Utskrift från www.yimby.se
....

Slussenmyter del 10: "En galleria lika stor som NK"

 
YIMBY:s serie om slussenmyter fortsätter.

Lagom såhär några dagar efter YIMBY:s deltagande i slussendebatten på debaser slussen och Benny Anderssons öppna brev till Sten Nordin - smockfullt av slussenmyter som att skeppsbron skulle breddas, att fotgängare måste stanna vid rödljus vid slussning eller att tillgängligheten skulle vara undermålig.

En av myterna som Benny Andersson tar upp i sitt öppna brev och som vi inte skrivit om tidigare är den om gallerian.

Så varsågoda, här kommer slussenmyt nummer 10, "En galleria lika stor som NK".


Att nya Slussengallerian ska bli lika stor som NK är ett påstående som upprepats så ofta att det blivit en självgående sanning för många. Men hur förhåller det sig egentligen med den saken?

NK:s butiksyta är 22000 kvadratmeter. Butikslokalerna i Nya Slussen är tydligt utritade på plankartan och därför kan vi lätt mäta upp dem. Som verktyg använder vi det arkitekturorienterade 3D-verktyget SketchUp, och precisionen är satt till en tiondels kvadratmeter som vi rundar av till tiotal.

Först mäter vi ytan på butikslokalerna i kajplanet:6260 kvadratmeter. Så mäter vi andra våningen:3310 kvadratmeter, sammanlagt 9570 kvadratmeter. Alltså mindre än hälften av NK:s 22000 kvadratmeter.

Finns det felkällor? Ja. Två mindre lokaler som ligger närmast KF-huset i kajplanet har ingen märkning men har räknats in bland butiksytorna ändå. Plankartan visar en preliminär version och lokalerna kan eventuellt komma att omdisponeras något genom att väggar flyttas. Någon mindre butikslokal kan ha lämnats omärkt. Men helt uppenbart finns det inte plats för några 22000 kvadratmeter någonstans.

OK, men om man räknar inte bara butiksutrymmena utan även utrymmena mellan dem, dvs gångarna mellan bussterminalen och kajen samt mellan Saltsjöbanan och kajen?

Räknar vi allt innanför väggarna utom tunnelbanestationen, bussteminalen, Saltsjöbanans perronger och ytorna märkta "kultur" och "cykelgarage" samt de ytor i övervåningen som är markerade som golvlösa får vi ca 27000 kvadratmeter för hela fastigheten. Men för att jämförelsen inte ska bli missvisande får vi göra samma sak med NK, dvs räkna inte bara butiksutrymmena utan all golvyta innanför väggarna:NK-varuhuset tar upp en yta av ganska precis 6000 kvadratmeter. Antalet våningar inkl övervåningen är 7, vilket ger oss en total yta, allt inräknat, på ca 42000 kvadratmeter. Även om man räknar bort de golvlösa delarna är Slussengallerian även med det här sättet att räkna bara drygt hälften så stor.


NK inlagt på Slussenkartan som jämförelse


NK:s samtliga 7 plan

Var kommer då den högre siffran ifrån? En tidigare version av gallerian var betydligt större (om än inte i samma storleksklass som NK), men den är borta ur planerna sedan 2010. Det violetta på kartan anger såväl kommersiella som allmänna lokaler:I diskussionen hörs ofta en annan siffra på gallerians storlek: 35.000 kvadratmeter. Var kommer den ifrån?

I ett tjänsteutlåtande från Stadsbyggnadskontoret 2008 anges storleken på byggrätten i markanvisningen:

"Kontoret föreslår att Gyllenforsen och KF Fastigheter erhåller markanvisning för 35 000 m2 BTA avsett för handel inom i bild 1 visat område. Samtliga ytor är belägna under mark i två plan."Läser man inte längre kan man få intrycket att handelsytorna skulle bli 35.000 kvadratmeter. Dokumentet lägger dock till:

"Inte alla ytor inom markerat område är aktuella för handel. [...] Anbudssumman förutsätter en 70-procentig nyttjandegrad av ytorna."

70% av 35000 är 24500 kvadratmeter. Större galleria än så har aldrig varit aktuell, så uppgiften om att gallerian skulle bli 35.000 kvadratmeter har därför aldrig haft verklighetsgrund, även om den förekommit flitigt och citerats även av respektabla medier. Martin Schröder, ansvarig planarkitekt, vill inte binda sig för någon exakt siffra på arean men bekräftar att de kommersiella lokalytorna är mindre än vad som beskrivs i planförslaget 2010, och definitivt inga 35000 kvadratmeter.

De som rider till storms mot gallerian tenderar också att glömma att det redan existerar en galleria på platsen: Karl Johan-gallerian, även känd som Galleria Slussen. Den är mindre, mellan 2000 och 3000 kvadratmeter, men tillsammans med Blå Bodarnas ca 500 kvadratmeter gör den ändå att tillskottet av butiksytor bara blir runt 7000 kvadratmeter. Varför det nu över huvud taget skulle vara ett problem att mängden butiksyta ökar i ett område som framstår som en radioaktiv nedfallszon på butikskartan.

Kanske gallerian som finns har orsakat butiksdöd? Nja, den öppnade 1987 och då fanns inga butiker i området heller. Det fanns förstås gott om butiker tidigare i husen som man rev på 20- och 30-talen för att bygga Slussenanläggningen, så om något har orsakat en påtaglig och rent fysisk butiksdöd så är det den.

Påståendet att den nya Slussengallerian skulle tvinga affärsidkarna på Götgatan att lägga ner verksamheten är mycket vanligt i debatten. Då har man utan närmare eftertanke förväxlat en innerstadsgallerias effekter med effekter av en extern köplada, en sådan som ligger en bit utanför staden och i regel bara kan nås med bil. Det är väl dokumenterat att sådana tenderar att slå ut handeln i stadskärnan, och den effekten kan ses med förfärande tydlighet i många svenska småstäder och betraktas som ett så stort hot mot handeln att de helt sonika har förbjudits i Norge och Danmark. Något samband mellan centrala köpcentra och butiksdöd har däremot aldrig påvisats utan tvärtom är de enligt forskarna till ömsesidigt gagn för varandra genom att de drar fler till området. Tankefelet att innerstadsgallerior skulle slå ut den lokala handeln var (tillsammans med en god dos NIMBYism) det som låg bakom att Odenplansgallerian uteblev och att den stora byggropen ovanpå pendeltågsstationen nu bara kommer att fyllas med sten.

Var ska alla kunderna parkera sina bilar då? Än en gång gör sig galleriamotståndarna skyldiga till ett tankefel som har sin grund i att man använder externa köpcentra som modell. Till Slussen tar man inte bilen. Dit går det utmärkta allmänna kommunikationer, två tunnelbanor (förhoppningsvis snart tre), två stombusslinjer (så småningom konverterade till spårvagnar) och ett otal innerstadsbussar. Slussen passeras också av många cyklister. Bil behövs lika lite som till övriga innerstadsköpcentra som Fältöversten, Västermalmsgallerian, NK, PUB, eller den ursprungliga Gallerian vid Hamngatan. Naturskyddsföreningen förordar innerstadsköpcentra just av den anledningen:

"Lagstiftningen måste ändras för att styra handeln till centrum i tätorter och bostadsområden. Handel i centrum av tätorter eller bostadsområden ger även det negativ inverkan på miljön eftersom transporter trots allt förekommer. Buller och föroreningar minskar i omfattning, men sprids i mer tätbebyggda områden. Trots vissa negativa effekter av att bygga tätt och blanda verksamheter brukar detta ofta förespråkas i strategier för hållbar samhällsplanering. Tätbebyggda och blandade tätorter underlättar för människor att nå handel och service utan bil. Avstånden inom tätorterna minskar vilket gynnar gång-, cykel- och kollektivtrafik och minskar transportbehoven. För att minska trafikens miljöpåverkan i närmiljön kan man sedan introducera renare drivmedel, göra gång-, cykel- och kollektivtrafiken mer attraktiv och införa styrmedel för att öka andelen miljövänliga transporter. Fördelarna med att bygga tätt och blanda verksamheter utvecklas bl.a. i flera årsrapporter från det välrenommerade Worldwatch Institute i Washington."

Påståendet att handel inte skulle "lämpa sig" på platsen förekommer ofta bland de mer historielösa. Man glömmer då att en av Stockholms viktigaste handelsplatser låg här på 1700- och det tidiga 1800-talet, en handelsplats vars minne lever kvar i namnet Ryssgården som platsen en gång fick pga de ryska handelsmännen som kom hit över havet för att bjuda ut sina varor. På 1950-talet fanns här också det första Domus-varuhuset (då kallat Special-Konsum) i nuvarande Slussengallerians lokaler. Slussenområdet har alla handelsplatsens klassiska kännetecken — ett läge där många naturliga kommunikationsstråk löper samman och där mycket folk är i rörelse.

Andra är emot Slussengallerian eftersom deras ideologi inbegriper dogmen att handel i sig är något ont som ska bekämpas och att medborgarna blir lyckligare om de inte kan handla sin middagsmat medan de väntar på tåget - men ideologier har sällan något med verkligheten att göra, och den här artikelserien handlar enbart om fakta så det "argumentet" får förbli obemött.

Mer slussen: (SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, DNDN)

Tidigare har vi skrivit om:

Slussenmyt 1: Bron som blev brantare,
Slussenmyt 2: Räntmästarbluffen,
Slussenmyt 3: Bussar kan inte vända
Slussenmyt 4: Syndaflod i tunnelbanan
Slussenmyt 5: "Folket säger nej!"
Slussenmyt 6: Den osänkbara tunnelbanestationen på Söderströms botten
Slussenmyt 7: Omvägar och ättestupor
Slussenmyt 8: Det har aldrig funnits hus
Slussenmyt 9: Den geniala trafikmaskinen

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Trolltott (23 November 2011 12:30):
Gallerior leder till likriktning. Ännu en gång samma klädaffärer. Ännu en gång samma matställen. Ännu en gång samma inredningsaffärer. Kedje på kedja på kedja. Stockholm behöver färre gallerior, inte fler.
+1
Herbert Tingesten (23 November 2011 12:49):
Trolltott: Visst är det något vanligare med butiker som ägs av någon kedja, men kom ihåg att vi talar om ett nettotillskott av butiker. Vill en kedja etablera sig i någon stadsdel så skaffar de lokaler ändå, och effekten för mindre aktörer blir att de får betala högre hyror och i slutänden konkurreras ut på hyresmarknaden.

Ett större utbud av lokaler i olika prislägen kan aldrig vara negativt för handeln i stort.
 0
Trolltott (23 November 2011 13:10):
Vad bibringar ett nettoskott av samma butiker man kan gössla med? Inte med någonting. Möjligtvis med att folk köper kläder i ännu en av kedjorna istälelt för någonannanstans. För inte handlar de väl mer kläder bara för att det blivit en galleria till? Och självklart vet vi att det inte kommer handla om "lokaler i olika prislägen". Ingen annan galleria har haft det så. Tvärtom säljer de istället ut gallerierno till företag som vinstmaximerar och driver bort alla utom kedjorna.

Först bort med gallerian. Sen se till att folk får komma upp från underjorden. Det är förra årtusendets planering som la bilarna ovan mark och folket under.
 0
Harald Frostvide (23 November 2011 14:33):
Trolltott >> Läs: ett nettotillskott av butikslokaler. Angående att folk inte köper mer kläder gör teorin gällande att fler butikslokaler > Fler butiker > Fler kunder.
Ett ökande kundunderlag är alltså tänkt att täcka upp det större antalet butiker utan att slå ut redan existerande.
I den mån det kan sägas existera några som helst butiker vid slussen idag, vilket är lustigt med tanke på att det är enligt uppgift Sveriges näst största rälsbundna transitpunkt.
 0
Herbert Tingesten (23 November 2011 14:38):
Trolltott: Du tycks glömma bort att staden växer med 7000 invånare per år. Om du inte menar att de ska gå nakna så finns det definitivt underlag för fler klädaffärer (och andra sorters butiker också - själv köpte jag bröd och mobilt bredband i en galleria idag).

Med "lokaler i olika prislägen" menar jag att när det tillkommer nya (och därför dyra) lokaler där de mer bemedlade butikerna kan hålla till så lättar trycket på den övriga lokalmarknaden så att de lokaler som idag har en jämförelsevis låg hyra kan fortsätta ha det. Trenden just nu är att de mer udda och resurssvaga verksamheterna trängs ut från innerstaden pga högre hyror.

Och inget hindrar väl folk från att gå på gatorna och torgen som ska byggas, eller vistas i den nya parken? Tänker du dig att förbjuda folk att ta vilka gångvägar de själva finner lämpliga, t ex gången som förbinder kajen med bussterminalen/t-banan, och i så fall varför?
+1
Anders Gardebring (23 November 2011 15:49):
En tråkig effekt av att exploateringsnivån har sänkts i det senaste slussenförslaget är att det är mindre yta som ska betala för mer. Hade man tillåtit en högre exploateringsnivå hade det funnits mer yta att fördela kostnaderna över.
 0
Martin Ekdahl (23 November 2011 16:08):
Bra inlägg Anders. Detta är nästan den Slussenmyt som irriterar mig allra mest. Dels det uppfattade axiomet att "handel är av ondo - mycket handel är därför av mycket stor ondo", dels de rena lögnerna om gallerians omfattning. Benny borde ägna sig åt sitt fiolspelande i stället för att sprida amsagor. Snurreriet kring detta projekt börjar bli ett självspelande piano. Kanske något som faller Abbapappa i smaken?
+1
Tore Kullgren (23 November 2011 16:16):
Benny Anderssons förslag "Kulturslussen" innehåller en saluhall i flera våningar. Det är väsentligen detsamma som en galleria, men med utbudet begränsat till mat.
 0
Herbert Tingesten (23 November 2011 16:32):
Svenskens auktoritetstro är så absurd att man sväljer vilket nonsens som helst om en pensionerad popstjärna har fåtts att ställa sig bakom det.

Skrev lite om det märkliga mer-av-allt-vi-tycker-är-dåligt-förslaget som nu marknadsförs under namnet "Kulturslussen" när det presenterades i februari:

http:​/​/​stockholm20​1.​blogspot.​com/​20​11/​0​2/​skam-​och-​forb.​.​
 0
Olle Markstedt (23 November 2011 16:33):
Fantasilöst att tro att en Galleria kommer göra avtryck i världen. Höj blicken när vi nu ska göra något åt de sår som infrastrukturen har skurit genom Stockholms hjärta sedan 1871.

Har vi råd att inte göra det möjligt? Resultatet är ju intäkter och kostnader under de närmaste hundra åren!!! http:​/​/​issuu.​com/​fotografchristercarlson/​docs/​knutpunk.​.​

Lycka till med Klöverblad och Galler-Ior för i vårt galleri finns det inget galler i som Robban skulle ha sagt.
 0
Magnus Orest (23 November 2011 16:43):
Bara i teorin, Tore. En stor saluhall vore ju givetvis trevligt, men vad ska den fyllas med? Vi har Östermalmshallen, Hötorgshallen och Söderhallen, plus att Cajsa Warg förmodligen har expanderat så mycket kundunderlaget tillåter i Stockholm. Frågan är om det är rätt läge, med tanke på att många som passerar Slussen är stressade pendlare som är på väg till eller från jobbet, och som kanske inte riktigt har tid med att strosa runt i saluhallen och botanisera i utbudet.

Med andra ord blir det kanske en galleria ändå, trots ambitionen med saluhall. Som dessutom skymmer sikten från Slussen.
 0
Anders Gardebring (23 November 2011 17:27):
Olle:
Att erbjuda handel en plats handlar väl inte så mycket om "avtryck" eller "visioner" om du frågar mig. Däremot är det väldigt bra att erbjuda stressade pendlare en möjlighet att handla på vägen hem. Det är bättre än att de sätter sig i bilen för att köra till externhandelscentrumet när de kommer hem.
 0
Anders Ryding (23 November 2011 20:20):
Om vi kallar det för saluhall så blir det fint och kultur. En galleria däremot är kommersiellt och det är fult. Är det inte vi konsumenter som bestämmer var vi vill handla? Inte ens en stor affärskedja klarar sig i längden utan kunder. Så om man inte vill ha kapp Ahl så får man väl låta bli att handla sina kalsingar där då. Istället får man väl gå till nån liten gucci eller prada-butik eller köpa sina kalsingar på svenskt tenn eller göra dom själv av återvunnen plast typ glad-pac som man haft i kylen. Blir svalt och skönt.
Benny Andersson och kultureliten handlar nog sina kalsingar i nån liten kappaffär i gamla stan som överlevt Eldkvarn och Gustav Wasas intåg. The winner takes it all, eller hur var det nu, kanske; so long so long kalsong
 0
Johan Lindström (23 November 2011 20:38):
Det spelar ingen roll hur stor gallerian är. Jag vill kunna gå någonstans i Stockholm där det inte finns klädbutiker. DET RÄCKER!
+2
Herbert Tingesten (23 November 2011 20:53):
Johan: Men det finns ju klädbutiker i Blå Bodarna och Karl Johan-gallerian? Eller menar du att du ser fram emot dagen då de rivs så att det uppstår en klädbutikfri zon i innerstan på en kvadratkilometer så att du slipper bege dig ut i skogen när klädbutiksallergin sätter in?
 0
Niklas Öhrström (23 November 2011 21:16):
Ett förslag är att införa en klausul som säger att endast handel med mat får förekomma i gallerian... Och för enkelhetens skull kan det kallas saluhall. Frågan är om slussenhaveristerna skulle godta det.
 0
Johan Lindström (23 November 2011 21:39):
Niklas: Jo, det var ungefär något sådant jag hade tänkt mig. Vadsomhelst som inte inkluderar en H&M butik...
+1
Patrik Öhrström (24 November 2011 00:12):
Benny Anderssons bidrag i debatten kan närmast liknas vid Michael Moores tveksamma bidrag i Julian Assange-affären häromåret: http:​/​/​juridikbloggen.​wordpress.​com/​20​10​/​12/​20​/​open-​le.​.​

Foliehattar är nog inte ett helt opassande epitet även på Slussenkramarna, dom ser uppenbarligen De-ondskefulla-politikerna-ska-göra-ett-nytt-Klara-av-Slussen-konspirationsteorier överallt, av debatten att döma.
 0
Trolltott (24 November 2011 07:49):
Tingesten, varför bygga halmdockor? Jag har inte frågat dig om du vill tvinga alla Stockholms människor att handla vid Slussen, så varför börjar du fråga mig om jag vill förbjuda människor att gå på gångvägar?

Gallerior är ett problem så till vida att de ökar likriktningen. Det går inte att komma ifrån.
+1
Patrik Ö (24 November 2011 08:39):
Hur är det med lokalhyrorna när man jämför gallerior med icke-gallerior när vi snackar Stockholms innerstad?
Erbjuder en galleria billigare lokalhyra än motsvarande annan lokal?

Om så är det inte mycket att göra åt likriktningen som blir en naturlig följd av att lägre kostnader lockar.
Alternativt kan man se det som att en ny galleria ger fler verksamheter möjlighet att bedrivas överhuvudtaget, vilket borde vara bra för ekonomin i dessa orostider.
 0
Olle Markstedt (24 November 2011 08:52):
Anders. Som Värmdöbo och politiker har jag förstått att det väldigt få av våra medborgare som vill handla vid Slussen. Vi handlar gärna lokalt för att slippa bära dagligvaror på en överfylld buss. Våra Knutpunkter på Värmdö har infartsparkering och butiker för just stressade pendlade.
 0
Herbert Tingesten (24 November 2011 09:08):
Trolltott: Nu förstår jag inte vad du menar, var ser du några halmgubbar? Du sa ju "Först bort med gallerian. Sen se till att folk får komma upp från underjorden." Betyder inte det att du tror att folk måste "tvingas" ner i underjorden och att det inte skulle gå att promenera från kajen till bussterminalen på ytan om man så önskar? När det nu finns flera alternativ, varför ska man inte kunna få välja själv vilket som passar bäst? Eller menar du att bara ett alternativ ska tillåtas, i den heliga likriktningens namn?
 0
Herbert Tingesten (24 November 2011 09:10):
Olle: Är du som lokalpolitiker då också för att motverka och stänga externa köpcentra i din kommun som kan tänkas locka folk från andra kommuner?
 0
Herbert Tingesten (24 November 2011 09:48):
Patrik: Lokalhyrorna tenderar att vara högre i gallerior, speciellt nybyggda sådana. Å andra sidan visar forskningen att lönsamheten är högre för den enskilda butiken i en galleria. Om det i sig ger likriktning vet jag inte, men det är ett faktum att kedjor har en preferens för gallerior när de vill etablera sig någonstans, och det är säkert den högre lönsamheten som lockar.

Men att utbudet av butiksägare är mindre varierat i en galleria och mellan galleriorna innebär ju inte att det också automatiskt blir det utanför galleriorna, snarare tvärtom eftersom kedjorna som sagt söker sig till gallerior och därmed konkurrerar mindre om de vanliga butikslokalerna.
 0
Trolltott (24 November 2011 11:39):
Tingesten, ytterligare halmgubbar? Du kan uppenbarligen inte hålla en debatt på sansad nivå utan att anklaga folk för saker du hittat på.
 0
Daniel (24 November 2011 12:05):
Nu är ju Slussen entrén till Sveriges mest tätbefolkade plats. Då borde det finnas möjlighet för några butiker att gå runt.
 0
Daniel Jonsson (24 November 2011 12:35):
Det här med motstånd mot handel på Slussen är så fel så det finns inte. Där vägar möts har man marknadsplatser, så har det varit sen innan sidenvägen. Vid Slussen har handel alltid pågått. Man kan säkert bygga det tillräckligt öde och dåligt för att uteslutande få illegal droghandel, men handel kommer man alltid ha där oavsett hur noga man försöker förbjuda det i detaljplaner.

Det överdrivna konsumtionssamhället har absolut sina baksidor, men det är ingenting man löser genom att driva ut folk till kungens kurva.

Inte för att jag vet exakt hur många kvadratmeter handelsyta som är rätt för just Slussen.
 0
Olle Markstedt (24 November 2011 12:55):
Herr Bert och Daniel. Vi är inte alls emot handel vid Slussen. Det kan nog bli ganska trevligt i Knutpunkten. Det vi säger är att för pendlarna är enkelheten vid omstgningen viktigare.

Jag glömde att nämna att jag även varit handlare och skulle gärna se att vi skapade möjlighet för mindre butiker att överleva i bostadsområdena för att minska de kvällsdöda områden som vi idag ser i många perifera delar av länet och samtidigt möjligöra en klimatsmart distribution.
 0
Patrik Ö (24 November 2011 12:58):
Trolltott, vad är en halmgubbe/docka i sammanhanget?
En foliehatt vet jag vad det är, men inte halmgubbe.

Sen vore det intressant att veta varför en galleria skulle vara så farligt, är det någon skillnad på gallerior och arenor?
De senare tycks ju bli en allt vanligare företeelse men det är ingen som på samma ilskna upprörda indignerade sätt som Slussenkramarna motarbetar arenabyggena i Stockholm.
Likriktning, ja i allra högsta grad.
Stockholms Stadion är det enda rätta, förbjud alla nya arenor pronto och skicka U2 till Göteborg istället.
 0
Herbert Tingesten (24 November 2011 13:07):
Trolltott: Det där greppet kallas "meta-halmgubbe", att beskylla sin opponent för att bygga halmgubbar när man inte kan komma på några andra argument.
 0
Herbert Tingesten (24 November 2011 13:14):
Herr Olle: Värmdö är definitivt i behov av förtätning så att det uppstår underlag för lokal handel. Hur verkar du för det, har du något förtätningsprojekt som du driver i din egen hemkommun?
 0
John (24 November 2011 16:11):
Vad är det för mjukvara ni använder där?
 0
Herbert Tingesten (24 November 2011 17:15):
SketchUp, som det står i texten. Gratis och ganska behändigt. Använder det till allt möjligt.
 0
Olle Markstedt (24 November 2011 17:39):
Herbert. Värmdö håller på att förtäta Gustavsberg Centrum med en process lika illa som Slussen. Man tar bort möjligheter genom att en liten grupp politiker, markägare och tjänstemän gör upp planerna och ser därefter alla synpunkter som kritik.

NIH (Not Invented Here) är en ledande faktor, dvs förslaget att kraftigt exploatera Grisslinge havsbad för att skapa ett tätortnära havsbad och nöjescentrum ligger på is eftersom det inte kommer "rätt" väg. Det finns många sår som man kunde läka med förnuftig exploatering. Dessvärre är det väl många som är rädda för att driva en fråga eftersom man därmed riskerar kritik
 0
John (24 November 2011 18:03):
Ojdå, jag har själv blivit en sådan jag alltid avskytt: en som inte läser ordentligt. Jag ska bättra mig ;)
 0
Olle Markstedt (25 November 2011 08:26):
Jag är imponerad av den kompetens som finns inom YIMBY. Jag tror att framtidens beslutsunderlag ska vara just på nätet men att det bör kompletteras med möten IRL, som debatten på Debaser. En tanke jag fått från lagarna är att fånga upp och presentera olika alternativ på ett begripligt sätt.

Om processen börjar med att avgöra vilka alternativ som är rimliga enligt Miljöbalken 2 kap, http:​/​/​www.​notisum.​se/​rnp/​sls/​lag/​19980​80​8.​HTM#K2 skulle man sedan kunna bestämma vilka betraktelsepunkter man ska illustrera, göra bullerkartor, luftföroreningskartor, skugg- och vindutredning för dessa alternativ så har man i princip gjort klart en begriplig MKB i enlighet med t ex Väglagen, http:​/​/​www.​notisum.​se/​rnp/​SLS/​lag/​19710​948.​htm#14_​b

Återstår sedan att definiera vilka "uppgifter i övrigt" som ska finnas med i beslutsunderlaget och objektivt beskriva dessa. När beslutsunderlaget med 0-alternativ och "rimliga" alternativ finns framme så kan vi påverka våra politiker att i demokratisk ordning besluta om det som majoriteten är villig att ta ansvar för.

Jag tror att detta är en bättre process än det som sker idag där några få kommunalpolitiker baxar fram mer eller mindre "korkade" förslag

http:​/​/​svtplay.​se/​v/​2547369/​mittnytt/​botniabanan_​-​_​som.​.​
http:​/​/​knutpunktslussen.​se/​default.​asp?​sidtyp=​m2&sida=​.​.​
http:​/​/​www.​youtube.​com/​watch?​v=​WEFV69kUcIM
http:​/​/​knutpunktslussen.​se/​filer/​file/​Kejsaren%20​nyast.​.​
 0
Henrik Åsman (25 November 2011 19:29):
Läs denna kommentar på Kulturslussen: http:​/​/​www.​dn.​se/​blogg/​pa-​stan/​20​11/​11/​25/​benke-​mappen.​.​ Speciellt avsnittet om Generös saluhall vs Kommersiell galleria är en pärla.
 0
Karl (26 November 2011 15:07):
Jag har en fråga om en annan Slussenmyt: i debatten påstås ibland att den nuvarande konstruktionen går att renovera och behålla åtminstone under medellång tid, och bevarande framförs åtminstone av några som ett seriöst alternativ. Jag har dock fått uppfattningen att bevarande i princip innebär att man måste riva allt och bygga upp en kopia. Vilket stämmer? Finns det underlag för myt 11: Slussen kan bevaras?
 0
Johan Eriksson (27 November 2011 19:09):
Jag har också en fråga som tagits upp i en annan tråd (http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​11/​0​7/​forbered-​for-​tunnelbanan-​_​.​.​)

-Innebär ett bifallande till nya Slussen och dess nya gallerior på det stundande avgörande mötet snart att det är kört att dra T-blå så nära ytan som möjligt och på så sätt ge kortare gångvägar m m vid Slussen om den förlängs till Nacka?
 0
Niklas Öhrström (28 November 2011 12:18):
Vad gäller djupet är man i vilket fall begränsad av Slussen som kommer ha ett vattendjup på 5 meter. Ska man ha t-bana under kommer spåren ligga runt 15 meter under vattenytan (och taket runt 7 meter under vattenytan). Om detta går att fixa efter att Slussen med allt annat är byggt vet jag inte. Skulle nog tro att det avgörande svårigheter har att göra med dragningen förbi själva Slussområdet och inte Galleriaområdet eftersom gallerian står på berg.
 0
Gustav (5 December 2011 12:28):
Jag håller inte med.

Har ni varit i Uppsala?

I Uppsala innerstad finns fyra eller fem stora inomhusgallerior. Ytterligare en byggs just nu i gamla Rådhuset.

Resultatet är en ganska torftig stadsmiljö i stadskärnan. Slutna gaturum, butikskedjor av det tristare slaget, underliga inomhusprång, rulltrappor hit och dit.

En tråkig stadskärna minst sagt. De delar av Uppsala som känns levande är de småskaliga gator som klarat sig undan galleriorna.

Där finns caféerna, cyklarna, de egensinniga butikerna. Där finns originalitet istället för likriktning.

Att en galleria byggs i -innerstaden- är absolut ingen garanti för att den bidrar till en intressantare stad.

Istället kan man nog gissa på höga hyror, och en oändlig mängd klädbutiker med Lugna Favoriter i högtalarna. Nej tack.
 0
Niklas Öhrström (5 December 2011 15:05):
Gustav:
Jag kan tänka mig att om det blir för stor andel gallerior i mindre städer (300.000 och mindre) så märks det. Frågan är om en Galleria vid Slussen skulle göra det. Den kommer i första hand attrahera folk på väg mellan tunnelbana och buss (i framtiden förhoppningsvis i bytet mellan Röda/Gröna linjen och Blåa linjen). Frågan är hur stor andel av dessa skulle handla i de mindre butikerna uppe på Söders höjder. Är inte de bara en omväg?

Så för de som pendlar hem till Nacka/Värmdö innebär galleria att man shoppar och köper man i gallerian istället för att först åka hem och sedan ta bilen till affären.

Men frågan är om gallerian kommer inverka negativt genom att den "stjäl" potentiella kunder. Men för de som idag shoppar i dessa småaffärer så innebär gallerian en omväg och branta backar.
+1
Anders Norén (5 December 2011 17:40):
Kedjorna kommer alltid att etablera sig i A-lägena, oavsett om A-läget i fråga är en butiksgata eller en galleria. Kedjebutikerna har fördelen av att ha en resursstark centralorganisation i ryggen och kommer alltid att ha råd med de bästa lägena och den största marknadsföringen. "Mångfaldens självdestruktivitet" som det kallas i Jane Jacobs-studiecirkeln. (Om Odenplansborna trodde att de skulle slippa kedjorna när gallerian gnälldes bort så kommer de antagligen att bli djupt besvikna. Redan idag finns Åhléns, Lindex, Dressmann, Akademibokhandeln, Burger King, Coffehouse by George m.fl. De andra drakarna kommer när järnvägsstationen är färdig, var så säkra. Och då blir det i lokaler där det idag finns små, fristående butiker som i stället måste flytta eller lägga ner.)

Utmaningen är i stället att få till en stadsplanering där både kedjorna och de mindre butikerna får rum. Om gallerian är utformad som en inåtvänd, sluten bunker där gåendeströmmarna leds in genom ett fåtal entréer innebär det givetvis att omkringliggande gator dör. (Exempel: Gallerian Nian, Gävle.) Men det finns ju inget som hindrar att gallerian t.ex. utformas med butikslokaler i bottenvåningen och entréer mot omkringliggande gator (hmm, det där låter bekant, var har jag läst det någonstans?). Sturegallerian är ett bra exempel. Det finns också exempel på gallerior där man framgångsrikt har brutit upp den ursprungligen slutna byggnaden med nya entréer och nya lokaler, till exempel gallerian Vågen (Åhléns) i Örebro. På Hittas och Googles gatubilder kan man i skrivande stund ännu se den entré- och fönsterlösa fasaden mot Kungsgatan - idag finns där entréer, riktiga skyltfönster och nya lokaler.
 0
Tore Kullgren (5 December 2011 20:41):
Om kommunen lägger in många butikslokaler i detaljplanerna, så kommer hyran sjunka, och då kommer oberoende butiker ha lättare att ta sig in på marknaden. Men det fordrar att det finns alternativa användningsområden för lokalerna, annars riskerar de att stå tomma vid lågkonjunktur.
 0
Herbert Tingesten (5 December 2011 23:06):
Gustav:

Vi kan nog vara eniga om att gallerior ofta vänder sig inåt och därmed blir ett trist och avgränsande inslag i gatubilden, men det var inte det som var frågan, och det är helt irrelevant i en galleria som ligger till 100% under jord.
 0
Lars W (5 December 2011 23:13):
4. Är Yimby för ALLT byggande?

Nej. Det finns till och med redan byggda saker som vi ibland är emot. Ett exempel är centralbron i centrala Stockholm som fungerar som en "effektiv" avdelare mellan områden mitt i city. Motorvägar skall inte dras i markplan mitt inne i centrala stadsdelar,

(saxat från Yimbys OM OSS) tycker att det är konstigt att NI INTE protesterar mot den 8 filiga motorvägen som är planerad och kajen kommer att minskas (se planbeskrivningen över slussen från 110902. Centralbron är inte ens 8 filer om jag inte minns fel. Är det bara jag som undrar det motstridiga i ert ställningstagande kring slussen frågan och er ståndpunkt på hemsidan?.

Tar tacksamt emot en förklaring för detta
 0
Anders Norén (5 December 2011 23:33):
(Dags för "Slussenmyt 11: Den åttafiliga motorvägen genom Gamla Stan"?)
 0
Lars W (6 December 2011 10:36):
Ingen förklaring?
 0
Gustav (6 December 2011 11:17):
Förstår inte riktigt argumentationen.

Bara för att det redan idag finns dåligt planerade miljöer, så bör vi inte skapa ännu fler. (sk. felslut = något dåligt existerar, alltså är det ok med ännu mer)

Istället måste argumentationen vara: något dåligt existerar - alltså ska vi ha mindre av det.

Allt går inte att styra med politik, men en hel del kan göras. Exempelvis att motverka storskaliga köpcentrum - både i och utanför städerna.

Har lite svårt att förstå varför vissa kan vara helt okritiska mot den här gallerian, medan sk. "motförslag" granskas med intensitet.

Man måste kunna se att även kommun och byggherrar kommer med dåliga, ogenomtänkta förslag som man inte bara kan säga "ja" till per definition.
 0
Herbert Tingesten (6 December 2011 11:55):
Anders N: Är du synsk? Ska just lämna in en råversion med nästan exakt den titeln för granskning och bearbetning. Publiceras om ett par dagar, när Anders G är klar med sitt.
 0
Herbert Tingesten (6 December 2011 11:58):
Gustav: Om du läser igenom texten en gång till så ser du att du missuppfattat ett par saker i argumentationen.
 0
Niklas Öhrström (6 December 2011 13:05):
Lars W:
Men det planeras ingen motorväg. Varifrån har du fått det?

Saxat från wikipedia:
"En motorväg är en väg som består av två skilda körbanor med i normalfallet två körfält på varje körbana, alltid en körbana i vardera riktningen och alltid med en mittremsa emellan. Tack vare körfält utan mötande trafik är motorvägar den säkraste typen av väg. Motorvägar har också planskilda korsningar och särskilda på- och avfarter som ansluter till och från vägen. Trafikmärket för motorväg, som är standard över hela Europa om än med något varierande utformning, symboliserar detta med skilda körbanor och planskilda korsningar i form av en bro som går över vägen."

"alltid med en mittremsa emellan."
Ingen check där.

"Motorvägar har också planskilda korsningar och särskilda på- och avfarter"
Ingen check där heller. Det blir istället t-korsningar.

Dessutom kommer det ha övergångsställen. Var kommer talet om motorväg in?
 0
Olle Markstedt (6 December 2011 17:25):
Får man vara lov att vara lite lustig. I städer heter vägar gator och har lite annan utformning varvid vi kan mynta ett nytt begrepp "motorgata" såsom Champ Ellysée och alla pampiga öststatskreationer. Är just idag och just Skeppsbron en lämplig plats för Stockholms nya motorgata?

Skulle den vara miljömässigt fördelaktig framför http:​/​/​KnutpunktSlussen.​se enkelritning av trafiken med ett bilfritt Kornhamns och Södermalms torg?
 0
Herbert Tingesten (6 December 2011 19:21):
Olle: Det kallar jag en redig halmgubbe.
 0
Niklas Öhrström (6 December 2011 21:11):
Olle:
Skeppbron kommer ju se ut som idag (bortsett från den sydligaste spetsen, där trottoaren är breddad med nästan 10 meter och själva vägbanan utflyttad).

Sedan kan man givetvis ha synpunkter på själva Skeppsbron som den är idag men är inte det ett annat projekt än själva Slussen?
 0
Zeth L (10 December 2011 13:38):
Herman Lindqvist skriver på Aftonbladet och upprepar flera felaktigheter såsom den om motorled runt Gamla Stan och gigantisk trevånings galleria.

"Enligt planerna för det nya Slussen kommer nu en motorväg bred som Essingeleden att stryka nedanför Logårdstrappan" skriver Lindqvist.

Samtidigt oroar han sig för köerna som kommer bildas, vilket av mig uppfattas som ett argument för fler filer vid själva Slussen.

Ordval som "mord på Sveriges huvudstad" och "landningsbana för rymdskepp" är ju om inte annat lite roliga att läsa. Tyvärr håller många med Lindqvist i kommentarerna.

http:​/​/​www.​aftonbladet.​se/​debatt/​article140​570​63.​ab
+2
Niklas Öhrström (10 December 2011 14:27):
Att döma av hans uttalanden misstänker man att det var länge sedan han satte sin fot i Stockholm. Han tror att bussarna i själva bussterminalen måste åka vidare till Kungsträdgården för att vända.
 0
Herbert Tingesten (10 December 2011 16:54):
Märkligt att Herman Lindqvist som annars är så noga med faktakollen lyckas få till en debattartikel där faktiskt inte en siffra är rätt. Försökte besvara hans nonsens med länkar till Slussenmyter-serien men blev förstås bortcensurerad omedelbart.
+2
Martin Ekdahl (11 December 2011 16:29):
Herbert T:

När jag pluggade historia på universitet berättade vår lärare om en seriestrip som hon hade sett i en vetenskaplig tidning. I en av serierutorna var en bild där Peter Englund slår Herman Lindqvist i huvudet med en handbok i historisk metod skrikande "Kolla alltid källorna Herman!" :D
+2
Karl (11 December 2011 21:45):
Jag håller med Herman om att det bästa egentligen vore om man gav biltrafiken ännu mindre utrymme eftersom det är hög tid att vi börjar fundera på postoljeepoken. Men detta tycks politiskt omöjligt fortfarande, många vill ju rentav bevara dagens Sluss som har ännu mer plats för bilarna.

Annars var det inte mycket rätt där men desto roligare med de uppskruvat hysteriska formuleringarna. I relation till ovanstående kommentarer kan jag också rekommendera Peter Englunds famösa sågning av HL: http:​/​/​www.​peterenglund.​com/​textarkiv/​lindqvistbok.​htm
+1
Herbert Tingesten (11 December 2011 21:59):
Karl och Martin: Tack för det, Herman Lindqvist trillade just ner från piedestalen för gott, och ett gott skratt fick jag.

Fotnot: Det där med "noga med faktakollen" var mest ett förfelat försök att få mitt inlägg på AB (som texten är kopierad från) att undgå censuren.
 0
Erik (12 December 2011 09:18):
 0
Olle Markstedt (20 December 2011 09:10):
Varför inte välja med hjärtat. Bläddra lite bland möjligheter istället för att käfta om detaljer.

http:​/​/​issuu.​com/​fotografchristercarlson/​docs/​knutpunk.​.​

GOD JUL önskar en "redig gubbe". Det där med halmen får nog de ta ansvar för som censurerar inlägg bland Slussenmyter
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter