Utskrift från www.yimby.se
....

Stockholms stad sätter ramverk för östra Alvik - Programsamråd

Stockholm stads planprogram för östra Alvik är ute på samråd fram till fjärde april. Programmet innehåller strukturförslag för bostäder grundskola, idrottshall, förskolor, strandpark, torg, parker, en 7-spelplan och mycket mer.

Målet med struktur-planen är enligt kommunen: "en sammanhängande urban stadsdel med förstärkta kopplingar till omgivningen. Innerstadens egenskaper i form av täthet, sammanhang och blandade urbana funktioner omfamnar då även Alvik, som är fortsatt präglat av sitt naturnära läge vid Mälaren."


Vissionsbild

Samrådstiden är mellan 6 februari och 4 april. Den 7 mars kl 18-20:30 är det samrådsmöte i form av öppet hus i Alviks Kulturhus, Brommasalen, Gustavslundsvägen 168 A i Alvik.

Om du bor nära Alvik, glöm inte att skicka in dina synpunkter på programmet. Du gör det genom att skicka ett mail till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se med ämnesrad 2013-06204 synpunkter Alvik östra. Om du inte bor vid Alvik kan du självklart också skicka in, men synpunkter från närboende väger tyngre. Det är alltid lättare att vara pragmatisk till utveckling "någon annanstans" än där man själv bor. När du skickar in ditt yttrande, skicka gärna en kopia till info@yimby.se så kan vi göra en sammanställning av medlemmars yttranden.

Ska inte YIMBY skicka in ett yttrande?
Absolut! Varsågod att skriva ett här. När du är klar kan du skicka ett meddelande om det till info@yimby.se så går någon av hemsideadmins in i tråden och skapar ett dokument att skicka in. Skriv dina kontaktuppgifter i mailet så att vi kan lägga in dem i dokumentet.

Nu till en sammanfattning av planprogrammet:

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Yimby-vandring Alvik-Traneberg-Ulvsunda

Måndag 29 augusti
18:00 - 20:00

Vi samlas vid Alviks torg. Efter en akademisk kvart vandrar vi mot Ulvsunda, och betraktar utbyggnaden av Tvärbanan, eller Traneberg, där man kan se västra Kungsholmens nya skyline.

Facebook-event.

YIMBY Stockholm om: , ,

Bloggar om: , ,

YIMBY lämnar in yttrande om Gustavslundsvägen i AlvikYIMBY har lämnat in ett yttrande om byggplaner vid Gustavslundsvägen i Alvik.

Den föreslagna exploateringen är ett mycket välkommet tillskott till Alvik. Förtätningen är mycket positiv och den har en potential i att markera Alvik som en tydlig stadsmiljö på sikt. Fler förtätningar behöver dock göras för att nå dit. Planförslagets målsättning att omvandla Gustavslundsvägen till en levande gatumiljö är mycket välkommet, speciellt vill vi påtala det positiva i att bebyggelsen planeras med lokaler i bottenplanen och att det höga huset planeras som en naturlig del av gaturummet med direktkontakt med gatan. Precis som anges i plandokumenten kommer detta att skapa en tryggare miljö. Att ersätta ett ytslösande parkeringsdäck med ett höghus ser vi som utmärkt. Vi finner det också mycket positivt att höghuset har getts ett intressant arkitektoniskt uttryck som kommer att bli ett landmärke även på grund av sina arkitektoniska meriter.

Den föreslagna gestaltningen av gaturummet mot de nya bostäderna och lokalerna i Racketten II är i planförslaget otydligt beskrivet. På situationsplanen ser ytan ut att vara gestaltad som en miljö av omväxlande stenlagda ytor och gräsytor.På visionsbilderna över förslaget ser dock denna yta ut att istället vara gestaltad som en ren gräsyta. På bilden av gångstråket på sidan 6 i programhandlingen kan man se en hårdgjord yta som gränsar till en gräsmatta, helt utan passagemöjligheter ut mot gatan.Det är av yttersta vikt att situationsplanens upplägg får gälla, med tydliga kopplingar ut mot gaturummet. Rena gräsmattor mellan bebyggelse och gata, så som vi kan se på sidan 4 och 6 är oförenliga med idéerna om en stadsmiljö.

Även vad gäller gaturummet intill de nya bostäderna och lokalerna i Racketen 8 har vi synpunkter.Den nya gym- och kontorsbyggnaden i 3 vån ut mot Gustavslundsvägen är ett positivt tillskott, men vi ställer oss frågande till dess planerade gestaltning mot gatan. En stängd sockelvåning riktad mot en gräsmatta vars enda funktion är i formen av ett oönskat impediment i gaturummet är knappast förenligt med det uttalade målet om en mer stadslik miljö. Över den aktuella gräsmattan löper det idag en gångstråk (som har försvunnit på planbilderna), vilket tydligt visar att gräsmattan inte fungerar som tänkt. Detta bör avspeglas i den lagda planen. Lämpligtvis omgestaltas ytan till någon form av torgyta alternativt bebyggs. Den nya gym- och kontorsbyggnaden bör gestaltas om så att fönstren får gå ner närmare marknivå för att skapa ett mer inbjudande och levande gaturum. Då det öppna utrymmet framför byggnaden (som idag upptas av gräsmattan) är ganska stort är det också lämpligt att öka på tillbyggnaden med 1-2 plan för att skapa ett intimare stadsrum. Ingång till byggnaden bör ske i markplan. Trappan som i planförslaget är förlagd utanför byggnaden kan med fördel istället placeras i byggnaden. En trappa utanför byggnaden på det sätt som visas i planförslaget uppfattas som en barriär och passar inte heller hemma i en stadsmässig miljö.

Höghuset och den planerade niovåningsbyggnaden intill innehåller butiker i bottenplanet. Detta är, som vi redan påtalat, utmärkt. Däremot finns inga publika lokaler planerade för Racketen 8. Risken är därför stor att stråket kommer att uppfattas som ödsligt och som en ren transportsträcka för den som inte har ett ärende till fastigheterna i Racketen 8. Därför bör minst en butikslokal placeras i entreplan i den nya tillbyggnaden. Ett butiksläge här har god potential, med både besökare till Salkhallen, liksom förbipasserande i området.

Det är utmärkt att man i planförslaget planerar för en ny förskola. Bebyggd yta bör utnyttjas effektivt och YIMBY förordar därav alternativet med förskola i bottenplanet i bostadshus istället för i en separat lågdel.

Överlag är skrivningarna om omgestaltning av gaturummet goda. Stora parkeringsytor tas bort och ersätts av parkeringsgarage och parkering längsmed gatan. Nya och bredare trottoarer anläggs. Dessa åtgärder välkomnar vi.

Planområdet är mycket välförsörjt med kollektivtrafik. I programhandlingen kan vi läsa:

”Förutom tunnelbanan, Nockebybanan, Tvärbanan och busstrafik till Bromma flygfält finns busslinjen till Spånga station, lokalbussar till Minneberg och Abrahamsberg samt nattlinjer. Alvik är en viktig bytespunkt i kollektivtrafiknätet. Vid Runda vägen finns också en hållplats för Tvärbanan, kallad Alviks strand. Enligt SL´s planer kommer Tvärbanan år 2012 att förlängas norrut till Solna. Ytterligare utbyggnad med en förgrening till Kista, vilket medför ett tredje spår, ligger senare i tiden. Tvärbanan har idag 7,5-minuterstrafik. Planer finns att utöka till 5-minuterstrafik år 2012.”

Vi finner det därför synnerligen anmärkningsvärt att de föreslagna bostäderna planeras med parkeringstal 1,0. Man räknar således i planerna med att samtliga hushåll kommer att äga en bil,vilket är långt högre än Stockholms faktiskt bilinnehav i stadsmiljö. I planen nöjer man sig således inte bara med att reaktivt utöka behovet av trafikytor (vilket i sig är ett problem) utan uppmuntrar till och med aktivt ett utökat bilägande. Detta ser vi som djupt problematiskt. Målsättningen måste vara att istället öka andelen kollektivtrafikresenärer. Ett onödigt högt parkeringstal kommer också att innebära en större ökning av trafik i plankorsningen med tvärbanan vid Gustavslundsvägen. Vidare anges det i samrådshandlingen att Stockholm Parkering AB:s parkeringsgarage vid Alviks Torg är underutnyttjat vilket gör det höga parkeringstalet än märkligare.

I kvarteret Sädesärlan 6 i Stockholms innerstad, som också är välförsörjt med kollektivtrafik, har man lagt parkeringsnormen på 0.55, vilket visar att det bevisligen går att planera för ett lägre parkeringstal. Det är ytterst viktigt att i planeringen kunna använda olika trafikplanering i olika byggnadstypologier. Stadsmiljöer skiljer sig från glesa förorter och villaområden, och det måste avspeglas även i trafikplanering och parkeringstal. Alvik är i ÖP99 utsett som stadsutvecklingsområde. Är det stad man vill uppnå måste det orimligt höga parkeringstalet sänkas.Då Alvik är utsett som ett stadsutvecklingsområde ser vi gärna att stadsbyggnadskontoret framöver tar ett större grepp på området och tar fram en stadsutvecklingsplan där möjliga förtätningsytor sätts i ett större och längre perspektiv. En sådan stadsplan bör spänna över ett antal år och alla ytor behöver inte bebyggas direkt. Tvärtom kan en stor plan, men med successiv utbyggnad, skapa en mer dynamisk och intressant miljö än en plan där allt detaljplaneras på en gång. Samtidigt ger just en stadsplan den övergripande planeringen för att bygga sammansatta och välfungerande stadsmiljöer.

Drottningholmsvägen och tunnelbanespåren är idag en mycket stark barriär mellan Alvik och Traneberg. Denna barriär måste på sikt åtgärdas. Den naturliga platsen att börja med en sådan stadsläkning mellan Alvik och Traneberg är vid tunnelbanestationen. Drottningholmsvägen och tunnelbanan genomgår just nu en överdäcknings- och bebyggelseprocess vid Lindhagensplan, som kan tjäna som god förebild för en framtida stadsläkning vid Alviks tunnelbanestation.
 
Plansidan hos stadsbyggnadskontorat kan hittas här.

Hela YIMBY:s yttrande kan läsas här.

Tvärbana till Solna 2013

Som YIMBY tidigare har rapporterat kommer innerstadsspårvägen snart att återinföras, inom tre år beräknas 7:an/"Djurgårdslinjen" nu under namnet "Tvärbana City" att ha förlängts till nordvästra Kungsholmen. Åt andra hållet beräknas den senare nå Ropsten. Nu har turen äntligen kommit till Tvärbanan. Efter alla dessa år av studier kommer Tvärbanan att förlängas till Solna.

Det talas om att planer och projektering ska vara genomförda till vintern och att byggstarten sker till våren eller försommaren nästa år. Då det kommer att ta fyra år att bygga sträckningen förutses invigningen ske under våren eller försommaren 2013.

Succén upprepas

Mellan Alvik och Hammarby Sjöstad reser det 35.000 personer varje dag vilket är en stor publikframgång. Nu förlängs Tvärbanan norrut mot Solna station vilket kommer medföra att det dagliga totala antalet resenärer kommer att uppgå till 100.000.

Trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (m) säger att det motsvarar mer än en tredjedel av vad pendeltågen transporterar per dag, något som kommer att minska belastningen för tunnelbanan.

På nästa SL-möte tar man beslutet att sätta igång bygget.

Vidare kan man rapportera att företag har intresse av projektet, att kommunerna är ivriga med att igångsätta bygget och att Tvärbanan är ett av de mest högprioriterade projekten inom Stockholmsregionen.

Den nya sträckan kommer att passera strax utanför Bromma flygplats, sedan genom Sundbyberg, Solna Business Park, Solna City (ersätter Solna Centrum som namn) och sluta vid Solna station i närheten av framtida Arenastaden och den nya nationalarenan. De tre sistnämnda områdena i Solna kommer att växa kraftigt med nya arbetsplatser och bostäder varför det här bygget kommer så lägligt. Ordföranden i kommunstyrelsen i Solna Stad, Lars-Erik Salminen (m) vill att man sätter igång med bygget så snart som möjligt då trafiken blir allt tätare, Tvärbanan blir alltså ett bra alternativ för dem som inte vill fastna i bilköer. Han tror också att den planerade tunnelbanesträckan från Odenplan till Karolinska, vilket YIMBY tidigare har skrivt om, kommer att förlängas till Solna station vilket kommer att medföra bra bytesmöjligheter mellan pendeltåg, spårväg och flera tunnelbanegrenar.

Restiden mellan Alvik och Solna station kommer att bli 16 minuter och den totala kostnaden för sju km ny spårväg och flera nya vagnar kommer att sluta på 3,6 miljarder kronor.

(SvD, City)

Ny tvärbana mellan Alvik och Solna snabbutbyggs, klart redan 2011

TvärbananAftonbladet skriver om den nya linje på tvärbanan som skall byggas mellan Alvik och Solna station.
Det verkar gå undan, planen är att den skall stå klar i samband  med invigningen av Solnas nya nationalarena 2011.
Den nya linjen kommer att gå från Alvik under Traneberg, genom Ulvsunda, över Bällstaån, vidare mot Sundbybergs Centrum och sedan vidare mot Frösundaleden och Solna centrum för att avsluta vid Solna station.

Vi här på yimby.se tackar och tar emot med glädje. Spårbunden kollektivtrafik vitaliserar stadsdelar och förenklar resandet avsevärt.

Mer information om projektet kan hittas på Solna stads hemsida.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter