Utskrift från www.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om kistahöjden

 

Promenadstad? Regional kärna? Nja inte direkt va...

I Kista utanför Stockholm, ett område som i regionplanen är identifierat som stadsutvecklingsområde, planerar man ett.... radhusområde. YIMBY har kritiserat detta projekt i ett tidigare yttrande som kan hittas här.

YIMBY är, precis som vi påtalade i vårt förra yttrande, i grunden positiva till att bygga på denna plats. Vi stöder planerna som uttrycks i RUFS2010 samt översiktsplanen om att Kista-Sollentuna ska bli en sekundär kärna för Storstockholm.

Ambitionen - enligt samrådsredogörelsen - är att minska upplevelsen av enklav och säkerställa allmänhetens tillträde till området. Av någon märklig anledning så väljer man dock här att göra det rakt motsatta och lägger verkligen manken till för att öka både segregation och bilberoende.


Varje byggherre får sin egen del att råda själva över. Här gör sig ingen blanding besvär, vare sig av funktioner eller arkitektur. Byggherrarna som är bestämda än så länge är Folkhem, Byggnads AB Åke Sundvall, NCC Boende AB, Bo rätt i Stockholm samt Einar Mattsson

Vi kan se att kommunen överhuvudtaget inte tagit till sig den tydliga kritik som riktats från bl.a. YIMBY, men också flera andra aktörer, om hur den nu liggande planen för Kistahöjden ser ut.

Samrådsredogörelsen är i sig intressant läsning där alla utom en av de privatpersoner, och samtliga idella organisationer, som inkommit med yttranden vill se en mer urban utveckling.

Här, där kommunen för en gångs skull inte har några lokala motståndsrörelser att gå i konflikt med, så väljer man ändå att bygga med en oerhört låg exploatering. Hur väl rimmar det med visionen om promenadstaden? Att planerna inte har gjorts om från grunden och det istället framhärdas med vad som i praktiken kommer fungera som ett anti-urbant "gated community" på en plats som är utpekad som just kärna är en minst sagt märklig tolkning av de planer som staden själv varit med att ta fram.

Planen är en olycklig utveckling genom att den så tydligt visar att byggandet i Stockholm inte följer vare sig regionplanen eller kommunens egen översiktsplan.


Området idag

Kista Science City-visionens tankar om detta område måste vara grunden för en ny Kistahöjden-plan. Med den som grund får det plats fler boende, skapas lokaler för fler verksamheter (till skillnade mot den liggande planen som inte skapar några alls bortsett från förskolan) samt skapar en boendemiljö som både är mer attraktiv och en avsevärt större bristvara än den liggande planens radhusområde.


Man räknar inte med något större kollektivtrafiknyttjande.

Vi ser inga som helst skäl att gå vidare med den liggande planen.

Att det - som det påstås i plandokumenten - skulle behövas förortsradhus och villor i Kista för att skapa en bra och allsidig stadskärna saknar helt verklighetsanknytning. Dels för att själva tanken om att skapa en stadskärna genom att bygga det rakt motsatta i sig måste ses som minst sagt egenartad - krig är fred? - men också för att det redan idag finns gott om radhus i Kista. Det finns ett mycket stort område med förortsradhus och villor direkt på andra sidan E4:an.

Däremot går det utmärkt att ta med urbana stadsradhus och radhus på tak som en del av mixen i Kista som regionkärna.

Vad som saknas i Kista med omnejd är en sammanhängande stadsbyggd och en stadsmässig bebyggelse med funktionsblandade kvarter. Vad som saknas är precis det som RUFS, ÖP och KistaScienceCity-visionen vill ha på denna plats. Och ändå bygger men det rakt motsatta.

Det är fullständigt obegripligt.

Om det är så att det är byggherrarna som trycker på för att det ska bli just en radhusenklav som krossar planerna för Kista som sekundär kärna så bör kommunen dra sig till minne att det är den som sitter på planmonopolet. Vi yrkar på att kommunen skrotar den isolerade radhusenklav som nu planeras och börjar om med krav på att planerna ska överensstämma med RUFS, ÖP och vad som faktiskt behövs och efterfrågas.

Kista är inte det enda område som har svårt att följa intentionerna i RUFS. Haninge kommun planerar t.ex ett stort och isolerat arbetsplatsområde för 6000 personer utanför den tänkta kärnan. Risken finns att fler följer efter om vi inte ser upp.

Det är hög tid att bestämma sig nu, antingen följer vi de planer vi tar fram. Eller så gör vi det inte.


Det som är positivt är att regionplanen fortfarande går att rädda. Det som behövs är en tät och fungerande stadsbyggd och en planering för kollektivtrafik som kan länka samman de tänkta regionala stadskärnorna och befintlig spårtrafik. Det ger de stadsnoder som de nya kärnorna kan byggas kring.

Vi ser gärna att Stockholms kommun och Kista nu visar att man menar allvar med sina intentioner att skapa en regional kärna i Kista. Ett första bra steg är att starta om processen för denna plan.

I ett längre perspektiv bör det även byggas en rad med kontorshus längs höjdens östra kant, d.v.s. längs med E4:an. Detta för att utnyttja en yta som idag är svår att nyttja som grönyta och överlag svårnyttjad på annat sätt. Det skulle också skärma av mot motorvägens buller. Dessa kontorshus skulle komma att ligga rakt mot berget. För att effektivt skydda mot bullret krävs att de når ett par våningar ovanför gatunivån vid de nya husen, vilket blir ganska många våningar i förhållande till E4:an. På så sätt skapas en ännu tydligare front för den sekundära regionkärnan Kista mot denna, tillsammans med de ännu högre byggnaderna som redan nu syns på rätt långt håll.

Om det tvunget måste ligga radhus uppe på höjden får detta inte bli en isolerad enklav. Längs med omgivande vägar bör det byggas mer kvarterslik bebyggelse, någorlunda likt Iskristallen på Kungsholmen eller den som finns med för denna plats i framtidsbilden för Kista Science City.

I denna framtidsbild, som ännu ligger på SBK:s hemsida, visas hur pass mycket bättre det kan planeras i Stockholm när vilja finns.ochSBK bör återgå till dessa tidigare planer och låta dem ligga till grund för det fortsatta arbetet. 

Plansidan hos stadsbyggnadskontoret
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+1
Martin Ekdahl (1 Juli 2011 22:46):
Ett obegripligt och onödigt slöseri av natur. Om nu gröna ytor skall ge plats för bebyggelse så bör den väl ändå vara tät och effektiv? Trist att man på detta sätt ger vatten på kvarnen åt nimbyisternas kritik av all ny bebyggelse. Än mer trist att nimbyisterna väljer att i stället slösa sitt krut på områden där ny bebyggelse verkligen behövs. Gör Kista till en fungerande och tät stadsdel. Slösa inte bort våra gröna ytor på än mer FFF (funkis för få).
 0
Gustav Svärd (2 Juli 2011 07:36):
Håller (föga förvånande) med föregående talare.
 0
Ragnar Lind (2 Juli 2011 08:32):
Den liggande planen ser ju ut som en parodi på stadsplanering, både vad gäller struktur och de rent utseendemässiga aspekterna. Det är väl just den här typen av monotont upprepande gestaltning med hårda kanter, som Erik Asplund kritiserade så hårt i sin bok "Farväl till funktionalismen"? Är detta verkligen seriöst, en framtida "stadskärna", dessutom?
"SBK bör återgå till dessa tidigare planer..."
Men hur stadsmässiga är de planerna egentligen? Ser ju också ut som förort? Skivhus med platta tak på en höjd, det känns väldigt välbekant....
 0
Ragnar Lind (2 Juli 2011 08:53):
Det kan inte nog betonas hur viktigt det är med funktionsblandnig och stadsmässig gestaltning för att ett område ska kunna upplevas som stad. Kista är väldigt mycket "kontor här, bostäder där och köpcentrum i mitten" (fast bostadsområdet från sent 70-tal känns trevligt i sin gestaltning). Det hjälper inte hur tätt, hur mycket skyskrapor som byggs, så länge allt är totalt funktionsseparerat, och mycket av arkitekturen inte är stadsmässig (tråkiga bottenvåningar, monotoni, kantighet, etc). Det kommer ändå att upplevas som "förort".
 0
Niklas Öhrström (2 Juli 2011 15:13):
I Husby finns förslag på hur man kan bygga bort trafikseparering och att centrumfunktioner är samlade till en punkt i mitten. Man är medveten om att detta skapar oattraktiva och otrygga miljöer.

Mot bakgrund av detta förslag är det konstigt att motsvarande misstag (som senast begicks i mitten av 70-talet) ska återupprepas med GC-broar över Hanstavägen och enahanda bostadsområden. Är tanken att området, precis som Husby, ska åtgärdas när tiden är mogen om sisådär 35-40 år? Varför inte göra rätt från början?
 0
Jan Wiklund (2 Juli 2011 15:24):
60-talet i repris. Jag trodde i min enfald att det var förortskommunerna som pga brist på kunskap höll på med sånt (Haninge som nämnts i artikeln, Huddinge med sina idéer om ännu mer kontor och butiker i Kungens kurva men inte en enda bostad. Men så visar det sig att Stockholms stad är precis likadan.

Har någon intervjuat dom om hur dom kan komma på en sån här idiotisk idé? Är det exploatörerna som trycker på? Eller nån annan intressegrupp?
 0
Niklas Öhrström (2 Juli 2011 15:37):
Jan:
"Är det exploatörerna som trycker på? "
I plankartan verkar det som att exploatörernas namn är utsatta (utom för etapp 2). Det är nog inte alltför långsökt att dra en sådan slutsats. Eller iallafall att SBK lovat för mycket.
 0
Anders Anttonen (2 Juli 2011 16:35):
Förortsområden med endast EN tillfartsväg är livsfarliga. Ett exempel är Nybodahöjden. Man känner sig som en inkräktare trots att man gårt på allmän gatumark.
Får området dessutom annan designad armatur och annorlunda papperskorgar upplevs det som om man begår hemfridsbrott när man går på gatan. Är det detta Stockholm vi vill ha? Nej tack!
 0
Anders Anttonen (2 Juli 2011 19:22):
Ett annat bra exempel är Liljeholmsberget. Där har enda tillfartsvägen en gjutjärnsportal man måste åka/gå igenom.
Som signalerar att "här har du inget att hämta om du inte bor här"...
Sådana områden räknar jag som "Gejted", även om det inte finns nån bom eller vaktkur.
 0
Peter D (2 Juli 2011 20:20):
Det här ser ju rent ut sagt förjävligt ut. Jag trodde det va slut på sådana dumheter nu.
 0
Niklas Öhrström (2 Juli 2011 20:51):
^^
Givetvis borde det vara så. Att de helt bortsett från svaren från samrådet förvånar. Även om antalet svar var litet så gav det ju en ganska klar bild av vad som faktiskt efterfrågas. Alla utom en (Nina Hjärpe, som alltid skriver copy-paste-yttranden om att det inte ska byggas för syrets skull, oavsett var) ville ha en mer urban miljö. Ingen ville ha några radhus på platsen. Är det tjänstefel att helt frångå dessa svar utan att ge en rimlig förklaring till varför synpunkter är felaktiga? Är det tjänstefel att helt bryta mot den regionala och kommunala översiktsplanen (de är ju inte bindande, utan rådgivande)?
 0
Anders Anttonen (2 Juli 2011 21:08):
Ja, Nina H, ja. Men hennes "hov" minskar stadigt från ett 25-tal namnunderskrifter för ett par år sen till enbart fyra!
The Queen has lost her Crown.
 0
Jan Wiklund (3 Juli 2011 09:42):
Kanske är det den nuvarande stadshusmajoritetens önskan att gentrifiera Järvafältet som har löpt amok? Planerna att driva ut Husbys invånare stöter ju på motstånd. Det säkraste kanske då blir att bygga villor i lämplig prisklass, så vet man i alla fall att inte några jävla invandrade låglönearbetare kommer att göra sig besvär. Riktig stad kan ju sluta var som helst, såna är per definition svårstyrda. Bättre då med apartheid. Tycker kanske kommunen.

Eller finns någon som har en bättre idé? Det där med exploatörsintresset tycks mig tunt, det måste ju gå lika bra att tjäna pengar på att bygga stad?
 0
Gustav Svärd (3 Juli 2011 11:42):
Jag tror inte alls på att det är några apartheid-idéer som styr planerna. Exploatörsintresset OCH att det är så här vi byggt sedan 30talet är det som styr. Att bygga stad har varit tabu under ett par-tre generationer nu, ett tabu som sakta sakta släpper (i direkt anslutning till innerstan kan man göra det ibland, men när det finns läge att bygga en ny isolerande förortsenklav?..)

@Ragnar Lind - menar du huset uppe på höjden när de skriver "skivhus med platta tak"? det är Husbys betonghus som de representerar, det är husen nere mot vägen som är de gamla nya planerna. Men visst behövs även där att man släpper modernism- och funkis-pastischerna.
Du har helt rätt i att Kista verkligen är uppdelat i tre områden (bostadsområdet sedan i tre-fem tydliga underområden). Så för att Kista-Sollentuna (eller Kista-Helenelund, som man nu mer verkar rikta in sig på) ska kunna bli en sekundär kärna för Storstockholm krävs en hel del ändringar i strukturen.
 0
Jan Wiklund (3 Juli 2011 14:28):
Det kan vara att jag har fel, men jag skulle gärna se att man frågade ut de ansvariga om hur dom har tänkt och hur dom kunde godkänna något så undermåligt.

Kanske en kortversion av artikeln ovan till någon tidning?
 0
Erik Tysk (3 Juli 2011 16:40):
Jag tycker det här vore ett ypperligt tillfäller att sätta upp en struktur för gator, avlopp etc och sen stycka upp marken i massa småtomter och sälja. Vore kul o se resultatet. Förhoppningen är ju att det ska bli en vild blandning av små, arkitektritade villor, stadsradhus, shophouses och flefamiljshus i alla former och storlekar. Jag tror det skulle vara ett bra sätt att skapa ett intressant och varierat område. Om inte annat har man iaf för en gångs skull provat ngt nytt och inte bara trampat på i gamla fotspår...
 0
Gustav Svärd (3 Juli 2011 18:36):
@Erik - inte en dum idé alls. Tänk om man planerade så nånstans alls i Stockholm och drog lärdom av hur det blev. Fast första gångens lärdom lär nog bli: sälj inte halva området till NCC och halva till Skanska. Så nästa gång lyckas man få in tre byggherrar att köpa upp och slå ihop småtomterna! :\

@Jan - lokaltidningarna är informerade :) att någon av de större tidningarna skulle intressera sig är nog långt för mycket att hoppas på.
 0
Anders Anttonen (3 Juli 2011 23:19):
Erik Tysk:
Stycka och sälj tomterna på Kistahöjden. Och se vad som verkligen förväntas av marknaden! Bra idé!
Kanske det blir helt annorlunda än vad dessa handplockade byggherrar tänkt sig. Jag köper ditt koncept rätt av, Erik.
 0
S. (4 Juli 2011 10:52):
Grönområdet har inget egentligt värde här. Det används inte för rekreation och saknar (i min mening) estetiskt värde. Jmf t.ex. med Ursvik eller Järvafältet, båda områden som är estetiskt tilltalande och används i stor omfattning.
Alltså bebygg hela rasket. Blanda arbetsplatsbebyggelse med flerfamiljshus. De senare med hög boytakapacitet per footprintyta och butiks- och kontorslokaler i markplan.
Att skärma E4:an med hög kontorsbebyggelse är en utmärkt idé.
Liggande förslag är ytterligare ett övre-medlklass-reservat i stil med Silverdal. Att man vill bygga så beror förmodligen på snöd girighet. Den som är intresserad kan ta en promenad i Silverdal och titta på vansinnet. Dålig produktion, billighetslösningar och dåligt utförande på småhus/radhus som sedan säljs till helt vansinniga priser. Köps av köpstarka familjer med tummen mitt i handen som vill bo skydade från den hemska staden och ändå vara delaktiga i densamma.
Bygg högus, knyt ihop dessa med lägre bebyggelse (4-5 våningar) med butikslokaler i markplan här och där. Behåll delar av grönskan och bygg funktionella parkvägar för både transport och motion. Se till att cykelanpassa allt från start.
Jag tror dock inte att det är en bra idé att småstycka och sälja. Det är mer ett intressant tankeexpriment än en hållbar idé. Det är bristen på god politisk styrning som saknas. Det löses inte genom att politiken abdikerar helt och hållet.
 0
Jan Wiklund (4 Juli 2011 13:02):
Man skulle dessutom kunna omforma E4 så den blir som Ronda de Dalt i Barcelona, dvs den snabbgående trafiken en trappa ner, se http:​/​/​www.​alternativstad.​nu/​resources/​nedgravda-​vagar.​.​

Då skulle vägen inte längre bli en barriär mellan Kista och Sollentuna, samtidigt som det värsta av bullret skärmas av. Samt, som det står på länken, marken intill kan nyttiggöras och inte bara bli skräp som blir över.
 0
Niklas Öhrström (4 Juli 2011 13:16):
S.:
Håller med dig om Silverdal. Men det där med småstyckning, dvs mindre markanvisningar kan nog vara en bra idé. Det är ett tillvägagångssätt som vi på ett ungefär faktiskt redan praktiserat tidigare när vi byggt stad. Det är bara att ta sig en tur runt innerstaden så ser vi hur resultatet var. Ganska lyckat IMO.
 0
Niklas Öhrström (4 Juli 2011 13:41):
Jan W:
Om jag inte är fel ute så har denna motorvägssträcka ungefär halva trafikmängden mot den förbi Essingeöarna, där det är fyra körfält i varje riktning.

Man skulle alltså kunna ersätta motorvägsdelen med två nedsänkta körfält i varje riktning och förlägga två långsamma körfält i på var sin sida om nedsänkningen, med trottoar och byggnader intill. Ett problem är Sollentunasidan, där det är nästintill omöjligt att koppla ihop befintligt gatunät med E4:an. Men en skärm av urban bebyggelse är bättre än ingenting.
 0
Erik (4 Juli 2011 14:06):
Riktigt hårresande planer. Vem är det egentligen som tar initiativ till detta?
 0
Erik Tysk (4 Juli 2011 14:53):
Ang. att stycka upp i småtomter så lär det nog behövas vissa riktlinjer/restriktioner. Tex. vissa tomter kanske skall komma med krav på bebyggelse i minst 4 våningar, medans andra kanske har en begränsning på max 3. Men i princip ska det vara helt fritt att bygga mer eller mindre vad man vill. Kanske också borde finnas begränsningar på max antal tomter per byggherre och att de inte får ligga intill varandra (för att undvika att JM och NCC köper upp hekla skiten och ändå bygger lika dant som förr).

Rent estetiskt tänker jag mig ngt i stil med detta:

http:​/​/​www.​freshomedesign.​com/​20​10​/​0​9/​the-​minamimachi-​.​.​

http:​/​/​www.​freshomedesign.​com/​20​10​/​0​3/​the-​modern-​conte.​.​

http:​/​/​www.​freshomedesign.​com/​20​10​/​10​/​the-​kiri-​house-​d.​.​

Blandat med flerfamiljshus i olika storlekar. Jag tänker mig ett arkitektritat townhouse granne med ett mindre hyreshus för kanske två-tre familjer som i sin tur kanske är granne med ett hyreshus på 6-7 våningar med lokal i bottenplan. Ledordet är "salig blandning".
 0
Jan Wiklund (4 Juli 2011 16:39):
Niklas: Omöjligt och omöjligt... Turebergsleden är ju en hopkoppling. Strax söder om Sörgårdsvägen finns en glugg i bebyggelsen. Vid Rönnvägen, Tallvägen och Aspvägens sväng mot öster kan man lämna en glugg för senare exproprieringar av villatomtmark, tillräckligt att bygga en väg på. Bokvägen går nästan ut på E4 redan. Vid Parkvägen kan man göra en ny glugg för senare expropriering av villamark. Så nog går det. Det står ju inga huskroppar i vägen.
 0
Anders Anttonen (4 Juli 2011 17:45):
Erik Tysk:
I Gamla Stan i Stockholm hittar man smala, höga hus vägg i vägg, men på enskilda tomter. Ibland kan det skilja århundraden mellan husen och det funkar ändå i gatubilden. Kanske Gamla stan vore idealet för Kistahöjden? (fast med nyare arkitektur, förstås)
 0
Ola (4 Juli 2011 20:13):
Tycker det är ett dåligt förslag, marken används mycket ineffektivt. Dock kan jag bli lite smått positiv till att det inte byggs flerbostadshus i just kista ett område som till stor del präglas av just flerbostadshus, men då ska också detta område integreras i själva området. Som det ser ut kommer det verkligen inte hända, detta kommer bli en enklav i som alla andra områden i Stockholm, isolerade bostads-öar.
 0
S. (4 Juli 2011 20:15):
Om småstyckning: Att jämföra med äldre tiders byggande är orättvist. Vi har betydligt högre krav på infrastruktur idag. Fjärrvärme, avlopp, tappvatten, o.s.v. behövde man inte ta hänsyn till när gamla stan växte fram. Vad gäller de estetiska konsekvenserna har jag dock inget att invända. Allt som motverkar stereotyp bebyggelse är bra (återigen, se Silverdal som avskräckande exempel).
 0
Niklas Öhrström (4 Juli 2011 20:25):
Ola:

Området ligger ungefär mitt mellan Kista Husby Akalla och Helenelund/Fågelsången. Från t-banan Kista ser man i stort sett bara fler bostadshus, men västraste delen är uteslutande radhus. Detsamma gäller för Akalla. Utöver detta så kryllar Sollentunasidan av mestadels villor. En del radhus. I stort sett inga flerbostadshus. För att finna sådana på Sollentunasidan måste man nästan bege sig bort till Sollentuna C eller Helenelund.

Annars håller jag med dig. Området måste integreras på ett bättre sätt, samt att man utnyttjar marken bättre än till 2 parkeringsplatser per villa och 1,45 parkeringsplatser per radhus.
 0
Ola (4 Juli 2011 21:17):
@ Öhrström, jo jag vet vart områet är. Saken är att jag tycker inte direkt man kan räkna in områdena i Sollentuna till detta, eftersom motorvägen är en sådan pass kraftig barriär men jag tycker att sollentuna borde ha mera flerbostadshus, och "järva" området lite mindre.
Fast det är klart om Kista ska bli en regional kärna kanske det är dumt att ha stadsradhus hyfsat nära centrum. När jag tänker regional kärna, tänker jag på områden som agerar (till en viss mån)självständigt inom den befintliga regionen.
 0
Niklas Öhrström (5 Juli 2011 14:09):
Ola:
Det var inte min avsikt att vara ohövlig (sorry om du uppfattade det så). Jag tror faktiskt man bör räkna in Sollentuna i det här sammanhagnet. Enligt RUFS:en så ska regionkärnan omfatta, inte bara Norra Järva, utan dessutom hela Sollentuna fram till järnvägen i öst och Norrortsleden i norr. Nu är jag dock inte så naiv att jag någonsin tror att alla dessa villaområden kommer att bli innerstadskärna (såsom RUFS:en föreskriver). I detta sammanhang tycker jag då ändå man ska räkna dessa villaområden som inom Kistas influensområde. Motorvägen är tyvärr en barriär som dock skulle kunna övervinnas med hjälp av Jan Wiklunds förslag ovan.

Annat jag reagerar på: Stadsradhus är nog inte så problematiskt. Iallafall inte om de placeras på sidogator till stråken. I den här planen är det dock inte frågan om några stadsradhus, utan radhus med 1,45 parkeringsplatser per hus och 2,0 per villa. Då blir det inget annat än en bilberoende förort.

Dina tankar kring regionala kärnor delar jag. Och vill dessutom lägga till: De ska ha en kvartersstruktur med stråk och gator. Det ska vara en blandning mellan boende och andra verksamheter. Det ska tillräckligt stor befolkning - Helst minst 100000 i varje kärna. Gissningsvis kommer vi inte lyckas med alla sex yttre kärnor. Förmodligen kommer man endast lyckas med Kista och eventuellt med Skärholmen/Kungenskurva, men det sistnämnda kräver givetvis att man bygger bostäder på KK och helst mer spårbunden trafik än spårvägs syd
 0
Ola Halvardsson (5 Juli 2011 18:28):
@Öhrström
Jag må ha använt ordet stadsradhus i fel bemärkelse, eftersom jag syftade på dessa som var med i förslaget. Jag är överens med dig att de kan passa bra in i en Regional kärna, bara att personligen vill jag inte ha dem precis i kärnans centrala delar, men gärna lite i närheten om de kan erhålla rätt densitet.

Jag är lite skeptiskt till integreringen av Sollentuna i Kista-kärnan, av flera anledningar.
De delarna av Sollentuna som är tänkta att integreras i Kista är mestadels villa/radhus område, med inslag av flerbostadhus, framförallt Helenelund, med den starka motorvägen som barriär. Jan:s förslag av den är god, men jag tror knappast det kommer bli verklighet. Tvärbanan borde dras till SollentunaC/Häggvik med förlägning till kanske Edsberg/Täby Det skulle kunna skapa dynamik och mer lämpliga områden för bebyggelse längs. tvärbanan. Jag tror att en konsekvens av förlängningen till Helenelund skapar något halvdant.

Jag är också som du skeptisk till de framtida kärnorna, jag är helt med dig på antalet invånare som behövs för att driva varje kärna, jag vill gärna se att varje kärna är ungefär lika tätbebyggt som innerstaden, för att kunna skapa detta underlag. Ett alternativ för Skärholmen/KK skulle kunna vara röd linje från Fruängen till KK, via segeltorp. Förmodligen skulle det vara svårt att få lönsamhet i det bygget, Skärholmen/KK faller också lite på motorvägen som barriär, och dålig spårbunden trafik mellan kärnorna. Finns verkligen hur mycket som helst att diskutera ang. detta!
 0
Jan Wiklund (5 Juli 2011 23:30):
Ola: Med en lösning som Barcelonas Ronda de Dalt behöver motorvägen inte vara någon barriär. Inte mer än Klara Strandsleden i alla fall. Och Västra Kungsholmen skärs ju mitt itu av Essingeleden och det tycks också fungera.
 0
Ola Halvardsson (6 Juli 2011 07:41):
Jan:
Självklart går det, men jag är tvärr inte imponerad av hur svenska statsplanerare varken resonerar. Jag upplever det som att de har bra idèer men dåliga praktiska lösningar på hur de skall motverka barriärer, segrigering, effektivt utnytjande av kollektivtrafik, uppbyggnad av naturliga stråk. Istället blir det trafikleder och verksamhetsseparering till enskilda "oaser"
Jag själv är inte ens lekman i området, men man får ha en åsikt :)
 0
Jan Wiklund (6 Juli 2011 13:18):
Du har rätt. Kreativitet är nog det sista man förväntar sig från det hållet. Kanske man också kan formulera det som att det är det sista håll man förväntar sig kreativitet från.

Men det är ju sådant som Yimby har tänkt sig tillföra debatten. Vi kan ju inte bara ge upp, för att vi förutsätter att planerarskrået är oförbätterligt?
 0
Ola Halvardsson (6 Juli 2011 13:33):
Absolut, man ska inte ge upp. Fast även om jag idag tror att Yimby förlorar många kamper kan man alltid göra sist bästa. Min förhoppining är att Yimby ska bli en aktör vars utlåtanden skall beaktas när ett område planeras, samt påverka planerarnas grundsyn.

Jag tror även att det måste bli fler yngre både som politiker och planerare som har en annan syn på hur samhället. Mina misstankar är att en stor del av planerarna lever kvar i massbilismens ideal, kanske pga. ålder, uppväxer, samhället.
 0
Jan Wiklund (7 Juli 2011 09:13):
Det är nog lite svårare än så. För att komma in i apparaten ska man först gå igenom en indoktrineringskur på flera år, då all spontan kunskap rensas bort. Jag känner flera äldre i skrået som också är miljöengagerade och misstror massbilismen men dom bara "vet" att en stadsdel "ska" se ut som t.ex. Husbyhöjden, för det har dom lärt sig i skolan.

Det behövs en revolution där många aktörer deltar: engagerade medborgare inom t.ex. Yimby, studenter som vänder upp och ner på kursplanerna, politiker som vågar ifrågasätta sina egna byråkrater, och slutligen byråkrater som vågar lyssna på allmänheten hellre än på sina egna föråldrade läromästare.
 0
Anders Anttonen (7 Juli 2011 13:06):
S:
Det går visst att samordna infrastruktur, såsom vvs och kabeldragningar trots småtomter och olika bebyggelsetyper. Jag har exempel från nybyggda Steigereiland i Amsterdam eller Sluseholmen i Köpenhamn.
 0
S. (8 Juli 2011 09:09):
Allt går, men är det rimligt? För att kunna dimensionera fjärrvärme, -kyla, tappvatten, avlopp och el så måste det vara klart vad som skall byggas, var och i vilken omfattning. Det gäller oavsett hur många, få, stora eller små tomter man styckar ett område i. När 30 st tomtägare/byggherrar skall leka i samma sandlåda måste rätt rigorösa ramar sättas upp i förhand, därefter ned med infrastrukturen i backen och därefter kan resten ta vid. Det blir knappast en "fri och kreativ process".
På Kistahöjden kan man väl f.ö. misstänka att berget ligger strax under jordskiktet vilket komplicerar det hela ännu mer (svårt att ändra planer under gång, svårt att göra kompletteringar).
 0
Erik Tysk (8 Juli 2011 12:46):
S.
Skulle det funka att man exempelvis då delade in ett större område så att olika kvarter kan ha olika bebyggelse, men snarlik inom samma kvarter? Alltså att i kvarter A byggs hus på 5+ våningar, och i kvarter B byggs hus i 5- våningar och i kvarter C hus på 1-3 våningar? Och hur mycket kan man avvika från satt standard och i vilken rikting? Alltså, går det att exempelvis även bygga ett enskilt townhouse/villa i Kvarter A eller C, men inte ett större flerfamiljshus i Kvarter B eller C?
 0
catten (1 Februari 2014 21:51):
Det här blir spännande om några månader flyttar jag till mitt nybyggda hus på kistahöjden. Så särskilt issolerat tror jag inte att det kommer att bli. Och någon bil har jag inte så det blir till att gå till fots. Väldigt intressant att läsa alla åsikter här.
 0
catten (26 Oktober 2014 15:29):
Blev ju lysande det här inget instängt område här inte. En bred blandning av olika kulturer och folk som promenerar förbi här med tex sina husdjur. Så innan man har åsikter kanske man ska ha torrt på fötterna först.
 0
Felix (6 November 2014 14:51):
Så mycket gnäll här. Tycker det är väldigt trevligt med radhusen och villorna som byggs där på kistahöjden, det är nog med höga betonghus i Kista/Husby. Det är inte heller lätt att locka de som vill köpa radhus/villa att bo brevid höghus och mycket spring. Det familjer som vill köpa villa VILL oftast bo i ett villaområde där det är lite avskärmat lungt.
+2
Martin Kolk (6 November 2014 19:36):
Det går utmärkt att bygga radhus väldigt mycket mer stadsmässigt, se på en stad som London.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter