Utskrift från www.yimby.se
....

Om godtycklighet i stadsbyggnadspolitikenStadsbyggnad är ett märkligt politikområde. Vanligen är partierna förutsägbara i sina ställningstaganden vare sig det handlar om ekonomiska höger-vänsterfrågor eller ”kulturkriget” mellan liberaler/progressiva och konservativa.

Men när det gäller stadsbyggnadspolitik verkar det som att partierna på lokal nivå kan landa i nästan vilka slutsatser som helst, ofta på oklara grunder.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Krönika: Bra kollektivtrafik kostar mer än tre påsar chips

Mikael Sundström är ordförande för resenärsföreningen Kollektivtrafikant Sthlm. En ideell och partipolitiskt oberoende förening som verkar för en pålitlig, snabb och bekväm kollektivtrafik i stockholmsregionen. Denna artikel har tidigare publicerats på Newsmill.


Landstingsalliansens beslut att höja priset på månadskortet sker samtidigt som Stockholms kollektivtrafik genomgår en stor förtroendekris. Tajmingen för denna höjning kunde knappast vara sämre. För att verkligen höja kvaliteten på SL-trafiken krävs istället att politikerna vågar prioritera utbyggnaden och driften av kollektivtrafiken framför nya stadsmotorvägar.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Årsta holmar - Strandbad eller naturreservat?


Årsta holmar idag. Holmarna går bara att nå med båt.

Årsta holmar, mellan stranden nedanför Årsta gård och Tanto på Södermalm, är en plats som många sett, men få besökt.

Holmarna går inte att nå annat än med båt, trots att Årstabroarna går rakt över. De fungerar därför inte som rekreationsområde för Stockholmarna. Men de är inte heller skyddade som naturreservat. Området tycks befinna sig i en slags limbo.

Det har tidigare diskuterats att göra holmarna till just ett naturreservat, men dessa planer har aldrig realiserats. Det är dock något som oppositionen vill ändra på. Årsta holmar finns med bland de områden som de rödgröna vill göra till naturreservat. Den styrande alliansmajoriteten har inte givit något besked om holmarnas framtid, men centerpartiet i Stockholms stad går nu ut med sina planer för holmarna. Partiet vill bygga en strand på en av holmarna och bygga en ny gång- och cykelbro.


Illustration: Joakim Sturesson

Årsta holmar borde med sitt unika läge komma fler stockholmare till del. Vi skulle gärna se att man fräschade upp dem med en stor sandstrand och en bättre restaurang med nattklubb
Per Ankersjö, ordförande för Stockholmscentern.

Vad tycker du? Sandstrand och restauranger, naturreservat, eller kanske bara en ny bro?

Rödgrön överenskommelse

Idag presenterade de rödgröna en överenskommelse om hur Stockholmspolitiken ska hanteras om det blir maktskifte i höst. Då det handlar om ett valutspel är det naturligtvis svårt att säga något mer konkret om utspelet, så som finansiering, tidsramar osv, men några punkter är intressanta att lyfta fram.

En av de frågor som lyfts fram är bostadsbyggandet, och problemet med de till synes ständigt ökade priserna. De rödgröna vill därför satsa på ett ökat bostadsbyggande, framförallt av hyresrätter. Det här är förstås inget oväntat, i princip alla partier pekar ut det som en viktig punkt. Skillnaden ligger framförallt i synen på fördelningan av hyres- respektive bostadsrätter.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Var är tunnelbanan i den "historiskt stora" trafikutbyggnaden?Allianspartierna i stadshuset presenterar idag DN Debatt vad de har valt att kalla "en historiskt stor trafikutbyggnad".

100 miljarder ska satsas på vägar och spår under tolv års tid. Hälften finansierat av regionen medan politikerna i stadshuset vill att regeringen ska stå för andra halvan. För att finansiera den regionala delen av investeringarna vill stadshusalliansen höja trängselskatten, och när förbifart Stockholm står klar, även avgiftsbelägga Essingeleden.

De projekt som tas upp är följande:
 

 • Förbifart Stockholm
 • Tvärbanan från Alvik till Solna och Kista
 • Modernisering av Saltsjöbanan till tvärbanestandard med dragning till Slussen och hopkoppling med befintlig tvärbana till Hammarby sjöstad
 • Utökad spårkapacitet mellan Tomteboda och Kalhäll för att få full effekt av citybanan
 • Dubbelspår på roslagsbanan
 • Åtgärder för att få bort flaskhalsar på Nynäsbanan och mellan Södertälje hamn och centrum.
 • E20 Norra länken
 • E18 mellan Hjulsta och Kista
 • Sex körfält på E4 mellan Södertälje och Hallunda
 • Väg 259 (Södertörnsleden)
 • Ytterligare omkring "30 angelägna vägprojekt" som inte vidare specificeras.
   

Stockholmsregionen står inför en stor utmaning med en redan idag högt belastad infrastruktur kombinerat med en stor inflyttning och höga nativitetstal. Regionen står också, om någon tilltro ska sättas till förslagen till Region- och översiktsplan, inför ett tätare byggande i framtiden, vilket går helt i linje med den syn på stadsutveckling som YIMBY har.

Det är därför glädjande att man nu från stadens sida har en målsättning att ta tag i den eftersatta infrastrukturen i Stockholmsregionen.

YIMBY ser med glädje att tvärbanans utbyggnad finns med i de prioriterade satsningarna, liksom att Roslagsbanan får dubbelspår.
Vi gläds också åt den ökade spårkapaciteten mellan Kalhäll och Tomteboda, något som vi efterfrågade i vårt remissvar till RUFS 2010.
Likaså efterfrågade i vårt remissvar dubbelspår på Nynäsbanan, något som iaf delvis finns med i dagens utspel.

Det är dock tråkigt att man i dagens utspel återigen gör misstaget att se spår- och vägtrafik som två från varandra isolerade företéelser. Platsbristen i kollektivtrafiken ska lösas med mer kollektivtrafik, och platsbristen på vägarna ska lösas med mer biltrafik, alltså fler och större vägar.

YIMBY är inte motståndare till byggandet av nya vägar. De är en del av nödvändiga infrastrukturinvesteringar i en växande region. Däremot är det problematiskt att man från stadens sida inte förmår att se de nödvändiga strukturella omställningar i trafikplaneringen som måste ske när en stad blir tätare samtidigt som dess befolkning ökar. Lösningen på överfulla vägar i täta städer är sällan att bygga nya motorvägar. De fylls snabbt på med ny trafik och kan i vissa fall till och med förvärra trafiksituationen. Detta är till exempel fallet med förbifart Stockholm om man ska tro de utredningar som gjorts.

Nya vägar kommer att behövas när regionen växer. Men några trängselproblem löser de inte annat än på kort sikt. Lösningen på trängselproblematiken är istället att lyfta över fler resande  till den effektivare kollektivtrafiken. Då frigörs också plats på våra vägar för den som inte kan använda kollektivtrafiken. Det gäller att kunna se på infrastrukturen i termer av åtkomst snarare än kapacitet för ett visst trafikslag. Det finns inget egenvärde i att få plats med så många bilar som möjligt över ett visst trafiksnitt.

I miljökonsekvensbeskrivningen till Regionplan 2010 visas på en ökad biltrafik, och en minskad kollektivtrafik, per capita i Stockholmsregionen.
Det är en utveckling som behöver pareras. Inte bara av miljöskäl, utan också för att möjliggöra ett tätare och mer urbant boende.

YIMBY anser att dagens mycket störningskänsliga läge för vägtrafiken över Saltsjö-Mälarsnittet är ohållbart och att det inte gynnar en växande storstad. Det är emellertid viktigt att ny vägkapacitet över nämnda snitt inte bidrar till en kontraproduktiv stadsutglesning som på sikt kan öka transportbehovet än mer och därmed ytterligare förvärra trängselproblematiken. De effekter som den föreslagna förbifart Stockholm kan få i fråga om stadsutglesning och förvärrade trängselproblem på sikt måste därför noga utredas så att leden inte visar sig bli kontraproduktiv. De utredningar som idag finns visar tyvärr just på sådana effekter och på allvarliga trängselproblem om förbifarten byggs på det sätt som nu är föreslaget. Detta behöver tas på allvar. Så sker inte idag, och det är anmärkningsvärt att politikerna springer vidare med ursprungsplanerna, till synes utan en tanke på att syna denna problematik. Man kan fråga sig vad utredningar spelar för roll, om de inte tas i beaktande när beslut sedan fattas.

Men det mest anmärkningsvärda i dagens utspel är att ingenting nämns om vare sig Spårväg Syd eller en utbyggnad av Stockholms tunnelbana.
I debattartikeln konstateras:

"De samhällsekonomiska kostnaderna för förseningar på grund av trängseln i Stockholmsområdet har beräknats till 6–7 miljarder kronor per år."

Den som någon gång åkt gröna linjen under rusningstid känner väl till magnituden av problemet. Tågen är fulla och går redan så ofta de kan. SL:s förslag om färre sittplatser i tunnelbanan kan bara ge en kort respit. Behovet av en utbyggnad av Stockholms tunnelbanenät borde vara högprioriterat, men omnämns inte ens.

Vi har svårt att förstå varför.


Tunnelbanan. Populär. Och överfull.

En "rekordsatsning" på infrastruktur i Stockholm, som sträcker sig över 12 år, borde med all logisk slutledning också innebära en satsning på tunnelbanan. Om 12 år kommer det att vara över tre decennier sedan den sista större utbyggnaden av Stockholms tunnelbana gjordes, samtidigt som befolkningen har ökat, och fortsätter att öka snabbt.

Ett illustrativt exempel av de enorma trafikmängder som tunnelbanan sväljer kan läsas i Dagens Nyheter som redovisar att en nedstängning av tunnelbanan mellan Slussen och T-centralen skulle kräva en buss var åttonde sekund i rusningstrafik.

En utbyggnad av tunnelbanan måste prioriteras. Om pengarna inte finns är det dags att våra politiker tar sig en funderare kring var pengarna gör mest nytta.

Spårvagn mellan Djurgården och Hornsbergs strand redan 2011

Uppdaterad 2008-06-06 21:30

På en presskonferens under onsdagen i Tekniska nämndhuset vid Flemminggatan klarnade detaljerna kring den spårvägsutbyggnad som SL sedan tidigare planerar i Stockholms innerstad. Yimby fanns på plats och vi kan bara konstatera att utecklingen är ytterst positiv - en kovändning från den tidigare ganska avoga inställningen som framförts i media från det moderata trafikborgarrådet i stadshuset.

Tvärbana city, som projektet har namngivits, blir den första utbyggnaden av reguljär spårvägstrafik i Stockholms innerstad på gatuspår sedan 1952 då linjerna 4 & 8 förlängdes från Valhallavägen/Sibyllegatan til Hakberget respektive Tessinparken. De linjerna avvecklades liksom all annan spårvägstrafik i inerstaden i samband med övergången till högertrafik 1967, som resultat av ett principbeslut som fattades i Stockholms kommunfullmäktige 1957 utan votering. Vi har med andra ord under veckan fått vara med om en historisk kursändring i Stockholms historiebeskrivning.

Planen som presenterades av trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm(m) och finansborgarrådet Sten Nordin(m) är en spårvägssträckning som ska löpa hela vägen från Ropsten, via Frihamnen, Oxenstiernsgatan, Norrmalmstorg, Centralen, Fleminggatan och Fridhemsplan vidare längsmed längs med Lindhagensgatan ut till Hornsbergs strand på nordvästra Kungsholmen. Även den omfattande trafiken ut på Djurgården kommer, som landstinget tidigare har beslutat, att moderniseras och trafikeras med moderna spårvagnar som ersättning för busslinje 47. Den ideella museitrafik som Svenska Spårvägssällskapet via dotterbolaget AB Stockholms spårvägar, bedriver kommer att finnas kvar efter utbyggnaden.

Den första etappen hoppas man skall vara klar redan i maj 2011, innan arbetena med Citybanan vid T-Centralen tar fart på allvar. Den första etappen kommer att löpa från Djurgården (Waldemarsudde) till Hornsbergs strand. Tunnelbanans blå linje kommer under arbetena med citybanan under vissa tider på dyget endast gå till Fridhemsplan, att ha en kapacitetsstark spårväg på plats innan des kommer avlasta den annars mycket problematiska trafiksituation som då kan uppstå betonade både Wennerholm och Nordin.

Dragningen från Djurgårdsbron upp mot Ropsten och en ev. sammankoppling med Lidingöbanan finns i planerna som etapp 2. Som framtida utvecklingsmöjligheter nämns också att i Ropsten koppla samman med Tvärbanan som i den gällande regionplanen på sikt antas förlängas via Universitetet till Ropsten.Från Yimby:s sida tycker vi naturligtvis att detta är glädjande och vi vill tacka den politiska ledningen i Stockholms stadshus för att äntligen ha kommit till skott med en uppgörelse med landstinget som leder till en utbyggnad som diskuterats i olika omgångar sedan djurgårdslinjens museitrafik startade 1991.

Att utbyggnaden ser ut att bli avsevärt mer omfattande än vad som tidigare förelagits är likaså oerhört positivt. Landstinget har tidigare under våren redan fattat de nödvändiga besluten om finansiering som krävs för att gå vidare. Den namninsamling som Yimby startade i vintras avslutas nu då då det råder enighet mellan landstinget och staden om en snabb utbyggnad.

I den avsiktsförklaring som staden och SL tecknade under tisdagen är det tydligt att Stockholms stad nu har tagit till sig viktiga och korrekta argument i frågan och att man lagt fördomarna om moderna spårvägar i stadsmiljö åt sidan. Det är en oerhört glädjande utveckling för Stockholms framtida stadsutveckling.

Även satsningar på att konvertera den kroniskt överbelastade blåbusslinje fyra till spårväg nämndes som ett framtida, inte alltför avlägset, mål. En sådan konvertering finns med i det trafikpaket som Carl Cederschiöld förhandlat ihop under 2007 med i planperioden efter 2020. Det är Yimbys förhoppning att "Tvärbana City" snabbare på den processen och sporrar trafikpolitiker oavsett partikulör.

Linjen kommer att trafikeras av moderna innerstadsvagnar. Tvärbanans vagntyp, A32, är inte aktuell då den inte har tillräcklig svängradie (18m) för att kunna trafikera den aktuella sträckningen.
I den tidplan som finns med i avsiktsförklaringen avser man att tilldela en koncession till det konsortium som lägger det bästa budet för byggnation, drift och underhåll för minst 15 år kring årsskiftet 2008/2009. Byggstart kan då ske under 2009.

Staden och SL kommer att tillsammans verka för en depåanläggning:
“Spårvagnsdepå skall rymma totalt 22-25 spårvägsfordon varav i tidigt skede ca 12-15. Ett effektivt markutnyttjande med hänsyn till stadsmässighet skall eftersträvas”.
Sannolikt kommer en sådan anläggning att uppföras i Hornsberg där SL sedan 1940-talet har en stor bussdepå som kommer att helt byggas om enligt den tidigare överenskommelsen Plattform Stockholm. På sikt kan det även komma att uppföras en depå för spårvagnar i Värtaområdet.

Den borgerliga majoriteten har även miljöpartiet med sig i satsningen även om de är tveksamma till val av finansiering. Vänsterpartiet är positiva till utbyggnaden som sådan men motsätter sig finansieringslösningen. Yimby har som ett politiskt oberoende nätverk ingen ståndpunkt i frågan om val av finansiering, men vi är positiva till lösningar som möjliggör en snabb utbyggnad.

Tyvärr så är socialdemokraterna i Stockholm klart negativa till satsningen i sin helhet. Socialdemokraterna har tidigare kritiserat satsningen, i huvudsak på grund av att staden och landstinget inte varit överens. Nu när man kommit överens fortsätter kritiken där man menar att man istället vill satsa på andra sträckningar.

"- Stockholm behöver rejäla investeringar i spårutbyggnad. Men moderaterna prioriterar helt fel när de går så hårt ut med utbyggnad av spårvagnar i innerstaden. Det är bra, men det finns andra spårvägar som är långt mycket viktigare. I första hand Spårväg Syd och tvärspårvägarna till Solna, Nacka och Kista, säger Lars Dahlberg, oppositionslandstingsråd för socialdemokraterna."

Resonemanget är märkligt. Utredning kring utbyggnad av tvärbanan till både Nacka och Solna pågår för fullt. Detaljplanen för Tvärbana norr genom Solna är ute på samråd och målsättningen är att den skall vara i drift när nya nationalarenan i Solna står kvar. Arbetet med tvärbana ost, som också inbegriper en uppgradering av Saltsjöbanan till tvärspårväg framskrider i långsam takt men kan inte byggas innan Danvikslösenprojektet har kommit tillräckligt långt. Tvärbanan till Kista finns också fortfarande med i den översiktlia planeringen (perioden 2008-2012 i Cederschiöldspaketet), här ser dock Yimby gärna att arbetet prioriteras upp så att även Kistagrenen kan få en tydlig tidplan för utbyggnad så snart det går, vilket även gäller den s.k. Spårväg syd (även känd som Tvärbana syd).


Foto: Jonnie Nord

Socialdemokraterna ger inte någon närmare förklaring till varför vissa satsningar är viktigare än andra. Trafiksituationen i Stockholms innerstad blir hela tiden alltmer ansträngd med överfulla bussar och tunnelbanetåg. Flera gator i innerstaden har problem med luftkvaliteten varför det måste ses som en högt prioriterad fråga att få fler att resa med miljövänlig och attraktiv kollektivtrafik i innerstaden. Det uttalade mål om förtätning som staden nu har skapar många nya bostäder och arbetsplatser både inom den befintliga innerstaden, och i den expanderande innerstaden, som exempelvis de stora byggnadsprojekten just på Kungsholmen. Det är hög tid att någonting görs åt kollektivtrafiksituationen i hela Stockholmsområdet, och det inkluderar även innerstaden.

Det är glädjande att socialdemokraterna vill bygga ut tvärbanan utanför innerstaden. Men även trafiksituationen i innerstaden behöver förbättras. Med det nu presenterade förslaget, tillsammans med den redan planerade utbyggnaden av tvärbanan tillsammans med en utbyggnad av tvärbana syd kan Stockholm få ett mycket väl utbyggt spårvägsnät som avsevärt kommer att förbättra kollektivtrafikssituationen i staden.

Länkar:
SVT ABC om "Tvärbana City".
Stadens egen sida om satsningen.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter