Utskrift fra www.yimby.se
....

SvD Debatt: Ökad täthet och närhet för högre livskvalité i Stockholm

 

Den lokala Naturskyddsföreningen i Stockholms län tillsammans med Svenska byggnadsvårdsföreningen och Samfundet S:t Erik är oroliga för att Stockholms översiktsplan ska leda till att oersättliga stads- och naturmiljövärden går förlorade. Vi hävdar tvärtom att en förtätning av Stockholm är nödvändigt för att bygga vidare på det hållbara attraktiva Stockholm. I sin slutreplik ger skribenterna oss delvis rätt då de menar att strävan efter ökad täthet, närhet och marknadspotential är vällovlig men slänger samtidigt in några brasklappar.

Den 28:e april skrev den lokala Naturskyddsföreningen i Stockholms län tillsammans med Svenska byggnadsvårdsföreningen och Samfundet S:t Erik i Svenska Dagbladet och krävde att staden arbetar om Stockholms översiktsplan. De hävdade att tillväxten i Stockholm sker på bekostnad av oersättliga stads- och naturmiljövärden, att återstående obebyggda hamnområden måste behållas och att bebyggelsekoncentrationen till de centrala delarna leder till ökad segregation. Yimby har tidigare lämnat in ett yttrande om översiktsplanen som i korthet innebär att Stockholm ska växa med mer blandad bebyggelse och bli mer sammanhängande.

 

Yimbys replik och slutrepliken från Naturskyddsföreningen

Yimby svarade med en replik i samma tidning där vi pekade på bristerna i debattörernas resonemang där alternativet till förtätning är att folk bor någon annanstans med många negativa ekologiska, ekonomiska och sociala effekter som följd. Faktum är att Stockholm utanför tullarna är långt ifrån UN-habitats rekommenderade täthet om minst 150 boende per hektar för att uppnå en hållbar stadsplanering.

Vi fick svar på vår replik i en slutreplik där lokala Naturskyddsföreningen i Stockholms län tillsammans med Svenska byggnadsvårdsföreningen och Samfundet S:t Erik inleder med att föraktfullt kalla det politiskt och ekonomiskt oberoende nätverket Yimby för ”lobbyorganisationen Yimby”. Det sätter tonen för slutrepliken som i alla fall delvis ger oss rätt då de skriver att ”strävan efter ökad täthet, närhet och marknadspotential är vällovlig men inte tillräcklig”.

Skribenterna hävdar att ”flerkärniga strukturer blir mera robusta och att resandet totalt sett minskar i en flerkärnig struktur” med hänvisning till en rapport från Skåne. Svenska Naturskyddsföreningen har själva tagit fram en rapport om stadsutglesning som författarna av debattartikeln varmt rekommenderas att läsa. Där står bland annat att ”utsläppen från hushåll i perifera lägen är [] mer än dubbelt så stora som utsläppen från hushåll i centrala lägen. Skillnaderna beror i huvudsak [] på […] förutsättningar för familjerna att använda sig av kollektivtrafik.”

 

Naturskyddsföreningen ifrågasätter 4 huvudpunkter

I slutrepliken har skribenterna försökt ifrågasätta 4 punkter:

Yimby: Förtätning är viktig som klimatåtgärd.

Yimby: En tät stad sparar jordbruks- och naturmark i stadens omgivning.

Yimby: Förtätning skapar inte oattraktiva boendemiljöer.

Yimby: Stockholm består av enorma mängder grönyta utan egentligt värde.

 

De skriver bland annat att rivning av hus (30-40 år gamla) som ersätts av nya (mer ändamålsenliga) leder till helt onödiga och avsevärda klimatpåfrestningar. Faktum är att inte ett enda hus behöver rivas för att ge plats åt fler människor i centrum. Det är ingenting vi tagit upp i vår artikel och därmed en retorisk halmgubbe. Däremot är det helt sant att cirka 50 % av en ny byggnads energianvändning över sin livscykel uppstår vid byggnationen och cirka 50 % under driftsfasen. Med å andra sidan, för gamla hus gäller att cirka 85 % av energin går åt under driftsfasen. Moderna hus är ofta utrustade med moderna material och tekniska lösningar som leder till lägre koldioxidutsläpp orsakade av husets uppvärmning och drift. Det är alltså inte självklart att ett gammalt hus som ersätts med ett nytt behöver leda till större klimatpåfrestningar än ett som bevaras samtidigt som ett nytt hus byggs någonstans långt utanför staden. Däremot kan det finnas andra skäl, som kulturmiljöhänsyn, till att inte riva äldre byggnader.

De hävdar också att stockholmarnas bilresor inte minskar i den täta staden. I Göteborg pekar i alla fall bilinnehavet i den riktningen. Varför stockholmare och göteborgare skulle skilja sig i det avseendet är oklart. I den täta staden finns stormarknaden inom räckhåll med kollektivtrafik och lastcykel. Det är märkligt att företrädare för Naturskyddsföreningen i Stockholms län propagerar för att ta bilen till stormarknader, rekreation och barnens aktiviteter.

De försöker även med en märklig argumentation där de påstår att jordbruks- och naturmark visst har tagits i anspråk vid förtätning. Där har det ju byggts glest planerade handelsområden med stora asfaltsytor och utan stadsbyggnadsmässiga ambitioner. Vad det har med något i vår replik att göra överhuvudtaget får någon gärna förklara för oss. Det är just sådana områden Yimby mycket aktivt arbetar för att vi ska sluta bygga.

 

Innerstaden är inte mest populär

De långa bostadsköerna och höga bostadspriserna i centrala Stockholm beror inte på att centrala Stockholm är en attraktiv och populär plats att bo på utan tvärtom hävdar de det beror på att stadens kärna är överhettad. Vi måste lära oss skilja på trivsel och trängsel menar de. De menar också att de allra mest populära områden varken har de längsta bostadsköerna eller högsta bostadspriserna. Tvärtom vill de flesta stockholmare bo i äldre, välplanerade områden med god arkitektur. Men nu är det så att bostadsmarknaden är just en marknad och där gäller tillgång och efterfrågan. Överstiger efterfrågan tillgången blir priserna höga. Det händer bara i populära områden. Och det är inte de områdena som Naturskyddsföreningen i Stockholms län väljer att ta upp som exempel.

Slutligen drämmer de till med stora släggan och försvarar de tomma gräsfält, slydungar, impediment längs vägar som vi inte ser något vidare värde i att bevara. Naturskyddsföreningen i Stockholms län anser att detta är ytor för rekreation som rymmer en stor biologisk mångfald. De ytorna är alltså viktigare att bevara än den orörda naturen som en smart förtätning kan skydda och bevara för framtida generationer. Inte en enda park skulle heller behöva offras. Det finns tillräckligt med obebyggd tomtmark och bullerzoner runt våra stadsmotorvägar för att hundratusentals lägenheter skulle få plats i de större städerna direkta närhet.

Det sista stycket i slutrepliken handlar om att klistra diverse etiketter på ”lobbyorganisationen Yimby” vilket väl är en god sammanfattning av slutreplikens innehåll. I stora drag tunt på fakta och rikt på floskler. Den slutliga frågan blir var Naturskyddsföreningen vill bygga någonstans. På jungfrulig mark, eller kanske inte alls? Vi hoppas Naturskyddsföreningen i Stockholms län besinnar sig och lyfter blicken så att även de börjar omfamna vår strävan efter ökad täthet och närhet för hög livskvalité för alla som lever i Stockholm, idag och imorgon.

Bli medlem YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Navn:

Epost:

 (ikke offentlig synlig)

Hjemmeside:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
This article is published both here and at Yimby Malmö, Yimby Göteborg og Yimby Uppsala.
The comments below are from all these sites.
 0
Martin Ekdahl (16 Mai 2017 14:48):
Naturskyddsföreningen får gärna förklara var man skall bygga nya bostäder om man inte får bygga där det redan finns stad. Ute i naturen?
+2
Jan Wiklund (16 Mai 2017 15:56):
En flerkärnig region kan visst vara bra om det redan finns en sådan, som t.ex. i Skåne. Men att på konstlad väg skapa en sådan har aldrig fungerat någonstans. Inte ens i Shanghai, trots att väl Kina har större möjligheter att styra företagsetableringar än vad vi har. Utbyggnaden av satellitstäder runt Shanghai har bara ökat trafiken, säger Alain Bertaud, se argument på http:​/​/​alainbertaud.​com/​wp-​content/​uploads/​20​13/​0​7/​AB_​.​.​

Och, som sagt, det skulle vara intressant att veta var Naturskyddsföreningen vill bygga nånstans!
+1
Ekonomix (19 Mai 2017 15:41):
Frågan om förtätning mot regionala kärnor är en som engagerar mig och själva anledningen till att jag ibland kommenterar på Yimby sida.

I denna fråga delar jag helt nätverkets ståndpunkt och jag tycker faktiskt att det är närmast patetiskt när vissa lobbygrupper, i synnerhet Naturskyddsföreningen, inte kan säga var utan bara nej.

Men det gör det inte mindre viktigt att vara stringent i den egna argumentationen. Jag undrar om de trots allt inte kan ha en poäng beträffande koldioxiden. Föreställningar om transporternas bidrag är ofta överdrivna. Tex är det faktiskt bättre att köra tomater från Spanien än att värna upp växthus i Sverige. Rivningar är inte alltid god hushållning och det är ytterst tveksamt om minskade transporter verkligen kan kompensera.

Likaledes är det tveksamt att argumentera utifrån marknadspriser. Dels accepterar en stor del av det politiska spektrumet inte marknadspriser för bostäder, denna åsikt finns även representerad hos Yimby.

Dels och i mina ögon viktigare bör man undvika teoretiska argument som teoretiskt sett faktiskt kan vara fel. Naturskyddsföreningen argumenterar ungefär som om innerstadlägenheter vore att jämställa med frimärkssamlande. Det intresserar ytterst få, dvs det är inte populärt och efterfrågan är liten. Trots det är priset på vissa frimärken högt, vilket beror på att utbudet är ännu lägre. Men det säger inget om populariteten eftersom marknadsvärdet är en funktion av både utbud och efterfrågan.

Detta är ur ett teoretiskt perspektiv möjligt och argumentet kan således inte omkullkastas kvalitativt.

Ändock är jag och många med mig, i synnerhet i Yimby tror jag, övertygade om att det är fel. Dvs innerstadslägenheter är visst populära !

Men om man stringent vill argumentera för det bör det ske kvantitativt. Dvs med undersökningar och statistik. En enkel titt på priserna är inte ett teoretiskt stringet argument och kan således avvisas kvalitativt, om än felaktig, så länge ett kvantitativt argument inte framförs.
+2
Martin Kolk (20 Mai 2017 19:21):
Det förblir ju helt obegripligt var Naturskyddsföreningen i Stockholm vill att folk ska bo. Det får inte vara "tätt", så det innebär väll att man inte alls ska bygga där det bor folk idag, då blir det ju tätare där. Det handlar väll mest om innerstaden och närförorter dock. Samtidigt är det mest upprörda över exploateringsplaner i ytterstaden. Är inte det precis vad en satsning på regional kärnor innebär, vilka regional kärnor ska man egentligen då bygga tätare? Det är väll knappast Flemingsbergskogen, Järvafältet, Gömmaren, eller Hansta som ska exploateras? Om det inte får bli tätare där det finns människor, måste det väl vara oexploaterad mark det rör sig om? Är det i de ytterkommunerna i Stockholms län de anser att personer ska bo?

Angående bilinnehav är det ju ett hårt fakta att färre personer i Stockholms innerstad åker bil till jobbet, än personer i andra delar av landet.

Angående var folk vill bo så är ju marknadssignaler en kraftig indikation. Det kan ju (väldigt hypotetiskt) dock vara en köpstark majoritet som driver på dock. En enklare lösning är väll bara att fråga personer, om du erbjöds en lägenhet av samma storlek, hyra, och standard, vart skulle du då helst vilja bo? Det verkar ju besvara frågan. Till skillnad från Naturskyddsföreningen har jag svårt att tro att det är ytterförorter som skulle dominera svaret på den frågan.

En snabb googling verkar ju för övrigt visa att i princip samtliga undertecknande bor antingen i en närförort eller i innerstaden, så de själva verkar ju beredda att betala ett ordentligt mervärde för att bo hyggligt nära centrum, och bor inte alls i Kallhäll, Tumba eller Brandbergen där jag antar att de anser att andra ska bo. Eller ska det bo i villor 15 km ifrån Stockholms centrum? Hur ska det spara på grönområden?

Överlag är väl det dunkelt sagda är väl ofta det dunkelt tänkta dock. När man inte erbjuder svar är det ju lite svårt att se varför man angriper Yimby så hårt.
+1
Ekonomix (21 Mai 2017 10:23):
En orsak till att man inte erbjuder svar kan ju vara att frågan inte ställdes i repliken, utan nu efteråt.

En fråga till de övriga parterna, som till skillnad från Naturskyddsföreningen antagligen struntar blankt i om man behöver exploatera områden utanför Stockholms stad, som följd av byggbegränsningar i kommunen, hade kunnat vara om bevarandevärdet av stadsdelsbarriärer. De är nämligen företrädare för åsikten att varje stadsdels egenkaraktär bör bevaras och att stadsdelarna bör förbli separerade av skybarriärer.

Denna fråga är betydligt mer aktuell och hade antagligen givit Yimby mer sympati hos allmänheten än gamla, närmast teologiska, frågor om vem som är bäst på att bekämpa några kilo koldioxid hit eller dit.
+2
Patrik (19 August 2018 21:38):
Tycker MYCKET om denna blogg. Önskar ni bloggade oftare bara.
+1
Sofia Buhrgard (29 August 2018 10:15):
Skriv ngt inlägg du också då Patrik ;)
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:


Hvis du støtter meningene våre, bli med YIMBY Stockholm:s 8635 medlemmene. Det tar bare et minutt og koster ingenting

Årsredovisning 2022

 

Medlemsstatistik

Under 2022 har Yimby Göteborgs Facebook-grupp ökat med 180 nya medlemmar, från 6793 till 6973. Under 2021 ändrade Facebook sin metod för medlemskap: vem som helst kan nu gå med i gruppen, men för att få skriva ett första inlägg eller delta i diskussionen krävs samordnarnas godkännande.

Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna!

 

Samordnarna

Samordnargruppen består nu av: Olof Antonson, Anders Bäck, Tove Krabo och Patrik Sjöberg. Tillsammans gör vi så gott vi kan för att moderera de olika forumen (varav den ständigt växande Facebook-gruppen kräver en del översikt), skriva yttranden på planer, inlägg och debattartiklar, delta i olika sammanhang samt verka för ett konstruktivt samtal om stadsbyggande i Göteborg. Då allt engagemang sker ideellt är vi tacksamma för inspel i form av texter, konstruktiva förslag och liknande.

 

Pär Johansson har under hösten lämnat sin mångåriga post som samordnare då han avancerat för politiska uppdrag inom Socialdemokraterna, bland annat som föreslagen gruppledare för (S) i Kulturnämnden. Vi önskar honom lycka till med detta, och hoppas att han tar med sig ett yimbyperspektiv in i sina nya uppdrag! Det är dock såklart är en kännbar förlust för samordnargruppen då han efterlämnar ännu ett par stora skor att fylla, men vi är samtidigt tacksamma.

Men var det kanske så att Malin Lernfelt trots allt hade rätt när hon på ledarplats i Göteborgs-Posten beskyllde Yimby för att vara en sosseförening?

[quote]... Så hur är det egentligen? Är det som jag och en vän till mig misstänker, att Yimby är en testbana för socialdemokraternas stadsplanering?

– Malin Lernfelt, GP, 2009

[/quote]

Yimby Göteborgs grundare, Johannes Hulter, och från vem vi spårar någon form av apostolisk successionsordning, är förvisso numera en av storpotäterna i Börshuset i egenskap av kommunalråd för (S) med särskilt ansvar för stadsbyggnadsfrågor.

Var det kanske snarare så att Socialdemokraterna (och andra partier, se bara på byggnadsnämnden av idag) blivit testbanor för yimbyistisk stadsplanering? Sossarna är förvisso de som med tveklöst störst förtjänst utövat braindrain på Yimby Göteborgs samordnargrupp genom åren (med tidigare ärkenemesis Älvstranden Utveckling AB [!] på en hedersvärd andraplats).

Men Yimbys arbete med att så frön och samlas brett kring en minsta gemensamma nämnare, måste sägas ha burit frukt! Detta även om det idag kanske sker mer indirekt, och att någon annan får äran. Faktum är dock att vi idag har människor på höga positioner, och över partigränserna, som i stora drag delar våra enträgna käpphästar om gatuliv och stadsbyggande.

Det är värt att stanna upp och förundras över hur otroligt mycket detta ändrat sig sedan när vi började 2008:

 

Porslinsfabriken: tydlig karaktär av monolitisk anläggning.

 

Ett yimbyförslag från 2012 på hur det klossformade superblocket istället skulle kunna brytas upp i mindre enheter genom fasadindelning, kulör och riktiga tak (illustration: Jesper Hallén).

 

2009: Örebrogatan (sett från Eketrägatan), ett typiskt projekt från Yimby Göteborgs barndom. Monofunktionella, stubbiga punkthus i parkeringsplats var svaret på närmast alla stadsbyggnadsfrågor. (Foto: Olle Jansson)

 

2022: Ett nybyggt kvarter vid Gunnestorpsvägen i Tuve. Ett mycket bra exempel på omvandling från SCAFT-anpassad trafikmiljö till mer av en riktig gata. Jespers illustration av Porslinsfabriken, som för tio år sedan närmast tett sig som science fiction, har här på många sätt materialiserats. (Foto: Olof Antonson)

 

Blogginlägg

Under året har vi haft en fortsatt livlig diskussion i vår Facebook-grupp, men på bekostnad av att vi publicerat blott fyra blogginlägg på hemsidan. Denna successiva minskning av aktivitet på hemsidan kan sättas i relation till ambitionen om tre blogginlägg i veckan vid starten 2008. Förhoppningsvis kan vi 2023 (15 år senare) finna en bättre balans mellan texter av mer långsam karaktär och de snabba kommentarer som dränks i de sociala mediernas ständiga flöde.

Vi försöker dock ständigt hitta sätt för att systematisera och bättre länka till äldre inlägg på Facebook genom fastsatta trådar, länkar, ämnesindelning och hashtags, så att de inte lika lätt försvinner i det konstanta flödet. Ett annat sätt är de populära Facebook-trådarna där vi alla kan hjälpas åt att följa processen över byggprojekt i Göteborg, och där vi samlar alla sådana bilder (snarare än i unika inlägg för varje foto).

Våra konton på Instagram @yimbygbg och Twitter @yimbygbg fungerar som ett komplement, och där försöker vi lägga upp bilder från vårt deltagande vid olika seminarier, besök, föreläsningar osv.

Det är dock kännbart att samordnargruppen mist ett flertal mycket kompetenta och produktiva medlemmar och skribenter de senaste åren. Då allt arbete sker ideellt påverkar detta mycket av det vi företar oss, allt från skrivandet av blogginlägg till arrangering av stadsvandringar som utdelning av (det saligen insomnade) Yimbypriset.

 

De inlägg som väl skrevs på bloggen var dock dessa:

[infobox]Vad ville de bygga 2021?

Göteborgs utvidgade innerstad: samtal om förtätning 16 mars

Göteborgs utvidgade innerstad: föreläsning och frågor med svar

Valenkät 2022

[/infobox]

 

Yimby Göteborg i media

Under året har vi inte skrivit några debattartiklar.

 

Däremot har somliga av oss kanaliserat vår inre skogsmulle (och fått ett Sisyfos-arbete), efter att politikerna i Öckerö kommun kortsiktigt beslutat att offra den enda kvarvarande platsen på Öckerö där det kan växa någon form av sammanhängande skog, och som i likhet med Hisingsparken planterats av skolbarn.

Detta istället för bebygga någon av de otaliga sentida rivningstomter efter omtyckta äldre trähus och skolor, centralt belägna nere vid hamnen, som enligt kommunens egna beräkningar kan rymma omkring 500 bostäder i mestadels flerfamiljshus (på en ort med 90% småhus). Kommunstyrelsen tycker att planering är jobbigt och tar för lång tid, och prioriterar därför att på mockligaste sätt gå direkt till bygglov för 13 parhus i jungfrulig natur med hjälp av en obskyr rest från en 1940-talsplan: Populärt naturområde skövlas i anslutning till ”Göteborgs skärgårdsled” (Torslanda-Öckerötidningen).

[infobox] För att påverka bebyggelseutvecklingen i norra skärgården i mindre vansinnig riktning, har jag därför återupplivat Facebook-gruppen Samhällsbyggnadsforum Öckerö, som från starten 2017 var tänkt att fungera som en Yimby-liknande grupp utifrån platsens skala, lokala förutsättningar, byggnadsskick och historia. När detta skrivs uppgår medlemsantalet till 138, vilket vittnar om ett stort tilltagande intresse för dessa frågor[/infobox]

 

Yimby Göteborgs stora pris till Albert Lilienbergs minne 2019, 2020 och 2021 – to be continued

Yimby Göteborgs stora pris till Albert Lilienbergs minne utdelas till någon som särskilt bidragit till stadsutvecklingen i Göteborg. Nomineringar och vinnare röstas fram bland våra medlemmar och bloggläsare. Priset är dessvärre insomnat, och har ej delats ut sedan 2018.

 

Tråkigast under stadsbyggnadsåret:

Återkommande förslag på omfattande satsningar på perifera villaområden inom Göteborgs kommun. Hade vi inte för länge sedan kommit fram till att suburbia var slösaktig och dålig idé?

 

Roligast under stadsbyggnadsåret:

Att följa de många olika stadsbyggnadsprojekt som pågår runt om i staden. Det är en enorm samhällsbyggnadsmässig satsning som pågår i Göteborg, och detta återspeglas även av uppdateringarna i de olika trådarna för pågående byggprojekt i vår Facebook-grupp.

 

... med detta önskar Yimby Göteborg alla ett riktigt

Gott Nytt År!

[infobox]Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.[/infobox]

 


Spamanvändare?
15 Desember 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

Årsredovisning 2022

 

Medlemsstatistik

Under 2022 har Yimby Göteborgs Facebook-grupp ökat med 180 nya medlemmar, från 6793 till 6973. Under 2021 ändrade Facebook sin metod för medlemskap: vem som helst kan nu gå med i gruppen, men för att få skriva ett första inlägg eller delta i diskussionen krävs samordnarnas godkännande.

Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna!

 

Samordnarna

Samordnargruppen består nu av: Olof Antonson, Anders Bäck, Tove Krabo och Patrik Sjöberg. Tillsammans gör vi så gott vi kan för att moderera de olika forumen (varav den ständigt växande Facebook-gruppen kräver en del översikt), skriva yttranden på planer, inlägg och debattartiklar, delta i olika sammanhang samt verka för ett konstruktivt samtal om stadsbyggande i Göteborg. Då allt engagemang sker ideellt är vi tacksamma för inspel i form av texter, konstruktiva förslag och liknande.

 

Pär Johansson har under hösten lämnat sin mångåriga post som samordnare då han avancerat för politiska uppdrag inom Socialdemokraterna, bland annat som föreslagen gruppledare för (S) i Kulturnämnden. Vi önskar honom lycka till med detta, och hoppas att han tar med sig ett yimbyperspektiv in i sina nya uppdrag! Det är dock såklart är en kännbar förlust för samordnargruppen då han efterlämnar ännu ett par stora skor att fylla, men vi är samtidigt tacksamma.

Men var det kanske så att Malin Lernfelt trots allt hade rätt när hon på ledarplats i Göteborgs-Posten beskyllde Yimby för att vara en sosseförening?

[quote]... Så hur är det egentligen? Är det som jag och en vän till mig misstänker, att Yimby är en testbana för socialdemokraternas stadsplanering?

– Malin Lernfelt, GP, 2009

[/quote]

Yimby Göteborgs grundare, Johannes Hulter, och från vem vi spårar någon form av apostolisk successionsordning, är förvisso numera en av storpotäterna i Börshuset i egenskap av kommunalråd för (S) med särskilt ansvar för stadsbyggnadsfrågor.

Var det kanske snarare så att Socialdemokraterna (och andra partier, se bara på byggnadsnämnden av idag) blivit testbanor för yimbyistisk stadsplanering? Sossarna är förvisso de som med tveklöst störst förtjänst utövat braindrain på Yimby Göteborgs samordnargrupp genom åren (med tidigare ärkenemesis Älvstranden Utveckling AB [!] på en hedersvärd andraplats).

Men Yimbys arbete med att så frön och samlas brett kring en minsta gemensamma nämnare, måste sägas ha burit frukt! Detta även om det idag kanske sker mer indirekt, och att någon annan får äran. Faktum är dock att vi idag har människor på höga positioner, och över partigränserna, som i stora drag delar våra enträgna käpphästar om gatuliv och stadsbyggande.

Det är värt att stanna upp och förundras över hur otroligt mycket detta ändrat sig sedan när vi började 2008:

 

Porslinsfabriken: tydlig karaktär av monolitisk anläggning.

 

Ett yimbyförslag från 2012 på hur det klossformade superblocket istället skulle kunna brytas upp i mindre enheter genom fasadindelning, kulör och riktiga tak (illustration: Jesper Hallén).

 

2009: Örebrogatan (sett från Eketrägatan), ett typiskt projekt från Yimby Göteborgs barndom. Monofunktionella, stubbiga punkthus i parkeringsplats var svaret på närmast alla stadsbyggnadsfrågor. (Foto: Olle Jansson)

 

2022: Ett nybyggt kvarter vid Gunnestorpsvägen i Tuve. Ett mycket bra exempel på omvandling från SCAFT-anpassad trafikmiljö till mer av en riktig gata. Jespers illustration av Porslinsfabriken, som för tio år sedan närmast tett sig som science fiction, har här på många sätt materialiserats. (Foto: Olof Antonson)

 

Blogginlägg

Under året har vi haft en fortsatt livlig diskussion i vår Facebook-grupp, men på bekostnad av att vi publicerat blott fyra blogginlägg på hemsidan. Denna successiva minskning av aktivitet på hemsidan kan sättas i relation till ambitionen om tre blogginlägg i veckan vid starten 2008. Förhoppningsvis kan vi 2023 (15 år senare) finna en bättre balans mellan texter av mer långsam karaktär och de snabba kommentarer som dränks i de sociala mediernas ständiga flöde.

Vi försöker dock ständigt hitta sätt för att systematisera och bättre länka till äldre inlägg på Facebook genom fastsatta trådar, länkar, ämnesindelning och hashtags, så att de inte lika lätt försvinner i det konstanta flödet. Ett annat sätt är de populära Facebook-trådarna där vi alla kan hjälpas åt att följa processen över byggprojekt i Göteborg, och där vi samlar alla sådana bilder (snarare än i unika inlägg för varje foto).

Våra konton på Instagram @yimbygbg och Twitter @yimbygbg fungerar som ett komplement, och där försöker vi lägga upp bilder från vårt deltagande vid olika seminarier, besök, föreläsningar osv.

Det är dock kännbart att samordnargruppen mist ett flertal mycket kompetenta och produktiva medlemmar och skribenter de senaste åren. Då allt arbete sker ideellt påverkar detta mycket av det vi företar oss, allt från skrivandet av blogginlägg till arrangering av stadsvandringar som utdelning av (det saligen insomnade) Yimbypriset.

 

De inlägg som väl skrevs på bloggen var dock dessa:

[infobox]Vad ville de bygga 2021?

Göteborgs utvidgade innerstad: samtal om förtätning 16 mars

Göteborgs utvidgade innerstad: föreläsning och frågor med svar

Valenkät 2022

[/infobox]

 

Yimby Göteborg i media

Under året har vi inte skrivit några debattartiklar.

 

Däremot har somliga av oss kanaliserat vår inre skogsmulle (och fått ett Sisyfos-arbete), efter att politikerna i Öckerö kommun kortsiktigt beslutat att offra den enda kvarvarande platsen på Öckerö där det kan växa någon form av sammanhängande skog, och som i likhet med Hisingsparken planterats av skolbarn.

Detta istället för bebygga någon av de otaliga sentida rivningstomter efter omtyckta äldre trähus och skolor, centralt belägna nere vid hamnen, som enligt kommunens egna beräkningar kan rymma omkring 500 bostäder i mestadels flerfamiljshus (på en ort med 90% småhus). Kommunstyrelsen tycker att planering är jobbigt och tar för lång tid, och prioriterar därför att på mockligaste sätt gå direkt till bygglov för 13 parhus i jungfrulig natur med hjälp av en obskyr rest från en 1940-talsplan: Populärt naturområde skövlas i anslutning till ”Göteborgs skärgårdsled” (Torslanda-Öckerötidningen).

[infobox] För att påverka bebyggelseutvecklingen i norra skärgården i mindre vansinnig riktning, har jag därför återupplivat Facebook-gruppen Samhällsbyggnadsforum Öckerö, som från starten 2017 var tänkt att fungera som en Yimby-liknande grupp utifrån platsens skala, lokala förutsättningar, byggnadsskick och historia. När detta skrivs uppgår medlemsantalet till 138, vilket vittnar om ett stort tilltagande intresse för dessa frågor[/infobox]

 

Yimby Göteborgs stora pris till Albert Lilienbergs minne 2019, 2020 och 2021 – to be continued

Yimby Göteborgs stora pris till Albert Lilienbergs minne utdelas till någon som särskilt bidragit till stadsutvecklingen i Göteborg. Nomineringar och vinnare röstas fram bland våra medlemmar och bloggläsare. Priset är dessvärre insomnat, och har ej delats ut sedan 2018.

 

Tråkigast under stadsbyggnadsåret:

Återkommande förslag på omfattande satsningar på perifera villaområden inom Göteborgs kommun. Hade vi inte för länge sedan kommit fram till att suburbia var slösaktig och dålig idé?

 

Roligast under stadsbyggnadsåret:

Att följa de många olika stadsbyggnadsprojekt som pågår runt om i staden. Det är en enorm samhällsbyggnadsmässig satsning som pågår i Göteborg, och detta återspeglas även av uppdateringarna i de olika trådarna för pågående byggprojekt i vår Facebook-grupp.

 

... med detta önskar Yimby Göteborg alla ett riktigt

Gott Nytt År!

[infobox]Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.[/infobox]

 


 

Medlemsstatistik

Under 2022 har Yimby Göteborgs Facebook-grupp ökat med 180 nya medlemmar, från 6793 till 6973. Under 2021 ändrade Facebook sin metod för medlemskap: vem som helst kan nu gå med i gruppen, men för att få skriva ett första inlägg eller delta i diskussionen krävs samordnarnas godkännande.

Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna!

 

Samordnarna

Samordnargruppen består nu av: Olof Antonson, Anders Bäck, Tove Krabo och Patrik Sjöberg. Tillsammans gör vi så gott vi kan för att moderera de olika forumen (varav den ständigt växande Facebook-gruppen kräver en del översikt), skriva yttranden på planer, inlägg och debattartiklar, delta i olika sammanhang samt verka för ett konstruktivt samtal om stadsbyggande i Göteborg. Då allt engagemang sker ideellt är vi tacksamma för inspel i form av texter, konstruktiva förslag och liknande.

 

Pär Johansson har under hösten lämnat sin mångåriga post som samordnare då han avancerat för politiska uppdrag inom Socialdemokraterna, bland annat som föreslagen gruppledare för (S) i Kulturnämnden. Vi önskar honom lycka till med detta, och hoppas att han tar med sig ett yimbyperspektiv in i sina nya uppdrag! Det är dock såklart är en kännbar förlust för samordnargruppen då han efterlämnar ännu ett par stora skor att fylla, men vi är samtidigt tacksamma.

Men var det kanske så att Malin Lernfelt trots allt hade rätt när hon på ledarplats i Göteborgs-Posten beskyllde Yimby för att vara en sosseförening?

[quote]... Så hur är det egentligen? Är det som jag och en vän till mig misstänker, att Yimby är en testbana för socialdemokraternas stadsplanering?

– Malin Lernfelt, GP, 2009

[/quote]

Yimby Göteborgs grundare, Johannes Hulter, och från vem vi spårar någon form av apostolisk successionsordning, är förvisso numera en av storpotäterna i Börshuset i egenskap av kommunalråd för (S) med särskilt ansvar för stadsbyggnadsfrågor.

Var det kanske snarare så att Socialdemokraterna (och andra partier, se bara på byggnadsnämnden av idag) blivit testbanor för yimbyistisk stadsplanering? Sossarna är förvisso de som med tveklöst störst förtjänst utövat braindrain på Yimby Göteborgs samordnargrupp genom åren (med tidigare ärkenemesis Älvstranden Utveckling AB [!] på en hedersvärd andraplats).

Men Yimbys arbete med att så frön och samlas brett kring en minsta gemensamma nämnare, måste sägas ha burit frukt! Detta även om det idag kanske sker mer indirekt, och att någon annan får äran. Faktum är dock att vi idag har människor på höga positioner, och över partigränserna, som i stora drag delar våra enträgna käpphästar om gatuliv och stadsbyggande.

Det är värt att stanna upp och förundras över hur otroligt mycket detta ändrat sig sedan när vi började 2008:

 

Porslinsfabriken: tydlig karaktär av monolitisk anläggning.

 

Ett yimbyförslag från 2012 på hur det klossformade superblocket istället skulle kunna brytas upp i mindre enheter genom fasadindelning, kulör och riktiga tak (illustration: Jesper Hallén).

 

2009: Örebrogatan (sett från Eketrägatan), ett typiskt projekt från Yimby Göteborgs barndom. Monofunktionella, stubbiga punkthus i parkeringsplats var svaret på närmast alla stadsbyggnadsfrågor. (Foto: Olle Jansson)

 

2022: Ett nybyggt kvarter vid Gunnestorpsvägen i Tuve. Ett mycket bra exempel på omvandling från SCAFT-anpassad trafikmiljö till mer av en riktig gata. Jespers illustration av Porslinsfabriken, som för tio år sedan närmast tett sig som science fiction, har här på många sätt materialiserats. (Foto: Olof Antonson)

 

Blogginlägg

Under året har vi haft en fortsatt livlig diskussion i vår Facebook-grupp, men på bekostnad av att vi publicerat blott fyra blogginlägg på hemsidan. Denna successiva minskning av aktivitet på hemsidan kan sättas i relation till ambitionen om tre blogginlägg i veckan vid starten 2008. Förhoppningsvis kan vi 2023 (15 år senare) finna en bättre balans mellan texter av mer långsam karaktär och de snabba kommentarer som dränks i de sociala mediernas ständiga flöde.

Vi försöker dock ständigt hitta sätt för att systematisera och bättre länka till äldre inlägg på Facebook genom fastsatta trådar, länkar, ämnesindelning och hashtags, så att de inte lika lätt försvinner i det konstanta flödet. Ett annat sätt är de populära Facebook-trådarna där vi alla kan hjälpas åt att följa processen över byggprojekt i Göteborg, och där vi samlar alla sådana bilder (snarare än i unika inlägg för varje foto).

Våra konton på Instagram @yimbygbg och Twitter @yimbygbg fungerar som ett komplement, och där försöker vi lägga upp bilder från vårt deltagande vid olika seminarier, besök, föreläsningar osv.

Det är dock kännbart att samordnargruppen mist ett flertal mycket kompetenta och produktiva medlemmar och skribenter de senaste åren. Då allt arbete sker ideellt påverkar detta mycket av det vi företar oss, allt från skrivandet av blogginlägg till arrangering av stadsvandringar som utdelning av (det saligen insomnade) Yimbypriset.

 

De inlägg som väl skrevs på bloggen var dock dessa:

[infobox]Vad ville de bygga 2021?

Göteborgs utvidgade innerstad: samtal om förtätning 16 mars

Göteborgs utvidgade innerstad: föreläsning och frågor med svar

Valenkät 2022

[/infobox]

 

Yimby Göteborg i media

Under året har vi inte skrivit några debattartiklar.

 

Däremot har somliga av oss kanaliserat vår inre skogsmulle (och fått ett Sisyfos-arbete), efter att politikerna i Öckerö kommun kortsiktigt beslutat att offra den enda kvarvarande platsen på Öckerö där det kan växa någon form av sammanhängande skog, och som i likhet med Hisingsparken planterats av skolbarn.

Detta istället för bebygga någon av de otaliga sentida rivningstomter efter omtyckta äldre trähus och skolor, centralt belägna nere vid hamnen, som enligt kommunens egna beräkningar kan rymma omkring 500 bostäder i mestadels flerfamiljshus (på en ort med 90% småhus). Kommunstyrelsen tycker att planering är jobbigt och tar för lång tid, och prioriterar därför att på mockligaste sätt gå direkt till bygglov för 13 parhus i jungfrulig natur med hjälp av en obskyr rest från en 1940-talsplan: Populärt naturområde skövlas i anslutning till ”Göteborgs skärgårdsled” (Torslanda-Öckerötidningen).

[infobox] För att påverka bebyggelseutvecklingen i norra skärgården i mindre vansinnig riktning, har jag därför återupplivat Facebook-gruppen Samhällsbyggnadsforum Öckerö, som från starten 2017 var tänkt att fungera som en Yimby-liknande grupp utifrån platsens skala, lokala förutsättningar, byggnadsskick och historia. När detta skrivs uppgår medlemsantalet till 138, vilket vittnar om ett stort tilltagande intresse för dessa frågor[/infobox]

 

Yimby Göteborgs stora pris till Albert Lilienbergs minne 2019, 2020 och 2021 – to be continued

Yimby Göteborgs stora pris till Albert Lilienbergs minne utdelas till någon som särskilt bidragit till stadsutvecklingen i Göteborg. Nomineringar och vinnare röstas fram bland våra medlemmar och bloggläsare. Priset är dessvärre insomnat, och har ej delats ut sedan 2018.

 

Tråkigast under stadsbyggnadsåret:

Återkommande förslag på omfattande satsningar på perifera villaområden inom Göteborgs kommun. Hade vi inte för länge sedan kommit fram till att suburbia var slösaktig och dålig idé?

 

Roligast under stadsbyggnadsåret:

Att följa de många olika stadsbyggnadsprojekt som pågår runt om i staden. Det är en enorm samhällsbyggnadsmässig satsning som pågår i Göteborg, och detta återspeglas även av uppdateringarna i de olika trådarna för pågående byggprojekt i vår Facebook-grupp.

 

... med detta önskar Yimby Göteborg alla ett riktigt

Gott Nytt År!

[infobox]Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.[/infobox]