kristina önskar promenadstad t ex tät stad blir tätare när byggnader fyller ut och skapar tryggare stads bild. Hinder är mörk t ex otrygg mellanrum. Låter rimligt men vägleder inte på vilket sätt som genomförande av förtätning kan ske i praktiken hur tätt ... snömos (?) Menar att grundläggande drivkraft för förtätning förtjänar förtydligande. Bygga på mellanrum är självklarhet. Uppfattning om höga hus bör också ställas mot den närliggande miljö. Symboliska hus på höjden ger oss inte patentlösningar, på att förtäta staden.

Vi behöver försörja växande stad, behov av mer hus och bör uppmuntra mångfald. Låt staden ta central plats utåt från centrum.
 0
Nils Ingestad (7 Mars 2009 01:43):
Jag blir glad av att höra att så många politiker är intresserade av en tät och miljövänlig stad. Det var trevligt att se att YIMBY får vara med i "finrummet" och att vi dessutom blir refererade till.

Jag tror det börjar hända något med vår syn på Stockholm framtid (även bland ledande politiker). Mycket av det som beskrevs var typiska YIMBY argument. Jag tror att vi är på rätt väg... :)
 0
Niklas (7 Mars 2009 12:17):
Alvendal pratade om att ta bort dessa mellanrum och behovet av en ny Lindhagen.

Här tror jag hon är inne på helt rätt spår.

Problemet är att om staden ska växa kontinuerligt utåt kommer den inkorporera modernistiskt planerade områden. Dessa kommer då ofrånkomligen att ändra karaktär.

Var det någon debatt kring detta? Nu syftar jag på Leos senaste yttrande kring Hallunda. Jag kan tänka mig att det inte är helt okontroversiellt ämne. Var det någon som tog upp en innerstadsmässig förtätning av t.ex Årsta, Alvik, Gärdet, Nacka, Solna eller Liljeholmen?
 0
Erik Paulsson (7 Mars 2009 19:17):
"Hur kan förslaget när det gäller hur man ska bygga pendeltågsstationen ha blivit sämre när man lyckats korta ned byggtiden vid Odenplan och minska mängden massor som ska tas ut vid Odenplan och därmed minskar risken för olyckor, hälsorisker m.m. under byggtiden?"

Ja, istället kommer vi studenter och övriga som bor i nordvästra delen av Vasastan/Birkastan (Norra Stationsgatan) få ökat buller och störningar pga arbetstunneln och den utökade mängd byggmassor som kommer tas upp här. Jag har inget problem med det, men det är ett nollsummespel i byggprocessen. Det som nu har flyttats hamnar nu istället på någon annans backyard. Men att påstå att situationen har blivit bättre för alla (rörande byggtrafik) är ju helt fel. Skönt nu att projektet verkar vara på G och att de hundratusentals som bor i förorterna slipper vara försenade till jobbet varje dag. Varje försening av projektet innebär att ca 1000 personer vid Odenplan i hög grad sinkar hundratusentals förortsbors tid.
 0
Gabrielle (7 Mars 2009 23:34):
Erik,
Visst förstår jag att några andra drabbas av att schaktmassor ska ut nån annanstans - det som ska ut är ju samma mängd som tidigare och det måste ut nånstans. Men vilka är det som blir utsatta? Hur är det t.ex. med barnen? Jag tror det är fler skolor och daghem i trakterna av Odenplan än vid Norra Station. Och du måste väl ändå hålla med om att det är närmare ut till större vägar med allt som ska forslas ut om man tar det från Norra Station än från ett innerstadsområde som vid Odenplan? Alltså färre transporter på innerstadsgator om man tar ut byggmassorna vid Norra Station. Nog borde det vara miljömässigt bättre. Och mer praktiskt!
 0
Oskar Sirland (8 Mars 2009 02:22):
Nu hoppas jag inte att jag missförstått citybanans byggplan men då det (troligen kommer sprängas) bort massor så kommer väl bortforslingen av dessa att föras ut i ändarna på tunneln? Alltså vid tomteboda och Södra station. För det brukar väl vara så att man gräver sig inåt och för massorna bakåt, inte att man gräver neråt och för massorna upp sen bort, förutsatt att man inte gräver ett mittenschackt för att snabba på arbetstiden.

Om någon vet hur arbetsplanerna ser ut kan ni väl visa dessa så att vi iaf kan vara sakliga.
 0
Oskar Sirland (8 Mars 2009 02:26):
I övrigt, om du måste forsla bort massor hur kan det då vara avsevärt miljövänligare att göra det i innerstaden eller utanför den (nåja, ca 1 km bort). Jag menar rent miljömässigt. Håller helt med om de mänskliga aspekterna även om jag inte gillar när folk kidnappar "barn-kortet". Missförstå mig rätt men det är knappast så att barnen är ute på gatorna och leker, även om mindre trafik rent procentuellt sänker risken för olyckor.
 0
Edvard G (8 Mars 2009 12:05):
Oskar: Citybanan kommer att byggas mha arbetstunnlar varifrån massorna kommer att fraktas ut. Dessa kommer att finnas vid Maruagårdstäppan, Söder Mälarstrand, Centralens bangård, under Klara kyrka, Torsgatan och Norra stationsgatan.
 0
Gabrielle (8 Mars 2009 19:14):
Oskar,
Rent miljömässigt tycker jag det borde vara mer miljövänligt att köra en kortare sträcka än en längre.
 0
Peder (8 Mars 2009 20:20):
Miljömässighet: stadens mellanrum behövs i innerstad, spelar central och viktig roll för många city ändamål t ex kultur, idrott och stimulerar luftighet + ljusare stadsmiljö

Olyckligt om dessa försvinner från city, somliga välkomnar dessa tas bort helt och hållet! Jag syftar på K.Alvendal m.fl. inlägg i detta forum som ev. företräder max 100% förtätning vilket uppfattas av stadens innerstadinvånare som nedbrytande för city-miljö-mässighet.

Vi bör syna (för)tydliga förtäta-stad-kosmo-politiska mål
då det är stora skillnader t ex på att bygga inåt 100% eller utåt och mycket tätare, men inte maximalt. Vilka välkomnar kosmo-politikens förtätningsmål t ex 100% i innerstad och vilka ser fördel med bygga utåt, ej 100% ?
 0
Anders Gardebring (8 Mars 2009 20:25):
Peder:
Kristina Alvendal har mig veterligen aldrig kommenterat i denna blogg. I övrigt har vi ju redan diskuterat dina felaktiga påståenden mer än en gång för mycket.

Du har skrivit om "100%" förtätning förr. Det är en lögn och det vet du. Frågan blir varför du fortsätter att använda denna lögn?

Om du kan uppbåda något nytt istället för att bara återupprepa samma märkliga och felaktiga påståenden gång på gång så tar jag gärna en diskussion. Alternativet, att du, som du gjorde förra gången du var involverad i diskussioner på yimby.se, fortsätter att spamma ner kommentarerna genom att säga samma sak i inlägg efter inlägg, kommer att innebära moderering och bortradering av dina inlägg.
 0
Johannes Lilleberg (8 Mars 2009 22:57):
Jag har personligen aldrig varit ett stort fan av gallerior. Men för miljöns skull tycker jag att det är bättre att bygga vid en knutpunkt för kollektivtrafik än utanför innerstaden där bilen dominerar. Jag tycker också att det är bättre för gatulivet och nischade butiker om de stora butikkedjorna ges verksamhetsytor under marken. Nu när gallerian blir mindre befarar jag att större kedjor som HM tar mindre butikers plats ovanför marken.

Gallerior har också förmågan att samla människor kring en plats vid kollektivtrafikknutpunkter där människor annars bara skulle gått förbi utan att stanna. Vi har långa erfarenheter av att platser där människor bara går förbi utan att stanna samlar grupper med sociala problem. Att bygga gallerior är därför ett välkänt och bra sätt att minska problemen.
 0
Gunnar S (10 Mars 2009 14:32):
Anders:
Hur kan "100% förtätning" vara en lögn t ex på vilket sätt, vad är detta för något som du skriver om den 8e mars 20:25 ?

Det är inte hemligt(falskt) att många välkomnar att mellanrum tas bort helt ...
 0
Anders Gardebring (10 Mars 2009 14:49):
För den som undrar så är alltså Peder och "Gunnar S" samma person. (inläggen kommer från samma internetuppkoppling).
 0
Niklas (10 Mars 2009 14:54):
Gunnar S
Skulle du kunna berätta vad 100% förtätning innebär? Vad är 100% av vad? Den maximala möjliga exploateringsgraden?

I så fall är vi inte ens i närheten av 10% förtätning.

Vad menar du med mellanrum? Är en park ett mellanrum? Är ett torg ett mellanrum? Är en gata ett mellanrum? Eller är ett mellanrum något som inte är till för att vistas i? När Söderleden utgjorde ett stort sår mitt på Södermalm: Var det ett mellanrum?

Beroende på hur du väljer dina definitioner kommer du att få olika svar på din fråga.
 0
Bengt G (10 Mars 2009 16:38):
Angående ta bort stadens mellanrum och inlägg i forum

Detta forum välkomnar debatt med högt i takt, fler med mig tror att företrädare av YIMBY ståtar med fakta som grund för åsikter. Bortradering av inlägg är oschysst censur hantering.

Är detta vettigt, Anders mening att dissa felaktiga inlägg eller 'dåliga' gäster t ex ta till censur som metod ?
 0
Gunnar S (10 Mars 2009 17:18):
Niklas,

100% förtätning ett uttryck för att välja, nyttja alla ytor. Definition av mellanrum är flytande och syftar till att reda i samtliga möjliga ytor t ex p-plats, park, exploatering/rivning och grå yta. Vi låser inte in stadens mark i rigid plan. Gränser kan flyttas. Detta val kan uppfattas som cyniskt och överdriven men frågan är (självklart) vad vi väljer att
nyttja staden till och dessa ytor ...
 0
Gunnar S (10 Mars 2009 17:43):
Anders,
du misstolkar dina informationer om vad som är t ex hemligt
Varför skriver du att förtätning är en lögn, hur och på vilket sätt är 100% förtätning en falsk lögn eller felaktigt använd ?

Förtätningens grunder och % är intressanta fråga för stadens mellanrum, hur pass tätare och på vilket sätt.
 0
Niklas (10 Mars 2009 18:31):
GunnarS/Bengt G/Peder (HGF-Södermalm):
"Definition av mellanrum är flytande"
Men om du talar om "mellanrum" måste du vara mer exakt om du vill ha ett precist svar. Om vi inte vet vad du menar med mellanrum så är det ju meningslöst att diskutera (slöseri med tid helt enkelt). För övrigt är det ju så att YIMBY förespråkar ju faktiskt fler och bättre parker i staden.

Läs t.ex följande yttranden så förstår du:
http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​0​9/​0​2/​yimby-​lamnar-​in-​yttrande-​_​.​.​
http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​0​9/​0​2/​yimby-​lamnar-​in-​yttrande-​_​.​.​
http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​0​8/​12/​yimby-​lamnar-​in-​remissvar_​.​.​
http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​0​8/​11/​yimby-​lamnar-​in-​yttrande-​_​.​.​

YIMBY har även tagit ställning mot exploatering i riktiga naturområden:
http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​0​9/​0​2/​yimby-​lamnar-​in-​yttrande-​_​.​.​


Din procentandel (100% förtätning) är fortfarande mycket svår att tyda. Kan du ge exempel på något som är 100% tätt? (jag tolkar 100% som maximalt täta kvarter där alla byggnader är 400-600 meter höga och inga parker eller torg) och något som är 50% tätt och ett exempel på 10% täthet (Kowloon?) så man kan bilda sig en uppfattning om vad du menar. Som som jag uppfattar det i procent täthet har innerstadskvarteren en täthet på runt 1-5% av vad som är möjligt tätt. Jag tror inte det finns någon som förespråkar att Stockholms innerstad ska vara 50 gånger tätare än idag.
 0
Gunnar S (10 Mars 2009 19:34):
Angående mellanrum och förtätning( % täthet )
Niklas, begreppet "mellanrum" är flytande, beskrivning och tydlighet saknas nog här. Okej till att svårt att tyda.

På samma sätt förhåller sig det med förtätning; från allt till högre täthet t ex runt 50ggr mer än idag. Förtätning inåt city ev. logisk vision men det saknas mig veterligen (tyvärr) vettig beskrivning/definition. Många syftar på högre och mer, utan att definiera skillnad mellan mer el mindre förtätning.
Jag kan ta fel och efterlyser därför Anders m.fl. egna ord
som kan tyda, förtydliga sanningar om 100% förtätning.

Det är bra vettigt att kommentera dessa två (2) begrepp och
att YIMBY ibland förespråkar fler eller bättre parker.
 0
Anders Ryding (10 Mars 2009 21:59):
Har alla på hyresgästföreningen Södermalm gått kurs i hur man misshandlar allt vad meningsbyggnad heter? Är det månne så att Peder skriver inlägg under olika pseudonymer som Gunnar S och Bengt G, ja då är det riktigt, riktigt pinsamt. Ge upp kampen om Tobaksmonopolet Peder,slappna av lite! Det är inte världens eller söders undergång om de planerade byggprojekten på söder genomförs. Jag vill ha tät stad men också grönområden med hög kvalité. Det finns plats för många fler på söder. jag delar gärna med mig av mitt älskade söder och tycker att det är människor som gör staden levande. Vi skall dock värna om och utveckla våra större parker. De är idag ganska misskötta.
 0
Anders Gardebring (10 Mars 2009 22:43):
OBS!

Peder, "Bengt G" och "Gunnar S" är alltså samma person.

Det är ett klassiskt trick att skriva inlägg under olika pseudonymer på diskussionsforum på internet för att framstå som att man är flera som har samma åsikt. Det är också en, i mitt tycke, ganska osmaklig debatt-teknik.

För övrigt kan jag tillägga att inlägg från Peder är de enda jag någonsin raderat som inte varit ren spam eller grova personangrepp. Så nej, det är inte speciellt vanligt att inlägg raderas, tvärtom skulle jag säga att vi har ovanligt högt i tak i kommentarerna. Men när samma person under flera olika pseudonymer skriver samma saker i inlägg efter inlägg på bloggpost efter bloggpost, så blir det i slutändan likväl att jämställa med spammande. O då brukar man radera.
 0
Johannes Hulter (11 Mars 2009 00:18):
Jag håller med Anders! Och jag är en helt annan människa än Anders (tror jag iaf, vi har en kuslig tendens att tycka likadant...) :)
 0
Erik Sandblom (11 Mars 2009 00:42):
We are borg!!!
 0
Anders Gardebring (11 Mars 2009 00:43):
Peder hade valt att återigen bli medlem i YIMBY trots att han redan har blivit utesluten en gång tidigare (den enda hittills kan tilläggas). Detta då han redan i förra omgången tydligt visade prov på att han inte är en yimbyit, och inte heller kan föra sig i en diskussion på sakligt sätt. Det är alltid tråkigt när det ska behöva till sådana åtgärder, men ibland behövs det tyvärr. Jag har således återigen raderat hans konto.

Peder: Du är mer än välkommen att diskutera här. Men då måste du hålla dig till vanliga debattregler, föra en konstruktiv och givande debatt och låta bli att återupprepa samma sak gång på gång.
 0
Erik Sandblom (11 Mars 2009 00:48):
Du håller ordning Anders! Bra jobbat!
 0
Kaj Ranén (11 Mars 2009 04:17):
Jag tror att det är många som missförstår den gode Peder. Detta är trots allt mannen som i en tidigare bloggdebatt fällde den klassiska kommentaren: "Stockholm säljer sitt gräs för billigt". Om detta stämmer, så är det mycket allvarligt. Ett tätt gräsrökande, utan mellanrum, riskerar nämligen att göra en människa 100 % hög, vilket i sin tur bland annat kan leda till schizofreni och nedsatt uttrycksförmåga. Inte minst om denna 100-procentiga höghet blir slentrianmässig. All forskning tyder på detta.

Vi ska vara glada för att någon vill röja upp bland dekadensen i Stockholms knarkträsk. Förhoppningsvis förstår även Peder att Yes in my backyard inte är någon form av drogliberal uppmaning, utan att Yimby alltså är ett nätverk som aktivt jobbar för bland annat en miljövänlig urbanisering av Stockholm med förfinade grönområden (vilket ingalunda innefattar odling av haschplantor). Att många medlemmar i detta nätverk ofta tenderar att förespråka höga hus i diverse sammanhang, har alltså ingen som helst sammankoppling med uttrycket "hög som ett hus".
 0
Jan Wiklund (11 Mars 2009 16:46):
Det känns nästan synd att tillfoga något efter Kaj Ranéns inlägg. Men för den som undrar om rimliga nivåer på "tätt" skulle gamla goda Jane Jacobs' mått kunna duga lika bra som något annat - hon satte ca 200 pers per hektar som optimalt. Stockholms innerstad hade sist jag kollade ca 150, "normala" hyresförorter av alla slag ca 70.

För Jacobs handlade det alltså inte om att klämma in så många som möjligt, bara så många att en viss dynamik uppstod. Tätheten fick inte komma i konflikt med andra önskemål som t.ex. behovet av gamla billiga hus, maximal variation och frånvaru av barriärer.
 0
Anders Gardebring (11 Mars 2009 17:07):
Kaj:
Klockrent. Alldeles... alldeles klockrent.
 0
Alf Larsson (11 Mars 2009 18:55):
Stockholms befolkningstätaste stadsdel är Södermalm med 114 657 inv på 800 ha. Alltså 143 inv/ha

Ett stadsdelsområde i Södermalmsstadsdel som mycket nytt har byggts i är Södra Hammarbyhamnen dvs Hammarbysjöstad som år 2007 hade 85 inv/ha. (2008… 102 inv/ha) Och området beräknas att få 122 inv/ha år 2015.

I detta lilla nya 125ha område kommer det alltså att fattas cirka 10 000 invånare för att få ihop Jane Jacobs 200 inv/ha. Och i hela Södermalms stadsdel som är Stockholms tätaste, fattas det ungefär 45 000 invånare för att få 200 inv/ha.

Södermalmsstadsdel måste förtätas med 39% om man ska följa Jane Jacobs.
 0
Jan Wiklund (11 Mars 2009 20:43):
Optimalt, Alf. 143 funkar bra. men 70 är för lite.

Jag skulle personligen gärna ha sett högre hus i Hammarby sjöstad - varför bara fyravåningshus när sex-åtta våningar är standard på andra sidan Hammarby sjö?
 0
Kaj Ranén (12 Mars 2009 00:10):
Alf och Jan:

Östra Kungsholmen, det vill säga det område som är del av stenstaden, har strax över 200. Där kan man kanske tala om det enda större sammanhängande området i Stockholm med en befolkningstäthet kring Jane Jacobs ideal.

Likaså det egentliga Vasastan (jag antar att Norrmalm/City/Vasastan är inbakat i en enda klump i dina siffror, Alf) har aningen högre befolkningsdensitet än Södermalm, även om man bortser från exempelvis Reimersholme och Långholmen.

Det jag förvånades över, dock, när jag tittade närmare på saken, var att Östermalm proper (alltså om man utesluter Djurgården/Gärdet/Hjorthagen) hade lägre densitet än Södermalm, som ju till stora delar består av både förortsbebyggelse, kolonilotter och låga kulturkåkar.
 0
Anders Gardebring (12 Mars 2009 01:04):
Kaj:
En hel del av husen på Östermalm är väl numera kontor? Kan kanske förklara en del?
 0
Peder (12 Mars 2009 09:40):
(I går 00:43): Peder hade valt att återigen bli medlem i YIMBY trots att han redan har blivit utesluten en gång tidigare (den enda hittills kan tilläggas). Detta då han redan i förra omgången tydligt visade prov på att han inte är en yimbyit, och inte heller kan föra sig i en diskussion på sakligt sätt. Det är alltid tråkigt när det ska behöva till sådana åtgärder, men ibland behövs det tyvärr. Jag har således återigen raderat hans konto.

Peder: Du är mer än välkommen att diskutera här. Men då måste du hålla dig till vanliga debattregler, föra en konstruktiv och givande debatt och låta bli att återupprepa samma sak gång på gång.

Anders: det är välkommet med inbjudningar som är uppriktiga
menar att våra uppfattningar om vad som är rätt och fel skiljer sig. Jag tycker det är fel att du dissar debatt med innerstadens invånare som är kritiska till höghus i stadens riktiga parker (Tantolunden m.fl.) och inte våga eller vägra diskutera förtätningen av mellanrum i staden

Mycket intressant med miljömässigt energisnålt t ex Hammarby sjöstad men idag sprids det missuppfattningar om miljö och naturvänliga hus t ex 100% förtätning i innerstad är bra för miljö. Fortsättningsvis ser vi att Anders Garderbring klarar av att utbyta dessa fakta, argument och vetenskapliga informationer som ligger till grund. Att upprepa en debatt och dessa frågor är inte grund för dissa debatt med innerstaden.

Ser fram emot en konstruktiv fortsättning.
 0
Johannes Lilleberg (12 Mars 2009 10:38):
Peder:

Anders G har lagt ned hundratals kanske tusentals ideella timmar på att göra denna sajt. Anders har ett otal gånger varit ute och debatterat men människor om hus staden ska utvecklas. Om det finns någon i den här staden som bjuder till debatt om stadens framtid och vågar diskutera om förtätning så är det väl Anders Gardebring.

Angående dina kommentarer om missuppfattningar om miljö och naturvänliga hus så skulle jag gärna få höra lite mer om vad du menar. Vad menar du exempelvis med 100% förtätning?
 0
Anders Gardebring (12 Mars 2009 12:28):
Peder:
Jag dissar definitivit inte en debatt med innerstadens invånare om förtätning. (Jag bor för övrigt själv i innerstaden kan tilläggas). Tvärtom har jag många gånger debatterat frågan, med politiker, i öppna forum och debatter, på den här hemsidan, i media, genom debattartiklar, med representanter för skönhetsrådet och samfundet s:t erik och många fler. Att jag tar bort en del av dina inlägg handlar på intet sätt om en ovilja att diskutera frågan, utan om att du inte håller dig inom vad som är acceptabelt för en god debatt. Att skriva inlägg under olika pseudonymer för att skapa en illusion av starkt stöd för sin ståndpunkt, komma med falska anklagelser och att återupprepa samma sak gång efter gång är samtliga saker som kan leda till borttagning av kommentarer på vilket internetforum som helst. Så länge du klarar av att undvika dessa saker kommer inte ett enda inlägg att tas bort. Gör du inte det kommer inlägg att tas bort, även i fortsättningen.

Vad gäller att bygga höghus i parker förstår jag inte riktigt var du vill komma med det. För det första är det intressanta i ett sådant fall inte primärt inte husets höjd, utan lämpligheten i att bygga i en park. Att bygga i våra riktiga och välanvända parker är någonting som vi överlag bör undvika. Att bygga högt intill parker är dock något som vi tvärtom uppmuntrar, då det ger fler tillgång till parkens kvaliteter och skapar underlag för en mer levande och välanvänd park. Jag gissar att du syftar på det föreslagna höghuset i kvarteret tobaksmonopolet. Det huset föreslås inte att byggas i Tantolunden, så jag skulle uppskatta om du slutade att påstå det.

Förtätningen av mellanrummen i staden är utmärkt. En stad ska inte ha mellanrum, för då är det inte längre en stad, då blir det, per definition, något som är utanför staden. Det betyder inte att vi nödvändigtvis ska bygga i alla mellanrum, men jag tycker att det är viktigt att göra en distinktion om vad som är stad, och vad som inte är stad. En stad är en av människan formad livsmiljö med ett syfte. Ett mellanrum, ett impediment, i staden blir därför av nödvändighet icke-stad. Ett mellanrum i staden är ett resultat av dålig stadsplanering där man slösat med yta.

En förtätning av mellanrummen i staden innebär ingalunda att alla dessa mellanrum ska upptas av hus. Mellanrummen kan också tas upp av torg, parker, gator osv. Dessa är dock inte mellanrum i staden utan i allra högsta grad en del av staden.
 0
Peder (12 Mars 2009 12:36):
Johannes:

Låter gott och väl om Anders G engagemang och ta debatt menar att när det kommer till innerstad och våra argument så hålls boende och vi bygga-hus-förespråkare för att vara egensinniga oavsett vad vi säger/kritiserar. Jag företräder människor som välkomnar schyssta bostäder på de flesta sätt. Det är nyttigt att lyfta fram, förtydliga förslag åsikter och uppfattningar som uppfattas (och är) obalanserade eller inte är rimligt förankrade i bredare led hos stadens väljare/invånare.

Ett exempel på miljöförstörande förslag är att förtäta maximalt (uppemot 100%) utmed Ringvägen och inåt Tanto d.v.s. dom bästa gröna marker på S-malm. Höghus i Tantolunden är ett märkligt dåligt förslag, Stadens luft blir sämre på kort och lång sikt om hela Ringvägen och stora delar av Tanto bebyggs. Vi har skriftliga underlag för dessa miljöovänliga byggplaner, av staden med höghus inåt Tanto.

Miljö- och naturvänliga hus-argument misstolkas när dessa placeras i stadens bästa parker med hänvisning till att bättre för miljön att bygga på innerstadens grönmark istället för i förorternas skogar t ex bättre ta mark från Tanto jämfört Farsta skogar. Energisnåla hus behöver inte uppfattas på detta sätt att dom 'måste' byggas i innerstad. Transport miljö behov användas som argument för byggbolag som inte bygger i förort.
Ett resultat av missuppfattningar är överdriven låg produktion av blandade bostäder för integration t ex fler små el mindre.
 0
Peder (12 Mars 2009 13:25):
Anders: beträffande höghus i parker, TM och Södermalm

Föreslagen rivnings- husplan för TM/Tobaksmonopolet omfattar t ex höghus på minst 16 våningar utmed Ringvägen. I besluts underlaget ligger också prel. plan [SBK uppfattning] för fler mycket höga hus utmed Ringvägen vi läser tydlig signal om att Tanto exploateras med markomfattningar på minst 30 000 kvm dvs till att börja med. Igår kväll brann Tantogården ner och dom värsta farhågor infinner sig. Många Stockholmare har skrivit på protest listor ca 6 300 pers. Starka krafter vill omvandla Tanto från värdefull kultur och grön struktur till höghus.

Någon mörkar höghus planer för Tanto t ex M.Söderlund SBK chef, stadsbyggnadsborgarråd ordf. Stadens byggnadsnämnd berättade i media -08 ... att det inte är fn aktuellt [läs år 2008/09] att planera för hus i Tanto utmed Ringvägen.

Vi är Ej mot förnyelse av city med höghus dock beklagligt med smygande höghusplaner för gröna strukturer Tanto m.fl. Troligen hög tid att föreslå påbud att inte (aldrig) planera för hus i city bästa parker.
 0
Johannes Lilleberg (12 Mars 2009 14:02):
Peder:

YIMBY ser positivt på innergårdar och vi vill att alla ska ha högkvalitativa multifunktionella parker inom gångavstånd. Vi ska inte ta bort dessa kvaliteter i stadsplaneringen. Däremot tycker jag att man i enstaka fall kan bebygga grönmark som inte är av stort värde för varken djurliv eller människor. Bättre att bebygga grönmark av lågt värde än att bebygga grönmark av högt värde.

Så vitt jag känner till finns inga planer på att bebygga hus i gränsen mellan Ringvägen och den stora sammanhängande delen av Tantolundem. Utan man bebygger alltså endast smala gräsmattor och ”sprängda” bergväggar mellan hus (exempelvis sjukhuset) och gatan.

Planerade bygget längs Långholmsgatan på kanten av Tantolunden är däremot mer kontroversiell. Som jag ser det kommer den byggnaden hjälpa till att binda ihop Liljeholmen med Hornstull för gående och de kommer separera bilbullret från Tantolunden. Men nackdelen är att en bit av den sammanhängande parken tas i anspråk. Större delen av förtätningen på Södermalm bör ske på områden som bussdepån och Slussen. Bygger vi tillräckligt tätt på dessa ställen kanske vi till och med kan skaka fram pengar till fler nya parker på Söder!

Höghuset på Tanto som du skriver om känner jag inte till. Var har du hört talas om dessa planer? I övrigt håller jag med om att det är utanför tullarna som det finns mest arbete att göra.
 0
Peder (12 Mars 2009 18:26):
Johannes:

Har hört talas om plan från SBK, läser om beslutsunderlag lyssnat på politiker som INTE värnar om riktig park i kanten till Ringvägen. Många säger att hus kan byggas här men tvekar när det kommer till kritan. Många Stockholmare svårt att se Tantolundens ingång försvinna bakom hus från SÖS till Zinkensdamm. SBK Tjänstemän styrs av SBN ordförande. Pratade med K.Alvendal ca 20 min i stadshuset i höstas om dessa frågor TM/Tanto och nu säger hon sig önska möta de som organiserar park demonstrationer [inte övertecknad]

Således, hel del prat från politiken, men få säger öppet värnar om Tanto utmed Ringvägen ... för några veckor sedan tog Banverket en plats på parkeringen i Tanto för ev evakuera hyresgäster från CityTunnel Högbergsgatan. To be continued ...
 0
Johannes Lilleberg (12 Mars 2009 18:37):
Angående planerna att bygga höghus på Tantolunden så föreslår jag att vi väntar tills vi får se förslaget. Börjar man diskutera saker utan att ha en samsyn på vad frågan gäller så skapas det lätt missförstånd och stötande rykten som gör det svårt att hålla debatten konstruktiv.
 0
Anders Gardebring (12 Mars 2009 22:12):
Peder:
YIMBY kan inte ta ställning till planer baserade på hörsägen.
 0
Peder (12 Mars 2009 23:16):
Preliminär inriktning för byggnation utmed Ringvägen är ett dokument som omfattar Tantolunden med flera kvarter.
SBN politiker är tydliga. Markanvisning av Tantogården är långt från hörsägen och kommer efter Tanto branden i går att få staden och SBN att bekänna färg. Okej vänta tills dess.
 0
Anders Gardebring (13 Mars 2009 12:39):
Peder:
Byggnation längsmed Ringvägen är inte samma sak som byggnation i Tantolunden. Det handlar om att bygga längsmed en smal bullerutsatt remsa närmast vägen. Det kommer att förbättra tantolundens kvaliteter genom att avskärma den bättre från trafiken och skapa ett lugnare och mindre bullerutsatt parkrum. Man kan inte bara titta på en karta, säga "grönt" och sedan följa det med ett automatiskt nej.
Hade man föreslagit att bygga ett hus mitt i parken, eller längsmed ett cykelstråk hade jag inte tyckt att det var en bra idé. Att bygga längsmed en högtrafikerad väg är däremot en alldeles lysande idé. Inte bara minskar det bullerutsattheten i parken, det omvandlar dessutom trafikmiljön på vägen till en mer stadsmässig bild, vilket göra att bilisterna sänker hastigheten, vilket får ännu en positiv effekt på både buller och partikelhalterna i närmiljön.

Att tantogården brunnit tycker jag är väldigt trist. Jag hoppas att staden i samband med framtida planer för området tänker på kulturen och tillskapar nya lokaler för sådan verksamhet. Kanske kunde någon av byggnaderna i tobaksmonopolet fylla den rollen? Det är svårt att få ekonomi i kulturlokaler när de är nybyggda.
 0
Niklas (13 Mars 2009 13:03):
Anders:
Jag vet inte riktigt om jag håller med om att det är bra att skärma av Tantolunden. Ett av de stora problemen med Tantolunden idag är ju att den är för avskärmad från resten av staden (i norr). Ringvägen är ju ett mycket viktigt stråk och dessutom potential att bli än viktigare, när 4:an blir spårvagn (och man lyckas reducera bilmängden).

Visserligen vill man ha mindre buller från Ringvägen, men det borde kunna ordnas att smalna av den, bygga spårväg och därigenom få ner trafikmängden.

Tantolunden skulle behöva definieras mycket bättre än idag och det tydligast sättet att definiera en park är att inte låta byggnader gränsa direkt emot, utan att låta en gata löpa mellan kvarteret och parken. Jag skulle mycket hellre se skivhus (med verksamhetslokaler i bottenplan förstås, inte några 60-70-talshus) mellan järnvägen och parken och sedan en gata längs mellan skivhusen och parken. Goda förbindelser skulle kunna skapas med området söder om järnvägen (viadukter och passager under järnvägen). Detta skulle innebära att man "nallade" en remsa på kanske 30 meter från parken (obetydligt liten andel av parken), men skulle i gengäld ge mindre buller från järnvägen. Även på andra sidan järnvägen skulle en rad med skivhus kunna byggas som bullerdämpare.
 0
Anders Gardebring (13 Mars 2009 16:02):
Niklas:
En del bra idéer du tar fram där, och jag ger dig till viss del rätt. Jag tycker att hus längsmed ringvägen skulle förbättra Tantolundens situation mot idag, men det finns också alternativa sätt som man kan göra det på. Själv skulle jag gärna se en fortsatt överdäckning av spåren en bit till västerut så att man kan knyta samman området vid Tantogatan bättre med Tantolunden. men skivhusvarianten skulle också kunna fungera, om man låter husen vara lagom långa och bygger några nya broar över spåren som får en gatumässig utformning. Dessa skulla då såvitt jag förstår få vara kontorslokaler då regelverken är hårdare för bostadshus. Men det kräver då också en omgörning av Ringvägen så att hastigheterna går ner och det blir en mer stadsmässig utformning av Ringvägen.
 0
Niklas (13 Mars 2009 17:00):
Vi kom av oss från huvudämnet, men jag fortsätter ändå in på stickspåret ;) :

Jo Ringvägen finns en del att göra med. Man skulle ta bort lokalgatorna och ersätt delvis med bredare trottorarer och spårvagn.

Mot Tantolunden skulle man kunna ha paviljonger i glas med caféer och orangeri där det idag är parkering. 80-talskvarten på andra sidan Ringvägen MÅSTE ha lokaler i bottenplanen. Anmärkningsvärt att man inte planerade in det från början!
Man måste även göra något åt trafikseparationen på Maria bangata (där ser det för dj****gt ut idag) - Exempel på usel stadsplanering.
 0
Peder (13 Mars 2009 17:23):
Niklas: Jag delar dessa förhoppningar t ex paviljong i glas

Uppfattningar av riktig stadspark för alla har också betydelse
Stora hus vid Ringvägen och Tantolunden förminskar parken pga ingången till Tanto blir delvis dold och grön struktur får svårt att bidra t ex sämre luftväxling till västra S.malm

Låga trähus är ett möjligt scenario men nu håller staden mest på storskaliga större komplex :-( ska förstärka t ex Södra Station hus. SBK föreslår/språkar ännu högre i större skala
Hoppas på en ändring av dessa överdrivna storskaligheter utmed och inåt Ringvägen ... på bägge sidor
 0
Anders Gardebring (13 Mars 2009 17:26):
Peder:
Jag delar inte din uppfattning att stora hus vid Ringvägen per automatik skulle "förminska parken" pga att "ingången blir dold". Om man placerar ett par höga byggnader där kan det tvärtom bli en tydlig port till Tantolunden. Men det förutsätter också att det görs på rätt sätt och där har jag ingen konkret idé för tillfället.
 0
Stefan Eklöf (16 Mars 2009 09:37):
Jan Wiklund:

Vill bara kommetera detta påstående: "Jag skulle personligen gärna ha sett högre hus i Hammarby sjöstad - varför bara fyravåningshus när sex-åtta våningar är standard på andra sidan Hammarby sjö?"

Jag skulle vilja säga att 5-7 våningar är standard i Hammarby Sjöstad. 8 våningar är inte ovanligt. 4 våningar förekommer främst på den äldsta delen, Sickla Udde, men inte ens där är det dominerande. Att densiteten inte är högre trots detta beror förmodligen på mer mellanrum och större lägenheter per boende.
 0
Jörgen Sundström (16 Mars 2009 19:31):
Intressant att läsa vad Göran G. Lundquist säger om Klara.

"Göran ansåg att man borde kunna göra avsevärt mer i Klara än vad som idag planeras och menade att få byggnader som idag finns där är värda att bevara."

Hoppas att fler börjar tänka så. De flesta förändringar i Klara har hittills mest inneburit om och tillbyggnader.
 0
Jan Wiklund (16 Mars 2009 20:56):
Stefan:

Det är möjligt.

Jag hade personligen gärna sett ännu högre hus ute vid vattnet - nånting åt Copacabanahållet. Stränder är platser där höga hus inte stör ett dugg.
 0
Peder (16 Mars 2009 23:44):
Stefan: förmodlingen korrekt uppfattat, stora lägenheter har lett till låg densitet.

Stora lägenheter +3:or ger ju sämre utbyte för staden menar att vi kan välkomna flera 1or & 2or i innerstad fler mindre ger större antal bostäder inom samma byggnation, i mina ögon positivare densitet(förtätning). Har svårt förstå varför det byggs många stora lägenheter och relativt få mindre antal 1:or

Ett exempel på detta: Tobaksmonopolet omfattar enligt uppgift från byggbolag/SBK mest stora bostäder och mindre antal 1:or
 0
Göran G Lundquist (23 November 2013 19:32):
Ber vänligen att vanföreställande bild av mig snarast avlägsnas.
Mvh
Göran G Lundquist

PS Har bett om detta tidigare! DS
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8642 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Tumba Centrum
31 Oktober 11:25 av Mårten Landström
Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg

@yimbysthlm på Twitter