Utskrift från www.yimby.se
....

 > Städer

Att tänka stort redan från början (Tyresövägen/Sköndal)

Martin Ek
302 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: April 2008
Martin Ek skrev:

Jag märkte detta när jag sökte efter planarbeten att skriva yttranden till:
http://planer.sbk.stockholm.se/SBKPlanTemplates/S..
(Klart att motorvägskorsningen vid Sköndal/Gubbängen ska ha shopping lada....)

Den här planen har inte kommit till utställningsskede, men den är så horribel att jag bara vill få den ändrad eller stoppad så snart som möjligt. Jag har tidigare identifierat området kring Tyresövägensom ett av dem områden, som vid omdaning till boulevard, kan utgöra en stor del av Söderorts framtid. När jag ser det här förslaget dör en del inom mig... Kunde inte lägga in den under yttranden, eftersom det inte finns något datum för yttrandet.


Nu har jag skissat upp lite idéer för området som jag gått runt med ett tag. Temat är att göra om Tyresövägen till boulevard samt i framtiden däcka över nynäsvägen (om inte denna också kan få boulevardstatus förstås.

Här är i alla fall en snabb skiss som jag gjorde nu idag. Ifall man utgick från något liknande skulle man åtminstone kunna lägga in ovanstående förslag i ett framtida sammanhang: (Notera att jag inte är en expert på hur gator ska gå för att ge optimala förutsättningar)

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Grön är förslag till idrottsplatser (tror det var Tore som tyckte det behövdes) och rött är torg, annars har jag bara lagt ut kvarter på mark som idag kan betraktas som sedimentmark... Exploateringsgraden ska ses ihop med att spårväg syd kommer (peppar peppar) trafikera området. 20 000 invånare, 10 000 kontorsarbetsplatser. Nu kör vi!

Nå, vad tycks?
Senast ändrad 12 januari 2011 23:13
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Det ser jättebra ut och är fullt i linje med promenadstadsvisionen/översiktsplanen. Speciellt gillar jag att du dragit in gatorna på existerande lokalgator. Rakt emot de modernistiska idéer och förstås helt rätt. Jag tycker dock att Nynäsvägen bör vara av boulevardformat där de fyra mittersta körfälten är expresskörfält (hastighet 50km/h) som dras ner i tunnel vid korsningen, vilket ger förutsättning för torg där istället. De två yttersta körfälten har korsningar med alla sidogator och har begränsning på 40km/h.

Ytterligare ett par grejer: Skulle man inte kunna förlänga Måndagsvägen med korsning över Nynäsvägen så att den kopplades samman med Spettekaksvägen. Då skulle existerande byggnader vid Måndagsvägen kunna integreras i ett helt nytt kvarter: Örby boulevard - Nynäs boulvard - Måndagsvägen - Söndagsvägen. Kvarteret skulle dock vara lite för stort, så man skulle förlänga Lördagsvägen norrut (genom det som idag är en lägre del av de ihopbundna lammellerna, en del som skulle rivas) och korsa Örby boulvard. Kvarteret skulle då splittras i två. Lördagsvägen skulle i norr kunna kopplas ihop med Högsätesvägen. Söndagsvägen skulle givetvis kopplas ihop med Panelvägen i norr och ett stråk genom Tallkrogen. Denna skulle korsa Gubbängsvägen. Den korsningen skulle ha ordentlig potential, speciellt om man, som i din plan, skapar ett stråk mellan Sköndal och Gubbängen.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Martin Ek
302 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: April 2008
Dubbelpost...
Senast ändrad 14 januari 2011 14:55
Martin Ek
302 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: April 2008
Nu har jag fokuserat på en av de mer intressanta delarna vid förtätning kring Örbyleden. Gubbängsfältet. Viktigt här tycker jag är att skapa en stadsfront mot parken, samt förstås bevara så stor yta som möjligt för att skapa en kvalitativ park. Ett beslutande från 2007 säger att Årstafältets idrottsytor är tänkta att flyttas hit vid byggning kring Årstafältet. Här är min skiss:

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Som ni ser har jag i denna skiss valt att låta Nynäsvägen också vara en boulevard, men jag tycker att det finns goda argument att låta den gå under området. Dels för att trafiken där är så pass stor att det skulle bli svårt att övertyga någon om fördelarna, och dels för att det är en väldigt bra led för snabba busförbindelser med innerstaden för många söderförorter. De siffror jag har för trafiktäthet är från 2007 och lyder Örbyleden 31 000-35 000 fordon/dygn Nynäsvägen 73 000 fordon/dygn.

Finns det någon bra källa för hur många bilar per dygn som trafikerar olika vägar runt om i Stockholm, så att man kan börja jämföra?
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Nu börjar det likna något. Angående Nynäsväg finns det ju en poäng i att däcka över. Vet inte om det framgick, men jag skrev att de fyra innersta expressfilerna skulle kunna gå i tunnel under korsningen (som Garden Ring i Moskva), men denna tunnel skulle utökas till hela området, medan de två yttersta å var sin sida fortsätter i ytläge med grönt emellan (som Karlavägen)

Vad gäller tafikflöden finns denna länk. Klicka på "trafikflödeskartor". Siffrorna är inte helt färska dock. Man kan väl säga att det inte finns någon innerstadsgata som i trafikmängd kan matcha Nynäsvägen, men väl så Örbyleden.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Martin Ek
302 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: April 2008
Okej, då verkar vi inte ha så olika uppfattning som jag trodde. Som du ser på den övre bilden så är det en gata som går ovanför överdäckningen av Nynäsvägen...

Med hjälp av dessa kartor ser vi ju att Örbyleden som mest har 25% färre fordon per dygn än de västligare delarna av Hornsgatan.. Ifall en plan lik den ovan genomfördes med en hög täthet tror jag att vidare boulevardifiering av trafikleder skulle underlättas. Finns det några exempel från utomlands där impedimentmark blivit till levande stad?

EDIT: Man tackar för upplysningen!
Senast ändrad 15 januari 2011 13:16
Anders Norén
408 Inlägg
Ort: Olika, Gick med: Juni 2009
Sakupplysning: det heter impedimentmark.
__________________
Bara för att jag har en användare här innebär det inte att jag per automatik vill betraktas som medlem i, och sympatisör med, nätverket Yimby.
Martin Ek
302 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: April 2008
Räkneexempel för biltrafiken:

Idag är det 70 km/h mellan Skarpnäck och Nynäsvägen samt 50 km/h mellan Nynäsvägen och Hagsätra. Den förstnämnda sträckan är 1,5 km och den andra 1 km (planen ger alltså 2,5 km sammanhängande boulevard, eller längre än hela Sveavägen…).

Idag tar sträckan, ifall man kör enligt hastighetsbegränsningen: 2,5 min
Med en hastighetsbegränsning på 50 km/h (snitt 40 km/h pga korsningar): 3,75 min
Tidsförlust: 1 min 15 sekunder.

För nedgrävd Nynäsväg blir tidsförlusten 0 min.

Är en tidsförlust på 1 minut och 15 sekunder tillräcklig för att helt strunta i ett förslag som skapar närhet (alltså minskar transportsträckorna)?

Vad tycker ni andra? Är det här för långt från innerstaden för att fungera? Är det ett bra pilotprojekt för hur boulevardifieringen av motorleder kan genomföras?
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Om du frågar oss på detta forum tror jag svaret är nästan entydligt. Men frågar du på "bil swedens" forum (om de har något) blir svaret något annat. Men allt som rör biltrafikens framkomlighet verkar i debatten vara oerhört laddat (minns trängselskatterna) att förnuftiga argument lägg förbises. Att konvertera leder till stadsgator är nog rätt så kontroversiellt, men får vi bara ett lysande exempel (minns trängselskatterna) tror jag att debatten ger med sig. Vad som behövs är politiker som vägar stå upp och inte viker ner sig.

Den parallell jag drar är hur Köpenhamn lyckats med att sprida ut urbanitet längre ut än vi har i Stockholm. Där har de kört med ett ringkoncept av stråk. Ex så är Fasanvej 5,5km lång. Längs med denna skulle jag nog säga att det mesta är urbana kvarter, men även mindre urbana områden med förortskaraktär: (http://kort.eniro.dk/m/I4Yfs) klicka på "Gadefoto". Denna ligger 2,5-3,5 km utanför Rådhusplatsen (i avstånd motsvara det vårt tullsnitt/centralaste delen av närförort). Örbyleden ligger dock längre ut än så, runt 6 km från Slussen. Ett bättre exempel kanske är Ålholmsvej-Ålekistevej som ligger omkring 6 km från Rådhusplatsen och är 5 km lång. Mestadels går den genom tät villabebyggelse, men i ändarna är det kvartersbebyggelse samt på ytterligare några platser. Huvudsaken är att detta är en gata och ingen trafikled. Jag är övertygad att man göra hela Örbyleden (Från Skarpnäck till Örby, drygt 6 km lång) mer urban än Ålholmsvej-Ålekistevej. Vad är då möjligt:
1. Man kan skapa stadsmässig front (dvs byggnad eller park direkt mot trottoar) längs med hela sträckan
2. Sammanhängande stadskvarter (vars gatunät är integrerat med intilliggande bostadsområdens gatunät) vid Skarpnäck, Gubbängenmotet, Hökarängen, Bandhagen/Stureby, Örby Huddingevägen.
3. Koppla ihop Gubbängsvägen med Stallarholmsvägen och lägg kvarter längs hela sträckan + Bygg ihop Bandhagen med industriområdet. Gubbeängsvägen förlängs givetvis så den når Nynäsvägen, vars yttre lokalkörfiler i framtiden kantas av kvarter.
__________________
När får vi se Lindhagen II?

 > Städer
Att tänka stort redan från början (Tyresövägen/Sköndal)

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8646 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark

@yimbysthlm på Twitter