Utskrift från www.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om Enskede-Årsta-Vantör - Örby 4:1 vid kv Framkallningen.

 

Promenadstad är det inte..

YIMBY har lämnat in ett yttrande om Enskede-Årsta-Vantör - Örby 4:1 vid kv Framkallningen.
Du kan läsa vårt yttrande som PDF här
.
Plandokumenten kan läsas här.

Nätverket YIMBY har inga invändningar mot att planområdet förtätas. Det aktuella förslaget är dock under all kritik och strider uppenbart mot Stockholms översiktsplan - Promenadstaden.


Synpunkter


Trollesundsvägen söder om Grycksbovägen, idag en genomfartsled för bilar omgiven av breda bullerzoner, har unikt stor potential att bli ett innerstadsliknande stråk för alla trafikslag genom Bandhagen. Gatan är som klippt och skuren för att bli ett paradexempel på framgångsrik förtätning som gynnar inte minst de redan boende i området, helt enligt Promenadstadens riktlinjer.

Men i stället för ett effektivt markutnyttjande och tillförande av nya värden i närområdet får vi nu ännu några utslängda lameller. Att lamellerna dessutom, till synes på gammal slentrian, bestyckas med menlösa gräsmattor (även kallat förgårdsmark) istället för att ansluta till trottoar gör saken än sämre. Vi kan också notera att de föreslagna byggnaderna helt saknar lokaler vilket, återigen, strider mot översiktsplanens ambitioner.


Bild från planförslaget.

Vi menar att ett exploateringstal på under 1,0 inte är i överensstämmelse med översiktsplanens intention att skapa tät, mångsidig och sammanhängande stad. Här finns ett stort område i bra läge som rymmer mer än dubbla antalet lägenheter plus lokaler och arbetsplatser, och för oss är det gåtfullt att man väljer att offra detta enbart för att bevara ett förortsområde glest. Var det inte just förortskaraktären som skulle förändras? Varför citerar planförslaget Promenadstadens övergripande mål att skapa mångsidiga och täta stadsmiljöer med en stor blandning av boende, parker, verksamheter och service, och t o m påstår sig uppfylla detta mål, när det i själva verket gör precis tvärtom och bara tillskapar ytterligare en monofunktionell, gles och ensidig miljö av enformiga förortslimpor?
Bild från planförslaget.

Planförslaget vimlar av formuleringar som ”förenlig med stadsdelens bebyggelsekaraktär”, ”högt värde som del av stadsdelens karaktär”, "förstärka gatans karaktär", ”bibehålla områdets speciella karaktär”. Vi undrar vem det gynnar och på vems uppdrag SBK:s tjänstemän satt karaktärsbevarandet skyhögt över målsättningarna som listas i Promenadstaden?

Det behöver byggas några tiotusen lägenheter i Stockholm. Det är brist på planlagd mark för att bygga dessa lägenheter. När man då tar tag i ett område för att planera en förtätning så kan man fråga sig varför man accepterar ett så här dåligt markutnyttjande. Vi kan tyvärr bara notera att staden fortsätter att skjuta problemen framför sig.

YIMBY's förslag


Vi avstyrker planen i sin helhet och förordar att den arbetas om från grunden och att exploateringstalet höjs till minst det dubbla genom att bebyggelsen utformas som två eller tre sammanhängande kvarter längs Trollesundsvägen. Höjd bör tas för en framtida förlängning av Ottekilsvägen fram till Läggestavägen. En möjlighet som bör prövas är att flytta Trollesundsvägen ett tiotal meter västerut för att underlätta bebyggande även av gatans östra sida. Slutna kvarter, eller åtminstone sammanhängande fastigheter fram till trottoarkanten, minskar bullerproblematiken och minimerar markslöseriet. Vi rekommenderar också att fastigheternas bredd mot gatan hålls under 30 meter och att intilliggande fastigheter får olika byggherrar, detta för att aktivt motverka områdets nuvarande enformighet. Bottenvåningarna bör förberedas för lokaler.
Bild från planförslaget.

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+4
Peter Neal (8 Juni 2015 22:02):
Det är inte ofta att YIMBY's utlåtande inte hyser några uppmantrande ord av beröm innan man sedan kommer med kritik av förslagen. Men detta har jag all föerståelse för; förslaget är så dåligt det kan bli. Mycket hellre väntar jag några år på ett bättre förslag än att förstöra alla möjliga utsikter till en urbanisering av området.
+2
Martin Ekdahl (9 Juni 2015 10:30):
Bra yttrande. Usch vilket bortslösat läge. Detta är på gränsen till medveten försummelse. Områdets karaktär förstärks, jominsann. Det är just det som är problemet.
+1
Jan Wiklund (9 Juni 2015 16:38):
Yttrandet kanske är kort nog att få plats i någon tidning?
+1
Anders Eriksson (10 Juni 2015 03:49):
Det är ganska lååångt mellan hus 2 och 3 (understa bilden). Men i översta bilden ser det inte ut så. Är perspektivet korrekt eller är det höjden på hus 3 som krånglar till det?
 0
Gabriel GADD (14 Juni 2015 03:25):
När man ser ett så dåligt projekt som detta undrar man om manifestet "Promenadstaden" inte bara är önsketänkande. Men kan det vara annorlunda så länge som Stockholm håller sig till ett T-Centralenfixerat kommunikationsnät?

(Ingen tycks för övrigt oroa sig över avsaknaden av planerad t-banestation under Skeppsholmen, som skulle kunna förbinda Stadsholmen med Djurgården medelst gångkulvertar! Just här får man bara inte missa det fantastiska tillfället att göra allvar av "Promenadstaden"!)

Ty så länge som bläckfiskmodellen fortsätter att sprida ut sina armar kommer staden att förtätas enbart fläckvis. Att staden på sådana villkor kan bli sammanhängande är total illusion!

Det som krävs är att sammanbinda det splittrade skärgårdslandskapet genom en serie av koncentriska ringleder, utmed vilka tät kvarterstad byggs, till att börja med genom att färdigställa Östra Länken, inklusive t-bana.

Det är i första hand inom denna ring som staden bör förtätas. Utanför borde man upphöra att bygga, åtminstone så länge som ringen inte uppfyllts och den förortsmässiga innerstaden inte förtätats, men utan höghus, för att bevara och stärka stadens enastående, men hotade europeiska karaktär.
 0
Jan Wiklund (14 Juni 2015 23:28):
Gabriel: Att staden skulle kunna förtätas genom att man bygger leder för bilar är fullständigt illusoriskt. Snabbare vägar gör det lättare att sprida ut. Lättare för ägare av perifer mark att få byggt. Och marknaden styr. Studera gärna http:​/​/​sv.​wikipedia.​org/​wiki/​Inducerad_​trafik.​ Eller http:​/​/​www20​.​vv.​se/​fud-​resultat/​Publikationer_​0​0​0​60​1_​0​.​.​ - det räcker med bilden på sidan 68...
+1
Gabriel GADD (15 Juni 2015 05:09):
Jan: tack så mycket för utredningarna och statistikerna, men med ringleder menar jag inte uteslutande billeder.

För att ställa saken på sin spets, skulle man kunna anlägga koncentriska leder med enbart t-bana eller spårväg. Det illustrerar bättre mitt förslag om hur tätningseffekten genom cirkulär utbredning av innerstaden gynnas på bekostnad av nuvarande utspretande bläckfiskmodell.

Det utesluter inte parallella, koncentriska billeder som Stockholm också är i stort behov av, inte minst av säkerhetsskäl.

Materiellt konstaterbara utredningar har sin nytta, men man får inte undervärdera omätbara, men dock reella immateriella värden, såsom trygghet och möjlighet till mänskliga kontakter.

Det är bristen på sådana som är utlänningars främsta förebråelse angående Stockholm, vars skönhet alla prisar (förutom den långa och mörka vintern, där bättre belysning eftersträvas, inklusive av fasader).

Vi svenskar är ofta människoskygga och vana att leva isolerat. Men särskilt för sydlänningar är Stockholm, särskilt vintertid, en håla, bokstavligen talat. Att förflytta sig från en stadsdel till en annan är så komplicerat att man nöjer sig med telefonsamtal istället för att mötas.

Alternativa kommunikationsleder skulle underlätta folklivet: Jag förordar därför ringleder (både T-bane och bil), utöver planerade ringled där stumpen Sickla-Värtan väntar på fullbordande, främst:


- En "Malmring" , en stadsbulevard, i tunnel under vattnen, Djurgården och västra delen av Rådmansgatan, resten längs befintliga bulevarder: Narvavägen, Karlavägen, Rådmansgatan (breddad), Barnhusbron, Scheelegatan (breddad), under Riddarfjärden, Ringvägen, under Djurgården till Narvavägen.
 0
Jan Wiklund (15 Juni 2015 21:52):
Bra, då är vi eniga. I Lindhagenplanen 2.0 föreslog vi flera sådana stråk, se http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​12/​0​9/​lindhagenplanen-​2.​0​_​1310​.​h.​.​
 0
Gabriel GADD (17 Juni 2015 05:05):
Lindhagenplanen 2.0 , som jag studerat för ganska länge sedan, är ett imponerande arbete som jag högeligen uppskattar och gratulerar Yimby för. Den utgör ett förträffligt program på lång sikt.

Men till att börja med, borde man först koncentrera ansträngningarna på att metodiskt urbanisera de områden som ligger närmast innerstaden. På Söder når ju innerstaden bara bitvis till Ringvägen, och västra halvan av Kungsholmen, med undantag för nya Hornsberg, liknar mest förort, liksom Gärdet.

Om man förtätar här och var, lappvis, ända ut till stadsgränsen och utöver, kommer aldrig innerstaden att utbreda sig på ett kompakt, "medeltida" sätt. En fullbordad Ringled skulle kunna stimulera som en osynlig ringmur!
 0
Jan Wiklund (24 Juni 2015 18:02):
Det är möjligt att Lindhagen 2.0 föreslår alltför mycket mark att bygga stad på. Dock misstnker jag att det går att bebygga mycket mer än det du föreslår - vi ligger ju ungefär 50.000 lägenheter back.
+1
Gabriel GADD (15 Juli 2015 02:41):
Jan: jag skulle vilja tillägga att de induceringsteorier Du hänvisar till (14 Juni) kan utnyttjas för att utvidga den täta kvarterstaden, just tack vare strategiskt placerade ringleder (planerade Ringled och nya, t.ex. ovannämnda "Malmring").

Ty då kommer bebyggelsen att koncentreras till dem istället för längs radiella eller tangentiella leder (t.ex. Förbifarten), alltså på tvären. Sålunda uppmuntras en förtätning mellan Ringen och innerstaden och motverkas ytterligare spridning av förorter utanför.

Att det skulle bli svårt att få plats med 50000 lägenheter inom Ringen borde stimulera till ytterligare förtätning, t.ex genom att urbanisera hittills "fridslysta" bergssluttningar- och stup med mellanliggande underexploaterade höjdplatåer.

Det finns gott om sådana i Stockholm, t.o.m. i innerstaden eller strax utanför: Danviksberget, Henriksdal, Finnboda, Kvarnholmen, Hjorthagen, Huvudsta, Stadshagen, Kristineberg, Marieberg, Fredhäll, Traneberg, Alvik, Stora Essingen, Gröndal, Liljeholmen, Årsta, Tanto, Eriksdal och antagligen flera till.

Vad gäller Stadsgårdens, efter 1890-talets sprängningar dystert avskalade stup, där den pittoreska, trappvis uppbyggda bebyggelsen gick till spillo, borde dessa branter på ett liknande sätt åter kläs in med en topografiskt och morfologiskt anpassad arkitektur av högsta klass.

Slutligen, kan även en stor del av Söder Mälarstrands branter beklädas med hus, även här med yttersta omsorg. Gamla stadskärnor som i Lyon, Salzburg, Cinque Terre på Italienska Rivieran, Budapest, Prag, Lissabon m.fl. kan utgöra inspirationskällor.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8647 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter