Utskrift från www.yimby.se
....

 > Allmänt

Ändring av Plan- och bygglag

Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Vi hänvisar ofta till att PBL hindrar uppkomsten av stad. Här är en länk till lagtexten.

Vad behöver ändras för att stad i framtiden ska kunna byggas? Är det detaljer eller behöver hela lagen skrivas om?

Min spontana tanke är att översiktsplanen måste få kunna vinna laga kraft* medan detaljplanerna inte ska behöva det, så länge de uppfyller stipulerade planbestämmelser (idag är översiktsplanerna endast rådgivande medan detaljplanerna vinner laga kraft). Jag ser det som ett problem att översiktsplanerna ska vara begränsade till kommungränser.

*Vilket kräver att översiktsplanen inte får vara ett flummigt hastverk, som pratar om urbanitet hit och dit utan att mena något konkret.
__________________
När får vi se Lindhagen II?

Senast ändrad 11 april 2010 17:32
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Jag upprepar frågan. Vad i PBL tycker vi ska ändras?
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Anders Norén
408 Inlägg
Ort: Olika, Gick med: Juni 2009
Niklas Öhrström skrev:

Jag upprepar frågan. Vad i PBL tycker vi ska ändras?


Som jag ser det är det mest praxis som behöver ändras. Det går till exempel alldeles utmärkt att göra en Lindhagenplan med dagens planlagstiftning, men man(*) gör det bara aldrig utan föredrar att dutta med detaljerade småplaner och strikta gestaltningsprogram. Bara för att plan- och bygglagen medger en oerhörd detaljreglering av bebyggelsen behöver man inte alltid använda den möjligheten.

(*) Om det är politikerna, tjänstemännen eller byggföretagen som är "man" låter jag vara osagt.

Anders
__________________
Bara för att jag har en användare här innebär det inte att jag per automatik vill betraktas som medlem i, och sympatisör med, nätverket Yimby.
Martin Ek
302 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: April 2008
Även om Anders "dödade" denna tråd rätt effektivt är jag säker på att det finns detaljer i plan och bygglagen som människor här inne stör sig på. Jag tycker det är dags att vi tar tag i den här tråden och försöker definiera vad i PBL som direkt motverkar våra syften. Eller kanske finns det tvärtom stycken i PBL som vi kan hänvisa till och säga att lagen hellre vill ha kvartersstad?
Peter D
329 Inlägg
Ort: Stockholm (Söderort), Gick med: September 2008
Bullerkrav som omöjliggör byggande i stadsmiljö måste sänkas eller försvinna. Krav som gör det svårt att bygga billiga bostäder, exempelvis krav på hissar o dyl.
Anders Norén
408 Inlägg
Ort: Olika, Gick med: Juni 2009
Jag vill inte vara den som "dödar" trådar, så mot mitt argument kan anföras att blotta förekomsten av möjligheten att göra detaljreglerade frimärksplaner i sig kan ses som en slags uppmuntran att göra just det.

Samtidigt är jag övertygad om att det finns fall där det är nödvändigt att göra små, detaljerade planer, så jag håller fast vid att det enklaste vore om man - vem denna "man" nu är - slutar att göra det i onödan och hellre gör större och mer generella planer.

Anders
__________________
Bara för att jag har en användare här innebär det inte att jag per automatik vill betraktas som medlem i, och sympatisör med, nätverket Yimby.
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Så här skriver Jerker Söderlind om planlagstiftningen i sin nya bok Handeln bygger staden, i ett kapitel som handlar om Haparanda:

"Att visionen överträffat sig själv kan delvis förklaras av det som brukar kallas 'planberedskap', dvs att i förväg planera för det oförutsedda men önskvärda. Planen 2002 utpekade faktiskt platsen intill den stora rondellen längs E4 där IKEA och Ikano senare kom att öppna sina butiker som ett 'framtida handelsområde'. Mer försiktiga kommuner brukar inte ta fram detaljplaner förrän någon knackar på dörren och vill bygga något. Detta är en viktig skillnad mellan industrialismens förutseende stadsplaner och marknadssamhället slumpmässiga etableringar. Dagens kommunala översiktsplaner diskuterar visserligen den framtida markanvändningen. Men de har en mycket svagare status än industrialismens planer (som t.ex. Lindhagenplanen, JW) eftersom de inte är juridiskt bindande (min kurs, JW). Innan något kan byggas idag måste en detaljplan tas fram. Och inan en detaljplan som beskriver hur man ska bygga för ett visst innehåll kan tas fram, måste någon vilja och ha ekonomisk kraft för att skapa just ett sådant innehåll.

Detta är en av flera förklaringar till att dagens stadsbyggande tar så lång tid. Å ena sidan karaktäriseras de översiktsplaner som ska styra utvecklingen av en låg detaljeringsgrad. De fastställer egentligen inte någonting. Detta skapar osäkerhet och ibland ovilja att investera från företagens håll. Å andra sidan karaktäriseras dagens juridiskt bindande detaljplaner av en hög detaljeringsgrad. Ofta görs detaljplanerna efter det att husarkitekterna har presenterat sina byggnadsritningar."

Alltså: Kommunerna styr, trots det kommunala planmonopolet, inte alls, eftersom det de kan påverka inte har någon juridisk status. De som styr är byggherrarna, och de har inget egenintresse av att bygga något annat än enklaver.

Vad vi skulle behöva vore översiktsplaner med dels lagom detaljeringsgrad, dels juridiskt bett. Som vi hade på 1800-talet. Varför försvann de, någon?
Senast ändrad 22 februari 2012 19:22
Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
Martin Ek skrev:

Även om Anders "dödade" denna tråd rätt effektivt är jag säker på att det finns detaljer i plan och bygglagen som människor här inne stör sig på. Jag tycker det är dags att vi tar tag i den här tråden och försöker definiera vad i PBL som direkt motverkar våra syften. Eller kanske finns det tvärtom stycken i PBL som vi kan hänvisa till och säga att lagen hellre vill ha kvartersstad?


Parkeringsnormer! 8 kap. 9 § fjärde stycket kanske kan strykas helt? Låt byggfolket och deras kunder bestämma hur mycket parkering som behövs.
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K8P9S1N4
http://sv.wikipedia.org/wiki/Parkeringsnorm
Profilbild
Anders Anttonen
161 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: November 2009
Det borde kosta pengar att överklaga i instans efter instans.
__________________
Investigate "9.11" now.
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Fast detta gynnar/stärker Nimbygrupper i mer välbärgade områden (de har pengar och kan gå samman) snarare än klagande i fattigare områden med lägre socialt kapital (som inte lika lätt kan organisera sig och vågar ta de höga kostnaderna).

Men visst.. Någonm for av inkomstberoende avgift i varje instans man får fel/avslag borde vara rimligt. Och det borde inte i så fall vara att bara lämna in överklagan. Det borde ske genom någon form av registrator/jurist tydligt som meddelar om vad som sker ifall man får avslag. Denna registrator skulle kunna ge ett förhandstips om utslaget.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Det finns ingen anledning att införa restriktioner mot medborgares vilja att blanda sig i politiken. Däremot finns det anledning att förändra politikens former. Att som Anders Norén föreslår, och som Jerker Söderlind indirekt stöder i citatet ovan, förändra planinstituten. Göra översiktsplaner juridiskt bindande, och tvinga fram en form för dem som gör de små detaljplanerna onödiga. Att göra byggande till en naturlig del av stadslivet som inte kräver några centraliserade beslut, men å andra sidan upprätta bestämmelser för staden som gör det omöjligt att använda byggandet destruktivt.

Ironiskt nog rådde en sådan situation på 1800-talet. Stockholms malmar kunde byggas utan problem därför att det fanns en plan för hur detta skulle göras, med minimal detaljering men tillräckligt för att byggandet inte skulle bli destruktivt.

Under 1900-talet har inga såna planer gjorts eftersom det saknas juridiska former för det, enligt Jerker. Kommunen förutsätts göra så detaljerade planer att de inte vågar göra något alls innan en byggare finns, som därmed styr hela processen. Det hela urartar således i snuttplanering på byggbolagens villkor.

Vi behöver komma tillbaka till 1800-talets former. Med det tidiga 1900-talets kommunala byggbolag som drivande, för att undvika att stadsbyggandets naturliga monopolsituation leder till höga priser. Och med 2000-talets miljöinsikter.
Profilbild
Anders Anttonen
161 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: November 2009
Men de som okynnes-överklagar är ju problemet. Dom missbrukar sina rättigheter.
Man bör också reda ut vilka som är sakägare lite tydligare. En viss dam i Järfälla överklagar allt fast hon och hennes hantlangare inte har med saken att göra
__________________
Investigate "9.11" now.
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Kanske även Yimby skulle kunna sätta det i system? Värtastadens skamligt låga exploateringsgrad skulle man kanske kunna överklaga om den beslutas. Bland annat.
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Nej, de är inte problemet. Problemet är att det finns något att överklaga.

Om man över huvud taget inte behövde ta beslut om varje enskilt litet hus, om enskilda husbyggnader vore tomtägarens absolut privata angelägenhet så länge som han höll sig till lag och planbestämmelser, funnes inget att överklaga. Om antagande av en översikts- eller stadsplan var en politisk process som gällde hela stan skulle den också behandlas på ett politiskt vis, och inte som ett privatärende i domstol.

Problemet är att sådana stadsplaner inte finns. Det finns bara detaljplaner där enskilda hus' färg på dörrarna är ett politiskt ärende. Självklart att småsintheten gör sig bred!
Senast ändrad 5 mars 2012 21:57

 > Allmänt
Ändring av Plan- och bygglag

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter