Utskrift från www.yimby.se
....

Rödgrön överenskommelse

 
Idag presenterade de rödgröna en överenskommelse om hur Stockholmspolitiken ska hanteras om det blir maktskifte i höst. Då det handlar om ett valutspel är det naturligtvis svårt att säga något mer konkret om utspelet, så som finansiering, tidsramar osv, men några punkter är intressanta att lyfta fram.

En av de frågor som lyfts fram är bostadsbyggandet, och problemet med de till synes ständigt ökade priserna. De rödgröna vill därför satsa på ett ökat bostadsbyggande, framförallt av hyresrätter. Det här är förstås inget oväntat, i princip alla partier pekar ut det som en viktig punkt. Skillnaden ligger framförallt i synen på fördelningan av hyres- respektive bostadsrätter.

Här verkar det inte finnas någon större skillnad mellan blocken, både de rödgröna och alliansen lovar 15.000 bostäder under kommande mandatperiod, vilket är ungefär samma siffra som ser ut att uppnås under denna mandatperiod.

Det är bra att det sätts höga mål för bostadsbyggande. Frågan är om det räcker. Enligt boverket behöver det i Stockholms län byggas 12.000 bostäder per år. Den medeltakten har vi bara lyckats hålla under 2 år mellan 1998 och 2008. Samtidigt är det föreståeligt att politikerna inte lovar mer, de vet att det är omöjligt med den lagstiftning som idag finns. Så länge inte plan- och bygglagen görs om lär vi fortsätta dras med bostadsbrist.

De rödgröna vill också satsa på en upprustning av det befintliga bostadsbeståndet i miljonprogramsområdena. Det här är förstås välkommet, många av fastigheterna är idag i mycket dåligt skick. Finansieringen lär dock bli en knepig nöt att knäcka.

Vidare pekas det också på att det är viktigt att öka blandningen av upplåtelse- och boendeformer i alla bostadsområden. Att öka blandningen av upplåtelse- och boendeformer är en av grundidéerna i den stad som YIMBY strävar efter, och det är därför mycket välkommet. Tyvärr ser vi dock ordet "bostadsområde" smyga sig in. Vi i YIMBY tycker inte att vi ska fortsätta med modernismens planering med separering av funktioner, något som leder till onödiga transporter, ökad miljöpåverkan, segregation och svårigheter att få vardagen att gå ihop. Vi tycker att vi ska bygga blandstad istället.

Här saknar vi ett tydligt ställningstagande från de rödgröna. Alliansen har uttalat tagit ställning för byggandet av en tätare stad där isolerade områden byggs samman och modernismens ideer om bostadsområden förpassas till historien. Det här är långt ifrån alltid det som sedan faktiskt genomförs i praktiken, men det är i alla fall en vision. Från de rödgröna är det framförallt miljöpartiets ungdomsförbund Grön Ungdom som tydligt sagt sig vilja göra upp med den överspelade modernismen, medan det från övriga rödgröna är mer otydligt hur själva stadsplaneringen ska gå till. Får vi en återgång till punkthus och bostadsområden, eller vill de rödgröna bygga stad? YIMBY efterlyser inte bara en bostadspolitik utan också en stadspolitik.
 
De rödgröna pekar också på ett antal kollektivtrafikssatsningar som man vill göra:

 • Mälarbanan. Utbyggnad till fyra spår mellan Tomteboda och Barkaby med tunnel under Sundbyberg. 

• Tunnelbana Odenplan – Norra station/Karolinska.

• Spårväg Syd. En första etapp mellan Kungens Kurva och Flemingsberg.

• Roslagsbanan. Fortsatt dubbelspårsutbyggnad som kommer att möjliggöra 10-minuterstrafik.

• Nynäsbanan. Fortsatt utbyggnad till dubbelspår.

• Mer cykel och kollektivtrafik. 6,5 miljarder i statsbidrag till kollektivtrafik i hela landet. I en närtidssatsning får Stockholmsregionen dessutom under fyra år 250 miljoner kronor per år som ska användas till bussar, signalprioritering, knutpunkter, depåer, fler cykelbanor mm.

 
Alla de spårutbyggnader som nämns ovan är sådana som YIMBY velat se utbyggnad/komplettering av i bl.a. vårt yttrande till den regionala översiktsplanen för Stockholm och det är välkomna besked. Även den sittande majoriteten har gjort och planerar en del spårsatsningar, och det som framförallt sticker ut är ett tydligt besked om spårväg syd och utbyggnad av tunnelbanan. Tyvärr har vi under innevarande mandatperiod fått höra att tunnelbanan är färdigbyggd, vilket naturligtvis är helt orealistiskt. Ett besked om att sätta igång med spårväg syd är bara att applådera. Vi hade förstås gärna sett fler satsningar på tunnelbanan, liksom besked om blåbusslinje 4 som behöver konverteras till spårväg.

De rödgröna passar också på att lämna besked om förbifarten, en knäckfråga för det rödgröna samarbetet, där socialdemokraterna stöder det, medan vänsterpartiet och miljöpartiet är mot. Beskedet är att det inte blir något gemensam samsyn i förbifartsfrågan utan att det istället blir en folkomröstning om den 2012. I omröstningen ska två alternativ ställas mot varandra: 

"Ett förslag om att bygga ut kollektivtrafiken med nya spår, tunnelbana och stationer samt det andra förslaget om att bygga en ny nord-sydlig motorvägförbindelse i Stockholms län, kallad Förbifart Stockholm."


Beslutet om folkomröstning kan å ena sidan kritiseras då det gör det svårt för väljarna att rösta utifrån sin egen övertygelse i förbifartsfrågan. Å andra sidan är det positivt då det inte längre blir frågan om ett ja eller nej till förbifarten, utan att det istället blir två tydliga alternativ som ställs mot varandra.

Frågan om förbifarten är komplex. YIMBY har inte tagit ställning i förbifartsfrågan som sådan, men vi har uttryckt tveksamhet inför den nu föreslagna lösningen. Den trafiktekniska nyttan har inte redovisats ordentligt och många frågetecken kvarstår. Tydliga besked saknas om exakt hur förbifarten ska kunna avlasta Essingeleden (framtagna trafikrapporter pekar tyvärr på motsatsen med ökad köbildning och mer trafik in mot centrala Stockholm). Risken för stadsutglesning har inte heller adresserats. Det är här viktigt att poängtera att YIMBY:s tveksamhet inför den föreslagna sträckningen är baserad på just faktagrundade faktorer. Så stora satsningar som förbifarten måste fungera, precis på samma sätt som t.ex. nya tunnelbanesträckningar måste kunna motiveras. Essingeledens trafiksituation är problematisk och störningskänsligheten allvarlig. En lösning som riskerar att ytterligare förvärra situationen är oacceptabel. Här är tyvärr debatten ytterst låst och både ja- och nejsidan tenderar att prata förbi varandra.

Vad tycker du om de rödgrönas överenskommelse? Vad tycker du om förbifarten? Kommentera gärna!
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Johan Eriksson (21 April 2010 03:39):
Alltså inte ett enda parti för spv på 4an och de flesta spårsatsningar är gammal skåpmat = nytt lågvattenmärke inom Sthlmspolitiken och jag ser inte längre poängen med de partiutfrågningar jag hade tänkt att göra när allt redan är bestämmt i stora paket, gör ni?
 0
Johnny (21 April 2010 09:02):
Förbifarten är finansierad med ett flertal olika aktörer. Om man i en folkomröstning ska välja mellan denna och ett kommunaltrrafiksalternativ så låter det som att pengarna finns tillgängliga i en pott. Finansiärerna till förbifarten måste naturligtvis få en chans att överväga vad alternativet är, och i dagsläget är detta allt annat än tydligt, så jag håller inte med dig om att det åtminstone i dagsläget är två tydliga alternativ. Enligt TV intervju igår säger man "motsvarande pengar ska satsas på kommunaltrafik" - som om finansieringen för detta sker per automatik. Sedan är det lite som att blanda äpplen och päron. Utbyggnad av spårväg tar ju inte bort genomfarten av godstrafik till Norrland. Som jag ser det behövs båda alternativen.
 0
Alf . (21 April 2010 09:21):
Om båda alternativen är färdiga och förbereda och kan starta en månad efter folkomröstningen så är det klart att det ska folkomröstas.

Men i denna världen så kommer folkomröstningen att försena bygget (hur många år?) och om det blir nej till förbifarten och de hittar på något som ändå inte skulle ha byggts måste nya detaljplaner antas, sedan utredningar och ännu mera detaljplaner och överklagande, och nytt val.

Håller med om att båda alternativen behövs.
 0
sjult (21 April 2010 09:34):
Blå t-bana kungsträdgården nacka? den skulle ju avlasta hela stadsgården. dessutom skonar den tunnelbanans getingmidja slussen - tcentalen. obegripligt att den inte finns med i några förslag.
 0
sjult (21 April 2010 09:35):
Blå t-bana kungsträdgården nacka. den skulle avlasta hela stadsgården. dessutom skonar den tunnelbanans getingmidja slussen - tcentalen från mer belastning. obegripligt att den inte finns med i några förslag från politikerna.
 0
Jakop Dalunde (21 April 2010 09:52):
Något som inte riktigt framkommit är att de kollektivtrafiksatsningar vi har presenterat nu kommer genomföras oavsett hur det blir med Förbifarten. När det sägs att vi kan satsa på både på kollektivtrafik och förbifart, så menas det då att bygga förbifarten och 10 miljarder mindre kollektivtrafik än vad vi nu fastslagit.

Så den som vill ha "både och" kan rösta på förbifartsalternativet i folkomröstningen. Om folkomröstningen däremot förespråkar kollektivtrafikalternativet, så innebär det en ytterligare satsning på 28 miljarder till, utöver de 10 miljarder som presenterades igår.

Vad dessa 28 miljarder ska satsas på ska utredas vid en rödgrön valvinst, och där får ni gärna komma med inspel. Som till exempel att konvertera fyrans buss till spårväg.
 0
Johnny (21 April 2010 10:01):
Och på vilket sätt ska man få fram de 28 miljarderna extra?
 0
E K (21 April 2010 10:39):
Jag måste säga att det vore olyckligt om de enda alternativen i folkomröstningen blev "förbifart" och "ingen ny vägförbindelse öht". Isåfall tigger man om att onödigt många röster hamnar på en onödigt dålig vägförbindelse. Med dessa två alternativ i omröstningen är det i dagsläget mycket sannolikt att förbifarten skulle få flest röster.

Det finns ju andra tänkbara vägförbindelser över mälarsnittet som skulle vara billigare och ha stora fördelar gentemot förbifarten, t.ex. Ulvsundadiagonalen eller mer småskaliga lösningar: kanske en bro Hägersten-Bromma eller två nya broar Gröndal-Stora Essingen-Alvik. Här skulle man kunna kombinera väg+spårväg eller väg+tunnelbana.

Två möjligheter som jag tycker att de rödgröna starkt bör överväga innan en folkomröstning:
- Redovisa möjligheten att alternativet 'ingen förbifart' även kan innehålla en ny men småskalig vägförbindelse över mälarsnittet.
- Inför ett tredje alternativ i folkomröstningen: småskalig
vägförbindelse över mälarsnittet, resten av pengarna till kollektivtrafik.
 0
Jakop Dalunde (21 April 2010 10:41):
Johnny:

Det är inga "extra" pengar, utan samma 28 miljarder som redan är beslutade och budgeterade för Förbifarten. De pengarna som egentligen är "extra" är de 10 miljarder som vi redan nu beslutat om att tillså, oavsett vad folkomröstningen blir.

Från pressmeddelandet:

"Vi är överens om att avsätta pengar till ett stort antal nya järnvägs- och kollektivtrafikprojekt i Stockholms län om vi vinner valet. Sammantaget satsar vi tio miljarder kronor mer än regeringen på infrastruktur i länet mellan 2011 och 2021. Merparten ska finansieras gemensamt mellan staten och landstinget och en mindre del genom trängselavgifter på Essingeleden som införs senast i slutet av 2011."
 0
Harald Cavalli-Björkman (21 April 2010 11:07):
Vad skulle konsekvensen vara av att inte alls försöka styra vilka upplåtelseformer som byggs samtidigt som man avskaffar hyresregleringarna och reformerar plan- och bygglagarna? Jag har svårt att se att det skulle byggas mindre. Segregering och korruption är redan norm på den svarta marknaden.

Ja, tanken är "radikal" och kommer aldrig bli verklighet. Samtidigt skulle den utgöra en ordentlig brytning med modernismen.
 0
Patric Nilsson (21 April 2010 12:07):
Jag är i första hand för en tvärförbindelse där förbifarten är planerad, men skulle mycket hellre se att det byggs en snabbspårväg/pendel/tunnelbane- förbindelse där än en motorväg.

Men det tycks inte finnas som alternativ hos de rödgröna, ej heller hos alliansen. Så om det blir en folkomröstning kommer jag nog tyvärr att se mig tvungen att rösta på motorvägen, för där kan man ju få till tvärkollektivlinjer med buss åtminstone.

Spårväg syd är imho betydligt viktigare än många av de andra spårsatsningarna i de rödgrönas program, och att bara bygga en etapp under mandatperioden är ynkligt.

Sen är ju deras stadsbyggnadsprogram obefintligt, vill vi verkligen ha ödsliga bostadsområden utkastade på åkrar omgivna av motorvägar? För det är ju så det ser ut idag.
 0
Patric Nilsson (21 April 2010 12:16):
Harald Cavalli-Björkman: "Vad skulle konsekvensen vara av att inte alls försöka styra vilka upplåtelseformer som byggs samtidigt som man avskaffar hyresregleringarna och reformerar plan- och bygglagarna?"

Det skulle leda till att det inte byggdes några hyresrätter överhuvudtaget. Större delen av Stockholms län skulle bli ett ghetto för enbart de med stora ekonomiska resurser. Hyrespriserna även i Botkyrka och Tensta skulle stiga så mycket att flera av de mindre bemedlade familjerna inte kan bo kvar.

Endast en frisk bostadsmarknad kan avregleras utan stora sociala konsekvenser. Om vi hade ett mindre överskott av alla bostadsformer och en obefintlig bostadskö, så skulle jag vara för en avreglering, då kan konkurrens vara bra, men som det ser ut idag försvåras en hälsosam marknad av bristen på i princip allt.
 0
Martin Ekdahl (21 April 2010 12:54):
Jag är försiktigt positiv till förbifarten. Men det är fortfarande så många frågetecken kvar att räta ut att jag inte velat ta ställning i frågan än.
 0
Michael (21 April 2010 13:02):
Med tanke på den kontrovers som varit kring Spårväg City så undrar jag vad det beror på att inte detta projekt finns med i de rödgrönas plan. Tänker de stoppa projektet om de får chansen? Någon som är insatt i detta?
 0
Henrik Åsman (21 April 2010 13:31):
Vad jag förstår är Spårväg City finansierat av SL. Det kan vara anledningen till att den inte finns med i riksdagspartiernas uppgörelse (eller så är det bara önsketänkande).
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (21 April 2010 14:25):
Dags för YIMBY att skriva ihop ett paket frågor till kommunpartierna?
 0
Jan Wiklund (21 April 2010 14:35):
Såvitt jag förstår ingår det i överenskommelsen att ett kollektivtrafikalternativ ska tas fram innan det blir folkomröstning. Vi får väl arbeta på av bara fan för att det ska bli så bra som möjligt.

Personligen skulle jag vilja slå ett stort slag för pre-metro-alternativet, dvs snabbare än spårväg, men lättare än t-bana. För 28 miljarder skulle man (enligt prislistan 150 milj/km) få nästan 200 km. En bit av detta kan gott läggas i ungefär förbifartens sträckning, det blir mycket över ändå.

Jag håller med om att bristen på stadspolitik är den riktigt stora svagheten i överenskommelsen. Däremot är jag mer skeptisk till om Alliansen är bättre.

Om de vore det borde vi ha sett någon ordentlig konflikt i frågan. Har vi det? Kännetecknas inte politiken av en förödande enighet tvärs över partigränserna - ja till försiktiga utvidgningar av innerstan "i attraktiva lägen", nej till att förändra det som nu är förort till stad?
 0
Johnny (21 April 2010 14:57):
Jakob Dalunde:

Är inte de nuvaran 28 miljarderna finansierade från ett flertal olika håll och kranskommuner? Kan man automatiskt räkna med att dessa kommuner vill finansiera en spårvagn in innerstan som inte berör deras kommun? Läs mitt första inlägg så förstår du vad jag menar
 0
Andreas Ericson (21 April 2010 15:11):
Johnny,

Av de 28 miljarderna kommer enligt den tidigare överenskommelsen 22 från trängselskatten, en statlig skatt. Summan utgår från en kalkyl som summerar allt överskott från trängselkatten till och med 2047. Då har man också räknat med att

- trängselskatt på Essingeleden från och med 2020 (då förbifarten ska vara färdigbyggd)
- trängselskatten indexuppräknas från och med 2012
- trafiken i innerstaden ökar med 2% per år

Så dessa 28 miljarder består alltså av statligt kontrollerade pengar. Dock blir ju kalkylen från trängselskatten en annan om inte förbifarten byggs.
 0
Andreas Ericson (21 April 2010 15:13):
Glömde:

Av resterande sex miljarder kommer fem från det "vanliga" statliga väganslaget.
 0
Albin Törnberg (21 April 2010 16:08):
Mycket bra med en folkomröstning!

Jag hoppas på kollektivtrafikpaketet, och att detta ska innehålla:

Blå linje till nacka
Konvertering av 4:an (och eventuellt en till stombusslinje) till spårvagn
Förlängning av linje 19 till Älvsjö
och, som Jan säger, en massa premetro.
 0
Paul (21 April 2010 16:46):
YIMBY borde tydligt ta ställning mot Förbifart Stockholm. Varför? Jo, därför att den leder till mer urban sprawl. Föreslå istället satsningar på effektiv och snabb kollektivtrafik.
 0
Zeth L (21 April 2010 16:59):
En folkomröstning är enligt mig fel väg att gå, eftersom det endast blir möjligt att rösta på två givna förslag och inte andra förslag som fler mindre vägar kombinerat med utbyggd kollektivtrafik.

Det är även konstigt att staten ska gå in och bestämma över Stockholms kollektivtrafik, men det beror kanske på att pengarna från trängselskatten går dit. Någon som vet?

Diskussion i DN om huruvida staten ska stifta lagar som bara gäller Stockholm:


http:​/​/​www.​dn.​se/​sthlm/​sahlin-​folkomrostningen-​forenli.​.​
http:​/​/​www.​dn.​se/​sthlm/​tvanget-​kan-​strida-​mot-​grundlag.​.​
 0
E.Nilsson (21 April 2010 18:26):
Politiker ger alltid bara "ett vägval, aldrig hör man politiker ge varandra "kredit" för flera alternativ.Bygg spår så mycket ekonomin förmår, bygg förbifart så långt den kan finanseras. Ska det vara så svårt. Infrastruktur är inte politik. Inse det Ni politiker, utan det är logistik.
Detta har inget med "röd-grön eller alliansalternativ att göra". Blir det ingen nytta av förbifarten eftersom scenariot "alla miljöbovar(bilar) ska bort, ja anlägg då spår på den fina banvallen som kommer att gå i tunnel mellan Kungens Kurva och Ekerö. Tyvärr är det för många låsningar i "vi och dom". Folkomröstning, ja men då har redan folkvalda tappat sitt fokus, vi har valt dem för att de ska klara av att fatta beslut.
TACKA VET JAG VISIONEN SOM KINA HAR:
China hopes to complete this massive infrastructure project within 10 years, which will include three major rail lines running at speeds of 320 km/hour. The first will go from King’s Cross Station in London all the way to Beijing (8,100 km as the crow flies) and will take approximately two days. This line will also then extend down to Singapore. A second HSR line will connect into Vietnam, Thailand, Burma and Malaysia. The last line to be built will connect Germany to Russia, cross Siberia and then back into China. The exact routes have yet to be determined.
 0
Leo E (21 April 2010 20:02):
Instämmer med E K, Zeth Lönnroth mfl.

Även om förbifarten i nuvarande form är galenskap så behövs det ändå nya vägforbindelser.

Om man nu ska avlasta Essingeleden så är väl Diagonal Ulvsunda och Österleden betydligt bättre alternativ? Sen finns det ett antal miljarder kvar till kollektivtrafik också.
 0
Johan (21 April 2010 20:11):
Om Yimby vore ett parti skulle jag rösta på er. Ni är de enda som har någon form av genomtänkt analys av Stockholm behov av byggande och kollektivtrafik.
 0
Kristoffer Berg (21 April 2010 21:50):
Ja! Jag gillar dessa förslag:

"Blå linje till nacka
Konvertering av 4:an (och eventuellt en till stombusslinje) till spårvagn
Förlängning av linje 19 till Älvsjö"

Jag hade inte ens tänkt på att Hagsätralinjen har så kort bit kvar till att länkas ihop med Älvsjö. Varför har inte detta gjorts för länge sedan? Fruängenlinjen borde också gå dit...!

Och blå linje till Nacka: ett måste för att avlasta gröna linjen. Slussen är ju redan idag proppfull.
 0
Andreas Ericson (21 April 2010 22:29):
En sak behöver korrigeras i texten ovan: De 12000 årliga bostäder som Boverket talar om avser Stockholms län. De olika partiernas mål för bostadsbyggandet avser Stockholm stad, där färre än hälften av länsinvånarna bor.
 0
Anders Gardebring (21 April 2010 22:35):
Andreas:
Det har du förstås helt rätt i! Artikeln är nu justerad.
 0
Staffan Söderhäll (21 April 2010 23:17):
Vad kan man räkna med för kapacitet för en premetro?
 0
Harald Cavalli-Björkman (21 April 2010 23:17):
Patric Nilsson:
Stockholms innerstad är redan ett reservat för rika + de låginkomsttagare som inte dött av innan de fått en av de få återstående hyresrätterna. Detta MED en hyresreglering.

Utan att vara särskilt insatt i problematiken kring förbifarten så är min instinktiva reaktion att jag föredrar att leda bort tung transporters genomfart genom Stockholm före kollektivtrafik-resenärer. Om det nu är detta vi måste välja mellan. Tolkar jag det rätt?
 0
Karl (22 April 2010 01:03):
Förbifartens primära syfte är INTE att leda bort tung trafik från staden. Det är tveksamt hur mycket sådan nord-sydlig genomfartstrafik det överhuvudtaget finns.

Vad Förbifarten syftar till är att möjliggöra ny, gles och bilberoende, exploatering. Byggs den kommer trafiken på Essingeleden öka, inte minska. Om det blir en folkomröstning, och detta presenteras på ett ärligt sätt i debatten, så tror jag att kollektivtrafikalternativet kommer att vinna stort.
 0
Mikael From (22 April 2010 09:22):
Patric Nilsson ang slopande av hyresreglering:
"Det skulle leda till att det inte byggdes några hyresrätter överhuvudtaget. Större delen av Stockholms län skulle bli ett ghetto för enbart de med stora ekonomiska resurser. Hyrespriserna även i Botkyrka och Tensta skulle stiga så mycket att flera av de mindre bemedlade familjerna inte kan bo kvar.

Endast en frisk bostadsmarknad kan avregleras utan stora sociala konsekvenser. Om vi hade ett mindre överskott av alla bostadsformer och en obefintlig bostadskö, så skulle jag vara för en avreglering, då kan konkurrens vara bra, men som det ser ut idag försvåras en hälsosam marknad av bristen på i princip allt."

Så du menar att om byggherrar skulle bygga färre lägenheter om de skulle få bättre betalt för dem? Det känns inte logiskt och stämmer självklart inte. Att hyresregleringen skulle leda till högre hyror i förorten är också helt befängt. Likväl som bruksvärdessystemet håller ned hyrorna för de priviligerade i innerstan så håller de upp hyrorna för de underpriviligerade i ytterstan.

Däremot har du rätt i att systemet måste liberaliseras på samtliga områden innan ett avskaffande av bruksvärdessystemet skulle bli effektivt. T ex plan- o bygglagen, överklagandemöjlighter, minioriteters möjlighet att hindra osv.
 0
Patric Nilsson (22 April 2010 12:55):
Harald och Mikael. Visst byggherrarna eller bostadsföretagen som beställt hyreslägenheter skulle få bättre betalt, men högre hyror innebär också att färre har råd med dem, så i realiteten så skulle byggandet snabbt minska. Detta innebär inte att behovet är tillfredsställt, vilket kommer att synas i efterfrågan på lägenheter med lägre hyror.

Trycket på bostadsmarknaden i Stockholm är idag så stort att en hyresavreglering skulle innebära höjda hyror även i majoriteten av alla förorter.

Att Stockholms innerstad har blivit ett reservat för rika idag beror snarare på tillgången på bostäder i det mest populära området i Stockholms län att bo i, inte på hyresregleringen. Jag vet att många högerut vill koppla ihop hyresreglering med brist på bostäder imho hänger de inte ihop.

Det är populärt med att avreglera idag att konkurrensutsätta verksamhetr och områden, men som vi nyligen sett kan ohejdad avreglering och konkurrenutsättning ofta leda till katastrof och personliga tragedier. Vi har haft bankkris, en elmarknad som inte fungerar, vanvård av äldre, slöseri med kommunala resurser, en post som ständigt skär ned på servicen, en järnväg som inte fungerar vid snö och kyla osv. osv.
 0
Andreas Ericson (22 April 2010 13:01):
Patric Nilsson:

Du verkar inte ha särskilt hög tilltro till marknadsekonomin. Dock är teorin om tillgång, efterfrågan och pris ganska etablerad när de gäller de flesta marknader, och systemet praktiseras också i verkligheten sedan ganska många hundra år. Tror du verkligen att bostadsmarknaden skulle vara så avvikande?
 0
Andreas Ericson (22 April 2010 13:06):
Angående de rödgrönas förslag förresten:

Deras extra kollektivtrafiksatsning bygger precis som alla andra satsningar på en rejälv dos regional medfinansiering. Det är inte så att SLL badar i pengar, så de extra resurser måste antingen komma från neddragningar i annan landstingsverksamhet (=sjukvården) eller i form av höjd landstingsskatt. Den sidan av saken hör ju också till diskussionen.
 0
Andreas Ericson (22 April 2010 13:10):
Jakop Dalunde:

Står de rödgröna bakom resten av den så kallade Stockholmsöverenskommelsen, om förbifarten är borträknad?

(Det vill säga Stockholmsdelen av den nationella plan som regeringen fattade beslut om 29 mars i år.)
 0
Patric Nilsson (22 April 2010 13:37):
Andreas Ericson:

Bara för att jag är för marknadsekonomi är jag inte blind för de problem som den kan ställa till med. Det finns vissa områden där den är kontraproduktiv om den inte regleras. Även områden där den bevisligen inte funkar alls.

Specifikt områden där den som bör gynnas är mottagaren av den service som bjuds, inte aktieägaren. Inom äldreomsorgen är det meningen att det är de äldre som skall njuta frukten av en framgångsrik verksamhet.

Men utsatt för marknadsekonomin så är det de som drabbas främst, pga att ett företags främsta uppgift är att maximera vinsten för dess aktieägare, och i en personal intensiv bransch innebär det, nedskärning av personal alternativt sänkta löner.

För att få en fungerande marknadsekonomi i äldreomsorgen bör kunderna också vara aktieägarna, dvs använda större delen av vinstudelningen till att förbättra servicen till sig själva. Men så är det inte, eller hur.

Jag kan fortsätta med elmarknaden, både här och i Kalifornien, båda bra exempel på marknadsekonomi som inte är produktiv för samhället.

Marknadsekonomi är utmärkt där kortsiktighet och vinstmaximering inte påverkar grundläggande service som behövs för att ett välbalanserat samhälle skall fungera. Grundläggande infrastruktur, social service, samhällsskydd och delvis bostadsbyggande är områden där åtminstone en stark reglering behövs, ibland kanske de bör vara statliga eller kommunala monopol.
 0
Linda (22 April 2010 13:41):
För min del känns det oerhört oroande att oppositionen lämnar ifrån sig ansvaret att fatta beslut kring förbifarten. Folkomröstningsinstrumentet är något som har missbrukats mycket i Sverige genom åren, och det är den som formulerar frågan som styr svaren. Folkomröstningar ska enbart genomföras för enkla och okomplicerade frågor, där två tydliga alternativ kan ställas mot varann. Så är inte fallet här. Jag tror att en majoritet av stockholmarna vill se både en utbyggnad av vägar och kollektivtrafik, inte antingen eller. Det här kommer förmodligen ytterligare fördjupa klyftan mellan stad och land, nu när stockholmarna har blivit svikna ytterligare en gång. Ett riktigt politiskt självmål alltså!
 0
Daniel (22 April 2010 16:02):
Folkomröstningsförslaget är bra.

Om trängselskatten så drev borgarna kravet på folkomröstning, utan en debatt om att dom inte ville ta ansvar.

Sedan så sa ju dom rödgröna att dom skulle följa Stockholm kommun och deras röst, medan Alliansen sa att dom skulle följa tätortens röst. Nu följde Alliansen inte det dom utlovade men inte har det blivit lite stor debatt om detta.

Låt dom två förslagen ligga ute så får folk ta ställning. Det är ju bra med rösträtt i en demokrati.
Dessutom så kanske det kommer ett tredje alternativ med både och. 28 miljarder är alldeles för mycket för att lägga på en enskild väg.
 0
Linda (22 April 2010 16:16):
Daniel: I Sverige har vi en representativ demokrati, där vi väljer politiker som kan sätta sig i detaljerna i varje fråga. Att ha ett tredje alternativ som du nämner är oftast mer förvirrande. Notera kärnkraftsomröstningen 1980, där förvirringen fortfarande är stor över vad man kom överens om. Notera slutligen att folkomröstningar är förbjudna enligt lag i Tyskland, då det instrumentet missbrukades under Hitlers tid. Folkomröstningar är alltså inte alltid mer demokratiskt. Sammanfattat anser jag att det är ett politiskt misslyckande av rang att skjuta denna fråga till en folkomröstning.
 0
Andreas (22 April 2010 18:10):
Till Patrik Nilsson:

Vill bara påpeka att ditt resonemang om hur företag fungerar inte når riktigt ända fram. Ditt antagande att de flesta bolag drivs för att generera vinst till ägarna får väl anses korrekt, däremot är det nog få företag som har som idé att leverera så dålig service som möjligt till sina kunder.

Kan man däremot leverera en tjänst med samma kvalitet men mycket billigare så har man plötsligt en riktigt bra affärsplan. För samtliga bolag som konkurrerar med kommunal verksamhet är ju det relativt enkelt då kommunala verksamheter främst verkar drivas för att mörka en del av arbetslösheten.

På tal om avregleringen så är det ju märkligt att det ska vara omöjligt att bygga hyreshus till en sådan kostnad att folk har råd att bo där. Vilket ju måste vara den enda logiska slutsatsen eftersom det inte byggs några hus trots att efterfrågan hela tiden ökar. Verkar ju som att det finns strukturella fel inom hela branschen och hyresregleringen är nog det största.

Slutlig uppmaning till Patrik: Att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större.
 0
Harald Cavalli-Björkman (22 April 2010 18:41):
Det jag ville efterlysa var konkreta lösningar på bostadsbristen och den försvinnande boformen hyresrätt. En generell debatt om marknad mot offentlig kontroll bör nog inte hållas här.

Stopplagar och grandiosa mål för bostadsbyggande verkar iaf inte ha lett någonstans alls. Bostadsköerna mäts i tiotals år och 4 av 10 kontrakt är svarta. Skulle man kunna pröva ett geografiskt avgränsat slopande av hyresregleringen, kanske utanför innerstaden? Som Andreas säger är det lustigt att vi på samma gång har enorm efterfrågan men knappt något utbud.

Karl: Vad du påstår implicerar att borgerligheten på samma gång förespråkar tät stad och jobbar för utglesning. Finns det fog för att tro att högern inte på allvar vill bygga den blandstad de hävdar att de vill? Utgör vänster ett rimligare alternativ som Yimby-väljare?

Ang folkomröstning: Varför inte driva det hela som en valfråga i landstinget istället och respektera utslaget där? Brist på självförtroende?
 0
Zeth L (22 April 2010 19:18):
Siffran 4 av 10 gällde bara de som blev kontrollerade. Det är alltså inte alls en siffra som gäller alla hyreskontrakt. Fler markanvisningar efterfrågas iaf av SKB.
 0
Jan Wiklund (22 April 2010 19:58):
Även om fri hyresmarknad rent teoretiskt skulle vara att föredra skulle ett införande av den idag skapa en massa problem.

1. Man har under lång tid skapat ett bostadsbestånd som inte motsvarar efterfrågan, med för få bostäder i centrum och för många i periferin. Detta driver upp marknadspriserna i centrum på ett extremt sätt. I teorin skulle de höga priserna locka till ett större utbud - men marken i centrum är begränsad och kan bara nyskapas på politisk väg, genom stadsplanering. Det skulle man kunna göra även utan marknadshyror, men det görs inte. Så varför skulle det göras med marknadshyror?

2. Perifert liggande bostäder subventioneras via skatten, eftersom vi betalar deras mycket stora behov av infrastruktur över skatten. Marknadshyror skulle därför, tillsammans med det som står under 1, resultera i det perversa resultatet att den som bor totalekonomiskt sparsamt, i centrum, får betala mycket mer än de som bor totalekonomiskt slösaktigt, i periferin. Resultatet av detta skulle bli större efterfrågan på ekonomiskt slösaktiga lägen än ekonomiskt sparsamma. Det är ekonomiskt vansinne.

Rent teoretiskt kan man lösa problemet under 2 genom att avskaffa all subventionering av infrastruktur och låta folk betala vad det kostar. Men hur ska det gå till? Och vore det ens särskilt juste? De som bor ekonomiskt slösaktigt i periferin har inte bosatt sig där frivilligt, de bor där för att en ohelig allians av politiker, stadsplanerare, markspekulanter och byggbolag har placerat dem där. Varför ska de betala för det?

Jag tror det vore bäst att behålla vår knöggliga hyresreglering tills vi har nått någotsånär balans mellan tillgång och efterfrågan på politisk väg. Annars vore det som att släppa matpriserna fria under missväxt.

Bör man släppa dem fria sen? Möjligt, men bara under ett villkor. För hundra år sen upptäckte man i hela Europa att fria hyror ledde till att det blev lönsammare att höja hyran än att bygga nytt, eftersom det råder viss grad av monopol inom fastighetsmarknaden. Alltså skapade man kommunala bostadsbolag som fick order att bygga så mycket som möjligt även utan att det lönade sig. Bara på så sätt kunde man hålla utbudet uppe och i takt med efterfrågan. Tyvärr har de kommunala bostadsbolagen inte längre detta uppdrag. Det borde de få tillbaka.

Alternativt att nybyggande subventioneras på annat sätt. Eller varför inte både och?
 0
Karl (22 April 2010 20:17):
Harald: Jag tror att högern har målat in sig i ett hörn när det gäller Förbifarten. Deras sympatisörer - i hög grad bilburna gissar jag - skulle se det som ett svek om man tog avstånd från Förbifarten nu. Och då är man på vanligt vis opportun och väljer att stödja FS trots att man vet att den står i konflikt med målet att bygga tätt.

Vad gäller höger-vänster frågan så vet jag ärligt talat inte. Intrycket jag har fått är att de stora partierna, främst M och S, i hög grad sitter fast i ett modernistiskt planeringsparadigm medan de mindre partierna är mer öppna för förändring. Men jag vet inte i hur hög grad det stämmer. Personligen kommer jag antagligen lägga min röst på Miljöpartiet...fast förvisso inte bara p.g.a. stadsplaneringsfrågor.
 0
Harald Cavalli-Björkman (22 April 2010 21:10):
Jag tycker att bostadsproblematiken är det huvudsakliga problemet i dagens Stockholm. Är rädd för att om den inte löses snart så kommer staden börja förlora i attraktivitet och förpassas till den europeiska gärsgårdsliga vi äntligen börjat ta oss ur. Därför tillåter jag mig att breda ut mig en smula :)

Jan:
1. Om problemet är att det byggs för få hyresrätter i relativa tal och att för många hyresvärdar är villiga att sälja till ombildning borde man nog göra det attraktivare att vara hyresvärd. Det existerar inga pristak för bostadsrätter, vilket är det enda lagliga sätt som byggare och ägare kan kapitalisera på den uppdämda efterfrågan på bostäder i staden. Det är alltså direkt dumt att fylla sina hus med hyresrätter under dagens förutsättningar. Utan ekonomi spelar det ingen roll hur mycket mark politikerna än ordnar, alla som bygger kommer slingra sig så gott det går från att bygga hyresrätter.

2. Alla som bor i Stockholm och betalar skatt subventionerar idag hyran för innerstadsbor som hyr av allmännyttan. Jag tror i folk i grunden är mer villiga att finansiera kommunens infrastruktur än detta. Sedan håller jag inte med om att människor i Sverige tvingas bosätta sig någonstans, det är ett högst medvetet val.

Personligen vill jag se mindre av politiskt styrd stadsutveckling. Det är i mina ögon den järnhårda kontrollen och uppifrånperspektivet som lett oss in i den situation som vi lever i idag. Får exempelvis lite dåliga vibbar av Wolodarskis detaljsstyrning. Är det någon annan som tror att decentraliserad planering, både vad gäller byggande och utformning, och mindre politik kan vara en väg framåt?
 0
Andreas (22 April 2010 21:36):
Harald: Finns det egentligen någon anledning att centraliserad planering skulle ha några fördelar överhuvudtaget?

Vet inte hur stadsbyggnadskontoret såg ut när gamla stan växte fram men de lyckades ju iaf skaffa en struktur som fortfarande är uppskattade flera hundra år senare. Hur fungerade det när exempelvis östermalm växte fram? Jämför man med funkisområden och senare miljonprogram så är det ingen vild gissning att sist in först ut kommer gälla även här i framtiden.

Känslan är att planeringen blivit mer och mer centraliserad och resultatet bara blivit sämre och sämre.
 0
Andreas (22 April 2010 22:43):
Apropå Urban sprawl om förbifarten byggs...

Ett vanligt framkastat argument mot förbifarten är skällsordet urban sprawl. Stod och smakade på det hemska ordet medan jag borstade tänderna. Vad innebär det egentligen att vara emot det, är alla motorvägar per definition dåliga då de möjliggör för folk att färdas snabbt över längre distanser till ex. jobb? Innebär det isåfall också att kollektivtrafik som främst buss och pendeltåg också är dåligt då även det främjar sprawlen?

Kanske det är så att förbifarten är ett måste om stan öht ska växa med 200.000 invånare utan allt för stora effektivitetsförluster. 200.000 pers x 100.000kr i skatteintäkt per år och förbifarten kanske inte är så himlans dyr trots allt? Är ju lätt att glömma bort i kalkylen att lantisarna slutar vara tärande och börjar bli närande när de flyttar till stan :D
 0
Dan Edholm (23 April 2010 03:05):
Ledsen att säga det Anders men denna artikel var lite av ett lågvattenmärke. Miljöpartiet utmålas som att de har vettiga planer för Stockholm, samtidigt som vi alla vet att de hellre skyddar ett centralt grässtrå i en mototvägsrefug än en ekskog i Mörby.

Att diskutera den rödgröna sidans "val" av folkomröstning kring "förbifart Stockholm" blir lite som när Kiruna-vänstern ska diskutera Stalin. Koalitionen tilltvingar detta medel och den som tycker det är bra är givetvis en idiot som inte förstår vad folkomröstningar syftar till...Att besvara frågor som är så stora och viktiga att de kräver ett annat mandat än den för tillfället politiska majoriteten. I förlängningen av denna idioti har vi folkomröstningar om viadukters lägen i Vingåker, och om vilken kirurgisk procedur som ska användas vid bråck-operationer. Folket är experterna, politikerna ska bara håva in pengarna för att synas i media.
 0
Jan Wiklund (23 April 2010 11:06):
Andreas: "Urban sprawl" är motsatsen till det som Yimby står för - tät stad.

Poängen med städer är korta avstånd till allt. "Urban sprawl" innebär att denna fördel försvinner, det blir långt till allt, och folk blir tvungna att köra bil vare sig dom vill eller inte. Det tycker vi är en nackdel.

Dessutom är det dyrt. Infrastruktur kostar, och det behövs mer infrastruktur i en utspridd stad än i en tät.

Harald: Problemet är inte i första hand att det byggs för få hyresrätter utan att det finns för få bostäder över huvud taget, och att det som finns ligger i oattraktiva lägen. Och det kommer man inte åt genom marknadshyror.

Dessutom har du fel om du tror att skattebetalarna subventionerar hyrorna i innerstan. Kostnaden för att tillhandahålla en lägenhet i innerstan är låg, även om det går att ta ut ett högt pris för den. Det är inte konstigare än att det går att sälja bröd dyrt om det är missväxt. Sånt kallas monopol och behandlas t.o.m. i nybörjarböckerna i ekonomi.

I fallet innerstad/förort har tillgången på innerstad hållits nere med konstlade medel sen 30-talet. Istället har det producerats förort trots att folk inte har velat ha sånt. Det är därför marknadspriset är högt i centrum och lägre i förorten, inte för att det skulle vara dyrare att tillhandahålla innerstadslägenheter.
 0
Harald Cavalli-Björkman (23 April 2010 13:51):
Jag håller verkligen med dig om att det finns för få bostäder över huvud taget. Skillnaden är att tillgången på bostadsrätter ransoneras genom pris, vi har inga köer till att köpa. Ja det byggs för lite generellt, men med hyresreglering kommer bostadsrätter i all framtida byggnation utgöra en oproportionerligt stor andel och utbudet av hyresrätter kommer fortsätta vara orimligt litet i förhållande till efterfrågan. Samtidigt, som någon påpekade ovan, hålls hyrorna i mindre attraktiva områden artificiellt högt. Till dessa platser hade unga kunnat flytta och skapa nya Williamsburgs och Shoreditches.

Subventionen består i, förutom att man driver bolag med skattemedel, att om allmännyttan sålde sitt bestånd till marknadspris så skulle kommunen ha x antal miljarder mer att ordna vårdplatser, skolor och kollektivtrafik med. Har vi råd att driva detta bostadslotto vidare?
 0
Mikael From (23 April 2010 14:14):
Harald:
"Personligen vill jag se mindre av politiskt styrd stadsutveckling. Det är i mina ögon den järnhårda kontrollen och uppifrånperspektivet som lett oss in i den situation som vi lever i idag. Får exempelvis lite dåliga vibbar av Wolodarskis detaljsstyrning. Är det någon annan som tror att decentraliserad planering, både vad gäller byggande och utformning, och mindre politik kan vara en väg framåt?"

Jag är helt med dig här, bra rutet! Vad denna stad behöver är mindre politik och ett större bostadsutbud! Varför skall kommunen/staten kompensera bristen av utbud när marknaden kan/vill göra detta mycket bättre och effektivare.
 0
Mikael From (23 April 2010 14:17):
Jan Wiklund
"Dessutom har du fel om du tror att skattebetalarna subventionerar hyrorna i innerstan. Kostnaden för att tillhandahålla en lägenhet i innerstan är låg, även om det går att ta ut ett högt pris för den. Det är inte konstigare än att det går att sälja bröd dyrt om det är missväxt. Sånt kallas monopol och behandlas t.o.m. i nybörjarböckerna i ekonomi."

Faktum är att det finns någon som är att om någon villig att betala mer för bostaden än hyresnivån så sker ju en subvention.
 0
Jan Wiklund (23 April 2010 15:57):
Mikael: Ett egendomligt synsätt. Om det kostar Stockholmshem 5000 att tillhandahålla en lägenhet som jag betalar 5500 för behöver ingen annan betala något. Alltså ingen subvention.

Bristen på byggande i Stockholm beror, enligt Jagvillhabostad.nu:s enkät med byggbolagen, inte på bristen på marknadshyror. Den beror på en trög apparat, och på bristen på byggbara tomter.

Detta har vi berört många gånger på Yimby. På 1800-talet gjorde Albert Lindhagen en stadsplan med byggbara tomter som var lika stor som det dåvarande bebyggda Stockholm och som alltså tillät en fördubbling. Idag sker enbart snutteplanering med ett kvarter här och ett kvarter där.

Detta är otroligt tungrott.

Det blir inte bättre av att Stadsbyggnadskontorets små resurser används till att detaljreglera hur husen ska se ut, om de ska vara grå eller skära och om de ska ha sex eller arton våningar.

Marknadshyror idag skulle inte resultera i att dessa brister skulle försvinna. Det skulle bara resultera i högre hyror, och till att en massa människor skulle gå på knäna ekonomiskt. Marknadshyror i en eventuell framtid då det finns en rationell stadsplaneapparat och gott om bostäder kan jag acceptera, under förutsättning att det finns en mekanism som håller byggandet igång.
 0
Harald C-B (utan Inlogg) (23 April 2010 16:32):
Ok, vi verkar inte direkt kunna övertyga varandra. Jag vet inte i alla fall inte något annat sätt att ordentligt råda bot på en marknad präglad av svart ekonomi och utbudsbrist än att avreglera den. I Stockholms fall krävs nog också en avslappning av plan- och bygglagar och stadsbyggnadskontorets kontroll. Vad är ditt motmedel, hur ska man någonsin nå balans på politisk väg? Du kommer kanske ihåg hur det gick med miljonprogrammen.
 0
Mikael From (23 April 2010 17:19):
Jan Wiklund:
"Ett egendomligt synsätt. Om det kostar Stockholmshem 5000 att tillhandahålla en lägenhet som jag betalar 5500 för behöver ingen annan betala något. Alltså ingen subvention."

Men vem ska kompensera för förlusten som görs när man nekar den som är intresserad av att betala 1000 kr mer? Skattebetalarna så klart, dvs. subvention. Apropå grundkurs i ekonomi...

"Detta har vi berört många gånger på Yimby. På 1800-talet gjorde Albert Lindhagen en stadsplan med byggbara tomter som var lika stor som det dåvarande bebyggda Stockholm och som alltså tillät en fördubbling. Idag sker enbart snutteplanering med ett kvarter här och ett kvarter där."

I övrigt är jag med dig. Betänk dock att det var privata intressen som byggde Stockholms innerstad och att detta inte hade skett om det inte fanns möjligheter att tjäna pengar på sitt byggande. Om vi nu ska förespråka n äldre tiders Lindhagensplan så måste vi ju även finansiera den.

Varenda sekelskifteshus i innerstaden byggdes för att vara ett privatägt hyreshus och som någon uppförde för sin egen vinnings skull. Dessa har sedan efter hand sålts till bostadsrättsföreningar för att det inte finns incitament nog att äga huset. Av samma anledning är det inte lönsamt att idag bygga nya hyreshus.
 0
Anders Gardebring (23 April 2010 19:37):
Dan Edholm:
Tråkigt att du inte tyckte om artikeln. Jag försökte att på ett partipolitiskt neutralt sätt redogöra för utspelet. En kritik av detaljerna i hur projekt genomförs passar nog bättre i andra blogginlägg.
 0
Glutt (30 April 2010 12:45):
Håller med Karl om Förbifarten.

Jag förstår fortfarande inte syftet med den överhuvudtaget. Vem har något att vinna på att den byggs? Trängseln på Essingeleden lär ju knappast förändras av att några få långtradare slipper använda Essingeleden. Dessutom har jag väldigt svårt att se pendlare som ska från Hägersten till Bromma välja förbifarten, då den helt enkelt ligger för långt bort.

Jag tycker högerns prioriteringar i just infrastrukturfrågor för Stockholm är oerhört märkliga. Jag fattar inte alls hur de tänker. En spårvagn mellan Strandvägen och NK samt en motorled halvvägs till Närke som ingen kommer att använda. Varför?
 0
Anders Gardebring (1 Maj 2010 02:05):
Glutt:
Jag håller personligen helt med dig om förbifarten. En märklig satsning som inte löser några problem men däremot skapar många nya.

Vad gäller spårvägen så handlar det om en linje som i första etappen kommer att gå från Waldemarsudde till Sergels torg. Observera att hela linjen byggs om och kraftigt uppgraderas, alltså även de delar där det varit spår redan tidigare.
Linjen behövs redan i den första etappen då kapaciteten för länge sedan slog i taket för resorna ut mot Djurgården.

Syftet med linjen är alltså inte, som dess belackare vill påskina, att blåhåriga Östermalmsdamer ska kunna åka spårvagn från Strandvägen till NK (det kommer mig veterligen inte ens finnas en hållplats utanför NK) utan för att lösa trafiksituationen ut mot djurgården. I nästföljande etapper ska linjen dras ut mot Kungsholmen för att tillföra kollektivtrafik till de många stora byggprojekt som pågår där, och sedan ska den också dras upp till Ropsten och Norra Djurgårdsstaden, där det också byggs mycket och planeras att byggas ännu mer.

Finns det viktigare projekt? Ja det gör det. Pratar vi innerstaden så handlar det t.ex. om konvertering av linje 4 till spårvägstrafik eller utbyggnad av tunnelbana till Norra Station. Det går alltså med fog att hävda att det finns viktigare projekt. Men det går inte att hävda att spårväg city är ett oviktigt/onödigt projekt.

För egen del ser jag det också som en viktig principfråga. Det är första gången sedan 1952 som det läggs nya spårvägsspår för reguljär spårvägstrafik i Stockholms innerstad och jag hoppas att linjen kommer att kunna få bort en del av de fördomar som många Stockholmare har mot modern spårväg.

Spårväg city stöds i sin helhet av miljöpartiet, och socialdemokraternas oppositionsborgarråd Lars Dahlberg vill, även om han inte stött linjen tidigare, i alla fall dra den vidare till centralen om man ska tro ett uttalande i senaste numret av city.
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (1 Maj 2010 17:21):
Kan även tillägga att Djurgården i sin helhet har över 10 miljoner besökare per år. Det är i sig tillräckligt för att motivera en spårvagnslinje.

Sedan kommer det kanske byggas en stadsdel med kontor, bostäder och butiker längs hamnen, som också utgör tillräckligt underlag för en spårvagnslinje. I så fall är det troligt att spårvägen längs strandvägen blir mycket hårt trafikerad av spårvagnstrafik.

Vad är alternativet? Kör man buss blir det köbildning, vilket gör att kollektivtrafiken går i snigelfart medan biltrafiken störs kraftigt av alla bussar som svänger ut från hållplatserna (minst lika kraftigt som av spårvagnarna). Bygger man tunnelbana så blir det väldigt dyrt. Fast även väldigt bra.
 0
Christofer (6 Maj 2010 20:00):
Förbifarten lär ju bli av oavsett vilket block som vinner valet. Om majoriteten av de socialdemokratiska väljarna stödjer det och större delen av högern stödjer det så är det bara vänsterpartiet och miljöpartiet som är emot. Deras väljare (max 20 %) kommer förvisso att rösta emot men det är ingen högoddsare att majoriteten kommer att stödja förbifarten.
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (6 Maj 2010 21:08):
Miljöpartiets senaste undersökning tyder snarare på att en omröstning mellan kollektivtrafik och förbifart kommer bli ganska jämn. Problemet är att det lär bli siffror runt 45-55 och att vilka som än förlorar kommer känna sig ganska bittra. Ingen lysande idé på det hela taget.

Omröstningen borde stå mellan Förbifartens gamla 1950-talsidé om en supermotorväg långt från stan, kontra en modern 2010-talsidé om ett par-tre stycken nya broar med kortare tunnlar som korsar Mälaren en bit väster om Essingeleden och en bit ytterliga västerut, där fotgängare, cyklister, bilar och kollektivtrafik (som bör vara någon form av eldriven kollektivtrafik) får lika stor nytta av infrastrukturen.

Problemet om var man ska skylta E4 kommer vara löst typ 2011 när Google och Microsoft får ut hyffsade navigeringsapplikationer som berättar den optimala körvägen individuellt för varje bil. 2023 har vi nog redan plockat ner de flesta skyltar av estetiska skäl.
 0
Jan Wiklund (23 Juli 2010 13:22):
Mikael From: De enda som drabbas av att man inte kan ta ut hela marknadshyran är fastighetsägarna. Och de går runt redan som det är. Så att det skulle vara nåt problem har jag svårt att se. Det är ju inte så att husen i centrala stan förfaller på grund av uteblivna hyresintäkter som det kan vara i vissa länder.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter