Utskrift från www.yimby.se
....

Den populära staden

 

Populärt: Tätt, varierat och plats för annat än bilar.

I en nyligen genomförd studie, genomförd av Spacescape tillsammans med ekonomer på Evidens, undersöktes hur ett antal stadsbyggnadsfaktorer påverkar prisbilden, och därmed alltså attraktiviteten, på bostadsrätter i Storstockholm. Studien genomfördes på uppdrag av Stockholms stad, regionplanekontoret, Lidingö stad samt Nacka och Haninge kommun.

Bland de analyserade variablerna återfinns faktorer som handel, grönytor, vattenområden, kollektivtrafik, kommunal service och stadsrum. Tillgängligheten till dessa analyserades med mått som orienterbarhet, gångavstånd, cykelavstånd, gatunätsavstånd, restider med kollektivtrafik och bil mm. Även bebyggelsens struktur analyserades som täthet, rumsintegration, kvartersutformning, entréplacering, hushöjder och fastighetsstruktur.

Underlaget är stort - och utfallet därför extra intressant. Det handlar om 7000 bostadsrättsköp inom 319 områden.

Studien innehåller ett antal från yimbyperspektiv intressanta, men för oss knappast förvånande, konstateranden.

Studiens slutsats är att sju faktorer står för hela 90 procent av prisvariationen mellan olika bostadsrätter. Dessa är:

1. Närhet till City

2. Mindre än 500 meter till spårstation (tunelbana, pendel eller spårvagn)

3. Tillgång till gång-gatunät/promenadstråk.

4. Tillgång till urbana verksamheter (såsom restauranger, sällanköpshandel, kultur)

5. Tillgång till park

6. Närhet till vatten

7. Kvartersform (grad av slutenhet samt andel utåtvända entréer mot gata)

Om man bortser från den sjätte viktigaste parametern, närhet till vatten (en punkt vi inte brukar ha synpunkter på), så utkristaliserar sig studiens resultat som rena YIMBY-manifestet. Det är inte förvånande. Men med tanke på hur debatten i Stockholm ibland kan se ut är det oerhört positivt med en studie som bekräftar att det som verkar gälla i resten av den urbaniserade världen gäller även i Stockholm.

Vi gillar stan helt enkelt.


Inte lika populärt

Utifrån studiens resultat kan konstateras att översiktsplanens och stadens målsättning om en "promenadstad" ligger helt rätt. Få faktorer är lika tydliga indikatorer för vad människor uppskattar som deras egen plånbok.

Regina Kevius, stadsbyggnadsborgarråd(m), konstaterar i en debattartikel på Newsmill att just "promenadstaden", som lanserades av hennes företrädare Kristina Alvendal, är rätt väg framåt. Kevius tar också upp "Arkitektur Stockholm", en slags policy som är tänkt att verka för en höjning av kvaliteten på den bebyggda miljön.

Kevius skriver:
Som stadsbyggnadsborgarråd vill jag att vi bygger en stad utifrån människors behov och önskemål. Jag vill att vi bygger hus som vi är stolta över och som vi gärna ser från vårt köksfönster. Jag vill att vi bygger omtyckta hus både i modern stil och i klassisk stil.

Det här är naturligtvis utmärkt. Arkitekturen måste få vara varierad. Dagens vurm för att nästan uteslutande bygga intetsägande funkis-pastischer skapar inte en intressant och varierad stad.

Men utifrån det Kevius skriver kan vi också formulera en annan frågeställning. När Kevius skriver "...vill jag att vi bygger en stad utifrån människors behov och önskemål" kan man fråga sig var parkeringsnormen kommer in, speciellt som Kevius också skriver att promenadstaden också handlar om en utveckling till "en stad där bilen inte kommer behövas i samma utsträckning som idag"

Parkeringsnormen i Stockholm ligger idag på 1.0. För varje byggd lägenhet är alltså exploatören tvingad att bygga minst en parkeringsplats (p-normen sätter inga gränser på hur många man får bygga, bara hur många man måste bygga). Det här är förstås ett problem, inte minst med tanke på att det faktiska bilinnehavet i Stockholms innerstad - enligt rapporten det absolut attraktivaste vi har - idag ligger på 0,46.

Staden tvingar alltså fram mer än dubbelt så många parkeringar som det idag finns i den attraktivaste stadsmiljön. Den som inte vill ha bil subventionerar således den som vill ha det. Parkeringsplatser i underjordiska garage - vilket är en förutsättning om man vill slippa stora ytparkeringar - är dessutom mycket dyra att bygga, ofta över 100.000 kronor styck. Genom Stockholm parkering vill staden bygga 6000 nya parkeringsplatser i innerstan till en kostnad av 2,5 miljarder. Det blir 416.000 kronor per parkeringsplats.

Till det ska läggas att rapporten nämner närhet till spårstation redan som andra viktigaste faktor (och närhet till city med alla sina kommunikationer som första) medan parkering inte ens finns med i listan.


Inte så viktigt om man ska tro studien

Har det byggts nya cykelbanor, anlagts nya spår och har bilarna fått maka på sig under de senaste åren? Visst, på sina ställen, men på det hela har det varit ganska skralt, både under nuvarande och tidigare styre. Är det inte hög tid att ställa om skutan nu?

Ljusningar finns, det ska i rättvisans namn sägas att p-normen numera ofta tillåts sänkas när det byggs tätt, men fortfarande handlar det om siffror på 0,7-0,8. Frågan bör snarare vara varför staden ens ska ställa denna typ av krav? Byggare måste inte bygga busshållplatser eller ta hänsyn till närhet till kollektivtrafik, sopsorteringsstationer eller förskolor, så varför tvinga dem att bygga parkeringar? Om det behövs parkeringar för att hyra ut eller sälja bostäderna kommer de ju byggas ändå.

Ska man tro studien är frågan dessutom något av en icke-fråga för väljarna så man undrar var den politiska låsningen ligger. Är det en ideologisk käpphäst som man av någon anledning inte klarar av att göra upp med? Drömmen om promenadstaden förblir en dröm så länge man vill tvinga på alla en bil.

Miljöpartistiska gruppledaren i Stockholms stad, Emilia Hagberg, sätter fingret väl på detta i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

I debattartikeln konstaterar hon att "parkeringspolitiken är en viktig del av trafik- och stadsplaneringen.". I det kan vi bara hålla med. Bilar har definitivt sin plats i staden, men alla som bor i staden kan inte ha bil. Då slutar nämligen staden att vara stad. Det handlar varken om ideologi eller politik utan om ren fysik. Bilarna tar helt enkelt för mycket plats.

Hagberg konstaterar att:
Problemet är att andelen biltrafik ökar i Stockholm. Mer biltrafik leder till köer och trängsel, sämre miljö och mindre utrymme för det som skapar en levande stad. Det är på inget sätt hållbart eller önskvärt.

Från YIMBY kan vi bara hålla med. En stad i "världsklass" är inte en stad som alla kör bil i. En stad i världsklass är en stad där alla inte behöver äga en bil.

Samtidigt har även miljöpartiet en och annan ideologisk käpphäst att göra upp med om man ska utgå från studiens resultat. Det hårdnackade motståndet mot att bygga samman många av våra förorter med varandra är en sådan. Här är det viktigt att förstå att många av grönytorna som finns mellan förorterna inte planerades där för att vara grönområden utan just för att agera barriärer mellan områdena, allt i enlighet med den tidens ideologi inom "grannskapsplaneringen". Motståndet mot en sammanbyggnad ökar också, paradoxalt nog, behovet av just bilen.

Vi hoppas förstås att alla partier, moderater såväl som miljöpartister och andra ska ta till sig studiens resultat.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Daniel Bergqvist (23 April 2011 10:42):
Från samma studie:

"God tillgång till urbana verksamheter finns i områden där det inom en kilometer bor och arbetar många människor.
Resultatet visar tydligt att det inte är tätheten i sig som är avgörande för förekomsten av urbana verksamheter. Avgörande är att tätheten uppkommit genom hög täthet av både boende och
arbetande. Resultaten visar också att det inte är tätheten i sig som påverkar bostadsefterfrågan och bostadspriser – det är täthetens effekter på förekomsten av urbana verksamheter som har en stark prispåverkande effekt."
 0
Daniel Holm (23 April 2011 10:43):
Det är intressant hur politiker gång på gång sätter upp fina mål och sen fortsätter arbeta emot dem. Botkyrka kommun, som exempel, pratar mycket och gärna om sina miljömål men verkar helt ha missat kopplingen till samhällsstruktur och byggande. I Riksten "friluftsstad" (vad är det?) är kollektivtrafiken nästan obefintlig och antalet bilar per hushåll ser ut att ligga runt 1½.

Man kanske borde ta med några utvalda politiker på en promenad och förklara vissa samband...
 0
Kalle (23 April 2011 17:12):
Förutom att utveckla omkringliggande områden, så att allt inte enbart sker i innrstaden, vad tror ni om att helt enkelt försvåra bilåkande? Stänga av vissa gator och göra om dessa till gång och cykelgator kantade av butiker, restauranger och liv (förhoppningsvis)? Smalna av övriga vägar och ge plats för väl markerade och säkra cykelbanor? Kan inte det vara en bidragande orsak till alla cyklar i exempelvis Amsterdam, där går det väl nästan inte att ta sig fram med bil kan jag tänka mig?
 0
Martin (23 April 2011 21:13):
@Kalle: Detta må låta brutalt, men jag håller med dig. Folk lär nog aldrig sluta göra något om det förfaller som det lättaste alternativet för dom.
Om vi gör det svårare att ta bilen till centrum (eller för den delen andra platser) och samtidigt gör det lättare att ta sig dit på andra sätt likt gång, cykel och kollektivtrafik - så tror jag vi får mer effekt och en bättre stad än om vi bara gör det sistnämnda.

Av allt som stör mig sedan jag flyttat till Stockholm ligger det överdrivna bilanvändandet högt upp.
 0
Eskil H (23 April 2011 23:52):
Att främjandet av bilismen, för det är ju det det handlar om, är en ideologisk käpphäst som åtminstone är svår att göra upp med är uppenbart, men det ser ändå ljust ut. Att en ledande moderatpolitiker pratar om "en stad där bilen inte kommer behövas i samma utsträckning som idag" är ett enormt framsteg jämfört med den inte så avlägsna tid när liknande uttalanden betraktades som värsta sortens vänsterflum. Att bilar inte bara förorenar luften och orsakar olyckor utan faktiskt också tar väldigt mycket plats kanske äntligen börjar uppmärksammas så mycket som det borde.
En annan sak som borde diskuteras mer är hur vi påverkas av att sitta innanför ett avskärmande plåtskal i stress och trängsel. Att detta ofta tar fram det sämsta hos människor har väl inte undgått någon. En konfrontation som löses med ett leende och en ursäkt om bägge parter står öga mot öga med varann eskalerar lätt till något otrevligare om bilar är involverade.
 0
Niklas Öhrström (24 April 2011 15:45):
Angående att stänga av gator för biltrafik. På sina ställen kan denna åtgärd säkert fungera (dvs där det är tätt med kvarter och tydlig stadsstruktur), men på andra fungerar det klar sämre (ex Södermalmsallén och många andra modernistiskt planerade förortsområden).

Att smalna av utrymmet är dock i de allra flesta fall en bra åtgärd.
 0
Johannes Lilleberg (24 April 2011 21:53):
Mycket intressant studie. Detta bekräftar att blandstad med kollektivtrafik är den rätta vägen att gå.
 0
Martin Ekdahl (24 April 2011 22:04):
Regina Kevius tycks ju onekligen ha förstått ett och annat som många andra kommunalpolitiker fortfarande står helt främmande för. Det är lovande! Vad parkeringsnormen gäller skall den givetvis slopas. Om nya parkeringsplatser skall till bör de komma under jord så att landytan istället kan användas till annan bebyggelse.
 0
Kalle (25 April 2011 10:58):
 0
Gustav Svärd (25 April 2011 12:09):
Mycket intressant att det görs studier på detta. Resultatet är föga förvånande. Som sagt vore det kul om de fagra orden som kommit från politiker och byggare i flera år nu började omsättas i praktiken i mer än ett fåtal undantagsfall.

Att stänga av för biltrafik är en rätt dålig idé tycker jag, utom i vissa fall när höga krav på nyttjande och verksamheter längs med gatan. På Drottninggatan fungerar det väl, men i Skarpnäck inte så.

@Kalle - va? löser inte fler parkeringsplatser trängseln på vägar och gator? ;) Åter: Mycket intressant att det görs studier på detta. Resultatet är föga förvånande.
 0
Kalle (25 April 2011 17:02):
Nej jag erkänner att jag enbart tänkte innerstad i det här fallet. Det är klart att det kanske inte går eller är önskvärt att göra på det viset på alla platser.
 0
Martin Ekdahl (25 April 2011 22:36):
Eh ... Mycket intressant. Men vad har Hinseberg med saken att göra?
 0
Magnus Orest (25 April 2011 22:46):
Ingenting, mer än ett exempel på mindre attraktiva boendeformer, men troligtvis utanför vårt område. Så den kommentaren tar vi bort.
 0
Jan Wiklund (26 April 2011 16:49):
Till diskussionen om täthet ovan: Det vi har behov av är inte att det ska vara tätt, det är att det ska vara nära. Nära til allt. Följaktligen är det inte likgiltigt vad man packar ihop. Det är viktigt att det man packar ihop rymmer litet av allt.

Jane Jacobs, den rekorderliga gumman, betonade liksom du Daniel att det måste finnas både boende och arbetande inom räckhåll. Och det är en bra förenkling, har man fått med det har man en viss garanti för "närhet till allt".

Men man kan ändå hålla i minnet att poängen med en stad är att det ska vara nära till allt och att detta är ett rent ekonomiskt krav, ett sätt att minska transaktionskostnaderna och garantera att verksamheter ska gå runt. På så sätt garanterar man också mångfald i staden, vilket vi spontant tycker om.
 0
Martin Ekdahl (26 April 2011 19:19):
Tack Magnus :)
 0
Fredrik (28 April 2011 22:14):
"Den som inte vill ha bil subventionerar således den som vill ha det." Nu lugnar vi ner oss, har du egentligen koll på hur många miljarder och åter miljarder bilisterna bidrar med till statskassan med. Det är snarare tvärtom, att bilisterna bidrar med pengar till annat i samhället, utöver de kostnader som kan hänföras till bilismen.
 0
Daniel (28 April 2011 22:44):
@Fredrik.

Du blandar ihop kommunkassan och statliga kassan. Det är inte staten som bekostar småvägarna och gatunätet utan staten bekostar bara dom stora statliga vägarna såsom E4 m.m.
 0
Fredrik (29 April 2011 11:29):
Nej, jag vet det. Jag tycker dock man får se till nationen som helhet. Kommuner får ju statsbidrag, det finns kommunala utjämningssystem osv.
 0
Gustav Svärd (29 April 2011 11:54):
Jag köper inte resonemanget alls pga att jag inte köper idén att dela in oss i bilister och icke-bilister. Massbilismen i sig är inte bra, men att räkna på vad de som kör bil betalar i skatt osv håller itne då det inte är att köra bil som gör att de bidrar till samhällsekonomin. Att vi som inte kör bil ändå är med och betalar för bilinfrastrukturen är till stor del ok för mig, men inte alltid. Underhåll av gator och landsvägar är inget jag har något emot. Byggande av samhället kring en så innefektiv lösning (vilket är grunden för planeringen idag, se bara mega-projektet Västerleden) är dock inte ok.
 0
Jan Wiklund (29 April 2011 15:40):
Gustav har rätt, men det behöver förtydligas ytterligare.

Korta avstånd är billigt, långa avstånd med påkostad infrastruktur är dyrt. Det senare blir nödvändigt om man försöker fixa kommunikationerna i en stad med bilar. Således: ju fler bilar desto dyrare för alla, och dyrast förstås för bilisterna som inte bara betalar till de offentliga investeringarna (och det offentliga underhållet) utan också till bilar och bensin.

Det skulle bli mycket billigare och bättre för alla om vi kunde vänja oss av med bilismens snuttefilt och övergå till täta städer, spårvägar och t-banor istället. Inte minst skulle vi spara tid.
 0
Anders Gardebring (29 April 2011 19:56):
Fredrik:
Diskussionen om vem som subventionerar vem kan förstås bli lång. Men i just detta fall har jag ovillkorligen rätt. Påståendet refererar ju till det faktum att kommunen tvingar fram en p-plats per lägenhet, trots att efterfrågan är mindre. Det har ingenting med koldioxidskatter eller vägavgifter att göra...
 0
Magnus Orest (29 April 2011 23:56):
Fredrik, för att förtydliga och nyansera - 90% av kostnaderna för vägarna i Stockholm finansieras via kommunalskatten. Med tanke på hur få stockholmare som trots allt har bil kan man ju ställa frågan vem som egentligen subventionerar vem. Hur mycket får stadens cyklister för de pengarna, t ex? En meter breda cykelbanor på Götgatan mellan Skanstull och Slussen, jämfört med 2-3 körfält i varje riktning för bilisterna. Är det en bra affär? Samma sak med Sveavägen. Och nu får vi tänka på att endast ett fåtal av stadens gator faktiskt har cykelfält.

En ganska intressant fråga, faktiskt. Ju närmre stadens centrum man kommer, desto mer betalar invånarna i skatt och desto mer bidrar de till att finansiera bilåkandet i innerstan, samtidigt som endast en minoritet av invånarna har bil.

Kanske kunde vi lyfta bort den utgiftsposten från kommunalskatten, och istället införa en lokal fordonsskatt för både cyklar och motorfordon där man betalar vad det egentligen kostar i fråga om slitage man själv står för? Den som endast har cykel skulle kanske åka på att betala en femtiolapp i månaden för underhållet, men tjäna tusenlappar i form av sänkt skatt på annat håll?
 0
Jan Wiklund (30 April 2011 10:25):
@Magnus:

Naturligtvis betalar bilisterna mest för att hålla bilismen igång. Men även icke-bilisterna betalar. Och problemet är inte vem som betalar mest utan att vi över huvud taget måste betala för att hålla igång ett så ineffektivt system. Lägg ner skiten! Och satsa på korta avstånd istället; det är det absolut billigaste och bästa!
 0
Peter (2 Maj 2011 18:01):
Man kan ju undra hur Paris skulle se ut om man hade samma ortodoxt negativa syn på gatuparkering där som på många håll i Stockholm.

Finns det möjligen några studier på hur p-ytor skulle kunna minskas ner, inte bara med andra p-normer utan med mer av gatuparkering och (således, ofta) enkelriktade gator?

Man kan konstatera att Sthlm har relativt få enkelriktade gator och då finns ofta bara plats med p-ytor längs gatans ena sida. Säkerhetsfråga? Skrivbordstyckande?
 0
Peter (2 Maj 2011 18:04):
En annan faktor som kommer in här är rimligen bilarnas storlek. Det är populärt med herrgårdsvagnar och förmånsbilar i Stockholm och det gäller att smälta in och visa att man har råd. Då blir man mer känslig för trånga gatuparkeringar à la resten av den urbana världen.
 0
Fredrik (2 Maj 2011 20:35):
Jan WIklund: "Lägg ner skiten". Intressant, utveckla gärna det förslaget. Förbud av privatbilism à la kommunistland eller vad? Alla bor inte (och kan inte bo) i täta innerstadsmiljöer med tunnelbana i närheten (även om det vore lämpligt att många gjorde det.)
 0
Niklas Öhrström (2 Maj 2011 20:54):
Fredrik:
Med "skit" kan ju menas den förortsplanering som idag bedrivs, samt vissa infrastrukturprojekt som i sig leder till ännu mer utglesning. Detta innebär givetvis inte att att det redan existerande ska "läggas ner". Och detta resonemang har vare sig med kommunism eller annat förmynderi att göra, utan har att göra med på vilket sätt samhällets resurser kan satsas på effektivast möjliga sätt. Förbifarten är exempelvis oerhört ineffektiv då man tar hänsyn till dess kapacitet. 1,33 miljarder per kilometer kommer den kosta och tar man hänsyn till tresekundersregeln kommer den ha kapacitet för 4500 resenärer per timma i varje riktning i rusningen. Som jämförelse kommer kilometerpriset för tvärbanans förlängning till Solna vara endast 65% av förbifarten, men om man antar en kapacitet på ett tåg var annan/tredje minut kommer den ändå kunna frakta mer än dubbelt så många resenärer som förbifarten.
 0
Jan Wiklund (4 Maj 2011 21:34):
@Fredrik: Om du hellre önskar så skulle man kunna tillämpa rigorös kapitalism istället - låta allt betala vad det kostar, utan subventioner. Och då kan jag garantera att det skulle bli en formlig folkvandring mot centrum. Förorterna subventioneras idag med fabulösa belopp i form av den infrastruktur som behövs för att hålla liv i dom.

Nu kan man kanske köra med traditionell svensk blandekonomi istället, det var ett ganska bra system tycker jag. Dvs köra de senaste 70 åren i retur baklänges, göra stadsplaner för att bygga nya innerstadsdelar nära centrum och på några ställen till à la RUFS fast seriöst. Och sen köra med planmässig nedläggning av det som ligger mest avigt till, med garanterad rätt till utbyteslägenheter för dom som bor där.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8647 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter