Utskrift från www.yimby.se
....

Slussenmyter del 12: När bilder ljuger

 
Presentationsbilderna som Stockholms stad har tagit fram för Slussenprojektet anklagas ofta för att ge en förskönande bild. Det handlar i regel om att solen lyser på bilderna och att det förekommer människor där, men också om att själva byggnaderna ska ha manipulerats för att verka mindre än i verkligheten.Ett sådant exempel är Tidskriften Arkitekturs artikel med namnet "Stockholms stads missvisande bilder av Slussenprojektet". Man analyserar två presentationsbilder av Foster + Partners, det brittiska arkitektkontoret som har huvudansvaret för Nya Slussens arkitektoniska utformning:


Exempelbild 1. Södermalmstorg norrut mot Gamla stan. Montage Foster + Partners.


Exempelbild 2. Södermalmstorg söderut mot Stadsmuseet. Montage Foster + Partners.


Dessa bilder är alltså enligt Tidskriften Arkitektur "missvisande", och tidningens anonyme skribent "förundras med rätta över att informationen om det verkliga utförandet undanhållits från medborgarna". Hur ser då det verkliga utförandet ut enligt tidningen? Jo. så här:

Man har "korrigerat" bilderna och då uppkommer stora färgade block som skär av delar av utsikten. Ole Settergren på Stockholm Skyline delar Arkitekturs indignation och spekulerar att beslutet om Nya Slussen i december 2011 hade kunnat bli negativt om ansvariga politiker och allmänheten hade fått se de här bilderna. Enligt Settergren så var det också just dessa bilder som fick Mark- och miljööverdomstolen att kalla stadens bildmaterial "missvisande" i domen där Nya Slussen slutgiltigt godkändes, och just på den punkten kan han tyvärr mycket väl ha rätt.

Så vems bilder visar det rätta förhållandet, Tidskriften Arkitektur eller arkitekterna som designat platsen? Låt oss börja med att fastställa var exakt betraktaren står. Vi ser en rad träd i båda bilderna, markerad med grönt i bilden nedan:I exempelbild 1 ser vi två av träden väster om oss. Hörnet på den trekantiga glasbyggnaden till vänster sammanfaller i det närmaste med stammen på trädet näst längst ut i den här vinkeln. Samtidigt ser vi rakt upp i Triewaldsgränd i Gamla stan. Hörnet på Räntmästarhuset skär den lutande väggen i det högra glashuset. Drar vi linjerna så finner vi att vår position är denna:Fotografen som tog originalbilden står alltså på refugen norr om Södermalmstorg (vilket förefaller förståndigare än att stå mitt i gatan):
I exempelbild 2 ser vi att fotografen även här står ganska nära trädradens mittaxel men nu någon meter väster om den. Hörnet på glasbyggnaden till höger på bilden sammanfaller med hörnet på kvarteret Överkikaren medan glasbyggnaden till vänster korresponderar någorlunda med KF-husets rundade hörn. Vi drar linjerna och får den här positionen:Fotografen står alltså på samma refug, men nu vänd åt andra hållet och ett par meter längre västerut. Bilderna som Foster + Partners gjort stämmer alltså mycket väl med plankartan.

Nu till Tidskriften Arkitekturs bilder. Var ligger de stora färgade blocken som skymmer utsikten i deras "korrigerade" version?


"Det verkliga utförandet" enligt Tidskriften Arkitektur


Också "det verkliga utförandet" enligt Tidskriften Arkitektur


Notera att de två bilderna av "det verkliga utförandet" inte ens stämmer överens med varandra. Visst, man bör ha förståelse för att det kan vara svårt att hitta kompetenta fackgranskare i dessa tider. Så långt Sveriges arkitekters husorgan.

Låt oss nu titta på ett annat exempel på hur man kan ljuga med bilder. Det här visionen av det blivande Nya Slussen har publicerats av tidigare nämnda Stockholm Skyline, som inte gjort sig kända för att vara några ivriga påhejare av omdaningen av Slussen:


Exempelbild 3. Slussenområdet sett norrifrån. Montage: anonym person, Stockholm Skyline.


Fotografen står på Skeppsholmsbrons södra landfäste, som vi kan se om vi drar ut siktlinjerna från uppstickande landmärken:Lägger vi samma linjer på plankartan så ser vi att det inte är mycket som stämmer i visionen från SS. Bron är helt felvinklad, husen är inritade på fel ställen och har fått en extravåning osv. Mest graverande är att man helt har "glömt bort" Katarinaparken:Ritar vi in detta på bilden så ser det ut så här:Bron ligger mellan A och B och ingen annanstans. Den röda linjen C visar de nya husens ytterkonturer med korrekt höjd enligt plankartan (fyra respektive fem våningar), om vi antar att våningshöjden är densamma som i KF-huset och att bottenvåningarna ligger i markplanet i den sluttande Saltsjöutfarten.

Nu till några bilder som har varit med ett bra tag. De gjordes våren 2011 av visualiseringsbyrån Planet 11 på uppdrag av Slussenmotståndaren Helena Adolphson. De har nu återpublicerats av "Slussen Plan B", ett projekt som vi har skrivit mycket om och som går ut på att det framtida Slussen ska utformas som en virtuell klon av den nuvarande anläggningen. "Plan B" har propagerat hårt för sin alternativa lösning, inte alltid med sannfärdigheten som främsta ledstjärna, och man har givetvis ett starkt egenintresse att svartmåla den beslutade lösningen. Låt oss analysera bilderna i tur och ordning:


Exempelbild 4. Vy från Södermalmstorg mot den blivande Katarinaparken. Montage Planet 11.

I högra bilden ser vi ett trekantigt hus av ungefär samma höjd som KF-huset. Drar vi ut linjerna från kanterna och jämför med KF-huset så finner vi att det är knappt 7 våningar högt:Hur högt är det i verkligheten? Vi tittar på plankartan:Den romerska fyran (markerad med rött) indikerar att huset inte är mer än fyra våningar högt (även om byggnadskroppen bakom har fem våningar). Planet 11 har alltså överdrivit husets höjd rejält.

Foster + Partners har även här tagit fram en bild som visar de verkliga förhållandena:


Att Planet 11 "glömt bort" Katarinaparken behöver väl inte nämnas. Av någon anledning har man även satt dit tre gånger så många bilar som i originalbilden och gett dem fem filer i stället för tre, samt tagit bort busshållplatserna. Trottoaren framför KF-huset, som blir en meter bredare än idag, har också helt gått upp i rök i Planet 11:s visualisering. Man har heller inte noterat att Katarinahissens entréplan blir både öppnare och genomskinligare än idag.

Nu till nästa bild:


Exempelbild 5. Vy från Götgatan mot Södermalmstorg. Montage Planet 11.Utsikten mot Gamla stan från Götgatans ände skyms av en grå kloss som även finns på originalbilden (till vänster). Det är Eken Bar, hotell Hiltons uteservering, som dock kommer att flyttas bort från sin nuvarande plats enligt planhandlingarna. Utsikten mot Gamla stan i Götgatans förlängning blir alltså något bättre än idag, vilket inte framgår av Planet 11:s visualisering.

Den dystra betonggråa monoliten som tycks sjunka ner i marken på bild 5 är Planet 11:s vision av hur det västra trekantiga glashuset kommer att te sig. Låt oss undersöka hur den visionen stämmer överens med verkligheten.

Byggnadens fotavtryck kan vi fastställa genom att ta ut fixpunkter på ett flygfoto (se nedan). Den fyllda vita cikeln visar var fotografen står, och de ofyllda markerar lykt- och trafikstolpar som ligger på eller nära siktlinjerna till de tre hörnen. De syns bäst på flygfotot om man tittar efter deras skuggor. Lyckas vi hitta stolparna så hittar vi också de tre hörnen A, B och C på Planet 11:s bilder.Stolparna hittar vi lätt (markerade med vita ringar) och då vet vi också var hörnen ska vara (A. B och C). Punkt C ligger en bit norr om den nuvarande överdäckningen.Hörnen A och C stämmer hyfsat, åtminstone i horisontalplanet. Men vad har hänt med hörn B? Byggnaden bara fortsätter långt utanför bild!

För att få svar på frågan tar vi även ut siktlinjerna till några större och avlägsnare landmärken. Kolingsborg (och bortom den Triewaldsgränd) kan anas intill husväggen till höger i bild, som tillhör Stadsmuseet:Lägger vi in byggnaden som Planet 11 och Helena Adolphson designat så ser vi att ytan den täcker är minst dubbelt så stor som i verkligheten. Men det är inte allt.Vid pilen ser vi en person som går på gatan. Om vi frilägger henne och lägger in ursprungsbakgrunden istället så gör vi en intressant observation:Hon är bara en halvmeter lång! Jämför med personerna vid övergångsstället bakom henne. De är 25 meter bort men trots det är de betydligt längre. Därför ser glashuset också motsvarande mycket större ut.

Perspektiveffekten uppstår därför att Planet 11 har gjort backen dubbelt så brant som den ska vara, precis som myten om de branta ramperna gör gällande. Det är intressant att notera att den mytens upphovsman, Lennart Klaesson, har backat sedan den här bilden gjordes och han medger numera att inget i Nya Slussen lutar mer än idag, vilket man också tydligt kan se på plankartan. Har Planet 11 låtit lura sig av myten, eller ville man avsiktligt ge stöd åt den? Det är omöjligt att veta, men att deras bild ljuger på många sätt är det ingen tvekan om.

Fosterbyrån har gjort en egen version av även denna bild:

 Stämmer den bättre med verkligheten? Låt oss undersöka.Vi ser att glasbyggnaden stämmer perfekt med fotavtrycket (överlappet vid B beror på att fotavtrycket utgår från överkanten, som har ett överhäng på ett par meter).Här visas var kanten på överdäckningen hamnar i de olika renderingarna. Grönt: Dagens kant enligt originalbilden. Rött: Nya Slussens kant enligt Planet 11. Blått: Nya Slussens kant enligt Foster. Vem har rätt?

Svar: Foster. Kanten på överdäckningen ligger 20 meter längre norrut än idag, men på samma nivå som Södermalmstorg, dvs +13,5 meter. Planet 11 har istället sänkt den ett par meter av okänd anledning.

Så till nästa bild.


Exempelbild 6. Vy från Munkbron mot Slussen. Montage Planet 11.

Först fastställer vi var bilden är tagen. Med hjälp av detaljer i förgrunden är det lätt att hitta platsen, sydvästra hörnet av Mälartorget (markerat med en röd ring):I framtiden ska det tydligen bli ett övergångsställe här. Nej, enligt plankartan ligger övergångsstället kvar på sin nuvarande plats 20 meter bort, så redan här förlorar Planet 11 en tillförlitlighetspoäng.Av okänd anledning har Planet 11 höjt upp gatan drygt en halvmeter trots att det tydligt framgår av plankartan att gatunivån inte förändras:Och i framtiden kommer två feta bilar att stå parkerade mitt i gatan och skymma utsikten från Mälartorget. Bra att vi fick veta det, Planet 11!I själva verket blir det snarast något mindre trafik på Munkbroleden eftersom möjligheten att svänga upp på den från Stadsgårdsleden tas bort. Eftersom det inte finns några bilar alls på originalbilden ligger det nära till hands att dra slutsatsen att Adolphson velat ge motsatt intryck.

Vi ser inte mycket av Söderström på Planet 11:s visualisering, och det är inte enbart de parkerade bilarnas och den felaktigt upphöjda gatunivåns fel. Bilden nedan visar var den bortre vattenlinjen går i originalbilden (blått), liksom den hitre (rött):Man har förskjutit strandlinjen så att det ser ut som om ett femtiotal meter av Söderström fyllts ut. Sanningen? Strandlinjen har förskjutits 18 meter, men åt andra hållet. Jämförelsebilden borde visa mer vatten, inte mindre.


Överdäckningar och utfyllnader som tas bort.

Låt oss nu se hur Fosters referensbild ser ut. Notera att kamerapositionen inte är exakt densamma, vi är nu på andra sidan Munkbroleden.Vinkeln påminner om en av de första visualiseringsbilderna från Foster + Partners, som mötte mycket kritik från ombyggnadsmotståndare:


Exempelbild 7. Slussen sedd från Munkbrokajen. Montage Foster + Partners.

"I utställningens bilder är det sommar. Människor i alla åldrar flanerar och njuter av solen på caféer och mötesplatser som i verkligheten har solljus maximalt tre till fyra gryningstimmar under sommarhalvåret. Endast fördelaktiga vinklar är valda. Den som vill kan emellertid fördjupa sig i de solstudier som gjorts. Där framgår vilka slagskuggor som bildas av den nya bebyggelsen och broarna. Där avslöjas också den förhöjning av Skeppsbron som måste göras framför Räntmästarhuset vid Djurgårdsfärjan."

Detta skriver "Cafe Blom-gruppen", en sammanslutning av människor som av olika anledningar motsätter sig förändringar vid Slussen. "Förhöjningen av Skeppsbron" har vi kunnat avfärda som en myt här, så låt oss nu undersöka om gruppen är lika dåligt informerad när det gäller solvinklar.

Vilken tid på dagen är det egentligen? Café Blom-gruppen har tittat på bilden och säger "Observera skuggorna som faller mot sydväst såsom de bara kan göra en mycket tidig sommarmorgon". Stämmer det? Skuggorna från figurerna tycks snarare falla direkt mot väst. De konvergerar mot en plats strax utanför bildens vänstra kant, ungefär vid Fåfängan. KF-huset har solljus på sig österifrån. För att räkna ut när fasaden hamnar i skugga på sommaren kan vi kolla fasadens vinkel på en karta (den är 103 grader) och sedan slå upp solens vinkel i en astronomisk tabell där vi matar in Stockholms latitud och longitud och anger en godtycklig dag i mitten av juni.Vi finner att fasaden är solbelyst från soluppgången ända fram till 08.30-08.40 sommartid. Om det kan betraktas som "mycket tidigt" är förstås en fråga om morgonvanor, men de flesta svenskar tycker nog inte att det är någon okristlig tid på dygnet. Efter klockan 18.30 lyser solen på fasaden igen. Den som fördjupar sig i solstudierna (eller bara går till platsen och tittar) finner att Katarinaparken och Slussenområdet faktiskt hör till stans soligaste platser, med sol i stort sett varje ljus timme under sommarmånaderna.

Är det mycket folk på Slussen före halv nio en junimorgon? Tja, på bilden nedan (tagen 08.13) räknar vi till 36 personer, förutom dem som sitter i bilar, bussar och barnvagnar:Då ser vi ändå bara de som går på den västra bron, medan den östra skyms av trafiken, liksom Slussterrassen.Det är ungefär samma antal som de som befinner sig inom samma bildutsnitt på Fosterbilden.

100% folktomt är det däremot på den här bilden, framtagen av Fredrik Falk:


Exempelbild 8. Skeppsbron söderut mot Slussen. Montage: Fredrik Falk.

I bildtexten står det "Den här vyn (som av lätt insedda skäl aldrig har visats i de grovt manipulerade presentationerna från Stockholms Stad) är helt sann. Den bygger in i minsta detalj på ett helt obearbetat fotografi av modellen (till vänster). Alla proportioner stämmer exakt med hur det kommer att bli i verkligheten. Motorleden kommer att bli precis så här groteskt dimensionerad. Bilen du ser kommer att vara precis så liten i förhållande till vägen som den är på bilden."

Falk har varit vänlig nog att bifoga bilden från utställningsmodellen som han använt som förlaga (nere till vänster i bilden ovan) så vi förstorar upp den och lägger den över hans simulering. Några märkligheter framträder direkt. Såväl cykelbanan på bron som övergångsställen och ett antal refuger har försvunnit spårlöst:Kanten på cykelbanan syns mycket tydligt på modellen, och även på den förminskade webbversionen av bilden som Falk använt som förlaga (förstorad och kontrasthöjd detalj till vänster, eget modellfoto till höger). Varför är den då förvandlad till körbana i simuleringsbilden kan man undra? Alla proportioner stämmer enligt Falk "exakt med hur det kommer att bli i verkligheten", hur kan man då addera cykelbanans 3 + 3 meter till det han kallar "motorleden"? Kan det finnas fler oriktigheter i hans simulering?

Låt oss undersöka lite mer ingående exakt hur groteskt "motorleden" kommer att dimensioneras. Från avsnitt 11 minns vi att bara hälften av brons bredd (23 meter) är ägnad åt bilarna:På plankartan finns cykelbanor och busskörfält tydligt inritade (markerade med blått respektive rött nedan). På bron är det 2+2+2 körbanor och 2 busskörfält, och när bron övergår i gata (på Skeppsbron till höger på kartan) så minskar körbanebredden dramatiskt till en enda bilfil i varje riktning Notera övergångsstället nere till höger, samma som ligger i förgrunden på Falks bild.Lägger vi nu in övergångsställena, cykelbanorna och busskörfälten framträder en helt annan bild än den Falk vill förmedla.

Av den "groteskt dimensionerade motorleden" återstår en enda bilfil i körbanan närmast kameran! Ingenstans är körbanan bredare än två bilfiler i varje riktning, men det visste vi förstås sedan tidigare. Övergångsställena ligger tätt, liksom trafikljusen (representerade av refugerna)

Jämför vi bilderna igen syns en annan skillnad tydligt. Var är alla människor och fordon? Vilken tid på dagen representerar Falks bild? Det skulle kunna vara en mycket tidig sommarmorgon om det inte var för det att fasaderna på Skeppsbrons hus är mer belysta än KF-huset. Som vi minns från förra exemplet så hamnar inte nordfasaden i skugga förrän 08.30 sommartid, så Falks bild måste föreställa en tidpunkt senare än så. Varför ett av stadens livligaste stråk ser ut att ha blivit helt neutronbombat är inte lätt att förstå och hans ambition att "rätta till" den "grovt manipulerade" presentationen och göra bilden mer "realistisk" genom att ta bort alla människor som syns på modellen framstår som gåtfull för den som någon gång sett platsen i verkligheten.Bildtext: "Det är naturligtvis ingen tillfälighet [sic] att det är exakt samma färg på modellens vägbanor och områden för gående. Allt flyter ihop och det blir svårt att få en uppfattning om hur stort utrymmet för biltrafik är. Det framgår tydligt av denna bild av modellen där vägutrymmet färgats asfaltsgrått. Bilarnas storlek är exakt skalenlig enligt modellen."

Vi lägger på övergångsställen, cykelbanor, busskörfält och refuger:Än en gång konstaterar vi att Falks kritik av presentationsmodellen är en mycket mer adekvat beskrivning av hans eget verk. Varför har han valt att mörka existensen av cykelbanor, refuger osv? Varför har han målat allt i samma asfaltsgrå färg, trots att allt därmed flyter ihop? Kan det vara så att hans framställning tjänar på att det blir svårt att få en uppfattnng om hur stort utrymmet för biltrafik är? Vad kan syftet med det vara?

Svaret får vi om vi besöker hans sajt "glittra.com". Fredrik Falk driver liksom "Slussen Plan B" ett alternativt förslag som han kallar "Stråk".


"Stråk". Montage Fredrik Falk.

Det är inget oävet förslag, men det är synd att Falk känner sig så osäker på dess kvaliteter att han måste tillgripa direkta lögner för att svartmåla stadens (nu beslutade) förslag. Sällan har ordet "svartmålning" känts lämpligare, för vad Falk gör är att bokstavligen att göra sina visioner av Nya Slussen i det närmaste svartvita:


En "någorlunda realistisk bild av hur nya Slussen kommer att se ut" enligt Fredrik Falk.

Jämför med Falks egna presentationsbilder, som glittrar av färg. "Ett mer manipulativt och förljuget sätt att presentera stadens förslag är svårt att föreställa sig", för att travestera honom själv.

Liksom Adolphson och Falk har signaturen "Kafpauzo" ett alternativförslag för Slussen han brinner för. I hans fall är det förslaget "Ny syn på Slussen", som vi har analyserat här. Där Adolphson antyder att fönstren i glasbyggnadernas väggar aldrig någonsin kommer att tvättas går Kafpauzo ett steg längre och förutspår att glaset kommer att bli lika ogenomskinligt som betong:

Lika ogenomskinligt som betong? Nej, mer ogenomskinligt än betong. Kafpauzo gör som jämförelse Centralbrons betongpelare nästan osynliga, och det är inget misstag utan en medveten poäng. Avsikten är att vi ska förstå hur fin utsikten blir om Centralbron skulle grävas ner - dvs bildelen av Centralbron, järnvägsdelen närmast kameran ska "Ny Syn på Slussen" tydligen lämna kvar i all sin 60-talsbrutalistiska glans.Även Kafpauzo förutspår att biltrafiken kommer att mångdubblas med Nya Slussen och att busshållplatser, cykelbanor och kollektivkörfält kommer att belamras av privatbilar:

Kafpauzo ger oss också sin vision av byggnaderna vid Katarinahissen - och nu är de lika höga som KF-huset. För att ytterligare understryka hur hemsk Nya Slussen ska bli har Kafpauzo dessutom hittat på ett eget nytt stort hus som han har lagt en bit ut i vattnet där Birkafärjan ligger idag:Nåja, så illa som det här blev det trots allt inte:


Exempelbild 9. Utsikt från Peter Myndes backe mot Saltsjön, före och efter. Montage Roberto Alvarez.

Korrigerad version:


Verklig utsikt från Peter Myndes backe mot Saltsjön, före och efter.

Trots att dessa skrämselpropagandabilder inte stämmer överens inbördes för fem öre (bortsett från att samtliga "glömmer bort" Katarinaparken) godtar många dem som sanning. Delvis kan det bero på att de har publicerats okritiskt av våra dagstidningar, som numera tycks ha upphört helt med faktakollen.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Dmitri Fedortchenko (13 Februari 2014 17:11):
Att försvara det faktum att den nya huvudbron kommer få 8 körfält för biltrafik/busstrafik är för mig helt främmande. Ja visst, det är totalt färre körfält än idag, men att påstå att den nya huvudbron blir något slags paradis för gående och cyklister är bullshit.
Har artikelförfattaren någonsin gått eller cyklat över Västerbron eller Skanstullsbron? Det är bara 4 körfält (på skanstullsbron är det 5, varav 2 är för buss) men det är absolut ingen trevlig plats att vistas på, varken på cykel eller till fots. Bullernivån är hög, hastigheten är likaså. Här blir det alltså 6 körfält för biltrafik (4 + 2 utfarter från tunnel) och 2 för buss. Ljudnivån kommer bli extrem.

Ju bredare väg och körfält ju snabbare hastigheten blir och det ökar både buller och risk för olyckor.

Antalet körfält för privatbilar borde minska till 1 åt varje håll, tunneln från Stadsgårdsleden bör tas bort och ledas till centralbron, och det överblivna utrymmet kan då användas till riktigt breda gångbanor med t.ex kiosker och uteserveringar.

Ska Stockholm verkligen minska biltrafik så måste det göras även här.
+1
Herbert Tingesten (13 Februari 2014 17:57):
 0
Martin Kolk (13 Februari 2014 19:06):
Jag tror liknande 'slarv' är väldigt vanligt bland arkitekter idag (trots att de om några borde kunna perspektiv...), men det är bra att du tydligt uppmärksammar hur fånigt och missvisande det ofta blir.
 0
Per T (14 Februari 2014 09:09):
Tack för intressant läsning och för att du tar dig tid att granska!
Fråga: har du granskat det verkliga/beslutade förslaget lika grundligt? Läser i så fall gärna det också.
En detalj: du pekar flera gånger ut att de som gjort dessa bilder, lagt till fler bilar. Det är å andra sidan inte alls orimligt, tycker jag. Problemet är snarare att arkitekterna själva försöker inbilla oss att det nästan kommer att vara bilfritt.
 0
Erik (14 Februari 2014 09:55):
Dmitri: Jag tror inte att bensinbilar är något vi behöver oroa oss för i framtiden oavsett. Mycket pekar på att Peak Oil redan skett och att fossilbränslefordon relativt snabbt kommer tyna bort. Det viktigaste är att de här filerna ska kunna användas till andra färdsätt och det verkar ju gå bra. Att bygga bra med utrymme för trafik är nog helt riktigt då det ju är ett av få ställen att ta sig mellan malmarna. Historien har visat att det är en nyckelpunkt i en promenadstad.

Att försena och motarbeta stadens förslag känns onödigt då alternativen inte skiljer sig väsentligt. Bygg nu så vi slipper ha en helt stängd sluss framöver medan processande och omplaneringar maler på i åratal.
+2
Mikael (14 Februari 2014 09:56):
Vilken underbar genomgång, tack för att det finns eldsjälar som du som kan slå hål på alla dessa myter!
+1
David Nylund (14 Februari 2014 10:44):
Jag tycker det är sorgligt att det ens är en fråga som är viktig, att det inte byggs några hus som skymmer något någonstans ifrån där man idag kan se något annat. Vare sig denna utsikt är vatten, Stadshuset eller något annat.

Man bygger nu om en stor trafikplats som varit överdimensionerad sen Västerbron och centralbron tillkom och ändå är en av de viktigaste frågorna hur utsikter bevaras, inte hur marken kan nyttjas för ny tät bebyggelse istället. Det är ju inte som om Slussen kommer på topp tio-listan över platser folk vill uppehålla sig vid, trots dess centralitet.

Det är väl bra att de vanföreställningar som finns avfärdas, men det känns som om den här striden är över. Onwards and upwards!
+2
Martin Ekdahl (14 Februari 2014 11:02):
Herbert gör det igen. Du måste ha lagt ned fruktansvärt mycket tid på förarbetet till denna artikel. Jag är djupt imponerad.

Personligen måste jag säga att jag tycker att Falks förslag var riktigt snyggt. Synd bara att han tycks ha skarvat lite med verkligheten.

OT: Ett lustigt sammanträffande att Slussenduon heter "Adolphson och Falk".
+1
Anders Norén (14 Februari 2014 12:28):
Apropå syntpopparna så är Anders Falk Sienaprisbelönt landskapsarkitekt (Vasaparken, 2007).
 0
JE (14 Februari 2014 13:28):
Sluta jiddra, Bygg!
 0
Transportfilosofen (14 Februari 2014 17:06):
Slussen kan i mångt och mycket betraktas som en "tull", i första hand en omstigningsplats snarare än ett långt flanörstråk mellan Stockholms stadsdelar. Om gångtrafik var förbjuden mellan Gamla stan och Slussen skulle i praktiken inte så mycket förändras. So much for that promenadstad. Många vill se en förändring där. Visst går och cyklar många, men det gör det också mellan Gullmarsplan och Skanstull eller över Liljeholmsbron. Det borde med andra ord vara många fler som gör detta vid Slussen eftersom det är mitt i stan.

Det är därför kontroversiellt att göra Slussen mer "bilinriktad". Jag har full förståelse för det. Det gäller alla platser med många fotgängare och närhet till trafikleder. Det gäller Hornstull och Skanstull mer än Norrtull och Roslagstull. De två sistnämnda har ingen intilliggande t-banestation, därför tolereras en trafiksituation där som på andra håll inte skulle anses rimlig. Ja, kanske skulle situationen uppfattas som ett orimligt stort miljöproblem, om det funnits t-banestationer och välfrekventerade busshållplatser i direkt anslutning till cirkulationsplatserna vid Norrtull och Roslagstull.

Biltrafikmängderna vid Slussen är inte huggna i sten eftersom Stockholmsområdet växer. Det kanske framöver uppstår en starkare motsättning mellan "miljövänlighet" och kraven på att köra långa omvägar i syfte att "rädda" den lokala stadsmiljön. Hur rimligt är det, kanske någon frågar sig, om Nacka/Värmdöbor dagligen kör Södra länken och Söderledstunneln, istället för den närmaste vägen via Slussen? Det blir många extramil på ett år.

Den slutsats man kan dra är att Slussen är ett sammelsurium av olika intressen och att det inte är konstigt att frågan i årtionden varit infekterad. Inga bilar vid Slussen och det blir desto fler någon annanstans. Man får kanske sätta ett pris på en sådan omfördelning av trafik, men jag vet inte om någon vågar göra det i dagens läge.
+2
Rasmus Öhrstig Bratt (15 Februari 2014 10:18):
Transportfilosofen: Bra tankar, men ett fel: nya Slussen blir mindre bilinriktad än nuvarande. 10+ filer och bilflödesoptimerade klöverblad ersätts med 8 filer och en vanlig T-korsning vilket frigör ytor för annat än bilar och sänker kapaciteten för bilar rejält.
 0
Transportfilosofen (16 Februari 2014 22:24):
Jag skrev inte att Slussen blir mer bilinriktad, men att det är kontroversiellt om den blir det (räknat i antal bilar, beroende på utfallet i de faktorer jag tog upp). Minskad kapacitet är en sak, de faktiska framtida volymerna en annan. Om man är 100% säker på att kapaciteten blir så pass reducerad att det inte råder något tvivel om att biltätheten blir påträngande, gott så, men det finns å andra sidan gator där kapaciteten är på papperet låg, men det är ändå ett ständigt flöde om än ganska långsamt.
+1
Rasmus Öhrstig Bratt (17 Februari 2014 00:34):
Jo, fysisk planering har naturligtvis sina begränsningar. Frågan är hur man rent konkret skulle kunna göra en bättre lösning med de förutsättningar som finns, inte minst det faktum att Skeppsbron fortfarande är den östligaste vägen mellan norra och södra länet och därmed den närmsta vägen för väldigt många resor.
 0
Karl (27 Februari 2014 00:45):
Ett rekord!
"Transportfilosofen" skriver:
"Om gångtrafik var förbjuden mellan Gamla stan och Slussen skulle i praktiken inte så mycket förändras."
Det måste vara det mest korkade inlägg i Slussenfrågan någonsin.
 0
Daniel Holmqvist (26 Mars 2014 00:34):
Hej.
Jag anser att man skall omarbeta förslaget helt gällande slussenombyggnationen. Det är katastrofalt förslag att bilarna skall dominera med 8-filig väg mellan Södermalm och Gamla Stan tillsammans med stora höga byggnader som döljer den vackra siluetten över Gamla Stan. Låt bilarna köras i tunnlar. Rita lägre byggnader som följer den naturliga lutningen mellan Södermalm och Gamla Stan. Jag kan ta fram kreativa förslag mot en mindre ersättning.

Vänligen,

Daniel Holmqvist
Arkitekt & Fastighetsutvecklare
 0
Gustav Svärd (26 Mars 2014 08:48):
Daniel, har du ens läst artikeln? vad gäller den 8-filiga vägen så undrar jag hur du känner för den idag 12-filiga autobahnkorsningen?
Samt hur du tänker finansiera din idé då den dels bli långt dyrare pga alla tunnlar och dels har mycket lägre intäkter pga mindre byggnadsvolymer?

Nya Slussen är inte min dröm-lösning heller, men den är nog den bästa i verkligheten möjliga planen med tanke på olika flödesbehov, kostnader och störningar under byggtiden.
 0
Susanne (26 Mars 2014 10:39):
Kan någon visa hur utsikten från Katarinavägen hörnet Renstiernas Gata kommer att förändras iom nya Slussen?
 0
Johan (26 Mars 2014 10:47):
Alla bilder på yimby.se fick mig verkligen att fatta att även om jag köper alla dina argument så kommer det fortfarande bli skitfult!

Skiner lite igenom att sidan är skapad av våra beslutsfattare dåligt att inte göra det i den politiska debatten istället.

Ska skicka in en önskan om folkomröstning, tycker du som jag skicka in en du också. Du hittar den på:

http:​/​/​slussen.​org/​wp-​content/​uploads/​20​14/​0​2/​Flyer-​A4.​.​
+2
Anders Gardebring (26 Mars 2014 12:04):
Johan:
Intressanta beskyllningar du gör att sidan skulle vara "skapad av våra beslutsfattare". Tyvärr är slussendebatten full av foliehattsargumentation, vinklingar, överdrifter och direkta felaktigheter.
Men om du nu på fullt allvar tror att yimby är finansierade av stadshuset rekommenderar jag denna läsning:
http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​12/​12/​tunnelseende_​1346.​html
+2
Mikael Johansson (26 Mars 2014 14:16):
Det är ganska upprörande hur Nya Slussen-motståndarna beter sig. Ingen behöver gilla Nya Slussen, men att komma med påhitt är så dåligt. Folk hör deras skitsnack och tror på det utan att kolla upp nåt. Alla kan säga "vadå, tycker du verkligen att det ska gå en motorväg längs hela gamla stan". Hur kan de bara hålla på? Poängen är, ingen behöver gilla Nya Slussen.
 0
Per Tellander (26 Mars 2014 16:18):
Det spelar ingen roll hur man vrider och vänder på detta förslag. Det är en dålig idé och ett typiskt skrytbygge likt tunneln i Hallandsåsen. Vad är den egentliga nyttan och för vem gör man det? Jag åker runt Slussen varje dag, och det är få om ens någon plats som kan hantera biltrafik och kommunikationsmedel bättre än där. Jo, vi har förtsått att Slussenanläggningen vittrar sönder, men varför inte bygga om det som krävs och bygga en trevlig mötesplats för alla. Det går att göra med mycket mindre medel och framför allt utan att förstöra en av Stockholms viktigaste knytpunkter i 7-10 år. Varför investera i ett monumentalt kaos för alla? Gör det som krävs så snabbt som möjligt och på kortast möjliga tid. Arkitekternas vinklade syn är helt irrelevant och politikernas fallostörstande egenintressen får inte avgöra detta. Ta fram några vettiga förslag, så röstar vi.
+2
Jan Wiklund (26 Mars 2014 16:34):
Jag brukar sällan tycka att bilisters bekymmer är värda att ta på allvar, de har hur som helst det mycket bättre förspänt i trafiken än vi som normalt går eller åker kollektivt.

Men en gång skulle jag faktiskt köra bil via Skeppsbron och Slussen till Nacka.

Med en någotsånär enkel lösning - typ det absolut inte perfekta nu liggande stadshusförslaget - hade det inte varit något problem. Men kolla gärna in hur man måste köra nu!

Det krävdes någon svettig och halvt panikslagen minut innan jag begrep hur man skulle göra!

Så inte är nuvarande Slussen särskilt genialisk inte! För en trafiktekniker, kanske, enligt deras vanliga kontraintuitiva modell "för att köra till vänster, kör till höger". För vanligt folk, nej.
 0
Fred (26 Mars 2014 22:49):
...Jo, vi vet att det finns folk som tycker betong är det vackraste som finns, tyvärr är detta släkte allt som oftas arkitekter till yrket, men det är ytterst få som tycker som dom!
 0
bodi (27 Mars 2014 02:34):
Intressant; tror att betraktaren står längre bort än du angivit apropå fosters första bild. Om det är som i din karta så skulle man sett kornhamnstorg...

Det som är skumt med den andra bilden är väl att det ser ut som förgrunden är ett stort torg när hälften av ytan egentligen är körfält enligt din analyskarta. fast det kanske är så halt att ingen är ute på vägarna...

apropå per myndes backe så borde man se längs med de nya fasaderna vid parken på den högra sidan av gatan i efterbilden.
 0
Maggie (27 Mars 2014 10:46):
Har vi inte sett tillräckligt av gamla förstörda Stockholmsmiljöer? Bevara den gamla Slussen och renovera med varsam hand. Rör INTE Katarinaberget. Gör en snabb utbyggnad av T-banan till Nacka och en bussterminal i Nacka. Kan man inte använda Saltsjöbanans spår???
+2
Jan Wiklund (27 Mars 2014 11:12):
Nej, vi har inte sett tillräckligt av förstörda stockholmsmiljöer! Jag skulle lätt kunna räkna upp massor av platser som jag skulle vilja se radikalt ändrade. Typ Västbergamotet, Essingeleden, Skärholmsmotet, Nynäsvägen, Värmdövägen - för att inte tala om de avskyvärda ramperna Vattugatan och Herkulesgatan upp mot Centralbron ... platser som nu endast passar biltrafik (om ens det), och som borde av-apartheidiseras.

Nuvarande Slussen är en sådan plats. Full av betong, söndervittrande men dock! Och alldeles för mycket asfalt. Det kan knappast bli sämre än det är.

Men, tro mig, om några decennier kommer det säkert att dyka upp folk som vill bevara ramperna vid Tegelbacken för att de är en "genuin Stockholmsmiljö". Jag har inget emot konservatism i rimliga doser, men en del saker är helt enkelt dåliga och kan med lätthet bytas ut.
+1
Gustav Svärd (27 Mars 2014 13:24):
Maggie -
Jo, tillräckligt av förstörda Stockholmsmiljöer har vi verkligen sett. Därför underbart att denna förstörda plats åtgärdas efter 80 år av att vara en stor betongklump till autobahnkorsning där Gamla Stan möter Södermalm!

Bygga ut T-blå till Nacka är en fråga YIMBY har drivit länge. Den borde redan stå klar, men sen mitten på 80talet har T-banan varit "färdig", något som äntligen börjat släppa.

Saltsjöbanans spår går dock inte att använda. Enkelspår i markplan med övergångar i plan (dvs bilar och gående kör/går på spåren för att komma över), linjen går till Saltis som inte är i närhet av tätt nog att motivera T-bana.
Som jag ser det borde dock Saltisbanan uppgraderas till dubbelspår hela vägen och endast planskilda korsningar, då skulle turtätheten kunna ökas ordentligt. Hellre täta avgångar än långa tåg!
+3
Andreas (28 Mars 2014 00:16):
Per Tellander -

Tyvärr så är det inte bara själva betongen som vittrar, utan hela grundläggningen är undermålig, så Slussen sjunker sakta neråt. Det går alltså inte att "bara" åtgärda vissa delar. Hela anläggningen måste rivas så att en ny grundläggning kan göras innan man bygger nya Slussen. Allt annat skulle vara som att sätta ett Bamse-plåster på en allvarlig knivskada.


Det är egentligen inte byggtiden som är så väldigt lång, en stor del av den består av grundarbeten, och de kommer man inte ifrån.
 0
Anette Vikström (31 Mars 2014 18:16):
Kalt och hårt ! Har sett massa varma trevliga förslag på ombyggnader av slussen. Varför detta förslag ?? Känns Inte alls varmt och välkomnande och inte alls i stil med den stadsdelen ?? . Låt oss bevara de unika med vår stad . Detta känns bara amerikanskt / sterilit och hjärtlöst . Vårt samhälle är hårt nog för många i dag vi behöver inte fler sådana miljöer .Sista tiden har filmens värld blickar bakåt mycket i kostym och historia. Varför ? Allt har rusat på och människan har haft ett stort behov av att stanna upp . Fler och fler söker sig till andligt sökande .Fler och fler unga mår sämre . Så vi behöver inga ogenomtänkta snabba lösningar där man bara kör över oss . Låt oss ta en folkomröstning om detta .
 0
Anders H (4 Maj 2014 02:56):
Ang exempelbild 1 och 2 så finns bilder och siktlinjer som stödjer Tidskriften Arkitekturs version, se slutet på bildspelet

http:​/​/​slussen.​nu/​images/​stories/​studiematerial/​bildsp.​.​

Man har utgått från "stadens karta", av allt att döma en plankarta med detaljer över nya Slussen professionellt inritade av någon annan än bildspelsmakarna. Man kan dock invända att de gulmarkerade områdena kanske är "byggtomter" snarare än byggnader.

Granskar man Tingestens karta på denna sida och Liberg/Palmertz karta i bildspelet så stämmer glasbyggnaderna helt enkelt inte överens! Utsiktspunkterna skiljer också. Båda ser ut att ha rätt utifrån sin version av kartan.
+2
Herbert Tingesten (4 Maj 2014 16:02):
De gör ett tappert försök, men det räcker med att titta på siktlinjerna för att se att de har placerat kameran galet, förväxlat byggnaderna och dessutom ritat in dem på helt fel ställen, med fel storlek och form och i fel inbördes vinklar (jämför med den aktuella plankartan eller bilderna här i artikeln så ser du). Titta på deras bilder och säg mig om du tror att det är 28 meter (som i verkligheten) mellan byggnaderna till höger och vänster i bild. Dessutom verkar Liberg och Palmertz inte ha förstått att byggnaderna inte har vertikala väggar någonstans. Att byggnadernas fotavtryck är olika beror på att L&P har utgått ifrån en tidigare version från 2010.
 0
Einnor (24 September 2014 13:30):
Jag undrar hur sikten från fjällgatan ned mot slussen kommer att bli?
 0
Herbert Tingesten (25 September 2014 07:25):
Ungefär samma. De nya husen är så pass låga att Riddarfjärden syns ovanför dem, men en del av den skyms förstås. Å andra sidan syns mer av vattnet när Kolingsborg och popplarna tas bort.
 0
Christer Lindström (26 September 2014 19:18):
Vi på 4Dialog AB funderar på att göra en professionell modell över Slussen i rent reklamsyfte.Vår teknik är immersiv, dvs flera hundra kan direkt via internet gå in och fritt röra sig i modellen. Den är dessutom levande med rörelser av bussar, bilar, cyklister, människor mm. Även ljud ljus och skugga är med, likaså drift in i Oculus Rift. För att vi ska göra detta krävs stöd från Yimby, dvs att man är beredd att stötta projektet (inte pengar utan moraliskt) med de begränsningar som tekniken har - det är ju inte 100% exakt som det kommer att bli i verkligheten men bra mycket bättre än alla modeller jag sett hittills på nätet.Om vi får stöd för detta komemr väsentliga delar av arbetet att göras av masterstudenter från Gävle och KTH.

Vi önskar kontakt med de som driver Yimby för att diskutera att ev. gå vidare.

För exempel, se encitravideos på Youtube.

Mvh /Christer
+1
Gustav Svärd (1 Oktober 2014 16:42):
Christer - "krävs" stöd? hur då? Som påpekats i många trådar: vi har inga pengar. Att promota en sådan modell av Nya Slussen? det kan vi nog göra. Att en dylik modell inte ingår i kommunens informationsmaterial är väldigt 1900tal. Det är dags för kommunerna att se till att skapa modeller som den du beskriver borde vara en del av standardprocessen för större stadsbyggnads/infrastruktur-projekt.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter