Utskrift från www.yimby.se
....

MP vill bygga 50.000 bostäder och 30.000 arbetsplatser på Bromma flygplats

 

Framtida stadsdel om Miljöpartiet får som de vill.

Miljöpartiet har presenterat ett förslag för en ny stadsdel där Bromma Flygplats idag ligger - Bromma Parkstad (här kan du läsa hela förslaget). MP har räknat på hur många som skulle kunna bo och arbeta i den nya stadsdelen, tittat på möjliga spårförbindelser och också försökt att hitta lösningar på hur man kan börja bygga innan 2038 då dagens avtal löper ut.En exploatering av flygplatsområdet ligger inom ramen för Lindhagen 2.0, det förslag till en övergripande stadsplan för Stockholmsområdet som YIMBY har tagit fram. I samband med att Stockholm växer kommer det att förr eller senare inte längre att vara möjligt att driva den typ av flygtrafik som idag pågår på flygfältet. Redan idag finns uppenbara problem med buller, föroreningar och höjdrestriktioner och en markreserv på 600.000 kvadratmeter så centralt i Stockholm kan nyttjas bättre.

Vår egen plan sätter dock ingen tidplan för när enskilda områden kan komma att utvecklas. Bygget av Ostlänken förbättrar kraftigt åtkomsten till Skavsta flygplats, vilket även Miljöpartiet konstaterar i sin rapport. Den står dock inte klar till 2018 som är det ambitiösa mål som Miljöpartiet sätter som önskvärt avvecklingsår i sin rapport.På det stora hela är vi således överens med Miljöpartiet om att området kan nyttjas bättre men vi har i dagsläget inte satt någon tidplan.

Oavsett tidplanen så innehåller planen många utmärkta förslag och idéer, men också några som kan behöva justeras.

Det kanske mest glädjande med förslaget är att exploateringsgraden är relativt hög. 50.000 bostäder och 30.000 arbetsplatser ger plats för över 100.000 invånare och många arbetsplatser i vad som tydligt pekas ut som en blandad stadsdel med tydliga offentliga rum med spårburen kollektivtrafik (tvärbana+tbana), butiker i bottenvåningar och blandade upplåtelseformer. Det är ett klart bättre markutnyttjande än t.ex. Naturskyddsföreningens tidigare förslag.

Miljöpartiet vill öronmärka 10.000 av de nya bostäderna för unga och studenter. I klartext torde det innebära små lägenheter med lite enklare standard än de stora byggbolagens standardutbud. Vi hoppas att miljöpartiet (liksom andra partier) också ser över vilka lagar och regler som behöver justeras för att kunna erbjuda bra bostäder till de med sämre ekonomiska förutsättningar.I planen görs dagens landningsbana om till en grön boulevard som trafikeras av spårvagn. Intill boulevarden ska det finnas olika former av kommersiella verksamheter.

En formulering som kan förtydligas i programmet är att miljöpartiet vill ge stockholmarna tillgång till "bullerfria miljöer". Detta är något som vi alla vill ha inomhus men definitionen på vad som är buller i stadsmiljön skiljer sig åt. Den enes buller är den andres stadsliv. En gissning är dock att det till stor del syftar på bullrande biltrafik och det är en bullerkälla som även vi vill se mindre av i framtidens Stockholm.Inte oväntat tar kollektivtrafiken, cykeln och gångtrafiken en mycket central del i planen. Det är på det hela bra men en del formuleringar gör oss något tveksamma, som här på sidan 6:
Stadsdelens gång – och cykelvägar är nedsänkta och integrerade i områdets parknätverk och är tydligt separerade från områdets biltrafikanter. På ett flertal ställen är dessa sammankopplade med områdets större vägar via lätt lutande ramper och broar som leder de boende upp till områdets kvartersgator som är enkelriktade och som trafikeras av biltrafik. Parknätverkets gång – och cykelvägar leder de boende i stadsdelen till bostadskvarteren, boulevarden och till intilliggande naturreservat och idrottsanläggning.
Här får vi tyvärr lite modernismvibbar. Förvisso en fin tanke att ge gång- och cykeltrafikanter en avbrottsfri väg men vi menar att i en stad behöver alla trafikslag ta hänsyn till varandra och bilen får anpassa sig till den stadspuls som även innefattar gång- cykel och kollektivtrafik. Senare i programmet kan vi dock också läsa att:
Cykeltrafiken har eget utrymme i gatan och skiljs mot vägtrafiken och gångtrafikanterna genom nivåskillnader, färgmarkeringar och planteringar.

Så förhoppningen är att de separerade gång- och cykelstråken blir ett komplement för den som vill använda dem snarare än ett måste. Frågan är dock om de breda gång/cykelstråken inte är lite väl tilltagna och risken är påtaglig att de kommer att vara ganska tomma bortsett från de soliga sommarmånaderna.

Miljöpartiet vill se tvärbanan dragen genom området och pekar också på att den höga exploateringsnivån möjliggör, och också kräver, att man också bygger ut tunnelbana till området på sikt.

Stadsdelen som Miljöpartiet föreslår är en grön stadsdel. Parker, parkstråk, gröna tak (som också pekas ut som tillgängliga för de boende, vi gillar!)Om det är gröna spridningsvägar eller rent estetiska preferenser som gör att det inte finns ett enda "vanligt" slutet bostadskvarter i området låter vi däremot vara osagt.

Strukturen är tät och stadsmässig men blir om man ska tro illustrationerna i huvudsak uppbyggd av skiv-, och punkthus. I en så tät struktur som denna fungerar de avsevärt bättre än i den glesa förorten men vi ser gärna att förslaget också kompletteras med en del slutna kvarter för att skapa bättre och tydligare flöden så att affärs- och kulturverksamheter kan säkerställa att många personer rör sig förbi deras verksamheter men också för att kvarter skapar färre ytterväggar och därmed mindre energiförluster.

En positiv aspekt i planen är att bilpool lyftas fram extra mycket. Vi i YIMBY menar att bilpooler är en underutnyttjad resurs i Stockholm och staden borde lägga avsevärt mer krut på att få fram fler sådana än att kräva en parkeringsplats för varje lägenhet som länge varit normen i Stockholm. Miljöpartiet vill se ett mycket lågt parkeringstal för egen bil inom området 0,1-0,3 men också bygga infartsparkeringar i områdets utkant. Parkeringstalet för cykel sätts till minst 2,5 per lägenhet och med tanke på att sådana tar avsevärt mindre plats och resurser att bygga än bilparkering torde det inte vara något problem.

Planen tar upp hur Bromma Parkstad ska kopplas samman med omgivningen. Idag är till exempel som bekant Ulvsundaleden en påtaglig barriär. Detta vill miljöpartiet lösa genom att gräva ner leden. Det är en effektiv lösning för att överbygga barriären, men också en onödig sådan. Nedgrävning eller överdäckning är motiverat för stora trafikstråk som Södertäljevägen, Essingeleden, Uppsalavägen m.fl men vägar som Enköpingsvägen, Drottningholmsvägen och just Ulvsundaleden har så små trafikmängder att de direkt kan göras om till rena stadsgator. Det fungerar på Sveavägen så varför inte på en framtida Ulvsundaväg?

En positiv tanke i planen är att man väljer att bevara en del av den befintliga bebyggelsen för att knyta samman området med sin flyghistoriska bakgrund. MP vill därför spara hangarbyggnaderna, flygledartornet, och som redan nämnts, landningsbanan - om än dock i omgjord form.Skisserna som tagits fram visar på en storstadsmässig men något för enahanda arkitektur. Förhoppningsvis är detta bara ett resultat av att detta faktiskt bara är ett arbetsmaterial för planen lyfter specifikt fram behovet av en omväxlande och intressant arkitektur. Speciellt kul att se är att MP vill sätta press på byggbolagen att öka möjligheten till variation i sitt industrialiserade byggande, något som vi tidigare konstaterat att man klarade av redan på 1850-talet.

De bostadsbolag som vill bygga i stadsdelen ska garantera en varierad bebyggelse med en arkitektur av hög kvalitet och högt ställda miljökrav. I Bromma parkstad ska staden upprätta avtal med privata och kommunala bostadsbolag som inte upptar hela kvarter eller alltför stora enheter. Genom att dela upp utbyggnaden av Bromma parkstad i mindre enheter skapar vi förutsättningarna för en spännande arkitektur och bostäder som kan efterfrågas av olika målgrupper.

Just behovet av att dela upp markanvisningarna mellan olika aktörer är något som vi själva har lyfta många gånger och vi kan förstås bara applådera.

I MP:s plan anges snitthöjden på bebyggelsen att ligga mellan 6-8 våningar men att höjden kan komma att variera mellan 3-16 våningar. Vi har dock för egen del svårt att se varför höjden skall låsas mellan 3 och 16 våningar, en bättre utgångspunkt är mellan 1 (t.ex. en restaurang i en park) och upp till så många våningar som någon är intresserad av att bygga (t.ex. en märkesbyggnad som skapar en identitet för området).

Här kan du läsa pressmeddelandet och se fler högupplösta bilder.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+6
Patric Nilsson (8 November 2012 23:50):
Håller med om alla invändningar Anders, och applåderar MPs förslag.
 0
Erik Johansson (9 November 2012 00:52):
Är syd neråt på kartan? Det verkar vara planlagt för att skapa kontakt med Solna, som förövrigt känns svårt med Ulvsundaleden där.

Bra förslag, bara att vänta 10 år och se hur förslaget ser ut då, men det är väl bäst att satsa hårt så att ingen politiker smyg förlänger avtalet igen.
+1
Niklas Öhrström (9 November 2012 01:09):
Extra trevligt att det är just mp som kommer med ett så fint förslag. Det kan borga för att ambitionsnivån slutligen inte filas ned till ett minimum av det ursprungliga.

Jag undrar om 600.000 (0,6 km2) kvm stämmer. Det innebär en boendetäthet på 167.000 invånare per km2. Det är 5-6 gånger tätare än dagens tätaste kvarter (Roslagstull). Det är faktiskt bra mycket tätare än Mong Kok som idag anses vara världens boendetätaste stadsdel. Vad jag hört så omfattar flygplatsen 1,42km2. Och lägger man till de föreslagna områdena i Nälstastråket + andra omgivande områden kommer man kanske upp i 1,8-1,9 km2. Detta innebär en boendetäthet på 50.000-60.000 inv per km2. Det är en mycket lovvärd ambition och ligger i paritet med de tätaste man hittar i Europa (delar av Barcelona och Paris).

Troligen kräver detta en helt ny t-banelinje och inte bara en gren av gröna linjen.
+1
Johan Eriksson (9 November 2012 01:09):
Bra artikel Anders inkl invändningarna!

Har alltid tyckt att Bromma borde läggas ned och trodde det var en av poängerna med Arlanda!? Sedan 1959 har iaf inget hänt och det reser en mängd frågor som tex varför man ska trafikpolitiska mål utan att fullfölja dem? Är det någon som helst poäng med att genomföra några "miljöåtgärder" som tex förbjuda dubbdäck på Hornsgatan, bygga spårvägslinjer eller försöka minska bilismen i innerstan etc när Brommaflyget konstant spyr ut ny skit?

Även med halvöppet fönster (pga ventilationen) här i Sofia så går det inte att höra på radion eller tv:n alls varje gång de drar förbi och är tveklöst den största bullertjuven på Södermalm och troligen även på västra Kungsholmen!

Så vad är grejen? -att "affärs-Sverige" ska slippa några minuter? -vad var då poängen med alla nya landningsbanor, nya terminaler, breddad motorväg och snabbtåg till Arlanda? Iofs ingen nyhet att alliansen struntar i miljön men det gör även (s), och tillsammans förlänger de ständigt tillståndet för Bromma. Fattar inte poängen med "miljömål" och miljöpolitik öht i Sthlm så länge stan lägger sig platt för Bromma och det förlöjligar hela debatten om bostadsbrist i Sthlms Kommun när man inte släpper till detta stora område.

Dubbelmoralen i miljöfrågan kan knappast bli tydligare än så här i Sthlm, och Bromma är ett mycket påtagligt bevis för att varken politikerna eller affärsresenärerna vill offra någonting när bostads- och miljöfrågorna spetsas till! :(
+1
Jan Wiklund (9 November 2012 09:52):
Bara en understrykning till Anders kommentar om gång- och cykelvägar: Blandad trafik är säkrare än separerad, se http:​/​/​bettercities.​net/​article/​key-​safer-​roads-​identi.​.​ Det behövs visserligen en del parkstråk också, där biltrafik inte är tillåten. Men detta bara som ett led i stadens blandning. Gator med gående och cyklar håller nere bilarnas fart och bidrar till en trivsammare stad, och det är där dom ska vara mest.

Som cyklist kör jag också hellre bland bilar än bland gående. Bilarna rör sig förutsägbart, men barn kan plötsligt springa åt vilket håll som helst. Parkstråk är därför något jag undviker.

Jag undrar hur mycket ytterligare exploateringsbar mark man kan utvinna om man begränsar parkstråken till vad som behövs för stadens maximala variation?
+3
Harald Frostvide (9 November 2012 11:37):
Det är dags för politikerna att inse vad som är alternativet. Antingen river vi Bromma Flygplats och bygger city-nära stad där eller så måste vi börja offra grönområden. Ciao Nationalstadsparken, du behövs till annat. Utglesningen måste få ett stopp. Om inte annat så för att vi börjar få ont om mark att bredda motorvägarna på.

Ställt på det sättet kanske det blir politiskt lättare att offra Bromma?
+2
Rasmus Öhrstig Bratt (9 November 2012 11:55):
Det ser ganska tokigt ut, fast på ett bra sätt! Jag köper förslaget rakt av bortsett från kringelikrokgångbanorna som ingen gångtrafikant skulle acceptera. MP: Räta ut dem så får ni plats med ytterligare lite mer blåbärsris. Arkitekturen måste naturligtvis bli mer varierad om man ska bygga en hel stadsdel. Det duger inte att ha en enda "profil" för ett så stort område.

Johan: Bullret är en sak, till det kan läggas värdet av marken om den exploateras med bostäder och arbetsplatser. Flygtrafiken kan ersättas av höghastighetståg till Brommas huvuddestinationer Göteborg och Malmö samt flyg från Arlanda till Umeå och andra destinationer. Prislappen för järnvägen ligger på uppemot 200 miljarder, men då ska man tänka på att 50.000 bostäder á 5 miljoner är värda 250 miljarder kronor (värdet av de 30.000 arbetsplatserna oräknat). Det verkar finnas god ekonomi i att byta flygplatsen mot järnväg om man bygger tätt.

Jag tror att man kommer behöva bygga en ny tunnelbanelinje över Mälarsnittet väster om stan och jag tror att en sådan linje får en station vid nuvarande Bromma oavsett om man behåller Bromma som flygplats eller inte.
 0
Fredrik Wennström (9 November 2012 14:30):
Johan E, varför flyttade du till Sofia trots att du visste att det var bullerstört från flyget? Det är som att bosätta sig vid en motorväg och sedan börja klaga på bullret...
 0
Martin Kolk (9 November 2012 14:54):
Det dräller av flygplatskapacitet i Stockholms området. Framför allt på Arlanda som kanske kan och bör bebyggas med en fjärde landingsbana om Bromma stängs (även om den gott kan vara färdig om 20-30 år) samt Skavsta och Nyköping. Framför allt när Ostlänken så fint kommer anknyta till Skavsta.

Jag skulle tro att Arlanda ensam i princip skulle kunna ta hand om hela trafiken idag.

Man behöver inte investera i tveksamma höghastighetstågsprojekt för att det ska vara en no-brainer att genast stänga ner Bromma och bygga bostäder, iallafall när Ostlänken är färdig.

Jag tror för övrigt att 2008-utredningen från SL som visade den förkrossande samhälsekonomin i att bygga t-bana till karolinska också visade att det fanns kapacitet på gröna linjenäven med en avgrening till Karolinska även om Bromma bebyggs kraftigt. Därmed inte sagt att det inte behövs mer T-bana.
 0
Johan (9 November 2012 16:11):
Jag kan inte se varför det skulle vara sämre miljömässigt att flyga från Bromma än att flyga från Arlanda. Snarare är det väl tvärtom eftersom logistik och transportkostnaderna TILL flygplatsen är lägre.

Om man vill ha en förtätning i stadsbilden så tycker väl jag att det känns logiskt med en närliggande flygplats? Om samtliga andra ytplatser hade varit upptagna så skulle jag förstå behovet av att bygga på bromma flygplats, men det finns ju ingen brist på outnyttjad yta, så använd den istället.
+1
Niklas Öhrström (9 November 2012 16:25):
Johan:
Nu är ju inte alla resor som företas i Stockholm resor till och från flyget. Det är ett problem med Bromma då det skapat ett urbant hål, inte bara på själva flygplatsområdet, utan över stora delar av inflygningzonerna (totalt närmare 4 km2) där inga bostäder kan byggas och där maxhöjden blir 3-4 våningar.

Sådant leder till stadsutspridning och längre resor inom stadsområdet varje dag och väldigt många..
 0
Johan (9 November 2012 18:02):
Jan kan inse att Bromma skapar ett urbant hål. En flygplats är ju inte heller direkt vacker. Däremot har jag svårt att se att just Brommas urbana hål skulle vara värre än de dussintals andra hål som är utspridda i stadsbilden. Trots allt gör ju hålet en viss nytta.

Hade jag haft en villa i Bromma hade jag också vetat få bort flygplatsen men eftersom den redan funnits där i 70 år så kan ju ingen bli överraskad av bullret. Om flygplatsen försvinner kommer givetvis villavärdet öka med någon miljön per kåk vilket inte gynnar de som inte har en villa i Bromma.

Förvisso sker inte alla resor i stan till flygplatsen men de som gör det känns det vettigt att minimera. Frågan är alltså, leder en centralt placerad flygplats till längre eller kortare transporter, totalt sett? Om jag förstår dig rätt menar du att transporterna totalt sett ökar. Jag är inte säker på att jag håller med. Visserligen ökar nog utspridningen, men den kan inte skyllas på flygplatsen specifikt. Det skulle exempelvis inte vara något problem att förtäta staden innanför Bromma med 100 000 invånare om man ville, gör så i första hand istället för att ta bort ett "hål" som faktiskt tjänar en logistik funktion.
+2
Erik Tysk (9 November 2012 18:08):
Grymt förslag av MP!!! Gillar det mesta skarpt! Räta ut gångstråk och fixa till cykelbanor är småpotatis och går väl tom att göras i efterhand. Här blir jag så lycklig för att själva grundstrukturen är näst intill perfekt från början :) Slutna kvarter i all ära (och från kartbilden ser ju förslaget ut att innehålla ett stort antal sådana också) så känns ju täthet och varierad arkitektur och hushöjd viktigare. Att allt är grått och vitt på illustrationerna tar jag med en nypa salt (och även om det skulle byggas så är det ju inte direkt omöjligt att måla om ett hus i efterhand).

Fan MP. Se till att köra på detta stenhårt fram till valet med strategier etc. om hur nu detta faktiskt är tankt att genomföras så har ni min röst!
+1
Johan Eriksson (9 November 2012 20:04):
Eftersom den här artikel, liksom flera på yimby, redan tar upp aspekten "urbant hål" och eftersom den är den självklara utgångspunkten för Brommadebatten så valde jag att fokusera på miljön men tackar för de givna påminnelserna.

@ Fredrik Wennström: Tycker inte liknelsen håller eller rättare sagt så här: hur kunde man veta att politikerna skulle luras ang flytten!? -iofs har de ofta den dåliga vanan men Bromma har segat ut extremt länge.

Tycker också att man får tåla lite om man bor i en storstad (nåja ;) men om flygbullret skulle vara en realistisk anledning till att inte bosätta på Södermalm så har vi verkligen ett sprawl-problem av stora mått! Bättre då i dagsläget att genom olika utspel och påtryckningar försöka påverka för att få bort Bromma. Ungefär som den här artikeln.
+1
Niklas Öhrström (9 November 2012 23:24):
Johan:
Nu pratar vi om ett urbant hål på närmare 4km2. Det finns inte en enda grönbarriär som tar upp ett så stort område centralt som Bromma flygplats.

Och att bebygga Bromma flygplats utesluter givetvis inte att bebygga dessa barriärer. På flygplatsen med omnejd kan man få plats för kanske 150.000 boende. Men fram till år 2030 väntas befolkningen öka med fyra gånger så mycket.

Jag tycker som du att man ska vara försiktig med att lägga ner flygplatser. Nedläggningen av Tullinge och Barkarby var rent ut sagt idiotiskt och höjden av inkompetens. Men dessa flygplatser skulle heller inte hindrat Stockholms utveckling. Tvärtom skulle det kanske tvingat staden till en tätare struktur.
 0
Amy (9 November 2012 23:30):
Nu minns jag inte riktigt varför man lade ner planerna på en flygplats på Södertörn, men skulle den inte kännas rätt aktuell igen om man lade ner i Bromma? Har den idén fortfarande en chans? Hur ser Yimby på en eventuell flygplats söder om stan? Sorry om ni redan skrivit om detta och jag har missat...
+1
Niklas Öhrström (10 November 2012 00:32):
Tullinge är tyvärr nedlagt och ersatt med gles bebyggelse utan bra kollektiva kommunikationer. Idiotiskt så det förslår. Den flygplatsen skulle kunna nås från centralen på 10-15 minuter.

Men visst skulle man kunna bygga en flygplats vid Hall. Med tåg skulle man ta sig dit på en dryg kvart. Skulle gärna se något där. En flygplats på Södertörn skulle gagna näringslivet i Söderort.
+1
Martin Kolk (10 November 2012 14:41):
Det tar 20 minuter att ta sig från T-centralen till bromma kollektivt, det tar 30-40 minuter att ta sig till Bromma flygplats med kollektivtrafik. Även att ta en taxi från Centralen till Bromma flygplats tar 20 minuter i lågtrafik och 30-40 min i rusningstrafik. Arlanda har dessutom flygbussar, pendeltåg, flygbussar och motorväg.

Närhet i kilometer verkar synnerligen ointressant jämfört med närhet i tid för en flygplats.

Bygg en fjärde landingsbana på Arlanda när det behövs (vilket inte är så akut), vi behöver inte fler flygplatser i Stockholm. Vi behöver verkligen fler bostäder centralt dock. Jag skulle tro att villamaffian i bromma som var mer rädd för hyreslägenheter och invandrare än flygbuller också nog kommit på bättre tankar idag.
+2
Bo Ek (11 November 2012 12:16):
Kan man inte riva Bromma och bygga en modern flygplats för oss som inte har bil istället?
 0
Thomas (11 November 2012 23:40):
Jaha, så Yimby håller med om detta uppenbara vansinne... Nu rinner bägaren definitivt över... Jag går ur Yimby här och nu! Kan inte ansluta mig till sådana stollerier!!!
+4
Jan Wiklund (12 November 2012 14:22):
Ja ja, vi får väl försöka klara oss ändå.
 0
Andreas N (12 November 2012 18:27):
Vad är vitsen med att ha gräsmattor på taken? Känns bara som en flummig MP grej för att få huset att se mer "miljövänligt" ut. Samma sak med många av husen som planeras att byggas vid gärdet.

Finns det någon rationell anledning att ha sådana tak eller är det bara en synvilla för att få stockholm att se ut som norrländska skogarna?
 0
BJ (12 November 2012 19:42):
Andreas N:
Gröna tak betyder bland annat: Mindre energibehov för både uppvärmning och nerkylning, mindre buller, mindre "urban heat island"-effekt (dvs behagligare klimat i staden), MYCKET mindre belastning på dagvattensystemen, mindre hälsofarliga partiklar i luften osv...

Mycket rationellt.
 0
Anders Norén (12 November 2012 20:33):
Den stora vinsten med "gröna tak" är att belastningen på dagvattensystemet utjämnas. Det finns inte ett kommunalt VA-kontor som inte arbetar med fördröjning av dagvatten idag genom gröna tak, lokala svämytor och fördröjningsdammar. I idealfallet ska vattnet aldrig ens nå dagvattensystemet utan infiltrera i marken lokalt - som om där inte fanns några byggnader eller gator över huvud taget.
 0
Niels Bohr (12 November 2012 23:47):
Att behålla landningsbanan är helt rätt arkitektoniskt sett, och jag gillar tanken att ha gröna "kanaler" genom staden, ungefär som ett torrlagt Amsterdam(de ska såklart vara i samma höjd som gatorna, inte nedsänkta som på illustrationerna) Planens stora svaghet är skala-blindheten(som majoriteten av planer i dag)- ni har ett perfekt skräck-exempel i grannlandet, Örestad, varsågod och gå dit och mät! Inget fel med husen, befolkningen, befolkningstätheten, butikerna eller arkitekturen i Örestad, men tack vare giga-skalan är det nästan helt dött där. Annars trevlig plan.
 0
Jan Wiklund (13 November 2012 11:18):
Niels' invändning är viktig för mp att tänka på. Se för övrigt http:​/​/​politiken.​dk/​kultur/​boger/​faglitteratur_​boger/​E.​.​ där Jan Gehl reder ut begreppen.
 0
Zep (13 November 2012 12:20):
Niels, Vad menar du när du pratar skala? Skala på kvarter? på tomter? På husen? På hela området?
 0
Anders Norén (13 November 2012 12:31):
Zep: Gatorna verkar vara bortåt 40 meter breda och kvarteren 150 meter långa på kortsidan. Det är dubbla måtten jämfört med vad som gäller i t.ex. Vasastan (byggt efter 1874 års byggnadsstadgas principer). Det ser bra ut ur flygperspektivet, men det gör ju Brasilia också...

För breda gator och för långa kvarter blir barriärer i sig.
 0
zep (13 November 2012 13:12):
Visst är det så, men på bilden ser det ju ut som alla kvarteren är olika stora med små gränder emellan. Enligt mig verkar det inte direkt bli för få kopplingar.
Tvärtom tror jag tyvärr att det kommer att rationaliseras bort en hel del smågator om det här förslaget mot förmodan skulle förverkligas. Gator betyder utgifter för staden.
 0
Herbert Tingesten (13 November 2012 14:41):
Den största bristen med förslaget tycker jag är att man av ideologiska skäl inte kan tänka sig att tillåta bebyggelse på de omgivande bullerzonerna som idag är skogs- och kolonilottsområden, och därmed bortfaller närmare 50% av den byggbara marken. De områdena vill man göra till naturskyddsområden, varför det nu behövs sådana mitt i en stad. Det vore naturligare att åtminstone omarbeta dem till parker eftersom planen trots allt kallas "Bromma parkstad" men så får man nog inte tänka om man är miljöpartist.

Miljöpartiet föreslår också att inrikestrafiken flyttas till Nyköping, en bilresa på 10 mil. Eskilstuna ska också ta över en del av flygtrafiken, även det en bilresa på 10 mil. Arlanda (3,5 mil bort) ska ta hand om resten. Rätta mig om jag har fel, men jag tror inte det finns någon huvudstad i världen med så avlägsna regionalflygplatser. Bussresan till flygplatsen tar därmed längre tid än själva flygresan till de flesta destinationer inom landet. (OK, Bromma har alltid legat avigt till kollektivtrafikmässigt, men fullt så långa restider tror jag inte Bromma någonsin har genererat.)

Några andra småanmärkningar: Sedumtak klarar inte något större slitage vad jag vet, så det blir nog inte så många av taken som blir tillgängliga för de boende. Gräsmattorna kommer att få upptrampade gångvägar i helt andra sträckningar än man tänkt sig eftersom gångbanorna är så idiotiskt dragna. Och de breda allégatorna slutar samtliga i tomma intet! Visst är det bra på många sätt med en rutnätsplan men, liksom, hur skiljer den sig från en modernistisk matargatulösning om bara ett fåtal av gatorna har någon annan funktion än att ombesörja angöringen till husen? Full poäng för mest ogenomtänkta stadsplan överhuvudtaget.
 0
Anders Norén (13 November 2012 14:58):
Herbert: Mer ogenomtänkt än Märsta Port? :-)
 0
Herbert Tingesten (13 November 2012 15:24):
Anders: Ja - faktiskt. "Parkstaden" har lågt räknat ett 20-tal matargator (alltså återvändsgator med enbart en förbindelse med en annan gata) medan Märsta Port inte har mer än ett halvdussin. På flera ställen bryts gator av små plättar helig mark där gator inte får dras därför att man då skulle begå den yttersta synden mot Moder Natur, att hugga ner träd. Och av samma skäl är förstås inte mer än ett minimum av kopplingar till omgivande gatunät att tänka på. "Parkstaden" blir en enklav i gammal god modernistanda.

Bakom Märsta Port-planen ligger åtminstone en gnutta tankearbete medan mp-planen är 100% ideologidriven skrivbordsprodukt.


EDIT: Obs att jag med "stadsplan" menar gatunätet. Allt är förstås inte dåliigt i mp-planen. Det är t ex positivt att man åtminstone föreslår ganska tät bebyggelse på de ytor som bebyggs och att man förespråkar "intressant och spännande arkitektur" (även om man av någon anledning väljer att illustrera det med fyrkantigaste möjliga lådor).
 0
Anders Norén (13 November 2012 16:09):
OK, om man bara betraktar gatunätet.
 0
Niklas Öhrström (13 November 2012 18:52):
Det är stor skillnad mot Märsta port. Visserligen finns det matargator i detta förslag. Men det är en enkel sak att dra ut dem till korsningar med omgivande leder.

Märsta port har istället en grundstruktur där sådant i stort sett omöjliggörs. Det är ett "färdigt" område från början.
 0
Herbert Tingesten (13 November 2012 19:46):
Men då måste man ju skövla de omistliga naturreservaten för alltid! Går mp med på det?
 0
Fredrik (13 November 2012 21:12):
Vad tar det till Arlanda från centralen med tåg? 20 min? Ur ett internationellt perspektiv betraktar jag det som väldigt bra. Avstånd i km/mil är väl tämligen ointressant i sammanhanget.
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (13 November 2012 21:29):
Tidtabellen och Arlanda Express säger 20 minuter men det är en viss marginal inbakat i den tidsangivelsen. Det tar normalt cirka 15 minuter till Arlanda södra och 17 minuter till Arlanda norra. Bil, taxi och buss tar längre tid till Arlanda än till Bromma, så visst finns det fördelar med att ha en citynära flygplats. Många städer ute i världen har jämförbara flygplatser, fast ofta med mångdubbelt fler resenärer jämfört med Brommas 2,5 miljoner. Frågan är hur värdefulla de 2,5 miljonerna citynära flygresor är i jämförelse med att exploatera marken med stadsbebyggelse.
 0
Herbert Tingesten (13 November 2012 22:09):
Vill själv gärna kunna cykla till flygplatsen - men det är väl egoistiskt. Den typiska regionalflygplatser är en urvuxen internationell flygplats som ersatts av en ny och större längre ut. Sådana ligger i allmänhet på ganska kort avstånd till stadskärnan. Tvivlar på att någon enda stad har en regionalflygplats som ligger tre gånger längre bort från city än den internationella, men jag kan ha fel.

Obs att jag inte propagerar för att Bromma inte ska bebyggas så småningom, men först bör en regional flygplats finnas på samma eller närmare håll än Arlanda. Tullinge hade varit helt optimalt med sin direkta järnvägsförbindelse. Därnäst kommer Skå, som åtminstone kommer lite närmare om Förbifarten byggs.
 0
Oscar A (13 November 2012 22:48):
MP borde lära sig vikten av att ha slutna kvarter.
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (13 November 2012 22:51):
Miljöpartiets prat om Eskilstuna och Skavsta är strunt samma. Inrikesflyget kommer givetvis gå från Arlanda och ingen annan stans om Bromma läggs ner. Skavsta och Eskilstuna ligger för långt bort trots hyfsade kommunikationer med tåg och motorväg.
 0
Karl (13 November 2012 23:09):
Ett kanske lite paradoxalt argument för att bevara Bromma är att dagens flygtrafikvolymer kommer att bli ett minne blott i och med Peak Oil. Den trafik som ändå återstår kan då hanteras av Bromma flygplats med sitt i grunden gynnsamma, citynära läge medan det i så fall ohållbart överdimensionerade Arlanda, som dessutom är en isolerad enklav i skogen, läggs ner.

Om man å andra sidan förutsätter business as usual är ett argument för att bevara Bromma är att det behövs en flygplats för allmänflyg på rimligt avstånd från Stockholm, inte minst för flygutbildningens skull. Sedan Tullinge och Barkarby las ner finns inga andra alternativ med hårdgjord bana i Stockholm, som ändå har en försvarlig del av landets invånare. Jag vågar nästan påstå att så gott som alla städer med över femtio tusen invånare - och ett stort antal betydligt mindre också - i landet har en allmänflygplats med asfalterad rullbana. Utom då Stockholm, om Miljöpartiet får som de vill. Och då har vi inte ens kommit in på Brommas kulturhistoriska värden, som inte är ringa...
+1
Alf . (14 November 2012 07:37):
Skavsta och Eskilstuna?! Det borde vara Skavsta och Västerås!
Men naturligtvis borde inrikesflyget koncentreras helt till Arlanda om Bromma läggs ner, det bör också förbättra Arlandas chanser att få resenärer som byter flyg för att komma vidare till andra ställen.

Niklas Ö
"Men visst skulle man kunna bygga en flygplats vid Hall."

Bovarna och banditerna skulle nog gilla det.
http:​/​/​www.​yimby.​se/​gfx/​smilies/​worried.​gif
+1
Carl Johan Hall (14 November 2012 10:05):
Alf: Då är det väl bättre att flytta på fängelset? Det övergår mitt förstånd hur man kan placera en sluten anstalt så nära befolkning och kommunikationer som gör det lätt att hålla sig undan om man lyckas rymma. Ett sådant fängelse bör ligga mitt i en vattenlös öken eller på en ö i ett stormigt, hajrikt hav.

Plus att jag skulle slippa det där öknamnet "Kumla" på grund av mitt efternamn :-)
+1
Harald Frostvide (14 November 2012 11:09):
Nu har ju någon byggt stockholm så evinnerligt korkat på ett gäng små uppbrutna öar inklämt mellan Mälaren och Saltsjön så det är svårt att uppbringa mark för stadsbygge och än svårare att göra det till bygge av en ny flygplats.
Vi har dock ett par utmärkta citynära alternativ:
* Det finns gott om gröna fläckar i Danderyd som borde kunna husera en flygplats av Brommas storlek. Jag tänker närmast på Skogsområdet i korsningen E18 och 262:an
* Samma sak gäller Lidingö, norr om Kottlasjön, eller i Trolldalen. Bägge dessa lägen skulle dessutom medföra ökad bekvämlighet åt våra politiker som skulle få närmare till pendlingen mot Bryssel.
* Om vi blir lite bättre på att utvidga staden och lokaltrafiken söderut (istället för att bygga sprawl) skulle man kunna läga en flygplats i Ältareservatet.
* Samma sak gäller området kring Ågesta golfklubb.
* Även Lovö (faktiskt de flesta mälaröarna) har gott om plats för en flygplats i Brommas storleksklass.

Eller så kan man ta dessa områden och bebygga dem med stad, den möjligheten finns givetvis också. Det är bara den politiska viljan som saknas. Och möjligen insikten att man inte kan både ha kakan och äta den.
+1
Martin Kolk (14 November 2012 11:36):
Om vi har en internationell flygplats med utmärkta kommeunikationer kan vi väll använda den för regional trafik också? Det är väll bara att bygga en landningsbana till om det behövs (det finns markreservat för två alternativ för en ny fjärde landingsbana).

Skavsta kan kanske ta över lite mer internationell trafik från lågprisflygbolag samt några övriga linjer för svenskar som bor söder om stockholm.
 0
Herbert Tingesten (14 November 2012 12:38):
Det är väl främst allmänflyget som får stryka på foten om man koncentrerar allt flyg till en och samma storflygplats, men det kanske man kan leva med. Skå (på Färingsö) skulle vara ett hyfsat närbeläget alternativ. Ska man tänka lite utanför boxen så skulle man kanske kunna anlägga en ny flygplats på en konstgjord ö i Mälaren eller i Stora Värtan med fyllnadsmassor från Förbifarten.
 0
Zep (14 November 2012 13:17):
Stora värtan? Då kan man väl lika gärna bygga en stadsdel på den utfyllnaden och låta bromma flygplats ligga kvar.
 0
Herbert Tingesten (14 November 2012 13:32):
Zep: Ja, det är förstås hugget som stucket. Men en ö mitt i Stora Värtan ligger liksom naturligt isolerat, vilket är en fördel för en flygplats men en nackdel för en stadsdel. Andra fördelar är att den kan samordnas med en sjöflygstation och att bränsletransporter kan ske med pråm. Med en nordsydlig och en östvästlig bana kan de flesta starter göras över obebyggda områden också. Icke att förglömma att alla bygghöjdrestriktioner kan lyftas i hela västra Stockholm om Bromma flyttas.
 0
Alf . (26 November 2012 10:06):
Carl Johan Hall
"Då är det väl bättre att flytta på fängelset? Det övergår mitt förstånd hur man kan placera en sluten anstalt så nära befolkning och kommunikationer som gör det lätt att hålla sig undan om man lyckas rymma. Ett sådant fängelse bör ligga mitt i en vattenlös öken eller på en ö i ett stormigt, hajrikt hav."

Eller i en skyskrapa mitt i Bromma Parkstad, då kan man flytta Bromma flygplats till närheten av Hall som eventuellt får läggas ner och flytta in i delar av det nya skyskrape fängelset i Bromma parkstad.

Södra Stockholm får en flygplats och Bromma parkstad kan byggas.

http:​/​/​shotsharing.​com/​file/​6594880​55/​View-​from-​the-​Se.​.​
 0
Erik Jungnelius (26 November 2012 14:49):
Finns det på kartan att korta ner flygplatsens kontrakt från 30 år? Annars ligger ju eventuell exploatering med bostäder väldigt långt fram i tiden... Är det någon som vet?

Skall flygplatsen vara kvar, kunde man ju iaf bemöda sig att ombesörja den med bättre kommunikationer. Det förbättras väl med tvärbanan, men bara marginellt.
+1
Åke T (1 December 2012 01:19):
Är det inte lite Vancouver över de här illustrationerna?

Kan man inte kombinera höga och låga hus i en mer sluten kvartersstruktur?

Butiker etc kräver ju sällan mer än ett våningsplan och det blir trevligare än en massa p-platser på samma ytor. Å andra sidan (med referens till bilden längst ner) kan det säkert vara en poäng med möjligheten att enkelt kunna passera kvarterens inre till fots, speciellt om kvarteren är stora. Tar man bort det gröna på bilderna, får man i praktiken ett Tensta eller ett Gärdet? Det är frågan...
+5
Oskar (2 December 2012 15:01):
Platsen borde självklart bebyggas. Enda chansen att bygga klassisk stad nära STHLM där man drar gator styckar fastigheter och låter marknaden bygga fritt, möjligtvis med några standardiserade volymer (5 våningar, 12 meter djupt) och byggkrav. Så länge folk fortsätter krama träd och centralt placerad "planerad" gles bebyggelse kommer stockholm aldrig kunna växa organiskt ut från kärnan.

Stadsdelen borde - till skillnad från "Parkstaden" anslutas till omrkingliggande stadsdelar som traneberg, ulvsunda, flysta, brommaplan, bromma kyrka, sunbyberg, solna, osv. Och på så sätt binda samman hela västerort. Ny linje borde gå från alvik, via stadsdelen, till flysta (som gott också kan förtätas) och vidare till Vällingby. Annan linje borde gå längs bällstavägen, från sumpan till islandstorget, möjligtvis upp i blackeberg. Där borde också förtätas.

Stadsdelen borde inte ha en i förtid bestämd karaktär som dessutom e bestämd av politiker. Politiker borde inte ha ett skit att göra med stadsplanering. Dom borde bara bestämma att här ska det exploateras! Stadsarkitekt: Exploatera!

Naturen runtomkring (som inte är park utan ljudvall idag) borde också bebyggas, om den inte är osedvanligt vacker Då borde den bli park, och göras människovänlig, samt integreras med stadsmiljön på ett sätt som inte görs i förslaget. Det samma gäller närliggande koloniområden. Parken runt lillsjön kunde istället fräschas upp och bullerskyddas lite.

Att bebygga bromma flygplats är enda möjligheten att få stockholm att växa organiskt och bygga ihop hela västerort, solna, sundbyberg och stockholm. Men ingen ska i förväg bestämma hur den nya stadsdelen ska se ut. Ingen ska bestämma om kvarter ska vara öppna eller slutna. Att huset här ska vara 10 våningar, huset där 3.

Låt stadsdelen växa organiskt. dra smala gator som kröker sig. Dra inte bara rutnät av breda monstergator A la L.A. Låt kvartersstrukturen vara tät och varierad. Dela upp i små fastigheter. Anlägg inte en massa torg och parker som inte kommer att användas. Ha få, små torg och få men välskötta och stora parker! Och ingen Semi public space av den sort som öppna - från början färdigplanerade - kvarter ger. Låt det byggas en stadsdel där så många aktörer som möjligt är inblandade, och som aldrig blir "färdig". Problemet i STHLM är alla dessa planerade områden, med sina många brister, som omöjliggör all form av stadsutveckling. Om man bygger ett misslyckat hus, kan det rivas och ersättas av ett nytt och vi lär oss av våra misstag. Bygger man en misslyckad stadsdel står den kvar där i 50 år, byggnadsminnesförklaras, stambyts och står kvar i 100 år till om vi har otur.

Bygg istället i kringliggande stadsdelar! Vi måste inte bevara Tranebergs särskilda 40-talskaraktär. Vi får välja ut några planerade områden centralt i stockholm som vi låter bevara, och förtäta resten. Jag föreslår fredhäll, gärdet, bromma längs 12an och gamla enskede.

Det var allt för mig.

Tack och hej!
+1
Niklas Öhrström (2 December 2012 16:46):
Oskar: Håller med dig.
 0
Martin Kolk (3 December 2012 01:42):
Oskar: Jag har svårt att se hur mp:s förslag kan växa eller integreras så mycket mer utan att man river stora villaomården. Den är redan väl integrerad med Ulvsunda. Det viktigaste vore väll att den växte ner mot drottningholmsvägen, men jag ser inte riktigt hur och vart det skulle ske. Åt nordväst finns bara stora villaområden, inte mycket att integrera med.
+3
Joakim Franklin (4 December 2012 06:50):
Martin: klart det ska integreras i största möjliga mån ändå, det finns väl inget som säger att det står villor där för evigt?
Om flygplatsen bebyggs så hamnar t.ex. villaområdet i mariehäll som en enklav omringat av stadsdelar med större exploateringsgrad, vilket kommer öka sannolikheten för att det kommer press på att bygga i större skala även där.
Det minsta man kan kräva är att leda nya gator på flygplatsområdet som fortsättningar på befintliga gator i kringliggande områden, så att de kan kopplas ihop om trafikmängden på ulvsundavägen klarar korsningarna.

Ny bebyggelse borde alltid integreras med befintlig struktur och förbättra denna. Att fortsätta göra gamla misstag från 1900-talet skulle vara en katastrof.
+2
Niklas Öhrström (4 December 2012 10:17):
Martin:
Att bebygga Bromma flygfält förutsätter inte att att omgivande villaområden rivs. Däremot är det nog klokt att integrera villaområdets gator med gatunätet på Bromma flygfält. Detta möjliggörs genom att villaområdets gatustruktur är i ett rutnät.

Sedan kan man givetvis öka byggrätten i villaområdet och låta de villaägare som så önskar ersätta villan med något mer urbant. Och ligger villan en bit in på tomten kan tomtägare välja att bara komplettera urbant mot gatan och låta villan vara gårdshus.

Ska det växa ner mot Drottningholmsvägen är det kanske snarare koloniområdet som ryker. Men kolonilotter kan på ett smartare sätt integreras med stadsbebyggelse än att ta upp dyrbar mark: lägg dem på terrasser och på taken.
+1
Erik Tysk (4 December 2012 11:29):
Håller helt med Niklas. Tycker många på yimby har en allt för rabiat inställning mot villor. Faktum är att villor är det absolut populäraste boendeformen. Och ett villaområde är inte per definition urban sprawl.

Ett tätt byggt villaområde, integrerat i ett större stadsmässigt sammanhang - precis som bromma skulle bli om flygfältet bebyggdes och även andra delar förtätades - fungerar alldeles utmärkt utan att förstöra någon stadsmässighet. Ett ursprungligt villaområde som över årens lopp "luckrats upp" med enskilda hus här och var för olika verksamheter och bostäder är i min mening helt fantastiska.

Tycker gott att man borde släppa till fler (små) tomer i Bromma för ny villabebyggelse. Kollar man på satelitbilder över området ser man att det finns hur mycket överblivna skogsplättar som helst (samt kolonilotter) mellan villagatorna där man skulle kunna bygga många fler villor och/eller stadsradhus. Detta i kombination med att förtäta stadsmässigt runt tex. t-banestationer och andra områden där flerfamiljshus passar bättre (och samtidigt ge villaägare möjlighet att bygga mer urbant på sin egen täppa) skulle man nog kunna dubbla folkmängden i redan existerande områden utan problem. Lägg då till Bromma flygfält (där gator kopplas samman med existerande bebyggelse, oavsett om det är villor eller annat) så får man ett i min mening riktigt trevlig stadsmiljö. Blandstad på riktigt.
 0
Jan Wiklund (4 December 2012 11:49):
I princip tycker jag att enfamiljshus på egen tomt är helt ok så länge som den tomten inte rymmer mer än huset och en uteplats. Samt att huset har liten grundyta, får man tillägga, dvs har åtminstone två våningar.

Men detta baseras på erfarenheter från småstäder. Jag vill minnas att Jane Jacobs var skeptisk till "mellantätheter" - tätheter som är för höga för att alla ska känna alla men för låga för att det ska uppstå riktig stad. Resultatet riskerar att bli varken eller.

Öka tätheten i befintliga villaområden är ett lovvärt mål. Men frågan är om man ska slösa bort ny obebyggd mark på så låga tätheter som det då blir fråga om. Eller om man måste experimentera med våldsamma blandningar typ blandningar av 20- och 2-våningshus i samma kvarter? Det kunde bli spännande i och för sig.
 0
Erik Tysk (4 December 2012 12:07):
Tror inte det är nödvändigt, även om jag inte har något principiellt emot, att blanda 20 våningar med två i samma kvarter. Men det var ändå det jag menade lite med att bygga mycket tätt i vissa delar av ett område, medan man i princip bara fyller på med likadan (fast lite tätare) villa/stadsradhus bebyggelse i andra delar, samtidigt som man ger enskilda villaägare större frihet med vad dom får göra på sina egna tomter.

Om man tittar på tex Ängby i Bromma så kan man fläska på ganska rejält vid t-banan Islandstorhget och även förtäta kraftigt i Blackeberg samtidigt som man fyller i luckorna i existerande villabebyggelse i tex. Norra Ängby. Ger man dessutom villaägarna möjlighet att göra mer än bara bygga villor på sina fastigheter är det nog inte orilmligt att tex. tomterna längs med Bällstavägen över årens lopp blandas upp med mindre flerfamiljshus och andra typer av byggnader (för tex. restauranger, showrooms, kontor etc.). Den här typen av begyggelse har jag själv upplevt utomlands och tycker den representerar det bästa av blandstaden.
+1
Niklas Öhrström (4 December 2012 14:20):
Vad jag menade med utökad byggrätt är att man ger tillåtelse att bygga mer tätt. Det innebär troligtvis en gradvis övergång från villaförort (i rutnät) till stad. Om 100 är kanske majoriteten av gaturummet gränsar direkt mot urban bebyggelse som utvecklats över tid.

Jag tror att ett sådant koncept kan bli mycket bra.
 0
Oskar Nygren (7 December 2012 13:04):
Samtidigt får man komma ihåg att PBL uppkom för att man ansåg att staden byggd efter den fria marknaden var skadlig för folkhälsan och samhällsekonomin. Nu har vi nått en extrem åt andra hållet. Dock finns det argument för att behålla några av våra planerade områden i det skick de är. Om man ser på dem som en urban, historisk park. Det är ganska unikt att ha stora, så pass väl bevarade planerade områden såsom Bromma längs 12an, Gamla enskede och fredhäll så nära stadskärnan. Kanske har detta ett värde.

Om man tar gärdet som exempel skulle man kunna säga att de kvarter som ligger närmst tessinparken har ett stort historiskt värde, och att de kan ses som en del av parken. Och att kvartersstrukturen där ska bevaras, medan resten av området får exploateras.

Om man tar Bromma Kyrka som område, tror jag att det skulle må väldigt bra av att sluta vara en isolerad bullerstörd ö. Där skulle inte heller behövas byggas några 20-våningars hus. Blandad bebyggelse i 2-5 våningar räcker för att skapa hög täthet. Då får man dessutom in lite sol genom fönsterna. Villorna kan stå vägg i vägg med 5-våningshus tills dess att marken blir så attraktiv att villan rivs och där byggs ett 6-våningshus.
+3
Jan Wiklund (7 December 2012 14:05):
Det egendomliga är att man låter "marknaden" bestämma var det ska byggas, och så går stat och kommun in och detaljreglerar i slutänden, som om de kastade in jästen i ugnen efter degen.

I Rågsved t.ex. har kommunen lovat bort skogen till ett byggbolag. Byggbolaget har helt enkelt hittat skogen och frågat kommunen om lov att bygga villor där, och kommuner säger aldrig nej till såna förslag. En grupp som har bildats i Rågsved är mot förslaget eftersom det leder till utglesning, och föreslår att man hellre bygger i Rågsveds centrum. Men kommunen har redan lovat bort sig och kan inget göra.

Om inte detta är marknadens diktatur vet inte jag. Under PBL, till råga på allt.

Ett bättre sätt att få koll vore att göra som på 1800-talet - göra en ordentlig stadsplan över hela stan och bestämma var det skulle byggas, samt slå fast en del bestämmelser. Sen kunde fastighetsägare få bygga ganska fritt inom dessa ramar. Det skulle vara att få en demokratisk kontroll på det överordnade planet, men låta marknaden bestämma detaljerna.

Istället för tvärtom, alltså.
+1
Alf . (27 December 2012 23:26):
Dubbelpost.
 0
Alf . (27 December 2012 23:33):
Nya regler om flyget.

Skulle de här nya reglerna gå igenom så skulle det i stort sett vara omöjligt att bygga höga hus i Solna, Sundbyberg och stora delar av västra Stockholm. Husen kommer få en max höjd på 13 våningar.
Sagt av Fp politiker.


Tidigare har den inre säkerhetzonen nått 3,5 km nu kan den bli 50% större och innefatta hela Kungsholmen. Den som vill bygga högre än 60m över havet måste söka dispens, hos Swedavia där flygsäkerheten väger tyngst.

http:​/​/​www.​svtplay.​se/​klipp/​90​60​17/​brommaflyg-​stoppar-​.​.​
 0
Fredrik (30 Januari 2013 23:05):
Vi har redan i dag problem med för få flygplatser kring Stockholm (Tullinge och Barkarby har stängts). I och med LFV/Swedavias utbyggnadsplaner stängs också Bromma för allmänflyg. Detta är inte i enlighet med markupplåtelseavtalet med Stockhoms stad. Arlanda kan inte ta emot fler flyg än vad de redan gör. Om jag vill landa någonstans i närheten till Stockholm har jag nu att välja på Sundbro-Uppsala (gräsbana), Västerås och Skavsta. Problemet är delvis att alla flygrörelser i miljötillståndet räknas lika, oavsett om det är trafikflyg eller en liten cessna som knappast hörs utanför flygplatsområdet. Det huvudsakliga problemet är dock inte buller, Essingeleden stör betydligt fler dygnet runt, utan att lokala fastighetsägare räknar med en höjning av värdet i och med en stängning. Bromma flygplats anlades 1933 och vid den tiden var området jordbruksmark. Att bebyggelse växer upp runt anläggningen innebär väl rimligen att man har tagit flyget störning med i beräkningen. Jag har svårt att tro att det bor kvar någon från tiden före flygplatsens öppnande. I vilket fall så kan vi inte stänga Bromma utan att ha öppnat en ny flygplats för Stockholms behov, inkluderande allmänflyg.
Grannar till en sådan ny flygplats har säkert mera valida synpunkter på störningar.
Flygplatser utgör värdefull infrastruktur och kan inte enkelt ersättas. Låt Bromma vara kvar som flygplats, det finns mark runt staden så det räcker för bostäder.
 0
Jan Wiklund (31 Januari 2013 08:45):
Fredrik: Jag tvivlar på att du har läst inläggen här ovan, då skulle du ha argumenterat mer för din ståndpunkt och inte bara tyckt till så där lite löst. Dina synpunkter har nämligen redan besvarats.
+1
Martin Kolk (31 Januari 2013 10:26):
Fredrik: Det går knappast att jämför bullret med flygplan från trettiotalet med bullret från flyg idag, och att essingleden stör fler personer är heller knappast sant.

Det är lite magstarkt att hävda att 5000 personer som använder sig av privatplan ska gå före de hundratusentals som berörs av flygbuller och det 50 000 nya personer som kunde bo på Bromma.

Peka också gärna ut mark runt staden som går att begbygga utan att det leder till sprawl. De flestas bild av bostadsbristens Stockholm är att sådan mark är ganska sällsynt.
+1
Jan Wiklund (31 Januari 2013 11:27):
Herbert föreslår ovan att man kan lägga en ny närflygplats på en ö i Stora Värtan, dvs alldeles utanför Roslags Näsby. Gott om plats, hindrar ingen nybebyggelse någonstans.

Tullinge hade förstås varit bättre (en flygplats i norr och en i söder) men det har ju de ovisa politikerna redan förhindrat genom att bygga sprawl där. Kan i och för sig tas bort, det rör inte så många människor. De kan få gratis lägenhet på nya Bromma som ersättning, de blir säkert glada över detta.

För övrigt undrar jag om det är sant att inte Arlanda kan ta emot flyget från Bromma. Var står det nånstans?
 0
Herbert Tingesten (31 Januari 2013 12:18):
Jan: Jag publicerade faktiskt just en artikel i ämnet på min blogg:

http:​/​/​stockholm20​1.​blogspot.​se/​20​13/​0​1/​efter-​bromma-​e.​.​
 0
Alf . (31 Januari 2013 18:50):
http:​/​/​stockholm20​1.​blogspot.​se/​20​13/​0​1/​efter-​bromma-​e.​.​
"I andra vågskålen finner vi miljönackdelarna med att flytta inrikes- och allmänflyg till avlägsna platser som Arlanda (3,5 mil bort), Uppsala (7,3 mil) Eskilstuna (10 mil) och Nyköping (10,5 mil)"

Västerås (96,8 km) flygplats också.
 0
Krister Malmqvist (19 Oktober 2014 11:05):
Bromma, det sämsta luftföroreningsalternativet

Det sprids giftiga oförbrända kolväten och kväveoxider från flygtrafiken på Bromma flygplats över mycket tättbefolkade områden. Fler människor drabbas än i någon annan svensk stad. Över Sundbyskolan, där över ett tusen barn vistas, ligger vissa dagar, beroende på vindriktningen, fotogenstanken tät. Bara detta faktum är nog för en omedelbar avveckling av Bromma flygplats. Vid förbränning i till exempel en bilmotor reagerar luftens kväve och syre och bildar kväveoxider. Bilarnas katalysatorer tar bort en stor del av kväveoxiderna. Jetmotorer saknar katalysatorer. Flyget är det trafikslag som per personkilometer släpper ut överlägset mest koldioxid. En flygresa mellan Stockholm och Göteborg resulterar i drygt 66 kg CO2 utsläpp per person. Tåget på samma sträcka ger 2,6 gram! En Avro RJ 100 i LTO (landning, taxning och start) släpper ut ett ton koldioxid, vilket efter omräkning för större effekt på högre höjd motsvarar c:a 6 000 km bilkörning.
 0
Karl (26 Maj 2015 12:27):
Jag ser i mitt Twitterflöde att Yimby återigen driver på för att lägga ner Bromma. I de allra flesta frågor tycker jag att ni har helt rätt och är en nödvändig röst i debatten, men när det gäller Bromma har ni tyvärr hamnat helt snett och jag vill verkligen uppmana er att tänka ett varv till, ni har ändå ett visst inflytande i Stockholm, vill jag mena. Jag kan citera mig själv:

"dagens flygtrafikvolymer kommer att bli ett minne blott i och med Peak Oil. Den trafik som ändå återstår kan då hanteras av Bromma flygplats med sitt i grunden gynnsamma, citynära läge medan det i så fall ohållbart överdimensionerade Arlanda, som dessutom är en isolerad enklav i skogen, läggs ner.

Om man å andra sidan förutsätter business as usual är ett argument för att bevara Bromma är att det behövs en flygplats för allmänflyg på rimligt avstånd från Stockholm, inte minst för flygutbildningens skull. Sedan Tullinge och Barkarby las ner finns inga andra alternativ med hårdgjord bana i Stockholm, som ändå har en försvarlig del av landets invånare."

Bortsett från detta så måste man vara realistisk när det gäller alternativet. Man kan drömma om MP:s glädjekalkyler, men betydligt mer troligt är att vi får en gles matta av enfamiljshus, nyfunkishus-i-parkeringsplats, kanske ett eller annat halvslutet kvarter och en massa halvoffentliga ytor. Dessutom lär det bli en ointegrerad enklav, med tanke på läget. Är det verkligen värt att lägga ner en urban, citynära, välfungerande och behövlig flygplats för att få ett förvuxet Annedal?
 0
Martin Kolk (26 Maj 2015 12:34):
Lite svårt att förstå varför man behöver reservera en yta stor som Södermalm (och lägga byggförbud över 40 meter på hela Västerort, Solna, Sundbyberg, västra Södermalm och Kungsholmen), för de 100-200 som är berörda av allmänflyget.
 0
Karl (26 Maj 2015 12:50):
100-200 personer? Tror du verkligen att t.ex. Grafair går runt på såna volymer?
 0
Anders Gardebring (26 Maj 2015 15:21):
Karl:
Problemet är framförallt Bromma efter uppklassningen. Drar man tillbaka uppklassningen minskar problemet.
Bromma som det ser ut idag är omöjligt att behålla, vi ser nu hus efter hus och projekt efter projekt som stoppas eller kapas ner.
(Alviks Torn, Norra Tornen, hela Mariebergsprojektet osv).
 0
Martin Kolk (26 Maj 2015 15:52):
Karl, jag tänkte mer i antal flygplan när jag sa 100-200. Verkar röra sig om ungefär 25 flygrörelser per dag för allmänflyget på Bromma (väldigt lite som har att göra med flygutbildning). Det rör sig alltså kanske om transporter för max 50 personer / dag. Verkar vara en ganska liten grupp människor för att reservera ett område som Södermalm, samt övriga höjdrestriktioner.

Område med höjdrestriktioner, notera att det innefattar stora delar av city.
http:​/​/​www.​svt.​se/​cachable_​image/​135530​2660​/​svts/​artic.​.​

Allmänflyget
http:​/​/​www.​ksl.​se/​download/​18.​30​536c3a1362bc4bcdb295/​8.​.​
 0
Karl (26 Maj 2015 18:02):
Anders: Uppklassningen får gärna dras tillbaka för min del, men bättre då att argumentera för det än för att lägga ned.

Martin: Det främsta skälet till att det är så lite flygutbildning på Bromma idag är att Swedavia har tvingat bort flygklubbarna som stod för mycket av den verksamheten. Eftersom Tullinge och Barkarby redan har lagts ner för att bygga bostäder har de tvingats ut ur länet eller åtminstone så långt bort som till Norrtälje. Ett misstag enligt mig, men det kan enkelt repareras Swedavia. Lägger Bromma ner är det däremot permanentat, för någon ny flygplats lär inte byggas (det hade annars kunnat vara en bra lösning).

Att Bromma flygplats är stort som Södermalm ser jag inte relevansen i? Det finns väl mängder av Södermalms-stora ytor runt Stockholm där man kan bygga utan att första riva en fungerande och användbar flygplats och sanera marken? Inte lika när city förstås, men det kanske uppvägs av att det blir mycket billigare - om det nu är antalet bostäder som spelar roll.

Sen vore det kul med lite feedback på vad ni tror kommer byggas på Bromma om det nu blir något. Min hypotes är att det blir ett jätte-Annedal, men det är ju mest för att det brukar bli så när Stockholm ska "utvecklas". Mp är ju i praktiken (om än inte i teorin, kanske) också motståndare till den täta staden och kommer nog vara mer benägna att bygga "Bromma trädgårdsstad" än något annat. Finns det verkligen goda skäl att tro att det kommer bli en positiv stadsutveckling just på Bromma? Och kunde den i så fall inte först äga rum någon annanstans?
+1
Martin Kolk (26 Maj 2015 23:35):
Karl:

Varför ska 50-75 stycken flygelever under en dag slippa 45 minuter extra med bilen till vart de nu hamnar, istället för 50000 boende och 30000 arbetsplatser (eller hur många det än blir)?

Kan du exemplifiera alla de områden stora som Södermalm som skulle kunna bebyggas på andra ställen?
 0
Jan Wiklund (27 Maj 2015 09:59):
Det torde inte vara Mp som bestämmer hur Bromma flygfält bebyggs. Det ska först harvas igenom hela stadshuset, och man kan alltid hoppas att våra argument för att bygga så mycket som möjligt när man har mark för det ska vinna gehör. Det är ju tiotusentals bostäder som måste byggas på några decennier, och främsta skälet till att det inte går är att det inte finns stadsplanerade tomter.
 0
Gabriel GADD (15 Juli 2015 03:49):
Istället för en flygplats på konstgjord ö i Stora Värtan, föreslår jag en kombinerad City-flygplats såsom Canary Warfs i London med en ny internationell hamn, vid Askrikefjärden (mellan Lidingö och Bogesundslandet), som nås med bl.a t-bana, varför inte från Bromma.

Där borde även ett nytt "City" byggas för att äntligen befria trånga Nedre Norrmalm som omdanas till en trivsam stadsdel i mänskligare skala.

Men det behövs även en ny internationell flygplats för att balansera Stockholmsregionen mot söder, absolut vid Tullinge. Frys bebyggelsen där och riv radhusen snarast!

Därtill, reparera det ödesdigra misstaget som Sammanbindningsbanan från 1871 utgör genom att bygga tvenne internationella säckstationer för järnväg, som i alla verkliga stortäder, en vid Ulriksdal och en vid Älvsjö (sammanbundna med Citybanan).

Sedan även t-banan och Centralleden grävts ner i tunnel, kan hela det sargade området mellan Stadsmuseet och Centralen bli kvitt samtliga gräsliga broar och ramper, restaureras och åter bli en ljuvlig oas i stadens mitt, tack vare projektet "Ny Syn På Slussen", det ända värdiga Stockholm enligt min mening.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8647 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter