Utskrift från www.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om Program för Barkarbystaden.

 
YIMBY har lämnat in ett yttrande om Program för Barkarbystaden.
Du kan läsa vårt yttrande som PDF här
.
Plandokumenten kan läsas här
.

Allmänt


YIMBY ser mycket positivt på att det görs en övergripande planering för Barkarbystaden. Det är glädjande att det finns en ambition att ta ett större grepp och en vilja att skapa stad. Planen lider dock stora brister då den inte ordentligt tar hänsyn till att Barkarbystaden är en del av en större stad, Stockholm, och inte en stad i sin egen rätt.

Inom Barkarbystaden ser vi överlag positivt på den planerade gatustrukturen och bebyggelsen, men anslutningarna till kringliggande områden lämnar väldigt mycket att önska. YIMBY har tidigare gått ut med Lindhagenplanen 2.0 för Stockholm och har även annars efterlyst fler övergripande planer för att skapa mer av en sammanhängande stad. Vi finner att denna plan med ett antal strategiska anpassningar kan vara en sådan plan för delar av Järfälla.  

Att göra en plan av det här slaget för Barkarbystaden är både bra och nödvändigt, men man bör inte stanna där. Det borde finnas en plan som omfattar hela det tänkta regioncentrumet och där planområdet tar slut bör ordentlig möda läggas ned så att planen ansluter väl till kringliggande områden. Kommunen har ju, helt riktigt, förklarat hur viktigt det kommer att bli att bygga ihop de olika kommundelarna. Det blir svårt att göra på ett genomtänkt sätt utan en sammanhängande plan. Planen skulle sannolikt förbättras avsevärt om planeringen i högre grad också kunde koordineras med angivanda kommuner, framför allt Stockholms stad men även Sollentuna.

Förbindelser med andra områden

Planens svagaste del är som redan nämnts förbindelserna med andra områden. Till Veddesta planeras bara en enda bro för alla trafikslag. Igelbäcken planeras som naturreservat och några tankar på hur man skall kunna minska barriäreffekterna till Akalla finns inte. Inte heller förbindelse till Hjulsta. De stora gator som planeras i området leder också alla med ett enda undantag ut i ingenting eller till gator som är av mindre dimension vilket riskerar att skapa ett avhugget gatunät och trafikproblem. 

Som startpunkt så bör man se till att det finns en eller flera direkta, trygga, och trivsamma vägar för gång- och cykeltrafik (med dedikerade dubbelriktade körfält för cykel) som knyter ihop områden med Stockolms stad, och även anknyter till stråk i Barkabystaden. YIMBY ser frånvaron av en direkt sådan gång- och cykelförbindelse rakt igenom Igelbäckens naturreservat, från de norra delarna av Barkabystaden  mot Akalla som mycket olyckligt, och något som bör åtgärdas i framtida planer. Överlag går avsaknaden av en tydlig förbindelse mellan Barkabystaden och Akalla samt Hjulsta helt emot tanken med RUFS 2010, gällande regionplan för Stockholms län. Vi ser också hur avsaknaden av raka huvudgator förbundna med omvärlden inverkar menligt på möjligheten att skapa bra cykelstråk genom området. Sida 12 i WSP:s trafikprognos visar de höga antalet invånare (och arbetsplatser) som finns inom gångavstånd till Barkabystaden, och där den nuvarande planeringen kommer att försvåra både biltrafik, gångtrafik, och cykeltrafik mellan områdena.Området skulle också behöva ett antal ordentliga kopplingar söderut mot E18 och väg 275 mot Kista. Även en ordentlig nordlig förbindelse ut runt Ålsta hage och norr om Ikea behövs. Dessa förbindelser riskerar om de inte planeras som en del av stadsväven att bli rena matarleder, men det är inte det vi menar behövs; utan området behöver anpassas så att det faktiskt hänger ihop med staden i övrigt. De gator/vägar vi föreslår bör i möjligaste mån vara inramade av bebyggelse så att Barkarbystaden vänder sig utåt mot resten av staden, inte bara inåt mot sig själv. Vi delar inte planens filosofi där en gata som Norrviksvägen tas bort för att inte smittrafik ska gå genom området. Det dödar stadsdelens attraktion, och trafikdämpande åtgärder måste lösas på andra sätt, exempelvis med låga hastighetsbegränsningar, gångfartsgator eller shared-space-lösningar där det passar och ett stadsrum som signalerar att man är just i en stad. Att gatunätet bara skulle ha en enda ordentlig anslutning till E18, och att det dessutom är samma väg som är huvudtillfart till köpcentret finner vi synnerligen olämpligt och illa planerat. Så planerar man inte en stad.
 
Allra helst skulle YIMBY se att man kunde anpassa staden så att det fanns gator med kontinuerligt stadsliv som knyter ihop de nordvästra delarna av Stockholms stad med Järfälla. Om Järfälla kunde samplanera området med Stockholms stad, så som t.ex. Stockholm och Solna gjort inom ramen för Hagastaden, så skulle denna del av planen bli betydligt starkare. En bra idé vore om man kunde bebygga både södra och norra sidan av Akallalänken/väg 275 på ett hänsynsfullt sätt med omgivande naturområden. Stråket som går mot de delarna av Norra Järvafältet som ligger i Stockholms kommun kunde också förstärkas. Det skulle öka invånarna i Barkabystadens möjligheter att tillgodogöra sig detta högklassiga naturområde.

Huvudgator

De större genomgående gatornas betydelse för att skapa en levande stad inses inte alltid. Därför väljer vi att se det positiva i att man här har gjort dem till en viktig punkt i planarbetet, samtidigt som vi varnar för oviljan att låta dem knytas till det kringliggande väg- och gatunätet på ett effektivt sätt. Man har inte heller gjort Enköpingsvägen till huvudgata vilket vi ser som en brist. Den lider förstås av redan gjorda misstag i form av Barkarby Gate och två rondeller som ger den en klar karaktär av trafikled. Men ser man handelsområdet som en naturlig expansionsriktning för Barkarbystaden blir Enköpingsvägen den naturliga förbindelsen. Även om man ser vidare mot Jakobsberg är det en viktig led. Överlag behöver huvudgatunätet (som beskrivits ovan) hänga ihop med den omgivande staden, inte bara vara lite bredare gator som börjar och slutar inom planområdet.
 
Av de övriga huvudgatorna har Hangargatan en helt öde sträcka genom parkområden tills den kommer ner till ett sydligt område som då verkar rätt isolerat från resten av staden. Det området är väl annars Järfälladelen av ”Stockholmsporten” som dyker upp i ny förklädnad. Skall en gata kunna fungera som huvudgata bör den helst vara bebyggd i hela sin längd och mynna ut i något annat än en återvändsgränd. 
 

Parker och grönområden

Man har lagt undan mycket mark till grönområden, en del motiverade av att området benämns miljökänsligt, en del av närheten till kyrkbyn. Placeringarna har tyvärr inte gjorts med hänsyn till staden och stadslivet och grönområdenas tillgänglighet. Redan Jane Jacobs skrev om risken med att ha för många parker, alla kommer inte att utnyttjas utan en del riskerar att bli folktomma och otrevliga. Man borde överväga om inte en del av parkerna kunde utnyttjas till mindre markintensiva syften, exempelvis skolor och förskolor med öppna skolgårdar och lekplatser. Som de har planerats kan också vissa grönområden bli barriärer i det som är tänkt att vara en tät, sammanhållen, stad. 

Vi anser också att delvis fel mark har gjorts till parkmark. Istället för att ta all svårbebyggd mark och märka ut den som park anser vi att parkmarken ska anpassas efter människorna. Där bör finnas plana ytor att exempelvis leka och spela boll på, likväl som mer spännande, kuperad mark. Vi noterar att ett par bollplaner förlagts till Kyrkbyn och Ålsta hage, men från den centrala tunnelbanestaden är dessa platser mer än 500 meter bort. 


 

Stadsliv

YIMBY ser positivt på att man planerat ett flexibelt och stadsmässigt gatunät inom området som skapar förutsättningar för både hög täthet och ett relativt rikt stadsliv. Mycket av bebyggelsen planeras också bli relativt tät, vilket YIMBY ser positivt på. För att området inte ska upplevas som en bostadsenklav är det dock viktigt att området förses med ett stort antal mindre lokaler både för arbetsplatser och olika sorters handel och tjänster. I dagens planeringskultur blir mindre täta bostadskvarter lätt helt utan sådana lokaler om byggnadsbolag får fritt spelrum i hur de planerar sina kvarter. En viktig förutsättning för att möjliggöra att de urbana kvaliteter som Järfälla nog önskar för Barkabystaden, är att invånarna har möjlighet att kunna göra de flesta av sina vardagsbestyrsel i närområdet. Detta är något som Järfälla bör vara vaksam på i senare planering, och möjligen se till att detaljplaner innefattar en stor andel kommersiella lokaler.

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Martin Ekdahl (15 September 2015 06:15):
Bra kommentarer. Hade gärna sett ett par illustrationer till så att jag hade kunnat orientera mig i Barkabyplanen medan jag läste texten. Men som sagt, vettiga invändningar.
 0
Ekonomix (15 September 2015 06:50):
Jag vet inte om ni noterat det. Men Akalla länken ner mot Hjulstakorset skall klippas av när förbifarten öppnar.

Der är i sig lite tveksamt kan man tycka, men så är planen.

Att återupprätta Enköpingsvägen ner till Hjulstakorset vore också en tilltalande tanke. Men vägverket har placerat överblivna fyllnadmassor från bygget förbi Rinkeby på den till något slags berg.

Ev. tänker man sig i framtiden en direktramp söderifrån från förbifarten mot E18 riktning Jakobsberg. Någon sådan finns inte i planen, men kommer kanske att behövas.
 0
Ekonomix (15 September 2015 07:12):
Vad man däremot lagt in i planen är en hypotetisk diagonal väg från rondellen upp mot Barkarbyfältet.

Misstänker att det är så Järfälla vill ha det. Man håller ju på att bygga upp en pastischby runt kyrkan, vilken man antagligen vill skydda lite. (Tycka vad man vill om pastischer.)
+1
David Nylund (15 September 2015 13:40):
Ekonomix,

Ja, vi noterade det, men den här vägnätsgrejen smög sig på oss under skrivandet, så den blev kanske inte så fokuserat kring det, utan mer ett stort antal påpekanden om att vi inte tycker att enklaver är ett bra sätt att planera på. Förhoppningsvis kommer vi inom en nära framtid att ta upp problemen med planeringen på eller nära kommungränser här på bloggen.
 0
Ekonomix (15 September 2015 16:14):
I det här fallet är väl problemet främst att det är ett kultur/naturreservat på Stockholmssidan. Ett reservat som tillkom efter en animerad debatt om att rädda "Stockholms sista lantbruk", Hästa gård. Lite ohistoriskt eftersom Spånga på den tiden det begav sig bara tillhört Stockholm i ca 25 år.

Men ändå, politiskt svårt att ändra på. I synnerhet med politisk nostalgi på vågmästarplats i stadshuset.
 0
Martin Kolk (15 September 2015 16:47):
Det finns gott om mark som inte ingår varken i Hanstas eller Igelbäckens naturreservat. Det är möjligen att det blivit någon kvar en del naturreservat mellan Akalla och Barkabybebyggelsen, men i stort hade det gått att bygga ihop väldigt mycket mer än vad som finns i planen.

Östra delen av flygplatsområdet anses inte ha något speciellt naturvärde alls (naturligt nog) i Naturvärdesinventering till exempel.
 0
Ekonomix (15 September 2015 16:50):
I det här fallet är väl problemet främst att det är ett kultur/naturreservat på Stockholmssidan. Ett reservat som tillkom efter en animerad debatt om att rädda "Stockholms sista lantbruk", Hästa gård. Lite ohistoriskt eftersom Spånga på den tiden det begav sig bara tillhört Stockholm i ca 25 år.

Men ändå, politiskt svårt att ändra på. I synnerhet med politisk nostalgi på vågmästarplats i stadshuset.
 0
Ekonomix (15 September 2015 16:51):
Jag vet inte om ni noterat det. Men Akalla länken ner mot Hjulstakorset skall klippas av när förbifarten öppnar.

Der är i sig lite tveksamt kan man tycka, men så är planen.

Att återupprätta Enköpingsvägen ner till Hjulstakorset vore också en tilltalande tanke. Men vägverket har placerat överblivna fyllnadmassor från bygget förbi Rinkeby på den till något slags berg.

Ev. tänker man sig i framtiden en direktramp söderifrån från förbifarten mot E18 riktning Jakobsberg. Någon sådan finns inte i planen, men kommer kanske att behövas.
 0
Ekonomix (15 September 2015 16:56):
Ursäkta. Tryckte på bakåtknappen och då verkar inläggen blivit postade igen.

Tyvärr finns det en del flikar av kulturreservatet som spärrar bebyggelse längs gränsen. Kanske inte helt, men väsentligt.
 0
Martin Kolk (15 September 2015 17:04):
Det är sant att det på Stockholmssidan är i huvudsak reservat, men man hade kunnat bebygga i princip vart man ville på Järfällasidan, vilket bara ligger några hundra meter från Akalla. Vilket man med emfas inte gjort.

För övrigt består den smalaste delen av Igelbäckens kulturreservat som skiljer Akalla från Järfälla av Kista (sic) golfcenter. Också en slags kultur antar jag...

http:​/​/​www.​stockholm.​se/​PageFiles/​315452/​Dokument/​Igel.​.​
 0
Ekonomix (18 September 2015 10:52):
Att man inte planlagt norra delen av fältet i detta skede tror jag främst har två orsaker. Dels politiskt, igelbäcken är fortfarande helig i vissa läger. Dels ekonomiskt, staten som äger marken, har inte släppt den förrän i sent skede. Sett till att den nu är släppt borde kanske planen gjorts annorlunda och gärna med två tunnelbanestationer istället för en som nu verkar bli fallet.

När det gäller Stockholmssidan så tror jag att de politiska förutsättningarna för att upphäva en del av reservatet är något mindre dåliga söder om Hästa gård än norr om den. Dvs att man hellre förenar Barkarby med Hjulsta än med Akalla.

Även om det var där striderna började finns ingen igelbäck, som man politiskt senare hakat upp sig vid, och man kom faktiskt ganska långt i planerna på 70-talet. Tex finns en gc-bro över Akallalänken ansluten till skogsstigar...

Tanken var förstås att det skulle byggas täta bostadskvarter på båda sidor.
 0
Martin Kolk (18 September 2015 13:22):
Ordentlig bebygglse mellan Hjulsta och Barkaby station vore ju toppen. Det fanns ju också mycket ambitösa planer på att bebygga Hansta, vilket ju verkligen ändrat karaktär på området i öster.

Igelbäcken går i en kulvert under Barkabyflygplats, så det borde vara ganska enkelt att bygga på flygplatsen i öst om man vill (kanske med 30-50 meter park på båda sidor om asfalten ovan bäcken...). Jag noterade inte i planen om man tänkte dra upp den i markläge eller inte.
 0
Anders Eriksson (20 September 2015 21:10):
Tar man bort Norrviksvägen kommer naturligtvis trafik att gå någon annanstans. Här minns jag att jag gått ( = hamnat på som fotgängare) denna väg en gång för ett antal år sedan i vägrenen i rusningstid med en Ikea-kasse i ena handen. Det var ingen höjdare pga den oväntat stora trafikmängden.

Sid 13:

http:​/​/​www.​jarfalla.​se/​download/​18.​498ea9f714e274fdfa8.​.​

Notera trafikflödena! Cirka 20 000 (?) X 2 fordon per dygn Järfälla E18 till/från Förbifarten norr (notera också att mycket av E18-trafiken genereras i Järfälla) dvs det blir jämfört med dagens situation en kilometerlång omväg för trafiken om Norrviksvägen tas bort och därmed miljöfaktorer motsvarande ca 40 000 fordon som kör ca 1 km extra. Jag tycker att sådana resonemang borde in i planarbetet på ett tydligare sätt.

Edit: Rätta gärna om jag har fel map trafiksiffror, då kartbilden inte är lätt att tolka. Det är f ö förvånande att en så pass stor del av E18-trafiken beräknas vika av på Förbifarten i endera riktningen. Jag tillåter mig att rent spontant anamma visst tvivel.
 0
Ekonomix (21 September 2015 09:43):
20.000 fordon per rikning på ramperna norr ut inkluderar trafiken från Spånga, Tensta och Rinkeby och antagligen viss trafik från Ulvsundaleden med målpunkt Akalla.

Den beräknade trafik ökningen vid en stängning av norrviksvägen verkar vara ca 3.500 fordon per dygn och rikning. Om det är rimligt eller inte kan jag inte uttala mig om, däremot kommer det att överbelasta rondellen om trafikplatsen inte byggs om.

F.ö. verkar modellen lite gammal. Det är väl inte aktuellt att förbinda Akallalänken med Hjulstastråket idag? -Vilket förstås ytterligare kommer att belasta rondellen när Akallalänken stängs.
 0
Ekononix (21 September 2015 16:33):
Glömde bort att man ju planerar en begravningsplats i norra Hjulsta. (Norr om motorvägen) Dvs i just det område som krävts för att skapa ett stadsmässigt samband. Kanske anser man en begravningsplats förenlig med kulturreservat.

http:​/​/​bygg.​stockholm.​se/​Alla-​projekt/​Jarva-​begravning.​.​

Här har möjligen yimby en uppgift att påverka. Det vore förstås bra om begravningsplatsen kunde anläggas lite längre österut.
 0
Ekonomix (7 Oktober 2015 12:18):
Angående kopplingen mellan Hjulstastråket och Akallalänken är det kanske så att man tänker sig att åstadkomma den i samband med anläggandet av begravningsplatsen genom att använda sig av befintliga vägar samt snirkla sig utanför gränsen till kulturreservatet. Vällovligt i så fall även om der är synd att nya E18 - tunneln inte byggdes längre. Den slutar nu några 10-ral meter kort om Hjulsta respektive Hagstrpken vilket gör förlängningar mindre naturliga. Men det går ju att bygga broar.

Ni har också synpunkter på norra delen av området. Personligen skulle jag velat skapa sambandet genom att koppla Hanstavägen till Viksjöleden med en boulevard. Kring denna hade sedan tvärgator och parallellgator kunnat anläggas.

Men problemet är helt säkert att en sådan boulevard hade gått genom kultur och naturreservaten på Järfällasidan. Det har man inte vågat politiskt, utan hela planen begränsas av flygplatsområdets utsträckning.
+1
Lars-Erik Larsson (30 Juni 2016 10:39):
Ja, det är märkligt att Järfälla inte har samverkat med Stockholm. Samma problem finns mellan Stockholm och Sundbyberg, varför ska bussar gå hela vägen till Sundbyberg station, närmaste tunnelbana finns i Kista?
Även Trafikverket har missat samverkan mellan kommuner. En otroligt ful lång betongramp har byggts för cykelvägen mot Spånga. Bättre hade varit att i samverkan med Stockholm byggt en gång-och cykelväg på norra sidan om järnvägen, vackert slingrande längs Bällstaån. Cykelvägen skulle ansluta i Hjulsta mot befintliga cykelstråk. En bra lösning även med tanke på fortsatt spårutbyggnad mot Spånga.
 0
Micke (16 Juli 2017 13:47):
Nä tack vill inte bli en del av akalla, Tensta, rinkeby
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8647 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter