Utskrift från www.yimby.se
....

Rörelsehindrade blir bondeoffer i slaget om Slussen

 

Om man sitter i rullstol är det svårt att ta sig fram i branta backar. Trappor är bara att glömma. Så vad gör Stockholms stad när chansen uppenbarar sig att modernisera en gammal 30-talsanläggning som kryllar av trappor och branta backar? Man handikappanpassar förstås. Trappor förses med ramper, hissar byggs och backarna planas ut så mycket som möjligt. Det finns det väl ingen som kan vara emot? Jo, faktiskt.

Det här är historien om hur fyra handikappråd lurades att avstyrka anpassningar som äntligen kan göra Slussen i Stockholm tillgänglig för alla.


Att det finns de som gärna protesterar mot varje form av förändring vet alla som följt debatten om Slussen. Ombyggnaden av den 75-åriga trafikledskorsningen med sina broar, betongdäck och underjordiska gångar har mobiliserat den här gruppen som aldrig förr. Protestartiklar har skrivits, demonstrationer har hållits, namnlistor cirkulerat och myndigheter bombarderats med överklaganden. Men de demokratiska spelreglerna har i stort sett respekterats - hittills.

Nu tycks emellertid en ny fas ha inletts, och fyra handikappråd i Stockholm har, till synes ofrivilligt, blivit motståndarnas hemliga vapen. I ett gemensamt yttrande, kallat "Nya Slussen bryter mot Plan- och Bygglagen (PBL)", sågar Kommunstyrelsens handikappråd, Stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens handikappråd, Trafik- och renhållningsnämndens handikappråd samt Stadsdelsnämnden i Södermalms handikappråd förslaget som skulle ha gjort Slussen mer tillgänglig än någonsin förr. Enligt yttrandet blir backarna brantare än idag, vistelseytorna otillgängligare och ramper saknas. I yttrandet menar man att hela förslaget är olagligt då ramperna blir brantare än lagen föreskriver.

Men planhandlingarna berättar en annan historia: Samtliga gångförbindelser blir mindre branta än idag, inga vistelseytor kräver att man går i trappor (förutom trapporna själva), och precis de ramper som enligt yttrandet inte skulle finnas finns tydligt utmärkta på kartan. Rampernas lutning håller sig väl under de 5% som rekommenderas i Boverkets författningssamling.

Frågan blir: Hur kunde de fyra handikappråden författa ett officiellt yttrande som har fel på nästan samtliga punkter?

Mysteriet får sin lösning i en artikel på DN.se i början av augusti. Där beskrivs hur Lennart Klaesson, arkitekt SAR, anlitades av de fyra råden. Som sakkunnig i handikappfrågor fick han uppdraget att sammanställa en rapport om Nya Slussen som skulle ligga till grund för yttrandet. Den rapporten blev klar i maj, och har nu gjorts tillgänglig på nätet. Rapporten är en märklig läsning. Samtliga felaktigheter i handikapprådens Slussenyttrande visar sig nämligen härröra från Klaessons rapport

  • Klaesson påstår att den nya gatubron får en lutning på 5,7%, mot gamla brons 5,4%. Beräkningen är framtagen genom att ta två höjdangivelser på plankartan och dividera med brons längd, 142 meter. Problemet är bara att höjdangivelserna som valts inte ligger vid brofästena utan mer än femtio meter längre bort, på 200 meters avstånd från varandra. Klaesson får på så sätt fram en brolutning som är nästan en tredjedel större än den verkliga, som inte är mer än 4,4%. Av någon anledning har han valt att bortse från den mer detaljerade versionen av plankartan som har tydliga höjdangivelser vid brofästena. 
  • Klaesson påstår att ramperna och bron bryter mot Plan- och Bygglagen genom att de är brantare än 2%. Han hänvisar till Boverkets författningssamling (BFS 2004:15), som dock inte stipulerar någon maxlutning, utan bara ger det allmänna rådet att "En gångyta bör vara så horisontell som möjligt eftersom en längslutning brantare än 1:50 (2%) kan vara svår att använda för personer med nedsatt rörelseförmåga". Klaesson verkar således döma ut förslaget som "olagligt" baserat på sin egen bristfälliga läsning av BFS som dessutom inte är lag.

    Finns det då regler om hur branta ramper får vara? Ja. Boverket ger det allmänna rådet att "En ramp bör luta högst 1:20". Dvs 5%, ett värde som samtliga ramper i förslaget håller sig under. Påståendet att de "bryter mot lagen" är således gripet ur luften. Det kan förstås finnas skäl att se över om ytterligare arbete kan göras för att minska lutningarna ännu mer, men det nya slussenförslaget är i högsta grad lagligt och dessutom bättre än dagens lösning. 
  • Klaesson drar, helt korrekt, slutsatsen utifrån höjdskillnaderna i terrängen vid Slussen att det är för brant för att man ska kunna bygga några hanterliga ramper som bara lutar 2%. Därefter kritiserar han förslaget för att utestänga rörelsehindrade och tvinga dem till långa omvägar - trots att direktramper finns för samtliga gångförbindelser: Mellan Gamla stan och kajen på Södermalmssidan, mellan kajen och Södermalmstorg, mellan Södermalmstorg och Gamla stan. Man kan, till skillnad från tidigare till och med komma hela vägen från Gamla stan till T-Slussen och bussterminalen utan en meters höjdskillnad tack vare de två nya broarna i kajplanet. Från bussterminalen finns dessutom en hiss upp till torgplanet, vilket ger en möjlighet att undvika alla backar helt och hållet. Dessa förbindelser väljer Klaesson att inte låtsas om och framställer det istället som att tillgängligheten minskar. 
  • Klaesson mäter upp avståndet mellan t-banans plattformar och bussterminalen och får fram ett avstånd på 4-500 meter. I verkligheten är avståndet 150-200 meter (utom i rusning då avstigningsplatserna något längre bort kommer till användning). Var kommer den högre siffran ifrån? Troligen har han räknat avståndet till någon av de två andra uppgångarna, kanske med motiveringen att de har hissar direkt till plattformen, hissar som kan utnyttjas av dem som reser med det fåtal av SL:s Nackabussar som har rullstolsramp. Men även då har han överdrivit kortaste avståndet med närmare 150 meter och värstafallet med 50. 
  • Klaesson beskriver delar av Nya Slussen som otillgängliga för den som inte kan gå i trappor. Men vi får inte veta vilka delar. På plankartan finns inga vistelseytor som är onåbara utan trappor. Han syftar sannolikt på själva monumentaltrappan mellan torgplanet och kajplanet, som har några smala avsatser där man kan sitta. Dessa kan nås från glasbyggnaden som täcker en del av trappan och som har hiss, men Klaesson dömer ut även den lösningen för att hissen "ligger på kvartersmark". 
  • Klaesson kritiserar den nya gång- och cykelbron på den något märkliga grunden att den "saknar ramper". Problemet är bara att det inte behövs några ramper eftersom ju bron i sig utgör en ramp som med sina tre grenar förbinder Södermalmstorg, Gamla stan och kajen på Södermalmssidan med varandra. Det framgår tydligt på plankartan. Arrangemanget avfärdas med att det "strider mot" paragraferna 2:4, 3:15 och 3:18 I Plan- och Bygglagen samt BFS 2004:15. Paragraferna säger dock inget annat än att tillgängligheten ska tillgodoses för rörelsehindrade, samt att ramper ska finnas. Klaesson lyckas även avfärda rampen i Katarinaparken med att "den inte är möjlig att anlägga om man ska följa gällande byggregler" - och byggregeln han åberopar är förstås den icke existerande regeln om maxlutning på 2%. 
 
Handikapprådens sakkunnige sågar således förslaget vid fotknölarna - väl medveten om att det mesta han anmärker på inte kan åtgärdas med mindre än att man spränger bort halva Katarinaberget eller bygger broar som startar i höjd med hotell Reisen. Det märkliga är att han stöder sig på en lagparagraf som inte står i lagen och en läsning av plankartorna som verkar röja en påtaglig oförmåga att läsa plankartor. Det hela är ytterst märkligt. Klaesson är trots allt arkitekt SAR och har anlitats som sakkunnig i handikappfrågor tidigare. Vad har han själv att säga? Han har avböjt att kommentera.
 
Har Klaesson dragit tillbaka rapporten, talat med sin uppdragsgivare och försökt se till att felen blir rättade? Nej, efter att YIMBY påpekat felaktigheterna för honom har han istället strävat efter att ge den ytterligare spridning genom att länka till den från tidningars kommentarfält och lägga ut den på slussen.nu, en sajt som fungerar som samlingsplats för förändringsmotståndare och modernismkramare som driver en hetsig opinion mot varje ombyggnadsförslag.

Kan det vara så att Klaesson tillhör ombyggnadsmotståndarna? Ja, hans namn återfinns på uppropet "rädda Slussen" - två gånger för säkerhets skull och i DN-artikeln säger han uttryckligen att han anser den gamla anläggningen överlägsen. Då det nya förslaget på alla punkter som Klaesson kritiserar blir bättre än dagens lösning måste det ses som en minst sagt märkligt ställningstagande.
 
Det verkar inte bättre än att handikappråden ovetandes blivit ett verktyg för dem som vill konservera 30-tals-Slussen med sin usla tillgänglighet, till förfång för de rörelsehindrade själva. Det är allvarligt och föga demokratiskt när samhällsinstanser som ska föra de rörelsehindrades talan och tillvarata deras intressen kapas av organisationer med en helt annan agenda - speciellt när resultatet blir att de snuvas på förbättringar de annars skulle fått.

(Mer slussen här)

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Frasse (23 Augusti 2011 09:49):
*OFF TOPIC*
Jag är glad att se flattr på Yimby igen. Fast jag känner mig lite ensam om att använda det.

*ON TOPIC*
Det framgår inte av artikeln, men jag antar att det är ett detaljplaneförslag handikappsråden har yttrat sig om?
+1
Niklas Öhrström (23 Augusti 2011 11:49):
Man kan undra vad syftet med med Klaessons rapport är. Är det för att vilseleda dem som tar beslut om Slussen? Är i så fall inte det att underskatta deras kompetens? Varför vill Klaesson därigenom sätta sin trovärdighet inom sin yrkesverksamhet på spel? Kan det vara så att yttrandet inte riktar sig mot vare sig de handikappade eller de som tar beslut. Är syftet att odla en mytbildning och en bild av Slussenförslaget och dess förespråkare som onda? Spä på konspirationstankarna? Är syftet att det ska föra tankarna till Almstriden (och misstänkliggöra stadens tjänstemän)? Är syftet att göra de redan "troende" allt mer övertygade om dagens Sluss' förträfflighet?
 0
Bengt O.Karlsson (23 Augusti 2011 17:27):
Jag har ingen möjlighet att bedöma sakfrågan här: om Klaessons rapport är felaktig är det givetvis allvarligt och skall rättas till. Men att han är motståndare till Slussenförslaget kan väl inte automatiskt diskvalificera honom? Och era formuleringar om slussen.nu som "en sajt som fungerar som samlingsplats för förändringsmotståndare och modernismkramare som driver en hetsig opinion mot varje ombyggnadsförslag" är ju återigen ett uttryck för det förakt för meningsmotståndare som förslagets anhängare i YIMBY konsekvent har gett uttryck för. (Höjdpunkten var ju en artikel av Magnus Orest i juni 2010 där han menade att personer över en viss ålder eller med intressen för estetik och kultur borde hålla käften). Sedan återigen det tröttsamma tricket att framställa de som inte vill ha det liggande förslaget som personer som vill behålla allt som det nu är.

Men ni behöver knappast oroa er. Er sida har väl redan vunit genom att politikerna i skön förening beslutat att nonchalera en besvärlig folkopinion. Jag skriver fortfarande på de upprop jag hittar men i själva verket har jag gett upp. Eftersom jag tillhör en del av de grupper som inte borde få yttra sig är det väl ingen risk att jag får se slutresultatet på plats men jag är ledsen för barn och barnbarn.

F.ö. tycker jag det är olämpligt av Yimby att ha en pseudonym som signatur över artikeln. Det är illa nog att det är tillåtet i kommentarerna.
 0
Bengt O. Karlsson (23 Augusti 2011 17:29):
PS: Jag ser att på Newsmill står endast Gardebring för texten. Lustigt...
+1
Anders Gardebring (23 Augusti 2011 17:55):
Bengt:
Jag står, i egenskap av talesperson för nätverket, bakom texten på Newsmill. Det är dock nätverket, inte jag personligen, som tagit fram det material som ligger till grund för texten.

Naturligtvis diskvalificerar inte Klaessons motstånd mot nya slussen honom från att ta fram sakliga rapporter som i detta fall handikapporganisationer kan grunda sina ståndpunkter på. Det har vi heller aldrig påstått. Problemet är ju att Klaessons rapport innehåller ett antal fel. Och ur den synvinkeln är frågeställningen om var Klaessons preferenser ligger ytterst relevanta.

Vad gäller diskussonen om vilken typ av motstånd det gäller så är Klaesson anhängare av den nuvarande konstruktionen, vilket också är vad detta inlägg tog upp. YIMBY har själva haft en hel del synpunkter på det nu liggande förslaget, dock hela tiden med utgångspunkt i det förslag som har lagts istället för att presentera helt nya lösningar som vi, rent krasst, inte har tid att utreda. Det perfekta förslaget för slussen finns inte.

Man kan förstås vända sig mot epitetet "modernismkramare" (som för övrigt inte finns med i newsmill-texten utan endast här på YIMBY) men det blir ju defacto så om man vill bevara den troligen största och mest talande symbolen för modernismen och massbilismen som vi har i Stockholm.
 0
Niklas Öhrström (23 Augusti 2011 18:09):
Har något av handikappråden kontaktats och har de i så fall gett någon kommentar? Detta är ju faktiskt en skandal och belyser vikten av att dubbelkolla vilka experter man anlitar för denna typ av uppdrag. Detta gäller inte bara handikappråden, utan även andra intressegrupper.
+1
Niklas Öhrström (23 Augusti 2011 18:44):
Bengt O.Karlsson:
"(Höjdpunkten var ju en artikel av Magnus Orest i juni 2010 där han menade att personer över en viss ålder eller med intressen för estetik och kultur borde hålla käften)"

Men det var ju inte så Magnus skrev. Han tog upp olika perspektiv (åldersperspektivet, brukarperspektivet och funktionsperspektivet) och vilka av dessa som skulle beaktas i framtagandet av ett förslag till framtida Slussen. Han nämnde inget om att vissa inte skulle få yttra sig.

För de som vill läsa det hans skrev kommer länken här: http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​10​/​0​6/​slussenproblematiken_​931.​h.​.​

Men det var ju inte det som det här inlägget handlade om utan om det är OK att utnyttja intresseorganisationer (i detta fall de som är talespersoner för de handikappade) för att bedriva en egen agenda. Det vore intressant att ta del av din syn på detta. En hel myter har redan framförts från de organisationer som vill bevara, såsom att bussar inte skulle kunna vända, att trottoarer skulle hamna i diken, att volymskisser skulle vara färdiga arkitektförslag, att det räcker med lite puts och färg osv. Med tanke på hur argument tidigare framförts kanske borde man förväntat sig detta grova övertramp. Men jag måste säga att jag ändå blev riktigt överraskad. I "bevararlägret" borde detta mana till eftertanke: Hur ska man i framtiden agera. Är det OK att utnyttja godtrogenhet för sin egen agendas skull? Är det OK att, såsom man gjort tidigare, försöka odla myter som sanningar. Resonerar man så att ändamålen helgar medlen?
+1
Herbert, Tingesten (23 Augusti 2011 19:08):
Bengt O: Sakkunnige Klaesson får förstås ha sina privata åsikter och skriva på vilka namnlistor han vill. Det är inte det som är problemet, utan att han skrivit en grovt felaktig rapport som vilselett handikappnämnderna, och då blir det extra graverande att han har ett dokumenterat egenintresse av att sabotera det liggande Slussenförslaget.

Är man sakkunnig i handikappfrågor, som Klaesson utger sig för att vara, så har man inte så dålig koll att man tror att lutningar över 2% är "olagliga". Det tar bara ett par minuter att få det verifierat hos Boverket att den riktiga siffran är 5%. Pröva gärna själv.

Det är också uteslutet att en arkitekt tror att man kan flytta omkring höjdangivelser på en plankarta hipp som happ. Klaesson flyttade två höjdangivelser närmare 60 meter och när punkterna ligger i en sluttning är det klart att det inte blir rätt när man ska räkna ut lutningen. Man ska också veta att han hade tillgång till en mer detaljerad plankarta* som tydligt visar höjderna precis vid brofästena och därmed den korrekta lutningen, men valde att ignorera den.

Och påståendet att du "inte får yttra dig" motsägs väl ganska effektivt av det faktum att din kommentar getts plats här? YIMBY censurerar inga meningsmotståndare, till skillnad från dig.

* http:​/​/​www.​stockholm.​se/​PageFiles/​2180​44/​110​415_​Slusse.​.​
+1
Anders Gardebring (23 Augusti 2011 19:32):
Som Herbert redan skrivit, YIMBY släpper på alla kommentarer, vi har inte ens förmoderering som t.ex. stockholm skyline (där flera sakliga kommentarer som jag skrivit inte kommit in). Och vi har definitivt inte valt att inte ens ha kommentarer, som slussen.nu.

Vi vill ha debatten och vi tar den gärna. Tyvärr är det inte riktigt så på alla andra ställen.

(För övrigt är det mycket problematiskt att mycket av publika diskussioner och hearings sker på tider då de flesta arbetar eller är i skolan. Blir svårt att ha en inkluderande diskussion då).
 0
Bengt O. Karlsson (23 Augusti 2011 20:37):
Oj! Så mycket reaktion. Kul.

@ Anders. Bra och saklig kommentar. Jag kan hålla med.

@ Niklas Öhrström. Ja, det är helt OK att utnyttja andra för att driva sina egna argument. Däremot är det inte OK att komma med "myter" eller att låta ändamålet helga medlen. Men sådant bör i så fall bemötas med ordentliga fakta och sakliga argument. Mytologin är heller inte begränsad till den ena sidan i Slussendiskussionen.

Du verkar vilja inlemma mig i "bevararlägret." Inget kunde vara mer felaktigt: jag vill ha en renovering och ombyggnad av Slussen snarast möjligt. Kanske kan klöverbladet bevaras men troligen vore andra lösningar bättre.Men jag är starkt emot de förslag som lagts fram och som innebär uppsmällandet av helt onödiga byggnader på Slussen och en motorväg som kommer att inkräkta på Skeppsbron och skapa enorma trafikproblem vid Slottsbacken (en fråga som inte alls diskuteras i sammanhanget). Jag menar också att dessa planer bottnar i en helt föråldrad och samhällsfientlig politisk ideologi som just nu sjunger på sista versen. Det är inte tid och plats här att gå in på detta men vi kan ta det senare om någon vill.

@"Herbert". Jag skrev uttryckligen att jag inte är i stånd att bedöma sakfrågorna i Klaessons rapport. Är den felaktig måste detta klarläggas och belysas. Det är inte alls det diskussionen här gäller.

@ Anders igen. Ja, jag tycker det är föredömligt att YIMBY tillåter kommentarer och att andra kunde ta exempel av det. Möjligen uttryckte jag mig litet slarvigt men faktum kvarstår att Orest ansåg att åsikter från vissa personer (t.ex. "äldre" eller sådana som är intreserade av estetik eller historia) inte bör beaktas i diskussionen därför att de är irrelevanta. Jag betraktar det som ett allvarligt övergrepp. OK, vi "får" yttra oss men ingen skall bry sig om det.

En principdeklaration: Jag är faktiskt sedan flera år registrerad medlem av YIMBY eftersom jag i stora drag synmpatiserar med nätverkets målsättningar. Jag är glad att YIMBY lyckats bli en röst man måste lyssna till i stadsbyggnadsfrågor. Men jag menar, och jag är säker på att ni ger mig rätten att tycka så, att ni (vi) hamnat fruktansvärt fel i Slussendebatten.

Sen menar jag nog att det är en svaghet att tillåta pseudonynma inlägg. Onekligen måste man ju fråga sig vilka intressen som ligger bakom?
+4
Herbert Tingesten (23 Augusti 2011 21:12):
Bengt O: Först av allt, fakta blir inte irrelevanta för att de förmedlas av en signatur. Många i YIMBY vet också precis vem jag är. Jag får intrycket att ditt privata korståg mot min pseudonym kommer sig av att du gett slaget förlorat när det gäller faktabaserad diskussion. Vill minnas att det var när jag pekade ut på din blogg att du hade fel om att vattnet skulle vara permanent strömt i vattentorget som du plötsligt bestämde att signaturer inte var välkomna längre (med undantag för dem du känner personligen).

Detta om detta. Vad gäller ämnet för artikeln så kan du själv verifiera att Klaesson farit med osanning genom att kolla plankartan som jag länkade till och kolla med Boverket om lutningar som understiger 5% kan kallas "olagliga". Klaesson har informerats om felaktigheterna men valt att inte rätta till dem, så därför kan vi utgå ifrån att det inte är av misstag att de finns i rapporten. Alternativet skulle vara en monumental inkompetens, och det tror jag också vi kan utesluta.

Du säger att du vill se sådana självsvåldiga tilltag bemötas med ordentliga fakta och sakliga argument, och där är vi eniga. Det är just den ambitionen som drev oss när vi skrev artikeln. Några "myter" tror jag inte går att läsa in men du får förstås gärna berätta var du ser dem.

Jag uppfattar Magnus' budskap som att fler röster bör tillåtas göra sig hörda i Slussendebatten. Har inte räknat ut statistiken men visst är det samma människor som skriver debattinlägg efter debattinlägg: Mats Edfors, Karin Bjurström Wennerholm, Lars Epstein, Li Södermark, osv, osv. Etablerad media- och samhällselit, nästan ingen under 60, samtliga tillhörande bevararlägret. Det är definitivt dags för lite diversifiering nu. Tycker inte du också det?

Angående dina skäl att ogilla det liggande Slussenförslaget så kan jag lugna dig med att Skeppsbron inte alls ska byggas ut till motorväg utan kommer att se exakt likadan ut som idag, med undantag för de 50 meterna närmast bron där gatan flyttas närmare Saltsjön så att en bred trottoar kan byggas intill Räntmästarhuset. Och hus fanns runt Södermalmstorg i hundratals år innan rivningarna på 30-talet, det känner nog en byggnadshistoriker som du till. "Samhällsfientligt" att återställa en utplånad stadsmiljö? Där är vi inte alls eniga.
+2
Martin Ekdahl (23 Augusti 2011 21:47):
Ett gammalt svenskt taktiskt spel: Utse valfri grupp, ute dig själv till gruppens ambassadör, ge dig sedan i gruppens namn på vad det du nu månne vilja bli av med. Allt för den "goda" saken!
+1
Jan Wiklund (24 Augusti 2011 14:43):
Jag antar att artikeln ovan har postats till RH-förbundens Stockholmsdistrikt, handikappråden etc etc?

Enligt mina erfarenheter är kommunikationerna mellan hk-råden och deras huvudmän ibland ganska knapphändiga. Det kan finnas anledning att berätta för organisationerna om vad som görs i deras namn.
 0
Daniel (24 Augusti 2011 15:17):
Jag anser att det nog är dags att handikappsanpassa hela södermalm. Kommunen borde köpa in något som jämnar till den här bortglömda ön.

Idealet borde vara detta:
http:​/​/​www.​broekman-​groep.​nl/​portal/​news_​img/​2deCardec.​.​
Platt, fyrkantigt och stora infrastrukturleder så att folk kan ta sig runt.
 0
Herbert Tingesten (24 Augusti 2011 20:00):
Jan W: Inte ännu, vi författar en skrivelse som bäst (se Slussenyttrandetråden):

http:​/​/​www.​yimby.​se/​forum/​thread.​aspx?​id=​10​46&page=​3&s.​.​
 0
Herbert Tingesten (26 Augusti 2011 16:56):
Ja, man borde väl inte skratta, men en ombudsman på Synskadades Riksförbund kritiserar förslaget så här:

"Han anser även att de stora och öppna ytorna ställer till problem, eftersom det försvårar möjligheten att söka efter orienteringspunkter.

Det är svårt att se exakt utifrån ritningarna, men vi har bedömt att det inte har tagits i beaktande."http:​/​/​www.​stockholmsfria.​nu/​artikel/​89280​#ixzz1W9ALyi.​.​
 0
Jan Wiklund (26 Augusti 2011 17:03):
Han har i och för sig rätt i att stora öppna ytor är problematiska för synskadade - men det gäller ju även på Medis, på Rinkeby torg och lite varstans.
 0
Herbert Tingesten (26 Augusti 2011 17:14):
Det är ju bra att i alla fall någon av kritikerna faktiskt tagit en titt på plankartan, även om det nu råkade vara en synskadad som bara gissade sig till vad det var han såg.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8642 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Tumba Centrum
31 Oktober 11:25 av Mårten Landström
Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg

@yimbysthlm på Twitter