Utskrift från www.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om Västra City

 
 

YIMBY ställer sig mycket positiva till planerna att däcka över spårområdet i city och läka samman det stora väg- och spårsår som idag dominerar mellan city och Kungsholmen. Projektet är en historisk möjlighet att tillskapa nya och eftersökta stadsmiljöer mitt i centrala Stockholm i ett område som idag i många delar är både otryggt och oattraktivt trots sitt oslagbara läge. YIMBY ställer sig positiva till en hög exploateringsgrad i området, framförallt på grund av dess centrala läge med oslagbar tillgång till kollektivtrafik, men också för att platsen rent visuellt med fördel kan markeras som Stockholms absoluta centrum.

Under många decennier har vi låtit vår stad sprida ut sig över allt större områden. Det är delvis därför vi idag har den trafikstörda plats som Västra City är. Nu har pendeln vänt och vi börjar bygga tätare igen. Västra City är en ny epok i stadens utveckling som bör ges en skala som stämmer överens med den europeiska storstad som Stockholm idag är på väg att bli. De miljömässiga fördelarna med att förtäta på denna Sveriges mest centrala plats är svårslagbara. Härifrån kan man nå hela Stockholm, och Sverige, med kollektivtrafik.

Yttrandet koncentrerar sig i huvudsak till det aktuella planområdet, men omnämner också vissa åtgärder utanför det avgränsade området för detta plansamråd.

Det är glädjande att se en förståelse för att byggnader i en stad kan tillåtas bli förhållandevis höga även om gatan är relativt smal. Det skapar ofta en mer intim och trivsam stadsmiljö med lägre hastigheter som är att föredra framför breda gator med låga hus.
Det är glädjande att se en förståelse för att byggnader i en stad kan tillåtas bli förhållandevis höga även om gatan är relativt smal. Det skapar ofta en mer intim och trivsam stadsmiljö med lägre hastigheter som är att föredra framför breda gator med låga hus.
 


Arkitektur


Det är viktigt att arkitekturen i Västra City håller en hög klass. Speciellt viktigt är detta för byggnaderna nära centralstationen som är Stockholms hjärta och många människors första bild av Stockholm. I synnerhet är detta ytterst viktigt för den högre bebyggelse som planeras inom området som förhoppningsvis kommer att bli väl synlig på avstånd. Här finns skäl att rikta viss kritik mot den arkitektur som idag oftast uppförs i Stockholm.

En del människor har i samband med Västra City-projektet uttryckt kritik i tron att de volymstudier som har tagits fram representerar faktisk arkitektur i det färdiga förslaget. Så är naturligtvis inte fallet, men det är lätt att förstå att många människor får denna bild då just vita, gråa eller ibland svarta fyrkantiga lådor överlag idag dominerar svensk nybyggnation. Den modernistiska stadsbyggnadstraditionen är idag på väg bort även inom arkitekturen och vi menar att det är dags även för Stockholm att lämna denna epok bakom sig. Modernismens fyrkantiga lådor har aldrig varit speciellt omtyckta av stadens befolkning, och det bitvis högljudda motstånd som idag finns mot västra city skulle avsevärt minska om arkitekturen i området tilläts att få en stor blandning.

Rundare former och ornamentik är idag på stark frammarsch inom arkitekturen, något som vi gärna ser återspeglat i Västra City. Genom att ta in dessa nya influenser, som mer avspeglar den typ av arkitektur som stadens invånare uppskattar, kan motstånd mot projektet istället vändas till entusiasm. Det äldre Stockholm är en mycket varierad och omtyckt stad med blandad arkitektur och blandade hushöjder. Denna tradition bör vi ansluta till när vi bygger Västra City. De estetiska ambitionerna bör vara höga. För den högre bebyggelsen, och för bebyggelsen precis vid centralstationen, bör ambitionsnivån inte vara lägre än när Stockholms stadshus, Kungstornen eller Turning Torso i Malmö byggdes. Detta område kommer mer än något annat symbolisera det moderna Stockholm och vår generation. Detta är inte vilken plats som helst. Det är den mest centrala platsen i hela Sverige.

Mer specifikt så ser vi inom den aktuella första etappen mycket positivt på det böljande tak över Klarabergsviadukten som presenteras i arkitekturskisserna, även om gestaltningen kunde vara mer dramatisk. Likaså ser vi spårvägen som här kommer att dras som en mycket nödvändig satsning, men också som ett utmärkt stadsrumsskapande tillskott.

 

Däremot ställer vi oss mer tveksamma till de nya stationsbyggnaderna på varsin sida om Klarabergsviadukten som vi upplever som ganska intetsägande och fyrkantiga. De tar inte platsens centralitet och synnerligen attraktiva läge på allvar. Vi menar här att det istället är lämpligt att låta den mer böljande formen i glastaket tas till sin fulländning genom att även dessa två nya byggnader får ansluta till denna arkitektoniska idé. I planskisserna ser det också ut som att plan två i det ena huset kommer att utgöras av parkeringshus. Den platsen kan med fördel nyttjas bättre.

Det finns många nya och intressanta stationsbyggnader runtom i världen att ta intryck av. Stockholm bör inte tillåta att stadens mest centrala plats bebyggs med fyrkantiga anonyma lådor.

Oslo:s nya centralstation (Space Group)
Oslo:s nya centralstation (Space Group)
 
Oslo:s nya centralstation (Space Group)
Oslo:s nya centralstation (Space Group)
 
Anaheims (USA) nya centralstation (HOK Architects)
Anaheims (USA) nya centralstation (HOK Architects)
 
Bolognas (Italien) nya centralstation (Ingenhoven Architects)
Bolognas (Italien) nya centralstation (Ingenhoven Architects)
 
Liège-Guillemins (Belgien) station (Santiago Calatrava)
Liège-Guillemins (Belgien) station (Santiago Calatrava)
 

Möjligheten att leda dagsljus ner till perrongerna även efter att de har byggts över bör undersökas. Det vore också positivt om man någonstans från marknivå gavs möjlighet att blicka ner i stationen, exempelvis genom någon form av glaspyramid, glaskub eller likande i kombination med nedgång till stationen.

Vi vill starkt förespråka att alternativet med Klara Torn väljs. Stockholms centralaste plats kan med fördel markeras med en tydlig signaturbyggnad. Klara Torn kan också om det gestaltas på ett bra sätt skapa en intressant dynamik i stadsbilden och bryta upp den något fyrkantiga form som siluetten från Stockholm Waterfront ger från vissa platser. Det gestaltningsförslag för Klara Torn som presenteras i planprogrammet ser vi mer positivt på än för byggnaderna vid Klarabergsviadukten. Vi ser dock gärna att förslaget bearbetas vidare. Även här bör andra former än den fyrkantiga lådan släppas fram.

Vi är medvetna om den kritik mot Klara Torn som har framförts i och med byggnadens närhet till stadshuset. YIMBY delar inte denna syn på Stockholm utan menar tvärtom att ny och gammal arkitektur på ett bra sätt kompletterar varandra och skapar intressanta kontraster och dynamik om det görs på rätt sätt. Samtidigt finns det en risk att kritiken mot Klara Torn gör att det inte uppförs, alternativt minskas ner. Här vill vi gärna lyfta möjligheten att i en sådan situation istället titta på att flytta det föreslagna höghuset från Klarabergsviadukten till Kungsgatan, något som skulle skapa ett större avstånd till stadshuset.


Stadsmiljö


YIMBY ser den boulevard som planeras längsmed området norrut mot Barnhusbron som ett mycket positivt tillskott. Boulevardens kontakt med det sydliga torget alldeles öster om Stockholm Waterfront building bör dock förbättras. Det är viktigt att Boulevarden utformas så att bärigheten i framtiden kan hantera spårväg.

Blekholmsterassens koppling till vattnet och den strandpromenad som idag finns där behöver utvecklas och förbättras. Miljön upplevs idag som otrygg och halvprivat och är mycket ödslig och oanvänd, trots sitt mycket centrala läge. Detta är också något som tydligt illustreras på flera platser i stadslivsanalysen. Lokalytor behöver tillskapas så att restauranger och liknande verksamheter kan beredas plats. Det bör också skapas fler och tydligare kopplingar ner mot vattnet. I och med den öppning mot Blekholmstorget som nu skapas genom bygget av Kungsbrohuset skapas ett nytt stråk. Detta stråk bör få fortsätta ner mot vattnet genom att en bred och tydligt offentlig trappa anläggs i direkt fortsättning från Blekholmstorget.

Överlag behöver kopplingen till vattnet förbättras, och vi hyser en förhoppning att Västra City- projektet kan göra att den som befinner sig i City i framtiden upplever att den befinner sig i en stad på vatten, istället för en stad omringad av trafikleder. Projektet har en stor potential att lyfta och förtydliga upplevelsen av Klara sjö.

Vi instämmer med planprogrammet i att idén om gröna rum på byggnadernas tak bör prövas. Vi håller även med om att möjligheterna att skapa små grönskande platser för vistelse bör finnas med i det fortsatta arbetet. Vi vill uppmuntra till fortsatt kreativt arbete på båda punkterna. Det kan till exempel vara möjligt att skapa små bullerskyddade parker och att plantera grönska på fasader.

En del av Cloud gardens, en 2000 kvadratmeter stor park i Toronto, Kanada.
En del av Cloud gardens, en 2000 kvadratmeter stor park i Toronto, Kanada.
 
Takträdgård i Hamamatsu, Japan. (Foto: Mark J. Nelson)
Takträdgård i Hamamatsu, Japan. (Foto: Mark J. Nelson)
 


Blandstad


Ambitionen att bygga tät blandstad i Västra City är utmärkt.

Programförslaget föreslår att den nya bebyggelsen ska rymma 500-700 lägenheter och 80 000 kvadratmeter kontorsyta. Detta innebär cirka 1000-1400 boende och 4000 arbetsplatser. Med tanke på det få antal boende som idag bor i city och den stora dominans av kontor som redan råder är tillskottet av bostäder något för lågt. Samtidigt är det med tanke på att läget ovanpå Stockholms central är extraordinärt attraktivt för kontorsverksamhet, liksom de höga kostnaderna för överdäckning, i viss mån förståeligt. Möjligheten att öka antalet bostäder bör dock undersökas. YIMBY är inte främmande för att ytterligare öka exploateringsnivån för att ge de ekonomiska förutsättningarna för att möjliggöra detta. Att tillföra bostäder är en av de absolut viktigaste uppgifterna för projektet Västra City. Då mycket kontorsyta kan tillföras city i samband med Västra City finns också en möjlighet att i vissa fall bygga om tidigare kontorshus till bostäder i samband med att företag flyttar till nya kontorsbyggnader.

YIMBY ser mycket positivt på att lokaler för handel och service planeras inom området. Det tusental människor som kommer bo inom området utgör dock ett litet underlag för handel och service. Verksamheterna kommer därför behöva besökare utifrån och det innebär att det är viktigt att lokalerna placeras i tydliga stråk. Hotell- och konferensbranschen kommer vara väl representerad i Västra City, vilket är nödvändigt med tanke på Centralstationen.

I planprogrammet uttrycks ambitionen att kulturverksamheter kan lokaliseras till lokaler i bottenvåningarna. Det är positivt då det hjälper till att skapa en levande och attraktiv blandstad. Vi anser dock att ambitionen bör förtydligas, då få kulturverksamheter kommer ha råd att betala lokalhyra i Västra City med sina egna inkomster.

Inom ramen för planprogrammet har en stadslivsanalys genomförts. Det är ett utmärkt initiativ som vi applåderar. City är idag behäftad med flera stadslivsmässiga problem som behöver åtgärdas. Att ta in specifik expertis för detta är både välkommet och nödvändigt. Tydligheten i samband och stråk kommer att avsevärt förbättras med de ändringar som föreslås, vilket kommer att leda till en tryggare, mer attraktiv och mer välfungerande stadsmiljö. Det är dock värt att notera att gångflödena inom delar av planområdet endast påverkas måttligt och det kan finnas skäl att göra vissa justeringar för att ytterligare förbättra dessa. Stadslivsanalysen ska inte endast vara ett facit utan just ett verktyg för att tydliggöra de justeringar som behövs.


Trafik


Det är mycket positivt att det äntligen planeras för att utveckla Stockholms Centralstation till en modern järnvägsstation. Centralen saknar idag många funktioner som är självklara på t ex moderna flygplatser. Centralen behöver bland annat fler rulltrappor och en bekvämare vänthall för att stationen ska kunna motsvara bekvämligheten som finns ombord på de allt populärare passagerartågen. Tågresandet med SJ:s och andra tågbolags snabbtåg och intercitytåg har ökat kraftigt under ett antal år. Tåget konkurrerar med inrikesflyget, och i viss mån även med flyg till våra grannländer, vilket leder till att tågresenärerna skaffar sig allt högre förväntningar på komfort och service kring tåget. YIMBY gläds åt att programförslaget beskriver nya Centralen som ett internationellt europeiskt resecentrum, med tanke på Europas växande nät för höghastighetståg och höghastighetsutredningen i Sverige.

Lika glädjande är det att modern spårväg planeras i anslutning till Centralen. Hållplatsen på Klarabergsgatan kommer förmodligen bli mycket välanvänd. Möjligheten att ge hållplatsen en storskalig utformning med gott om plats och ett gott skydd mot väder och vind för spårvagnsresenärerna bör utredas vidare. Möjligheten att ge spårvagnshållplatsen ett eget arkitektoniskt uttryck bör också utredas. Exempelvis kan hållplatsen också läggas under glastak, på liknande sätt som taket över busshållplatserna i skisserna för Klarabergsplan. Skisserna av buss- och spårvagnshållplatserna ser lovande ut, men vi vill påminna om att man kraftigt underskattade efterfrågan på spårvagnsresor när Tvärbanan byggdes. För att inte göra samma misstag igen bör man se till att den nya spårvagnshållplatsen blir tillräckligt bred och väderskyddad från början.

Klarabergsplan och Klarabergsgatan. Ur planmaterialet.
Klarabergsplan och Klarabergsgatan. Ur planmaterialet.
 

Planprogrammet konstaterar att cykeln har blivit populärare under de senaste åren. Samtidigt är det oroväckande att planförslagets illustrationer så gott som helt verkar sakna cyklar och det är inte utan att man undrar över prioriteringarna. Framkomligheten och säkerheten för cyklister i Västra City är idag under all kritik. Planprogrammet konstaterar att fler cykelbanor ska byggas under 2009 och identifierar också cyklister som en viktig faktor. Vi saknar dock mer konkreta förslag på åtgärder, vilket måste utredas vidare framöver. Cyklisterna kommer att behöva mer plats i gaturummet när Västra City växer och planering av cykelbanor måste ses som lika självklart som att planera utrymmen för bilar, bussar och spårväg. I flera andra städer i Sverige, bland annat Malmö, planerar man rejält tilltagna cykelgarage i anslutning till järnvägsstationen, där man mot en avgift kan låsa in sin cykel under tak. Låsbara cykelparkeringar måste finnas med i planeringen från början, både gratisparkering och betalparkering.

En säker och framkomlig cykelbana i Köpenhamn. (Foto: James Cridland)
En säker och framkomlig cykelbana i Köpenhamn. (Foto: James Cridland)
 

Kopplingen mellan Centralen, Station city och T-centralen behöver förbättras, inte minst för de som anländer till Stockholm för första gången. Några av de första skisserna visar Centralstationen omgiven av hårt trafikerade bilvägar. Centralens omgivningar är många besökares första möte med Stockholm och Sverige. Både Klarabergsatan och Vasagatan bör därför göras om till promenad- och cykelvänliga gator så att det blir lätt och säkert att korsa gatorna där de bildar framsidorna till stationen, t ex genom att övergångsställen görs bredare och markeras tydligare i gatan.

Åtkomsten till den blå tunnelbanelinjen behöver förbättras. Idag finns direkt nedgång till blå tunnelbanelinje endast en bit norrut på Vasagatan. I och med att hela stationsfunktionen utökas norrut bör möjligheten att skapa en direktnedgång till blå linje inifrån stationsbyggnaden utredas.

Den överdäckning av Tegelbacken som presenteras i visionsskisserna är mycket välkommen. Gestaltningen är oerhört viktig så att detta område återigen inte kommer att upplevas som otryggt. Denna mycket centrala plats är idag relativt välbesökt. Det beror dock inte på att platsen är trevlig utan på att det är här man rör sig mellan centralstationen och stockholms troligen mest kända byggnad stadshuset. Den så kallade "järnvägsparken" som idag finns i området gör knappast skäl för namnet och det är onekligen djupt olyckligt att de många turister som besöker Stockholm varje år måste ta sig igenom denna ogästvänliga miljö. Att överdäckningen enligt visionen får vänta ändå till år 2030 är problematiskt och vi skulle gärna se att denna del får komma med redan i etapp två av Västra City-projektet.

Herkulesgatans och Vattugatans anslutning till Rödbogatan behöver ses över. Det är idag inte möjligt att till fots passera Herkulesgatan och Vattugatan, vilket innebär ett svårt avbrott i stadens flöden. Här behöver någon form av passage tillskapas.


Parker


Västra City är ett område som har brist på parker. Detta är ett problem som är svårt att åtgärda dels för att nästan all mark redan är ianspråktagen, dels för att de ekonomiska möjligheterna att anlägga park på dyra överdäckningar är begränsad. Samtidigt finns det i Västra City sedan tidigare planer på att anlägga en högre byggnad vid nuvarande Scandic hotell i korsningen Klarabergsgatan/Vasagatan i samband med att citybanans nya entré anläggs. YIMBY ser mycket positivt på detta förslag och ser gärna att det får genomföras.

En så pass stor byggnad innebär att området får ett rejält tillskott av yta. Ytan kan användas för bostäder, kontor och hotellverksamhet. Då finns en chans till en slags "byggväxling", där vi river någonting som redan står i staden. Närmare bestämt de låga skivhus som effektivt skär av Klara kyrkogård från Klarabergsgatan, men som innehåller relativt lite yta jämfört med det som man planerar att bygga. Det frilägger Klara Kyrka, som med sitt karakteristiska torn och kantiga tegelgotik är en av stadens vackraste byggnader. En byggnad som staden borde få se mer av. Det skulle också lyfta fram grönskan så att den får en direkt koppling till gaturummet. Det skulle innebära att City får en helt ny stadspark. Att skapa bättre tillgång till parken och bygga det nya höghuset, kombinerat med anläggandet av spårväg på Klarabergsgatan (spårväg city), skulle innebära ett enormt lyft för stadsmiljön i denna del av city. Stadslivsanalysen visar att kyrkogården vid Klara kyrka upplevs som en instängd plats, ett problem som skulle avhjälpas med vårt förslag.

De befintliga kontorshusen innehåller en del caféer och butiker i bottenplanet, som kan få nya lokaler(visas ej i vår illustration) på den öppna plats ut mot Klarabergsgatan som skapas. Det blir till en plats som man gärna uppehåller sig vid. De flesta skyndar annars bara förbi, på väg till eller från Centralstation/Cityterminalen.

Lokaler för café- och butiksverksamheterna kan förläggas dels till små paviljonger som ansluter mot den gamla kyrkogårdsmuren, och de gravkor och mausoleum som står där.

Den nya öppna platsen kan också kompletteras med en nedgång till T-Centralen.

Området idag. Klara kyrka och grönskan är isolerad från stadsrummet. Bild: Eniro.
Området idag. Klara kyrka och grönskan är isolerad från stadsrummet. Bild: Eniro.
 
Området efter YIMBY:s förslag. Bild: Eniro. Illustration: YIMBY.
Området efter YIMBY:s förslag. Bild: Eniro. Illustration: YIMBY.
 

Ladda ner YIMBY:s förslag.


Avslutning


YIMBY ser med tillförsikt fram emot utvecklingen av Västra City. Målsättningen med projektet är glädjande och välkommen. Äntligen skapas en möjlighet att stadsmässigt och visuellt knyta samman City med Kungsholmen. Det finns ett antal frågor i planprogrammet som vi har synpunkter på, men vi är också övertygade om att detta är frågor som är lösningsbara. Det är viktigt att minnas att vår stad planeras för människor, något som i viss mån glömdes bort när dagens city byggdes.

Ladda ner YIMBY:s yttrande som PDF
Besökt vastracity.se
Plansidan hos Stockholms stadsbyggnadskontor
 
Och till sist, ett stort tack till alla som varit med att ta fram detta yttrande.
 

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Johannes Lilleberg (1 November 2009 16:25):
Jag tycker det är yttrandet är helt lysande. Mer gågator, bättre parker, bättre kollektivvtrafik, snyggare arkitektur. Det här är YIMBY när vi är som bäst!
 0
Jan Wiklund (1 November 2009 17:56):
Det finns absolut inget att invända mot det förslaget. Det är bara en sak som jag sätter frågetecken för, och det är hopblandningen av stadsplan och arkitektur.

En viktig orsak till att så många områden blir monokulturer är att arkitektur och användning bestäms för tidigt och därmed av alltför få människor. Det vore bättre om stadsplanen görs för sig - gator, kvarter, tomter, offentliga platser, eventuella stadsplanebestämmelser - och att sedan hågade byggherrar får komma in och föreslå vad de vill bygga där. Då blir det större garanti för blandning.

Om Rosenbergs arkitektbyrå ska rita alla hus är det en garanti för tråkighet, sen må Rosenbergs vara hur duktiga som helst. Ju fler bitar man delar upp området i, desto bättre.
 0
David Andersson (1 November 2009 18:00):
Ett fint arbete. Bra gjort!
 0
Oscar Jacobsson (1 November 2009 19:44):
Angående "skissen" av den nya centralstationen:

http:​/​/​www.​yimby.​se/​viewphoto/​323/​4.​html

Hur stor risk är det att någonting liknande dessa fula köpcentrum-containrar byggs? Ni som har större erfarenheter, och vet, är det vanligt att de slutgiltiga förslagen liknar skisserna? I så fall är Stockholm riktigt illa ute...
 0
Mattias Woldu (1 November 2009 22:38):
Väldigt bra yttrande. Jag håller med allting och vill också säga att Jan Wiklunds tanke är ganska logisk. Om arkitektbyrån får kontroll över hur hela området skall se ut så kan det bli väldigt tråkigt. Bättre att ge en arkitektbyrå en(1) byggnad vardera för att på så sätt i så stor utsträckning så möjligt försöka få variation i bebyggelsen.
 0
Jonas (1 November 2009 22:40):
Lysande! Det skulle vara ett lyft för stadsmiljön om förslaget att riva husen framför Klara kyrka kunde realiseras.
 0
Per Ankersjö (1 November 2009 22:47):
Imponerande arbete som alltid från er sida! Vi ska ta med oss era synpunkter i vårt arbete och försöka puffa fram några av idéerna så gott vi kan. Jag skrev ju också motionen om Västra City förra året (den lär behandlas av fullmäktige någon gång under hösten/vintern). Mer om motionen här: http:​/​/​perankersjo.​blogspot.​com/​20​0​8/​0​3/​gr-​ett-​central.​.​

Mvh Per (C)
 0
L-Å H (1 November 2009 23:00):
Jag är också mycket tilltalad av tanken att riva husen utmed kyrkogården. Parken har ju blivit lite av ett "tillhåll" och bättre kontakt med gatan är av godo.

Historiker och antikvarier kanske säger att kyrkogården alltid varit inhägnad av mur eller byggnader. Men det behöver ju inte betyda att det måste vara så för all framtid. Vet inte om dessa rivningskandidater står direkt med baksidan mot kyrkogården, eller om där finns en gammal mur mer eller mindre ihopbyggd med husen. Finns det inte det så borde det absolut vara problemfritt ur den synpunkten. Enda problemet då är väll nivåskillnaden.
 0
Anders Gardebring (2 November 2009 00:30):
Per:
Tack, kul att du gillar det! :)
Som du kanske noterar så är vår alternativplacering av Klara Torn ungefär där Trifoliumförslaget lades. Det är troligen en bättre bebyggelseplacering om man ska blidka kritiken om påverkan mot stadshuset, även om jag själv inte tycker att det behöver vara ett problem.
 0
Martin Ekdahl (2 November 2009 01:36):
Jag tycker att yttrandet i sin helhet är mycket bra. Det märks att mycket tid och arbete har lagts ned av författaren. Mycket bra att arkitekturen diskuteras så ingående. Jag har en känsla av att våra politiker, tjänstemän och arkitekter sitter fast i modernismen vare sig de vill eller ej. Kanske är de rädda för att bygga annat än lådor, vad vet jag? Då kan de behöva en spark i baken av Yimby.

Det finns bara en punkt där jag inte är med på noterna - rivandet av husen längs Klarabergsgatan. Jag har intet emot dessa hus och tycker faktiskt att det är rätt skojigt att kyrkan ligger dold innanför denna "mur" av byggnader. Det känns som att gå på upptäcktsfärd i en hemlig trädgård. Att det sitter några uteliggare där och dricker öl berör mig inte nämnvärt.

I övrigt vill jag åter framföra mitt beröm. Bravo!
 0
Rasmus (2 November 2009 01:52):
Utmärkt bra utlåtande. Men en sak gör mig bekymrad. Det vore väldigt trist om Klara Torn inte byggs, eller flyttas till Kungsgatan. Är det inte dags att en gång för alla göra upp med den politiska blockeringen kring höga byggnader i närheten av Stadshustornet?

Klara Torn borde byggas mycket högre än i förslaget. Och för att göra detta politisk möjligt bör redan från början näst översta planet i Klara Torn reserveras för ett representationskontor för Finansborgarrådet i Stockholm där Staden kan ta emot utländska delegationer m.m.

Översta planet och taket bör naturligtvis innehålla restauranger, kaffebarer och liknande så att allmänheten har tillträde till utsikten. Dessutom fungerar det som en symbolisk påminnelse till Finansborgarrådet om vem som tjänar vem.
 0
Anders Anttonen (2 November 2009 07:09):
Husen framför Klara kyrka kan gärna försvinna.
Trevliga planer för nya City.
 0
Mathias Forsberg (2 November 2009 14:03):
Mycket bra utlåtande.

Att ta fram Klara kyrka är ett genialiskt förslag.
 0
Gustav Svärd (2 November 2009 19:50):
Framlyftandet av S:ta Clara är en enormt bra idé. Som jag ser det bör Klara torn byggas (och inte som avhuggen stubbe) men inte stå ensam. det vore en fördel för staden om det på andra sidan den nya gatan (som kommer gå norrut) står ett ungefäligt lika högt hus med egen utformning och vid denna nya gatas korsning med Kungsgatan (Kungsbron kanske den idag heter här) bör det placeras fyra torn, även dessa individuellt utformade.

Exploateringsnivån för Västra City bör inte ses som en maximinivå som senare kan vattnas ned (som e.x. Norra Station som gick från "Stockholms Manhattan" till för glest för att få Tbana). Det stora planeringsproblemet jag ser är inte att husen blir höga (relativt 1800tals Stockholm) utan kontakten med vattnet. Problemets kärna heter Klarastrandsleden.

En till punkt jag gillar att vi fick med i Yttandet är att den nya huvudgatan norrut bör vara gjord så att det går att lägga spårvagn där i framtiden. Idén jag får direkt är att låta 7:an vända norrut efter Centralen och gå via S:t Eriksplan till ungefär där Karlsbergs (Pendel)Station är idag (men inte kommer vara imorgon). På det viset skapas en snabb direktkontakt därifrån (och från S:t Eriksplan) till City - något som skulle kunna avlasta Gröna linjen lite.
 0
Micke (2 November 2009 20:07):
Gillar brösttonerna som får det att låta som att det är typ Uppsala Hednatempel som ska återuppföras. Är lite kusligt att staden verkar hantera det här som vilken plats som helst, och slänger ut byggnaderna till "de vanliga" arkitektkontoren som ritar sina vanliga lagombyggnader. Kanske en aning opåkallat dock att i yttrandet gå in i detalj och efterfråga "böljande" buggnader vid centralen, är nog bättre om det överlåts till arkitekterna. Kritiken mot arkitekturen på bilderna däremot är såklart helt befogad. Skulle vara lysande om Klara Kyrka får synas också, kanske kan det till och med leda till att området får tillbaka sitt riktiga namn och vi slipper det vulgärkitschiga "City".
 0
Erik Johansson (3 November 2009 00:10):
Var på en föreläsning om programmet för Västra City. Där sa man att illustrationerna endast ska ses som illustrationer av volymer och plantekniska lösnigar för byggnaderna. Inte som färdiga hus som kommer att byggas. Hur bygnaderna kommer att gestaltas tas upp i de efterkommande detaljplanerna. Antar att Jernhusen då kommer att anlita ett flertal atkitekter eftersom utbyggnaden kommer att ta många år.

Angåedne Norra station. Kommer Yimby att lämna in ett nytt yttrande på det nya förslaget som nu är ute på utställning?
 0
Dan Edholm (3 November 2009 00:47):
Lysande yttrande, som alltid, Anders. Den enda kritik jag kommer att tänka på är att det viktiga ibland späds ut av detaljer. Jag förstår detta till fullo. Man är engagerad och insatt och vill visa sig precis så. Något oerhört väsentligt kan däremot för en nollkoll-läsare verka likställt en kommentar till en detalj i planen. Och så funkar politruket. De kan säga att de hörsammat kravet om behållandet av busken i den eller den refugen och samtidigt uppföra det kritiserade parkeringshuset fem meter bredvid.

I syfte att förbättra det som redan är bra, riktigt bra alltså (i mina öron), säger jag bara att för att nå resultat kanske yimby ska väga tyngd i rätt fråga i rätt stund, likt politiska partier som förhandlar om koalition, samarbete eller öppen väljarkonkurrens. Fördelar vi vikten på för stor yta tappar vi tyngden, men samtidigt kan man säga att om vi blir för ensidiga tappar vi debatten i forumen. Konsten måste handla om att att debattera i forumen i syfte att kondensera budskapet.

Jag håller med Micke om att just böljande toner inte är vår sak att avgöra. Jan (som jag slutat läsa ;) poängterar korrekt att ansvaret bör skiljas, stadsbyggnadskontoret ska sätta ner tomtgränser och byggherrar ska uppföra byggnader. Görs det rätt vinner man mycket i form av blandad bebyggelse. Sedan är det naturligtvis så att vissa byggnader eller komplex är föremål för arkitekttävlingar, och troligen skulle man få lite mer för pengarna genom att utlysa detta för Klaraberg/Centralen än för stadsbiblioteket. Därutöver låter man OLIKA byggherrar förvalta sin plats där omkring. Idag är det ju lite kasst blandad men kanske kan man tänka sig en centralstation tillbyggd av flera - en mosaik (det gör iaf ingen annan stad idag, = originellt)
 0
Lucas Stensö De Marie (3 November 2009 02:50):
Bra jobbat!

Synd att det ska ta sa forbannat lang tid innan allt planeras vara klart. 2030!?
 0
Åke Mezan (3 November 2009 12:22):
Självklart ska vi förtäta innerstaden och också bygga vidare utåt t ex mot Gullmarsplan.
En utav de allra bästa platserna att bygga på är överdäckningen av spårområdet.

Kul att Yimby har blivit en frisk och radikal röst bland alla konservativa som inte vill ändra på en enda sten!
 0
Jan Wiklund (3 November 2009 22:41):
Gustav lyfter fram anslutningen till Klara sjö; hur har dom tänkt sig den? Den skiss som finns utställd i Centralhallen ser ganska trist ut, med en balkong högt ovan trafikleden. Finns några färskare tankar?
 0
Daniel Bergqvist (4 November 2009 10:33):
Härligt yttrande! Höghusdebatten rullar vidare och det skall bli intressant att se var det slutar. Vad jag förstår planeras det för både "Klara Torn" OCH höghuset ovanpå framtida nedgång till "Station City". Är det inte lite väl provocerande att gå i strid för två höghus så nära både kyrkan och stadshuset? Smaken är som baken men skall ett höghus bli verklighet krävs kompromissande - och två höghus på så litet avstånd från varandra kommer provocera!

Ett högt spektakulärt punkthus som markerar city är ett fint komplement till den traditionella skylinen. Erbjuds stockholmarna boende i "Klara Torn" med tillhörande bar på högsta våningsplan har man lyckats åstadkomma en kedjereaktion av "drömmar". Här finns opinionen och den måste politikerna nå fram till.

Sedan är det bara att be till gudarna att det inte blir en kvadratiskt totempåle. Söder Torn är ett fantastiskt hus vars arkitektur tilltalar en majoritet än idag - ett föredöme! En modern tolkning av stadshuset vore spännande....
 0
Martin (4 November 2009 11:25):
Som jag förstår det verkar det som att "skyskrapan" vid citybanenedgången har lagts i malpåse. Tråkigt.

http:​/​/​www.​svd.​se/​kulturnoje/​nyheter/​artikel_​3748313.​s.​.​
 0
Roy Mårtensson (4 November 2009 12:07):
Tråkigt men helt och hållet väntat.
 0
Lars Hansson (4 November 2009 13:51):
Tycker det fungerar alldeles utmärkt med två höga hus intill varandra. I alla fall om byggnaderna är vackra och slanka. Det får gärna byggas ett par till i Västra City bortanför Kungsgatan. Däremot förstår jag att folk ogillar hotell- och konferenskomplexet. Vilken ful och oproportionelig klump! Den stör faktiskt skylinen ganska mycket. Jag ser hellre lägre bebyggelse i samma höjd som stenstaden och sedan enstaka byggnader som sticker upp. I alla fall i detta läge.
 0
Daniel Bergqvist (4 November 2009 14:49):
@Lars H: ja, SWB-byggnaden har tyvärr "förstört" den effektfulla kontrasten mellan stenstadens hushöjder och kommande höghus.

Men titta på följande skiss: http:​/​/​www.​svd.​se/​multimedia/​dynamic/​0​0​476/​skyline_​476.​.​
Bygger man mer än ett höghus i city kommer dessa dominera över den traditionella och unika skylinen. På så vis har ens handlande öppnat upp för ännu fler höghus i city, förslagsvis bortom Kungsgatan precis som du föreslår. Jag tror inte det finns opinion för en så radikal förändring.
ETT högt hus i området är en bra kompromiss och rimmar sannolikt bäst med stockholmarnas tycke och smak för "nybygge" och "bevarande".
Likväl är jag övertygad om att störst kontrast mellan stenstad och höghus uppnås med ETT torn (en kontrast som många här på yimby verkar uppskatta)...
 0
Dan Edholm (4 November 2009 16:56):
Svenskar kompenserar för sin politiska progressivitet genom att vara überkonservativa när det handlar om stadsbyggnation. Det är inte så att folk spräjar ner sushi-ställen och inte heller tycker vi att ny musik är djävulens påfund, men folk verkar tycka det är rent horribelt att bygga två, tio eller tjugo våningar över jante-nivå på ett nybyggt hus. Är nivåbevarandet särskilt utbrett i just Sverige och är det influerat av att alla ska vara lika? Om man i så fall vänder på steken borde man då kunna anse att alla ska kunna bo i innerstaden om de vill, och bygga på höjden...
 0
Anders Gardebring (4 November 2009 18:13):
Martin:
Vad gäller höghuset (någon skrapa har aldrig varit aktuell) vid citybanenedgången är det nog mer en journalistisk tolkning av SvD:s journalist Elisabet Andersson än något absolut. (Elisabet har en historik av att vilja tolka saker som hon vill).
Men det är nog onekligen så att höghuset ifråga nog inte ligger så bra till just nu. Kanske kan vårt förslag om en byggväxling göra att politikerna vågar igen?
 0
Oscar A (4 November 2009 19:50):
Stationsbyggnaderna på varsin sida om Klarabergsviadukten, ser horribelt fula ut. Har inte Rosenbergs arkitekter lärt sig något av de arkitektoniska misstagen från 60-talet?
 0
Jan Wiklund (4 November 2009 21:50):
Vi får vara glada att det i alla fall finns en retorisk önskan att bygga tätt. Vilket är viktigare än att bygga högt.
 0
Roy Mårtensson (4 November 2009 23:24):
Oscar: det framkom någonstans (minns inte var) att just de byggnaderna bara var att betrakta som illustration och inte på något sätt ett konkret förslag på hur det kommer att se ut. Tack och lov.
 0
Dr Evil (5 November 2009 21:18):
"Att ta fram Klara kyrka är ett genialiskt förslag. "

Genialiskt helt enkelt. Det är så bra så att man måste sätta sig och vila lite.

Var har ni hittat begreppet byggväxling? Eller har ni hittat på det själva?
 0
Johnny (7 November 2009 18:22):
Det fullständiga "Friläggandet" av Klara kyrka mot Klarabergsgatan är idag en smått "late in the day" orealistisk vision eftersom man diskuterar en uppgång till citybanan precis där. Detta kommer att få konsekvenser för åtminstone en av de befintliga låghusen som står där idag, men frågan är om man väljer att lämna de centrala tomterna obebyggda.
 0
Anders Gardebring (7 November 2009 19:12):
Johny:
Fast om du läser texten lite mer noggrant ser du att det står "Den nya öppna platsen kan också kompletteras med en nedgång till T-Centralen.". En nedgång där kan mest ses som positivt och kan införlivas med mindre byggnader för café- och restaurangverksamhet.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter