Utskrift från www.yimby.se
....

Stora planer för Västra City

 
I förra veckan anordnade arkitekturmuseets vänförening en föreläsning med efterföljande samtal om den planerade utvecklingen av Västra City, området runt centralstationen i Stockholm.

Vi ber om ursäkt för den bitvis dåliga bildkvaliteten, alla illustrationer och foton är avfotograferade från en overheadprojektor.

Ann Wiberg, ansvarig för strategisk utveckling på Jernhusen, inledde föreläsningsdelen genom att berätta om de planer som Jernhusen har för området.

Ann Wiberg - Järnhusen
Ann Wiberg - Järnhusen
 

Wiberg gav först lite bakgrund där hon berättade att tågtrafiken står inför flera utmaningar, som kommer att kräva förändringar vid Centralstationen. Resandeutvecklingen på tåg är stark, tågtrafiken står inför en avreglering. Nya fordon, trafikupplägg och bansträckningar är på väg. Regionförstoringen och klimatdebatten kommer enligt Viberg ytterligare att driva på utvecklingen för tågtrafiken. Jernhusens målbild för utvecklingen av centralstationen är enligt viberg att stationens utveckling ska 

 • vara tydligt kopplat till staden
 • öka det kollektiva resandet
 • öka förutsättningarna för att fler ska vilja etablera sig i området
 • bidra till hållbar stadsutveckling
 • skapa tydliga och säkra gångstråk

och det är ju punkter som knappast gör en YIMBY:ist ledsen.

 

Bland annat innebär planerna för stationsområdets utveckling att stationen (och perrongerna) kommer att förlängas på båda sidorna om Klarabergsviadukten. Tillkomsten av citybanan kommer också att innebära förändringar i stationsbyggnaderna.

 

 
Volymstudier på möjlig bebyggelse vid en framtida överdäckning av spårområdet. Observera att arbetsmaterialet inte visar någon färdig arkitektonisk utformning.
Volymstudier på möjlig bebyggelse vid en framtida överdäckning av spårområdet. Observera att arbetsmaterialet inte visar någon färdig arkitektonisk utformning.
 


Jernhusen har också en glädjande målsättning att tillföra bostäder till området. Bland annat för att klara buller- och säkerhetsnormer har man skisserat på en cirka 100 meter hög byggnad, Klarabergs Torn med kontor längst ned, följt av bostäder och en bar eller restaurang högst upp. Denna byggnad är tänkt att placeras vid det hål ner mot spåren som idag finns intill Centralen/World Trade Center.

 

En mycket tilltalande vision, som direkt orsakade högljudd kritik från en man i publiken. Höjden skulle visa sig bli återkommande för en hel del osaklig kritik från delar av publiken under kvällen. Höjden är naturligtvis en av de frågor som måste diskuteras i ett sånt här forum, men tyvärr tog det stor fokus, och sakfrågorna kom lite i skymundan.

 
Visionsbild för ny stationsmiljö.
Visionsbild för ny stationsmiljö.
 

När Ann Wiberg var klar tog Nils Ahlberg, stadshistoriker, vid för att berätta lite historia om Stockholm, järnvägen och för att sätta de nuvarande planerna i ett historiskt sammanhang.

Nils Ahlberg - Stadshistoriker
Nils Ahlberg - Stadshistoriker
 

Ahlberg berättade bland annat om den stora betydelse som järnvägen haft för Stockholms och hela det industriella samhällets framväxt. Ahlberg tog upp den äldre stationsbyggnaden som ett exempel på monumentalarkitektur med syfte att markera att platsen är viktig och påtalade att han var av uppfattningen att en viktig plats måste kunna få synas. Samtidigt manade Ahlberg också till eftertanke och påtalade att höga hus på den aktuella platsen kommer att synas på långt håll. Framförallt uppehöll sig Ahlberg här kring hur Stadshuset påverkas av hög bebyggelse på platsen. Ahlberg presenterade en skiss som han gjort för att illustrera:

 

När denna bild kom upp hördes återigen högljuda protester från publiken om att det såg "hemskt" ut, men denna gång bröt andra in och var av motsatt åsikt. Hushöjder är verkligen en fråga som engagerar. YIMBY kan konstatera att det ser ut som en ganska trevlig vision med en kaj som går att komma åt utan att passera under trafikleder, med båthamn, en torgbildning istället för trafikleder, och några storstadsmässiga höga hus. Huset till höger i bild är det hus som diskuterats för citybanans nedgång. Huset till vänster är det hus som Jernhusen har skisserat på.
Att Ahlberg var tveksam till överdäckningen framgick och han valde här ett intressant ordval när han beskrev parken på överdäckningen som "artificiell". Här kan man ju dock konstatera att alla parker är artificiella, som i "skapade av människor". Ahlberg menade att det är ett problem med en överdäckning av järnvägen, då man då inte längre kan följa historien. YIMBY har svårt att instämma i den tanken. Städer utvecklas alltid, och även om man ska ta historisk hänsyn där man kan ser vi ingen poäng i att behålla en genuint otrevlig del av staden som den är enkom av historiska skäl.

Ahlberg argumenterade för att höga hus inte per automatik fungerar som vare sig identitetsskapande för en stad, eller som goda markörer. I detta har Ahlberg naturligtvis rätt. Det är dock ett argument för att göra ett bra arbete när man planerar och bygger, snarare än ett argument mot höga hus i sig.

Ahlberg tog upp Glasgow som ett exempel på en stad som försökt med höga hus, men utan att lyckas. Samtidigt visades nedstående bild som bakgrund:

 

Vi YIMBY:ister kan nog alla vara överrens om att det knappast var husens höjd som var problemet här...

Ahlberg berättade sedan om hur Glasgow lyckats återuppfinna sig själva genom att istället satsa på sin historia och genom att ta tillvarata och utveckla sina befintliga byggnader. Att även Stockholm bör vårda sina historiska värden instämmer YIMBY till fullo i. Det innebär dock, som vi ser det, inte något hinder för en utveckling av Västra-City-området, som idag i huvudsak uppfattas som ett urbant hål.

Ahlberg visade också på hur Stockholms stadshus är ett självklart varumärke för Stockholm, på samma sätt som Eiffeltornet är ett självklart varumärke för Paris, och menade att den symbolen kan vara hotad om man tillåter höga hus alltför nära. Ahlberg ville också påvisa att Paris, på grund av sina många förändringar över tid är "svårläst" historiskt sett, medan Stockholm på ett lättare sätt kan avläsas historiskt. Varför Eiffeltornet trots detta fungerar som symbol för Paris framkom inte.

Till Ahlbergs försvar ska dock sägas att han på intet sätt var dogmatisk i sin framställning och även om vi från YIMBY:s sida inte fullt ut delar alla de slutsatser som Ahlberg drog var sammanställningen intressant och tänkvärd.

En intressant punkt som Ahlberg också tog upp är att flera olika riksintressen gäller i området. Även järnvägen och dess betydelse för stadsutvecklingen är ett riksintresse, och hamnar här alltså i direkt konflikt med det riksintresse som Stockholms "skyline" är.

Efter att Ahlberg var klar följde en genomgång av Klas Groth som jobbar med fysisk planering på Stockholms stad.

Klas Groth - Stockholms stad
Klas Groth - Stockholms stad
 

Groth inledde med att ge lite historik kring rivningarna i City, och visade några intressanta bilder:

 
 
 
 

Groth fortsatte med att prata om några av de problem som cityområdet idag har. Några av de punkter som nämndes:

 • Få boende, idag cirka 1800 personer
 • Stora kontors- och butikskomplex, trista baksidor, få entréer
 • Dålig social kontroll kvälls- och nattetid
 • Sargat av barriärer

Utgångspunkterna för den pågående cityförnyelsen beskrevs med dessa punkter:

 • Återskapa liv och attraktivitet i de offentliga rummen.
 • Levandegöra kvarteren genom fler entréer och bostäder.
  Politiskt mål om 1000 nya lägenheter.
 • Bygga bort mörka prång - ökad trygghet
 • Omvandla stängda bottenvåningar till publika lokaler
 • Skapa en sammanhängande gatumiljö utan återvändsgränder
 • Kollektivtrafiken i fokus
 • Energieffektiva byggnader - klimatsmart byggande
 • Märkesbyggnader/höga hus
 • På- och tillbyggnader med kontor och andra kommersiella lokaler
 • Överdäckning av spårområdet vid Centralen/Klara Strand

Punkterna är naturligtvis mycket välkomna och alldeles lysande. Vi kan dock snabbt konstatera att 1000 nya lägenheter är en på tok för låg siffra. Förvisso innebär det en bostadstillskott med drygt 50%, men det är från en väldigt låg nivå.

Groth fortsatte med att berätta om det arbete som gjorts tidigare och det som pågår just nu och nämnde där bland annat Sahlénhusets omvandling, Cityspårvägen och Citybanan.

 
 
 
Arbetsmaterial/volymstudier - Ej färdiga skisser.
Arbetsmaterial/volymstudier - Ej färdiga skisser.
 
Arbetsmaterial/volymstudier - Ej färdiga skisser.
Arbetsmaterial/volymstudier - Ej färdiga skisser.
 

Groth berättade också att det just nu tyvärr är osäkert hur det blir med höghuset vid station city på grund av riksintresset.

Efter Groths genomgång började diskussionen som modererades av Carl-Gustaf Hagander - landssekreterare på länsstyrelsen. Vi har skrivit om Hagander tidigare här på YIMBY i samband med den artikel om att höga hus hotar riksintresset som Svenska Dagbladet publicerade nyligen.
I efterhand har det dock visat sig att artikeln i Svenska Dagbladet, föga förvånande, var vinklad. Hagander ger en mer nyanserad bild i en intervju i Radio Stockholm den 26 mars (börjar 10 minuter in i klippet).


Carl-Gustaf Hagander - landssekreterare på länsstyrelsen
Carl-Gustaf Hagander - landssekreterare på länsstyrelsen
 

 

Den efterföljande diskussionen låste sig tyvärr snabbt när en liten grupp personer kom med upprörda utläggningar över "de hemska höghusen" varför diskussionen tyvärr inte blev så kvalitativt intressant. Bland annat uppstod den något paradoxala situationen där en äldre man beklagade sig över höga hus "för ungdomarnas skull", samtidigt som de yngre personer som fanns närvarande utan undantag verkade vara för uppförandet av högre hus inom det aktuella området. Det fanns dock också många närvarande som gav mothugg så det blev i alla fall en debatt om frågan. En del intressanta inspel kom dock från publiken där bland annat vikten av att våga skapa nya landmärken och att inte konservera staden kom fram. En man berättade om hur han när han hade utländska vänner på besök fick höra beröm över vår stads gamla byggnader, men att det nya uppfattas som mediokert och tråkigt. Så nog är det dags att våga släppa Klaratraumat och gå vidare nu.
 
Uppdatering:
YIMBY var närvarande på en presskonferens måndagen den 20 april då planerna presenterades för pressen. Inget nytt framkom dock utöver det som presenterades hos arkitekturmuseets vänförening. Svenska Dagbladet, City och Dagens Nyheter skriver.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Martin Ek (8 April 2009 01:32):
"Få boende, idag cirka 1800 personer[...]Politiskt mål om 1000 nya lägenheter[...]Förvisso innebär det en bostadstillskott med drygt 50%"

Inte för att vara petig, men det är väl inte några enmansbostäder det är frågan om? Är dock ändå sant att det skulle få plats - och behövas - långt mycket fler boende i city.


Härlig artikel, som ger bra överblick av vad som tänks kring city. Gillar idén att däcka över det södra området vid centralen. När man ändå gör det tycker jag att man borde gräva ner citytunneln, så att man årminstone får bort en av broarna vid centralen, fast det kanske är tänkt så(?)
 0
Eric Thärnström (8 April 2009 01:43):
Något att komma ihåg är att de fyra föredragshållarna representerar fyra olika intressen och måste självklart ha sina synpunkter på saken. Det blir Jernhusen som bygger, och de andra tre får bara säga vad de tycker. Just Carl-Gustaf Hagander, som representerar Länsstyrelsen, har en smått osedvanlig förmåga att ta in ett större perspektiv och de synpunkter som han tar upp är viktiga. De bygger på hänsyn och förmågan att se på saker från olika vinklar. Det är i alla fall mitt intryck. Hagander hjälper till att ge demokratin ett gediget värde, något som verkligen behövs i dagens samhälle.

Härligt med en liten avsiktsförklaring från Jernhusens sida! När kan vi börja bygga?
 0
Kalle . (8 April 2009 09:09):
Sa de nåt om hur anslutningen mot Klara Sjö skulle se ut? Blir det en sockel med funktioner i och sen ett högre liggande lock ovanpå spåren?
Hur kommer ansvarsfördelningen se ut för det som byggs? Pratade de om det? Jag antar att Jernhusen även i framtiden kommer att äga marken..
 0
Johannes Lilleberg (8 April 2009 09:16):
Tack för en bra genomgång. Du Anders har sett till att dessa planer kommit ut till allmänheten för debatt!

Jag håller med om att det är jobbigt att stå till svars för all modern arkitektur i stan varje gång utländska gäster hälsar på. Den äldre stenstaden tycker många är vacker och ståtlig men det är inget vi kan vara stolta över. Den säger ju endast något om tidigare generationer som inte har något med det moderna demokratiska Stockholm att göra. Det är den moderna arkitekturen som säger något om oss

Jag tycker planerna för Västra City ut ser bra ut. Jag hoppas det blir levande gator kantade av brett utbud av verksamheter!

Det enda jag inte tycker om är den låga modernistiska silhuetten. När maxhöjderna är så låga som i planerna ovan kommer byggbolagen fylla hela boxen. Räkna alltså med låga platta boxar utan varierad silhuett i hela området. Enda undantaget är det högre huset som tack vare sin högre maxhöjd ges tillräckligt svängrum för att kunna bygga en byggnad som inte är en platt box.

Personligen tycker jag mer om den attityd man hade under stenstadens tid då man hade tinnar och torn som skapade en varierad silhuett. Under stenstadens tid hade man en härlig attityd där man vågade bygga hus med variation. Det ska den tidens entreprenörer vara stolta över!
 0
Daniel Jonsson (8 April 2009 09:35):
Det är en tacksam plats att bygga på, vad man än gör blir det i alla fall bättre :)

Jag skulle vilja veta mer om vad de ska göra åt själva centralstationen... bild 2 innehåller säkert ledtrådar men jag greppar det inte riktigt.

Området upp mot barnhusbron till ser väldigt sjöstadigt ut med såväl öppna kvarter som punkthus. Känns lite trist. Lugn och ro nära storstadens puls eller vad de brukar säga.

Den här planen är f ö en riktig Nimby(mar)dröm, dels har de klara-slagträt, dels finns ett högt hus med och dels kommer husen upp mot barnhusbron skymma utsikten för några. Allt som saknas är en unik bangårdssork och kanske att byggtransporterna måste passera en skola så har vi en perfect storm :)
 0
nekav (8 April 2009 09:44):
Tack Anders Gardebring för en jätte fin artikel som du satt ihop. Jag gillar i princip alla ideerna om att bygga upp västra city! har läst igenom flera artiklar och dina kommentarer och håller med om nästan allt!!

Tycker förstås att de flesta skisserna saknade höjd skillnader.
Den första av bilderna som kallas "Arbetsmaterial/volymstudier - Ej färdiga skisser." visar skisser på byggnader längs vattnet ,alla i samma taknivå (som vanligt) när det istället skulle kunna stå ett antal skyskrape liknande byggnader där med olika karaktär efter varann.

stockholm 2030 står det på en bild... hmmm... 2030, lång tid för att bara bygga fler låga hus. Anlita kinesiska skyskrape experter/planerare och låt dom sätta fart på bygget, så att 2030 blir ett mål som har glädje att se fram emot.

Kan inte fatta att folk i publiken inte kan öppna sina sinnen lite mer, tror inte ens dom försöker.

Jag som är mycket öppen vill inte bara ha mycket höga hus och flera av dom , jag vill gärna se lite ljus-spel i detta också.
Titta dessa 2 länkar lite snabbt och njut av ljus som skyskrapor kan erbjuda på bästa sett:

http:​/​/​www.​friedmanarchives.​com/​China/​Page1/​pages/​Shan.​.​

http:​/​/​www.​anniebees.​com/​China/​China_​51.​htm

på bilden ser man variationen av skyskrapors karaktär och samspelet.

Klarabergs Torn : bra blandning med bostäderna på den. Tycker dock att byggnadens som är mycket viktigt, är som vanligt platt och fyrkantig... återigen titta skraporna på länken som visar icke-platta och icke-bara-fyrkantiga som jag vill se mer av.

du nämde i artikeln - den paradoxala situationen där en äldre man beklagade sig över höga hus "för ungdomarnas skull".

hahaha... oj oj, vad ska man säga? den äldre mannen har nog låst öronen och kastat nyckeln sen lång tid tillbaka.

och om utländska personer gillar stockholms äldre byggnader, så är det väl ganska uppenbart att i princip alla de gamla byggnaderna kommer att finnas kvar, med skillnaden att vi andra får njuta av det som vi vill ha också = nya och högre byggnader. (Nimby is going down!)
 0
Kaj Ranén (8 April 2009 10:16):
Även jag var på föreläsningen.

Visst är det välkommet att stadens historia problematiseras, och jag har även förståelse för att Anders Gardebring, i artikeln, uttrycker sig diplomatiskt, men faktum är att stadshistorikern Nils Ahlbergs slutsatser inte kan betraktas som mycket annat än rent trams. När man, som Ahlberg, förespråkar ett bevarande av synliga järnvägsspår (återigen: järnvägsspår!), för att de berättar något om Stockholms utveckling, så drar det ett löjets skimmer över hela diskussionen kring stadsbyggnadsfrågor. Det är inte på en seriös nivå.

Nils Ahlberg tycktes även besitta något av en besatthet för Stockholms stadshus och att inget får förminska dess glans. Nu är det inte bara han som är av den uppfattningen, utan denna typ av tänkande är ju det som i mångt och mycket präglar stadsbyggnadsdiskursen i Stockholm, men min uppfattning är i alla fall den rakt motsatta: Skulle Västra City lyckas med konststycket att visa upp en spektakulär, vacker, varierad och kanske även hög modern arkitektur i ett sammanhängande band från Karlberg till Tegelbacken, på ett vis SOM FÅR STADSHUSET ATT BLEKNA I JÄMFÖRELSE, då har Västra City verkligen blivit ett projekt att vara stolt över. Eller ska Stadshuset för alltid vara det bästa Stockholm har att erbjuda? I all välmening, men: Vad är det för jävla inställning egentligen?
 0
Dan Edholm (8 April 2009 10:52):
Jag passar på och klistrar in mina synpunkter efter Magnus Orests artikel. De passar bra här och jag finner visst gehör ifrån andra. Repris:

När det gäller Klarastrandsleden och trafikkarusellen på pelare mellan stationen och tegelbacken är det inte mycket som går att göra, men jag har klurat en del på det. Platserna är ogästvänliga därför att
1. man ser bara betong och stressande trafik som skär igenom området på ett dominant sätt.
2. man vill gå där man ser en passage, en fortsättning och det gör man inte alltid här.
3. man vill röra sig där det finns verksamheter och de finns inte här.

I grunden är problemet att biltrafiken ska över från västsida om spåren till östsida, samtidigt ansluter klaratunnelns på- och avfarter. Inte helt olikt Slussen.

Följden är att man kan gå från tegelbacken till stationen och till Stadshuset eftersom nummer 2 och i vissa fall nummer 3 infrias. Utan flanörer längs vattnet och stadshusets turister skulle det vara en ingenstans-plats. Trafiklösningen är svår att åtgärda men man skulle kunna bygga in den så att situationen blev mer lik Slussen... Tappa mig inte redan här.

Syftet är att osynliggöra trafiken, synliggöra gångstråken, närheten till vattnet och erbjuda verksamheter. Det är inte någon skitplats direkt så här kan man nog få ekonomi i att bygga lokaler, även om de blir dyra. Stadutrymmet förbättras avsevärt på kuppen.

Min lösning är att återupprätta kvartersstrukturen genom att anlägga stadsgator med butiker och kaféer samtidigt som biltrafiken i transit göms inne i kvarterens hus. En lösning som bitvis finns kring söderledstunneln och Slussen. Tänk er ett hus väst-sydväst om Waterfront. Påfartsvägarna går in i "hål" i huset och även om Klarabergsvägen är lite trafikutsatt så kan man tänka sig en gästvänlig brygga/bro-promenad längs med Klara sjö ned mot Stadhusbron. Denna promenadväg består av en bro-del i gatuplan och sporadiska bryggdelar via trappa för närmre kontakt med vattnet.

Naturligtvis borde man tänkt ut detta innan Waterfront eftersom kongressdelen borde legat högre. Hus framför måste vara låga för att inte skymma vattnet. Husen kan vara så låga att på- och avfartsramperna döljs samtidigt som nya stråk kommer fram ovanpå, om än på artificiella "kullar" över ramperna. Söder om Waterfront kan platsen mer anta formen av en park med låga hus, under parken finns bilarna.

Från början. Vi har ett kvarter som börjar i högt vid klarabergsvägen och slutar lågt för att inte skyla Waterfronts usikt (in och ut). Sedan ett kvarter precis norr om Klara Mälarstrand (vägen norr om kajen) och söder om Vattugatans förlängning men väster om Vasagatan. Husen får ett gemensamt fundament som innefattar vägar i tunnel men kvartersstrukturen kan sedan utformas fritt med överbyggnader. Dessa kan forma gångstråk och kanske som nämnts en park. En G/C-bro förbinder Tegelbacken med Riddarholmen (och Södermalm) bredvid en avskärmad centralbro. Ett ännu bättre alternativ är att att däcka över bron i höjd med stadsgatorna ovanpå centralenområdet. Denna lösning är nära slussen-alternativet från Atelier Jean Nouvel och Habiter Autrement.

Upp mot barnhemsbron görs samma utformning av vattenkontakten. Hus vid bron ansluter direkt till bron och har denna som adress. Samtidigt går lugna stadsgator på bro ned mot Centralen, med bryggor nere vid vattnet. Avstånden mellan Vasastan och Kungsholmen kommer förintas. Barriärer som spårområden och vägar som ändå ligger i "dalen" gentemot gatnätet fylls med sammanhållande stad. Stockholm har redan massvis med naturliga höjder på malmarna, inget skulle ens sticka ut med en konstgjord.
 0
Anders Gardebring (8 April 2009 11:12):
nekav:
Vad gäller Klarabergs Torn så är det såvitt jag förstått ingen färdig form än, utan även där frågan om en volymstudie.
Dock ska det ju sägas att byggnader ofta ser sådär fyrkantiga ut i Sverige så man hoppas naturligtvis att det blir lite roligare än så. Den normalt sett låga takhöjden på ny bebyggelse gör ju tyvärr att alla byggbolag vill vinstmaximera och alltså bygger all yta de kan.
 0
Mikael Hörnlund (8 April 2009 11:23):
Nekav:
Jag är helt inne på din linje om att ljussätta hus i staden verkligen behövs och det gör staden mer inbjudande under de mörka timmarna. Vi är överlag ganska dåliga på det här med att ljussätta byggnader i denna stad.

Kaj Ranén
Precis min åsikt också.
 0
Johan Eriksson (8 April 2009 12:04):
Tegelbacken skulle kunna vara en underbar piazza för flanörer och tågresenärer om Staden bara haft råd att lägga Centralbron i tunneln! Idealistiskt hade det varit om biltunneln byggts samtidigt med Citybanan då de isaf skulle ligga mer eller mindre parallelt S Mälarstrand-Tegelbacken men man kan fråga sig om Staden nånsin kommer att ha råd att lägga stans största ögonsår i tunnel?

En annan fråga vars svar jag inte hittar nånstans är hur den av mig efterlängtade bostadsbebyggelsen och överdäckning av spåren upp till Karlberg ska besörjas med kollektivtrafik? Är det buss på Torsgatan och gå som gäller?
 0
Kaj Ranén (8 April 2009 12:10):
Johan E:

Större delen av Västra City får ju Centralstationen inpå knuten. Och den del som hamnar närmast Karlberg kommer inte ha så värst långt till S:t Eriksplan.

Vad gäller Tegelbacken, så är det nog många av oss på Yimby som undrar varför tunnelbanebron utreds istället för Centralbron i samband med Slussen-ombyggnaden...
 0
Anders Gardebring (8 April 2009 12:30):
Kaj:
"Vad gäller Tegelbacken, så är det nog många av oss på Yimby som undrar varför tunnelbanebron utreds istället för Centralbron i samband med Slussen-ombyggnaden..."

Det kan man nog lugnt konstatera...
 0
Johan Eriksson (8 April 2009 12:46):
Kaj E:

Åja, bor du mittemellan vid Barnhusbron så är det en bit till båda stationerna och behovet av kompletterande busstrafik med några hållplatser i Torsgatan växer. Annars blir det lite väl mycket 60-tals tänk med goda T- och pendelstationer men inte alltid så lyckat emellan dem utan mycket promenerande för att komma till de "snabba" förbindelserna.

Torsgatan saknar sedan 1967 en lokal innerstadslinje av någon obegriplig SL-anledning men behovet märks redan efter förtätningarna Bonniers konsthall, 80-tals husen vid gamla gasklockan, nya hus i Sabbatsberg och förtätningen vid och närmast Norra bantorget. Om man vill få folk att ställa bilen dvs, -är det tänkt att den långa överdäckningen ävenska innehålla p-platser till alla i de nya husen plus besökare till kontoren?
 0
Philip (8 April 2009 13:00):
"Eller ska Stadshuset för alltid vara det bästa Stockholm har att erbjuda? I all välmening, men: Vad är det för jävla inställning egentligen?"

Jakligt bra sagt Kaj! Som om vi har natt arkitekturens slutmal med stadshuset(?)!
 0
Kaj Ranén (8 April 2009 13:13):
Johan:

Du har nog rätt i att Torsgatan behöver kompletteras med fler busslinjer så småningom. Det kanske inte heller behöver bli ett så komplicerat projekt?

Vad gäller promenadavståndet (5-7 min) från just Barnhusbron till S:t Eriksplan eller Centralstationen (och därtillhörande spårtrafik) så kanske det är aningen längre än vad fallet oftast är för innerstadsboende. Men det är nog ett förhållande som blir svårt att åtgärda.
 0
Niklas (8 April 2009 13:33):
Den nya linjen, Liljeholmen - Firdhemsplan - Odenplan -Albano, skulle kunna ha en station vid N. bantorget/Wallingatan.
 0
Niklas (8 April 2009 15:41):
Om man bara däckar över järnvägen kvarstår fortfarande en barriär mot Kungsholmen. Hur mycket dyrare skulle det vara att istället gräva ner järnvägen? Skulle man kunna ro iland med detta med en än högre exploateringsgrad (de visade kvarteren ser inte speciellt höga ut)?

Angående centralen skulle jag vilja att man kompletterade det öppna delen med ett glastak. Längst uppe vid taket skulle en mindre entré läggas vid gatan som ligger mellan Waterfron och centralen.
 0
Dan Edholm (8 April 2009 15:59):
Niklas,
Jag tror överdäckningen lindrar barriären mellan Vasastan/City och Kungsholmen. Ett överdäckat spårområde ligger i höjd med gatorna på Kungsholmen sidan. Nivån är samma som broarna (Kungsbron, Barnhusbron, S:t Eriksbron). Söder om centralstationen kan överdäckningen utformas som en kulle - inte helt olik Götgatsbacken fast mindre. Givetvis med strandpassage intakt under spåren som idag.

På den större norra delen kommer husen att stå ända framme vid Klaras vatten. Utformningen av detta artificiella souterräng avsnitt blir känslig men kommer nog funka - lägenheter med fönster endast mot Kungsholmen till.

Gräva ner spåren alldeles invid Klara sjö tror jag inte ens finns på kartan. Av skisserna att döma tänker man nog ställa hus ovanför spåren vid perrongerna, inga glastak.
 0
Edvard G (8 April 2009 16:00):
Järnvägsspåren har bara funnits under ungefär 150 av stadens 750-åriga historia, så det finns troligtvis mer "historia" i att området är bebyggt med bostäder och parker.

Jernhusen har också en projektsida, http:​/​/​www.​jernhusen.​se/​templates/​Page.​aspx?​id=​1397 , där det visserligen inte står så mycket än så länge men det kommer förhoppningsvis mer.
 0
Dan Edholm (8 April 2009 16:12):
Angående järnvägspårens kulurhistoria får man försöka hålla sig lite. Sopor direkt ut på gatan, hästskit och gator utan belysning har väl på liknande meriter ett ännu starkare kulturhistoriskt värde i så fall.
 0
Niklas (8 April 2009 18:47):
Dan:
Jo jag tror också att det blir bättre med överdäckning än inget.
Hur blir det med Torsgatan? Kommer den att löpa i en lägre nivå än omgivningen, på samma sätt som Kungsgatan?

Vad gäller kungsholmsnivåerna så gäller det Flemminggatans nivå. Men i ritningarna ser det ut som att det ska bli små gångbroar över till Kungsholmen. I så fall blir det stora nivåskillnader om de inte ska löpa direkt till Flemmingagatan, men tanken är väl att utnyttja strandparken på Kungsholmen på ett bättre sätt antar jag.
 0
Växverket (8 April 2009 19:55):
"En man berättade om hur han när han hade utländska vänner på besök fick höra beröm över vår stads gamla byggnader, men att det nya uppfattas som mediokert och tråkigt."

En NIMBY tänker såhär om ovanstående uttalande:
-"Se där, bevis för att allt nytt är dåligt, förbjud nya byggnader inom synhåll från toppen av stadshuset."

En YIMBY tänker såhär:
-"Så nog är det dags att våga släppa Klaratraumat och gå vidare nu."
 0
Oscar A (8 April 2009 20:08):
Så förbannat tragiskt med klararivningen! Det förstörde en levande och pitoresk stadsdel! Riv city och återuppbygg klara.
Då åsyftar jag inte främst den dåvarande arkitekturen - även om jag och många andra tycker den dåvarande är betydligt mer tilltalande än modernismen - utan att skapa en levande stadsdel med bostäder, kontor och lokaler i bottenplan för idkande av näringverksamhet.
 0
Anders Gardebring (8 April 2009 20:26):
Växverket:
Ja. Klaratraumat har ju blivit en självuppfyllande profetia. Vi gjorde misstag när vi byggde om Klara. Av den anledningen stod allting under mycket lång tid stilla. Man blev livrädd för att göra något alls eftersom det ju inte hade blivit något bra. Paradoxalt har traumat suttit så djupt så att vi inte ens har vågat rätta till misstagen som gjordes. Förrän nu får man hoppas.

Oscar A:
Att riva City är ett överdrivet stort drag som dessutom skulle kosta enorma mängder pengar som inte finns. Jag tror att man kan komma mycket långt med om- och tillbyggnader. Öppna upp bottenplanen, bygg på kontorshusen med bostäder, smalna av genomfartslederna till stadsgator, plantera träd längsmed gatorna, gör om de mindre tilltalande fasaderna osv.
Vissa hus bör absolut rivas, som de två anskrämliga låga kontorshusen mittemot Åhlenshuset som skymmer klara kyrka, men det finns också potential i många av de befintliga byggnaderna.
 0
Johan Sköld (8 April 2009 21:49):
Den högre bebyggelsen ser interessant ut. Men jag personligen hoppas att de utförs med en sådan skicklighet att det inte ca 15 år efter att de byggts kommer att betraktas som infektionssår i stadsbilden, i stil med vad hötorgshusen av mig och många andra ser dessa hus som.
 0
nekav (9 April 2009 08:14):
Gardebring: oftast ser jag att det är volymstudier ,men ibland är det inte så stor skillnad mellan en volymstudie och en "färdig" svensk byggnads design. Bevisar vilket skämt sveriges arkitekter är. Varför vågar dom aldrig "härma/lära" sig av andra länders byggnader och få känslan för vad folk på riktigt vill se när det gäller vacker arkitektur.
Hoppas dom inte missar chansen med västra city att bygga högt ,maffigt, och med nattlig spektakulär ljussättning.
snälla låt makthavarna vakna upp ännu mer.
 0
Johannes Lilleberg (9 April 2009 08:29):
Nekav:

Sedan 60-talet har Svenska arkitekter haft lite att säga till om. Typiskt frågar byggbolagen arkitekterna om det är lönsamt att bygga ett hus under en viss maxhöjd och över exempelvis ett spårområde. Arkitekterna sätter sig och räknar och svarar ja. Som svar säger byggbolagen "bra bygg!".

Om maxhöjden är låg så finns det inte så mycket mer att göra för arkitekterna än att bygga en kartong i en färg. Om maximihöjden är högre så kan de bry sig om formen men de får betala för smyckningen själva (Undantaget höghusen ovan som företag och staden för ovanlighetens skull tydligen är beredda att betala extra för).

Vad jag vill säga är att i Stockholm är det politiker, byggbolag och stadsplanerare som sitter på maktpositionerna. Arkitekterna är bara småföretagare som måste ta de uppdrag som erbjuds för att få företaget att gå runt.

Arkitekterna är alltså ganska oskyldiga till de senaste halvseklets arkitektur. Det man möjligtvis kan beskylla arkitekter för är att de (i motsats till sina Amerikanska kollegor) inte var tillräckligt starka för att stoppa stadsplanernas och politikernas vilja att driva igenom modernismen.

Jag tycker att man bör utreda möjligheterna att följa Köpenhamns exempel där man ger arkitekterna bidrag så att de ges resurser för att skapa trevligare miljöer i staden.
 0
nekav (9 April 2009 10:29):
Johannes Lilleberg: Jättebra att du förklarar ganska utförligt hur det går till. tack. Jo,jag vet att dom tänker på pengar på det snåla och korkade settet. Men jag vet också att de svenska arkitekterna speglar svenskarnas i allmänhet dåliga smak. Det är därför jag ofta påpekar hur fula kontor ofta är och dom ser alltid likadana ut. Alltså likadana fula gardiner med de fulaste mönster eller rund prickar, tunna bräckliga ljusa trä möbler, plast stolar, grått plast golv, vita plastiga väggar osv. Allt i sverige ser ut som ikea, både hus och inredning och många i sverige har uppenbarligen mycket dålig smak (INTE för att jag bestämmer vad som är bra smak) eftersom arkitekturen bevisligen oftast är mycket finare utomlands vilket är en av orasakerna till varför svenskar mår bättre utomlands i t.ex asitiska länder osv. När jag ser de svenska arkitekternas ursprunliga ideer om hur dom vill att deras skapelser ska se ut, så är dom fulla av abstrakta snea klossar på klossar, stora glas väggar i överdrift, allt platt och sterilt osv.

Så vi har i landet arkitekter som är urusla på att veta vad som ser bra ut OCH politiker som också med dåligsmak dessutom är snåla, fega och "nimby" bakåtsträvare.

Dom som gillar yimby som mej ,har tydligen mycket att kämpa emot för att ta skönheten till sverige istället för att vi måste åka utomlands för att se skönheten. Vi kan inte ta sol mer sol hit ,men arkitekturen kan vi ta hit och bygga upp och vi kan färglägga och fixa folk vimmel och värme på gatorna.

jag är övertygad om att mycket av depression handlar om sveriges sterila robot samhälle och kalla och deprimerande stadsplanering osv.

Så du har HELT rätt i det du säger, men jag avskyr sveriges arkitekter (som är "skyldiga" för dålig smak) och vill ta in arkitekter från asien osv.

Fast jag talar för mej själv, inte alla, såklart.
 0
Carl Johan Hall (9 April 2009 12:58):
Anders Gardebring:

"...de två anskrämliga låga kontorshusen mittemot Åhlenshuset..."

Nu har jag tittat på Eniro för att se vilka du menar. De är väl inte så farliga? Med butiker i bottenplan och allt?
 0
Linda Kummel (9 April 2009 13:11):
Att släppa Klaratraumat och gå vidare handlar i mitt tycke inte om att "släppa arkitekterna fria" eller att behandla det som byggdes då på samma sätt. Dock måste man kunna arbeta utifrån ett strukturellt tänkande där attraktiva lägen bebyggs med stad av god kvalitet. Med det menar jag inte pastischer elelr skyskrapor, utan bebyggelse utifrån en medveten strategi där hållbarhetsaspekterna i att bygga stad måste väga tungt.

Gå gärna in och läs Ebba Larssons text om föreläsningen på Arkitekturmuseet: http:​/​/​betongelit.​wordpress.​com/​20​0​9/​0​4/​0​8/​stockholm-​%.​.​
 0
Anders Gardebring (9 April 2009 15:50):
Carl Johan Hall:
Gå dit o titta på dem "in person" så får du se.. Inte direkt spännande byggnader.. Dessutom utnyttjar de marken dåligt och blockerar effektivt den vackra byggnaden Klara Kyrka (jag gissar att det är avsiktligt, man ville ju bort med allt "gammalt" men det var väl för kontroversiellt att riva en kyrka...)
 0
Ebba Larsson (9 April 2009 18:24):
Linda: Tack för hänvisningen, och även om min artikel berör samma ämne, refererar den till ett "Samtal Stockholm" som hölls den 3/2, alltså inte nu den 1/4.
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (9 April 2009 18:25):
Men om man tittar på hur den gamla staden är uppbyggd ser det ut som att den är planerad runt parkerna (Upphör de gamla artificiella parkerna att vara artificiella när de ursprungliga landskapsarkitekterna är döda och glömda? :-) ). Men här ser det ut som man tänker som så, att man kan lägga till parker som en detalj på slutet. Det tror jag kommer bli riktigt dåligt. Rita först dit en lagom stor park, sedan resten av staden runt parken!

Vid nuvarande Barnhusbron kunde man lägga en stor park, som halva Kungsträdgården, eller ett grönt torg som går ända fram till kanten ner mot Klara sjö. Där har man fin och solig utsikt mot Klara sjös vattenspegel och stranden på Kungsholmssidan.

Den förlorade byggytan från de stora torgen och parkerna tar man igen genom att man släpper de orealistiska kraven på solljus och parker och träd överallt inne i smeten. Solljuset och luften får man naturligtvis enklast vid kanten mot Klara sjö.
 0
Ebba Larsson (9 April 2009 18:42):
Och angående diskussionen om City och Klararivningarna. Titta på inslaget från morgonens Gomorron Sverige (ungefär halvvägs in i klippet) med dokumentärfilmaren Anders Wahlgren, en man med många kloka synpunkter!

http:​/​/​svtplay.​se/​v/​1514612/​gomorron_​sverige/​ingen_​vil.​.​
 0
Anders Gardebring (9 April 2009 23:00):
Rasmus:
Som jag ser det måste det till en radikal förändring i våra planeringsprocesser. Stadsplan är en sak. Byggnader i stadsplanen en annan. I och med dagens detaljplaner har man glömt stadsplanen och vi får antingen dutteliduttande med nya hus utan en större tanke, eller stora områden som planeras i ett svep, stadsplan, arkitektur, funktioner.. Dessutom måste arkitekter och planerare sluta tänka på homogenitet som något bra. Det är ju tvärtom. Heterogenitet, blandningen, lite brokighet, är vad som gör staden. Titta bara på arkitekturskisserna för Norra Stationsområdet. Jag får ju magknip av att se något så vansinnigt tråkigt och intetsägande.
Vi börjar så saktliga lämna modernismens form. Men modernismens planeringsideologier om att göra en hel "färdig" plan på en gång, lever kvar.

Ebba:
Mycket bra och träffande artikel du skrivit om det förra samtalet på arkitekturmuseet. Och som du säger, Anders Wahlgren verkar vara en klok man.
 0
Daniel Jonsson (21 April 2009 22:26):
Anders, anledningen att husen ligger för Klara Kyrka var (enligt den där boken av Sidenbladh som länkades i luft och ljus-artikeln om jag minns rätt) att man inte ville att den skulle störas av all trafik på gatan. Som jag minns det var kyrkans företrädare mot men planerarna för. Husens höjd är (återigen, om jag minns rätt) perfekt avpassad för att man inte ska behöva se sergelskraporna från kyrkogården. Adolf Fredriks kyrka på Sveavägen var skräckexemplet man vill undvika att upprepa. Låter lite galet idag kanske.

"Vi börjar så saktliga lämna modernismens form. Men modernismens planeringsideologier om att göra en hel "färdig" plan på en gång, lever kvar" var insiktsfullt sagt tycker jag.
 0
Gustav (3 Oktober 2009 00:10):
Jag delar inte samma åsikt som majoriteten här verkar göra dvs. att skyhöga byggnader skulle vara något bra. Därav inte sagt att jag är emot ny bebyggelse. De av er som någon gång besökt New York måste ha noterat att det är i de äldre områdena med förhållandevis låg bebyggelse, är där stadens själ finnes, medan de nybyggda höghusområdena som t.ex. "Financial district" är ungefär lika charmiga som Järnvägsparken!
 0
Anders Gardebring (3 Oktober 2009 20:10):
Gustav:
Själv har jag besökt bl.a. New York, London, Paris och Berlin flera gånger, och spenderade en dryg månad i Tokyo 2005 och jag kan inte hålla med i ditt sätt att resonera.

Problemet du gör i ditt resonemang är att du sammankopplar stadsliv med byggnadshöjd. Det finns många exempel runt om i världen där både hög- och lågexploaterade områden är bra, och andra där de är dåliga, utifrån stadslivs-aspekter.

Det går inte att säga att ett område automatiskt blir bra om man bygger lågt, och dåligt om man bygger högt, precis som man inte heller kan hävda motsatsen. Istället handlar det om planering, hur bebyggelsen integreras i staden, hur byggnader förhåller sig till varandra, och vilken karaktär det är man vill ge området. Själv tilltalas jag av både små- och storskaliga stadsdelar, och framförallt tilltalas jag av just blandningen, när det finns olika sorters stadsdelar inom en stad. För alla vill vi ju olika saker eller hur? En del vill bo i ett trevåningshus medan en annan vill bo i en skyskrapa. Istället för att någon ska bestämma över hur de ska bo, så att någon alltid blir missnöjd, är det väl bättre att bygga så att det finns olika stadsmiljöer, som tilltalar olika människor?

Det finns fog att fråga sig hur spännande New Yorks Townhouses skulle te sig utan skyskraporna, och hur spännande skyskraporna skulle vara utan stadens Town houses. Kontrasterna är stad för mig.
 0
Dan Edholm (4 Oktober 2009 23:48):
Måste instämma i Anders kommentar. Staden är intressant just därför att den erbjuder oss annorlundaheter (människor, verksamheter, miljöer). Det är inte helt fullt som hemma, men ändå är man en del av projektet. Kontrasterna kan ges genom områdens karaktär och arkitekturen har sin del.

En stad som har problem med infrastrukturen är det låga och utspridda London, som många inklusive jag själv gillar (men kanske inte främst avstånden). Det som har hänt på senare år i London city med höga hus är något som enbart bidrar till att göra staden intressantare. Sedan har nog ingen tänkt bygga skyskrapor över hela staden, men på rätt plats gör de staden mer dynamisk. Med samma kritik för 500 år sedan hade inga kyrkor byggts, vars skyline idag ska bevaras. Om något ursprungligt Stockholm ska bevaras vilket är då det? 1300 e.Kr. och åkerbruksbygden, 1800 e.Kr. med träkåkar eller är det 1960-talets miljonprogram som bär på ursprunget?

Självklart ska inte allt byggas högre, men när man nu kan varför inte på rätt ställe? Är det någon som tror att man vid förra sekelskiftet inte byggde så högt man kunde? Varför är vi nu så mycket sämre på att bygga hus så att vi inte ens vågar försöka?
 0
Magnus Orest (26 Augusti 2010 23:29):
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (27 Augusti 2010 16:10):
Slutade läsa vid "militärindustriella komplexet".
 0
Niklas (27 Augusti 2010 17:44):
Ja det första stycket är ju rent ordbajseri.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter