Utskrift från www.yimby.se
....

Årstafältets framtid

Idag presenterades de sex finalisterna i arkitekttävlingen om Årstafältet. Flera av förslagen innehåller riktigt intressanta och framåtblickande idéer. Positivt är också att Årstafältet som en stor stadspark går som en röd tråd genom förslagen.

Men låt oss börja från det andra hållet, med de mindre lyckade idéerna.

Ur en Yimbyistisk synvinkel är förslagens solklara bottennapp alternativet "Årsta händer!". Om vi har någonting att lära av förslaget så är det hur vi absolut inte skall göra. Årstafältet fortsätter här att vara en odefinierad enklav utan några klara gränser mellan park och bostadsområde (någon stad är det inte tal om), sammanbindningarna mellan den nya bebyggelsen och den befintliga är obefintlig, och samtliga nya hus fortsätter på Årstafältets modernistiska tradition av hus-i-park med utströsslade lamell- och punkthus. Det finns en del kul idéer om lokalt producerad solenergi i något som kallas för "solskogen", men ur ett strikt miljömässigt perspektiv torde det vara ytterst tveksamt att slösa centralt belägen mark på solceller, som med fördel istället kan placeras på hustak, eller längre ut i regionen. Den mycket glesa strukturen, som ger dåligt underlag för effektiv kollektivtrafik, och det stora slösandet med värdefull mark centralt i regionen gör att detta förslag ter sig som det minst miljövänliga av alla presenterade förslag.

Årsta händer! - Var finns sambanden? Var finns staden?
Årsta händer! - Var finns sambanden? Var finns staden?
 
Årsta händer! - Punkthus i park...
Årsta händer! - Punkthus i park...
 

Att läsa projektbeskrivningen kan närmast beskrivas som surrealistiskt:

"Årsta händer, en generös gest: likt kupade händer öppnar sig fältet mitt i en ny levande stadsdel i södra Stockholm. [...] Årsta händer flätar samman fältets unika miljö i ett poetiskt möte mellan tekniska och naturliga processer. En ny bebyggelsestruktur integrerar isolerade områden med varandra och länkar omgivningen till parken. [...] Årsta händer är en urban[sic!] stadsdel"

Det är inte utan att man undrar om fel text råkade skickas med bilderna.

Årsta händer!
Årsta händer!
 
Årsta händer! - Mer modernistisk stadsplanering.
Årsta händer! - Mer modernistisk stadsplanering.
 

Nästa förslag, "Årstafältet Valley", är också ganska tveksamt ur en stadsmässig synvinkel. Här har vi en förvisso lite tätare struktur, men sambanden mellan de olika områdena är fortfarande obefintlig och Årstafältet framstår, precis som idag, som isolerad från den övriga bebyggelsen. Någonting som kan liknas vid en stadsmässig kvartersstruktur finns inte, även om förstadier till någon form av stråkbildning och stadsmässighet kan anas.

Årstafältet Valley
Årstafältet Valley
 
Årstafältet Valley
Årstafältet Valley
 
Årstafältet Valley
Årstafältet Valley
 

Varken förslaget "Årsta händer!" eller "Årstafältet Valley" bör övervägas om några nya värden skall tillföras Årstafältet, och om staden menar allvar med att binda samman de idag isolerade bostadsområdena.

Låt oss då gå vidare med de förslag som har någon form av kvaliteter som kan övervägas.

Förslaget "Maximus" innehåller en klart mer lyckad struktur än de två tidigare förslagen. Tydliga strukturer, kvarter och platsbildningar kan ses. En urban kontrast, som dock kunde vara tydligare, skapas mellan parken och bebyggelsen. Stora delar av Årstafältet bevaras som öppen yta, och mycket av förtätningen sker i omkringliggande områden. På detta sätt skapas goda sammanbindningar samtidigt som stora delar av fältet kan sparas som parkyta.
I förslagets beskrivning kan vi läsa att marken är en dyrbar resurs, och därför måste utnyttjas effektivt. Därför är den ganska låga bebyggelsestrukturen, upp till 6 våningar, med enstaka inslag av 10-våningshus, något som kan ifrågasättas. Förslaget har flera goda kvaliteter, men bör kompletteras med en högre bebyggelseskala.

Maximus - Tydlig kvartersstruktur!
Maximus - Tydlig kvartersstruktur!
 
Maximus
Maximus
 
Maximus
Maximus
 
Maximus
Maximus
 

De tre kvarvarande förslagen har en mer storstadsmässig inriktning och skulle om de genomfördes ha potential att innebära skapandet av en ny urban kärna i regionen, med riktiga innerstadskvaliteter.

Förslaget "0835 SNA" bryter ordentligt med den nuvarande bebyggelseidén och skalan i bostadsområdena på Årstafältet och skapar en storstadsmässig miljö med tät stadsbyggnad och ett flertal höga byggnader. Mot den nya parken skapas en mycket tydlig kontrast mellan parken och bebyggelsen. Delar av förslaget har en mycket tydlig kvartersstruktur, medan andra delar innehåller mer glesa och odefinierade ytor. Framförallt kan bebyggelsen i nordlig riktning ifrågasättas från en urban synvinkel och sambanden i denna riktning bli troligen lidande.

0835 SNA
0835 SNA
 
0835 SNA
0835 SNA
 
0835 SNA
0835 SNA
 
0835 SNA
0835 SNA
 
0835 SNA
0835 SNA
 

Förslaget "NEVA" innehåller en arkitektoniskt mycket intressant bebyggelse som skulle kunna tillföra stora attraktivitetsvärden till området, av en typ som idag helt saknas i Stockholm.

NEVA
NEVA
 
NEVA
NEVA
 

Tyvärr har stadsplaneringen här fått lida. Den urbana väven är förvisso relativt tät, men också splittrad och otydlig.

NEVA
NEVA
 
NEVA - Mindre lyckad del av förslaget
NEVA - Mindre lyckad del av förslaget
 

Ovan: Tydlig "hus-i-park"-struktur som med fördel kan förtätas och skapa både trivsammare miljö , plats för fler och plats för en större parkyta.

NEVA
NEVA
 
NEVA
NEVA
 

NEVA kan bli riktigt bra, men det kräver att den urbana strukturen förtydligas och struktureras upp.

Då har vi bara det sista förslaget kvar, "Arkipelag".

 

Även här satsas på en storstadsmässig skala, med relativt hög och tät bebyggelse. Den del av området som bebygges har en tydlig struktur och upplevs som mer stadsmässigt än "NEVA". Även här skapas en mycket tydlig gräns mot parken, och en skarp och tydlig kontrast skapas mellan stad och park. Förslagets problem är dock att det inte lyckas så bra med att binda samman områdena runt Årstafältet med varandra. Förslaget har stor potential, men mer arbete behöver läggas för att den nya bebyggelsen inte skall uppfattas som en isolerad enklav.

 
 
 
 
 


Skall man sätta någon tillförlit till webbundersökningar så ligger de mer storstadsmässiga alternativen radikalt bättre till på DN:s webbundersökning:Media:
(CitySvDDN)
På andra YIMBY-sidor

Tänk större än bara Årsta

Följande gemensamma debattinlägg från Nätverket Yimby och Alternativ stad är idag infört på SvD synpunkt.

Årstafältets framtid har stötts och blötts under decennier och så småningom resulterat i en parkplan.

Nu i höst är det dags igen. Stockholms stad, som har tagit intryck av ett förslag från Handelskammaren, utlyser en arkitekttävling för att bygga hus på alltihop. Syftet sägs vara att binda ihop Årsta och Östberga.

Det är ett lovvärt syfte. Allt utanför de gamla stadstullarna består idag av småbyar som är sig själva nog. Följden blir att alltför få kan dra nytta av att de faktiskt bor i en miljonstad. Servicenivån lokalt är inte stort bättre än i Ödeshög eller Edsbyn.

De som verkligen vill leva i en storstad försöker därför tränga ihop sig i den gamla innerstan. Och där finns inte plats för alla, så priserna stiger och stiger och bara de resursstarkaste har råd att bo där. Till och med näringslivet drivs ut; därav Handelskammarens bekymmer.

Men om vi vill ha mer stad och binda ihop stadsdelar räcker det inte att bygga en förortsenklav på Årstafältet. Hela söder om söder måste omfattas av arkitekttävlingen.

Staden bygger på stråk. Ju längre obrutna stråk av attraktioner desto bättre stad. Låt gärna Årstafältet vara del av ett stråk – men det måste faktiskt börja redan vid Skanstull.

Staden bygger på täthet. Ju fler människor desto fler attraktioner. Det blir dåliga stråk och dålig sammanbindning om tätheten på människor utanför tullarna bara är en tiondel av tätheten innanför. Att bara planera för Årstafältet löser inte dessa problem, planeringen måste gälla hela Årsta.

Om en ny innerstadsdel växer fram söder om söder, med förtätning av nuvarande innerförorter, kommer det att behövs en ny stadspark. En Hagapark eller Central Park söder om centrum, omgiven av attraktiva och levande stadsmiljöer. Så bör planeringen för Årsta se ut. Det blir en bättre attraktion än ytterligare en förortsenklav.

Så låt gärna Årstafältet vara centrum för arkitekternas bemödanden. Men sätt ingen gräns runt om! Gränser och barriärer är stadens största fiende.

ANDERS GARDEBRING
Nätverket Yimby

JAN WIKLUND
Alternativ stad

Trafik- och planeringslandstringsråd Christer G Webberholm kommenterar här.

Stadsdel på Årstafältet

Det rör sig om Årstafältet.

Stockholms stadsbyggnadskontor har utlyst en tävling om områdets framtida tilltänkta exploatering och ett nystartat nätverk, "Gröna VD-nätverket" har tillsammans med arkitekten/urbanisten Jerker Söderlind presenterat ett lovande förslag för en ny grön stadsdel på fältet.

 
Vita byggnader är befintlig bebyggelse.
Vita byggnader är befintlig bebyggelse.
 
Klicka här för att se alla bilder


Målsättningen är en tät och blandad stadskärna med 10.000 lägenheter i passivhus och cirka 300.000 kvadratmeter kommersiella ytor. Mitt i området skall det enligt planen anläggas en stadspark, "Europaparken". Att miljöaspekten specifikt tas upp som en viktig målsättning är glädjande och det är mycket uppskattat från Yimby:s sida att se förslag som går ut på täta stads-strukturer istället för ännu ett bostadsområde med punkthus i nyfunkis.

I planen finns också tvärbanan med, med en tänkt dragning genom området, vilket naturligtvis är alldeles lysande.
Mer information om planen kan hittas här.

Det finns dock en punkt där Yimby måste rikta kritik mot förslaget:

För att nå målsättningen med, som det beskrivs i pressmeddelandet, "en levande ny stadskärna" finns ett stort problem. Exploateringsnivån. Byggnadshöjden är i planen från nätverket satt till mellan 2 och 6 våningar med ett medeltal på 4,7. Exploateringstalet ligger mellan 1,2 och 1,6. Vad man här bör ha i åtanke är att det finns tätare exploaterade områden i Stockholm som har drabbats av stor butiksutslagning i samband med att allt färre människor bor på allt större ytor. Hur skall man då här, med en ännu mindre exploateringsnivå och med dåliga kopplingar till resten av innerstaden kunna skapa en levande stadsdel?

De planerade bostäderna i förslaget täcker inte ens två års inflyttning till Stockholms stad, och då har vi redan en stor bostadsbrist. Vi har inte längre råd med lyxen att bygga idylliska småstäder, resultatet blir mer av den sprawl (utspridning) som Stockholm kraftigt behöver arbeta för att undvika.

Stockholm är inte längre en småstad, vi är en snabbt växande storstad med en befolkning som överstiger både Amsterdams och Frankfurts. Det är också storstadens kvaliteter som i hög grad lockar de som flyttar till Stockholm, så låt oss då bygga vidare på den.

Yimby stöder helhjärtat planerna för en stadsdel på Årstafältet, planerna på en stadspark omgärdad av bebyggelse och en god och tät kvartersstruktur. Men exploateringsnivån måste ökas. Och det ordentligt. Inte bara för att vi måste, utan också för att stadsdelen då kommer att bli så mycket trevligare.

Döda gröna ytor tillför inte staden nånting

En gräsmatta på en rivningstomt och ett stort grönområde utan egentligt användingsområde som Årstafältet i Stockholm har en sak gemensamt. Det har ingen funktion i en stads mänskliga liv. De fungerar kanske som syreproducenter och reningsverk för luften, men det brukar behövas träd för att det ska bli riktigt bra. Ett grönområde i en stad måste vara planerat som en del av staden. Som något som knyter ihop människor. Inte som det ofta är idag, där grönområden segregerar människor och förhindrar möten. Gräsmattan på den tomma tomten blir ett ställe där skräp samlas och ett område som Årstafältet blir en avskiljare, en gräns mellan stadsdelar och människor.

Central Park i New York är ett jättelikt grönområde och fungerar förenande. Detta därför att parken är planerad för människors behov och för att underlätta möten och aktiviteter. Slottskogen i Göteborg ett annat bra exempel. Årstafältet och Järvafältet i Stockholm, däremot, är rena motsatsen till Central park och Slottskogen. Likaså den gröna sträng som skiljer Rinkeby från Bromsten. Det är naturbarriärer som är segregerande istället för användbara.

Därför vore det bra om sådana områden bebyggdes, men de ska bebyggas med riktig stadsbebyggelse med gator och kvarter som i Stockholms innerstad. Inte med punktus och fristående längor som i Årsta eller med stora kolosser som i Östberga. För den typen av stadsdelar har dålig funktion i socialt hänseende.
»
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8635 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Baugruppen - dags att bli inspirerade av Berlin?
7 Maj 08:24 av Assortlist Assortlist
Hjälp! Jag håller på att bli en Nimby!
8 Oktober 2020 19:07 av Trevor Bower
Politikerveckan Järva
8 Oktober 2020 19:06 av Trevor Bower
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan

@yimbysthlm på Twitter