Utskrift från www.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om Fredriksdal, Södra Hammarbyhamnen

 
Föreslagen bebyggelse
Föreslagen bebyggelse
 

Från plandokumentet:
"Syftet med planen är att möjliggöra en omvandlig av Fredriksdalsområdet från industrianvändning till bostäder, kontor samt bussdepå. Området närmast värmeverket avses innehålla bussdepå och kontor, där bussdepån byggs som ett däck under kontorsbebyggelsen, med tankställe och verkstäder i ett övre plan. Dessa verksamheter är i huvudsak kringbyggda med kontorsbyggnader för att skärma av mot bostadskvarteret samt för att få en fasad ut mot Hammarby Allé."

YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter. Det aktuella projektet i Fredriksdal har en särskild potential genom att låta Hammarby Sjöstad sträcka sig västerut och närma sig trafik-knytpunkten Gullmarsplan. Hittills har inte målsättningen att göra Hammarby Sjöstad till en utbyggnad av innerstaden fullt ut kunnat infrias på grund av sjöstadens isolering från resten av innerstaden. Med Danvikslösen, och den föreslagna omdaningen av området kring Gullmarsplan till ny stadsmiljö, finns det goda förhoppningar om att sjöstaden, med vissa kompletteringar, i framtiden kommer att upplevas som en naturlig del av innerstaden.

YIMBY ser positivt på att den översiktliga planstrukturen utgörs av bebyggelse i kvarter. Vi uppskattar även ambitionen att definiera gaturummet längs Hammarby Allé samt att skapa en tydlig entré till hela Sjöstadsområdet från Skanstull/Gullmarsplan. Det är dock viktigt att denna entréide inte omöjliggör en framtida sömlös och stadsmässig integration till området vid Gullmarsplan när det omdanas till en stadsmiljö i framtiden. För att skapa ett visuellt samband mellan Sjöstaden, Gullmarsplan och Södermalm ser vi brofästet för Skanstullsbron som en utmärkt plats för en högre byggnad som kan spela väl mot Folksamhuset. En god förebild för denna princip är S:t Eriksbron.

Vi ser också mycket positivt på att publika verksamheter tillskapas i husens bottenplan vilket är en grundförutsättning för ett fungerande stadsliv. Vi ser också mycket positivt på att andelen kontor inom planområdet är högre än generellt i sjöstaden. Vi ser gärna att fler kontor tillförs i Hammarby Sjöstad framöver för att skapa en bättre balans mellan bostäder och arbetsplatser. Det något högre exploateringstalet är ingenting som vi ser som något negativt utan tvärtom som en positiv utveckling.

I planförslaget har de två ofta motsatta intressena med utblickar från gårdarna och god stadsmässighet lösts på ett bra sätt. Genom användandet av sockelvåningar med publika verksamheter skapas en tydlig avgränsning mellan offentliga och privata utemiljöer samtidigt som bostadsgårdarna får utsikt mot vattnet. Vi ställer oss dock tveksamma till planförslagets syn på bostadsgårdarna som semioffentliga rum. I en tät stad är bostadsgårdarna en viktig tillgång för de boende och gårdarnas syfte är framförallt att erbjuda en rekreationsyta utomhus i direkt anslutning till bostaden, inte att agera offentligt parkrum. Det är viktigt för ett områdes upplevda trygghet att skapa en tydlighet i gaturummet till vad som är privat och vad som är offentligt. Att skapa semioffentliga rum kan ofta leda till motsatt effekt. Istället för att få alla att känna sig välkomna känner sig istället ingen välkommen. Det innebär inte att bostadsgårdarna måste göras otillgängliga för allmänheten, men det är viktigt att det finns en tydlighet i den gestaltade miljön till vad som är bostadsgård och vad som är offentligt stadsrum.

YIMBY ser gärna att planförslaget kompletteras med gröna tak. Gröna tak kommer att provas på några byggnader i Norra Djurgårdsstaden, vilket YIMBY ser som ett utmärkt initiativ. Nyligen gick Centerpartiet i Stockholm ut med att man vill utöka dessa planer till ett större försök med gröna tak i Norra Djurgårdsstaden. YIMBY har även propagerat för gröna tak i Norra Stationsområdet och ser gärna att man även i detta projekt tar vara på den annars förslösade takytan. I planförslaget står att läsa att "gårdarna är i förhållande till exploateringen relativt begränsade storleksmässigt". Gröna tak som de boende har tillgång till kan vara ett sätt att ytterligare utöka den tillgänliga grönytan, utan att andra värden tas bort. De gröna taken passar dessutom extra bra på denna plats genom sin synlighet från Skanstullsbron och skulle också anknyta till det gröna taket på White Arkitekters kontor på andra sidan vattnet.

Vi ser relativt positivt på den föreslagna arkitektoniska utformningen som upplevs stadsmässig och uppvisar distinkta skillnader mellan de olika byggnaderna. Byggnaderna passar väl in inom det arkitektoniska formspråk som resten av Hammarby sjöstad har, vilket dock inte är odelat positivt. Vi ser gärna att någon eller några byggnader framöver får bryta av mer från det formspråk som idag dominerar sjöstaden. Vi hoppas att denna synpunkt, som vi också har framfört i tidigare yttranden, kan tas tillvara i framtida projekt i sjöstaden. Inom ramen för detta projekt ser vi gärna att det tillförs en liten höjdvariation för att skapa en intressantare och mer tilltalande stadsbild.

YIMBY föreslår en mindre justering av planen med en ökad höjdvariation av bebyggelsen samt gröna tak.
YIMBY föreslår en mindre justering av planen med en ökad höjdvariation av bebyggelsen samt gröna tak.
 

Stadslivet är attraktivt för många barnfamiljer och därför ser YIMBY det som utmärkt att det möjliggörs utrymme för förskola inom planområdet.

Den nya torgytan med kajhuset bedömer vi har god potential att bli en trevlig samlingsplats i denna del av sjöstaden. På illustrationerna saknas dock helt grönska vid denna torgbildning varför vi rekommenderar att planen kompletteras med några träd. Markytan bör dock vara stensatt för att tydliggöra ytans stadsmässiga kvaliteter.

Planen föreskriver ett parkeringstal på 0,8 för bostäderna vilket vi ser som för högt. Planområdet ligger mycket nära kollektivtrafikknytpunkten Gullmarsplan med flera tunnelbane- och busslinjer. Området kommer i framtiden troligen att bli helt integrerat med den planerade stadsutvecklingen vid Gullmarsplan. Tvärbanan går förbi de nya kvarteren och erbjuder attraktiv kollektivtrafik bokstavligen utanför knuten. I planförslaget anges att "detaljplanen överensstämmer med stadens strategi om att bygga den täta staden nära kollektivtrafik, som skapar förutsättningar för ett högt kollektivtrafikresande.". Vi menar att denna strategi svårligen kan anses vara uppfylld om man inom ramen för planförslaget aktivt försöker att öka bilinnehavet. Det faktiska bilinnehavet i Stockholms innerstad ligger idag under 0,5. Målsättningen med Hammarby Sjöstad är att utvidga innerstaden, något som blir svårt om trafikplaneringen aktivt försöker att öka bilinnehavet i nya delar av Stockholms innerstad. Ett uppförande av parkeringsplatser för nästan varje lägenhet kan också leda till att den som inte vill ha parkeringsplats subventionerar den som vill ha parkeringsplats. Då kostnaden för att bygga en parkeringsplats i garage är betydande, upp till 400.000 kronor per plats, innebär det ett betydande prispåslag i en stad där många har problem att betala de höga bostadskostnaderna i nyproduktion. YIMBY anser att parkeringsnormen bör avskaffas alternativt ändras till en maxnorm. En avskaffad parkeringsnorm skulle inte hindra byggbolagen att bygga parkeringsplatser, endast ta bort tvånget att bygga ett visst antal, som ofta är fler än byggbolagen själva anser vara ekonomiskt försvarbart.

Det är utmärkt att det planeras för bilpoolsplatser inom området. I planförslaget kan vi läsa att "bilpoolen är en del av Hammarby Sjöstads miljöprofil för att minska bilinnehavet". I det sammanhanget är det anmärkningsvärt att man med en så hög parkeringsnorm som 0,8 istället försöker att öka bilinnehavet, och att man med 303 parkeringsplatser för personbilar endast avser att uppföra tre platser för bilpoolen.

YIMBY föreslår att antalet bilpoolsplatser minst fördubblas, samtidigt som parkeringstalet för bostäderna sänks till 0,5.

Vi ser positivt på möjligheten att tillskapa ett offentligt bad vid brygganläggningen, och hoppas att denna plan kan realiseras.

YIMBY:s yttrande(PDF)

Plansidan hos Stockholms stadsbyggnadskontor
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Anders Lundberg (19 September 2009 23:18):
Intressant, är den spontana kommentaren :-)
 0
Johan Eriksson (19 September 2009 23:32):
Vilken stor skillnad en relativt enkel skillnad gör ;)
Bra förslag, minska parkeringsantalet och nej SL, inget nytt bussgarage i området tack!
 0
daniel (20 September 2009 13:43):
Hej! mitt inlägg är helt off topic angående detta men jag känner ändå att jag vill dela med mig av ett youtube klipp jag hittade för inte så länge sen. det skulle vara intressant att höra vad yimby anhängares har för åsikter angående den utveckling som sker i NY just nu.
http:​/​/​www.​youtube.​com/​watch?​v=​HHVqE6bIvaE&feature=​rel.​.​
 0
Martin Ekdahl (20 September 2009 14:05):
Det är vitalt att få lite liv i denna del av staden. Jag var nyligen på besök hos en bekant som har en krog nere i hamnen. Han skulle jättegärna vilja ha lite uteservering ner mot vattnet och skylta lite mer så att folk hittar in på krogen. Men staden är så förbenat stelbent. Stadsdelen är "designad" och det är inte upp till de boende eller näringsidkarna där att ändra på den perfekta designen. Det är därför jag gillar Nyhavn så mycket mer än Hammarby Sjöstad.
 0
Daniel Jonsson (20 September 2009 19:59):
Det kommer bli intressant att se vad som händer med det där bussgaraget. Det kommer väl rimligtvis överklagas? Hade varit mer taktiskt att bygga det först och sen låta sjöstan växa närmre.

Bussgarage är väl ett av de mer klassiska exemplen på en grej som alla inser att man måste ha men not in my back yard. Garaget i Barnängen (Söderhallen, som det heter) har haft mycket problem med att de boende vill bli av med bussarna men fortfarande ha kvar busslinjerna.

Mycket riktigt är det ganska lätt att googla tag i nimbys, t ex på http:​/​/​www.​hammarbysjostad.​info/​hammarby-​sjostads-​foru.​.​ , där man bl a oroar sig för att SL-garage drar till sig klottrare.

Kul det där med bilpoolen f ö.
 0
Martin Ekdahl (21 September 2009 12:08):
^^

"Mycket riktigt är det ganska lätt att googla tag i nimbys, t ex på http:​/​/​www.​hammarbysjostad.​info/​hammarby-​sjostads-​foru.​.​ , där man bl a oroar sig för att SL-garage drar till sig klottrare."

Du sätter fingret på det. Där har vi nimby i ett nötskal.
 0
Anders Gardebring (21 September 2009 18:33):
Jag gillar det här förslaget hyfsat. Om de justeringar vi föreslår görs kan det bli riktigt bra.
 0
Martin Ekdahl (22 September 2009 11:07):
^^

Ja, det har förutsättning att bli ganska lyckat.
 0
Stefan S (23 September 2009 21:33):
Anders Gardebring:

Intressant artikel, jag håller med om i princip allt, parkeringsdiskussionen är verkligen mitt i prick!
 0
Dan Edholm (28 September 2009 01:52):
Jag tycker husen ska upp emot Skanstullbron. Det gör att avståndet från bebyggelse på ena sidan till bebyggelse på andra inte blir så gigantiskt. Nu är det en trafikled men vi vill ha det lite mer som S:t Eriksbron. Så skapas samband.

Samma recept på Liljeholmsbron. Dessutom ny bro för bilar, spårväg och GC-trafik, mellan Årstabron (för tåg och GC) och Skanstull. Det går inte att förvänta sig att innerstaden ska växa utåt om man inte åtgärdar bro-barriär-situationen.
 0
Martin Ekdahl (28 September 2009 13:44):
Dan Edholm

Det finns ju fortfarande möjlighet att bygga närmre bron och det tycker jag också att man bör göra. Tätt och högt!
 0
Anders Gardebring (28 September 2009 15:43):
Det är ju också något vi tar upp i yttrandet.
 0
Erik Edstrom (28 September 2009 18:55):
Det var verkligen ingen stor skillnad pa dom forslagen. Hade det inte varit intressantare med en annan programatisk och strukturell ifragestallning .....istallet for att putta pa lite hojder och gras?
 0
Anders Gardebring (28 September 2009 20:37):
Erik:
Det är ju inget egenmål att ändra i planer bara för sakens skull. Föreslår vi ändringar i planer är det för att det finns grund för det.
 0
Dan Edholm (4 Oktober 2009 23:57):
Anders

Jag vet att det tas upp, men jag hade kunnat tänka mig att nästan enbart ta upp det i yttrandet. För att lägga mer vikt vid det som är mest viktigt. Mycket annat följer sig naturligt när den pusselbiten hamnar på rätt plats. När vi har hundra mindre kommentarer om lite av det mesta negligeras vi, när vi lägger all vikt på en sak så kanske vi hörsammas i detta. Eftersom mycket följer av första steget bör vi noga tänka igenom var vi ska sätta murbräckan för bäst konsekvenser.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8647 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter