Utskrift från www.yimby.se
....

YIMBY i Södermalmsnytt om förtätning

I det senaste numret av Södermalmsnytt skrivs det om förtätningen av Södermalm.

Landskapsarkitekten Alexander Ståhle, som doktorerat på ämnet förtätning, intervjuas och pekar på några av de många positiva värden som en förtätning innebär exempelvis för miljön.

Södermalmsnytt skriver:

"För Alexander Ståhle är det en självklarhet att Stockholm ska förtätas och byggas inåt. Trenden att folk flyttar till storstäderna finns i hela världen och går inte att stoppa. Och det finns flera fördelar med bygga staden tätt: det är miljövänligt eftersom det sparar på mark och minskar behovet av transporter. Det är socialt och gör att folk kan bo nära varandra och leva det storstadsliv som så många gillar. Och det är ekonomiskt eftersom det skapar underlag för företagande. Som samhället utvecklas är det inte en fråga om Stockholm ska förtätas utan hur. De centrala delarna av Söder är väldigt tätbebyggda, men i stråket utanför Ringvägen till exempel kan man kanske bygga mer."

YIMBY kan bara nicka instämmande. Och här gäller det att kunna göra en åtskillnad. Samtidigt som det är viktigt att både behålla värdefulla och välanvända parker och torg, och också bygga nya, så är det viktigt att samtidigt kunna bygga nytt på oanvänd överbliven mark.

I artikeln får också Hans Edler, som nyligen anordnade en demonstration mot fler byggen på söder, komma till tals. Enligt Södermalmsnytt har Hans Edler räknad fram att parkmarken per invånare på söder har minskat med 40 procent sedan 1990-talet och antalet invånare har ökat med 30.000 personer.

Problemen med en sådan jämförelse är flera.

För det första säger en per capita-jämförelse naturligtvis ingenting om den faktiska ytan. Ökar befolkningen minskar per capita-tillgången. Minskar befolkningen så ökar per capita-tillgången, utan att en enda grönyta behöver tillskapas eller bebyggas. En ökad befolkning innebär också större möjligheter till kvalitativa grönytor. Jämförelsen problematiseras vidare av den nedvärdering av gröna ytor som har skett i Stockholm under lång tid, där man inte gör någon egentlig skillnad på en välskott park och en slyig och oanvänd gräsmatta mellan två vägar. Jämförelsen är ointressant då den inte gör någon sådan åtskillnad. Att oanvänd impedimentmark i redan urbaniserade områden får en funktion är någonting positivt. Vad Edler också undviker att nämna är att Stockholms befolkningsutveckling vände nedåt på 1970-talet, en nedgång som inte vändes förrän just på 1990-talet. Edler utgår således i sin jämförelse från en period då Stockholm hade genomgått en avfolkning under flera decennier.

Edler säger:

"Att förtäta Söder mer är rent vansinne. Politikerna spottar oss i ansiktet. Den här stadsdelen är färdigbyggd för länge sen. Sverige är ett stort land, Stockholm kan växa utåt, det går också att bygga nya städer."

Här ger Edler exempel på den felaktiga tron att en stad kan bli färdigbyggd. Men den enda stad som är färdigbyggd är den övergivna staden. Där det bor människor sker också förändring för att nya behov uppstår, gamla behov försvinner och för att staden utvecklas.
Att Stockholm ska växa utåt kan YIMBY bara instämma i, vilket sker i projekt som exempelvis Nordvästra Kungsholmen, Norra Stationsområdet, Liljeholmen, Hammarby Sjöstad, Norra Djurgårdsstaden med flera. Men att det finns plats "någon annanstans" är inte i sig ett argument mot att förtäta i den befintliga staden på lämpliga platser. Staden måste också växa inåt, då markutnyttjandet i många delar av Stockholm är mycket dåligt. Argumentet att "man kan bygga nya städer" måste ses som ganska märkligt. Varför bygga en ny stad när det redan finns städer som många vill flytta till? Varför exploatera i orörd natur och lägga mångmiljardbelopp på att bygga upp ny infrastruktur i en konstgjord stad utan ett upparbetat kulturarv, stadsliv och historia? Det finns ett fåtal exempel i världen där man gjort så. De är sällan lyckade.

Edler avslutar:

"Att lämna ett kulturarv vidare till nästa generation är inte egoistiskt."

Att uppförandet av nya byggnader automatiskt skulle förstöra vårt kulturarv saknar täckning. Kulturarvet är stadens samlade historia. Att konservera staden i en given form vid ett givet årtal är om något att inte lämna ett kulturarv till nästa generation. Det enda vi då efterlämnar oss är ett mausoleum.

Även Erika Nettelbladt, medlem i YIMBY, och själv boende på Södermalm, får komma till tals. Erika säger:

"En storstad kan väl inte vara färdig, den måste leva och förändras. Och förtätning behöver inte betyda att man tar av grönområden. Att säga att en stad är färdigbyggd när man själv redan har ett förstahandskontrakt eller en bostadsrätt där är förmätet. En stad lever, rör sig och växer. Alla säger bygg gärna men inte här. Vi behöver lyfta blicken lite. Bostadsbristen är ett problem och unga kan inte flytta hemifrån."

Södermalmsnytt skriver:

"Därmed inte sagt att hon tycker att man ska bygga igen populära parker. Det finns fortfarande områden på Söder som är glesa, mörka och otrygga. Längs Ringvägen vid Tanto är ett exempel där Erika Nettelbladt tycker att mer liv skulle vara en fördel.

- Man borde också kunna ta av områden som bara är gjorda för bilar. Hela norra delen av Söder är helt förstörd av alla billeder. Visionen för innerstan borde vara att man kan leva här utan bil. Ändå planeras det för en parkeringsplats för varje nybyggd lägenhet.

Erika Nettelbladt tycker att många stockholmare verkar rädda för förändring. Det som byggs ser alltid likadant ut med vit puts. Hon är positiv till djärvare byggprojekt som märks och sticker ut.

- Jag gillar när det händer saker i stadsbilden."

På andra YIMBY-sidor

Yimby lämnar in yttrande om bebyggelse i Stäket 1/Lilla Blecktornsparken

Invid lilla Blecktornsparken på Södermalm planeras en liten infill med ett fyravåningshus samt i bottenplan en förskola. Det råder stor brist på förskoleplatser på Södermalm och behovet av bostäder är som bekant stort i hela Stockholmsområdet. Huset som planeras är mycket modest och tyvärr utpräglat icke-urbant:


Protesterna har naturligtvis inte väntat på sig. I Södermalmsnytt beklagar sig signaturen "Lasse" över det nya dagiset och bostadshuset med orden:

"Det är en katastrof med husbygget vid Lilla Blecktornsparken."

I ett tidigare nummer presenterades följande protester ihopsamlade:Katastrof, vansinne och inget grönt kvar. Och luft mellan husen är "unikt". Superlativen verkligen haglar.

Enligt uppgift i Södermalmsnytt skall det "picknickas" mot byggplanerna på Söndag den 18 maj kl. 15-16 i Lilla Blecktornsparken.

Låt oss ta en titt på denna "betongöken" där det snart inte finns ett träd inom synhåll:
Klicka på bilderna för att se en större bild. Den rödmarkerade ytan är det aktuella huset som planeras att byggas.

Frågan man kan ställa sig är om inte detta är ett nytt lågvattenmärke för Nimbyismen i Stockholm? Klagomål över brist på grönområden saknar naturligtvis all form av relevans här, det finns mer park än stad. Vad det handlar om här är klassisk Nimbyism. Inga nya grannar där jag bor. Inga förskolor. Jag var här först, andra göre sig icke besvär. Egoism.

Det här är som bekant inte första gången som det protesteras mot förskolor på Söder.

Den påstådda omtanken om barnen faller snabbt när man läser plandokumenten från stadsbyggnadskontoret:

"Den planerade förskolan med sina tre avdelningar kommer få en egen förskolegård på platådelen av Lilla Blecktornsparken. I parken återfinns även en plaskdamm, tennisbana och grusplan vid sidan av övriga gräsytor. Buss 76 och 59 som angör sin slutstation på den västra sidan av Katarina Bangata medför också att förskolebarnen inte behöver korsa trafikerad väg vid utflykter annat än om stombusslinje 3 västerut väljs som färdmedel. Vidare finns i Stora Blecktornsparken en parklek och en avdelning med djur, bland annat kaniner och får."

För att citera Leonardo Frithunanthz från Yimby i Södermalmsnytt nummer 16 2008 angående planerna:

"- Jag kan förstå att man protesterar mot disko eller spelhall, men motsätter man sig ett dagis borde man skämmas. Det är helt absurt, maken till själviskhet har man inte varit med om."

Naturligtvis bör här heller inte miljöfrågan glömmas bort. Våra städer måste förtätas för att minska miljöpåverkan, något som inte nog kan understrykas.

Yimby har valt att lämna in ett yttrande till stadsbyggnadskontoret om bebyggelsen. Dels för att påtala bristerna i planen och dels för att agera motvikt mot protesterna.
I yttrandet kritiseras bristen på urbanitet och den låga exploateringsnivån samt det faktum att en byggnad placerad en bit in i parken gör att det upplevs som att större parkyta tas i anspråk än om byggnaden istället lyfts upp och läggs mot Metargatan.

Vi föreslår en alternativ placering av huset, samt två ytterligare huskroppar strax sydöst om det nu aktuella planområdet:Byggnad 1 och 3 föreslås ansluta i skala till Katarina Bangata med en byggnadshöjd på 6-7 våningar.
Byggnad 2 föreslås som ett urbant integrerat högre hus med både bostäder och kontorsytor. Överlag efterlyses också kommersiella ytor i bottenplanen på de nya byggnaderna, något som idag i stor grad saknas. Tillkomsten av nya affärs- och serviceytor gör dessutom att nybyggnationen även kommer de i dagsläget boende i området till del.

Plansidan hos Stockholms stadsbyggnadskontor finns här.

Hela Yimby:s yttrande kan läsas här.

Om du själv vill lämna synpunkter på SBK:s förslag skall du skicka dem till:

Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

eller stadsbyggnadskontoret@sbk.stockholm.se

senast den 21 maj 2008.
Ange dirarienummer 2007-36022.

Uppdatering:
Tidningen City skriver om protesterna under rubriken "De vill ha kvar oasen på Söder".
Onekligen en intressant tolkning.

Mattias Öjebro, en av de protesterande säger:
"-
Man räddar ingen bostadskris med 16 lyxlägenheter eller fixar någon dagiskris"
Mattias får gärna upplysa oss andra hur man löser brist på förskoleplatser på andra sätt än att bygga förskolor...

Uppdatering 2:
Artikeln ligger nu här tillsammans med en omröstning om det är rätt att bygga. Resultatet just nu (21:56, 19 maj)  visar på en hoppfull inställning hos Stockholmarna:

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8635 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Baugruppen - dags att bli inspirerade av Berlin?
7 Maj 08:24 av Assortlist Assortlist
Hjälp! Jag håller på att bli en Nimby!
8 Oktober 2020 19:07 av Trevor Bower
Politikerveckan Järva
8 Oktober 2020 19:06 av Trevor Bower
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan

@yimbysthlm på Twitter