Utskrift från www.yimby.se
....

KulturSlussens nya kläder

 
I februari lanserade Konstakademins Mats Edblom ett eget oberoende förslag till Slussengestaltning. Förslaget föregicks av ett tämligen hätskt avfärdande av det liggande planförslaget där Edblom och Konstakademin i ett pressmeddelande utropade " skam och förbannelse över de nidingar" som planerat Nya Slussen. Till mångas förvåning visade sig hans eget förslag lida av precis de problem han såg i stadens förslag, bara i än högre grad.

Har han lyckats åtgärda dessa problem i sitt nya reviderade förslag, nu backat av 79 kändisar (däribland ABBA-Benny Andersson och Robyn) och försett med det klatschiga namnet "KulturSlussen"?

Låt oss undersöka.

Till att börja med kan man konstatera att det är väldigt svårt att se på modellen var gatorna är tänkta att gå. En del slutar bara tvärt i någon sorts rundad låg mur som möjligen ska tolkas som en tunnelnerfart:




Andra har bara fått snövitt papper lagda över sig och blir därmed omöjliga att skilja från de snövita gångbanorna och likaså snövita torgen och cykelbanorna:



Edblom är en erfaren arkitekt och vet att det är ett kardinalfel att bygga modeller där man inte ens kan avgöra var gatorna går, så det är lite svårt att tro att det bara skett av misstag. Hans tidigare modell led heller inte av det problemet:



Av det skälet tvingas vi gissa hur han tänkt när det gäller gatudragningen. Stadsgårdsleden gick i den tidigare versionen på en upphöjd ramp men utan någon överdäckning som i stadens förslag. Nu slutar vägen bara tvärt mot de rundade murarna, så vi prövar hypotesen att han tänkt sig att gräva ner trafikleden i en tunnel. Det är i sig inte någon dålig idé, men ger problem med kopplingen till Gamla stan. Edblom har behållit slitsarna i bron från det förra förslaget där trafiken till och från Stadsgårdsleden var tänkt att gå, precis på samma sätt som idag. Problemet är bara att dessa slitsramper, om tunnelhypotesen stämmer, leder ut till en plats ca tio meter ovanpå Stadsgårdsleden och inte alls kan ansluta till den om de inte görs extremt branta, bortåt 30% lutning.

I så fall faller hela trafiklösningen för det nedre planet. Tolkar vi det istället så att Stadsgårdsleden ska gå i kajplansnivå så har Edblom mörkat att en stor trafikled ska gå där, för det syns bara två smala billösa körfält på den nya modellen:



Och även då blir anslutningen till slitsramperna väldigt brant, betydligt brantare än dagens ramper där redan nu bussar och andra tyngre fordon har svårt att ta sig upp på vintern.



Vad gäller trafiklösningen i det övre planet så ser det ut som om Edblom inte tagit till sig av kritiken mot den gigantiska fyrkantiga cirkulationsplatsen han vill ersätta Slussenkringlan med. Eftersom det är omöjligt att avgöra var gatorna går är det inte lika uppenbart som i den tidigare modellen, men all trafik mellan Katarinavägen och Hornsgatan (inklusive cykeltrafiken) ska troligtvis även nu tvingas köra över bron till Gamla stan och sedan tillbaka igen över den andra bron. Samma med trafiken mellan Munkbron och Skeppsbron, fast åt andra hållet. Cirkulationsplatsen, som med fördel kunnat läggas helt på Södermalmssidan och därmed göras betydligt mindre, förefaller vara helt motiverad av ambitionen att bevara tvåbroarslösningen till varje pris. Någon funktionell trafiklösning är det inte.

Antalet körfält går inte att avgöra på den nya modellen men enligt möbeldesignern Jonas Bohlin som ingår i projektgruppen tänker man sig "två filer på vardera sidan om allén, och en reservfil som kan utnyttjas för taxi. Och så har vi fyra leder som går under slussen". "Reservfil" kanske kan tolkas som "kollektivtrafikfil" om man är välvillig, men vad han menar med "leder som går under slussen" är inte lätt att förstå. Möjligen talar han om en nedgrävd fyrfilig Stadsgårdsled (som dock inte alls passerar under slussen). Förslaget har i så fall 2+2+1 fil plus de två slitsnerfarterna till Stadsgården som syns på modellen, summa sju filer, eventuellt åtta om han menar att även "reservfilen" finns på båda sidorna om allén, vilket också verkar stämma med den tidigare plankartan:



Åtta filer är samma som det liggande planförslaget, sju är en färre men det som offrats är en kollektivtrafikfil. 

Både Bohlin och Edblom har tidigare skrivit ett protestyttrande mot planförslaget just med motiveringen att bron är för bred med sina åtta filer, och det är förstås värt att notera att deras bro är närmare tre gånger så bred som planförslagets på bredaste stället och dubbelt så bred på det smalaste.



Modellen har nu försetts med trädalléer på broarna, vilket förstås ser trevligt ut men knappast är genomförbart i den utsträckningen man går ut och förespeglar allmänheten. Rakt ovanför slusskanalen ska det enligt modellen stå ett stort träd på en bro som inte kan vara tjockare än idag (ca en meter) om inte den segelfria höjden i slusskanalen ska sänkas eller bron ska höjas. Höjs bron en meter eller två så blir den antingen betydligt brantare eller måste börja längre ner på Skeppsbron, vilket innebär en väsentligt större höjning av rampen framför Räntmästarhuset än den som man själva kritiserar det liggande planförslaget för. Jordlagrets tjocklek avgörs av säkerhetsavståndet man måste ha mellan rotsystemet och brons bärande konstruktion, och två meter är sannolikt mycket i underkant om man inte vill riskera att jord och lossbruten betong och så småningom fullvuxna träd ska dimpa ner genom bron på båtar och människor som passerar under bron.

Det aktuella planförslaget har för all del också träd ovanpå en betongöverdäckning (Katarinaparken) men avståndet ned till de bärande konstruktionerna är större där. Delar av parken ligger också på jordvallar, medan samtliga träd i Edbloms förslag har placerats på platser där gator och gångbanor passerar tätt under. Upp med handen alla som någonsin sett ett träd växa på en bro.

"Stadsgårdspromenaden" är ett nytt tillskott: ett betongdäck som enligt presentationsmaterialet ligger rakt ovanpå trafikleden (som i så fall ligger direkt i kajplanet som idag). Arrangemanget påminner något om det förra Fosterförslaget där ett upphöjt (nu bortgnällt) promenadstråk gick ovanpå lådan som omslöt trafikleden. Skillnaden är att KulturSlussens version ligger en våning längre ner och inte alls får samma utsikt (panoramat klipps mitt itu av bron), att bullret från trafikleden släpps fritt över promenaden dels genom en rad stora och svårbegripliga hål i däcket och dels genom den saknade väggen mot kajen, samt att promenaden bisarrt nog slutar tvärt i en återvändsgränd - ett säkert recept för att göra den till en plats som få andra än ljusskygga element besöker. 



Det tidigare Fosterförslaget hade en koppling till trappan upp mot Katarinavägen vid Sjömanshemmet som hade gjort promenaden till ett första klassens gångstråk som hade knutit ihop Katarinavägen med Centralbron via Slussen, medan Edbloms förslag helt saknar förutsättningar för det genom sina obefintliga kopplingar till omgivande gångstråk.

Även på Stadsgårdspromenaden ska det växa träd. Till skillnad från sina kollegor på bron står de i väl tilltagna runda betongkrukor, men krukorna inkräktar menligt på trafikledens och bussterminalens utrymme och skapar stora döda tomrum i permanent skugga mellan sig. 



Utsikten skyms inte bara av bron utan även av en rad "paviljonger" som ska ligga längs kajen. Det är svårt att förstå varför de försetts med de rundade taken, vars enda funktion tycks vara just att skymma utsikten från Stadsgårdspromenaden. 



Även saluhallens välvda glastak (markerat med "1" på bilden) tycks designat speciellt för att skymma sikten — det sticker upp precis så mycket att vyn mot Saltsjön från Ryssgården blockeras helt:



Och vyn mot Mälaren? Jo, den har Edblom också tänkt på och blockerat med ett stort hus ovanpå t-banan (markerat med "7" på bilden):



Detta nytillkomna designmuseum sägs ska fortsätta i tre plan under Södermalmstorg — hur det nu är möjligt när det ligger rakt ovanpå t-banan. Det märkliga runda hålet bakom huset däremot måste grävas ut genom att det ursprungliga Södermalmstorg och de sista resterna av de gamla försvarsverken från Gustav Vasas tid schaktas bort, vilket rimmar något illa med Edbloms tidigare lovsång till Slussens "lager av historia". Vad poängen med hålet skulle vara sägs inte, även om det påminner något om en aztekisk offerbrunn. Botten ligger i mer eller mindre permanent skugga och har oddsen starkt emot sig som vistelseplats à la Sergels Torg, speciellt som det inte finns någon trappa dit ner.

Andra platser "utan innehåll och utformning" (för att låna KulturSlussgruppens egna ord) är t ex mitten av cirkulationsplatsen, en yta totalt renons på målpunkter och som inte ingår i något naturligt gångstråk, samt den tidigare nämnda Stadsgårdspromenaden som slutar i en återvändsgränd. 



Bussterminalen låg i Edbloms tidigare förslag rakt under saluhallen och Stadsgårdsleden. I och med att leden flyttas ner i samma plan blir den redan trånga terminalen ännu trängre, något man också väljer att mörka.

Första versionen med Stadsgårdsleden markerad i rött:


Andra versionen med den nu nedflyttade Stadsgårdsleden markerad i rött (obs begränsningen norrut som bestäms av trädkrukorna):



Bussterminalen från första versionen med trafikleden markerad. De ska nu ligga i samma plan. Där de överlappar måste bussarna alltså släppa till utrymme, närmare bestämt närmare en tredjedel av hela terminalen:



Eftersom bussarna måste kunna vändas återstår ingen annan lösning än att flytta hela terminalen söderut och ta bort vänthallen. Troligen blir det inte heller plats att bygga Saltsjöbanans andra perrong som planerat. Och Katarinahissen blir till ett rundningsmärke för bussarna.

Det är nya problem som har uppstått i och med Edbloms ambition att göra förslaget mer säljande, och det är betecknande att han väljer att göra modellen så otydlig som möjligt och att inte släppa några plankartor till allmänheten. De flesta av problemen som den tidigare versionen hade har heller inte åtgärdats. Så är t ex avtappningskanalerna bara hälften så breda som beslutat, vilket innebär att risken för en katastrofal översvämning i Mälaren inte elimineras. Vill man gå från Gamla stan till Södermalmstorg utan att gå i trappor måste man fortfarande passera två starkt trafikerade gator. Den märkliga rondellen med sina långa omvägar, sina många rödljus och sin döda mitt finns kvar.

Och fortfarande har, märkligt nog, KulturSlussen precis vartenda fel Edblom och hans kändiskohorter tycker sig se i det liggande planförslaget, fast i än högre grad: Flera gånger så bred 8-filig bro, skymda utsikter åt alla håll som "blockerar vyer och geologiska motiv", tre (i stället för två) klaffbroar där man "måste stå och vänta i femton minuter", trappor mellan kajplanet och torgplanet där "föräldrar med barnvagnar, rörelsehindrade eller äldre måste ta sig upp för lika många trappsteg som i ett fyravåningshus i is och snö", en lika stor eller större "kommersiell galleria" (fast kallad "generös saluhall") som "skulle kunna användas till människors behov av service och särskild handel." Osv.

För att kunna sätta namnet "KulturSlussen" på förslaget har man hittat på en mängd kulturaktiviteter som sägs ska kunna försiggå i och på anläggningen. Bland de mer krystade finner vi "Kajscenen", en "200 m lång utomhusscen för kulturella framträdanden":



Inget för artister med höjdskräck, och publiken får stå och trängas mellan den flera våningar höga muren och Saltsjöbanans spår. Eller kanske det är meningen att den ska stå på glastaket?



Vidare ska det finnas en scen (markerad med "6") mellan bron och slusskanalen, hur de nu ska samsas. Kanske man tänker sig att göra en liten paus i showen fyra gånger i timmen när det är slussning, eller bara ha föreställningar när slusskanalen är frusen.

Man frestar också med två biosalonger, teater- och experimentscen, bibliotek och mediahandel, bageri, kulturinformationscenter, café och konsertsal. Låter spännande, men hur man ska få plats med alltsammans i lokaler som bara är ca dubbelt så stora som den befintliga Slussengallerian får vi inte veta. På den tidigare plankartan stod det "butiker" på de flesta lokalerna, men kultur är väl mer säljande kantänka.

Butiker blir "kultur", bilarna har diskret avlägsnats från modellen, gatorna och trafiklederna har kamouflerats till gångytor, träd har placerats ut som säljbefrämjande ögongodis utan tanke på om det är praktiskt möjligt i verkligheten, hela projektet har gått ett varv i greenwash-maskinen och fått glittrande kulturpuder hällt över sig. Tonvikten tycks den här gången ha legat mer på att få till ett säljande förslag än att ge en ärlig bild av hur slutresultatet kan tänkas bli.

Mer slussen:
DN, DN, DN, DN, SvD, SvD, SvD, SvD
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Jakob (2 December 2011 08:02):
Haha, vilken slakt, sjukt bra!
 0
Erik Jungnelius (2 December 2011 08:34):
Tack, detta värmer mitt hjärta. Det är lätta att klaga och skriva fina insändare till DN, men när de själva skall komma med något, inser de att det inte är så lätt...
 0
Daniel (2 December 2011 08:41):
Har inte varit så särskilt insatt i detta. Har sett Kulturslussen men inte tyckt det varit något särskilt, men detta med träden på broarna har jag missat helt. Hur blir det med dom och broöppningarna? :)
 0
Johannes Lilleberg (2 December 2011 09:02):
Jag är besviken på den Slussendebatt som dykt upp på DN de senaste veckorna. Jag har full respekt för att andra kan ha olika åsikter än jag. Men debatten de senaste veckorna från diverse kändisar har bestått av personliga påhopp och påhittade myter. Man har spritt desinformation om slussen till väljarna. Väldigt lite har handlat om det riktiga Slussen.
 0
Martin Ekdahl (2 December 2011 09:45):
En viktig granskning av ett i övrigt ogranskat förslag!
 0
Jerker Söderlind (2 December 2011 09:51):
Fantastiskt! Nobelpris-klass på denna sakliga sågning. Och kom ihåg: om någon använder ordet "kultur" i stadsbyggnadssammanhang, så betyder det "ej finansierad anläggning". Stort tack.
 0
zep (2 December 2011 11:13):
Wow! gediget arbete. man lyfter på hatten
 0
Fredrik (2 December 2011 12:30):
Fantastiskt, men inte oväntat! Borde se till att det här får många läsare.
 0
Niklas Öhrström (2 December 2011 12:42):
Från luften ser deras förslag inte helt galet ut. Symmetriskt och fint, samt en staty längre upp. Inte för att symmetri spelar så stor roll sett från gatuplan men jag undrar en sak: Om man lånat ett par drag av kultur Slussen. Hur skulle haveristerna ställt sig till det. Förslaget skulle i huvudsak bygga på stadens förslag, men man skulle flytta bilbron något västerut (ev bredda den något med bredare trottoarer, bredden verkar inte vara något problem för haveristerna). Slitsarna skulle vara kvar. Men upptill skulle den möta en rondell som ansluter till Katarinavägen och Hornsgatan, med en kungastaty i mitten. Under den breddade bron skulle man få plats med lokaler.

Eller skulle haveristerna vara emot även detta förslag av rena principskäl?
+1
lex (2 December 2011 12:43):
YIMBY har numera helt och hållet karaktären av klubben för inbördes beundran i slussenfrågan. Närmast rättshaveristiska genomgångar av andra förslag respektive kritik mot beslutat förslag.
Jag är själv skeptisk mot förslaget. Framförallt för att jag uppfattar det som fult. Platsen ger ungefär samma intryck som kommunistmonument. Hela strukturen är består av snörräta linjer och skall sedan inlämmas mellan månghundraårig brokig arkitektur. Uppenbar risk att det blir ännu ett öppet blåshål, tillika bullrigt, utan ett uns verklig stadskaraktär och -liv. Utöver det så verkar det finnas ett på tok för stort motstånd från en rad olika intressenter hela vägen ned till enskilda medborgare.

Kan någon ivrig förespråkare förklara kortfattat vad som faktiskt är bra med denna lösning? Därefter förklara vilka problem i dagens slussen som nya slussen löser (vid sidan av underhållsproblematiken)? Jag menar, istället för att slkriva en avhandling om ett ANNAT förslag, redogöra för mytbildning kring det nya förslaget, kanske någon kan på färre än 20 meningar propagera för nya slussen?
 0
Johan Eriksson (2 December 2011 13:04):
Ja jag är inte heller så förtjust i vare sig huvudförslaget som motförslaget men det här är ett väldigt angeläget projekt för sthlmarna med väldigt mycket kritik och nu börjar även jag tröttna på att alla som ifrågasätter det nya förlöjligas och enligt Yimby är allt med nya helt felfritt och så perfekt att det egentligen inte borde få finnas någon opposition -eller?

Tycker det finns något väldigt forcerat över den här Slussen-serien som mer eller mindre går ut på att "vi har rätt i allt så håll klaffen!" -och det känns varken särskilt tolerant mot Slussen eller mot den massiva kritiken som faktiskt också kommer från (andra) sthlmare.

Ingen med avvikande åsikt -trots kritik av motförslagen- vågar ju nånsin skriva här utan att bli gjord till åtlöje och jag gillar inte den formen av debatteknik! :(
 0
Mark Klamberg (2 December 2011 13:31):
Hej,
Jag har uppfattat att Kulturslussen har 9 möjligtvis 10 filer. Möbeldesignern Jonas Bohlin som ingår i projektgruppen anger att man tänker sig "två filer på vardera sidan om allén, och en reservfil som kan utnyttjas för taxi. Och så har vi fyra leder som går under slussen". Det blir 2+2+1+4=9. Om det ska vara kollektivtrafikfil åt båda hållen så blir 2+2+1+1+4=10. Jag har ringt den kontaktperson som Kulturslussen anger på sin hemsida (Christine Frånlund). Hon bekräftade att Kulturslussens förslag innebär tio filer.
 0
Mark Klamberg (2 December 2011 13:40):
Lex.
Förutom 1) underhållet så finns det ytterligare två problem med dagens sluss: 2) den är dimensionerad för betydligt mer trafik än vad som finns idag och trafiklösningen tar mycket utrymme i anspråk 3) Avtappningskapaciteten för vatten är för låg. Det innebär att hela konstruktionen måste rivas. Visst kan man återuppbygga en närmast identisk konstruktion, men varför är det givet? Utgångspunkten för planförslaget Nya Slussen är dess funktioner. Förslaget utgår från att biltrafiken har minskat och så ska det förbli. Utrymmet för kollektivtrafik, fotgängare (inklusive rörelsehindrade), cyklister och stadsliv ska öka. Då blir resultatet något annat än dagens konstruktion.
 0
Niklas Öhrström (2 December 2011 14:07):
Lex:
Din synpunkt på förslaget är relevant. Det som Yimby tagit upp handlar om desinformation från folk som av någon anledning (vet ärligt talat inte vilka bevekelsegrunder de har) sprider ut osanningar om stadens förslag. Jag vet inte om det är rättshaveristiskt att avslöja lögner. Tycker du det? Är det inte snarare haveristiskt att sprida ut lögner tycker du?

Ärligt talat hade jag nog föredragit Foster & partners tidigare version med stadskvarter. Men nu har man kompromissat fram en lösning där man tagit hänsyn till de som ville bevara utsikten och att gallerian inte skulle vara så stor. Så förslaget är i grunden funktionellt och bra. Men visst skulle man kunna runda av en del hörn samt göra som jag föreslog ovan. Kompromisser är alltid vanskliga men det verkar som om förslaget ändå stöds av mer än en kvalificerad majoritet av befolkningen (inte minst med tanke på att de negativa/närboende var överrepresenterade i den senaste undersökningen).
 0
Anders Gardebring (2 December 2011 17:35):
lex och Johan:
Detta inlägg är inte en del av slussenmyter-serien, detta inlägg är en titt på kulturslussen och anledningen att vi tar upp det är förstås att det har dykt upp i media på sistone - med en hel drös av mycket märkliga påståenden kopplat till sig. Påståenden som media valt att inte granska. Detta inlägg tittar överhuvudtaget inte på stadens förslag, vår synpunkt på det har vi redan redovisat vid flera tillfällen.

Är stadens slussenförslag perfekt? Naturligtvis inte. Det största problemet är frånvaron av planering för tunnelbana och exploateringsnivån är för låg - platsen riskerar att bli för öppen och ödslig på grund av att man tagit bort för mycket bebyggelse. Samtidigt måste slussen också hanteras pragmatiskt. Frågan har diskuterats i över två decennium, förfallet är accellererande och det är många - i många fall rakt motsatta - viljor som ska mötas. Utifrån den ståndpunkten har staden gjort ett ganska bra jobb och faktum är att förslaget har genomgått mycket stora förändringar jämfört med den tidigare version som ställdes ut - ett resultat av planprocessen.

Grundproblemet med diskussionen om slussen är att vi har ett antal aktörer som vill ha sitt förslag. Får man inte sitt förslag är man beredd att obstruera i frågan så mycket man kan. Det är inte ett seriöst sätt att föra en diskussion om stadsutveckling. Slussen måste bli en kompromiss - något annat alternativ finns inte. Det innebär att inte alla kan få precis som de vill. Inte heller vi som kallar oss YIMBY. Förslaget är definitivt en kraftig förbättring mot hur platsen ser ut idag. Inte perfekt - men väldigt mycket bättre.
 0
Herbert Tingesten (2 December 2011 19:10):
Skriver under på Anders inlägg ovan.

Mark: Din spekulation är lika god som min. Det är förvisso väldigt oklart med antalet filer i KulturSlussen-förslaget och det är inte alls omöjligt att inte ens projektgruppen själv har någon riktig koll. Bohlins uttalande som citeras ovan är inte logiskt, och om Frånlund har rätt så har två filer lagts till från föregåenfe förslag, ett komplett självmål i så fall eftersom man då har två filer mer än det liggande planförslaget, filer som inte ens behövs.

Det rimligaste antagandet är åtta filer inkl två kollektivfiler, för det stämmer med föregående version och sex bilfiler är även minimum om man vill ha alla förbindelser som finns idag. Edblom själv vill nog gärna att förslaget ska vara realistiskt nog att genomföra så färre bilfiler än sex kan vi utgå ifrån att det inte handlar om. Eventuellt kan de ha taktikdroppat en bussfil för att komma ner till sju.

Vad Bohlins "fyra filer under slussen" ska vara till är omöjligt att förstå, några nedfarter till eventuella tunnlar tycks inte finnas norr om slusskanalen och vad de skulle ansluta till söder om kanalen är också höljt i dunkel. Är det Stadsgårdsleden så dubblerar de hypotetiska tunnelfilerna slitsfilerna som går ovanför slusskanalen och det verkar rätt osannolikt, så mitt tips är att uttalandet har sin grund i att han helt enkelt är ungefär lika välinformerad som Edbloms andre kändiskompis, Benny Andersson.
+3
Johan A (3 December 2011 12:07):
Ni måste skicka in denna artikel till DN debatt så att fler än vi som är här får läsa.
+2
Anders Gardebring (3 December 2011 16:46):
Johan A:
Fast om man inte heter Benny Andersson är det inte helt oknepigt att komma in på DN Debatt...
 0
HansS (3 December 2011 20:46):
Man kan tycka vad man vill om detta förslag, det viktiga är att det finns ett stort engagemang och en stor omsorg om att Slussen blir en för majoriteten bra lösning vilken nu inte verkar vara fallet oavsett vilket förslag man väljer.

Att ett stort antal människor från kulturhåll engagerar sig i ett alternativt förslag borde tas på allvar. Att prestige eller att Alliansen vill sätta sitt signum på projektet ska inte få styra stadsbilden för generationer framöver. Vi har en unik möjlighet att göra Slussen till ett estetisk och kulturellt nav.

Att tycka att liggande förslag är en helgjuten lösning tror jag få, om någon, skriver under på. Och varför nöja sig med en halvmesyr?
+3
Karl (3 December 2011 21:38):
@HansS: Frågan är om det alls är möjligt att nå konsensus eller ens något som liknar konsensus i Stockholmsfrågan? Det nu liggande förslaget är i sig en kompromiss mellan arkitektens vision och allmänhetens synpunkter. Själv hade jag föredragit originalförslaget, som åtminstone var mer av en helgjuten lösning, men kan acceptera dagens förslag som en nödvändig kompromiss.

Samtidigt har du rätt i att det är dumt att bygga något bara för att det går. Kärnfrågan här är förstås när nuvarande konstruktion måste rivas för att inte bli direkt allmänfarlig. Är det i närtid finns det inte tid att utforma ett nytt förslag utan då får vi acceptera det staden har kommit fram till. Men kan vi vänta ett eller några decennier innan grävskoporna måste i jorden så skulle det förstås kunna tas fram ett nytt förslag. Å andra sidan, vad hjälper det om ett nytt arkitektkontor tar fram ett nytt och mer stadsmässigt förslag, när allt som inte är en motorvägskorsning automatiskt frammanar den kulturella kritikstormen?
 0
Jesper (4 December 2011 08:32):
Oavsett så är det en bra idé. Det här tvingar politikerna att tänka mer kultur och mindre galleria. Foster-förslaget kommer troligen böjas lite i den här riktningen.
 0
Rasmus (5 December 2011 01:17):
Är det inte dags att lansera ett superkulturförslag?

Man tar stadens nuvarande förslag och så byter man ut alla butiksytorna i gallerian mot en saluhall, fast för att hänga på i den arabiska våren så kallar vi det en jättestor mat-souk.

Sen tar man och byter ut alla kaféer, restauranger och kontor mot lokaler för kulturverksamhet med inriktning mot småskalig performancekonst och därmed tillhörande kontor, caféer och restauranger.

I princip skulle man få ett väsentligt bättre kulturförslag på detta sätt än detta så kallade kulturförslag. det ekonomiska förädlingsvärdet på lokalerna skulle dessutom bli högre så hyresintäkterna kommer att täcka mer av byggkostnaden. Möjligen kan man tvingas bygga lite mer lokaler för att möta efterfrågan än vad som finns inritat nu.

Vad tror ni? Nån som kan modifiera planritningarna?
 0
zep (5 December 2011 10:36):
Jag Tycker Herberts poäng är helt lysande, för om man som kulturslussen vill slopa hela Nyréns trafiklösning så måste man, när det finns ett sådant genomarbetat alternativ som "nya slussen", verkligen visa att en annan variant är funktionell, och bättre.

Min önskan är att man bara skalar av all fernissa och ser själva trafiklösningen. det finns tillräckligt att diskutera där, med framtida vattenhöjning, båttrafik, flexibla trafikbanor. tunnelbana till nacka mm. Och här måste ju seriösa alternativ till alliansens liggande förslag få prövas (Även om jag tycker att kulturslussen-anhängarna kunde gjort det redan när Nyréns trafiklösning blev mall för ett antal år sedan)

Men klubba en plan och börja riv för bövelen!!

sen kan man diskutera om det ska vara kommersiella krafter eller ett generöst kulturliv som ska skymma utblickarna mot riddarfjärden och saltsjön.
 0
Niklas Öhrström (5 December 2011 10:38):
Jesper:
Fast "Kulturslussens" förslag innehåller ju en större galleria (som de kallar saluhall). Och stadens förslag innehåller ju, liksom kulturslussens förslag, lokaler för kultur. Skillnaden är att "kulturslussen" gör en stor sak av detta (och har på förhand bestämt sig för vilken typ av muséum det ska vara) medan man i stadens förslag inte bundit sig upp på detta.
 0
lex (5 December 2011 12:08):
Mark.

Avtappningen av vatten är en teknisk fråga som säkerligen går att lösa oavsett arkitektonisk utformning av merparten yta som slussen omfattar.

"Förslaget utgår från att biltrafiken har minskat och så ska det förbli." Jag vet inte riktigt vad som menas med det. Min syn är att man från politiskt håll kan besluta att bilismen skall minska och sedan därefefter införa diverse åtgärder i den riktningen. Någon sådan politisk vilja finns inte (det är väl vi överens om?). Tror man istället att bilismen kommer att minska av andra - än politiska - orsaker så vore en motivering till varför på sin plats.

"Utrymmet för kollektivtrafik, fotgängare (inklusive rörelsehindrade), cyklister och stadsliv ska öka." Gott, en målsättning eller kravspecifikation. Jag är fanatisk cyklist. Som sådan så ser jag inga stora problem med slussen idag. (Problemen på väg dit respektive på väg därifrån är betydligt större). De problem som finns går att lösa med små medel (ja, små i jämförelse med vad slussenprojektet handlar om). Kollektivtrafikaspekten är närmast komisk - det finns för tusan ingen riktig plan för kollektivtrafiken i Stockholm så hur skall slussen kunna lösa något därvidlag? Oenighet råder om huruvida förslaget förbättrar busstrafiken eller inte. Enighet borde råda om att nuvarande busskaos (generellt sett) endast är symptom på avsaknaden av utbyggd spårtrafik, ffa tunnelbana och ffa österut (i ett slussenperspektiv).
Stadsliv? Jag ser inte hur nya slussen förbättrar något där. Vi har ett bra stadsliv på ömse sida slussen oavsett förslag. Inget förslag, vad jag vet, har försökt att verkligen knyta ihop södermalm med gamla stan i stadslivsavseende.

Men hursom, den intressanta frågan blir vilket mervärde vi får med detta förslag. D.v.s. ta prisplappen för nya slussen, räkna av underhållsaspekten, ta kvarvarande belopp och ställ frågan: Vad får vi för pengarna? Mitt intryck är att vi får för lite utökad funktion och ingen estetik. Jag skriver intryck för jag har än så länge inte sett en seriös kostnadskalkyl. Finns en sådan? Länka gärna!
 0
Per-Olof (5 December 2011 14:19):
Varför är det ingen som har förstått att denna trafiklösning inte kan fungera? Den är ritad som en stor cirkulationsplats, men kan aldrig fungera som en sådan. Bland annat på grund av de gigantiska övergångsställena som korsar på bredden och tvären. Återstår att signalreglera denna och då får man ett system av fyra st signalreglerade trevägskorsningar, fast man var starkt kritisk till två i planförslaget. Då korsningarna dessutom ligger två och två med mycket korta magasinslängder imellan så kommer de sannolikt riskera att låsa varandra.
 0
Niklas Öhrström (5 December 2011 16:03):
Lex:
"Avtappningen av vatten är en teknisk fråga som säkerligen går att lösa oavsett arkitektonisk utformning av merparten yta som slussen omfattar."

Det kräver en tillräckligt stor genomskörningsyta. Med "Ny Syn" blir det problematiskt på den punkten. Däremot bord det kunna fungera inom ramen för KulturSlussen. I alla förslag där det är tänk att trafik ska läggas i tunnel måste den ligga så pass djupt att det inte hindrar vattenflöde.

"Jag vet inte riktigt vad som menas med det. Min syn är att man från politiskt håll kan besluta att bilismen skall minska och sedan därefefter införa diverse åtgärder i den riktningen.(...)"

Slussen är byggd för 100.000 fordon per dygn och i dagsläget är det 30.000 fordon per dygn. Och man sänker kapaciteten till att motsvara dagens nivå. Menar du att man för detta måste kunna motivera att flödet på nytt inte stiger från dagens nivå?

"Jag är fanatisk cyklist. Som sådan så ser jag inga stora problem med slussen idag."

Har du cyklat från Skeppbron till Stadsgårdsleden? Man måste inte vara cykelfanatiker för att inse att det inte är en cyklevänlig miljö (om man inte vill cykla mot riktningen).

"Kollektivtrafikaspekten är närmast komisk - det finns för tusan ingen riktig plan för kollektivtrafiken i Stockholm så hur skall slussen kunna lösa något därvidlag? "

Stadens förslag har iallafall tittat på förutsättningarna för hur spårvagn ska fås in. Prova med att få in spårvagn in i kulturslussens gigantiska rondell eller Ny syns branta backar. Ingen av alternativförslagen har tagit upp hur blåa linjen ska kunna integreras. Däremot har "Ny syn" gett ett förslag på hur man för 7-12 miljarder kan sänka t-banans kapacitet över snittet.

"Men hursom, den intressanta frågan blir vilket mervärde vi får med detta förslag. D.v.s. ta prisplappen för nya slussen, räkna av underhållsaspekten, ta kvarvarande belopp och ställ frågan: Vad får vi för pengarna? Mitt intryck är att vi får för lite utökad funktion och ingen estetik. Jag skriver intryck för jag har än så länge inte sett en seriös kostnadskalkyl. Finns en sådan? Länka gärna!"

Nej tyvärr finns inte nollalternativet. Det går helt enkelt inte att bara renovera. Hade den möjligheten funnits tror jag inte man skulle lägga ner 8 miljarder på detta. Vad är de för estetik som skulle bli bättre?


"Stadsliv? Jag ser inte hur nya slussen förbättrar något där. Vi har ett bra stadsliv på ömse sida slussen oavsett förslag. Inget förslag, vad jag vet, har försökt att verkligen knyta ihop södermalm med gamla stan i stadslivsavseende. "

Alla förslag som presenterats innebär i detta avseende en klar förbättring jämfört med idag. Fosters tidigare förslag innebar nya stadsrum men de inramade kvarteren gnälldes tyvärr bort i planprocessen. Fredrik Falks förslag ("Stråk") innebär att det läggs kontinuerliga kvarter på överdäckning hela vägen mellan Gamla Stan och Söder.
 0
HansS (5 December 2011 21:24):
Tydligen är argumenten inte tillräckligt starka då man måste ta till vinklingar i rubriken som associerar till kejsarens nya kläder. Man får känslan av att Yimby inte sakligt vill diskutera problemen med slussenprojektet utan istället vill propagera för Alliansens alternativ, vilket känns extra besvärligt då Gardebring verkar vara kompis med Ankarsjö.

Om Yimby ska bli trovärdiga måste man som en tidigare röst tydligt uppmärksammade, sluta vara klubben för inbördes beundran, och istället vara öppna för sakfrågorna.

Yimby talar t.ex. ofta om avgränsande ytor som något negativt. Bron mellan Gamla stan och Slussen är ett exempel på det och allén med träd i kulturslussens förslag borde då ses som något positivt och som kan bidra till att aktivera ytan med gående, om än svårt att genomföra, än som något negativt. Man får känslan av att man redan har bestämt sig för att förslaget är negativt.
 0
Herbert Tingesten (5 December 2011 22:52):
Hans S:
Mats Edbloms förslag har exakt samma avgränsande ytor som stadens, alltså gatorna på bron och slitsarna som gör det omöjligt att korsa dem. Skillnaden är att han förlagt sin "ättestupstrappa" mellan gatans två halvor medan den i stadens förslag ligger vid sidan.

Trappan leder upp till ett område på bron som inte har några förutsättningar att bli ett promenadstråk eftersom det inte innehåller några målpunkter och kräver att man korsar två starkt trafikerade gator. Även om man mot förmodan lyckas hitta något sätt att plantera träd där så blir platsen ändå bara ett nytt Södermalmstorg, en betongplatå omvärvd av trafik där utsikten göms bakom bilarna och där man inte ens kan gå fram till kanten pga de fotgängarstoppande vallgravar som slitsarna utgör. Och nämnde jag att man tagit bort cykelbron?

Sälv kan jag inte se något alls som är bättre med Edbloms förslag än stadens - det skulle möjligen vara att Edblom vill utnyttja möjligheten att bygga på taket på t-banestationen, något som skulle läka ett stort sår i stadsbilden och som varit avsikten i 50 år nu.
 0
lex (6 December 2011 09:00):
Niklas.

Mälarens avvattninng är knappast en arkitektonisk fråga, jag låter mig nöja med det.

Bilism: Ok, nuvarande lösning är byggd för mer omfattande bilism än vad som finns idag. Ser inte riktigt hur detta motiverar den lösning du förespråkar framför någon annan. Man kan säkerligen ta yta från bilismen i dagens lösning och ge till cyklister och gångtrafikanter eller kanske t.o.m. till verksamheter.

Det finns knappt en fläck jag inte cyklat på... Slussen går att förbättra, absolut. Men det är helt basala saker det handlar om. Normalt underhåll som att tillse att asfaltsbeläggningen är ok. Breddning av cykelbanor, anpassning av befintliga trafiklysen så att de beaktar cykelflödet också (och inte bara anpassas efter bilars behov). Min poäng är att det krävs inte någon fullständig omstöpning av slussen för hur många miljarder som helst för att förbättra för cyklister. Bara ickecyklister kan hävda det på fullt allvar. Politiker t.ex. Sittande majoritet är faktiskt djupt ohederliga i den frågan eftersom man väljer att använda cyklism som motiv i vissa frågor men sedan generellt sett helt saknar förmåga att förbättra infrastrukturen m.a.p. cyklism.

Spårvagn? Det finns ingen plan vad gäller spårvagn och slussen. Dessutom borde slussen vara väldigt långt ned på priolistan i spårvagnshänseende. Det som behövs är högkapacitetslösningar österut = tunnelbana. Men, visst, jag skulle inte bli förvånad om mina skattepengar läggs på innerstadsspårvagn vars enda uppgift är att göra kollektivtrafikresorna ännu trevligare för redan priviligierade grupper (i kollektivtrafikhänseende).

Jag är inte bekant med de andra förslag du refererar till (kulturslussen, o.s.v.). För mig är detta inte en fråga om att välja mellan dessa förslag. Det är snarare så att jag ser på detta ur perspektivet "stadens oförmåga till vettig samhällsbyggnad". Om något så borde hela slussenfrågan visa på låg kvalitet hos svenska arkitekter. Hur kan man annars förklara att det ska vara så svårt att rita ett förslag som går att förankra brett?

Vilken estetik som skulle bli bättre? Jag anser helt enkelt att slussen som den ser ut idag ser bättre ut än "Nya slussen". Man skall inte låta sig lura av en sliten yta idag. Stockholms Stad har konsekvent ignorerat underhållsbehov. Förslaget du förespråkar anser jag vara fult, simple as that. Slussen idag harmonierar betydligt bättre med Gamla stan respektive Södermalm. Vill man bygga breda, raka gator kan man förslagsvis projektera nya områden i eller nära stadskärnan. Gärna då med spårväg eftersom man inte behöver ta hänsyn till befintliga förläggningar i mark av tappvatten, fjärrvärme och -kyla, avlopp, o.s.v.
 0
lex (6 December 2011 09:04):
...förtydligande: Med "i eller nära stadskärnan" menar en betongförortsmänniska som jag själv alltså "innanför eller strax utanför tullarna". T.ex. kan man tänka sig stora delar av norra Djurgården.
 0
Herbert Tingesten (6 December 2011 12:28):
Lex: De gustibus non est disputandum, så visst kan man argumentera för att bevara dagens motorvägskringla med argumentet att man tycker sådana är vackra. Skönheten i det välbekanta tror jag personligen har en stor roll i det, för rent objektivt kan man nog tycka att de flesta skulle föredra anblicken av en park framför bussterminalens råa infrastruktur med sina exponerade rörledningar, sitt virrvarr av brounderbyggnader och de enorma väggarna med plåtinfattade industrifönster.

Jag nöjer mig med hålla med om att T-blå borde högprioriteras och att rätta ett sakfel: Tvärtemot vad många tror så är även dagens två broar helt raka, även om den västra planar ut i höjdled söder om slusspassagen. Titta på en karta eller i verkligheten så får du se.

Som cyklist borde du väl förresten uppskatta nya cykelbron längs t-banebron? Och handen på hjärtat, hur ofta brukar du cykla i klöverbladen eller i Saltsjöutfartens tunnel?
 0
Niklas Öhrström (6 December 2011 17:10):
Lex:
"Mälarens avvattninng är knappast en arkitektonisk fråga, jag låter mig nöja med det."

Det är en samhällplaneringsfråga, men vissa arkitektoniska lösningar kan omöjliggöra en sådan samhällslösning.

"Man kan säkerligen ta yta från bilismen i dagens lösning och ge till cyklister och gångtrafikanter eller kanske t.o.m. till verksamheter. "

En del, visst. Men mycket är rätt opraktiskt för cyklister (såsom ramper och mörka tunnlar). Stadens förslag är mer flexibelt på den punkten.

"Min poäng är att det krävs inte någon fullständig omstöpning av slussen för hur många miljarder som helst för att förbättra för cyklister."

Det är ju en rent hypotetisk fråga eftersom Slussen i vilket fall som helst måste riva. Frågan är vad som ska komma efteråt - en kopia eller något nytt. En till fråga. Hur ska man ta sig från Skeppsholmen till Katarinavägen (man åker Slussplan sedan Mälarrampen). Ponera att man väljer den väg som visuellt ser bäst ut (dvs fortsätta på Skeppsbron). Då hamnar man fel och tvingas antingen bära ner cykeln för en trappa (Södermalmstorg) och sedan leda över Ryssgården, eller så får man leda ner cykeln för Peter Myndes backe.

"Spårvagn? Det finns ingen plan vad gäller spårvagn och slussen."

Det finns idéförslag och i och med att man, till skillnad från exempelvis Kulturslussen, planerar in kollektivkörfält underlättas detta. I deras rondell med gigantiska övergångsställen kommer det bli spårvagnsstopp och en ny version av Slussenelände.

"Det som behövs är högkapacitetslösningar österut = tunnelbana. Men, visst, jag skulle inte bli förvånad om mina skattepengar läggs på innerstadsspårvagn vars enda uppgift är att göra kollektivtrafikresorna ännu trevligare för redan priviligierade grupper (i kollektivtrafikhänseende)."

Håller med om att tunnelbana borde prioriteras högre. Din syn på spårvagnen är lite konstig. Menar du att det bara är previligierade som idag reser med de skumpiga blåbussarna? Och med spårvagnar sparar man in en del (på fordon, underhåll av vägar, bränsle osv). Men det är förstås en annan fråga.

"Om något så borde hela slussenfrågan visa på låg kvalitet hos svenska arkitekter. Hur kan man annars förklara att det ska vara så svårt att rita ett förslag som går att förankra brett?"

Oavsett vad som än presenteras så kommer det möta på högljutt motstånd (Om du går till något samrådsmöte där det planeras nya bostäder i närheten av andras så förstår du vad jag menar). Den senaste undersökningen visade ju på att, bland de tillfrågade var en kvalificerad majoritet för, hos ett tvärsnitt hade siffran legat på över 70%. Oavsett vad som byggs så blir det en kompromiss. Alla kan inte vara 100% nöjda. Man får tom inse att en del kommer vara missnöjda. Med tanke på att förslaget är en kompromiss tycker jag ändå att 70-75% nöjda är en rätt hög siffra och därmed rätt välförankrat.

"Jag anser helt enkelt att slussen som den ser ut idag ser bättre ut än "Nya slussen". Man skall inte låta sig lura av en sliten yta idag. Stockholms Stad har konsekvent ignorerat underhållsbehov. "

Ur estetisk aspekt förespråkar du alltså en lösning som går ut på att bygga en kopia på det vi har idag. Men om man ska bygga en kopia så inställer sig frågan om det ändå inte är bättre att skippa klöverbladen. Varför? Jo den planskilda korsningen kan i så fall faktiskt ersättas av en plankorsning. Då hamnar den lägre och stör inte, på samma sätt som idag, ev. utsikt. Eller ska klöverbladen finnas kvar som dekor?

"Slussen idag harmonierar betydligt bättre med Gamla stan respektive Södermalm."

Nu har man ju i stort sett den befintliga slussen att referera till. Och om du frågar mig så harmonierar det inte särskilt bra. Folk rör sig längs Götgatsbacken ner till t-banan. Folk rör sig längs Västerlånggatan, men oftast inte längre än till Järntorget/Slussplan. Slussen är en effektiv stråkbrytare. Tidigare fanns det gångflödesmätningar tillgängliga på nätet (hittar dem inte längre) som bekräftade detta. Med Fosters första förslag skulle Götgatan och Västerlånggatan bundits samman effektivt. I det liggande förslaget (där kvarter gnälldes bort av Nimby) uppnås inte detta i lika hög grad men i klart högre än idag.
 0
Christian (11 December 2011 09:06):
Hej!

Har Yimby tittat på Stråk-Nya Slussen?

http:​/​/​www.​glittra.​com/​nyaslussen/​

Jag har svårt att bedöma den, men rent instinktivt känns det rätt trevligt med bebyggelse över.

/C
 0
Niklas Öhrström (11 December 2011 14:16):
Christian: Håller med om att förslaget (stråk) är tilltalande. Upphovsmannen är också tydlig med att de byggnaderna som är utplacerade egentligen bara är en illustration på bebyggelse men att förslaget inte gör några anspråk på hur dessa ska se ut. Detta till skillnad från kulturslussen som redan på förhand låser upp sig på både byggnaders form och dess funktion.

Några iaktagelser i förslaget är att Skeppbrons tråg troligtvis måste flytta en bit norrut. Anledningen är att trafiken ska gå i tunnel under Slussen. Men eftersom avbördningskapaciteten måste utökas så måste tunneln ligga tillräckligt djupt. Om vägytan ligger 15 meter under vattenytan och trågets lutning är 5% så måste tråget börja vid Drakens gränd (knappt 200 norr om där det enligt planen skulle vara).

Detta för med sig att det blir svårt att koppla samman med Katarinavägen och Hornsgatan. Det är nog svårt att komma ifrån att någon form av trafik ändå måste dras över däcket.

Ett annat problem är att Slussens livslängd (stadens förslag) beräknas till 100 år. Däcket skulle förmodligen inte bli längre och det innebär att byggnationen ovanpå kommer behöva rivas när Slussen ska bytas ut kring åren 2110-2130. I så fall får man se till att dessa inte blir blåklassade (eller vad man använder sig av för klassifikation då). De får heller inte utformas så att folk fäster sig emotionellt vid dem för mycket (för att undvika framtida Nimby-storm).

Yimbys yttrande tog faktiskt upp förslaget att lägga en del av trafiken under Slussen (som möjlighet att minska ner brobredden). Det påminner lite om detta förslag.
 0
Christian Gillinger (11 December 2011 17:11):
Vet ni, eller någon här i kommentarsfältet, om det finns en bra och tydlig specifik genomgång hur nya Slussens cykelmöjligheter ser ut? I de presentationer jag har sett handlar det mest om omnämnanden - ofta ihopbuntat med fotgängare. Ingen direkt "Om du ska från Stadsgården och ska vidare till T-Centralen, cyklar du så här:", "Här delas cykelvägen med fotgängare" osv...
 0
Herbert Tingesten (11 December 2011 17:20):
Jag förbereder en artikel på det temat. Vill du bara ha en karta så finns det i planhandlingarna (broschyren "Trafik" iirc):

http:​/​/​www.​stockholm.​se/​Fristaende-​webbplatser/​Fackfor.​.​

Om du ska från Stadsgården och vidare till T-Centralen så tar du nya cykelbron längs t-banan och kommer direkt upp på cykelbanan vid T-Gamla stan. Lätt som en plätt, och något jag själv som idog cyklist ser fram emot mycket.
+1
Christian Gillinger (11 December 2011 18:32):
Toppen! Den ser jag fram emot. Jag skrev en väldigt ytlig reflektion kring Slussenprojektet som det presenteras:

http:​/​/​www.​cyklistbloggen.​se/​20​11/​11/​fem-​cyklar-​ar-​fle.​.​

Men jag hittade aldrig någon riktigt bra analys. Som du ser är jag tex kritisk mot att cyklister ofta grupperas med fotgängare, något som sällan är bra. Särskilt inte för oss cykelpendlare som har ett tydligare transportbehov än rekreationsdito.
 0
Karl (11 December 2011 21:40):
Stråk ser ut som ett mycket bra förslag som tillför den stadsmässighet som saknas både i nuvarande konstruktion och i stadens förslag till ombyggnad. Men eftersom det innehåller något så fasansfullt som stadskvarter på denna känsliga plats är det redan från början en omöjlighet för de politiker och den allmänhet som fortfarande år 2011 föredrar ödsliga motorleder och betongdäck framför kvarter med bostäder.
 0
Dr Evil (12 December 2011 00:31):
Nu börjar jag känna allvarliga autism-vibrationer här. Förslagen nagelfars med en dumstrut för ansiktet där man har klippt en liten skåra längst ut så att man bara kan betrakta några millimeter i taget. "Avtappning *mummel mummel* slitsens lutning *mummel mummel* mörkade plankartor..." osv.

Ibland undrar jag vad Yimby egentligen är. En grupp människor? En förening? Ett diskussionsforum? Vad vill Yimby utom att säga "Ja!"?
Så vitt jag kommer ihåg så började ni kommentera kritiken mot Slussen och motbevisa hit och motbevisa dit. Men nu, idag så säger Anders G att:
"Förslaget är definitivt en kraftig förbättring mot hur platsen ser ut idag. Inte perfekt - men väldigt mycket bättre. "
Trots att ni har ifrågasatt kritiken under hela resan så har planerna ändrats och till slut är de "väldigt mycket bättre". Efter att staden har lyssnat på kritiken. Då undrar jag om det inte kan bli ännu bättre om de ändras lite till. Eller är det just den 12 december som är det perfekta slutdatumet för den perfekta slutversionen. Eller? (Spoiler: frågan är retorisk.)
 0
Herbert Tingesten (12 December 2011 01:16):
När inte ens djävulens advokat själv hittar något gott att säga om förslaget så är det väl en indikation på att det inte är så mycket att hänga i julgranen trots allt. Mats Edblom gick ut och sågade stadens förslag sönder och samman och därför blev förväntningarna höga på hans eget. Rent objektivt kan man konstatera att det visade sig lida av exakt samma brister som han tyckte sig se, fast i högre grad. Då måste man kunna kritisera hans förslag lika grundligt som han kritiserade stadens.

Och Evil, handen på hjärtat: är det inte så att nästan allt är "väldigt mycket bättre" än hur Slussen ser ut nu? T o m Edbloms förslag är väldigt mycket bättre. Fast det är också väldigt mycket sämre än det liggande planförslaget, något som jag hoppas alla som läst artikeln fått klart för sig.
 0
Anders Gardebring (12 December 2011 20:47):
Evil: Min kommentar var angående platsen idag. Det nya förslaget är inte perfekr, men mycket bättre än dagens sluss. Vad gäller planförslaget har en del blivit bättre men annat sämre jmf med den tidigare versionen.
 0
Dr Evil (17 December 2011 22:39):
Är det ens ett argument?

Om vi slutar lägga pengar på, låt oss säga, underhållet för Grand Hotell. Om en tjugo år kommer människor kräva att man skall riva eländet. En räddningsgrupp av äldre grånade män och damer kommer att skapas för hotellets räddning. Ett argument mot bevarande kommer då att vara det "nya" hotellet kommer att bli mycket bättre!

Klara-kvarteren revs med exakt samma argument. Nu är inte Klara-frågan så enkel att den vackra staden försvann, det fanns stora problem med dålig isolering, dålig uppvärmning samt dåliga hygien-utrymmen, så jag är ingen nostalgiker bara för sakens skull. Men att hävda rivning och nybyggnad med att det blir bättre än idag, det köper jag överhuvudtaget.
+1
Herbert Tingesten (17 December 2011 22:50):
Evil: Först av allt ska man ha en mycket bra motivering för att sluta underhålla. I Grand Hotel-fallet har jag svårt att se någon, men i Slussenfallet stod det helt klart redan i början på 70-talet att det aldrig mer skulle bli så mycket trafik som den var dimensionerad för, och idag används bara 1/3 av kapaciteten. Därför har man vetat länge att man med gott samvete kan minska ner bilytorna till minst hälften och återställa lite av staden som revs.

En lika viktig faktor är att Slussen är ett fuskbygge. Betongen vittrar och de illa utförda pålarna sjunker med upp till 4mm/år. Det är ingen överdrift att säga att den är i full färd med att riva sig själv. Ska man verkligen lägga miljarder på att totalrenovera en motorvägskorsning som inte behövs?
 0
Dr Evil (19 December 2011 00:12):
Herbert:
Om jag skriver principiellt utan något exempel, då dyker det till 100% upp någon fåntratt här som inte har intellekt nog att resonera övergripande.

Om jag ger mitt resonemang ett exempel, ja då dyker det till 100% upp någon här som tvunget tar det bokstavligt.

Hur man än vänder sig så har man rumpan bak.

Det är inte ett argument att man har eftersatt underhåll. Man kan reparera och konservera allt. En människa som legat död i tusentals år i Alperna, en träbåt som sjunkit, ett konstverk som har vandaliserats. Frågan är om det är värt pengarna. Ett föremål för diskussion.

Nästa fråga är om alternativet tillför eller tar bort värden. Ja, där kommer underlag för ytterligare en diskussion.

Som jag har sagt i en annan tråd, 51 röster mot 48. Det underkänner jag som en långsiktigt mandat för en kontroversiell fråga. Pinsamt nog så kommer stadsbyggnadsborgarrådet ut glädjestrålande i pressen om dillar om "äntligen". Kulturborgarrådet pratar om ansvar, fastän hennes fråga handlar om kultur och inte teknik. Det visar att hon inte verkar ha förstått vilket område som är hennes domän.

Ett år till, en vända till, jag tror att det hade räckt, jag kan inte vara säker, men jag tror det.
+3
Herbert Tingesten (19 December 2011 00:33):
Evil: Du kan se mitt svar både som ett principiellt svar med åskådningsexempel och som ett exempel som kan generaliseras till en allmän regel. Du missade poängen, så läs om svaret.

51 röster mot 48 speglar enbart det faktum att lobbyism lönar sig när det gäller ett toppstyrt parti som (s), och att entrism är en bra strategi när man ska kapa ett gräsrotsstyrt parti som (mp). Av tillgängliga opinionsundersökningar att döma skulle de verkliga siffrorna ha varit ca 75-20 om medborgarna röstat direkt.
+1
Herbert Tingesten (19 December 2011 14:26):
För den sista siffran hänvisar jag till Demoskops undersökning från juni i år:

http:​/​/​www.​stockholm.​se/​PageFiles/​236867/​Rapport_​20​11-​.​.​
 0
HansS (19 December 2011 16:52):
Det stora problemet som jag ser det med det liggande förslaget är bilbron. Det som gör den "motorvägslik" och otrevlig är separationen från fotgängare och cyklister. Låt alla typer dela stadsrummet.
 0
Herbert Tingesten (19 December 2011 17:00):
Hur menar du, de blir väl inte mer separerade än idag? Snarare tvärtom iom att det blir gångbanor på båda sidor av bron istf bara ena.
+1
Niklas Öhrström (19 December 2011 18:04):
HansS (+ många av de som är negativa):
Det är en sak jag undrar. Det mesta av kritiken mot stadens förslag är helt ogrundad. Det bygger på saker som inte finns i planhandlingarna.

Är inställningarna till förslaget grundat på denna vanföreställning eller är det så att ni i grunden är negativa till förslaget och försöker hitta (famla efter) argument till att det skulle vara dåligt.

Om det första gäller så undrar jag varför man inte läser på bättre innan man kritiserar.

Om det andra gäller så skulle jag vilja veta vad som gör att ni ställt er negativa och varför detta (hittills för oss andra okända) argument inte ännu framkommit. Hade det inte i så fall varit ett mer ärligt sätt att gå tillväga? Hade synpunkterna i så fall inte varit lättare att tillgodose?
 0
Olle Markstedt (20 December 2011 08:47):
Varför välja det Buller & Betong före det Gröna & Sköna???

http:​/​/​knutpunktslussen.​se

GOD JUL önskar vi som ser framtiden positivt
 0
Herbert Tingesten (20 December 2011 08:56):
Jaså, vad tänker du dig för byggmaterial för ditt överdäckningsprojekt, om inte betong? Spånskivor? Trolldeg? ;)

God jul själv!
 0
Olle Markstedt (20 December 2011 09:13):
Det fina med att bygga är att man väljer ytskikt själv förutsatt att det inte ska gå bilar där för då blir det grått, bullrigt och trist.

Hoppas Du och andra gillade Blädderboken av möjligheter. Jag har själv inte läst den utan sparar den till julafton
+1
Herbert Tingesten (20 December 2011 09:57):
Är det mer betong på en gata än i en överdäckning av samma gata? Med ditt förslag blir det enorma vertikala betongytor som man slipper i den beslutade lösningen.
+1
Herbert Tingesten (20 December 2011 22:14):
Ser fram emot skådespelet när samma gäng (minus de som hunnit falla ifrån) ska skydda betongkringlan med sina kroppar om ett par år!
+3
Mats O. (20 December 2011 22:20):
...anförda av general Benny A.
+1
Christian (22 December 2011 13:31):
Jag undrar lite om alla som skrivit under på Kulturslussen är lika genomtänkta som Lasse Åberg (från dagens DN):

http:​/​/​t.​co/​4OywepbM
 0
Herbert Tingesten (22 December 2011 13:44):
Han var i alla fall ärlig...
 0
Martin Ekdahl (22 December 2011 16:23):
Ja, god jul Stig-Helmer Olsson! :D
 0
Olle Markstedt (22 December 2011 17:39):
Herbert. Det fina med en Acuduct är den har inga väggar vilket gör att bet blir inga vertikala betongytor alls och det kommer fortfarande vara möjligt att från T-banan och pendeln få en glimt at Stockholms skönhet.

Och snälla, gräv inte ner dig i detaljer och hitta någon illustration som visar något annat, det är grundtanken som räknas. Men som jag sagt tidigare att det är svårt att förklara det abstrakta om hur buller påverkar oss människor om man inte kan mötas i verkligheten, det blir som att berätta om en tavla i telefon. Jag uppfatta det det som om Anders Gardebring fick en liten tankeställare om hörselintryck när vi träffades IRL på restaurang Strömmen.

För övrigt tycker jag det är lika illa för demokratin om Kulturens Stig-Helmlar lyckas baxa igenom ett förslag som ingen egentligen förstår som att Nya Slussen nu har baxats igenom av en Allians som heller inte tycks kunna förklara varför det skulle vara miljömässigt bättre än andra rimlig alternativ.
 0
Herbert Tingesten (22 December 2011 18:53):
Hur tänker du dig då att gestalta t ex väggen mot Saltsjön/Söderström, den som ska innesluta de två ramperna upp på bron? Det är en nivåskillnad på minst 8 meter och det finns inte plats för någon sluttning om man inte bygger ut den över vattnet. Eller ska bilramperna vara utanpåliggande? I så fall är din bullerkarta helt fel.

Det är inte "smådetaljer" utan fundamentalt för hur ditt förslag upplevs i praktiken, och även för dess miljöeffekter, vars påstådda överlägsenhet mot andra förslag det kommer an på dig att bevisa.
 0
Olle Markstedt (27 December 2011 13:38):
Herbert. Hur det arkitektoniska gestaltningen ska utformas anser vi ska underordnas funktionerna. Grunden är att öka avbördningen av Mälaren vilket enligt våra geohydrologer anser vore fel att inte undersöka möjligheten att bygga en helt ny Sluss i ostört läge väster om tågbron. Våra trafikexperter anser att det är ett nytänkande att ge vägsträckningarna med enkelriktning av trafiken runt Gamla Stan och en koncentration av trafiken på Söder Mälarstrand och Stadsgårdsleden vilket därmed gör förslaget rimligt och bör därmed konsekvensbeskrivas.

Vad gäller trafiklösningens norrfasad mot Saltsjön så ser vi inte att det är någon turistmagnet att skapa tillgänglig vid kajnivå och är övertygad om att med en kreativ arkitektur kan bli en intressant gestaltning. Vore tacksam om du inte bara såg "problem" utan även uppmärksammar de möjligheter de olika "rimliga" alternativen erbjuder.
 0
Herbert Tingesten (27 December 2011 14:44):
Olle: Jag trodde du ville att ditt förslag skulle diskuteras seriöst och att du inte bara lagt fram det för att få ryggdunkningar och försäkringar om att vi litar på din förmåga att lösa alla problem senare. Var det alltså fel?

Ditt förslag skulle ha fått mer respekt om du inte hela tiden låtsats som om problemen inte finns. Hade du presenterat ett hållbart och genomtänkt förslag från första början så kanske det t o m hade utvärderats som ett seriöst alternativ av staden.

Och med kartan som du efter många om och men fick era trafikexperter att äntligen skissa ihop så framgår det nu att er lösning har ganska många problem, både trafiktekniska och estetiska. Ni plockar ut det sämsta med det förra Fosterförslaget (den 10 meter höga betonglådan intill kajkanten) och förenar det med en trafiklösning som klipper av kontakten mellan Maria och resten av innerstaden norrut och västerut, bland mycket annat.

http:​/​/​www.​yimby.​se/​forum/​thread.​aspx?​id=​1155

Låt oss nu hålla diskussionen om Knutpunkten i ovanstående tråd och ägna den här åt det den är avsedd för, KulturSlussen. Önskar Mats Edblom var lika angelägen att diskutera...
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter