Utskrift från www.yimby.se
....

Förenklade byggregler - men fortsatt obligatoriska parkeringsplatser

 

Även bilar kräver anpassade byggen. Fotot föreställer ett parkeringshus och är taget av CaribDigita/Wikipedia.

Regeringen vill få fart på byggandet genom att förenkla byggreglerna. Boverket ska därför utreda en uppluckring av reglerna för tillgänglighet och rullstolsanpassning. En annan utredare ska se om man kan minska möjligheterna att överklaga. En utredning som kom i december föreslog att kommuner inte ska få ställa särskilda krav på energieffektivitet vid byggande av hus.

Ett märkligt utelämnande i alla utredningar är de kostnadsdrivande krav på bilparkering som de flesta kommuner har. Intrycket är att "bensinrullstolar" är viktigare än vanliga rullstolar. Kan det hänga ihop med att bostadsministerns statssekreterare Ulf Perbo kommer direkt från bilbranschens BIL Sweden?

Bostadsministern Stefan Attefall (KD) har gett Boverket i uppdrag att undersöka vilka regler kring tillgänglighet som kan tas bort. Han menar att kravet på tillgängliga bostäder försvårar byggandet av billiga och små lägenheter för bland andra unga och studenter.

I byggkravsutredningen, som kom i december, ifrågasätts om lokala byggregler gällande isolering är det bästa sättet att påverka klimatförändringar, som är ett globalt problem. Naturskyddsföreningen menar att energikraven borde skärpas, men att samma regler borde gälla i hela landet. Passivhuscentrum Västra Götaland menar också att Boverkets byggregler borde skärpas. Bostadsministern anser att de särskilda isoleringskraven är fel väg att gå. Man måste jobba med andra styrmedel för att få fram nya byggmetoder, som energiskatter och koldioxidskatter, säger han till Svenska Dagbladet.

Trots ivern att vända på varje sten finns frågan om kommunala parkeringsnormer inte med i utredningarna. Parkeringsnormer utgör vanligen ett lägsta krav för bygglov. Man måste alltså bygga minst det antal parkeringsplatser för bil som föreskrivs, annars får man inte bygga alls.

Parkeringsnormer gör det dyrare att bo och billigare att köra bil
En enda garageplats kostar hundratusentals kronor att bygga, lika mycket som en fin ny bil. Genom att kommunala parkeringsnormer utgör minimikrav för bygglov kan fastighetsägaren sällan få in kostnaden för parkeringen från den som parkerar. Kostnaden måste därför tas ut av samtliga hyresgäster, oavsett de nyttjar parkeringsplatsen eller ej. Enligt en utredning från Malmö stad är det verkliga priset för en garageplats 1500 kronor per månad och uppåt. De flesta betalar inte så mycket för sin parkering, vilket tyder på att parkeringen är subventionerad.

Parkeringsnormer utgör en hämsko för tågtrafik och kollektivtrafik. Stationsnära lägen har vanligen en hög andel kollektivresande, men kostnadsdrivande och ytkrävande parkeringsnormer gör att bebyggelsen blir glesare och dyrare än nödvändigt. Det gör att många tvingas bo längre bort från stationen och då väljer att resa med bil istället för tåg.

Parkerings- och trafikfrågan är intressant även ur energisynpunkt. Hur energisnålt är egentligen ett välisolerat hus som är svårt att nå utan bil?

Bensinrullstolar eller vanliga rullstolar?
Men av alla utredningar är det ingen som nämner parkeringskraven. Det ger intrycket att "bensinrullstolar" är fredade medan vanliga rullstolar kan prutas bort.

Bostadsminister Stefan Attefall har en assistent som heter Ulf Perbo. Perbo är tjänstledig som vice VD på Bil Sweden. Attefall intervjuas i Expressen 7 juli angående detta och att frågan om parkeringsnormer för bilar ligger på hans bord:

Vi måste självklart bygga ut för infrastrukturen. Både för att öka bostads- byggandet, men också för att inte proppa igen trafiken.

Han menar alltså att om man inte bygger tillräckligt många p-platser så proppas trafiken igen. Men det kan lika gärna vara tvärtom, ju fler p-platser som tvingas fram desto billigare blir det att parkera, och fler väljer bilen. I en studie från VTI sägs att parkeringsnormer utgör en icke-transparent subvention till biltrafiken.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Denna artikel är publicerad både här och på Yimby Malmö och Yimby Uppsala.
Kommentarerna nedan är från alla dessa siter.
 0
Daniel (28 Januari 2013 08:52):
Jag har varit i en handikappanpassad lägenhet på 18kvm. Det är inte där kostnaden ligger ifall en rullstol får plats på toaletten eller inte.
+2
Jan Wiklund (28 Januari 2013 10:01):
Det stämmer väl överens med den nuvarande regeringens ovilja att rusta upp järnvägarna samtidigt som man pumpar in pengar i det onödiga förbifartsprojektet.

Christer Ljungberg citerade i en bloggpost för länge sen en person med insyn som påstod att det hela berodde på att moderaterna av ideologiska skäl hatar allt som är kollektivt, men det är svårt att påstå att sossarna är bättre. Snarare hänger det nog ihop med att man försöker värna om en bransch i terminalkris - se http:​/​/​www.​svd.​se/​naringsliv/​motor/​bilbranschens-​kris-​.​.​

De kravmaskiner Perbo är representant för kan inte hindra den krisen. Frågan är bara hur länge stat och kommuner ska tvingas ha den som kvarnsten runt halsen och hindras satsa på något nytt.
+5
Patrik Höstmad (28 Januari 2013 10:12):
Väl skrivet Erik!
P-normenerna saknar logik. Men det börjar hända grejer. I Göteborg finns en ny detaljplan för 100 bostäder på Guldheden helt utan boendeparkering (men platser för några besökande och några poolbilar). Det är väl bara en tidsfråga innan regeringen går in och förbjuder dyliga undantag.
 0
Kami Petersen (28 Januari 2013 12:15):
Patrik: Rör det sig ett om studentboende eller liknande och därmed att man tagit fasta på låg efterfrågan eller är det snarare så att det redan finns p-anläggningar i området och att man tagit fasta på god tillgång? Det senare är lite falskt eftersom det fortfarande kan dölja ett högt p-krav från kommunen, men att fastighetsägaren får köpa platser i området i stället för bygga. Det är mindre dåligt, men inte bra. Har du en länk?
 0
Patrik Höstmad (28 Januari 2013 12:38):
Kami: "Planen är också ett av kommunens pilotprojekt för att pröva boende utan egen bil."
Jag tror det är kopplat till Chalmers som håller på att skapa Chalmers Science Park Johanneberg där byggbranschens aktörer ska samlas ett stenkast från byggprojektet. Projektet ska troligen visa på framtidens hållbara boende. Lite trist då att man inte skapar ett bra ljudlandskap (borde vara slutna kvarter pga trafikbuller) och att man sprider ut huskropparna glest i terrängen.

http:​/​/​goteborg.​se/​wps/​portal/​invanare/​bygga-​o-​bo/​mark.​.​
+1
Alexander Åkerman (28 Januari 2013 13:56):
P-normen har allvarliga bieffekter - den gör det billigt att köra bil men dyrt att bo. Att det blir dyrt att bo sker på två sätt.

1. Hus med parkeringsgarage blir dyra

2. Regeln försvårar bostadsbyggande då mark som annars kunde användas till fler bostäder istället används till plåtlådor, samt att små tomter blir "omöjliga" att förtäta, då det inte går att få in parkeringar.


Dock tror jag att boendeparkeringar måste tillgodoses på något sett för att det inte ska bli kaos. Antagligen genom privata p-hus, som om de planeras in från början kan ges rimliga chanser att gå hem ekonomiskt. P-normen omöjliggör ju en fri parkeringsmarknad, så antagligen kan detta endast göras när helt nya stadsdelar utvecklas eller när befintliga stadsdelar med få parkeringar förtätas.
+3
Rasmus Larsson (28 Januari 2013 16:26):
Ett sätt att både ha p-normen kvar men samtidigt låta marknaden avveckla de platser som innebär en subvention är att införa ett regelsystem enligt följande princip:

1. Alla nybyggen måste utrustas med källarvåning som har körbar ramp.
2. Källarvåningen ska ha sådana egenskaper att dess användning kan flexibelt ändras mellan parkering, lager, verksamhetslokal eller tom bostadsändamål.
3. En sådan källarvåning ska räknas som att parkeringsnormen uppfylls för bygget oavsett på vilket sätt fastighetsägaren väljer att använda källaren.
4. Fastighetsägaren ska fritt kunna ändra användningen av källarvåningen mellan parkering, lager, verksamhetslokal eller tom bostadsändamål utan krav på detaljplaneändring eller bygglov.

Med ett sånt system försvinner automatiskt alla parkeringsplatser som inte tjänar in en marknadsmässig hyra.
 0
Jan Wiklund (28 Januari 2013 17:17):
Rasmus: Det vore lysande, om trafikplaneringen följde förnuftiga principer. Men som Gunnar Falkemark har visat i sin avhandling har den från första början syftat till att vara ett stöd till bilindustrin. Det går inte i en handvändning att avveckla detta och det lär väl inte ske förrän bilindustrin har blivit irrelevant i samhället. Hoppas vägen dit är kort. Under tiden kan vi göra reklam för din lösning, tycker jag, så dom inte kan luta sig på sån hästhandlarlogik som Perbos.
 0
Erik Sandblom (28 Januari 2013 18:40):
@ Rasmus och Jan,
Men är det inte ganska dyrt att bygga ett p-garage och sen bygga om det till bostäder/lokaler?

Det är inte någon förenklad byggregel i alla fall. Och kloka kommuner kan ju sätta sina p-normer väldigt lågt utan att be bostadsministern om lov.
 0
Alexander Åkerman (29 Januari 2013 08:42):
@Rasmus: Angående alla parkeringsgarage som idag byggs under mark - vad kommer att hända med dem när bilismen minskar och övergår till bilpooler och liknande. I de stadsdelar där så gott som varje kvarter har ett sådant parkeringsgarage kommer det antagligen bli en massa tomma utrymmen.

Kan allt bli bowlinghallar, volymhandel och klubbar?
 0
Martin Kolk (29 Januari 2013 11:16):
Jag tror folk på yimby underskattar efterfrågan på bilar. Det enda som gör biltrafik oattraktivt i städer idag är trängsel. Så om bilar blir dyrare/mindre attraktivt så kommer samma process samtidigt göra bilar betydligt mer attraktiva.

Det behövs inte bättre teknik än dagens elbilar för att det ska vara ett överlägset trafiksätt i innerstaden om trängseln minskar.

Jag har mycket svårt att se att det någonsin kommer stå tomma garage i Stockholm, kanske kan man riva de fulaste garagen ovan mark och lyckas återerövra lite mark från gatuplan genom att tvinga ner bilar dit dock.
 0
oskar (29 Januari 2013 12:24):
Avvägningen om det är lönsamt att bygga garage eller inte borde väl rimligtvis ligga på exploatören som ställer denna kostnad mot den totala byggkostnaden och säljpris. Expolatören gör en analys av hur väl kopplad tomten är till kollektivtrafiken och utbud av parkeringsplatser i området.

Jag kan fortfarande inte fatta varför kommunerna överhuvudtaget ska ha en parkeringsnorm.
 0
Jan Wiklund (29 Januari 2013 12:27):
 0
Magnus (30 Januari 2013 09:36):
Vem agerar parkeringsnormen på? Är det fastighetsägaren, och begår fastighetsägaren ett brott mot detaljplanen om den hyr ut "parkeringsplatser" till icke-parkeringsändamål? Är det ett "fuskbygge"? Vilka kan följderna bli?
 0
Bo Ek (30 Januari 2013 14:56):
Men vad bra att folk i rullstol inte kommer in i husen. Det var på tiden!
+2
Erik Sandblom (31 Januari 2013 06:12):
@ Magnus
Det var en bra fråga faktiskt, jag vet inte vad påföljderna blir.

Kan inte hålla mig från att fnittra lite: Den ångerfyllde byggmästaren blir påkommen för den allvarliga försummelsen att inte bygga tilläckligt många parkeringsplatser! Där sitter han och väntar på sin rättegång, tillsammans med den som sneddade över gräsmattan och den som inte åt upp sina ärter!
+2
Anders Norén (31 Januari 2013 10:57):
Erik och Magnus: Parkeringsnormen prövas i samband med bygglovet. Att bygga om parkeringshus eller -garage för annat ändamål är sannolikt en bygglovspliktig åtgärd, så det enda sättet att mygla bort parkeringsplatser är att göra ett svartbygge. Däremot skulle jag tro att det är fritt fram att göra om en markparkering till någon form av vistelseyta, men nästa gång fastighetsägaren söker ett bygglov så prövas parkeringsfrågan igen.
+2
Rasmus Larsson (31 Januari 2013 13:58):
Att ändra användningen av en lokal utan bygglov är normalt svartbygge och är en viss användning dessutom föreskriven i detaljplanen så krävs även ändring av detaljplan. Det här gör att alla marknadsmekanismer som är goda marknadsmekanismer är satta ur spel. Goda marknadsmekanismer är såna mekanismer som flyttar resurser från en marknad där de inte gör nytta pga överskott till en marknad där de gör nytta pga underskott.

Vi har idag t ex ett stort överskott av tomma kontorslokaler i Stockholm förorter med en storlek på 600m2 och uppåt. Men att omvandla dessa till små kontorslokaler på ca 60-300m2 eller till bostäder som det råder extrem brist på låter sig inte göras så enkelt eftersom det är en tidskrävande och dyr byråkratisk process som måste gås igenom.

Att ändra användningen av en byggnad borde varken kräva detaljplaneändring eller bygglov utan bara kräva att man anmäler ändringen till plankontoret och bifogar handlingar som visar att man uppfyller gällande regler och normer vad gäller konstruktion, hälsa och miljö. Plankontoret kan sen få en månad på sig att invända mot eventuella brister och eventuellt förbjuda ändringen med krav på vite om inte bristerna åtgärdas. Rivning och nybyggnation bör dock hanteras i stort sett som i dagens process.
 0
Rasmus Larsson (31 Januari 2013 14:01):
@Alexander Åkerman.

Parkeringsplatser i källare är inget problem om bara takhöjden i lokalen är tillräcklig för andra användningar och stadens täthet är tillräckligt hög. Då kommer det inte finnas en enda källare som inte används till något lönsamt.
+1
Robin Andersson (31 Januari 2013 16:06):
Rasmus: Jag håller med dig, men hur ofta är takhöjden anpassad till andra verksamheter idag? I min värld borde alla våningar i gatuplan vara minst 3.5 m. i höjd. Vidare bör alla våningar i övrigt ha en totalhöjd (inkl. bjälklag) på 2.8 m. På så sätt tar man höjd för flera olika användningsområden.

Som du också säger så måste det samtidigt till en ändring av PBL som förenklar möjligheten att byta användningsområde. Anledningen till att PBL ser ut som den gör tror jag är att man vill förenkla för kommunerna att planera för kommunal service. Dvs. att man vill bygga "färdigt" staden med X antal bostäder, så att man kan förutspå behovet på kommunal service. I verkligheten vet vi ju att det inte fungerar så. Samhället förändras och nya livsstilar föds hela tiden. Då behövs det att den fysiska strukturen för samhället och den är så flexibelt som möjligt. Lika så dess regelverk.
 0
Rasmus Larsson (31 Januari 2013 19:16):
@Robin

Om det i en lag, förordninge eller detaljplanebestämmelse skulle stå det som står i min punk 2 ovan, dvs:

2. Källarvåningen ska ha sådana egenskaper att dess användning kan flexibelt ändras mellan parkering, lager, verksamhetslokal eller tom bostadsändamål.

Då innebär detta vid en domstolsprövning att lokalen måste som lägst ha den takhöjd som det mest takhöjdskrävande stipulerade användningen kräver. Vilket styrs av förordningar kring byggnormer, arbetsmiljö, socialstyrelsens normer för hälsa m.m

Tillämpade man samma sätt att skriva på alla våningsplan skulle man få exakt den effekt på takhöjderna du efterfrågar.

Förövrigt håller jag helt med dig i ditt inlägg.
+1
Martin (31 Januari 2013 20:22):
Jag undviker nyproduktion pga. att parkeringen är för dyr. Att betala 1000-1500kr för en garageplats är helt sanslöst när man i ett äldre område får stå gratis på gatan. Av någon anledning får man väldigt sällan parkera på gatan i nybyggda områden (Byggt 90 & frammåt). Antar att man vill spara pengar men bilvägarna verkar byggas lika breda ändå.
Hur som haver bör kommunerna ta bor alla parkeringskrav. Byggbolagen skall bygga det kunden vill ha inte vad kommunen vill ha.
+1
Olof Carlsson (1 Februari 2013 00:59):
Det uppstår en väldigt konstig situation när samhället upphör att subventionera bostadsbyggande. Men samtidigt tvingar den som vill bygga bostäder att subventionera parkeringsplatser.
När sedan vissa kommuner dessutom tillhandahåller gratis gatuparkering, så undergräver man ju ytterligare möjligheten att ta ut hyra för parkeringsplatsen som motsvarar dess del av byggkostnaden.
+3
Jan Wiklund (1 Februari 2013 08:42):
Det borde kunna finnas fler än vi som tycker det här är sjukt. Hyresgästföreningen, byggföretagen, egentligen alla utom Bil Sweden. Borde vi inte försöka få till något gemensamt uttalande att publicera?
 0
Erik Sandblom (1 Februari 2013 09:50):
 0
Jan Wiklund (1 Februari 2013 15:07):
Erik: Det var nog fel Timbrolänk där
 0
Erik Sandblom (1 Februari 2013 22:45):
Jan, ladda ner rapporten. Det står om parkeringsnormer i kapitel 8, sidan 20-21. Det är Mattias Svensson och Maria Wetterstrand som har skrivit pamfletten.
 0
Jan Wiklund (2 Februari 2013 15:17):
Erik, länken går till en rapport om fiske. Jag förstår inte riktigt...
 0
Rasmus Larsson (2 Februari 2013 17:06):
Jan: Sidan 20. Det är inte en rapport om fisk utan en rapport om absurda regler där fiske är ett av exemplen. Det är faktiskt en riktigt bra rapport.
 0
Lars (3 Februari 2013 15:39):
Det finns många bostadsområden med urusla parkeringsmöjligheter ,inte minst för gäster, där man måste åka runt och leta plats. För att minska på onödig körning och minska på miljöförstöringen bör naturligtvis fler p-platser byggas. Kollektiv-romantiserande alla-ska-bo-i-centrum-flum måste bekämpas så hela Sverige kan leva.
+2
Robin Andersson (3 Februari 2013 20:19):
Lars: problemet är väl snarare "bostadsområden" i sig. Att funktionsseparera stadsmassan innebär ju ett ökat behov v transporter. Om områdena dessutom byggs ihop med övriga staden nästan enbart med motorleder, ja då uppstår naturligtvis ett större behov av parkeringsplatser än vad som är nödvändigt. Inte konstigt att bilen blir en statussymbol.
+4
Olof Carlsson (3 Februari 2013 20:32):
Lars:
Det är väl ingen här på sida som är emot om man bygger dom P-platser som det finns behov av. Diskussionen gäller väl snarare att hyran för P-platsen skall betalas på samma villkor som hyran för bostaden. Nämligen av den som nyttjar den. Och i förhållande till vad det kostar att iordningställa den. Skulle den inställningen vara flummig.
+1
Erik Sandblom (4 Februari 2013 08:48):
Bloggen God Bostad jämför bilars energiförbrukning mot bostäders (tipstack Johannes Westlund). Uträkningen visar att bostaden, i detta fall en lägenhet med fjärrmvärme i Hammarby, släpper ut en tredjedel så mycket klimatgaser som en genomsnittlig bil. Kanske har parkeringsnormen en större inverkan på energiförbrukningen än vad uppvärmningen har?

http:​/​/​godbostad.​org/​artikel/​bilen-​är-​miljöbov-​inte-​bo.​.​

Uppgifterna på God Bostad är inte källbelagda, så jag gjorde en egen uträkning. Den gav en ännu större skillnad mellan bostad och bil:
http:​/​/​www.​ecoprofile.​se/​thread-​2663-​Forenklade-​byggre.​.​
+1
Bjorn (4 Februari 2013 15:40):
Tror att det finns enormt stor potential för att rationalisera och utnytja de P-platser som faktiskt finns bättre. I många områden så skulle jag gissa att beläggningsgraden på de P-platser som finns inte är direkt optimal. Finns många parkeringar som är "boendeparkeringar" och därför huvudsakligen tomma vardagar 08-18, "arbetsparkeingar" som är tomma på kvällar, nätter och helger etc. Likaså med parkeringar i anslutning till handel eller gästparkeringar.

Att folk i en tid där de flesta av oss bär runt på en telefon med datorkraft nog för många miljarder månfärder och näst intil obegränsade komunikationsmöjligheter åker runt och letar P-plats är ju närmast absurt.

Att bra första steg kunde ju vara att låta byggherrar få tillgodoräkna sig effektivitetsvinsten av "smarta" parkeringslösningar mot den parkeringsnorm som nu ändå finns.
+2
Daniel (4 Februari 2013 16:38):
För övrigt så är markparkeringar beviset på att marken uppenbarligen är för billig.
+1
Jan Wiklund (4 Februari 2013 16:47):
Daniel: Stämmer. I en stad känd för sin obönhörliga kapitalistiska logik, Zürich, anser man parkering som en olönsam markanvändning - liksom biltrafik generellt. Se t.ex. http:​/​/​www.​theatlanticcities.​com/​commute/​20​12/​0​8/​lesso.​.​

Men kravmaskinerna i Bil Sweden vill naturligtvis ha subventioner för att hålla igång en dödsmärkt industri.
 0
Johannes Westlund (4 Februari 2013 19:19):
Björn, ett problem med din idé är att hyrparkering ofta funkar som ett slags monopol. Om jag hyr en bilplats hyr jag parkeringsmonopol på den landbiten. Detta gör att en hel del parkeringar inte kan utnyttjas effektivare. För många betalar inte bara för någon plats utan en viss plats och garanterad tillgång till den.

Med det sagt borde det gå att ta fram ett tekniskt system som räknar p-platser och som ger förslag via någon app. Men det blir ett ganska stort och otympligt system. Ett alternativ är att man inför ett slags tilldelningssystem. För att få parkera måste man fråga en centraldator som svarar med att ge din gps koordinater och vägbeskrivningen till en parkeringsplats. Det ställer nya krav på vilken teknik som ska finnas i bilarna så det ligger långt fram. Det ställer också krav på ett nationellt system som alla parkerings-aktörer måste vara anslutna till. En fördel är att betalningen blir välspecad från att man reserverar platsen till att man återlämnar reservationen.
 0
Johannes Westlund (4 Februari 2013 19:19):
Bjorn skulle det vara förstås, ber om ursäkt.
 0
Anders Norén (5 Februari 2013 13:11):
Bjorn: Du tänker helt rätt. Principen kallas samutnyttjande och finns redan i många kommunala parkeringsnormer. "Parkeringsappar" som visar vägen till närmaste lediga plats finns ännu inte, såvitt jag vet, i alla fall inte i Norden, men kommer säkert att dyka upp inom några år.

JW: Reserverad plats i p-hus eller garage används typiskt sett bara i mindre anläggningar. I stora anläggningar i centrala lägen går det ofta bra att balansera tillgången och efterfrågan så att besökare kan parkera där på dagen och boende på kvällar och nätter, utan att behöva ha reserverade platser. (Att planera, bygga och driva sådana anläggningar är förresten en av alla saker man kan ha ett kommunalt p-bolag till, apropå en annan tråd.)
 0
Erik Sandblom (5 Februari 2013 13:29):
@ Anders och Björn
Jo här finns en sån app för Göteborg. Man kan också titta på Trafiken.nu men jag vet inte om det finns realtidsinfo där.

Parkering Göteborg
http:​/​/​itunes.​apple.​com/​se/​app/​parkering-​goteborg/​id39.​.​
Genom applikationen kan du snabbt hitta närliggande p-platser baserat på din positionering, se antal lediga p-platser i realtid, motsvarigheten i centrala Göteborg är de dynamiska skyltar som visar antal lediga p-platser för en parkeringsplats eller p-hus.
 0
Erik (9 Februari 2013 06:03):
Något som stör mig är alla dessa asociala bilister i stora bilar,ofta feta direktörer som åker runt i tätbebyggda områden och letar p-platser i ett hav av p-platser, typ Lars ovan som alltid klagar och kräver att det ska bygga fler parkeringsplatser.

De tänker aldrig på att stanna och fråga en fotgängare. De flesta är ju faktiskt lokalinnevånare med egen bil på väg till ICA runt hörnet, och har bra koll på vilka p-platser som finns i området!

"Smart" planering gör att de ofta gömmer sig på små återvändsgator runt hörnet,osynliga från de stora vägarna..

Parkeringsappar är de förmodligen för gamla och otekniska för att använda, så det är bara att glömma..

Deras ständiga krav leder till mängder av nya "smarta" parkeringar på dolda
sidogator och folk som tvingas bo i en bostadsskärgård i ett parkeringshav.
 0
Erik (9 Februari 2013 06:12):
Dessa gubbar har uppenbarligen knappt varit någonstans i stan till fots de senaste 30 åren, kanske dags för dem att motionera sina feta magar och jogga runt och scouta lite parkeringsplatser i innerstan..
 0
Magnus (11 Februari 2013 19:44):
Erik (9 feb 0603): Är det verkligen nödvändigt att beskriva kommentatören Lars så som du gör?

Erik Sandblom: "Han menar alltså att om man inte bygger tillräckligt många p-platser så proppas trafiken igen. Men det kan lika gärna vara tvärtom, ju fler p-platser som tvingas fram desto billigare blir det att parkera, och fler väljer bilen. "

Jag har förvisso inget problem att den som vill ha parkeringsplats också betalar den fulla kostnaden för det. Eller för den delen att den som inte vill bekosta en bostad med tillhörande parkering ska slippa det. Sen sa förvisso ministern i det du citerade "för infrastrukturen" - dvs parkeringsplatser ingår i en större transporthelhet.

Traditionellt har varit så att gatumark varit offentligt ägd. Samt att mark, som sådan, inte är särdeles dyr, ens inne i städer. Städer behöver transportinfrastruktur för att fungera, det tror jag det flesta är överens om. Trevliga städer är oftast mer dynamiska, det tror jag också många håller med om. Bilen erbjuder dynamiken (du kan åka var/när du känner för det, inte när "byråkraten" bestämmer det). Så vad är - egentligen - problemet med att fler väljer bilen ur ett YIMBY-perspektiv?
 0
Jan Wiklund (11 Februari 2013 20:42):
I Zürich har man beslutat om att marken är för dyrbar för att upplåtas till bilar, i alla fall i den utsträckning som vi gör i t.ex. Stockholm. Man har alltså ganska hårda restriktioner, i lönsamhetens namn. Som bekant är Zürich en av kapitalismens högborgar, med strikta lönsamhetsregler för allt.

Detaljerna i det här kan jag inte, uppgifterna kommer från Björn Sylvén på Stockholms Spårvägar.

Men det säger lite om problematiken. Problemet med bilen är att den tar sån förbannad plats, det blir så lite över för allt annat som behövs i en stad. I praktiken leder fri biltrafik till att staden sprängs.
+2
Erik Sandblom (12 Februari 2013 11:40):
Magnus, problemet med att fler väljer bilen är att trafiken korkar igen då. Bil är det mest ytineffektiva färdmedlet. Parkering på tomtmark tar 25 kvadratmeter per bil, inklusive ytan att svänga i och ur rutan. Även när bilarna rullar tar de stor plats i förhållande till hur många som åker. http:​/​/​sv.​wikipedia.​org/​wiki/​Parkeringsnorm#Kostnad_​oc.​.​
+1
Daniel (12 Februari 2013 12:40):
En lämplig hyra borde vara 3750:- per månad för en parkeringsplats om man vill betala för den till marknadsmässig hyra.
 0
Samme Magnus (15 Februari 2013 11:14):
Jan och Erik: Bilen är ytineffektiv, inget snack om det. Det är ingen slump att där det är riktigt trångt tenderar annan transportinfrastruktur växa fram - ofta spårbunden. Samtidigt är bilen (och lastbilen) mer effektiv på andra - centrala - områden. Dvs, den gör samma jobb till ett lägre pris av tre skäl:
1. föraren är inte avlönad, i Sverige är löner väldigt dyra.
2. Infrastrukturen är billigare och mer okomplicerad, både att bygga, driva och underhålla (jämfört med räls)
3. Bilen och lastbilen är mer transportdynamisk för användaren, du slipper bl a byta/omlasta när du ska ta dig mellan A och B. Du är inte beroende av ngn annan för själva transportarbetet

Man skulle också kunna uttrycka det så här, bilen är beskattad, men används ändå - så stora fördelar har den.

Jag skulle säga att det handlar om avvägning. En stad utan bilar (och lastbilar) kommer ha sämre ekonomi än annars. En stad med för mycket bilar drabbas av andra nackdelar, den blir gles och annonym och inte sällan med en otrevlig miljö. Även om det mest beror iofs på bränslet och avgaserna inte bilen som sådan. Yimby, anser jag, handlar om att bejaka dynamik och rörlighet. Det får du inte om du tar bort bilen.
+4
Jan Wiklund (15 Februari 2013 11:26):
Magnus: Jag kan hålla med om detta. Jag tror heller inte på en stad helt utan bilar. Men om avstånden är korta kan man klara sig med mycket färre än nu.

Att vi under 1900-talet har haft en utveckling mot längre avstånd och mer trafik har delvis berott på subventionering. Det har varit möjligt att exploatera avlägsen mark därför att stat och kommun har subventionerat utglesningen genom att betala infrastrukturen.

I Sverige och USA har detta varit extremt tydligt. Snabba vägar har varit den fysiska planeringens A och O. Allt annat har kommit i efterhand och varit kompromisser.

Därför har det byggts avlägset, dvs glest. Sen har vi fått betala för detta - både direkt via skatten och i efterhand via ökat transportbehov.

Insikten om detta sprids om än långsamt. Vi kommer inte att ha råd med alla transporter, därför kommer närhet att bli ett allt viktigare mål. Både för politiken och för de enskilda - i USA går villapriserna ner och priserna för centralt belägna lägenheter upp. Och andelen unga som tar körkort går ner i hela i-världen. Bil är farfars grej.
 0
Magnus (15 Februari 2013 11:45):
Jan: Förvisso, för kortare avstånd finns det likvärdiga eller bättre alternativ, på alla tre punkterna ovan.

Transportinfrastrukturen har dock (nästan) alltid varit en offentlig angelägenhet. I Sverige idag är den det nästan helt och hållet. Att införa ett system med privatiserad transportinfrastruktur i för stor omfattning leder nämligen till andra och som jag ser det riktigt obehagliga problem. Fattiga hindras från att nyttja dem t ex. Förövrigt ett problem vi delvis kan se växa fram i Sverige idag, för bilen börjar bli en klassfråga. Är nog delvis det som handlarna i City oroas över också. De som har bil handlar mer av två skäl.
1. De kan transportera hem det enklare (än per buss eller cykel).
2. De som har bil tenderar att ha bättre ekonomi.
 0
Jan Wiklund (15 Februari 2013 12:50):
Magnus: Jag föreslår inte att infrastrukturen ska privatiseras, jag bara förklarar varför vi har fått en glesare stad och mer trafik än de flesta vill ha.

Och bilismens minskande popularitet började före finanskrisen och förklaras med kulturella förändringar, se http:​/​/​www.​svd.​se/​naringsliv/​motor/​bilbranschens-​kris-​.​.​
Bland annat att dagens unga är mer intresserade av digital kommunikation och lägger pengarna där.

När vi kommer till lösningar föreslår jag:
- exploatören får betala infrastrukturen
- centralt läge subventioneras istället för perifert läge
- etc, se i övrigt Lindhagenplanen 2.0.
+3
Rasmus Larsson (15 Februari 2013 16:48):
Bilindustrin Lobbyister brukar alltid bunta ihop privat arbetspendling med personbil tillsammans med godstransporter med lastbil och sen bygga hela argumentationen på nyttan med lastbilarna.

Det här är naturligtvis ett helt felaktigt koncept vilket varenda lastbilsförare, varenda logistikplanerare och alla ledningar för lastbilsåkerier vet. I själva verket så är hela åkeribranschens hatobjekt nummer ett alla arbetspendlande privatbilister och man skulle gärna sett att dessa totalförbjöds i hela samhället. Och att man tvingade fram att all arbetspendling sker med buss, spårvagn, tunnelbana och pendeltåg eftersom kollektivtrafiken inte skapar framkomlighetsproblem för lastbilarna medan privatbilismen är ivägen över allt, både när bilarna körs omkring och när de står parkerade längs trottoarkanterna.
+2
Erik Sandblom (15 Februari 2013 16:57):
@ Magnus och Jan
Det är en vanlig missuppfattning att folk har långa avstånd till vardags. Hälften av befolkningen i Sverige bor inom fem kilometer från jobbet. Det tar 20 minuter på cykel. Två av tre bor inom tio kilometer. Källa infrastrukturpropositionen 2008.

I storstadsområden kan resorna vara längre, särskilt i förorterna. Fast de långa resorna är mer synliga än de korta. När man betraktar ett pendeltåg eller en motorväg kan det se ut som att det finns ett stort resbehov. Men om man tittar på Sverige som helhet är det alltså en minoritet som står för de långa vardagsresorna.

Jag tror Jan har rätt i att det långa resandet delvis beror på avståndsinflation genom dålig politik, som t ex de parkeringsnormer jag skriver om ovan.
+1
Jan Wiklund (15 Februari 2013 17:07):
Att hälften av befolkningen bor utom fem kilometer från jobbet är ju mycket mer sensationellt... Och att tretti procent bor mer än en mil.

Det är dom jag talar om. Dom är många. Tretti procent - och jag antar att de flesta av dessa bor i storstäderna. De är en ganska stor andel av t.ex. Stockholms befolkning.
 0
Erik Sandblom (15 Februari 2013 17:44):
Jan, jag tror också att långpendlarna främst bor i sovstäder men jag vet inte säkert. Det vore intressant att se lite närmare på dessa 30%. Var de bor, och var de arbetar och vilka jobb de har.

Så påverkas olika grupper av Västsvenska paketet
http:​/​/​www.​goteborgsfria.​nu/​artikel/​96132
– Generellt drar män som grupp oftare fördel av regionförstoring jämfört med kvinnor. Det beror på att mäns arbetsmarknad har ett bredare lönsespann som gör att det kan löna sig att ta ett jobb längre bort som ger avsevärt högre lön. Kvinnor kan hitta ett roligare jobb längre bort, men det kommer inte att löna sig ekonomiskt att betala den ökade resekostnaden, säger Ana Gil Solá.
+2
Patrik Höstmad (15 Februari 2013 21:07):
Rasmus Larsson: Bra påpekande. Jag är själv med i forskningsprojekt där man ser på möjligheten att distribuera varor och hämta avfall tidigare på morgonen eller på natten för att undvika personbilstrafiken. Det ger kortare leveranstider, mindre bränsleförbrukning och utsläpp, mer trafiksäkert, mm (men bullerstörningar så fordonen måste göras tystare). kl 09-10 kallas för Gyllene timmen inom citylogistik. Arbetspendlarna har kommit fram och de som gör ärenden kring lunch och lunchgäster är inte ännu ute på gatorna.
+2
Jan Wiklund (17 Februari 2013 13:48):
Erik: Jag skulle också gärna vilja veta. Jag har inte kollat upp saken sen 80-talet och då var det så - storstädernas människor hade längre pendlingsavstånd än man har i Norrlands inland.

För övrigt är snacket om "regionförstoring" ett märkligt fenomen. Här orerar man om klimatkris och behovet att skära ner oljeförbrukningen - och samtidigt ivrar man för längre pendlingsavstånd. Politiken är schizofren. Som Orwell påpekade är politiken en icke-euklidisk värld där saker kan vara på två ställen samtidigt och där summor inte behöver addera.
 0
Jan Wiklund (27 Februari 2013 11:43):
Vad är ovanstående för något?

___________________
MODERATOR SVARAR:
Som Anders skrev så var det spam. Nu är den bortttagen.
 0
Anders Norén (27 Februari 2013 11:58):
JW: Spam.
+2
Chooty (3 Mars 2013 23:51):
Det känns som att man borde låta Japan visa vägen här. Där är kravet istället att man har en parkeringsplats för att få äga en bil, så kostnaden får tas helt av bilägarna.
 0
Magnus (15 Mars 2013 11:13):
(ursäkta dröjsmålet med svaret) <br>
Jan Wiklund:
"exploatören får betala infrastrukturen"
I princip kan jag hålla med, men då kvartstår problemet med att du därmed också i någon mån privatiserar infrastrukturen, förutsatt att du anser att exploatörer rent generellt ska vara privata såklrt. <br>
"centralt läge subventioneras istället för perifiert läge "
Kan dock leda till *vissa* problem med acceptans hos folkflertalet. Det flesta föredrar nämligen en sammanhållen nation/stad/omgivning. I infrastrukturhänseende innebär det att centrum i praktiken subventionerar perifirin, så har det alltid varit av självklara och konceptuella skäl. Jag misstolkar dig lite med flit, men anser dock att jag har en relevant poäng. Ett centrum kan inte vara ett cetrum utan sin perifiri. Om perifirin saknar medel så...
 0
Magnus (15 Mars 2013 11:16):
Rasmus Larsson:

"Bilindustrin Lobbyister brukar alltid bunta ihop privat arbetspendling med personbil tillsammans med godstransporter med lastbil och sen bygga hela argumentationen på nyttan med lastbilarna.

Det här är naturligtvis ett helt felaktigt koncept vilket varenda lastbilsförare, varenda logistikplanerare och alla ledningar för lastbilsåkerier vet."

Ja visst är det tröttsamt med skränande och konfliktsökande gaphalsar?
+2
Jan Wiklund (15 Mars 2013 11:38):
Magnus: Inte nödvändigtvis. Exploatören får redan idag betala för att få exploateringsrätt. Eftersom priset är högre ju centralare man exploaterar får vi det perversa resultatet att priset blir högst där den samhälleliga kostnaden är lägst.

Om man räknar in den nödvändiga infrastrukturen blir priset istället högst i periferin, där infrastrukturpriset och därmed priset för samhället är högst.

Det som är av intresse för t.ex. Stockholm är att ha kommunikationer med "perifera" orter som producerar saker Stockholm behöver.

Det är inte något intresse för t.ex. Stockholm att själv producera periferier som inte producerar något utan bara är s.k. sovstäder eller externa centra. Det skapar bara fördyringar. Inte minst för Stockholm som producent.
 0
Erik Sandblom (16 Mars 2013 23:23):
 0
Rasmus Larsson (17 Mars 2013 00:08):
@Erik tack för den artikeln. Trodde faktiskt det var fler, men det är strålande bra att det är så få och i artikeln står att bara 1 av 10 är beroende av bilen för att komma till och från jobbet.

Intressant var också att Stockholmare främst använder bilen för att handla, göra ärenden och skjutsa barn samt åka till sommarstället. Ännu intressantare var att de flesta bilar i Stockholm står parkerade hela veckorna. Noterade också att bloggaren föreslog lådcyklar för ärenden och att skjutsa barn vilket är en strålande idé. Samt hyrbil för att åka till landet.

Kan själv intyga att hyrbil är en avsevärt mycket bättre lösning än att äga bil för semesterbehov. Och lådcykel har jag funderingar på att skaffa en för ärenden i närområdet. Då får man mer motion när man storhandlar.
+1
Erik Sandblom (12 September 2013 18:35):
Idag skriver bostadsministern att kommunerna inte ska ställa kostnadsdrivande krav på energieffektivitet. Men kostnadsdrivande parkeringskrav nämns inte.
http:​/​/​www.​dn.​se/​debatt/​gemensamma-​byggregler-​skapar-​f.​.​
 0
Sven R (12 September 2013 19:17):
Från Attefalls artikel i DN: "Självklart kan kommunerna sätta upp vilka energiregler som helst för sina egna lokaler, men ska alltså inte kunna använda sin myndighetsroll för att ställa krav på andra att bygga på annat sätt än vad som följer av de nationella reglerna."

Äntligen! Än mer absurt har det varit när kommuner har ställt krav på att det ska användas en specifik byggnadsteknisk lösning, t.ex passivhus. Självklart är det inte okunniga politiker som ska bestämma sådant. Tänk om politiker villkorade Volvos verksamhet med att de inte får använda löpande bandet eller just-in-time. För att nu fortsätta Attefalls jämförelser med bilindustrin.
+2
Anders Norén (13 September 2013 09:55):
Tänk om politikerna ställde krav på en viss teknisk lösning för att bilar ska få säljas, till exempel katalytisk avgasrening...
 0
Sven R (13 September 2013 10:03):
Gör dom det? Det logiska är att dom ställer krav på vad avgaserna får innehålla. Det är ju svårt att i en lagtext formulera vad en katalysator är.
+1
Erik Sandblom (13 September 2013 10:55):
Det finns en tanke med lika energikrav i hela landet. Det är ett kostnadseffektivt sätt att sänka energiförbrukningen och öka byggandet. Men då blir det inkonsekvent att fortsätta med kommunala parkeringsnormer. Byggare och deras kunder tvingas på parkeringsplatser de inte vill ha, energiförbrukningen ökar och byggandet hämmas.
 0
Anders Norén (13 September 2013 11:51):
Jag hittar inte den exakta lag eller förordning som föreskriver katalysatorn, men något slags katalysatorobligatorium för nya bilar infördes i alla fall 1989 i Sverige (se t.ex. http:​/​/​www.​transportstyrelsen.​se/​sv/​Vag/​Fordon/​fordons.​.​).

Ordet "katalysator" förekommer i alla fall väldigt många gånger i de lagar och förordningar som berör bilavgaser.
 0
Sven R (13 September 2013 12:25):
Jag har ingen aning om vad det står i lagar om bilavgaser. Men om det finns alternativa tekniker för att uppnå samma avgasrening så ska ju inte lagtexter stå i vägen. Det man brukar kalla teknikneutralitet. I fallet med avgasrening så vet förmodligen EU-byråkratin vad den sysslar med. Men har svenska kommunpolitiker koll på byggteknik? Tveksamt. Passivhus som jag tog som exempel är inte ju inte helt okontroversiellt. Och det finns massor av exempel på byggtekniska lösningar som branschen efter några år tvingats omvärdera. Att blanda in kommunpolitiker på den arenan... nej tack.
+1
Sven R (13 September 2013 12:35):
Ett aktuellt fall: I Växjö vill kommunalrådet bygga med trä. Varför? För att det är miljövänligt. Vem säger det? Skogsföretaget Södra som har sitt huvudkontor i Växjö och som bl.a sponsrar skogsforskningen på Växjö universitet. Kan man då lita på att kommunalrådet gör en objektiv analys eller är den färgad av att han vill gynna vissa lokala företag? Betongbranschen har iallafall surnat till ordentligt. Frågan är om svensk lag tillåter att en kommun särbehandlar på detta vis.
 0
Erik Sandblom (13 September 2013 13:03):
Sven, cementindustrin släpper ut 900kg koldioxid för varje ton cement. Du har rätt i att kommunala politiker inte är allvetande i tekniska frågor. Men det finns experter som kan tillfrågas, och nånstans blir det dumt att hindra tillämpning av ny teknik och ny kunskap. Det du kallar för "byggtekniska lösningar som branschen efter några år tvingats omvärdera" kallar jag för teknikutveckling, och teknikutveckling går inte att stoppa. Betonghus kanske är just en sån byggteknisk lösning som man tvingas omvärdera?
http:​/​/​en.​wikipedia.​org/​wiki/​Cement#Environmental_​impa.​.​

Kanske är det bättre att energikraven bestäms på nationell nivå än på kommunal nivå. Men att hindra kommuner som vill gå före tycker jag är tveksamt.
+1
Robert Lundkvist (13 September 2013 13:30):
Erik, de som är experter inom träbyggande är ju i regel färgade av detta, de framhåller fördelarna och tenderar att okritiskt undervädera betydelsen av vissa nackdelar, samtidigt som de inte är experter inom betongteknik. Detsamma gäller betongexperterna. Tex framhävs att trähus byggs av en kolsänka ("bunden koldioxid byggde detta hus"), men detta upphör ju iom att trädet fälls. Däremot planteras genast ett nytt frö på samma plats, så kretsloppet med kolsänkan fortsätter i det närmaste obruten takt.

Det avges mycket koldioxid för att tillverka betong (framförallt att tillverka cementen). Betong har dock visat sig binda koldioxid under sin livstid, dvs efter att byggnaden har byggts, dvs samhället är fullt av kolsänkor.
+1
Sven R (13 September 2013 14:05):
Erik, teknikutveckling går inte att stoppa säger du. Men om man inte får bygga med en teknik så sker ju ingen utveckling. Jämför träbyggande i flera våningar. Det är ju först när förbudet togs bort för c:a 20 sedan som det sattes igång forskning.

För mig handlar om vilken typ av samhälle vill ska ha. Miljöpåverkan bör prissättas genom skatter. Då finns valet fortfarande kvar att välja en dyr lösning om man ändå värderar det högre. T.ex kan betong anses mer underhållsfritt. Och framför allt, teknik och materialval påverkar de sinnliga dimensionerna av arkitekturen. Sådana överväganden är viktigare för de flesta än växthuseffekt.
+1
Sven R (13 September 2013 14:22):
Bra inlägg Robert. Du visar att det finns olika faktorer som spelar roll och det är inte så enkelt att bedömma vetenskapligt vilket som är bäst. Det jag är rädd för att ju mindre kunskap vi har på något område, desto större risk finns att något får massivt genomslag bland politiker som vill ligga i framkant. Hållbarhet är ju väldigt mycket halleluja nuförtiden. Jag har inget särskilt emot passivhus men jag känner att det är ett bra exempel på något som ännu är ganska outforskat. Och jag ska påpeka att jag inte har något emot att kommuner gör särskilda projekt där någon spännande teknik gynnas. Det är först när man tar detta till en policy för hela staden eller stadsdelar som det blir fel.
+4
Erik Sandblom (13 September 2013 14:42):
Sven. Att trähusregeln kunde tas bort är väl i sig ett resultat av teknikutvecklingen och av hårdare regler för elsäkerhet mm. Så man anpassar reglerna efter utvecklingen.

Jag kan till och med sträcka mig till att parkeringsnormer var motiverat på femtiotalet när det var modernt med bilar. Numera har vi andra problem och försöker komma åt dem med trängselskatt och subventionerad kollektivtrafik. Och då tycker jag det är dags att sluta med otidsenliga parkeringsnormer.
+5
Anders Norén (13 September 2013 15:20):
Erik: Nja, parkeringsnormerna tillkom snarare för att tvinga fram en snabbare ökning av biltrafiken än vad marknaden själv skulle klara av. På grund av P-normen så uppfattas bilparkering som en fri rättighet och inte något man skaffar och betalar för. Läs teknikhistorikern Per Lundins avhandling "Bilsamhället".
+1
Håkan (13 Oktober 2013 12:02):
Jag tycker att man i vissa geografiska lägen skall införa stadsreservat. Där finns helt enkelt inga parkeringsplatser. Man bosätter sig där på egen risk. På det sättet kan man i Uppsala få en nybyggd stadsdel, som är befriad från utglesande parkerringsytor och får samma täthet som den förmoderna staden. Dessutom blir det billigare att bo där.
+1
Alexander Åkerman (13 Oktober 2013 12:22):
^^ Intressant tanke. Dock ogillar jag "reservat" i form av livsstilsenklaver och tror istället på städer som tillåter olikheter. Staden kan gärna utformas så att den kraftigt gynnar gång, cykel o kollektivtrafik på bilens bekostnad. Men att göra det helt omöjligt att äga bil för boende i vissa stadsdelar tror jag inte på. Jag tror att mycket är vunnet om parkeringskostnaderna kunde föras över från boende till de som äger bilen. Om bilägarna betalade vad det kostar att ha bil i stan, så skulle det nog få en positiv effekt på det som byggs.
+1
Rasmus Larsson (13 Oktober 2013 21:56):
Låt marknaden sköta tillhandahållandet av parkeringsplatser. I San Francisco har man infört ett system för gatuparkering som prissätter vare enskild parkeringsplats utifrån historisk efterfrågan på just den platsen. Det visade sig leda till att det alltid finns någon ledig parkeringsplats på alla platser för den som har bråttom och att parkeringsplatserna används effektivare i hela staden. Bla upptäckte man att det på många platser med parkeringskaos hela tiden hade funnits gott om tomma platser några kvarter längre bort. Den automatiska marknadsprissättningen gjorde att dessa tomma platser började användas.
+1
Alexander Åkerman (13 Oktober 2013 22:45):
^^ En tumregel man bör sträva efter är att det alltid ska finnas lediga parkeringar på alla parkeringsplatser. Om det brukar bli knökfullt någonstans så får man se till att höja priserna eller alternativt att tidsbegränsa parkeringen där. Bara då går det att få tag på parkering där man behöver den och inga bilister behöver leta lediga parkeringar... Ett system som prissätter parkeringar individuellt beroende på efterfrågan låter intressant.

Som det är idag beter ju sig en del bilister ganska besynnerligt när de ska till centrala stan. Först åker de till den markparkering som har bäst läge, som alla andra bilister också kör till. När de väl kört runt den populäraste parkeringen utan att hitta något, testar de självklart den näst populäraste markparkeringen och i värsta fall med samma resultat. På vägen mellan alla fulla markparkeringar passerar de självklart tomma parkeringshus som bilisterna av någon anledning inte tycks låtsas om.
+2
Jan Wiklund (14 Oktober 2013 13:17):
Rasmus: Av någon anledning är detta ytterligt impopulärt bland dem som i alla andra sammanhang förespråkar marknader för att lösa problem. Biltrafiken står på något vis utanför världsordningen. Men det kommer säkert, nu när bilen börjar bli en pryl bland andra och inte en utvidgning av den egna personen.
 0
Arvid Bäärnhielm (14 Oktober 2013 15:37):
Trängselskatten i sthlm var ju också ganska motarbetad innan den kom igång, men nu i efterhand är det ju väldigt många som tycker att den gör nytta. Detta samtidigt som många inte tycker att de påverkas särskilt mycket av den personligen. Många drar nytta av den men få drabbas av den, helt enkelt. Jag tror det kan bli samma sak med parkeringsavgifter. Det kan nog motarbetas, men när folk ser att det blir större tillgång på parkeringsplatser så kommer de nog inte tycka att det är så farligt att det är dyrt ändå. Och precis som med trängselskatten så tror jag inte att så många kommer att känna att de drabbas i någon större utsträckning. Många drar nytta men få drabbas, helt enkelt.
 0
David Nylund (14 Oktober 2013 17:10):
Jag är inte så förtjust i uttrycket "drabbas", men det är klart att många påverkas av ekonomiska styrmedel. För min del är det parkeringskostnaden snarare än biltullarna som gör att jag bara i yttersta undantagsfall tar bilen till jobbet i city. Parkeringskostnaden är mer än det dubbla.

Men det är som det ska, det ska vara dyrt att parkera när platsbristen är som den är. Gatuparkeringen är nog rent av både för billig och för dåligt kontrollerad på malmarna.

Vad gäller parkeringshus tror jag att det finns flera skäl. Dels är det ofta dubbelt så dyrt som att stå på gata, dels uppfattar vissa dem som obehagliga och osäkra. Och det finns nog fler skäl, som överskådligheten utomhus.
 0
Rasmus Larsson (14 Oktober 2013 21:50):
Själv kör jag alltid raka vägen till det parkeringshus som ligger närmast dit jag ska i Stockholms innerstad om jag måste köra bil dit. Det går fort, man hittar ledig plats i 99% av fallen och min tid kostar mer pengar än parkeringsavgifterna.

Tror stenhårt på marknadsprissättning av enskilda platser, det skulle eliminera en massa onödigt trafikarbete. I SF upptäckte de dessutom att marknadsprissättningen gjorde att folks snittkostnad för parkering per månad gick ner eftersom det fanns så gott om parkeringsplatser som tidigare stod tomma pga för högt pris i relation till deras läge.
 0
David Nylund (14 Oktober 2013 22:08):
Som sagt, vi värderar tid och pengar olika. Men jag håller med i sak: marknadsprissättning vore bra.
 0
Martin Singh-Blom (16 Oktober 2013 08:12):
Att det vore vettigt med marknadspriser på parkering håller jag helt med om, men samtidigt ska man inte underskatta vikten av politiska beslut i hur mycket parkering som finns tillgänglig. Så länge parkeringsnormerna ser ut som det gör kommer det att finnas ett överutbud av parkering, oavsett hur platserna prissätts. Håkans förslag med reservat låter därför intressant. Jag tycker att Stockholm borde vara stort nog att få plats både med några bilcentrerade villasamhällen och några bilfria reservat. Gamla stan är ju ganska poppis, varför inte försöka replikera den strukturen med nya byggnader. Slakthusområdet är redan fullt av låga byggnader och har bra kommunikationer. Fyll på där med trevåningshus, smala gator och ingen plats för parkering och se vad som händer :-)
 0
Christian S (16 Oktober 2013 11:01):
Jag hörde någonstans att betalparkering ökade bilismen, eftersom det gör det säkrare att det finns lediga parkeringsplatser dit man ska. Ingen gillar att leta parkeringsplatser när man är framme och behöva parkera 1km där ifrån.
 0
Martin Kolk (17 Oktober 2013 17:49):
Det är ju för övrigt 100% fel att långtidsparkering sker på gatorna, samt att besökare parkerar i parkeringshus. Eftersom staden äger det flesta parkeringshus så borde man helt integrera parkeringshus och gatuparkering. Det ska vara så dyrt att parkera på gatan att det alltid finns 5% lediga platser.

Man ska inte underskatta populism hos bilägare dock, I New York är gatuparkering helt gratis...
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter