Utskrift från www.yimby.se
....

Valet Stockholm 2010: Hur vill du bo?

 
Hur vill du bo? Hur vill partierna att vi ska bo? Det ska vi reda ut nu.
 
Vi har tidigare skrivit om hur partierna vill att vi ska resa. Nu ska vi reda ut hur de vill att vi ska bo i Stockholm Stad. Jag har läst igenom partiernas valmanifest och valprogram och sammanfattat deras åsikter inom några viktiga symbolfrågor. Vill du veta mer om partierna kan du besöka länkarna längst ned som använts som källa för den här bloggen.

Hur ska vi bo?


Antal Bostäder  C: 15 000 nya bostäder.

FI: Bostadsbristen och hemlösheten ska byggas bort.

FP: Minst 15 000 nya bostäder ska byggas under de kommande fyra åren.

KD: Vill att det byggs ytterligare minst 15 000 bostäder under nästa mandatperiod.

MP: Miljöpartiet vill att det byggs 15 000 nya bostäder fram till och med 2014.

M: Bygg 15 000 nya bostäder till 2014. 

S: 15 000 nya bostäder

V: Vill bygga tiotusentals bostäder.
 


Var ska vi bygga?  C: Den täta staden kommer att byggas i nya tillväxtområden som Norra station, Årstafältet, Norra  Djurgårdsstaden och Västra City – men också genom nya våningar på befintliga byggnader. Samtidigt kommer närförorterna att byggas ihop med innerstaden och ytterstaden att förbindas med övriga staden längs kollektivtrafikstråken och genom utbyggda tvärförbindelser.

FI: Jag har inte hittat tydliga kommentarer om detta.

FP:  Flera nya stora stadsdelsområden kommer att byggas inom överskådlig tid, till exempel Norra stationsområdet, Norra Djurgårdsstaden, längs t-banan mellan Kista och Rinkeby för att bygga samman en del av bostadsområdena på Järvafältet, Bromstens industriområde, Brommaplan, Mariehäll-Annedal, Årstastråket och Årstafältet samt det stora bostadsprojektet vid Skärholmsvägen. En överdäckning av Nynäsvägen mellan Gullmarsplan och Enskedevägen bör genomföras för att binda samman Johanneshov och Globenområdet med Hammarbyhöjden och Enskededalen. Vill förtäta staden.

KD: Värna Stockholms grönområden, men det kan mycket väl finnas grönområden som kan utvecklas med ny bebyggelse. Däcka över vägar som skapar sociala barriärer som exempelvis Norra Station. Även Norra Djurgården ska bebyggas.

MP: Främst ska yteffektiva flerbostadshus byggas på redan exploaterad mark. Miljöpartiet vill omvandla Bromma flygfält samt Norra Djurgårdsstaden och Norra stationsområdet till moderna klimatneutrala stadsdelar. Vill också skapa bostäder i Ulvsunda industriområde och på vissa mindre ytor såsom Sätra–Skärholmsvägen och Vattenfalls gamla lokaler i Råcksta.

M: Vill bygga nya stadsdelar mellan innerstad och ytterstad där idag trafikleder dominerar. Vill att Stockholm växer genom att ny bebyggelse länkar samman separerade områden.

S: Verka för en nedläggning av Bromma flygplats till förmån för bostadsbebyggelse i området.

V: Förtäta befintliga stadsdelar och på ett effektivt sätt utnyttja f d hamn- och industriområden. Byggande ska i första hand ske på redan exploaterad mark. I projekt där grön mark föreslås tas i anspråk ska förslag till kompensationsåtgärder tas fram, med likvärdig ekologisk funktion.

 

Boendeform

(ex. bostadsrätt, hyresrätt, ägarlägenhet, villor, radhus)


  C: De traditionella boendeformerna; bostadsrätter, hyresrätter och egna hem kompletteras med ägarlägenheter. De kooperativa hyreslägenheterna får gärna bli många fler.

FI: Fi ska verka för ett Stockholm där flera olika boende- och hyresrättsformer finns sida vid sida.

FP: 6000 hyresrätter ska byggas under de kommande fyra åren. Ägarlägenheten är ett utmärkt komplement till bostadsrätter och hyresrätter. Omvandling till bostadsrätter av lägenheter i de kommunala bostadsbolagen bör fortsätta i ytterstaden i områden där hyresrätter dominerar.

KD: Hyresrätter och bostadsrätter ska finnas i hela staden, liksom ägarlägenheter.

MP: Staden ska ha blandade boendeformer men inte en aggressiv ombildningspolitik. Stockholm behöver fler hyresrätter, inte färre.

M: Bygg med en bra blandning av hyresrätter, bostadsrätter, ägarlägenheter och småhus. Fortsätt erbjuda möjlighet till friköp och ombildning av kommunala hyresrätter i ytterstaden.

S: Stockholm ska ha en blandad bebyggelse, med hyresrätter, bostadsrätter, villor och radhus. Bygg 15 000 nya bostäder, varav cirka hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter. De fleta bostäder blir ettor och tvåor. Stoppa utförsäljning av allmännyttans lägenheter.

V: Vill bevara de hyresrätter som redan finns och bygga fler hyresbostäder.
 


Utemiljö

(ex. parker, torg, gatuliv och funktionsblandning.)  C: Centerpartiet vill förena storstadens puls med gröna, rofyllda miljöer. Bygga högre så använder vi stadens mark mer effektivt, använder kollektivtrafiken effektivare och sparar naturresurser. Bevara och anlägg ny stadsgrönska. Den täta staden ökar trycket på parker, lekplatser och grönområden.Vi vill därför att vi i Stockholm, precis som i många tätbebyggda städer i världen, börjar utnyttja husens takytor på ett helt annat sätt än idag. Istället för en gles och bilberoende stad vill vi bygga en tät stad där människorna åker kollektivtrafik, cyklar eller går till jobbet.

FI: Fi ska verka för att nybyggnation i Stockholms tätort ska vara tät och hög med stadsgator och genomgående kollektivtrafik. Samhällsresurserna ska planeras så att allt ska finnas tillgängligt i närmiljön för de allra flesta; målsättningen är att även människor utan bil ska ha 15 minuter till allt. Nybyggnation ska genomgående ha öppna sociala miljöer som till exempel föreningslokaler, restauranger och affärer i markplan för att skapa en levande stad med färre otrygga platser. Fi ska verka för att aktiva åtgärder vidtas för att skapa en tryggare utemiljö för kvinnor. Ersätt planseparerad trafik till stadsgator. Fi ska verka för att länka samman stadsdelar utan att inkräkta på gröna och blå ytor.

FP: Förtätningen måste ske varsamt och på ett sådant sätt att områdenas kvaliteter i form av grönområden och miljön i övrigt tillvaratas. Även känsliga miljöer i ytterstaden, exempelvis trädgårdsstadens karaktär måste hanteras varsamt. Antalet parkeringsplatser måste öka. I den fysiska planeringen måste trygghetsfrågorna bli en självklar del.

KD: Fler stadskärnor. Utvecklandet av kvartersstrukturen i våra ytterstadsområden ska fortsätta. Vi ska inte ha stadsdelar som är rena bostadskvarter eller rena kontorskvarter. Vi måste planera ett blandat byggande för att få en levande stad. Stora orörda grönområden kan ha sitt värde men tar också mycket yta och riskerar att skapa en otrygg och olustig atmosfär.

MP: Värdefulla grönområden och kulturhistoriska värden ska bevaras. Staden ska byggas tätt, yteffektivt och kollektivtrafiknära. Staden ska vara blandad med en rimlig fördelning mellan bostäder och kontor.

M: Anlägg stadsgator med folkliv och butiker i ytterstaden. Länka samman stadsdelar som idag separeras av trafikleder och betong med ny bebyggelse. Nya parker ska anläggas som en självklar del av promenadstaden. Avstånd till parker och grönområden ska inte öka. Vill verka för fler strandbad.

S: Värna våra rekreationsområden när vi fortsätter att bygga. Ge våra kommunala bostadsföretag tydliga direktiv om att satsa på upprustning av våra bostadsområden och dess närmiljö, framför allt i förorterna. Utveckla och rusta grönområden. Med en blandning av bostäder, företag och lokala offentliga serviceverksamheter kan stadsdelar stärkas.

V: En tät stadsmiljö ställer krav på ”oaser” i form av parker, lekplatser och bollplaner. Nya stadsdelar ska ha innerstadens kvalitéer med lokal service och goda kollektivtrafikförbindelser som minskar bilberoendet. Miljörättvisa är ett perspektiv för V. Tung trafik dras oftare intill ekonomiskt fattigare områden än rika. Grönområden i sämre bemedlade områden har en större tendens att exploateras än de i rikare områden.Min kommentar


Bostadsbristen

Bostadsbristen drabbar oss alla. Den leder till trångboddhet, dyrare bostadspriser, hämmar tillväxten och hundratusentals unga i Sverige får inte tag på någon bostad alls. Alla partier säger sig vilja bygga minst 15 000 bostäder i Stockholm Stad nästa mandatperiod. Men så enkelt är det inte. För att hålla uppe bostadsbyggandet måste utbyggnaden av infrastrukturen och planarbetet ligga steget före. Kostnaden för nyproduktioner har ökat. Överklagande av detaljplaner är ett av de största problemen enligt länets kommuner. Det finns också miljövänner som ser fördelar med bostadsbrist. Mindre bostäder är yteffektiva och energieffektiva. Så vilka partiblock kommer stå upp och bekämpa bostadsbristen i detta tuffa samhällsklimat?

Svaret kan vara: inget. De senaste decennierna har vi byggt för få bostäder oavsett vilka som varit i makten. Blocken bråkar nu om huruvida det byggdes tillräckligt många bostäder den gångna mandatperioden eller inte (man kan räkna bostadsbyggande på olika sätt). Mp har blivit känt som partiet som säger nej till flest nya bostäder. Gruppledaren Yvonne Ruwaida har försökt tvätta bort detta rykte och säger sig vilja bygga lika många bostäder som de andra partierna. Men jag tror Mp kommer säga nej till flest bostadsbyggen även nästa mandatperiod då de har stränga och relativt kompromisslösa krav på nybyggnationer. Mp får visa handling och inte bara ord innan jag vågar tro på en förändring.

Så länge vi har brist på bostäder så tvingas vi debattera om vilka som ska gynnas i konkurrensen. Där är boendeformen och storleken på bostäderna viktiga frågor. Alla partier vill ha blandade boendeformer. Men en del som V vill satsa mest på hyresrätter. Om Alliansen vinner valet kan vi räkna med att kommunala hyresrätter kommer ombildas till bostadsrätter i ytterstaden. Kanske även i innerstaden. Om de rödgröna vinner blir det nog inga ombildningar.

Även storleken spelar roll. Små bostäder är miljövänligare och ger ett relativt snabbt och effektivt tillskott av bostäder för målgruppen unga. Större bostäder kan också ge fler bostäder till unga genom flyttkedjor, men det tar längre tid och gynnar något färre unga då en del flyttkedjor avbryts av de som flyttar in i regionen. Större bostäder ger bättre rörlighet i bostadsmarkanden och minskar trångboddheten vilket är till glädje för Stockholms barnfamiljer. Men större bostäder leder också till att vi måste bygga mer på höjden och bredden.

Mp vill gärna att vi bor i små yteffektiva och energieffektiva bostäder som är bra för miljön. Även S vill bygga mest ettor och tvåor som riktar sig till unga. De Rödgröna prioriterar alltså att i snabb takt minska bostadsbristen genom att bygga små bostäder vilket gynnar unga som behöver bostad snabbt. Samtidigt bortprioriterar de rymligare bostäder. Var Alliansen stället sig i frågan är inte tydligt enligt valmanifesten.
 

Var och hur

Partierna har nyansskillnader och olika fokus på utemiljöerna. MP talar gärna om bevarandet av det gröna. De vill bygga bostäder på mark som redan är exploaterad. C, FI, KD, M och KD talar mer om vikten av att ha en levande stad. V talar gärna om problemet med att rika och fattiga områden planeras på olika sätt. FP talar gärna om att vara varsam med innestadens och förorternas karaktärsdrag. Vissa partier som M vill bygga ihop stadens separerade stadsdelar medan det andra stora partiet S har gjort utspel om att inte vara lika intresserade av att bygga ihop. Om vi ska bygga en ny stadsdel på Bromma flygplats eller inte är en av de stora frågorna som partierna inte är överens om. De rödgröna har gjort utspel om att vilja lägga ned flygplatsen. Allianspartierna är mer positiva och vill ha kvar flygplatsen åtminstone ett tag till.

De flesta partier talar om att bygga yteffektivt för att exploatera mindre grönområden. C, som profilerat sig som skyskrapepartiet (mitt ordval), vill bl.a. göra det genom att bygga på höjden. MP kan tänka sig bygga högt (åtminstone utanför stadskärnan) men ser gärna att vi bor i mindre bostäder och istället delar på fler utrymmen med andra. De andra partierna hörs inte lika mycket i denna debatt.

 

Källor (valmanifest och partiprogram)


C: http://www.stockholmscentern.se/sidor/politiken.aspx

FI: http://fistockholm.wordpress.com/politik/

FP: http://www.folkpartiet.se/Folkpartiet-nara-dig/Stockholms-stad/Var-politik/

KD: http://www.stockholm.kristdemokraterna.se/Var_Politik

MP: http://www.mp.se/templates/Mct_177.aspx?number=189874 och http://www.mp.se/templates/Mct_177.aspx?number=196514

M: http://moderaterna.net/politik/

S: http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Stockholm/Var-politik/Stockholms-stads-S-politik1/

V: http://www2.vansterpartiet.se/storstockholm/template/distriktet/?pageID=162

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
David SF (11 September 2010 22:33):
FP: "Antalet parkeringsplatser måste öka." Seriöst?

För övrigt, hyresrätter börjar bli en bristvara i storstäderna. Richard Florida, urbanforskaren bakom begreppet "Den kreativa klassen", har skrivit om detta i en amerikansk kontext: http:​/​/​online.​wsj.​com/​article/​SB10​0​0​14240​5274870​35590​0​.​.​

Dynamiska städer behöver flexibla boendeformer.
 0
Martin Ekdahl (11 September 2010 23:21):
Och Martinpartiet säger: Bygg, bygg, bygg. Bygg på höjden, bygg på taken, bygg över spår och vägar, bygg på nedlagda industrimarker, bygg i vindskontor, bygg i källare, bygg mellan hus, bygg inne i kvarter, bygg i innerstaden, bygg runt innerstaden, bygg i förorterna, bygg i Stockholm, bygg i kranskommunerna. Låt folk bygga vidare på sina egna tomter. Bygg ettor, tvåor, treor fyror och femmor. Bygg hyreslägenheter, bostadsrätter och äganderätter. Bygg för tusan, Bygg! Och det nu!
 0
Johan Palme, Feministiskt Initiativ (12 September 2010 08:55):
Det är sant att vi inte specificerat var vi ska bygga i politikdokumentet, som trots allt mest är en principsamling för oss. Men jag kan ju säga att vi till exempel med rätt kall hand avfärdat Nätverket Rädda Årstafältet som sökte stöd, vi tycker att liggande förslag där är rätt bra om än dåligt sammanlänkat med övriga områden (otryggt!) och för enhetligt. Vi kommer att arbeta för att bygga ihop inner- och ytterstad även på andra ställen är tanken, också över kommungränser. (Hur mycket skulle inte kunna göras vid Solnagränsen till exempel? Varför finns det en postsorteringsterminal typ i innerstan?)

När det gäller boendeformer så tror jag att när vi pratar "blandade boendeformer" så gör vi det på andra premisser än de flesta partier, med större tanke på innovation. Det framgår kanske inte perfekt där, vet inte om det är bättre i nationella dokumentet, men vi pratar om lägenheter för olika familjekonstellationer bortom kärnfamiljen, om lägenheter där kompisar kan bo ihop, osv osv. Inte bara bostads- och hyresrätter! (Punkt 14 i bostadsavsnittet: "Fi ska verka för att främja flerboende och flexibla boendeformer, som att flera kan stå på kontraktet, samt ”kompisboende” enligt Botkyrkamodellen, vilket innebär att olika boende får kontrakt på skilda delar av lägenheten.")
 0
Niklas (12 September 2010 13:39):
Den aktuella befolkningsprognosen säger att kommunens befolkning kommer öka från dagens 837.000 invånare till 930.000 till är 2017. Detta innebär en årlig tillväxt på 12.400 invånare.

Om vi antar att det bor i snitt två personer per bostad kommer vi alltså behöva bygga 6.200 bostäder per år. Utslaget på en mandatperiod blir behovet 24.800 bara för att hålla jämna steg med befolkningstillväxten. Därtill har vi bostadsbristen att åtgärda.

Istället för att prata om 30.000 bostäder kommande mandatperiod pratar man om 15.000. Varför? Bostadsbristen kommer att späs på ytterligare.
 0
Niklas (12 September 2010 14:16):
Det är nog en god idé att bygga bostäder på Bromma Flygplats, men det kommer ta tid att sanera marken. Skulle blir förvånad om det ens skulle vara möjligt att bygga någon bostad där innan 2014. Så då är frågan var socialdemokraterna vill att deras 15.000 bostäder ska byggas.

De vill ju inte bygga ihop staden.

Gillar folkpartiets förslag om att bygga ihop Rinkeby med Kista. Det vill bygga ihop förorterna längs med någon tunnelbanelinje. Det finns ingen t-bana mellan Rinkeby och Kista så det är svårt att vet hur de tänkt sig detta. Men det vore utmärkt att bebygga det tomma område som idag ligger därmellan och dra tvärbana längsmed.
 0
Martin Danell (12 September 2010 16:10):
Intressant artikel Johannes. Kan konstatera att s vill fortsätta att tvinga barnfamiljer att flytta ut till villa eftersom man tydligen vill bygga huvudsakligen ettor och tvåor.
 0
Gustav Svärd (12 September 2010 18:41):
Som Niklas påpekar finns det ingen Tbana mellan Kista och Rinkeby. Kanske kan dom mena den kommande Tvärbanan, men inte heller den kommer egentligen gå Kista-Rinkeby (den kommer gå Kista-Ursvik, Ursvik ligger på andra sidan de kommande motorvägsramperna utanför Rinkeby så kommer ej nyttjas av Rinkebyborna till någon större grad troligen). Antingen har FP dålig koll på Järvafältet eller så smög det in sig konstiga formuleringar under de revisioner som säkert gjordes när programmet framarbetades.

Vad gäller grundidén att bygga ihop Kista och Rinkeby är det intressant att FP föreslår det, man får ej bygga högt i innerstan, men att bygga så att en av Stockholms "gröna kilar" bryts helt går tydligen bra...
/visserligen ser inte jag personligen de "gröna kilarna" som det viktigaste att bevara i Stockholm, men lite realistisk måste man ju vara.
 0
Krister (13 September 2010 08:34):
City 67=rivningsraseri modell Hjalmar Mehr:
Nedre Norrmalm förvandlades under några år på 1960-talet från den bebyggda Brunkebergsåsen till en jättelik krater, i folkmun ”Riksgropen”. Invånarna korsade staden på tillfälliga plankgångar och betraktade förbluffade hur grävskopor och kranar med svingande järnkulor utplånade den gamla bebyggelsen.

Tidvis kunde man se hela sidor av gator med 16- och 1700-talshus blicka ut över kraterlandskapet för att nästa månad falla i grus under grävskopor och järnkulor.
 0
Daniel Andersson (13 September 2010 11:10):
Som Göteborgare borde jag kanske inte kommentera här. Men bostadspolitik är också till stor del en nationell fråga. Hur är partiernas syn där?
Jag anser att det vore klargörande att separera frågan om bostadsbrist från den om nybyggnation. Även med befintligt byggnadsbestånd bör alla få plats om man tex jämför med bostadsstandarden för 50 år sedan. Problemet med bostadsbrist är på kort sikt främst en fråga om ickefungerande marknader och inflexibilitet i systemet.

Tänkbara åtgärder för ökad flexibilitet:
*Stoppa regler som leder till inlåsningseffekter, positivare attityder till och förenkling av flyttning, minska "mitt hem är min borg"-tänkande
*Generösare regler för att dela upp bostäder, hyra ut delar av bostad etc.

Samhället bör även stå för ett längre tidsperspektiv än vad enskilda och byggföretag kan göra. Det handlar dels om långsiktig samhälls- och stadsplanering, dels bör det finnas rättvisevärden i att underlätta för yngre som skall in på bostadsmarknaden samtidigt som de ofta har otryggare anställningsförhållanden och familjeplaner.
*Räntor på boendelån avdragsgilla mot inkomst. Kompensera med höjd förmögenhetsskatt på avbetalda lgh och hus.

Även om bostadsbristen i teknisk mening på detta sätt kan avskaffas, kan problem kvarstå som gör nybyggnation lämplig:
*Högt boendepris i förhållande till kostnad för (effektiv) nyproduktion
*Vissa har inte råd med det boende de skulle behöva, kan gälla både första boende och trångboddhet (om boendepriset ej är 'orimligt' är det snarare ett fattigdomsproblem och bör hanteras som sådant om vi ej skall ha 'social housing'.)

Vid sidan av enklare, mer förutsägbara, planprocesser och kostnadseffektivare byggen bör ökat byggande kunna gynnas via beskattningen av nybyggda och gamla fastigheter, tex genom:
*Sänk beskattning på nybyggnation. Kompensera med högre skatt på avkastning av äldre fastigheter.

Detta är kanske inte så politiskt lättsmält, men med tanke på att boendet kraftigt subventionerades för ett antal decennier sedan för att nu ha blivit en intäktskälla, vore det inte orimligt att de som då billigt kunde skaffa sig stort boende, nu får betala tillbaks en del.
 0
Niklas (13 September 2010 12:11):
@Krister.
Jo det har vi hört om. På vilket sätt kopplar du ihop det med det andra i denna tråd?
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter