Utskrift från www.yimby.se
....

Studentstad i Sjöstan?Centarpartiet presenterar idag ett förslag om att snabbt och billigt bygga 6000 nya studentbostäder i Hammarby sjöstad. Studentstaden är tänkt att ligga i industrikvarteren i Hammarby Sjöstad och ska enligt förslaget innehålla både bostäder, restauranger och näringslivslokaler.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

YIMBY lämnar in yttrande om Fredriksdal, Södra Hammarbyhamnen

Föreslagen bebyggelse
Föreslagen bebyggelse
 

Från plandokumentet:
"Syftet med planen är att möjliggöra en omvandlig av Fredriksdalsområdet från industrianvändning till bostäder, kontor samt bussdepå. Området närmast värmeverket avses innehålla bussdepå och kontor, där bussdepån byggs som ett däck under kontorsbebyggelsen, med tankställe och verkstäder i ett övre plan. Dessa verksamheter är i huvudsak kringbyggda med kontorsbyggnader för att skärma av mot bostadskvarteret samt för att få en fasad ut mot Hammarby Allé."

YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter. Det aktuella projektet i Fredriksdal har en särskild potential genom att låta Hammarby Sjöstad sträcka sig västerut och närma sig trafik-knytpunkten Gullmarsplan. Hittills har inte målsättningen att göra Hammarby Sjöstad till en utbyggnad av innerstaden fullt ut kunnat infrias på grund av sjöstadens isolering från resten av innerstaden. Med Danvikslösen, och den föreslagna omdaningen av området kring Gullmarsplan till ny stadsmiljö, finns det goda förhoppningar om att sjöstaden, med vissa kompletteringar, i framtiden kommer att upplevas som en naturlig del av innerstaden.

YIMBY ser positivt på att den översiktliga planstrukturen utgörs av bebyggelse i kvarter. Vi uppskattar även ambitionen att definiera gaturummet längs Hammarby Allé samt att skapa en tydlig entré till hela Sjöstadsområdet från Skanstull/Gullmarsplan. Det är dock viktigt att denna entréide inte omöjliggör en framtida sömlös och stadsmässig integration till området vid Gullmarsplan när det omdanas till en stadsmiljö i framtiden. För att skapa ett visuellt samband mellan Sjöstaden, Gullmarsplan och Södermalm ser vi brofästet för Skanstullsbron som en utmärkt plats för en högre byggnad som kan spela väl mot Folksamhuset. En god förebild för denna princip är S:t Eriksbron.

Vi ser också mycket positivt på att publika verksamheter tillskapas i husens bottenplan vilket är en grundförutsättning för ett fungerande stadsliv. Vi ser också mycket positivt på att andelen kontor inom planområdet är högre än generellt i sjöstaden. Vi ser gärna att fler kontor tillförs i Hammarby Sjöstad framöver för att skapa en bättre balans mellan bostäder och arbetsplatser. Det något högre exploateringstalet är ingenting som vi ser som något negativt utan tvärtom som en positiv utveckling.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Byggplaner på Lilla Essingen

Primusområdet idag
Primusområdet idag
 

Primusområdet i framtiden enligt förslaget. Kanske inte direkt den täta blandstaden...
Primusområdet i framtiden enligt förslaget. Kanske inte direkt den täta blandstaden...
 

Det så kallade Primusområdet på den Nordvästra delen av Lilla Essingen är avskärmat av Essingeleden och isolerat från den övriga bebyggelsen på ön. Området domineras av en kontors- och lageranläggning som ägs av Vasakronan. Delar av området ner mot vattnet är också instängslat då det används som båtuppläggningsplats.

Området ska nu, som DN rapporterar om, omvandlas till ett bostadsområde. För även om programförslaget har som målsättning att skapa en stadsmiljö är det knappast det som planen kommer att skapa.

 

Det är mycket välkommet att området utvecklas. Det handlar om ett centralt och attraktivt läge i regionen som länge har varit eftersatt. Enligt planen ska det också finns blandade upplåtelseformer, med både hyres- och bostadsrätter. Förhoppningsvis kan det hus som kommer att agera bullerskärm få ner ljudnivåerna i området så att det blir möjligt att vistas i utemiljön utan att bli alltför störd av bullret från Essingeleden. Gångstråket nere vid vattnet kommer säkerligen att bli mycket uppskattat av de boende i området, men frågan är om så många andra än de närboende kommer att röra sig där.

En del av kontorsfastigheterna kommer att behållas, vilket möjliggör ett visst mått av funktionsblandning inom området. Förhoppningsvis kan man inom ramen för planförslaget omdana närmiljön kring kontorsfastigheterna så att de inlemmas i staden och får publika bottenplan.

 

 

 

Samtidigt kan vi också konstatera att inte alla nybyggda områden i stockholm nödvändigtvis behöver bestå av löst utslängda hus i nyfunkis. Det här området handlar, som så ofta tidigare, om en upprepning av hus-i-park-konceptet. Stråkbildningen ser rörig och otydlig ut, många av husen saknar gatukontakt vilket försvårar eller omöjliggör ett levande gatuliv. Vidare är det som byggs nästan uteslutande bostäder. Med tanke på det mycket stadsnära läget borde det här finnas möjligheter att skapa en avsevärt mer stadsmässig miljö.

Det finns dock vissa tecken på att en utveckling av detta nu så ofta återupprepade stadsbyggnadstema kan komma att smyga sig in. Inom ramen för projektet planeras bland annat en skatepark, vilket kanske är en bra idé med tanke på de reaktioner som skatare väcker i Hammarby sjöstad. Det är om inte annat en utmärkt idé just för att locka andra människor än de som bor där till området.

Ett annat sätt att locka människor att passera under Essingeleden kan vara att skapa byggnader som blir dragplåster i sig själva, vilket Madeleine Sjöstedt(fp) och Mats G . Nilsson(m) påtalade på stadsbyggnadsnämndens möte där beslut togs om att påbörja planarbete.
Det är positivt med en utveckling av kvarteret Primus 1 som har stor potential. Dock är det inte på något sätt nödvändigt att i detta skede av planprocessen utesluta betydligt högre byggnation. Nämnden beslutar därför att även alternativ med betydligt högre byggnation än den föreslagna skall arbetas fram under planarbetets gång.

Även Kungsholmscentern ansluter, enligt sin blogg, till denna linje.

Man har också valt att inte avhysa båtarna från området, utan ger dem en ny plats närmare Essingeleden.

Alla dessa frågor är dock sekundära om man inte lyckas lösa den viktigaste frågan, en levande stadsmiljö. Det gör inte den aktuella planen.

 

Vad tycker du att man borde göra med Primusområdet? Diskutera gärna i kommentarerna.

Äntligen planer för Gullmarsplan


Bild: Stockholms stadsbyggnadskontor

Gullmarsplan känner de flesta Stockholmare till som en plats som man åker förbi på väg någonstans. Platsen, med sin stora trafikapparat och ganska ogästvänliga miljö uppmuntrar inte till några längre vistelser. Man kan inte heller hävda att miljön uppmuntrar till en promenad till Södermalm eller Hammarby Sjöstad.

Att någonting var på gång kring Gullmarsplan blev tydligt i samband med den nya översiktsplanen där en visionsbild om ett framtida Gullmarsplan som en levande stadsmiljö bland annat uppvisades på ett informationsmöte som vi från YIMBY deltog på.

Idag skriver Dagens Nyheter om planerna och publicerar också den bild på det framtida Gullmarsplan som stadsbyggnadskontoret använt i arbetet med översiktsplanen.


Bild: Stockholms Stadsbyggnadskontor.

Dagens Nyheter skriver:

"- Det finns ett enormt sug efter att bo i stad. Visst kan vi bygga en del i innerstaden, men om Stockholm ska utvecklas som stad måste innerstaden växa utanför tullarna, betonar stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal (M)

Vyn från Globen mot Södermalm med Skatteskrapan blir helt förändrad i framtiden. När bilköerna på Nynäsvägen däckats över förvandlas Skanstullsbroarna till broar över ett smalt vatten mellan två innerstadsstadsdelar.

- Vi tänker oss en varierad stadsbygd där grunden är relativt låga hus som harmonierar med dagens bebyggelse. Sedan kan det sticka upp högre hus på olika ställen, men snarare 10 än 40 våningar, betonar Kristina Alvendal. En viktig grund för bebyggelsen vid Gullmarsplan blir att det ska finnas butiker, kaféer och annat i bottenvåningarna. Gator med bostäder ända ned till marken har en tendens att bli livlösa och otrygga och kring knutpunkten Gullmarsplan borde det finnas en marknad för ett omfattande och varierat butiksliv."

YIMBY kan bara applådera denna utmärkta utveckling. Speciellt välkommet är att man från politiskt håll specifikt tar upp vikten av levande bottenplan med publika och utåtriktade verksamheter, något som är ett grundkrav för att få levande stadsmiljöer. Det återstår naturligtvis att se hur de planer som i slutändan presenteras kommer att se ut, men målsättningen är lysande.
Däremot delar inte YIMBY inställningen att nya byggnader nödvändigtvis måste begränsas till 10 våningplan. Dels är en överdäckning mycket dyr, vilket kräver en hög exploateringsnivå, men ett högre hus vid Gullmarsplan kan också fungera som en visuell sammanbindare mellan Folksamhuset på Södermalm och det nya Gullmarsplan.

Gullmarsplan är en mycket viktig plats för att innerstaden ska kunna ta språnget över vattnet och har också en stor potential i att inlemma Hammarby Sjöstad, liksom andra framtida urbaniseringsprojekt, i en sömlös stadsbyggd med Södermalm.

YIMBY lämnar in yttrande om Hammarby Gård 7 (Hammarby Sjöstad)

Utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter och nu har turen kommiet till Södra Hammarbyhamnen där en detaljplan för "Hammarby Gård 7" har ställts ut av Stadsbyggnadskontoret.
Positivt i det aktuella planförslaget är att man planerar både för bostäder och kontor. Fler kontorsytor hjälper till att skapa mer liv i området, som idag domineras av bostäder, så tillskottet är klart välkommet.

Det aktuella planförslaget avviker i övrigt inte nämnvärt från det som tidigare uppförts i närområdet. Det är halvöppna kvarter, nyfunkisarkitektur och förhållandevis låg exploateringsnivå.Bostäder:Kontor:


I plandokumenten kan vi läsa:

"I Stockholms byggnadsordning beskrivs karaktären av "nyare kransstad" som en ny stadstyp mellan innerstad och ytterstad med innerstadens täthet och ytterstadens högre krav på grönska och luftighet."

Problemet är att idén om nyare kransstad inte är genomförbar i realiteten. Innerstadens täthet kan omöjligen kombineras med ytterstadens "högre krav på grönska och luftighet". Det följer som ett självklart och logiskt resultat att en luftigare och öppnare miljö leder till färre invånare och en glesare struktur. I yttrandet ifrågasätter vi denna stadsbyggnadsidé, och pekar också på andra nya projekt i Stockholm som fungerar bättre ur stadsbyggnadsmässig synpunkt.

I yttrandet pekar vi på problemet med planeringen i Hammarby sjöstad. Affärsutbudet är idag skralt och folklivet ganska så glest. Så fort man lämnar huvudgatan försvinner staden och man stiger rakt ut i förorten. Hammarby sjöstad är också en isolerad enklav, utan en tydlig stadsmässig koppling till den befintliga innerstaden. Hammarby sjöstad kan därför inte heller ta del av stadens naturliga flöden av människor. I yttrandet påtalar vi behovet av att lösa detta problem.

Rent konkret efterlyser vi i yttrandet att öppningarna i kvarteren sluts till. Vidare så efterlyser vi en mer varierad arkitektur som tydligt bryter av mot den nyfunkis som idag helt dominerar området. Slutligen så pekar vi också på möjligheten att öka exploateringsnivån, exempelvis genom en högre hörnbyggnad ut mot Hammarby Allé.

Hela yttrandet kan läsas här.

Stockholms stads sida om projektet finns här.

Vancouver eller Hammarby Sjöstad?

Vancouver?Eller Hammarby Sjöstad?


Alla byggnader behöver faktiskt inte ha exakt samma höjd.

Byggföretag, arkitekter och stadsplanerare i Stockholm, varför gör ni såhär?

Jag roade mig med att kolla lite på planerna på den fortsatta utbyggnaden av Hammarby Sjöstad. Detta bostadsområde i staden. Vissa delar av Hammarby Sjöstad har i alla fall skapliga stadskvaliteter även om det till viss del fortfarande mer känns som ett bostadsområde än en del av staden. Därför blev jag nyfiken när jag på Stockholms stadsbyggnadskontors hemsida läste om att området nu skall byggas ut i det nya området Henriksdalshamnen.

Har man lärt sig av de misstag som gjordes? Speciellt eftersom det uttalade målet från Stockholms stad är att skapa mer urbanitet och förtäta.

Svaret är, besviket, nej. Istället har man gått åt rakt motsatta hållet. Minskad urbanitet. Mindre blandning. Avsaknad av blandad arkitektur, avsaknad av affärsverksamheter i bottenplan, avsaknad av kvarterstänk, avsaknad av stadsgator och stads-struktur.

Erséus arkitekter verkar mest ha klippt o klistrat från de senaste tio årens produktion.
Det finns inte ens en ansats av att ha tagit intryck från omvärlden.

Varför bygger man ännu en nyfunkisförort så nära city när man har en chans att verkligen bygga ut staden?

Lite bildexempel nedan:


Tänk dig ovanstående bild men en regnig och blåsig dag i november...

Vad hände egentligen?
Varför bygger man ännu ett sådant här område? Dessa finns ju nu i överflöd i Stockholmsområdet och det är svårt att sälja lägenheter i vissa av dem, samtidigt som det knappt går att få tag i en lägenhet i staden. Hur tänkte man när man missade ännu en chans att på riktigt expandera Stockholms stad?

Det finns säkerligen Stockholmare som vill bo såhär. Men för de Stockholmare som bor i Stockholm för att de vill, ja, bo i en stad då? Varför byggs det ingenting för dem? Varför denna totala idélöshet, detta kopierande, detta "mer av samma".

När skall arkitektfirmorna, stadsplanerarna och bostadsbolagen inse att det är stad vi saknar i Stockholm, inte förort?

Nyfunkisen håller på att bli 2000-talets miljonprogram.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter