Utskrift från www.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om översiktsplan för Lidingö

 
Lidingö kommun har haft ett förslag på ny översiktsplan på utställning.

Lidingö kommun har föreslagit tre framtidsbilder för 2030, som benämns A, B och C, där YIMBY förespråkar framtidsbild A som innebär en inriktning mot tätare bebyggelse.

Stockholmsregionen kommer växa med närmare en halv miljon invånare fram till 2030. Många arbetsplatser kommer fortfarande att finnas i Stockholms innerstad. Därför behöver regionen bostäder nära innerstaden, som inte kräver långväga bilpendling. Lidingö har möjlighet att erbjuda sådana bostäder ett par minuters resa från Värtastaden, genom förtätning i områdena kring Torsvik och Larsberg. Det oönskade alternativet till förtätning på Lidingö skulle vara småhus i ytterförorter några mil utanför innerstaden. Sådana hushåll är helt bilberoende, och skapar trängsel och växthusgaser. Det är dessutom onödigt då många idag efterfrågar tät stad samtidigt som utbudet av sådan är mycket liten.

De flesta hushåll på Lidingö är idag beroende av bil för pendling och dagliga ärenden, och många hushåll tvingas därför ha två eller flera bilar. Det enda sättet att minska bilberoendet är att bygga tät funktionsblandad stad, där arbetsplatser, bostäder och centrum finns i samma kvarter och där det finns ett bra underlag för attraktiv kollektivtrafik.

Framtidsbild A är den mest miljövänliga, genom att den ger minst biltrafik per capita och tar minst markytor i anspråk. Framtidsbild A skapar dessutom nya urbana miljöer, en mycket eftersökt kvalitet som är sällsynt på Lidingö idag. I framtidsbild C beskrivs, enligt planförslaget, Lidingö som en bostadsort där friluftslivet är i fokus. YIMBY delar inte den synen. Tvärtom är framtidsbild C den bild som i störst grad skadar möjligheterna till friluftsliv. Genom att inte utnyttja det centrala läge som Lidingö innehar i Stockholmsregionen tvingas i detta scenario istället tillkommande bebyggelse längre ut i regionen. Sådan tillkommande bebyggelse riskerar att resultera i glesa bilberoende områden med långa reseavstånd in mot centrala delar av Stockholm. Det skadar miljön och regionens natur, något som drabbar även Lidingö. Genom att istället välja alternativ A kan väl valda delar av Lidingö förtätas på ett miljövänligt sätt samtidigt som också friluftslivet får behålla sitt utrymme.

Torsvik, Larsberg och Dalénum

De mest efterfrågade bostadsformerna i Sverige är villor och stadskvarter. På Lidingö finns många populära villakvarter. Sådana kräver mycket mark och kommunal infrastruktur. Kostnaderna för kommunen blir höga för att upprätthålla och jobba vidare med en sådan gles struktur. Kommunen bör således av både miljö- och samhällskostnadsskäl vara försiktiga med att upplåta ännu mer plats för glesa villaområden. Funktionsblandade och promenadvänliga stadskvarter är inte bara efterfrågade, utan nödvändiga för att minska kostnaderna för kommunens infrastruktur och för att minska biltrafiken. På grund av Lidingös avskildhet är det framför allt Lidingö Centrum och områdena längs Lidingöbanan som ger möjlighet till riktigt tät bebyggelse. Därför ser YIMBY mycket positivt på planerna att skapa täta stadskärnor vid Torsvik och i Larsberg- Dalénumområdet.

I dessa två stadsområden bör kommunen vara generös med höjd och volym för nya byggnader, men samtidigt ställa höga estetiska krav på ny bebyggelse och stadsrum. Kommunen bör också uppmuntra anläggande av slutna innergårdar och takterrasser, för att ge de boende i centrum tillgång till privata gröna ytor. Dessa områden behöver också offentliga parker och planteringar. Outnyttjade impedimentytor, såsom gräsremsor mellan vägar, bör undvikas. Bilpooler bör användas i större utsträckning än idag.

I stadskvarter är det viktigt att barriärer överbryggas, så att gång- och cykelavstånd hålls korta. Södra Kungsvägen utgör en sådan barriär i både Torsvik och Dalénum, och överdäckningar och viadukter skulle därför vara till stor nytta för områdena.

Ropsten är och kommer förbli en viktig knutpunkt för lidingöborna, men serviceutbudet är idag undermåligt. Därför är det glädjande att Stockholms kommun har föreslagit att området utvecklas i samband med de stora utbyggnadsplanerna för Värtaområdet.

Övriga utvecklingsområden

Andra områden som är lämpliga att förtäta är Näset, Rudboda och Brevik. Här är det önskvärt att ge områdena en mer stadsmässig karaktär, med genomgående, raka gator i stället för återvändsgator, och hus som ligger parallellt med gatan med trappfria offentliga lokaler i bottenvåningen i stället för punkthus och lamellhus med enbart bostäder. Nya kvarter bör byggas så de blir tillgängliga och intressanta för allmänheten, inte bara för de boende.

I villaområdena bör kommunen möjliggöra kommersiell och offentlig verksamhet i byggnader som ligger centralt så länge det inte leder till ökad biltrafik. I de fall förtätning sker med mindre enfamiljs/fåfamiljshus bör town houses/stadsvillor i en urban kontext eftersträvas snarare än utspridda hus längsmed matargator enligt 60-talets SCAFT-principer.

Kollektivtrafik

Genom sammankopplingen med Spårväg City, och utvecklingen av Ropsten och Dalénum, har Lidingöbanan goda förutsättningar att utvecklas till att bli en del av stommen i regionens kollektivtrafik.

Förslaget att leda om Lidingöbanan genom Lidingö Centrum är intressant, men bör ställas mot möjligheten att förlänga tunnelbanan till Torsvik/Lidingö Centrum, samtidigt som Lidingöbanan behåller sin nuvarande sträckning. Detta skulle medföra flera stora fördelar. Tusentals lidingöbor i Torsvik, Herserud och Hersby skulle få gångavstånd till tunnelbana. Torsvik och Lidingö Centrum skulle bli mer attraktiva för kunder från fastlandet och för kontorsarbetsplatser. Vägtrafiken på Lidingöbron, med tillhörande trängsel och växthusgaser, skulle minska. Om en ny tunnelbanebro förses med en gång- och cykelfil, så kan Gamla Lidingöbron användas till dubbelspår för Lidingöbanan. Även spårtrafik på norra Lidingö, i synnerhet till Näset, bör utredas.

Kollektivtrafik med båt från Larsberg eller Dalénum är ett intressant förslag, men den är beroende av anslutning till annan kollektivtrafik. Lidingöbanan ligger alltför långt från stranden för att erbjuda en bekväm omstigning, men problemet är inte olösligt. Ett mer långsiktigt projekt är en bro, tunnel eller tunnelbana mellan Frihamnen och Larsberg.

Lidingös naturområden

YIMBY ser mycket positivt på att alla framtidsbilder bevarar naturområdena vid Grönsta, Elfvik, Långängen och Kottlasjön. Om dessa områden exploaterades med gles villabebyggelse, så skulle Lidingö inte bara förlora naturmark och attraktionskraft, dessutom skulle bilberoende, utsläpp och trafik öka ännu mer med klimat- och hälsoproblem samt ökade kostnader för kommunen som följd. Kommunen bör tillåta ny bebyggelse i naturområdena endast om den blir en tillgång för allmänhetens friluftsliv. En gång- och cykelbro vid Hustegaholm skulle vara till stor nytta för fotgängare, motionslöpare, cyklister, skidåkare och ryttare. Om en ny golfbana skulle anläggas på ön, så är det viktigt att anläggningen får promenad- och cykelvägar för allmänheten, och att inga barriärer skapas. En toppstuga med kafé och utsiktsplats på Ekholmsnäsbacken är ännu ett exempel på bebyggelse som skulle tillföra ett mervärde till öns friluftsområden. Djurskötseln på Elfviks gård har ett stort pedagogiskt värde för öns skolbarn, och bör bevaras av bland annat detta skäl.

Offentliga byggnader

Lidingö kommer behöva allt fler förskolor och skolor. Att bygga skolbyggnader som enplanhus är slöseri med mark. Förskolor kan med fördel planeras i bottenvåningen på flerbostadshus, och grundskolor kan planeras i flera våningar. Planerna på utbyggnad av Rudboda skola är ett positivt exempel på detta. Kommunen bör också undersöka möjligheten att anlägga takterrasser på skolor och andra offentliga byggnader.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Martin Ekdahl (13 Februari 2010 22:39):
Jag gillar förslaget med town-houses. Det är något som vi borde se mer av i Stockholm.
 0
Gustav Svärd (14 Februari 2010 08:04):
Två tummar upp!
 0
Mattias Woldu (15 Februari 2010 12:42):
Bra yttrande och det är nog ändå A som är det mest tätbebyggda alternativet som man kan hoppas från Lidingö kommun, det skulle dock varit smartare om dom valt en ännu högre täthet närmast Ropsten för att kunna ytterligare värna om den stora vilda natur dom har. Man måste komma ifrån att varje individ skall få grönska utanför huset så att man kan behålla en större total grönska samt bättre kvalite på de parker man då har.
 0
Martin Ekdahl (15 Februari 2010 12:47):
Mattias W: Jag är också inne på det spåret. Koncentrera tätheten vid området närmast Lidingöbron. Lämna naturen längre bort från Ropsten någorlunda orörd.
 0
Harald Cavalli-Björkman (15 Februari 2010 13:44):
A kommer möta kompakt motstånd. I trappuppgångar runt om i Torsvik har ett upprop mot A hängt ett tag. Lidingö kommun har dessutom haft ett mål om att hålla befolkningen kring 40 000, vilket är fruktansvärt osolidariskt och något som jag tror kommer minska attraktiviteten på lång sikt.
 0
Dan Edholm (15 Februari 2010 17:22):
Huruvida låg exploatering kommer minska attraktiviteten för Lidingö på sikt kommer handla om rörelser som vi vare sig har kontroll eller översikt över. Om bilen fotfarande är ett attraktivt transportmedel, vardagsmässigt och inom staden, så kristalliseras en exklusivitet i att bo i Lidingö kommun (eller likvärdiga villaområden).

Det finns lite av boendeformen och det lilla som finns betingar därför ett pris som endast kan betalas av några få. Exklusivitetsskälet är skäl nog för att vissa idag vill bo på Östermalm eller "på" Djursholm och är inte att förakta i samhällsplanering. Självklart blir livet inte smidigare, lättare eller ens "bättre" i fråga om "närhet till naturen" eller "lösning av livspussel". Denna fråga är ofta relativt ovidkommande för de som har en fast övertygelse om att villa och bil till jobbet är hela grejen. Det hänger med från uppväxten, ideal att sträva efter. Varför sitter folk i timslånga bilköer trots att det åtminstone går buss?

Om däremot yimby får en chans att styra in uppfattningar och förväntningar på verkligheten och få gehör i debatten kan vi kanske fokusera på reella förbättringar. Lidingöbornas livskvalitet skulle öka om det fanns mer av stad mer nära där de bor, oavsett om de bor i flerfamiljshus eller i villa. Bättre kommunikationer, kortare till service, alltså nyckeln till reell förbättring. Problemet är att folk inte tänker på detta rationella vis.

Tydligast blir det kanske när man pratar om Lidingö som en kommun där de boende har nära till naturen. Vad pratar man då om? Den egna villatomten eller "riktig" "naturlig" natur? Är man ens medveten att villabebyggelsen tar "riktig naturresurs" i anspråk på ett helt annat sätt än stadens bebyggelse?

Räknar man per skattekrona vill man ju från kommunens sida att så många som möjligt ska bo på så liten yta som möjligt (och tjäna så mycket som möjligt). Täthet betyder mycket potential för tillväxt och/eller mycket natur för invånarna, mindre kostnader för infrastruktur (väg, vatten, fjärrvärme, el, bredband, kommunal service), lättare möjligheter att påverka regionala instanser att satsa på god kommunikation (spårbunden trafik) osv osv.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8647 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter