Utskrift från www.yimby.se
....

Moderaterna vill ha skyskrapebonus, "punkthusförbud", blandade upplåtelseformer och fler små byggherrar

 


Moderaterna i Stockholm har i en ny rapport kommit fram till ett antal intressanta och mycket välkomna synpunkter. Inom ramen för "politiker08" har man bjudit in medborgarna i Stockholm till en diskussion om stadsutvecklingsfrågorna. Det resultat som presenteras i rapporten visar att den typ av stadsutveckling som YIMBY förespråkar har haft starkt stöd bland arbetsgruppens 123 deltagare.

En av de frågor som är mycket glädjande att se lyft från högsta politiska håll är vikten av blandade upplåtelseformer i nyproduktion. Till Svenska Dagbladet säger Kristina Alvendal:

"- Vi ska [också] försöka påverka byggherrarna att presentera projekt där hyres- och bostadsrätter blandas, vilket är fullt möjligt genom så kallad tredimensionell fastighetsbildning."

Detta är en mycket välkommen utveckling i en fråga som YIMBY har kritiserat vid ett flertal tillfällen. Olika upplåtelseformer drar åt sig olika typer av människor och vill man bygga blandstad måste man också därför blanda upplåtelseformerna. 

I rapporten tas också vikten av att få in mindre aktörer på byggmarknaden upp. Här tänker man sig att genom att markanvisa på rätt sätt gynna konkurrens och mångfald och på det sättet möjliggöra en prispress på nybyggnation. Även här kan YIMBY bara ge tummen upp. Att få in fler aktörer på byggmarknaden är nödvändigt för en mer varierad stadsbild och om vi ska kunna få en motkraft mot prefabpunkthus i vit nyfunkis utkastade på stendöda gärden några kilometer från närmaste köpcentrum.

I rapporten identifieras också uppförandet av just sådana punkthus som ett problem:

"- Vi funderar allvarligt på att införa ett "punkthusförbud". Punkthusen är det tydligaste exemplet på vad som skapar förortskaraktär. I stället ska vi sträva mot en levande kvartersstruktur med genomfartstrafik och verksamheter i bottenvåningarna."

Det ter sig uppenbart att moderaterna i Stockholm nu en gång för alla vill göra upp med förortens problematiska struktur som det finns långt större tillgång än efterfrågan av, samtidigt som bristen på stad är mycket stor. Det är också mycket glädjande att vikten av verksamheter i bottenplanen tas upp som en specifik fråga, liksom att man vill göra upp med trafiksepareringens problematik. YIMBY:s ståndpunkt är här tydlig. Det är bilarna som ska anpassa sig till staden och människorna i den, inte människorna och staden som ska anpassa sig till bilen. Trafikseparering, att låta bilen diktera villkoren för hela samhället, är en idé som samhället måste göra upp med.

Vi ser dock gärna ett förtydligande av vad som inbegriper sig i begreppet "punkthus" här. Dels kan en skyskrapa vara ett punkthus, som då kanske tar upp ett helt kvarter själv. Dels kan också punkthus fungera ganska bra som en delkomponent på sina ställen i en stadsmässig och tät bebyggelse. Det är de glesa planeringsidealen med bilberoende monofunktionella hus i "fria former" utan gatukontakt och lokalt butiksutbud som är det stora problemet. Om dessa sedan uppförs som lamell- skiv- eller punkthus spelar mindre roll.

Rapporten kommer också till slutsatsen att det bör anordnas fler tävlingar där byggherrar och arkitekter får komma med förslag på projekt som ska ge det bästa boendet till den lägsta kostnaden. Inom den ram som stadsutveckling idag sker låter det som en god idé, men från YIMBY hoppas vi att det också framöver kommer till en förändring i hur man jobbar med planläggning av områden. Istället för att låta ett arkitektkontor planera, och en byggherre bygga, ett helt område där man försöker att få det att se blandat ut, är det bättre att istället börja med att lägga ut en stadsplan, och sedan låta olika aktörer fylla denna stadsplan. Stockholm behöver en Lindhagenplan för 2000-talet.

Moderaterna föreslår också något som de kallar för "skyskrapebonus". Problemet är att den som vill bygga idag betalar "tomthyra" för det uppförda antalet kvadratmeter, inte för den markyta som tas i anspråk. Tomthyran för ett högt hus som tar upp få kvadratmeter markyta blir alltså lika hög som ett lågt hus som tar upp många kvadratmeter markyta. Det är således missvisande att kalla dagens system för tomthyra, snarare är det en straffskatt på miljövänligt tätt byggande, och en subvention av glest och lågt byggande. Att dagens system måste göras om är uppenbart. Det är inte hållbart att behålla dagens system i en verklighet som är präglad av stadsbrist och miljö- och klimatdebatt.

Kristina Alvendal säger till Svenska Dagbladet:

"- Därför vill vi införa något som vi kallar för "skyskrapebonus". Det innebär att staden bjuder på tomträttsavgälden över en viss våning. I dag betalar byggherren för den totala bostadsarean. Om vi till exempel säger att allt över 15 våningar ger skyskrapebonus så betalar den som bygger ett 30-våningshus bara halv tomthyra."Slutsatsen är välkommen, och visar att man även från politiskt håll nu har identifierat dagens system som ett problem. Det behöver dock diskuteras vidare hur ett sådant system ska utformas. Om man sätter en fast gräns vid exempelvis 15 våningar finns det en risk att många byggbolag fortsätter i invanda hjulspår på det flesta ställen. Intressanta alternativ som kan diskuteras är exempelvis att man endast betalar hyra för nyttjad markyta, oavsett det antal kvadratmeter man sedan uppför. Det skapar incitament för högre byggnader på attraktiva lägen. Sådana lägen brukar vara centrala lägen med god tillgång till kollektivtrafik. Ett annat alternativ är att göra skalan glidande, där de första våningsplanen har en högre kostnad, för att sedan minskas med varje våningsplan. Det skapar incitament för ett tätare byggande i alla byggprojekt.

I samband med detta vore det också önskvärt om moderaterna kunde göra en omsvängning i frågan om parkeringsnormen som man höjde till 1,0 för en tid sedan. Det är knappast realistiskt att bygga riktigt höga hus, om man måste bygga en parkeringsplats till varje lägenhet.

Centerpartiet ställer sig i ett pressmeddelande positiv till skyskrapebonusen:

"- Stockholms stad har idag ett avgiftssystem som motverkar höga hus. Skyskrapebonus kan vara ett sätt att få bukt med det problemet. Vi har i Centerpartiet arbetat med ett liknande förslag så jag välkomnar dagens utspel. Stockholm måste byggas tätt och högt för att klara klimatmålen. Genom högre hus kan vi dessutom spara värdefulla parker i staden. Till exempel vill vi bygga skyskrapor genom att överdäcka spårområdet och klarastrandsleden norr om centralen. Även Norra station bör få högre hus än vad som föreslagits idag."

Theres Lindberg (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden ställer sig dock, enligt Svenska Dagbladet, mer kallsinnig till förslaget:

"- Jag tycker uppriktigt sagt att det är ett fånigt förslag. Höjden på husen måste ju avgöras av var de ligger, och hur det påverkar stadsbilden och staden som helhet. M verkar vilja bygga höga husen för sakens skull och då riskerar man att göra om samma misstag som under miljonprogrammet, säger hon.

- Jag tycker att man måste resonera kring varje enskilt projekt och lösa i dialog hur man ska få ner byggkostnaderna, säger hon."


På en punkt har Theres Lindberg rätt, nämligen att det kan bli ett problem om man vill bygga husen högt för sakens skull, alltså att de blir politiska prestigeprojekt, snarare än resultatet av en naturlig stadsutveckling. YIMBY har dock svårt att se hur en generell avräkning av tomthyran för högre hus skulle leda till en sådan utveckling. Snarare är det ju så att det lätt blir politiska prestigeprojekt just när politiker ska bestämma var husen ska ligga, vilket Theres Lindberg indirekt säger när hon påtalar att husens höjd måste avgöras av var de ligger. Det finns naturligtvis platser i Stockholm där höga hus är olämpliga, men där sådana fungerar bör inte staden bromsa försök till att bygga högt, utan istället uppmuntra dem. Det är också lite tråkigt att diskussionen direkt fastnar i frågan om hushöjder, men i övrigt utelämnar de övriga punkter som programmet tar fram. Här ser vi gärna att socialdemokraterna, och övriga partier, utvecklar hur de ser på moderaternas förslag.
 
(City, SVT)
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Magnus Orest (4 April 2009 22:37):
Som sagt, det är bra att förtydliga vad man avser med punkthus. Det finns ju gott om hus som tekniskt sett är punkthus, men som ändå känns rätt trevliga. Turning Torso i Malmö? Tja, det är ju fråga om ett punkthus, eftersom lägenheterna är centrerade runt ett för byggnaden gemensamt trapphus med hiss.

I Gröndal i Stockholm finns det en hel del låga punkthus av äldre typ som jag tycker ser riktigt trevliga ut. I brunt tegel, tre våningar och med franska balkonger. Trots att de inte har några lokaler i bottenplanen är de hyfsat väl sammanbundna med gatan utanför.

De punkthus som jag tror att staden har så det räcker av är just de här som står var för sig i någon liten dunge en bit från närmaste väg. Hus i park, alltså. Roten till det onda i modern stadsplanering.
 0
Niklas (4 April 2009 22:40):
Kan man inte istället bara ta betalt för marken. Då kan marknaden avgöra var det ska byggas högt.

Däremot tycker jag att en Lindhagen som fastställde en minimihöjd (kanske 6-7 våningar) vore bra.
 0
Edvard G (4 April 2009 22:45):
Som ni säger vore det trevligt om tomthyra vore just tomthyra dvs. tomtens area*platsens attraktivitet och på så sätt frikopplade den från utformningen av den byggnaden man väljer att uppföra.
 0
Niklas (4 April 2009 22:45):
Angående punkthus: Om punkthuset helt kan underordna sig en kvartersplan utan förgård och med lokaler i bottenplanen så ser jag inga problem. Ibland kan det vara en fördel då kvarteren får en liten yta och på så sätt får man ner trafikrytmen och ger staden till gångtrafikanter.

Eftersom punkthus saknar en "tyst" sida blir de mer bullerutsatta. Det kan betyda att bostäder kanske inte borde finnas förrän våning 3 eller 4 och uppåt.
 0
Dr Evil (4 April 2009 23:07):
"På en punkt har Theres Lindberg rätt, nämligen att det kan bli ett problem om man vill bygga husen högt för sakens skull, alltså att de blir politiska prestigeprojekt, snarare än resultatet av en naturlig stadsutveckling."
Word på det! (Som ni brukar skriva...)
 0
Dr Evil (4 April 2009 23:15):
Vilka var med bland de 123?
 0
Daniel Jonsson (4 April 2009 23:35):
Jag ogillar den här termen "skyskrapebonus". Det här handlar inte om att stimulera höghus, det handlar om att sluta motverka dem. Och det är en stor skillnad både i princip och praktik.

Att ta betalt för producerad boyta känns ungefär lika begåvat som att ta betalt för bensin baserat på hur långt man kört sen man tankade sist.
 0
Erik Sandblom (5 April 2009 00:10):
Fantastiskt att det här börjar komma upp på den politiska dagordningen!

Jag instämmer i övriga talare beträffande hushöjd. Detaljstyr inte detta utan ta ut tomthyra beroende på hur stor markyta som nyttjas, inte hur mycket golvarea som uppförs. Och inga minimikrav på parkering, det är för mycket bilar och parkering i stan. Inför marknadspris på parkering så att det alltid finns en ledig plats, då minskar rundkörandet.

Sen vill jag slå ett slag för smalare gator ungefär som i Gamla stan. Dessa är intimare och ger därmed större trafiksäkerhet, samtidigt som man får mer byggbar yta.
 0
Per Hagwall (5 April 2009 00:20):
"Istället för att låta ett arkitektkontor planera, och en byggherre bygga, ett helt område där man försöker att få det att se blandat ut, är det bättre att istället börja med att lägga ut en stadsplan, och sedan låta olika aktörer fylla denna stadsplan."

Fast det där har vi ju redan; t ex har Annedal 19 olika byggherrar för drygt 2000 lägenheter
http:​/​/​www.​stockholm.​se/​Fristaende-​webbplatser/​Fackfor.​.​

/Per, ersättare (m) Stadsbyggnadsnämnden
 0
Johannes Hulter (5 April 2009 00:35):
Det här är ju helt lysande! Punkthusförbud är naturligtvis helt rätt. Vi behöver inte ge oss in på djupare semiotiska analyser här, punkthus betyder i realiteten alltid husipark, inte skyskrapa på Manhattan. Jag hade inte ens kunnat drömma fram ett bättre förslag.
 0
Anders Gardebring (5 April 2009 00:55):
Per:
Hej Per! Först vill jag säga att det är kul att du kommentarar här. Sånt uppskattas alltid :)
Vad gäller Annedal så har du naturligtvis rätt i att det är olika byggherrar. Det är dock inte riktigt samma sak som det som jag tar upp i inlägget ovan. I fallet Annedal har man bjudit in ett antal byggherrar, gjort upp en plan, och sedan börjat bygga. Allt inom ramen för samma projekt under en relativt kort tidsrymd. (Även om det rent detaljplanemässigt är flera etapper är det fortfarande inom samma programidé och huvudsakliga plan). Det är naturligtvis en klar förbättring med flera detaljplaneetapper och olika byggherrar, som definitivit ska applåderas. Man måste naturligtvis vara medveten om att förändringar sker i steg, där det som du beskriver är ett steg i helt rätt riktning.

En ny Lindhagenplan skulle dock fungera på ett annat sätt. Vad man där gör är att planlägga ett stort område och där markera ut var gator, torg, parker osv och kanske vissa större byggnader ska finnas. När man har gjort det är man klar med projektet stadsplan. Det är alltså ett separat projekt som bara tar hänsyn till stadens struktur, inte till vad som sedan ska finnas i den. Sedan startar man upp projekt som går ut på att fylla denna stadsplan. Viktigt här är att inom ramen för varje projekt bara fyller i en ganska liten bit av stadsplanen. Stadsplanen fylls sedan på med flera projekt, över en relativt lång tid. Naturligtvis kan justera stadsplanen när det behövs, men de stora dragen bör man försöka hålla över tid. Detta är naturligtvis en ganska stor brytning från det sätt som man planerat under lång tid, men är inget konstigt. Det var så vi gjorde innan modernismens intåg.

Sedan vad gäller Annedal är det ju tyvärr också drabbat av ett par andra problem.

1. Det är en enklav utan tydliga samband med annan omkringgivande stadsbyggd. Detta finns det dock potential att åtgärda på sikt genom att helt enkelt utvidga området äver en större yta och tillskapa en egen centralitet. Området är dock idag för litet för att själv kunna uppbära ett stadsliv.

2. Strukturen är relativt uppbruten och inte särskilt stadsmässig, trots att man på Stockholms stads hemsida för projektet proklamerar att "Annedal består av stadsmässiga kvarter kring ett centralt centrum.". Det här är inte stadsmässiga kvarter:
http:​/​/​www.​stockholm.​se/​PageFiles/​66226/​annedalskiss_​n.​.​

3. Om jag förstått det rätt är det nästan uteslutande bostäder som ska byggas. Så blir det naturligtvis ingen stad.

Jag kommer inte sälja min lägenhet för att flytta till Annedal är jag rädd...

In alles är jag dock ganska positivt inställd inför framtiden för Stockholm. Moderaternas senaste utspel är naturligtvis i det stora alldeles lysande. Allt fler tar ställning för tätt stadsbyggande. Miljörörelsen börjar också instämma i att tätt stadsbyggande är rätt väg att gå. P-normerna har på sina håll börjat minska i nyproduktionen när man gör infills i innerstaden.

Nu gäller det bara att se till att vi faktiskt börjar att bygga ny tät stad utanför den gamla innerstaden. Nordvästra Kungsholmen ser ut att vara på rätt väg. Jag har goda förhoppningar för Värtan, håller de planer som SBK presenterade för en tid sedan kan det bli väldigt bra.
Norra Station ser det tyvärr värre ut med.
 0
Anders Gardebring (5 April 2009 00:59):
Johannes:
Ja. Det är faktiskt alldeles lysande. Ett tydligande ställningstagande för tät stad har vi nog inte sett sedan, tja, innan modernismens intåg?
 0
Anders Anttonen (5 April 2009 07:58):
Vad kul att Annedal nämns. Jag brukar strosa där. Jag kan känna en viss kluvenhet inför totalplaneringen av en markreserv....
Men; tittar man på Stadsbyggnadskontorets sajt, stadsdelen Bromma, ser man att det kommer hända mycket runtom Annedal.
Även en ny stadsdel vid Solvalla (som kanske flyttar 800 meter västerut) har dryftats. Bostäder på Pripps-tomten har diskuterats sen Annika Billströms tid. Tanken är väl att Mariehäll och Sundbyberg ska "växa ihop" en dag med fler broar över Bällstaviken.
 0
Anders Anttonen (5 April 2009 08:18):
För att inte tala om Bromma flygfält, som jag hoppas läggs ned en dag. Tänk en sån stadsdel det skulle kunna bli. Inte bara spårväg utan också t-bana skulle kunna trafikera den nya stadsdelen.
 0
Johannes Lilleberg (5 April 2009 09:16):
Det här är ett mycket intressant utspel av Moderaterna. Som nämnts ovan anser många att dagens lagar gynnar låg bebyggelse. Det är olyckligt i tider då många oroar sig för exploatering av grönområden, många vill bo i tät stad och då den täta staden är miljösmartare.

Skyskrapsbonusen är därför ett sätt att ge högre bebyggelse lite mer stöd i ett samhälle där man gynnar låg bebyggelse. Men skyskrapebonusen blir en lag som gynnar hög bebyggelse på en lag som gynnar låg bebyggelse. Som nämnts ovan kanske man skulle kunna ta bort båda lagarna?

Kul också att du tittar in hit Per!
 0
nekav (5 April 2009 09:25):
Anlita t.ex kinesiska byggherrar och ariktekter, dom vet hur man bygger coola och berikande byggnader på rätt sett.
Alltså mer byggherrar och juh väldigt bra eftersom byggherrarna nu och ariktekterna nu vet inget om vad en SJÄL i en byggnad är för nått, dom vet inget om vad som är snyggt, titta i olika kontor och så vidare som bevisar hur dålig smak folk har, samma fula bajs gardiner, samma fula tråkiga golv och möbler osv i alla kontor ,sjukhus över hela svergie... (smells like death)
Så denna riktning kanske kan bryta isen och göra sverige till ett koas av nya tankesätt!!! (men INTE mossa på tak, abstrakta fönster placeringar och ekologiska skit strunt hus!)
 0
Fredrik L (5 April 2009 09:40):
Jag tror jag drömmer. Det som står i artikeln låter ju jättebra. Precis som det borde vara. Men istället för bonusen så borde man helt enkelt bara betala för marken. Så att man inte betalar för alla kvadratmeter man bygger.

Däremot är jag lite pessimistisk. Vi lever i jantesverige och mellanmjölksstockholm.. Jag är jävligt rädd rent ut sagt för att det här kommer stanna vid bara ord och inte handling. Eller så blir det nerskalat till mindre nivå och inte lika radikalt och underbart som nu.. Men man kan ju hoppas!
 0
Daniel Jonsson (5 April 2009 11:43):
Ytterligare en fördel med att ta betalt för mark istället för boyta är att man slipper diskussioner om prestigeprojekt, jantelagar, att man inte ska tro att Stockholm är Manhattan osv. Då kan man bara förklara att vi bygger högt (högre iaf) eftersom det är lönsamt. Jag ser ju hellre att snitthöjden på en ny byggnad kryper upp mot 10-15 våningar än att vi bygger nån enstaka hundrameters-"skrapa" och i övrigt fortsätter som vanligt.
 0
Dan (5 April 2009 13:10):
Ett fantastiskt förslag, även om det låter enklare att bara omdefiniera begreppet tomthyra till vad det låter som: hyra för den tomt man tar i anspråk.

Däremot blir jag direkt chockad av kommunikationsstrategin från (m)! Ta de två ord som är mest laddade i det svenska språket idag, skyskrapor och bonusar, gör ett ord av det och säg sen att det innebär att staden ska bjussa på tomthyra till den som bygger flådiga höghus som, får man anta, kommer bebos av rika människor och stora företag... Exakt hur hade man tänkt sig inte bli hudflängd i media med sådana ord?
 0
Bo Lundin (5 April 2009 14:15):
ISEN ÄR BRUTEN, man talar om ett förändrat byggande,effektivt nyttjande där man redan tagit stora kostnader för att anlägga knutpunkter för spårbunden trafik; T-bana, P-tågsstationer, minskat bilanvändande, service och kommers nära där man bor.

Det olyckliga är alla politiska utspel som sker bakom varje idé. Ofta hämmar politiken en stadsutveckling, eftersom det vid varje tidpunkt när bra förslag läggs fram,så uppkommer strategipolitiska reservationer.
Teres Lindberg (S) en omtyckt klok person i SBN, har redan tänkt "fånigt" om förslaget, fast det personligt skulle kunna finnas en del gillande i ideérna.
Tråkigt men här har Yimby en viktig roll att lyfta frågan "över" politiken, då kommer den här sortens förslag att finna en grodbar grund. Oavsett hur man leker med ord "skyskrapsbonus, punkthusförbud" etc.
Som sagt isen är bruten.
Bra jobbat YIMBY!
 0
marre (5 April 2009 14:38):
Typiskt moderat nyspråk:
""- Vi ska [också] försöka påverka byggherrarna att presentera projekt där hyres- och bostadsrätter blandas, vilket är fullt möjligt genom så kallad tredimensionell fastighetsbildning.""

varför säljer man då ut allmännyttan och bedriver kampanjer kring vikten av att "äga sitt boende".
 0
Fredrik L (5 April 2009 14:40):
Dan:

Håller med dig totalt. Moderaterna måste bli betydligt bättre på att förmedla sina tankar. Att just kalla det bonus kommer göra att förslaget kommer möta kritik. Men moderaterna har alltid varit lite dåliga på att förklara sina förslag. Bra som dåliga.
Men vi får hoppas att folket i stockholm är tillräckligt smarta för att förstå vad det handlar om denna gång..
 0
Mikael Hörnlund (5 April 2009 16:31):
Jag drar inte några större växlar av orden skyskrapebonus eller "punkthusförbud". För mig låter det som en markering att man inte vill ha den bilden till höger i början av artikeln, tummern ner för punkthus i form av hus-i-park, etc. Att se över regelverket är något som behövs göras. Att betala för marken borde vara det sjävklara.
 0
Peter D (5 April 2009 16:40):
Låter ju bra det här. Tummen upp för moderaterna!
 0
Dr Evil (5 April 2009 21:05):
Johannes:

"Det är olyckligt i tider då många oroar sig för exploatering av grönområden, många vill bo i tät stad och då den täta staden är miljösmartare. "

Att spara grönområden hänger inte ihop med att bygga tätare. Moderat politik bygger tätare och exploaterar grönområden, något annat har inte sagts av dom.
 0
Kalle . (5 April 2009 21:37):
Det låter intressant och bra det mesta.
Skulle vara intressant att se en planeringsstrategi för ytterstadens miljöer där man visar på hur befintliga förorter kan knytas samman och ytterligare urbaniseras.
Det tror jag skulle vara mer intressant än en regelrätt Lindhagenplan som i princip bygger på tabula rasa- förutsättningar.
 0
Anders Gardebring (5 April 2009 21:48):
Evil:
"Att spara grönområden hänger inte ihop med att bygga tätare"
Du säger det, men förklarar det inte. Det du säger är en logisk självmotsägelse.
 0
Dr Evil (5 April 2009 22:11):
Ok: För moderaterna hänger inte att spara grönområden ihop med att bygga tätare. Dvs de har inga problem med att både bygga tätt och att exploatera grönområden.
 0
Per Hagwall (5 April 2009 22:41):
marre: "varför säljer [Moderaterna] då ut allmännyttan och bedriver kampanjer kring vikten av att "äga sitt boende"."

För att få en lagom blandning. I innerstaden och närförorterna närmar den sig och där har möjligheten att ansöka om ombildning också försvunnit. I ytterförorterna är det önskvärt med en större andel bostadsrätter, därför finns möjligheten kvar där.

De stora summor som staden fått loss genom ombildningarna används nu till att bygga nya bostäder, win-win.
 0
Gustav Svärd (5 April 2009 22:41):
Som en person som ser sig själv höra hemma på vänstersidan ideologiskt är det hemskt att se att Sossarnas representant sumariskt avfärdar hela paketet. HEMSKT! Sluta leka parlamentet och bara vara mot allt som alliansen föreslår. Börja ta ansvar, tänk igenom egna värdegrunder och utvärdera förslagen utifrån dessa. Jag anser det otroligt att inte S(+V+MP) stödjer detta förslag med vissa justeringar (såklart), utan verkar direkt avfärda det för att en moderat föreslog det.

Som flera tidigare skribenter anser jag att tomträttsavgälden bör bli vad den heter: en tomträttsavgälden. Ta betalt par kvadratmeter tomt, inte per kvadratmeter boyta. annars byt namn till vad det idag är: täthetsböter.

/en glad och samtidigt besviken Gustav.

PS: avskaffa parkeringsnormen.
 0
Dr Evil (5 April 2009 23:00):
Anders:

Jag skall inte sätta igång en polemik mot Per Hagwall , bara för att spara yimby-sidan från sådant. (det finns fyra invändingar att göra mot det han skrev senast). Men ser jag ett inlägg till där P H pratar om vad moderaterna har genomfört i Stockholm så börjar jag.

Meddelas endast på detta sätt.
 0
Bo Lundin (5 April 2009 23:48):
Gustav Du har rätt,
men vi ska ändå inte bli alltför besviken.
Vi vet att politiken fungerar så här. Det är därför bättre att befria sig från politiska blockeringar och se realiteten och där vill ju YIMBY vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja i verkligheten.
Alla som verkar inom Yimby har rönt framgång när nätverket under sin kort tid nått sådan framgång i "Stadshuset". Att det sedan finns regelverk, invanda vanesätt, nära på en sedvänja i traditionell Stockholmsplanering går ändå att bryta genom debatt och handling. Det förstod jag när jag träffade Mikael Söderlund för snart två sedan då han kraftigt motsatte sig ett tänkt områdesprogram där man satt ut några "punkthus" här och var i grönområden på söderort. Vid det samtalet förstod jag att den nytillträdda alliansen av stadshuspolitiker har ett nytt synesätt på hur man ska möta bostadsbrist, bli klimatsmart och söka bättre och billigt boende som ska passa alla under olika delar i livet i s.k boendekarriär med förändringskrav på trafik och miljö. Det tycks nu börja beslutas i den riktningen, vilket är lovvärt.Ni unga tycker självfallet att bostadsbrist är besvärligt.
Det märkliga är att bostadbrist tycks framförallt för Stockholm har varit likadant fenomen för många årtionden.
Det säger jag som i slutet på 60-talet flyttade hit från mellansverige. Inneboende 2 år i en förort på 12 kvm "eget rum" sedan delat rum i ca 23 mån, flyttade därefter till en andrahandslgh. Lyckades genom nära vänner låna till handpenning för köp av ett oisolerat sommarhus i Saltsjö Boo. Större familj två små kids flytt till en mindre lägenhet, sedan till radhus och sedan svensson liv i villa.
 0
marre (6 April 2009 00:18):
Per hagwall: win-win?
http:​/​/​www.​dn.​se/​sthlm/​vaxande-​bostadsbrist-​i-​stockhol.​.​

och en sak till. hur här det där med skyskrapors ekologiska överlägsenhet egentligen?
”Vare sig vi gillar det eller inte så har skyskrapan kommit för att stanna. Här i Asien är höghus ett måste på grund av den snabba ekonomiska tillväxten och inflyttningen till städerna. [...] Men höghus är inte särskilt ekologiska. De kräver mer energi och mer byggmaterial än vanliga hus. Ska man bygga dem så är mitt råd att göra dem gröna.”
http:​/​/​www.​arkitekt.​se/​s20​988

jag tycker det är fint att bygga stad och diggar inte heller sprawl men behöver vi verkligen skyskrapor?
 0
Anders Gardebring (6 April 2009 00:37):
marre:
Diskussionen om skyskrapor och de ekologiska faktorerna är intressant. Naturligtvis kan man bygga riktigt högt på olika sätt, mer eller mindre miljösmart. Men jag tycker att det är viktigt att se alla de faktorer som en byggnad orsakar under sin livslängd. Man kan inte enkom se till hur mycket energi som går åt till att bygga 200 lägenheter i en skyskrapa ställt mot vad det kostar att bygga 200 lägenheter i trevånings-lameller. Dels påverkar det naturligtvis hur energin produceras (och här ligger ju Sverige hyfsat bra till jämfört med många andra länder), men andra faktorer som påverkar är transporteffektivitet, energivinster i uppvärmning och andra former av synergieffekter.

I Sverige slipper vi ju en hel del av problematiken kring nedkylning, som drar en hisklarns massa energi på andra ställen. Här är det snarare uppvärmning som är en fråga att ta tag i, och det löser vi ju ganska bra med fjärrvärme, och där är ju tätt byggande bara ett plus eftersom man slipper värmeförluster.

För övrigt känns också frågan kanske lite förhastad i en debatt i en stad som hittills inte har en enda skyskrapa... Den miljöproblematik som finns idag är ju att vi bygger alldeles för lågt och glest, inte att vi bygger för högt och tätt...

För övrigt var ju det här citatet från artikeln ganska talande:

"När jag visar en bild på byggnaden för en arkitektbekant innan jag lämnar Sverige, avfärdar han den med ett leende: "det där är ju sådan där expressionistisk, experimenterande arkitektur, det är inget vi kan jobba med i Sverige."

Detta då som en kommentar på en byggnad som tagits fram explicit för att vara miljövänligare.
Är svenska arkitekter så inskränkta? Eller är de bara fastlåsta i ett oförlåtande system som inte låter dem vara kreativa?
 0
marre (6 April 2009 01:20):
Anders: kanske är det så? någon som räknat på saken? det skulle vara på sin plats med lite vetenskap kring skyskaskrapor och hållbarhet så inte inte eko-argumentet används i populistiskt syfte. jag köper att gles bebyggelse är ett problem men innebär det verkligen att skyskrapor är lösningen? nån som kan hänvisa till forskning?
 0
Anders Gardebring (6 April 2009 01:30):
Marre:
Jag tror knappast att vi får en framtid i Stockholm där en majoritet av alla nya hus är skyskrapor. Så man ska kanske inte heller ska överspela det hela. Men frågan är helt klart intressant.
 0
nekav (6 April 2009 07:30):
Ekologiska???? vem bryr sig, sluta lyssna på vad media vill att folk ska tro är viktigt. Sverige behöver nått som berikar själen. fler byggnader som gör att man ser fram emot att åka bussen eller tåget för att få en skymt av en snygg byggnad, möjligen en skyskrapa. Att man tycker det är häftigt att bo i den stad man bor i och inte bara bli deppig av allt tråkigt skit som byggs. I sverige är ekologiska hus det minsta vi behöver och det är skövling av regnskog som måste stoppas INTE små detaljer med några skyskrapor. Stoppa tråkigheten! mer koas, mer liv och mer själ i staden.
 0
Johannes Lilleberg (7 April 2009 14:45):
Marre:

Skyskrapor kräver mycket material. Men de är mycket energieffektiva vad gäller uppvärmning och transport. De skapar också bra förutsättningar för att bygga ut en bra miljövänlig infrastruktur i städer.

Rafael Pizzarro (undervisar i hållbar stadsplanering vid University of Sydney i Australien och är med i projekteringen av några av världens mest ekologiskt hållbara städer) uttalade sig nyligen om att vi bör bo ungefär 300 personer per hektar för att uppnå en bra miljöstandard. Detta är ungefär lika tätt som Manhattan. Om man är en riktig "hardcore-miljövän" bör man enligt Rafael satsa på ett Manhattan.

Jag tycker vi kan ta det lite lugnare i Stockholm. Men några torn som sticker upp i silhuetten tycker jag gott att vi kan ha;)
 0
Eric Thärnström (8 April 2009 01:51):
Jag ser inte skyskrapor som något nödvändigt i sig. Däremot ser jag ett stort behov av byggnadskonst som visar att vi är på väg framåt. Det är viktigt åtminstone för mitt välbefinnande.
 0
nekav (8 April 2009 12:06):
Angående ekologiska skyskrapor (som jag inte bryr mej om!) så finns det juh trifoliumskrapan som centerpartiet vill ha, om jag förstått det rätt. Jag skulle aldrig nämna den bara pågrund av de fjantiga ekologiska/energi faktorerna, utan snarare för att jag gillar placering av den och formen på den, är enbart starkt emot att dom vill att den ska vara vit (precis som globen och turning torso) från besattheten av att bygga platt och själlöst och ni vill dom va besatta av att bara bygga vita skyskrapor + deras klonilotter på taken... oj oj oj... puckon... dom har fel i deras huvuden, mer färg tack makthavare.
men det verkar gå åt rätt håll, myyycket sakta. äckligt sakta.

http:​/​/​www.​trifoliumskrapan.​se/​

(gillar inte möjligheten att tolka trifolium skrapan som trinity symbologi, fast ingen vet nog vad sån symbologi betyder)
 0
Lars Hansson (23 April 2009 11:08):
"Förortshatets ansikte". Moderaternas stadsbyggnadspolitik kritiseras i Dagens arena:
http:​/​/​www.​dagensarena.​se/​text/​20​0​9/​0​4/​forortshatets-​a.​.​
 0
Gustav Svärd (23 April 2009 11:34):
Blir så trött på sånt. Jag hatar hur delar av vänstersidan inte kan tänka själva utan bara måste spy galla över allt högern gör. I stadsbyggnadsfrågor är analysen tydligen att om man inte vill bygga fler betongghetton så hatar man alla fattiga. VA?!? noll logik.
\fortsatt besviken vänsterperson.
 0
Leonardo Frithunanthz (23 April 2009 12:17):
Jag delar Gustavs åsikter och jag är själv i en liknande situation. Vad sorgligt det här har blivit. Politisk pajkastning.
 0
Johannes Hulter (23 April 2009 12:27):
@ gustav/leo: Gaah! Som aktiv sosse blir man ju extremt bekymrad över detta. Skulle Per Wirtén vara emot söta kattungar också om Alvendal säger att hon är för det?

Gå in och kommentera inlägget!

http:​/​/​www.​dagensarena.​se/​text/​20​0​9/​0​4/​forortshatets-​a.​.​
 0
Magnus Orest (23 April 2009 13:07):
Ojojoj... Vänta bara, ska nog ge den där opportunisten svar på tal. Men det blir senare, när jag "jobbat" klart för idag.
 0
Peter D (23 April 2009 14:52):
Johannes Å Vad är det här för idiot! Det är väl för fan inte hat det är frågan om, utan vilja att faktiskt göra något det verkar saknas hos denna Wirtén.
 0
Jörgen Sundström (23 April 2009 15:55):
Resonemang liknande Per Wirtens har hörts då och då sen 1990-talet. T.ex. att kritisera miljonprogrmmens arkitektur skulle vara kränkande mot dom som bor där. Knasig lirare den där Wirten.
 0
Johannes Hulter (23 April 2009 16:13):
@ peter/jörgen: Jag gillar PW i vanliga fall, men här slant han nog lite med pennan. Det kan gå lite fort ibland.

Om man tex kritiserar arbetsmiljön på ett företag betyder det ju inte nödvändigtvis att man föraktar de anställda...
 0
Alf . (23 April 2009 17:48):
Jag tycker att Per Wirtèn har en del kloka ord exempelvis
” Men ingen flyttar blicken från innerstaden för att kolla den stora staden.”

I innerstaden bor det cirka 300 000 inv det är ungefär 24% av staden Stockholms befolkning, (tätorten). Alla de andra 955 000inv (76%) bor enligt detta sätt att se inte i en förort utan i olika delar av staden.

Mycket fokus hamnar på ”stadsdelen” innerstaden men jag tycker att man ska förtäta och bygga blandat i hela staden, klämma in radhus, punkthus, villor, förbifarter, lokaler, köpcentrum, affärer, och stenstad där man får plats (i tätorten alltså).

Kort sagt Stockholm är inte bara innerstaden.
 0
Niklas (23 April 2009 18:05):
^^
Men genom att expandera innerstaden till (dvs göra promenadstad av), låt såga, allt utåt Brommaplan, Solna/Sundbyberg, delar av Lidingö, Nacka, Enskede och Fruängen/Älvsjö kommer ju innerstaden få en befolkning som är mycket större än de 300.000. Då blir det kanske 1,5 miljoner i innerstaden och ytterligare 0,5 miljoner i resten av tätorten.

Jag förstår inte öht varför man ska uppmuntra förtätning med punkthus eller villor. Man måste våga ändra ett områdes karaktär och det gäller speciellt områden som inte visat sig funka socialt (ex. grannskapsenheter) eller miljömässigt (ex. bilgenererande villamattor). Att expandera innerstaden är att i högsta grad satsa på förorten.

Det känns som att Wrtén försöker blåsa upp en konflikt som inte finns.
 0
Dr Evil (24 April 2009 00:16):
"Det känns som att Wrtén försöker blåsa upp en konflikt som inte finns."

Det gör han definitivt inte.
 0
Eric Thärnström (24 April 2009 08:16):
Jag som trodde att Stockholms Kommun (som Alvendal verkar inom) bara hade drygt 800.000 invånare... Då bor 35-40% i Innerstaden, helt plötsligt. Hon har ju faktiskt ägnat sig åt bl.a. Årstafältet.
 0
Peter D (24 April 2009 10:29):
evil: några argument behövdes inte eller?
 0
Dr Evil (25 April 2009 08:42):
Jodå.
Från Dagens arena: "Stockholm har därför tvärt slutat skydda grönområden, bilda naturreservat och börjat ignorerar egna miljömål."
En stor och pågående konflikt. Här träffar journalisten mitt i prick.

"I stället innebär hennes idé om "promenadstaden" den motsatta: att vi bara ska gå på asfalt."
Ja det vill hon, det är många som inte vill det. Ytterligare en konflikt.

"För precis sju år sedan antog Stockholms län en omvälvande regionplan, RUFS 2001Där kasserades idén att staden har en enda mittpunkt. Nu skulle Stockholm bli som andra storstäder: en med många stadskärnor. Man pekade ut fem. "
Nu ytterligare ett trendbrott. KA vill att innerstan skall spridas från innerstan med nya kvarter som går i varandra utan avbrott av stad. Hon kanske menar att hon vill ha "innerstadskaraktär". Den kan skapas på flera olika platser, Telefoplan tex utan att "behöva" gå obruten från Sergels torg och ut. Eller Älvsjö station, även där går att skapa innerstadskaraktär utan att att det har stadsmässigt samband. Jag får en känsla av horror vacii (rädlsa för tomhet) hos de människors som kräver stad utan avbrott.
 0
Niklas (25 April 2009 14:38):
Evil:
För att förtydliga:
Konflikten jag syftade på är att alliansen förkastar de modernistiska förorternas struktur. Skribenten tolkar (eller försöker få det till) detta som att alliansen även förkastar de som bor i denna struktur (läs: de drabbade). Detta är ju helt fel. Snarare är det så att man insett de felsteg i stadsbyggnad som gjorts under 1900-talet. Man inser att detta drabbar de som bor där. Att man nu vill göra någonting åt detta är snarast att bry sig om de som bor där (sedan kan man iof diskutera hur man exakt ska gå tillväga, men staden är ett ideal som är väldigt populärt och frågan är varför staden ska vara något exklusivt för de som har pengar).

Det skribenten gör är att sätta fast en åsikt på Alvendal som förmodligen inte är korrekt. Sedan fortsätter skribenten att skjuta sig in på den åsikten. Halmgubbar kan göras på ett subtilt sätt så att läsaren inte märker det. I detta fall är dock halmgubben övertydlig. Det är svårt att som läsare att inte upptäcka den.

"Jag får en känsla av horror vacii (rädlsa för tomhet) hos de människors som kräver stad utan avbrott."

Man kan tycka om och ogilla städer. Priser och kötider visar att de flesta gillar den. Tycker du att Paris är hemskt? Där kan man gå enda från Seins strand mot Défense (väst) till Vincennes utan att staden tar ett avbrott (OK motorvägen périférique är ett smärre avbrott det är tätt byggt intill denna). Detta är en sträcka på 14 kilometer (kortaste vägen). På denna sträcka passerar man stadskvarter och parker. Är detta hemskt?
Sträckan Ropsten - Bredäng är ungefär lika lång. Då passerar man Stockholms innerstaden med kvarter, parker och broar över Vatten. Man man den löper även utanför innerstaden längs och genom motorvägsreservat/trafikleder, förstäder med viss stadsstruktur (Midsommarkransen), oupplysta skogar som ingen besöker, nedlagda industriområden osv. Vad i denna sträcka skulle du tycker du bäst om? Om du frågar mig (och förmodligen de flest andra) skulle man trivas i innerstaden samt de stadsmässiga förorterna.

Själv gillar jag att ibland vistas i natur (eller det du kallar tomhet). Denna typ av landskap gör sig mycket bra utanför staden och mellan städer. I en stad gör det sig inte så bra eftersom staden då splittras upp.

Visst kan man skapa isolerade öar med innerstadsmässig karaktär. Detta är bättre än isolerade öar av förortsstruktur i punkthus. Men kommunikationsmässigt kan ett sådant område bli innerstadsmässigt. Det blir bra kommunikationer i huvudsak in mot centrum. Ett intressant exemepel på att det krävs stadsmässighet och underlag för goda kommunikationer har tydligt visat sig vid Norra Station där man tvekar att bygga t-bana pga sämre underlag. För isolerade innerstadsöar krävs också att det finns något som drar (och där fungerar nog Telefonplan mycket bättre än andra öar såsom Frösunda, Hammarbysjöstad). Annars finns ingensomhelst anledning att åka dit (om man inte bor där).

Alltså. Innerstadsmässighet betår inte bara i kvarter, utan även i tydliga innerstadsstråk.
 0
Alf . (27 April 2009 19:46):
Den stora staden, inte bara innerstaden.

En åsikt verkar vara att man ska bygga mycket tätt i innerstaden och låta den mycket täta kärnan växa utåt 100-300inv/ha (det är bra) och utanför den kan det vara glest, eller nåt.

Så jag undrar är det endast ”mycket tätt stadsbyggande” som är bra? Det borde väl oxå vara bra att förtäta stora glesa områden lite överallt så att de blir lite mindre glesa. Exempelvis så är Västerorts befolkningstäthet idag cirka 30inv/ha och om man lyckas få in 5000 nya inv till Västerort varje år (det finns mark) de närmaste 20 åren så ökar tätheten till 44inv/ha i V-ort, är det negativt?


Punkthus kan vara mycket effektiva förtätare.
Två exempel.
I Vällingby centrum är snart tre 13 våningars punkthus med 131 lägenheter klara för inflyttning och det finns lokaler i lamellhuset bredvid.
http:​/​/​www.​svenskabostader.​se/​Page_​_​_​_​92116.​aspx

Ett fint hus som många kanske tycker illa om är ett 13? våningars punkthus med 70 lägenheter i, utan lokaler. Huset kommer att byggas i korsningen av Råcksta Gårdsväg och Jämtlandsgatan, precis bredvid Vattenfalls kontoret som ska göras om till bostäder.
http:​/​/​www.​stockholmshem.​se/​Pages/​InfoPage.​aspx?​id=​253.​.​
 0
Dr Evil (27 April 2009 23:31):
Niklas: jag motiverade de konflikter som jag kunde se. Du hänvisar till en konflikt som du anser inte finns, den har jag inget att säga om för tillfället, jag pratade inte heller om den.

Paris är en trevlig stad att resa till men inte lika trevlig att bo i, Stockholm är bättre på många sätt.

Du har med hull och år svalt att stad med grönområden inte är en "riktig" stad samt att den då blir "isolerad" på olika diffusa sätt. Jag kan bara säga att ett grönområde både kan isolera och binda ihop, beror på helt på användning, uppbyggnad och storlek. En stad behöver grönområden av många anledningar: rekreation, luftkvalitet, stadsklimat, ja det finns forskning på sånt.
 0
Niklas (27 April 2009 23:41):
Evil:

Jag citerar mig själv:
"Det känns som att Wrtén försöker blåsa upp en konflikt som inte finns."

Och du svarar:
"Det gör han definitivt inte."

Nu säger du att du inte pratade om den. Men jag nämnde en av honom konstruerad konflikt och då antar jag att det är den du syftar på när du replikerar.

Du skriver att:
"Jag kan bara säga att ett grönområde både kan isolera och binda ihop, beror på helt på användning, uppbyggnad och storlek."
Jag säger inte emot, men jag skulle vilja att du nämner ett grönområde som lever upp till detta. Och då kommer min följdfråga förmodligen att vara: Är det park du syftar på?
 0
Dr Evil (28 April 2009 00:17):
Jag skrev ett svar. det försvann tydligen.

en annan gång...
 0
Niklas (28 April 2009 01:01):
Evil:

"Paris är en trevlig stad att resa till men inte lika trevlig att bo i, Stockholm är bättre på många sätt."

Jag antar att du syftar på de citynära motorvägsreservaten vid Essingeleden/Södralänken, Pampas, Globen, Norra Djurgården, Norrtull/Uppsalavägen, Drottningholmsvägen, Huddingevägen osv. Jag antar att du syftar på sommarstugeområdet (läs: Gated community) vid Tanto och (den gigantiska) hundrastgården öster om Valhallvägen slut i jämförelse med parkerna, Jardin du Luxembourg och Marsfältet.

Stockholm har en mängd urbana kvalitéer, men tyvärr hittar man det mesta av detta på en väldigt liten yta. Du kommer till slutsatsen att "Jag kan bara säga att ett grönområde både kan isolera och binda ihop, beror på helt på användning, uppbyggnad och storlek."
Jag menar att vi bör förädla de grönområden vi har så att de lever upp till detta. Det krävs tydliga stadsstråk runtom och att, om grönområdet är stort, att gångstråk läggs rakt igenom. Kort och gott: Dessa områden bör delvis bli parker (stora som små) på sikt. Självklart omgivna av stadskvarter.
 0
Kalle . (28 April 2009 10:09):
Varför är det så självklart? Kan det inte få vara på olika sätt?
 0
Johannes Hulter (28 April 2009 12:07):
@ kalle: Ja, varför kan det inte få vara på olika sätt? Vi har byggt enligt modernistisk stadsplanering de senaste 70 åren och det är under den tiden vi har byggt majoriteten av den bebyggelse som överhuvudtaget existerar i det här landet. Så nu kanske det är dags för lite variation? It's not the end of the world, it's just the end of modernism... :)
 0
Niklas (28 April 2009 17:10):
Kalle:
Reagerar du på att jag skrev att stadsparker bör vara omgivna av stadskvarter?

Det är bara att titta på vilka parker som fungerar. Vilka används och vilka används inte. Vilka områden räds folk. Varför är det tomt på Ladugårsgärde och Årstafältet medan det är fullt i Humlegården och Vasaparken?

Om en park inte omges av områden med naturliga stråk kan ju dessa stråk inte passera parken och då blir parken av naturliga skäl inte använd och om vi har en stor oanvänd yta nära staden får det väl anses som ytslöseri.
 0
Kalle . (28 April 2009 23:54):
J+N:
Jag ifrågasatte självklarheten i Niklas argument.
Alla som ifrågasätter självklarheten i yimbyidéerna är inte modernister.
Jag har inget emot hus som står runt en park.
Det får plats både fält och parker i Sthlm.
 0
Niklas (29 April 2009 00:26):
Kalle:

Men känner du till ett enda exempel på ett fält (alltså inte park) inne i Stockholm? Just nu finns det ett fält strax utanför Stockholm. Om och när Stockholm expanderar så ser jag det som ett slöseri att inte göra om det till park eller kvarter. Förlust? Väldigt få utnyttjar det idag. Som en mindre park i stad skulle säkert fler få nytta av det.

Så: Jag har inte något emot fält, men de ska ligga utanför staden, inte innanför. Det blir bara ett urbant hål.
 0
Kalle . (29 April 2009 10:36):
Fält i sthlm:
årsta, järva, gärdet, etc.
 0
Niklas (29 April 2009 11:49):
Jo det var det jag misstänkte. Vi pratar om olika saker. Med stad avsåg jag de stadsmässiga kvarteren. Du menar ett större område som inkluderar förorten.

Vad jag menar är att när förorten övergår till att bli innerstad är det naturliga att dessa fält planeras istället för att var urbana hål.
 0
Eric Thärnström (1 Maj 2009 11:28):
Kalle har en större poäng också: Självkritik. Det är något som de flesta borde ta till sig, däribland jag själv. Mycket enkelt: Det går ut på att se över sina åsikter och se om man fortfarande håller med sig själv. Väldigt nyttigt!
 0
Martin Rydberg (18 December 2023 11:05):
Nästan halvannat decennium efter att Anders Gardebring skrev sitt insiktsfulla inlägg är alla dessa skyskrapor som växer upp ännu mer aktuella, mer konkreta i vår omgivning, var än i riket vi befinner oss. Ofta måste arkitekters goda smak kompromissa med politikers maniska vilja, vilket trots allt kan ge goda resultat. De goda tycks vanligare än de tveksamma, malplacerade, där kanske punkthus skulle gjort sig bättre. Men små detaljer, som de ovan nämnda franska balkongerna, lättar i sin enkelhet verkligen upp. Uppfriskande exempel finns i Enköping, Norrköping, Växjö osv. Men också på små och annars tynande orter, som i västgötska förra bruksorten Göta, där de tvåvånings gamla husen (1950-tal) för anställdas familjer verkligen pryds av sina miniatyrbalkonger på Hanströmsvägen 44-50, strax ovanför det i litterära kretsar omtalade "Arkiv- och författarhuset" i före detta tryckeriet på Hanströmsvägen 42. Gatan har, trots sitt blandade rykte, varit beundrad på fotoutställning i bland annat Nebraska, USA. Och visst är franska balkonger i någon mån också praktiska, ej enbart dekorativa.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter