Utskrift från www.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om Märsta port i Sigtuna.

 
Nej vi skämtar inte. Det här är faktiskt planen. Scout's honor!

Sigtuna kommun har tagit fram ett planförslag för utveckling av Märsta port.

Detaljplanen ska möjliggöra uppförandet av bostäder och verksamheter i Tingvalladalens södra delar. Syftet är även att förtäta Märsta centrala delar och bygga ihop Tingvallområdet med Valstaområdet, för att skapa en sammanhållen stadsbild mellan de olika stadsdelarna. Totalt ska ca 500 bostäder möjliggöras varav 100 bostäder av dessa ska byggas söder om Valstavägen i området Valsta backe. Ett verksamhetsområde planeras intill Statoil-macken vid Märstarondellen.

YIMBY ser mycket positivt på planens syfte att förtäta Märsta centrala delar och bygga ihop Tingvallområdet med Valstaområdet. Målsättningen som uttrycks, att skapa en sammanhållen stadsbild mellan de olika stadsdelarna, är mycket positiv.

Men att läsa planens mål, och sedan ta del av de faktiska planerna, gör att skrivningarna närmast är att likna vid den i George Orwells kända bok 1984 etablerade termen "nyspråk".

YIMBY grundades 2007 i syfte att på ett konstruktivt och framåtblickande sätt inkomma med synpunkter på olika utvecklingsprojekt i storstockholmsområdet. Vi har under denna tid skickat in och/eller haft synpunter på åtskilliga projekt.Detta projekt är, utan tvekan, något av det märkligaste vi stött på.

Idén att år 2011 på fullt allvar planera ett nytt genom-modernistiskt område med en estetik och stads- och trafikplanering som tagen direkt från miljonprogrammets glansdagar gör att vi undrar om man inom politiken, och på stadsbyggnadskontoret, i Sigtuna har sovit de senaste 40 åren. Eller är det helt enkelt så att man bara accepterar det som byggbolagen vill bygga, utan några som helst ambitioner om att skapa attraktiva miljöer som människor faktiskt kan uppskatta? Om det är någonting som vi har lärt oss under de decennier som gått sedan miljonprogrammet färdigställdes så är det att denna typ av bebyggelsetypologi inte är utan sina inneboende problem.

I planbeskrivningen finns följande att läsa:

Syftet är att förtäta Märsta centrala delar och bygga ihop Tingvallaområdet med Valstaområdet, för att skapa en sammanhållen stadsbild mellan de olika stadsdelarna.

Målsättningen är utmärkt, men vi måste här ställa oss frågande till hur denna skrivning kan anses vara ens i närheten av i överenstämmelse med den plan som faktiskt har lagts fram. För att skapa en "sammanhållen stadsbild" måste man per definition skapa något som kan kallas för stad. Stora monofunktionella bostadshus, fritt utkastade i terrängen, med tillhörande enorma och otrygghetsskapande ytparkeringar kan på intet sätt kallas för stad. Planen kommer inte att skapa en stadsbild, och den kommer inte heller att fungera sammanbindande.

I planbeskrivningen anges också att: "Planerad bostadsbebyggelse placeras i fem klart definierade kvarter med tre skilda tillfarter"

Nationalencyklopedin har följande att säga om begreppet kvarter:
"kvarte'r, område i tätort som bildar enhet i stadsplaneringen genom avgränsning av t.ex. fyra gator. Oftast avses med kvarter en "ruta" i gatunätet omfattande en eller flera byggnadstomter med fristående eller sammanbyggda hus, eventuellt även gemensam mark."


Definitionen är tydlig. Med kvarter avses ett tydligt avgränsat område i ett gatunät. Ett område med fyra sidor, omgivet av vägar eller andra avgränsare. Att planbeskrivningen kallar bebyggelsen för kvarter ändrar inte på det faktum att de ingalunda är sådana. En cirkel blir inte en fyrkant för att man kallar den för fyrkant.

Någon tydlig definition finns inte heller. Tvärtom är gränserna oerhört löst definierade och åtskillnaden mellan vad som är privat mark, och offentlig mark, har här helt slarvats bort. Detta trots att vi idag genom forskningen vet att just åtskillnaden mellan vad som är privata och allmänna rum är ytterst viktigt för såväl trivsel som den upplevda tryggheten i ett område.


Kvarter


Inte kvarter

Att bebyggelsen planeras med "tre skilda tillfarter" tydliggör bara problematiken med planen. Här göre sig ingen som inte bor i området sig besvär...

Problemet med buller från väg 263 identifieras i den utställda planbeskrivningen. Om man hade valt att bygga kvarter (vilket man alltså i denna plan inte gör trots att man påstår det) så hade det inte varit ett problem. Slutna kvarter är mycket effektiva bullerdämpare och den tysta och lugna innergård som skapas blir en oas för de boende i kvarteret. Här kan föräldrar i lugn och ro släppa ut små barn, utan oro för att de ska springa ut på vägen.

Men det är tyvärr inte så planen ser u
t. I den märkliga plan som istället presenteras ska det tvunget byggas oattraktivt miljonprogram, vilket innebär hus fritt utströsslade i terrängen, något som orsakar bullerproblem. "Lösningen" man har valt är att sätta upp bullerskärmar i glas mellan husen istället. Istället för den enklaste lösningen, att bygga de "kvarter" man påstår sig vilja bygga, så bygger man istället någonting helt annat, och får sedan i efterhand lappa och laga i en bebyggelsetypologi som aldrig var menad att fungera på det sätt som man nu planerar. Planbeskrivningen nämner dock att "alternativt kan bebyggelsen utformas sammanhängande så att samma bullerkrav uppnås.". Det är en lösning som vi starkt förespråkar.

Johan Rådberg(KTH) gjorde år 2000 en studie om vilka typer av boende som är attraktiva. Undersökningen visar att villor är attraktivast, följt av tät blandstad (kvartersstad). Punkthus, lamellhus och loftgångshus är enligt undersökningen det minst attraktiva. Värt att poängtera är att denna undersökning endast tar hänsyn till just bebyggelsens typologi, alla andra faktorer räknas bort. En annan avhandling, "Mer park i tätare stad", Alexander Ståhle (Arkitekturskolan KTH, 2005), visar att den upplevda tillgången till grönska, liksom nyttjandet av denna, ökar när man har en mer stadsmässig planering:

"Från ett parkplaneringsperspektiv är frågan om utnyttjandefrekvens mest intressant. De flitigaste parkbesökarna återfinns enligt undersökningen [..] i innerstadens stadsdelsområden. Högst ligger Östermalm med 69 % och Maria-Gamla-stan med 61 % som besöker parker "någon gång per vecka" eller "dagligen". Vantör ligger på 43 %, och Rinkeby, ett renodlad miljonprogramsområde, på 38 %."

Frågan som således uppstår är varför Sigtuna kommun vill planera för oattraktiva bostadsmiljöer. Av gammal vana?

I planförslaget anges att "de boende kan erbjudas ett bostadsområde med ett rikt och varierat[sic!] formspråk [..] som erbjuder trafiksäkra lek- och vistelsemiljöer."

Vi vill här poängtera att några få, tydligt åtskilda och från varandra omsorgsfullt separerade, bebyggelsetyper knappast är att betrakta som ett "rikt varierat formspråk". Inte heller är en miljö som förvägrar barnen i området trygga och trafikskyddade innergårdar, liksom lugna och välbesökta kvartersgator, och trivsamma och välbesökta parker vad vi skulle kalla trafiksäkra lek- och vistelsemiljöer. För tyvärr är det ju så att barn inte gör som planerare tycker. Barn gör som barn gör.


Tyvärr har de här barnen, som leker vid ett nybygge i Östberga, inte läst modernistisk stadsplanering. Därför väljer de att leka där de vill leka snarare än där planeraren planerade för lek. I de här fallet på parkeringen och vägen snarare än bakom husen.

I texten visas också på begreppsförvirringen i planen. Man säger sig vilja skapa en sammanhållen stadsbild, för att senare skriva att man vill skapa ett bostadsområde. Men en stad är inte bostadsområden, och bostadsområden är inte stad. Att planen "möjliggör centrumfunktion i bottenplan inne i området" för att sedan följa upp med att "planområdets östra del innehåller kvartersmark för olika kommersiella verksamheter". förtydligar bara ytterligare detta. Här pratar vi om monofunktionalitet, funktionsseparering och områden som under stora delar av dygnets timmar kommer att vara tömda på allt liv.

Sigtuna kommuns avsikter att "utöka antalet körfält" på huvudlederna runt planen är en oroväckande utveckling. Vi anser istället att ett bättre sätt att angripa problemet vore att försöka minska antalet bilister; inte enbart för miljöns skull utan även för att breda vägar fungerar som synnerligen effektiva murar mellan stadsdelar, något som knappast uppfyller planens syfte att binda samman. Ett tätare planerat område ökar kraftigt möjligheterna för att en större del av de tillkommande kan sköta mer av sina resor och ärenden med kollektivtrafik, cykel eller till fots.

Planen verkar ha författats efter antagandet att alla som kommer att bo i området både vill och har möjlighet att förlita sig på bilkörande för att möta sina vardagliga behov. Om man istället väljer att bygga en mer tät och stadsmässig miljö så öppnar man möjligheten att skapa en attraktivt lokal stadsdel i området dit alla kan ta sig, även till fots. Det nämns förvisso i plandokumentet att det finns busslinjer i närheten. Men samtidigt planeras området med en parkeringsplats per lägenhet, och två parkeringsplatser per radhus/kedjehus. Målet är tydligt. Här ska alla köra bil.

Antalet parkeringsplatser måste minskas, och i högre grad placeras i parkeringsgarage under husen samt som gatuparkering. De stora sammanhängande parkeringsyor som planeras bör kraftigt minskas eller helst helt elimineras från planen.


Sigtuna har en plan. Timad och klar - in i minsta detalj.


YIMBY har också en plan. Den tog en dryg halvtimme att göra. Den är inte färdig eller perfekt. Men den är bättre än originalförslaget.

Planen väcker även frågan om vem bostadsområdet byggs för. Byggs det för att man från Sigtunas sida vill ta tillvara behoven och önskemålen hos de framtida boende som söker ett visst mått av livskvalitet? Eller bygger man för att tillmötesgå önskemål från byggindustrin om att kunna bygga snabbt och billigt för att sedan sälja bostäderna med god förtjänst?

Planen medger "möjlighet att i bottenvåning på vissa bostadsområden kunna etablera närservice, handel eller dylikt".

Det är förvisso väldigt snällt av kommunen att inte lämna kommuninnevånarna helt utan närservice, men en lite högre ambitionsnivå vore minst sagt önskvärd. Närservice bör inte vara en möjlighet utan ett krav, och det i samtliga delar av det nya området. Bottenvåningarna bör, där förutsättningarna för kommersiell service anses vara för dåliga, utformas som så kallade "bokaler". Det innebär att takhöjd och andra delar av uppförda lägenheter anpassas så att de i framtiden kan göras om till lokaler om eller när ett sådant behov uppstår. Detta är avsevärt svårare att åtgärda i efterhand, och därför råder idag en stor lokalbrist på många platser i Storstockholmsområdet.

Planförslaget tar upp brottsförebyggande åtgärder och pekar här på god belysning av gång- och cykelvägar. Man skriver också att "bebyggelsens placering nära gång- och cykelstråk samt lokalgator minskar risken för att behöva gå och cykla på obelysta ytor". Det här visar ändå på att det finns en viss förståelse för att placera bebyggelsen nära vägar och stråk, liksom att det är viktigt att undvika att områden upplevs som mörka vinter- och nattetid. Det här är dock problem som automatiskt elimineras med en tätare och mer stadslik bebyggelse, utan att man egentligen specifikt behöver planera för det. Det innebär också att gatorna inte bara blir belysta, utan att fler människor faktiskt också både kommer att röra sig på dem, men kanske framförallt - vetskapen om att man kan bli sedd från fönstren i de hus som omger gatan.

Den inom stadsplaneringskretsar välkända författaren och medborgarrättskämpen Jane Jacobs pratade redan i sin kända bok "The Death and Life of Great American Cities", som kritiserade denna typ av stadsplaner redan 1961, om vikten av "eyes on the street", alltså ögon på gatan. Vetskapen om att bli sedd gör dels att man känner sig tryggare, men dels också att den som tänker göra något brottsligt blir mindre benägen att göra så.

Planförslaget vill mena att det nu framlagda förslaget medger en ihopbyggd och sammanhängande stadsbild i Märsta tätort genom att Valsta och Tingvalla fysiskt byggs ihop. Tillkommande bebyggelse, menar planprogrammet, kommer att förbättra situationen för kringliggande områden avseende bland annat stadsbild och trygghet.

Inget kunde vara mer fel. Om det vore så att en i sanning sammanhängande stadsbild skapades så vore så förstås fallet. Men nu får vi istället en isolerad bostadsenklav på vad som idag är naturmark. Riskerna för protester från omkringboende är överhängande när man ser att rekreationsytor tas i anspråk utan att tillföra de redan boende någonting nytt. Ingen sammanhängande stadsbild kommer att skapas. Istället blir det ett svårnavigerat, utspritt, otryggt och splittrat förortslandskap som breder ut sig. Alla dessa problem löses enkelt genom att lägga fram en mer stadsmässig plan. Planförslagets visioner kan realiseras, och de boende får tillgång till en ny attraktiv och levande stadsmiljö med alla möjligheter till möten, handel och kulturella upplevelser som det innebär.

Med en tätare bebyggelse
än i den framlagda planen kommer också flera andra positiva faktorer på plats. Det går att skapa fler bostäder, arbetsplatser och lokaler än i det liggande förslaget, samtidigt som en mindre del av naturytorna tas i anspråk. Vidare förbättras ekonomin i projektet.

Planen bör ta hänsyn till en framtida överdäckning av väg 263 och huvudstråken läggas så att det i framtiden går att obehindrat knyta samman Märsta Port med Tingvalla och Märsta centrum

Detta yttrande är mycket kritiskt mot den liggande planen. Vi vill därför tydligt poängtera att vi på intet sätt motsätter oss Sigtuna's vision om att bygga samman områden eller att utveckla Sigtuna med fler bostäder och arbetsplatser, tvärtom.

Problemet ligger istället i att planen, på ren och skär svenska, är häpnadsväckande dålig.

Planen måste tas tillbaka till ritbordet och göras om i grunden så att ett seriöst utvecklingsförslag för området kan presenteras för kommuninnevånarna. Ett förslag som flyttar fram kalendern från någonstans runt 1967 där detta förslag ser ut att härstamma, till år 2011. Lite borde vi väl ha lärt oss på resan? Det är dags att lyfta blicken lite, och göra något annat än det som vi gjort det senaste halvseklet.

Det är dags att i sanning skapa attraktiva miljöer där vi kan leva, verka och trivas, och där vi enkelt och lätt kan klara vår vardag, gärna med kollektivtrafik, cykel o apostlahästarna i så stor mån som möjligt.

Ofta kritiserar vi planer för att visionerna ligger för långt från den framlagda planen. Men i det här förslaget verkar det inte ens finnas några egentliga visioner. Det finns inga tankar om vad man vill skapa för område. Man vill skapa bostäder, arbetsplatser och bygga samman. Men sen då? Risken är överhängande att vi något årtionde efter att området stod klart vaknar upp och inser att "oj, Märsta Port blev visst ytterligare ett trist, segregerat och ödsligt bostadsområde i miljonprogramsfunkis, trots alla idéer om att bygga samman". Vill man slippa det krävs en konkret strategi. Det går inte att planlöst småpilla lite här och var. En av orsakerna till problemen i dagens stadsplanering är en brist på helhetsgrepp. Våra städer växer och sprids ut utan någon större eftertanke och diskussion. En bostadsenklav här, ett köpcenter där.

Var för sig är projekten, som t.ex. Märsta Port, för trista och ointressanta för att väcka någon större offentlig debatt. De medborgare som eventuellt bryr sig är de som råkar bo i närheten och har egenintressen att bevaka. Trots att de flesta är väl medvetna om de problem som det samlade resultatet skapar så saknas en demokratisk diskussion om helheten. Tänk om man inom Sigtuna kommun istället vågade sig på att skapa någonting riktigt attraktivt och eftersökt, ett boende som människor faktiskt längtar efter. Vi i YIMBY ställer gärna upp och hjälper till med synpunkter och tankar om det finns intresse från Sigtuna kommun att faktiskt göra någonting bra med området istället.

YIMBY:s yttrande kan läsas här som PDF.

Ni som har facebook, egna bloggar eller twitterkonton, blogga gärna om detta och sprid länken till detta blogginlägg.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Johannes Hulter (4 Januari 2011 09:40):
Ja, det där var ju helt absurt uselt.

Såg förresten att ni "lånat" ett stycke från ett inlägg på YimbyGBG: http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​10​/​11/​stadsplan-​goteborg_​941.​html :) Varsågoda!

btw, det heter väl "typologi"?
 0
Anders Gardebring (4 Januari 2011 09:47):
Johannes:
Ja, det var ju ett väldigt passande och välformulerat stycke så vi lånade med oss det in i yttrandet :)
 0
Jonas Frejd (4 Januari 2011 12:01):
Det är innerligt ledsamt att se detta, vore intressant att få höra lite bakgrundsfakta från kommunen till hur det kan bli så här år 2011, för mig är det obegripligt med den kunskap som finns att tillgå idag och alla de exempel på hur boendemiljön påverkas av sådan planering.
 0
Linda (4 Januari 2011 12:37):
Till saken hör dock att Sigtuna är en av mycket få kommuner som planerar nyproduktion i stor skala. De har även ett mycket gott samarbete mellan privat, kommunal och statlig sektor i kommunen. Det tycker jag att de ska ha en eloge för! Det finns oerhört mycket framåtanda och vilja i Sigtuna, och jag hoppas att det finns möjlighet till en konstruktiv dialog om inte yimby brer på kritiken för brett.
+1
Erik Tysk (4 Januari 2011 12:57):
Framåtanda och vilja är en sak. Kompetens en annan...

Att från kommunens sida lägga fram ett sådant här förslag 2010/2011 borde väl nästan klassas som grovt tjänstefel.
 0
Anders Gardebring (4 Januari 2011 13:09):
Linda:
Vår kritik mot förslaget är ovanligt hård. Det är sällan vi sågar ett förslag så hårt som vi gör här. Men det finns i detta fall skäl. Planen är något av det sämsta vi har sett.
Men, som jag hoppas att du också noterat, så sträcker vi också ut hand till Sigtuna kommun och vi diskuterar gärna förutsättningarna för en positiv utveckling av området. Det hoppas jag framgår!
 0
Jimmy Bergkvist (4 Januari 2011 13:46):
Som boende i Märsta är det ångestfyllt att tänka sig att detta är vad kommunen planerar att smälla upp utanför vardagsrumsfönstret. Hoppas verkligen att de är öppna för dialog på den här planen.
 0
Daniel Jonsson (4 Januari 2011 14:00):
Perfekt boende för ytparkeringsentusiasten!
 0
Niklas Öhrström (4 Januari 2011 14:06):
Bra författat yttrande. Planen förtjänar mycket kritik. Ibland gör jag utflykter till Sigtuna och det man slås av är hur tätorten successivt glesas ut västerut. Till slut är det bara motorleder och åkrar, samt något enstaka bostadsområde. Det är en blandning mellan landsbygd och förortslandskap.

Problemet är gissningsvis att kommunen redan är så "bortskämd" med obebygd yta att man inte direkt ser några problem med att sprida ut lite ytterligare (men många bäckar små...). Bilen är redan norm oavsett om man bor i flerbostadshus eller villa. Enda undantaget är väl de kvarter som ligger närmast stationen (och där är det faktiskt rätt trivsamt).

En fråga angående yttrandet: Kvarteren i den alternativa planen sträcker sig inte ända fram till trafikleden. Är anledningen bara pedagogisk, för att visa hur mycket yta som sparas, eller har det med bullerproblematik att göra? En alternativ plan borde IMO sträcka sig ända fram till leden och alla gator i planen bör i största mån ansluta till omgivande vägar och gator (inkl existerande lokalgator).
 0
Jimmy Bergkvist (4 Januari 2011 14:16):
Niklas: Jag tror att vägverket har sagt ifrån när det gäller huruvida gatorna i planen borde ansluta till väg 263 i den övre delen av kartan. Det är en ganska vältrafikerad väg :/
Själv skulle jag såklart vilja se att de lade om den vägen som en låghastighetsväg i avenyformat eller liknande, åtminstone så länge den går rakt igenom Märsta. I det fallet vore det mycket enklare att ansluta den till gatorna i planen.
 0
Anders Gardebring (4 Januari 2011 14:30):
Niklas:
Att bebyggelsen inte ansluter direkt till vägen har med regelverket att göra. Det transporteras farligt gods, vilket kräver säkerhetsavstånd enligt dagens regler. Vi nämner dock överdäckning i yttrandet, vilket bör vara vägen framåt här (alternativt nedgrävning förstås).
 0
Niklas Öhrström (4 Januari 2011 14:32):
Vad är det hastighetsbegränsning på leden idag? Om det är 70km/h som i dagsläget gäller och att man sänkte begränsningen till 50km/h, men korsningar som sänkte medelhastigheten till 30km/h och att detta gällde mellan Valla bangata och stationsgatan (2km sträcka), skulle tidsförlusten för varje bilist ligga på drygt 2 minuter. Om "grön" våg infördes med snittfart på 50km/h, skulle tidsförlusten för varje bilist vara mindre än en minut.

Vad gäller buller borde det inte spela någon roll om det ändå är kontor som ska ligga närmast leden/boulevarden.

Om antalet fordon per vardagsdygn är mindre än 15000-20000 borde detta inte vara något problem.
 0
Jimmy Bergkvist (4 Januari 2011 14:44):
Dom har höjt hastighetsbegränsningen till 80 på den vägen nyligen om jag minns rätt
 0
Tore Kullgren (4 Januari 2011 14:50):
Det har funnits förslag om spårtaxi i Märsta-Arlanda-området.

Klassisk spårväg vore betydligt bättre, med en stomlinje Arlanda-Märsta-Valsta-Sigtuna.

Dessutom bör kommunen i första hand satsa på att utveckla området kring järnvägsstationen.
 0
Jimmy Bergkvist (4 Januari 2011 14:52):
Kan inte annat än att hålla med. Området öster om järnvägen borde gå att utveckla
 0
Tore Kullgren (4 Januari 2011 15:00):
Jag är inte så hemma på Märsta, men utifrån satellitbilderna ser det ut som det finns en planskild korsning över järnvägen, och en plankorsning. På östra sidan finns enbart industritomter.

Borde Märsta expandera kring stationen för att utnyttja att man faktiskt har en av Sveriges mest trafikerade järnvägar?
 0
Jimmy Bergkvist (4 Januari 2011 15:05):
Det stämmer, en planskild och en plankorsning. Det fanns tankar inom den politiska oppositionen i sigtuna att man kanske borde flytta Märsta Centrum till järnvägsstationen, men kommunledningen sade ifrån. Tydligen finns det farliga "petrokemiska" industrier på den östra sidan.
 0
Jimmy Bergkvist (4 Januari 2011 15:06):
Det ligger en färgfabrik där bland annat
 0
Daniel (4 Januari 2011 16:51):
Sigtuna är uppenbarligen en rik kommun då man tycker att det inte gör något att slösa såpass mycket med dom gemensamma resurserna.

Vad är det förresten för köplanda dom har i ena hörnet? Är det tänkt att folk behöver gå mycket, alternativt ta bilen i närområdet för att det är såpass glest? Det kommer i alla fall att finnas gott om parkeringar och ett perfekt ställe för den som vill odla sitt bilberoende.
 0
Herbert Tingesten (4 Januari 2011 17:00):
Starkt yttrande. Ord och inga visor. Vore kul om de faktiskt tog intryck och gjorde om planen totalt och om de som sedan bor i den trivsamma och populära stadsdelen om 50 år hedrar dokumentet som en helig relik.
 0
Anders Johansson (4 Januari 2011 23:28):
Skicka in ert yttrande till DN, Svenskan, ABC nytt och någon lokaltidning och försök att få igång en debatt om detta horribla område i media. Politikerna i kommunen måste bli medvetna om vad de låter tjänstemännen planera. De är de ända som kan stoppa eländet. Kommer en debatt igång kan de återemittera ärendet innan antagande. Med den vilseledande planbeskrivningen och antagligen lika vilseledande kommande tjänsteskrivelsen är risken uppenbar att politikerna blir förda bakom ljuset. Som professionell planerare blir jag förvånad att det finns kollegor som i dessa dagar upprättar en sådan usel plan. Byggherrarna verkar ha fått fritt spelrum.
 0
Magnus Orest (4 Januari 2011 23:53):
Skissen över området skulle verkligen göra sig bra som en mer verklighetstrogen rendering med miljö "gråmulen höstdag". Att bo i ett sådant område utan bil innebär att man är strandsatt. Buss? Eller? Visst, man har väl inte mer än 10-15 minuters promenad - till närmsta busshållplats!

Ett ypperligt exempel på bekvämlighetsorientering från byggbolagens - och kanske kommunens - sida. Området är inte planerat efter vad som är bra för de boende, utan efter vad som är bra för byggbolagen. Att bygga så snabbt och billigt som möjligt, för att kunna sälja så dyrt som möjligt. Är det bostadsbrist så är det.
 0
Martin Kolk (5 Januari 2011 00:51):
Jag tror att idén att man skulle kunna bosätta sig i området utan bil är ganska osannolik även med rutkvarter... Jag håller i stort med om YIMBYs kritik men om man vill förespråka kollektivtrafik finns nog bättre strider att ta.
 0
Martin Ek (5 Januari 2011 01:16):
Kolk:
Men man kanske klarar sig på en bil per hushåll. Andra än barnfamiljer kan bosätta sig i området om det inte är bilberoende. Med kvarter får man dessutom en mycket bättre bas att bygga vidare på och så småningom en självförsörjande stad utan behov av bilar. Så jag tycker att det även i detta fal finns en poäng att inte kräva bilberoende för att ha ett fungerande liv i området.
 0
Martin Kolk (5 Januari 2011 01:26):
Ek:
Samtidigt 10-15 minuter från pendeltågsstationen så kommer väll alternativt för folk som bosätter sig att vara gång/cykel till stationen eller bil till jobbet. Det är svårt att se att det skulle finnas underlag för någon egentlig kollektivtrafik i Märsta annat än någon linje som slussar folk till/från stationen. Jag tror inte några innerstadskvarter skulle skapa så mycket mer än svårsålda lägenheter även om jag i princip tycker det är väldigt bra att YIMBY verkar för högre exploatering/befolkningsdensitet. Att det skulle upstå något gautliv bara för att man bygger det hela i kvartersform verkar väldigt optimistiskt.
 0
Jimmy Bergkvist (5 Januari 2011 01:36):
Själva grejen med kvartersstrukturen är ju att skapa förutsättningar för att det, i framtiden när befolkningen har ökat, kan bildas ett rikt gatuliv även i Märsta. Problemet med den nuvarande planen är att den, trots befolkningsökning definitivt inte kommer att skapa någon 24h-stad.
 0
Gustav Svärd (5 Januari 2011 10:55):
Eller knappt ens en 1h-stad. Stad överhuvud taget blir det ont om med liggande plan. Snarare blir det en miljonprograms-sovstad fast i funkis-pastisch som 10-15 år efter uppförandet kommer ses som vilken förortsenklav som helst.

Grymt bra skrivet yttrande! Det är svårt att förstå varför det verkar vägras dra lärdomar från erfarenhet i stadsplaneringen. Kanske är det just där skon klämmer: stadsplaneringen är inte baserad på verkligheten och de erfarenheter som finns där utan istället på ideologier baserade på analyser gjorda innan modernismen?
 0
Linda E (5 Januari 2011 11:03):
Att binda ihop de olika delarna av Märsta är ingen enkel uppgift, särskilt inte med väg 263 som skär igenom en del av tätorten. Men nog kan det göras betydligt bättre än i det här förslaget!

Skicka in yttrandet till Sigtunabygden!
 0
Alf . (5 Januari 2011 11:45):
Det passar bra att bygga där och det är också bra att de förtätar tätorten.
Yimbys förslag är bra men det kanske inte finns så stor efterfrågan på kontor?, så det blir nog lägenheter på den sidan också.
 0
Harald Cavalli-Björkman (5 Januari 2011 12:42):
Tycker ni lyckats riktigt bra med formuleringarna. Häpnadsväckande planer minst sagt, yttersvängarna och vändzonerna i området kommer bli fruktansvärt ödsliga.
 0
Olle Jansson (5 Januari 2011 13:35):
Tja, tror nog att jag är benägen att hålla med Martin Kolk. Märsta som helhet tycks i stort sett inte planerat för något annat än att det skall gå att ta sig därifrån.

Genom att det ligger relativt nära en tågstation och E4:an kommer det ju inte att drabba någon som inte vill bo i en sådan miljö (och de som bor där men egentligen vill bo någon annanstans kommer la fortsätta att vilja komma därifrån oavsett).

Mosstolka mig inte. Jag tycker att rådande förslag ser förbannat trist ut och skulle inte för allt i världen vilja bo där själv. Men om det nu finns en så skriande efterfrågan på nya miljonprogram som en del planerare tycks tro kan de la få ha dem på en plats likt detta som inte drabbar någon med andra preferenser.
 0
Anders Gardebring (5 Januari 2011 15:43):
Några kommentarer apropå Martin Kolk m.fl. kommentarer.

Ett par enstaka stadskvarter kommer naturligtvis inte att skapa "ett rikt gatuliv". Vad det handlar om är istället att lägga en första bit till just ett sådant. Med den lilla bit gatunät som skissas upp här finns det dock, menar jag, en lite bättre möjlighet för en närlivs, ett café o en hårfrissa att överleva. I framtiden om vägar däckas över/grävs ner/smalnas av finns goda möjligheter att arbeta vidare med strukturen. Den aktuella planen från Sigtuna cementerar däremot en usel struktur i området för överskådlig framtid.

Olle J skriver:
"Genom att det ligger relativt nära en tågstation och E4:an kommer det ju inte att drabba någon som inte vill bo i en sådan miljö"
och kärnan i det problemet är ju förstås att i princip ingen vill bo så. Men det kommer ju ändå säljas eftersom allt går att sälja i Stockholmsområdet pga bostadsbristen.

Alf undrar om efterfrågan på kontor. Men sådana planeras inom ramen för denna plan, fast inom ett område som är funktions-separerat från bostadsbebyggelsen. Så vi tillför inte kontor till en plan som inte hade sådana, vi bara integrerar de planerade funktionerna med varandra.

Yttrandet är skickat till kommunstyrelsens ordförande, sigtunabygden, abc, hembygdsföreningar m.fl.
Än då länge noll och ingen respons...
 0
Daniel (5 Januari 2011 15:54):
Yimbys förslag är mycket bättre än det tidigare förslaget. Dock så anser jag att kommunen borde titta över centrum och istället för att bygga enbart ett nytt område så borde dom se var man kan komplementbygga i förstahand för att utnyttja redan befintlig infrastruktur. Kommunen borde kunna ge rabatter eller dylikt för komplementbyggnation då kommunen sparar pengar på detta. Nu har jag inte varit i Märsta på 9 år, men jag ser att området är rikt på parkeringsplatser, gröna fält och andra saker som gärna gör att man åker någon annanstans med bil när man ska göra sina ärenden.
 0
Daniel (5 Januari 2011 16:04):
Vill komplettera mig och säga att kommunen kan utveckla 263:an till en stadsboulevard. Vägen är ju fylld av rondeller och man tycker ju att Sigtuna borde ha en lite större ambitioner i egenskap att vara områdets äldsta stad, än att bara försöka vara ett bihang och bilberoende förort. Sigtuna är ju inte ens huvudorten i Sigtuna Kommun, och man blir egentligen ganska irriterade på hur låg nivå man sätter sina gränser. Givetvis kostar satsningar pengar och orten ligger långt borta, men totalt visionslöst planerande kan man ju inte ha. Det är ju inte inre Norrland vi pratar om utan en ort som ligger mitt i en tvåstadsregion som växer explosionsartat. Att bo där borde ge en fördelar att locka med såsom att man kan välja mellan två arbetsregioner.
 0
Martin Ekdahl (5 Januari 2011 16:10):
Detta yttrande var en ren njutning att läsa. Nästan som en senkommen julklapp.
 0
Harald Cavalli-Björkman (5 Januari 2011 16:25):
 0
Karl (5 Januari 2011 16:40):
Anders:

Är det verkligen så att ingen vill bo så här? Nu är detta ett extremt exempel, men jag misstänker ändå att det finns ett antal potentiella kunder man kan sälja in såna här koncept till utan att det kan förklaras enbart med bostadsbristen. Bostadsbristen i Märsta är f.ö. inte extrem - bostadsförmedlingen skyltar med boende utan kötid där ute.
 0
Alf . (5 Januari 2011 17:37):
Nya Uppsala Tidning har artiklar om Sigtuna/Märsta så det går att skicka dit också. Jag trodde ni var lite väl optimistiska om kontoren men om det redan finns planer på kontor så passar dom ju bra in i Yimby planen.
Jag tycker att planen ligger väldigt centralt med massor av skolor sportanläggningar/ishallar och affärer i närheten. Många Sigtunabor måste också ta sig igenom området på 263an om de ska söderut eller till Arlanda så det finns lite potential.
Om man siktar riktigt högt kanske ett nytt Märsta centrum från pendelstationen via södergatan (där kommunhuset ligger) och centrumleden (där Märsta centrum ligger) fram till denna nya plan kan kanske lite stad skapas.
(Det blir ungefär 350 lägenheter inflyttningsklara i år på Södergatan.)

Daniel
"Det är ju inte inre Norrland vi pratar om utan en ort som ligger mitt i en tvåstadsregion som växer explosionsartat."

Dessutom skapas det massor av jobb i Rosersbergs lager/industriområde 6-7 km söder om Märsta samtidigt som Arlanda ligger nära så jobbmässigt kan man inte säga att Sigtuna kommun är en förort.

Det byggs också massor av villor i Sigtuna det största exemplet är nya "steningehöjden" som ligger i skogen några stenkast in från 263an mellan Sigtuna och Märsta. Söker man på kastanjevägen, Sigtuna på eniro så ser man en väg på kartan och bara en skog på flygfotot.

http:​/​/​www.​smastaden.​se/​bilder/​steningehojden/​steninge.​.​
 0
Erik Edstrom (5 Januari 2011 19:03):
Den som har "DESIGNAT" detta borde fa sparken och bli av med sin "licens" som stadsplanerare. Detta ar inte ens i narheten av att vara ett skamt, utan paminner bara om okunskap och lathet.......eller vanta..........ja just det. Detta ar ju i Sverige.

Jag kan hanvisa till bra stadsplanering via foljande webbsidor:
http:​/​/​www.​ggau.​net
http:​/​/​www.​kcap.​eu
http:​/​/​www.​dutchdfa.​nl/​news/​399/​Worlds-​best-​graduation.​.​
 0
Anders Gardebring (6 Januari 2011 00:06):
Karl:
Karl skrev:
"Är det verkligen så att ingen vill bo så här?"

Nu skrev jag iofs inte så, utan att "i princip ingen vill bo så".
I dagligt tal brukar jag tolka det som "nästan ingen" eller om man vänder på det, "ett fåtal". Det finns helt klart de som vill bo såhär, även om de inte är så överdrivet många (vilket ju också t.ex. Rådbergs avhandling visar). Men framförallt är det ju så att efterfrågan på den typen av boende för länge sedan blev mättat. Det finns att välja och vraka från minst sagt. För den som vill bo i en tätare miljö är tillgången avsevärt sämre.
 0
Anders Gardebring (6 Januari 2011 01:02):
 0
Ragnar Lind (6 Januari 2011 10:02):
Ja, Märsta ligger mig varmt om hjärtat sen jag bodde (och arbetade) där åren 71-76. Den här sortens diskussioner har pågått i närmare 40 år. Målsättningar om stadsutveckling i Märsta har funnits hela tiden, men de motverkas ständigt av perifert byggande ( Arlanda "stad", Steningehöjden, etc). 80-talet började bra med det nya, blandade och öppna centrum och den nya bebyggelsen längs Södergatan, men sedan dröjde det 30 år innan man började knyta samman områdena. Arlanda stad och Steningehöjden var viktigare. Till yttermera visso har man nu återgått till miljonprogramsestetik i alla planskisser man ser. (Det gäller inte bara Märsta port, utan också centrum, Sätuna torg och Valsta centrum). Min vision för Märsta är stadsutveckling i centrala Märsta hela vägen från Märsta port över centrum, bort mot stationen hela vägen till Norrbacka. Gör Centrumleden, Västra Bangatan och Stationsgatan till stadsgator.
 0
Ragnar Lind (6 Januari 2011 10:13):
Det finns förebilder för Märsta: grannen Väsby har det senaste decenniet genomgått en överraskande utveckling mot ökad stadsmässighet, och man har planer på att bygga flera tusen lägenheter i centrala områden. I Mölnlycke, två mil frå Göteborg, har man de senaste femton åren skapat ett stadsmåssigt centrum med bostäder, verksamheter, kulturhus, mm. Det går om man vill.
 0
Janne (6 Januari 2011 11:36):
Det är många experter här och jag undrar hur många av dessa som bor i Märsta.Om man bor i
Märsta så vet man att det inte går att bygga var som helst. Förslaget om tex Östra Bangatan och den sidan är det ju så dålig mark att man måste påla som bara den om man ska bygga.Marken gungar ju när tågen passerar där. Som Michael Eriksson skrev så är det ju ett stort sytem av ledningar och sådant där. Visst det går att fixa men till vilket pris? det är ju dyrt nog att bygga som det är nu och vilka ska ha råd att köpa/hyra när det är klart?. Jag vet ju inte om förslaget är spikat ännu om inte så är det väl bara att skriva till Kommunen och yttra sig i frågan. Jag tycker att det är bra att det byggs och vad är det för fel att bygga som tidigare alla vill ju inte ha stadsmiljö. Jag bor här för jag gillar denna typ av bebyggelse om jag ville ha stadsmiljö så hade jag sökt mig in mot staden.
 0
Olle Jansson (6 Januari 2011 11:55):
Problemet, Janne, är att det är fler som söker sig in mot staden än ut till områden som i förslaget ovan. När exempelvis Göteborg, som drabbades hårt av olje- och strukturkrisen, hade byggt för många bostäder var det just områden likt det ovan - miljonprogram långt ifrån centrum - som sedan stod halvtomma i flera år.

Det finns andra alternativ än miljonprogramsmiljöer som har mycket bättre förutsättningar att bli populärt boende, även vid en hypotetisk nedgång i efterfrågan på bostäder i Stockholmsområdet. Stadsmiljöer är en av dem men även villa- och småhusområden och olika former av trädgårdsstad.
+1
Krister (6 Januari 2011 12:07):
Peab, Skanska och övriga storbyggare har en produktionsapparat anpassad för den typ av byggnation som föreslagits. Att bygga kvartersstad slutade de med för c:a 30 år sedan.
 0
Johannes Lilleberg (6 Januari 2011 13:57):
Detta är skolexempel på HUS I PARKeringsplats.
 0
Anders Gardebring (6 Januari 2011 14:48):
Janne:
Alla stadscentrum, och hela Stockholms innerstad för den delen, har mängder av olika former av ledningar under sig. Ledningar under mark är alltså inget hinder för byggande utan tvärtom något som det är vanligt att man får hantera. Och i de fall där kostnaden att bygga över ledningar inte kan motiveras så kan man tänka på andra sätt. Man kan exempelvis bygga tätare runtomkring, men låta ledningsstråken vara gator, parkytor eller annat.

"Det är många experter här och jag undrar hur många av dessa som bor i Märsta."
I arbetet med att ta fram yttrandet har YIMBY-medlemmar som bor i närområdet varit involverade.

Vad gäller byggkostnader så är det förstås ett problem. Nu har kommunn bestämt sig för att bygga på detta område, och då vill vi visa på hur man kan göra det bättre. Kan man på grund av dåliga markförhållanden inte bygga bra bostäder så är det bättre att låta bli och istället bygga på andra platser.
Det finns, som flera redan påpekat, gott om förtätningsmöjligheter i kommunen.

"Jag vet ju inte om förslaget är spikat ännu om inte så är det väl bara att skriva till Kommunen och yttra sig i frågan."
Det är ju också vad vi har gjort. Det här är ett yttrande, vilket är en del av samrådsprocessen. Yttrandet är inskickat till stadsbyggnadskontoret, samt en hel del andra berörda parter.

"Jag tycker att det är bra att det byggs och vad är det för fel att bygga som tidigare alla vill ju inte ha stadsmiljö."
Vi i YIMBY tycker också att det är bra att det byggs. Vi tycker att det byggs på tok för lite. Men bara för att vi vill att det byggs så innebär det ju inte att vi vill att vilket skräp som helst ska släppas igenom. Du har helt rätt i att alla inte vill ha stadsmiljö. Men, som du också kan se i vår referens till Rådbergs avhandling, så är det så att "förortstypologier" är den minst eftersökta typen av typologi, långt efter eget hus eller olika formar av stadsmiljöer. Samtidigt är det just den typologin som det finns överlägset mest av. Frågan infinner sig därför huruvida det är klokt att fortsätta på den inslagna vägen att bygga det som det finns minst efterfrågan på, istället för det som det finns mest efterfrågan på. En tätare bebyggelse kan för övrigt se ut på många olika sätt, alltifrån mycket täta miljöer med höga hus, ner till en trädgårdsstad, allt utifrån områdets förutsättningar och efterfrågan.
 0
Johan Andersson (6 Januari 2011 22:36):
Jag var på besök i Valsta i dag. Från bussen på SCAFT-ringvägen såg jag ett par nya hus som såg ut att vara helt okej stadsmässiga ifyllnadsbyggen. Med portar mot gatan och allt! Var de husen en ren lyckträff eller finns det någon inblandad med ambitioner?

(Sedan fick vi oss en rejäl dos trafikseparering när vi klev av bussen vid fel hållplats och det blev till att pulsa i snömodden längs den trottoarlösa gatan.)
 0
Anders Gardebring (6 Januari 2011 23:45):
Johan:
Det är ju alltid härligt att hamna fel i den modernistiska dystopin ;) Jag gratulerar till en upplevelse fylld av ödsliga lyktstolpar, mörka gångvägar intill sly samt livsfarliga språngmarscher över övergångsställeslösa genomfartsleder. Ah the joy...
 0
Ragnar Lind (6 Januari 2011 23:49):
Janne: Bygg orter, inte förorter - varför ska Märsta vara en förort? Det naturliga för orter är att där finns ett centralt, trivsamt stadsmåssigt område, där verksamheter och boende blandas, där möten sker, och där det finns ett utbud som naturligt skapar ett levande gatuliv. En ort har en identitet, som en förort saknar. Att skapa stadsmässighet i Märsta stärker dess identitet som ort. I fallet Märsta port skulle den kunna vara av småstadskaraktär med ett loklalt torg. Längre in mot centrum skulle bebyggelsen kunna vara i säg 4-8 våningar, fortfarande med fin småstadskänsla. Området kring stationen skulle då vara något helt annat än dagens ödsliga utsikt över vidsträckta parkeringsplatser.
 0
Olle Jansson (7 Januari 2011 16:19):
Gardebring, din replik till Johan måste faktiskt utvecklas:
"Jag gratulerar till en upplevelse fylld av ödsliga unika lyktstolpar, mörka unika gångvägar intill unik sly samt livsfarliga språngmarscher över unika övergångsställeslösa genomfartsleder."
 0
Anders Gardebring (7 Januari 2011 19:34):
Olle:
Very good point there! :)
 0
Anders Anttonen (8 Januari 2011 11:07):
Vad som kännetecknar en stad är folks komplexa rörelser. Här i detta planförslag sker inga sådana, utan snarare väldigt statiska rörelser. Barnen lämnas på dagis, föräldrarna tar bilen till jobbet, kommer hem vid halv sex med fyllda matkassar köpta i centrum 500 meter bort. i BÄSTA fall finns en busshållplats eller två i området, annars blir man ganska bilberoende.
 0
Mathias Forsberg (8 Januari 2011 12:03):
Bra yttrande. Har ni skickat den till Mitt i (Märsta/Sigtuna)? Den tidningen brukar vara pigg på att ta in den här typen av insändare eller reportage.
 0
Ragnar Lind (8 Januari 2011 12:19):
Något som har slagit mig är hur utspritt Märsta är nu, jämfört med hur det var på 70-tlet. Östra Stenige var inte byggt än, Märsta bestod bara av "ursprungliga Märsta" plus Valsta. Sedan har man byggt så mycket i periferin, trots parollen(s) från 1976 års valrörelse: "Bygg inåt i Märsta". Det har byggts väldigt mycket "utåt i Märsta". Det måste bli ett slut på detta. Jag vill inte se en okontrollerad utspridning över åkermarken och det vackra jordbrukslandskapet i norr. Nej, satsa centralt, stadsmåssigt, utveckla Märstas särart!
 0
Ragnar Lind (8 Januari 2011 18:02):
Ett annat skäl att satsa på stadsmässighet i Märsta är risken för lågkonjunkturer. Det har drabbat Märsta förr. Kring 1975 stod 1000 lägenheter tomma i Märsta. Även 80-talets lågkonjunkturer slog hårt. På så vis är uppgiften att det finns lägenheter "därute" utan väntetid lite oroväckande. Risken för rejäla bakslag ökar förstås om Märsta endast ska vara en förort till någonting avälägset miltals bort. Förutsättningen för något annat finns ju verkligen. Det finns ju gott om arbetsplatser i kommunen.
 0
Tore Kullgren (8 Januari 2011 20:14):
Finns det någon flygbullerkarta för Märsta, så man kan se vilka områden som lämpar sig för bostäder och kontor?

Det sägs ju att mäklarna i Märsta jobbade övertid med visningar i april 2010, när det var vulkanutbrott på Island.
 0
Ola (9 Januari 2011 21:52):
Ganska offtopic, men i vilket program har ni gjort YIMBY:s detaljplan? Ser riktigt proffsig ut.
+1
Anders Gardebring (11 Januari 2011 00:37):
Ola:
Basen är ju den tidigare planen, sedan har vi bara tagit bort de dåliga delarna och lagt till våra egna. Det hela är gjort i Photoshop.
+1
Robin Andersson (12 Januari 2011 13:37):
Jag trodde inte att det var sant när jag såg denna planen första gången. Det är tydligt att man inte kan tjata nog om sådana pass grundläggande saker som effekter av funktion- och trafikseparering. En stadsdel med riktiga kvarter skulle kunna erbjuda lika många boende med bebyggelse i två våningar. Lägg till två våningar och man skulle skapa ett dubbelt så stort underlag för service.

Bra jobbat YIMBY.
 0
Palle_P (17 Januari 2011 11:32):
Minns hur man på 90-talet använde Märsta som varnande exempel på utglesning och funktionsuppdelning.
+1
Ragnar Lind (29 November 2011 19:06):
Nättidningen märsta.nu rapporterar kort att majoritetens bostadsförsörjningsprogram (samt budget, mm) nu har tagits. Den sista meningen i rapporten har ett visst intresse: "Noterat från kvällen var att FP fick sig en rejäl avhyvling av kommunstyrelsens ordförande Anders Johansson (S) sedan de kritiserat Märsta Port och fört fram lobbyorganisationen NIMBY:s (Not in My Backyard) åsikt om bostadsområdet".
Yimbys yttrande verkar ju inte ha satt några djupare spår hos kommunstyrelsens ordförande i alla fall (för jag antar att rapportören menade YIMBY, inte NIMBY). Det är en trist utveckling Märsta går igenom nu. Man sprider ut bostads- och arbetsområden över ett allt vidare område i periferin, medan centrum långsamt verkar dö ut. Positivt är i alla fall att Södergatan (äntligen, efter 30 år) förlängts mot centrum.
Kanske borde de som bestämmer skickas på studiebesök till Mölnlycke (strax öster om Göteborg), eller varför inte till grannen Väsby. Där verkar dom ha en del bra planer....
+1
Niklas Öhrström (29 November 2011 20:06):
Trist då det är frågan om Sveriges sanbbast växande kommun. Snart sprider den ut sig så pass att klagomålen mot Arlanda tilltar.

Är det någon kommun som borde fundera på att inte spridas ut så är det Sigtuna.
 0
Anders Gardebring (25 December 2011 13:30):
Ragnar: Har du en länk?
 0
Ragnar Lind (25 December 2011 21:39):
Märsta.nu/News.aspx?articleid=7247

Litet "m" i början.

Nej, det där gick inte. Jag kom fram genom att gå till märsta.nu, sedan söka på "budget", så kommer ett antal artiklar. Ett stycke ner på sidan "majoritetens budget gick igenom.." klickade där, och artikeln kom fram.
 0
Johannes Hulter (14 Augusti 2012 15:31):
Haha, jag hade ju missat webb-tv sändningen där Yimby diskuteras. Den måste ni se! Det börjar 34 min in här: http:​/​/​www.​sigtuna.​se/​Webb-​TV/​Ondemand/​Player/​frameset.​.​
 0
Tore Kullgren (14 Augusti 2012 16:31):
Blandade känslor... Kul att Yimby uppmärksammas, tråkigt att kommunalpolitikerna så fundamentalt missförstår vad Yimby är.
+1
Niklas Öhrström (14 Augusti 2012 17:01):
Herregud!
Innerstadsgrupp? Av innerstadsnimby får man höra att man är från förorten. Från förortsmodernister får man höra att vi är från innerstaden. Från vänsternimby får man höra vi är höger. Från högernimby från man höra att man är vänster.

Tydligt är det så att han känner sig trampad på fötterna. Yttrandet var ju inte nådigt. Men att visa på att det inte går att bygga stad och att det måste vara modernism pga en vattenledning är ju komplett nonsens. Det är ju sådant man har gator till (att rör sig längs med och gräva ner infrastruktur under).
 0
Johannes Hulter (14 Augusti 2012 17:08):
Ja, om det nu inte är så att alla icke-bebyggda ytor i planen är fyllda av ledningsgator så borde det ju vara ganska enkelt att anpassa rutnätet till var ledningarna går. Kan ingen vänlig själ ta fram en karta med ledningarna och visa hur man kan bygga vettigt och urbant emellan? :)
 0
Olle Jansson (14 Augusti 2012 18:10):
Det tycks mig som antagonisten i klippet har hängt upp sig på en detalj för att bli rosenrasande på en idéskiss om en alternativ lösning.

Om några innerstadsslynglar som sitter på kontor på Södermalm som lägger ner några timmar att skissa på ett alternativ i alla avseende skulle genomföra en överlägsen och felfri detaljplan - vad skulle de då sagt om kompetensen bland verklighetens folk i Märsta? (obs! vissa inslag av sarkasm)
 0
Johannes Hulter (14 Augusti 2012 18:55):
Just argumentet om att kritik mot planens utformningen är en förolämpning av stadens tjänstemän är minst sagt... intressant. Det förutsätter ju ett totalt avpolitiserande av stadsbyggandet.
 0
Niklas Öhrström (14 Augusti 2012 19:26):
Oroväckande att det är Märsta som är en av de mest snabbväxande kommuner i Storstockholm.
 0
Niklas Öhrström (14 Augusti 2012 19:48):
Johannes:
Här är den befintliga planbeskrivningen (länkas nedan). Det finns ingen karta över ledningarna men de nämner att parkstråket motsvara sträckningen. Denna ser man på sida 6 visas en karta.

Att lägga en gata där hade varit urlätt.


http:​/​/​www.​sigtuna.​se/​Global/​Bygga_​bo_​trafik/​Planering.​.​
 0
Johannes Hulter (14 Augusti 2012 19:59):
Niklas: Just det, den exakta dragningen är väl förmodligen hemlig. Perfekt alibi med andra ord...
 0
Niklas Öhrström (14 Augusti 2012 20:17):
Hehe. Jo jag har letat - förgäves.
Om det nu är så att den inte heller får överbyggas med gata skulle man kunna tänka sig en gatan med grön (oexplaterad) mittremsa. Det är så enkelt.

Men det hela handlar förmodligen om att någon känner sig trampad på tårna. Och politikerna kan inte skilja mellan kritik i sak och person. Att de avfärdar kritik mot Yimby med att vi inte bor där (trots att kontaktpersonen faktiskt gör det) visar på att de inte är i stånd att föra en saklig debatt och ta till sig saklig kritik utan att ad hominem.

En mobbad folkpartist och i sammanhanget dryga socialdemokrater (som, gissar jag, suttit vid makten för länge och blivit för nära vänner med tjänstemännen). Glad att jag inte bor i Sigtuna.

EDIT: Ska tillägga att jag tycker att de blå suttit alldeles för länge vid makten i min kommun, Sollentuna, så det var inte menat som någon allmän bashing mot socialdemokrater
+2
Anders Gardebring (14 Augusti 2012 21:37):
Oh. I love this. Det är väldigt intressant att kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna står och ljuger rakt ut - utan omsvep. Jag syftar då förstås framförallt på att vi skulle vara sprungna ur folkpartiet. Jag undrar var han har fått den idén?
+1
Johannes Hulter (14 Augusti 2012 22:30):
Anders: Försök inte. Det är ju välkänt att FP i Stockholm och Yimby tycker lika om allting: http:​/​/​madeleinesjostedt.​files.​wordpress.​com/​20​10​/​0​8/​s.​.​

Eh, typ... :)
+1
Olle Jansson (14 Augusti 2012 22:46):
Tog mig tiden att titta på samrådsredogörelsen där det vid flera tillfällen står att "Stadsbyggnadskontoret anser att avsteg från gällande översiktsplan kan göras om tydliga motiveringar till detta finns. Kommunstyrelsen har gett ett tydligt uppdrag som stadsbyggnadskontoret följer." Detta skulle möjligen kunna tolkas som att det inte hög grad och väldigt lätt blir personligt för kommunstyrelsens ordförande. Man skulle också kunna tolka det som att verklighetens tjänstemän i Märsta kanske har en annan uppfattning om verkligheten än kommunstyrelsen men bara gör sitt jobb.

Sedan undrar man ju hur Moderaterna och Folkpartiet i Märsta samt SSU Sigtuna - som alla har snarlika invändningar i samrådsredogörelsen - kan ha blivit till sådan grad infiltrerade av utomstående krafter.
 0
Johannes Hulter (14 Augusti 2012 23:02):
Olle: Det är verkligen tråkigt att SSU Sigtuna förolämpar stadens tjänstemän genom att vilja ändra i den plan som tjänstemännen tagit fram.

Kan ingen mejla SSU Sigtuna och be dem skicka den skiss som de gjorde över en alternativ plan (i samrådet var teckningen inte med): info@ssu-sigtuna.se
+3
Martin Ekdahl (15 Augusti 2012 21:55):
Kanske läge att lämna offentlig kommentar på kommunstyrelseordförandens påståenden?
 0
Ragnar Lind (13 September 2012 23:30):
Jag hittade ett kul klipp på You tube. Någon har lagt in ett alldeles förträffligt förslag till bebyggelse i dalen. Sök på "Märsta kvartersstad". (Jag har en iPad och vet ej hur man lägger upp länken, kanske det inte ens går? Vore tacksam för om någon kunde hjälpa mej med detta).
Man kan ju alltid hoppas på att de styrande i Märsta tagit i alla fall lite intryck.
 0
Åke T (1 December 2012 04:18):
Märsta är obegripligt. Om det bara var så enkelt som att alla som bor där tycker att det är en idealstad, bra.

Men all "bilberoendeplanering" bidrar naturligtvis till ökade trafikvolymer långt utanför tätorten och även i andra tätorter. Nöjer man sig med att Sigtunas tätort är mer stadsmässig?

Sedan undrar man hur alla som arbetar på Arlanda gör! Jag har parkerat där en gång i samband med ett kort besök och det var mycket dyrt. Flygplatsen har krav på luftkvaliteten, vilket gör att den behöver begränsa biltrafiken dit. Men hur gör de tio tusen anställda?

Jag har aldrig förstått det.
 0
Ragnar Lind (31 Mars 2013 00:50):
 0
Ragnar Lind (18 Juli 2014 22:03):
Det verkar som det kan börja blåsa nya vindar i Märsta:

http:​/​/​www.​marsta.​nu/​News.​aspx?​articleId=​13221
 0
Anders Gardebring (21 Juli 2014 13:42):
Sidan verkar inte fungera, vad stod det?
+1
Erik Saler (21 Juli 2014 15:05):
Från artikeln som Ragnar länkade (den fungerade för mig iaf):

Omdiskuterade Märsta Port återvänder till ritbordet. Kommunen har beställt nya skisser på området: - Från början planerades den på det sätt som var legio under den förra kommunstyrelseordföranden med miljonprogramsestetik á la 70-tal. Konsekvenserna av det är enorma. Området skulle bli socialt instabilt och det skulle i praktiken bli ekonomiskt omöjligt att bygga bostadsrätter, säger Dan Rosenholm (FP) som varit starkt kritisk till ursprungsplanerna.

Märsta Port vars mark redan sålts till Peab skulle ursprungligen bestå av flertal höghus och jämfördes med Tenstastråket utmed E18 av sina värsta kritiker. Ett av de sista sakerna dåvarande kommunalrådet Anders Johansson gjorde var att klubba igenom detaljplan för området. En enig opposition satte sig emot och märsta.nu kunde för någon dag sedan avslöja att området återgår till ritbordet. Kommunen har beställt nya skisser till en kostnad av 100 000 kronor av en konsultfirma. Dan Rosenholm (FP) var en av projektets värsta kritiker och han är glad över att kommunledningen valt att se över Märsta Port igen. Rosenholm menar att området i dess ursprungliga form skulle bli socialt instabilt och göra det omöjligt att bygga bostadsrätter där.
- Vi ska ha klart för oss att byggandet i kommunen varit starkt snedfördelad mot hyresrätter under många år. Anledningen har varit den usla planering som skett under den (s), (mp) och (c)-majoritet som styrt fram till nyligen och att ett byggföretag känt för att bara vilja göra snabba pengar dominerat på ett anmärkningsvärt sätt, poängterar Rosenholm.

Ska dansa på bordet
Men något som Rosenholm riktar kritisk mot är att de nya skisserna riskerar att glömmas bort i valet. Han välkomnar dock att inget kommer att ske med området förrän i höst. Rosenholm tycker att kommunens beställning saknar en del saker, som att området ska vara stadsmässigt och funktionsintegrerat där bostäder och affärer. En annan mindre trolig åtgärd vore att gräva ner väg 263 så att Märsta port binds samman med de centrala delarna av Märsta. Om planerna ändras lovar Rosenholm att dansa på något bord, dock inte i fullmäktigesalen.
- Den här fantastiska lilla omplaneringgsuppdraget övertygar mig om att min bedömning om den ändrade inriktningen är riktig. Vi är på väg att stoppa peabiseringen av kommunen, att steg för ta oss ur den förskräckliga modernismen och miljonprogrammens grepp, fortsätter Rosenholm.
 0
Ragnar Lind (21 Juli 2014 16:51):
Länken har fungerat hela tiden för mig också. Tack Erik för besväret med att skriva av artikeln.
 0
Anders Gardebring (21 Juli 2014 23:49):
Tack!
Dessutom fungerar länken igen nu för mig, måste varit något knas hos dem tidigare idag.
+2
Simon (22 Juli 2014 09:23):
Bildtext:
"Därför väljer de att leka där de vill leka snarare än där planeraren planerade för lek."

Genialt skrivet! :)
+2
Ragnar Lind (22 Juli 2014 19:26):
"delar av Märsta port är redan förverkligade", konstaterar skribenten lite ironiskt. På bilden visas det böjda huset från 1965, det som i folkmun kom att kallas för "Ulbrichtmuren" (för att den var så grå), eller bara "Muren". Det kom under ett antal år (mycket på grund av dess läge alldeles intill vägen mellan Stockholm och Uppsala) att nästan bli en symbol för Märsta. Sedermera, när det i början av 70-talet målades om i regnbågens alla färger, omvandlades det till just "Regnbågen". Den senaste benämningen är, har jag (långt senare) fått veta, "Bananhuset". Kärt barn har många namn.
+4
Ragnar Lind (2 September 2014 22:39):
Här är fler tankar som Folkpartiet i Sigtuna har om utvecklingen av kommunen:

http:​/​/​www.​unt.​se/​sigtunabygden/​fps-​vision-​en-​smastads.​.​

"Småstadsmiljöer" låter ju lockande, men de visionernar om att placera den i "stråket mellan Sigtuna och Märsta"!
Mer än lovligt flummigt. Det är 6 km mellan Sigtuna och Märsta. Där är skog och landsbygd, inget "stråk". Man tar sig för pannan!
Om detta genomförs slår man undan alla möjligheter att stärka Märstas identitet som ort, vilket är nödvändigt. Man stärker Märsta som ort genom att bygga blandstad - och då väldigt gärna "småstadsmiljö", om man frågar mig - centralt i Märsta.
Nej, låt Märsta vara Märsta och Sigtuna vara Sigtuna, och spara den vackra landsbygden däremellan på köpet.
+4
Anders Eriksson (3 September 2014 00:13):
Jag tror att det är en miss att, som på åtskilliga andra platser, "sprawla till det" mellan två närbelägna orter. Ett rimligt stopp på sådan chimärutveckling av stad i landsbygdslägen vore välkommet, såvida det inte är väldigt välmotiverat. I det här fallet finns ju redan två närbelägna orter att utveckla - först.
 0
Mike (7 Augusti 2016 13:03):
Det handlar inte om husens överdel. DOM BYGGER IN FLYTTBARA BYGGNADER INNE I HUSEN SOM ÄR SOM HISSAR OCH KAN TRANSPORTERAS UNDER MARKEN!!
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter