Utskrift från www.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om Isafjord 1 i Kista

 

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär att den västra delen av fastigheten Isafjord 1 i Kista får ökad exploatering och ändrad användningsbestämmelse så att handel kan anordnas i bottenvåning. En del av bussgatan Grönlandsgatan ändras till allmän gata så att kvarteret Isafjord kan angöras från denna. Ett mindre område av Torshamnsgatan ändras till huvudgata.

Förslaget innebär att kvarteret Isafjord utvecklas med ny kontorsbebyggelse i 7-8 våningar och ett nytt parkeringshus i 10 våningar. Nya kontorsbyggnader placeras med fasader i gräns mot omgivande gator och med bottenvåningar som är möjliga att använda för publika verksamheter. Kvarteret kommer till större delen att byggas under med två parkeringsvåningar. Enligt stadens riktlinjer är parkeringsbehovet för kvarteret fullt utbyggt 1050-1580 bilplatser. Byggherren bedömer att behovet av parkeringsplatser är större och planerar för ca 2300 bilplatser. Bilplatsbehovet tillgodoses genom ett nytt parkeringshus, ombyggnad av f d fabrik till garage och genom att större delen av kvarteret kommer att kunna underbyggas med garage.

Inom planområdet kommer den framtida exploateringsgraden att bli ca e=3,14 vilket motsvarar den exploatering som planerats i intilliggande kvarteret Hekla.


YIMBY ser positivt på förslaget. Exploateringsgradens ökning med cirka 50% är ett steg i rätt riktning. Det är också bra att det bereds plats för handel ut mot den ena huvudgatan, vilket är ett stort steg mot ett mer attraktivt Kista. Vi ser det också som mycket positivt att byggnaderna placeras direkt mot gata, utan förgårdsmark.

Att planområdets del på andra sidan Torshamnsgatan ändras från park till huvudgata ser vi som positivt och ett tecken på att Torshamnsgatan i framtiden kan komma att bli en gata istället för den trafikled den i praktiken är idag.

YIMBY ser mycket positivt på det gatugestaltningsprogram som tagits fram för Kista, där nya lokalgator ska förses med trädplanteringar, trottoarer och längsparkering.

Sammantaget ser vi detta förslag tillsammans med andra planer för Kista som en bra utveckling som har potentialen att förädla en kontors- och industripark till en trevlig och attraktiv stadsdel.

Grönlandsgatan har idag en utformning som inte inbjuder till vistelse, och passar med sin nuvarande utformning dåligt in i målsättningarna att omforma denna del av Kista till en mer stadsmässig miljö. Grönlandsgatans rekreationsvärde som grönt stråk är, med untantag för Grönlandstorget, ringa. Dess relevans som spridningsväg för flora och fauna torde också vara begränsad. På mycket nära avstånd finns det gott om andra gröna rekreationsytor.

Grönlandsgatan
Grönlandsgatan
 

YIMBY ser gärna att Grönlandsgatan framöver får bli en spridningsväg även för människor. Det fotomontage som presenteras i planbeskrivningen uppvisar en lösning som inte kommer att fungera bra, utan istället lämna ett mörkt och otryggt område, en baksida, som många kommer att undvika både före och efter mörkrets inbrott. I planen beskrivs framtida planer för bostadsbebyggelse för vilka Grönlandsgatan skulle kunna fungera som sammanbindningsstråk. Vi finner det därför mycket viktigt att påtala att Grönlandsgatan med den utformning den idag har inte kommer att fungera som ett sådant. YIMBY föreslår därför att Grönlandsgatan omformas till en stadsgata med riklig trädplantering. Kontorsbyggnaden vid Grönlandsgatan bör för att ansluta till denna gatugestaltning också anslutas direkt till Grönlandsgatan.

 
 
 

Att exploateringsgraden hamnar nära den som planeras i kv. Hekla ser YIMBY som i huvudsak oväsentligt. Det är i Kista inte viktigt att satsa på en helt jämn exploatering över stora ytor, tvärtom är det lämpligt att släppa fram en avsevärt högre exploateringsgrad om intresse hos den som planerar nybyggnationer finns.

Att så många parkeringsplatser planeras i ett så pass bra kollektivtrafikläge, som i framtiden ytterligare kommer att förbättras med tvärbana, är problematiskt. Det är dock bra att det inte är av staden påtvingade parkeringsplatser. Då det är ett krav från byggherren är det naturligtvis svårt att komma runt detta, även om YIMBY har svårt att se varför behovet är så pass stort. Därför vill vi påtala att det är en god lösning att använda ett separat parkeringshus som, när behoven förhoppningsvis förändras, kan användas för mer produktiv bebyggelse. Vi tror att det med tiden kommer att finns en ekonomisk motivation att byta ut detta parkeringshus mot kontors- eller bostadsbebyggelse som tar tomtens fulla potential i anspråk.
 
Plansidan hos Stockholms stadsbyggnadskontor

YIMBY:s yttrande (PDF)

120 meter högt hotell byggs i Kista

Turerna har gått fram och tillbaka om det hotell i Kista som YIMBY skrev om redan i slutet av 2007.

Formen har ändrats, och höjden sänkts från 147 till "över 120 meter" men nu verkar det som att projektet kommer att gå i lås. YIMBY gläds naturligtvis över att Kista Science Tower äntligen får sällskap av en ny byggnad, kallad "Victoria Tower", som får ta över titeln som Stockholms högsta hus*.

Byggnaden kommer att ligga vid Kistamässan och kommer att innehålla hotell, restaurang, kontor och konferensytor. Fasaden utförs i triangelformade glasskivor.

 
 
 
Klicka här för att se alla bilder


Byggnationen kommer enligt planerna att påbörjas i augusti och ska ta ungefär 2 år.

(DN, SvD, City)

* Kaknästornet är med sina 155 meter Stockholms högsta byggnad.

Yimby lämnar in yttrande om Kistahöjden

I Kista utanför Stockholm, ett område som i regionplanen är identifierat som stadsutvecklingsområde, planerar man i närhet till befintliga semi-urbana strukturer och mycket god kollektivtrafik ett.... radhusområde.

Stadens sida för projektet kan hittas här.

Yimby ställer sig i grunden positiv till en exploatering av det föreslagna området.
Men planerna på ett radhusområde i Kistahöjden är något som Yimby starkt tar avstånd från. Planerna går tvärt emot gällande regionplan och den för Kista Science City, stadens miljömål och är ett misslyckande vad gäller stadens bostadspolitik. 240 bostäder i vad som i princip är ett ”Gated Community” (det enda som saknas är muren och entrévakten) där den höga parkeringsnormen (2.0) ger en enklav som inte nämnvärt har med resten av Norra Järva att göra. Parkeringsnormen visar också på att man räknar med att de boende i detta område inte skall nyttja kollektivtrafik utan området baseras helt på bilanvändning. Att man bygger fast denna del av Kista i en ineffektiv förortsstruktur är något som inte alls går ihop med målet att Kista ska bli ett kärnområde i regionen, en avsikt som mycket tydligt uttrycks i RUFS och i visionen för Kista Science City.

I närområdet finns redan en god tillgång till både radhus och villaområden, däremot råder en stor brist på urbana områden, trots att dessa är starkt efterfrågade. Att man här väljer att uppföra ännu ett radhusområde ter sig därför mycket märkligt.

Yimby föreslår istället två rader med slutna kvarter längs Lagtingsgatan/Hanstavägen med
tvärgator, av vilka en del ansluter till dessa. Från rondellen i Lagtingsgatans östra ände gå två lokalgator, mellan och ovanför, de två kvartersraderna. Detta blir huvudstråket för större fordon att ta sig in i området.Tvärgatorna görs gärna enkelriktade och de som bli brantast utformas med fördel som trappor i stil med de som finns i innerstaden (t.ex. Jutas backe mellan Birger Jarlsgatan och Regeringsgatan).Detta för att ta till vara platsens inneboende kvalitéer på ett sätt som ökar platsens
identitet och ökar attraktionskraften för att bo i området.

Dessa kvarter bör bestå av en blandning av bostadsrätter och hyreshus, gärna även med en mindre del kontor (lämpligen längs Hanstavägen). Den slutna kvarterstrukturen är en planform som dessutom är mycket populär och högst ovanlig i nyproduktion de senaste årtiondena.

Det upplägg som Yimby föreslår (och som dessutom starkt anknyter till det som finns i
översiktsplanen för Kista Science City) sparar den del som i liggande förslag skulle bebyggas i fas två, detta område kan antingen upprustas till park (gärna så att det finns utsikt från höjden ut över Sollentuna) och/eller sparas för framtida exploatering. Vidare ser vi ekonomiska fördelar i vårt förslag för byggherrarna, vinsterna från 240 radhus vägd mot vinsten från kanske 2-3000 bostäder i
flerfamiljshus ser vi som klart argument mot radhusen. Även för kommunen är investeringarna i
infrastruktur klart mer kostnadseffektiva i Yimbys förslag.

Yimby avstyrker det föreslagna projektet till fullo. Vi anser att man istället bör gå efter RUFS, KistaScienceCity-visionen och nyttja platsen till fullo. När det väl är radhus där finns ingen chans att höja exploateringsgraden. Kista, och Stockholm, har begränsat med mark som går att nyexploatera, och när det görs måste det finnas långsiktighet i planerna. I detta läge hör urbanitet hemma. Radhus är att inte alls ta tillvara på de möjligheter Kistahöjden ger för Kistas utveckling till en sekundär kärna i Storstockholm.

Yimbys yttrande kan läsas här och har idag lämnats in till Stadsbyggnadskontoret.

Kista växer, Kistamässan ersätter Sollentunamässan.

Dagens nyheter skriver idag om den nya Kistamässan, som i september öppnar i Kista och då ersätter mässan i Sollentuna. Den gamla Sollentunamässan kommer troligen att rivas och bostäder istället byggas på platsen.

"- Vi har E4:an runt hörnet, tunnelbana och pendeltåg och 12 minuter med bil till Stockholms central. Vi befinner oss alltså i hjärtat av svenskt näringsliv, säger Leif Dahlén."

Även en konserthall med plats för 4500 åhörare kommer att uppföras.

Det finns planer på att dra tvärbanan genom Kista vilket ytterligare förbättrar kommunikationerna till Kista. Utbyggnaden är nödvändigt om planerna på att göra Kista till en andra regional kärna i Stockholmsområdet skall kunna uppfyllas.

I Dagens Nyheters artikel tar också flera av de andra intressanta projekt som nu är på gång i Kista upp. En skyskrapa på 42 våningar med plats för hotell med 400 rum och kontor planeras i direkt anslutning till den nya mässan och blir ett mycket välkommet tillskott till Kista där tidigare Kista Science Tower fått stå ensamt.

I Kista planeras också för två nya bostadshus med 30 respektive 19 våningar i anslutning till Kista Galleria.

Kista är onekligen ett av de intressantaste utvecklingsområdena i Stockholmsregionen just nu.

Yimby lämnar in yttrande om Kista Gård

"Kista Gård" är ett projekt med bostäder och arbetsplatser i fyra kvarter som planeras i Kista.

Kista är ett för Stockholm mycket viktigt stadsutvecklingsområde som har stor potential att avlasta befintliga city som en andra kärna i Stockholmsregionen.

Yimby är positiva till att området nu bebyggs med blandade kvarter men har ett antal farhågor vad gäller stadsmässigheten i projektet. Det största problemet är att det planeras för en barriär mellan trottoar och hus i form av någon/några meter gräsmatta samt att kvarteren är för uppbrutna för att en stadskänsla skall kunna skapas (samtliga bilder är klickbara för större version):Yimby föreslår att husen flyttas ut mot gatan samt att alla öppningar ut mot gatan utom en täpps till:En interaktiv illustration för att jämföra kvartersförändringarna hittar du här.

Det planeras för butiksytor i bottenplanen på flera ställen, vilket är utmärkt. Tyvärr finns det fortfarande stora ytor av döda utrymmen i bottenplanen. Även antalet våningar är något för lågt för att en stadsmässighet skall kunna uppstå. Den ljusgrå och kalla färg som dominerar många bottenplan gör också att området inte känns välkomnande:Yimby föreslår att det anläggs lokaler i bottenplanen i en större utsträckning än vad som föreslagits. Lokaler kan användas av affärsidkare, till kontor eller som föreningslokaler.
Genom att använda en varmare färgton i bottenplanet skapas också en trevligare atmosfär. En höjning med två våningsplan hjälper till att skapa en bättre stadsmässighet samt skapar större underlag för affärslokalerna:Vi har valt att inte vidare kommentera arkitekturen i projektet då liknande arkitektur (nyfunkis) idag inte finns i närheten.

En interaktiv illustration för att jämföra hus-ändringarna hittar du här.

Hela yttrandet finns här som PDF.

En samlingssida för alla bilagor och yttrandet kan du hitta på
https://www.yimby.se/material/kistagard/inlaga/

Dokumentet har tagits fram av Gustav Svärd, Anders Gardebring och  Andrée Wallin och har idag skickats till Stockholms stadsbyggnadskontor.

Se också Yimby:s tidigare yttrande om Hjorthagen/Husarviken.

Ny skyskrapa på gång i Kista.

Kista satsar. Efter Kista Science Tower finns nu långt framskridna planer på Stockholms första riktiga skyskrapa.
En 41 våningar hög byggnad vid det nya Kista Science City.

Dagens industri skriver om det här.

Och här hittar du information på Kistas Science Citys egen site.
»
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8616 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 18:38 av Mårten Landström
Vega station
1 Mars 18:01 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter