Utskrift från www.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om nybygge på Kampementsgatan på Gärdet

Flygbild. Planområde ungefärligt markerat i grönt.
Flygbild. Planområde ungefärligt markerat i grönt.
 

Det aktuella planområdet i stadsdelen Ladugårdsgärdet ligger strax öster om Värtavägen och norr om Gärdets sportfält, i nära anslutning till nationalstadsparken. Projektet omfattar delar av kvarteren Kampementsbacken 1, 2 och 3, Kampementet 2 samt Ladugårdsgärdet 1:39 och har en yta om cirka 17 000 kvm.

Översiktsbild
Översiktsbild
 

Nätverket YIMBY ställer sig i huvudsak positiva till de aktuella byggplanerna. Planförslaget klarar av att läka ett idag splittrad stadsrum på ett sätt som passar väl in på platsen.

YIMBY delar slutsatserna i detaljplaneförslaget och menar att, precis som uppges, byggnaderna har potential att förbättra stadsmiljön och stärka stadsmiljöns urbanitet. Det är utmärkt att det kompletteras med fler bostäder på detta centrala och kollektivtrafiknära läge.

Vi ser det som särskilt positivt att de nya byggnaderna får en direktkontakt med trottoaren och att de alltför vanliga gräsremsorna mellan trottoar och byggnad undviks.

Kampementsgatan idag. Parkeringsplatser och intillliggande otillgänglig kuperad impedimentmark. Vid det besök som YIMBY gjort verkar marken uppenbart oanvänd, men nedskräpad av förbipasserande.
Kampementsgatan idag. Parkeringsplatser och intillliggande otillgänglig kuperad impedimentmark. Vid det besök som YIMBY gjort verkar marken uppenbart oanvänd, men nedskräpad av förbipasserande.
 

Framtida vy över Kampementsgatan
Framtida vy över Kampementsgatan
 

YIMBY ställer sig ofta negativa till uppförandet av punkthus, men det något speciella läget gör det svårt att uppföra kvartersmässig bebyggelse och vi menar att byggnaderna för att vara punkthus väl lyckas med uppgiften att skapa ett gaturum.

De planerade låga murarna mellan byggnaderna ser vi också som positiva då de avgränsar gaturummet från kvartersmarken, och skapar en avgränsning mellan offentlig och privat yta på ett sätt som minskar den problematik som punkthus annars ofta ger upphov till.

 

De nya trädplanteringarna på den södra sidan av Kampementsgatan kommer också att hjälpa till att läka gaturummet och rätta till en del av de misstag som den mindre lyckade bebyggelseplaneringen från 1960-talet på gatans södra sida har givit upphov till. Idag upplevs miljön som ödslig och oinbjudande varför vi ser en tydligare definition av stadsrummet som mycket välkommen.

Arkitektoniskt känns byggnaderna relativt väl genomarbetade. I sin form ansluter de till den klassiska funkisarkitekturen snarare än modernismens hårdare formspråk eller den mer utslätade nyfunkisen.

YIMBY finner det glädjande att man i detta projekt har identifierat den mycket goda kollektivtrafiktillgången och därför har satt parkeringstalet till relativt låga 0,61 bilplatser/lägenhet. Vi skulle dock gärna se att denna sänktes något ytterligare för att avspela det faktiska bilinnehavet i Stockholms innerstad som ligger på strax under 0,5.

Bebyggelseskalan är, menar vi, för lågt satt. Önskvärt vore att prova en bebyggelseskala på 5 våningar med en indragen sjätte våning. En sådan skalhöjning skulle inte uppfattas som speciellt påtaglig i stadsrummet men ändå innebära ett väsentligt bostadstillskott. Lämpligen kan byggnadshöjden variera något så att lägre hus planeras där det uppfattas som att det finns en skuggningsproblematik, medan de något högre byggnaderna kan placeras där sådan problematik inte finns. En höjdvariation hjälper också till att skapa en positiv variation i stadsrummet.

Det är problematiskt att det inte i något av husen planeras in lokalytor. Gaturummet kommer att upplevas som privat om det inte finns någon publik funktion i något av husen. Det bör noteras att Kampementsgatan idag nästan helt saknar lokalytor.

YIMBY anser att minst två av husen bör kompletteras med lokalytor i entréplanet. En placering i husen närmast Värtavägen är att föredra då flödet längre in på Kampementsgatan är begränsat då det är en återvändsgränd.

Det aktuella bygget är kritiserat av flera närliggande bostadsrättsföreningar som har startat aktionsgruppen "Rädda miljön kring Kampementsgatan" för att protestera mot de nya hyresrätterna.

 
Kampementsgatan sedd från Värtavägen.
Kampementsgatan sedd från Värtavägen.
 

I en artikel i Östermalmsnytt (sidan 4) får vi ta del av den kritik som riktas mot bygget. Protesterna handlar bland annat om att ett stycke grönområde försvinner.
Det är en sanning med modifikation. YIMBY har besökt området och kan konstatera att ytan som är planerad att bebyggas består av parkeringsytor samt  otillgänglig, snårig och kuperad terräng som är nedskräpad av förbipasserande men uppenbart oanvänd. Det handlar således om ett typiskt exempel på oanvänd impedimentyta, som dessutom på grund av den kuperade terrängen är svårtillgängligt.

 
 
 
 

Även Östermalms stadsdelsnämnd säger nej till planerna.

"- Vi säger inte nej till byggnation, vi kan tänka oss två eller tre hus men vi har sagt nej till de sju husen. De tar upp för mycket av naturen och skymmer husen nedanför. Husen som sådana är jättesnygga och det handlar inte om någon "bygg inte på min gata"-inställning, säger Helena Bonnier (M), ordförande i Östermalms stadsdelsnämnd."

Huruvida för mycket natur försvinner eller inte återkommer vi till. Vi kan dock konstatera att det hade varit trevligt att få se en lite mer pragmatisk inställning i stadsbyggnadsfrågorna hos Östermalms stadsdelsnämnd.

De aktiva i den lokala aktionsgruppen vill inte se några hus alls. Nathalie Parès, boende i området, säger till Östermalmsnytt:

"- Den spontana vilda naturen försvinner. Nu kan man höra hackspetten utanför fönstret. Min dotter känner igen hackspetten."

YIMBY har tagit fram en illustration. Grönmarkerad yta är större sammanhängande grönyta. Blåmarkerad yta är framtida stadsutvecklingsområde som idag saknar grönyta, men som kan antas får ett tillskott av grönyta när de utvecklas som stadsdelar. Rödmarkerad yta är planområdet.
(Notera att all grönyta inte är markerad, endast större sammanhängande områden).

 

Någon större brist på naturyta föreligger således knappast i området.

Området gränsar till Gärdet. Det vita huset till vänster i bild ligger i kvarteret som gränsar till planområdet åt andra hållet.
Området gränsar till Gärdet. Det vita huset till vänster i bild ligger i kvarteret som gränsar till planområdet åt andra hållet.
 
 

Östermalmsnytt skriver:
"Nathalie Parès bor på åttonde våningen på Sandhamnsgatan men i och med att Kampementsgatan ligger i en backe kommer huset som byggs framför hennes lägenhet att upplevas som betydligt högre än sina fyra våningar.
- För oss kommer det att bli som ett 12-våningshus. Det blir många soltimmar som försvinner."


Här har Östermalmsnytt inte gjort hemläxan, då uppgiften är uppenbart felaktig. Husen på Sandhamnsgatan är 8 våningar höga, vilket innebär att Parès bor högst upp i huset.

Hus på Sandhamnsgatan. Räknat från upphöjningen ligger byggnaden bara något våningsplan under Kampementsgatans nivå.
Hus på Sandhamnsgatan. Räknat från upphöjningen ligger byggnaden bara något våningsplan under Kampementsgatans nivå.
 
På denna bild syns tydligt att husen, på grund av sin upphöjning, ligger nästan i höjd med Kampementsgatan.
På denna bild syns tydligt att husen, på grund av sin upphöjning, ligger nästan i höjd med Kampementsgatan.
 
På denna illustration syns tydligt att husen på Kampementsgatan hamnar nästan i linje med husen vid Sandhamnsgatan.
På denna illustration syns tydligt att husen på Kampementsgatan hamnar nästan i linje med husen vid Sandhamnsgatan.
 

För en boende på plan 8 kommer huset att upplevas ungefär som ett 1-våningshus. Inte som ett 12-våningshus. Det är anmärkningsvärt att Östermalmsnytt vidarebefordrar så uppenbart felaktiga uppgifter.

Lars Andersson, ordförande i aktionsgruppen, säger:

"- Det finns inte en chans att bygget blir av, det kommer bli värre än striden om almarna. De underskattar den ilska som finns här, säger Lars Andersson."

YIMBY har dock något svårt att se att bygget av 88 hyreslägenheter på sly och parkeringsplatser skulle kunna orsaka samma folkliga ilska som Almstriden...YIMBY tycker att de aktiva inom aktionsgruppen borde ta ett par steg bakåt, och fundera igenom om planen faktiskt inte tvärtom leder till en förbättring av närområdet. En ödslig och otrygg asfalterad parkeringsyta, omgiven av ett mörkt slyområde, omformas till en upplyst gatumiljö för människor istället för bilar, med nya trädplanteringar och ett intimare gaturum. Är det verkligen så tokigt?

Hela YIMBY:s yttrande kan läsas här.
Plansidan hos stadsbyggnadskontoret finns här.

Yimby överens med Skönhetsrådet om ÖstermalmstorgJa, det är antagligen inte alltför ofta en rubrik som denna kommer att synas på Yimby. Men, som vi konstaterade redan i Januari, så är den byggnad som är föreslagen att uppföras på gamla Folkans plats vid Östermalmstorg i Stockholm allt annat än spännande och intressant. Här missar man fullständigt att uppföra en arkitektoniskt intressant och nyskapande byggnad, på en av stadens absolut mest attraktiva adresser. Istället uppförs något som närmast kan beskrivas som en 80-tals-pastisch på en 60-tals-pastisch. Enligt Östermalmsnytt uttalar sig skönhetsrådet på följande sätt om den föreslagna byggnaden:

"Skönhetsrådet finner det beklagligt att man i ett av stadens mest attraktiva nybyggnadslägen inte kan prestera något som bättre motsvarar de arkitektoniska krav som måste ställas. Det borde ha varit självklart att berika Östermalmstorg med ny, samtida arkitektur av hög rang.”

Yimby kan bara, för en gångs skull, helhjärtat stämma in i skönhetsrådets uttalande.

Vi motsätter oss inte på något sätt rivningen av Folkanhuset som sådant. Huset stod på en dålig grund och hade varit mycket svårt att rädda. Men staden borde faktiskt kunna kräva något klart mer intressant på denna plats, än en tråkig och fyrkantig låda.

Huset har, sedan Yimby skrev om det i januari, designats om något:Någon större förändring är det knappast, och det tycker inte heller skönhetsrådet, som menar att det nya förslaget är "Om möjligt ännu svagare".
Samtidigt visar det ju faktiskt att förändringar är möjliga. Vi föreslår för Stockholms stad, och Östermalms stadsdelsnämnd, att man tar tillfället i akt och ser till att det uppförs någonting bättre på denna ytterst centrala, och för en byggherre intressanta, plats.

Hur skulle du vilja ändra förslaget? Föreslå gärna bra idéer i kommentarerna.

Uppdaterat:
Yimby har idag (13 augusti) skickat en skrivelse till ledamöterna i Stockholms stadsbyggnadsnämnd och framfört våra synpunkter.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Maxhöjd i Kista
14 Oktober 05:26 av Bittebr Bittebr
ufu82646
14 Oktober 04:12 av Ufu82646 Ufu82646
independent escorts
13 Oktober 09:29 av Worldescortshub Worldescortshub
Spamanvändare?
4 Oktober 23:00 av Tore Kullgren
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan

@yimbysthlm på Twitter