Utskrift från www.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om Hornsberg 10 på Kungsholmen


Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär att ett nytt bostadskvarter med ca 220 lägenheter och en ny gata möjliggörs i Hornsberg på Nordvästra Kungsholmen.

YIMBY ser positivt på utvecklingen av nordvästra Kungsholmen. Att utveckla och expandera innerstadens kvaliteter är en av Stockholms största utmaningar, och visionerna att göra just detta är glädjande. Läget och den redan befintliga kollektivtrafiken tillsammans med den planerade utbyggnaden av Spårväg City ger möjlighet för en stadsdel med urbanitet och täthet i minst samma exploateringsnivå som Stockholms stenstad. Kvarteret i fråga ligger vid huvudgatan Lindhagensgatan nära Spårväg Citys planerade ändhållplats. Underlaget för lokaler borde därför vara mycket bra, vilket på ett bra sätt utnyttjas i planen.

Det är utmärkt att kvarteret planeras att uppföras i en sluten kvartersform. Den slutna kvartersformen är idag relativt ovanlig i nyproduktion, men mycket populär. Ur barnsynpunkt är slutna kvarter att föredra i täta stadsmiljöer då barn som lämnas utan uppsikt i öppna kvarter riskerar att springa ut i gatan. Likaså hjälper slutna kvarter till att minska buller på innergården och skapar också en tryggare och säkrare gårdsmiljö.

Det är också utmärkt att en förskola planeras in i kvarteret. Många barnfamiljer väljer idag att bosätta sig i den täta staden. Det finns goda skäl att anta att den gröna och slutna innergården har potential att bli en utmärkt förskolegård. Det är viktigt, inte minst ur barnsynpunkt, att den slutna kvartersformen behålls och genomförs.

I kvarteret planeras cykelparkering med 1,5 cyklar per lägenhet, vilket YIMBY välkomnar. Vi finner det också glädjande att det normala parkeringstalet på 1,0 har minskats till 0,75 för det aktuella kvarteret. Det är dock fortfarande något för högt. Faktiskt bilinnehav i Stockholms innerstad ligger mellan 0,40 och 0,48 bilar per hushåll. Det verkar märkligt att producera nästan dubbelt så många parkeringsplatser som det idag finns underlag för i innerstaden. Ett onödigt högt parkeringstal ökar också kostnaderna för lägenheterna. Området är redan idag relativt välförsörjt med kollektivtrafik, något som ytterligare kommer att förbättras avsevärt när Spårväg City är färdigställd.

Kvarteret bjuder på en viss variation vad gäller såväl arkitektur, höjd och funktioner. Detta är mycket glädjande. Variationen skulle dock kunna vara större. En större variation hade kunnat uppnås genom att upplåta olika delar av kvarteret till olika byggherrar och olika syften som man gjort i den idag mycket populära äldre stenstaden.

Förutom att en blandning av olika hus ger ett mer varierat intryck ger det större möjligheter till funktionell blandning där hyresrätter, ägandelägenheter och kontor kan tillkomma utöver de redan inplanerade bostadsrätterna, lokalerna och förskolan. Vi ser gärna att olika funktioner blandas även inom samma kvarter för att ytterligare minska problemen med monofunktionell planering.

I förslaget sägs det finnas en variation mellan 8 våningar och 7 plus en indragen vånings höjd. Det är mycket positivt att man tänkt på variation i höjden, men skillnaden mellan 7+1 och 8 är relativt liten även om man räknar med solvinklar.

Vi är medvetna om att det även om målsättningen bör vara flera byggherrar inom samma kvarter ibland kan vara svårt att uppnå. Vi ser därför gärna att när så är fallet att det tillskapas en variation i fasaduttryck som bryter upp det annars lätt monotona fasaduttryck som uppstår när enskilda huskroppar dominerar ett helt gatuavsnitt. I planförslaget på sidan tre presenteras en bild som visar både ett bra, och ett mindre bra exempel på detta.


Ett bra exempel på hur en annars monoton fasad kan brytas upp, genom att låta två olika fasaduttryck mötas, ses till vänster i bild. Samtidigt ses ett exempel på en mindre lyckad monoton fasad som täcker en hel sida av kvarteret till höger i bild.


En i grunden stadsmässig fasad med butikslokaler i bottenplanet blir monoton när den tillåts dominera ett helt kvarter på det sätt som ses här. Fasadutrycket bör delas upp så att man från gatan inte får intrycket av att en enda fastighet dominerar hela kvarteret.

YIMBY föreslår att inget enskilt fasaduttryck tillåts att ensamt dominera en hel sida av kvarteret. Norra Bantorget är ett utmärkt exempel där man i nyproduktion på ett bra sätt lyckats skapa variationsrika fasaduttryck. Vi föreslår också att någon av fasaderna får en varmare kulör så att kvarteret inte enbart består av gråa och vita fasader.

Hela YIMBY:s yttrande (PDF)

Plansidan hos Stockholms stadsbyggnadskontor

YIMBY-promenad, Liljeholmen - Essingeöarna - Kungsholmen

På Lördag den 16 maj anordnar YIMBY ännu en av sina stadsvandringar. 

Denna gång träffas vi vid Liljeholmens tunnelbaneuppgång och tar oss gemensamt genom Liljeholmen, fortsätter över Stora och Lilla Essingen och sedan vidare mot Kungsholmen för att ta en titt på alla de projekt som pågår där. Det är ett stort område så vissa sträckor kommer vi att färdas med kollektivtrafik. Ta chansen att komma och prata stadsplanering och urbanism med andra intresserade.

Vi träffas vid tunnelbaneuppgången (mot tvärbanan) i Liljeholmen klockan 14:00.

Denna gång gästas YIMBY:s stadsvandring av Regina Kevius, ordförande i Kungsholmens stadsdelsnämnd.

Kallbadhuset åter aktuelltPlanerna på att bygga ett kallbadhus och hotell i Riddafjärden orsakade som de flesta minns en medial orkan sommaren 2007. Politiker som tidigare ställt sig bakom bygget drog tillbaka sitt stöd när motståndet, delvis ett resultat av en allt annat än objektiv nyhetsrapportering, alltmer började likna en lynchmobb med inslag av personangrepp, bildmanipulationer och hot.

Naturligtvis kan man diskutera den föreslagna placeringen i Riddafjärden, men diskussionen kring projektet har hittills tyvärr varit allt annat än civiliserad.

Det är därför glädjande att se att projektet, som så ofta annars i Stockholm, inte är dött. Nu vill de drivande bakom projektet istället placera kallbadhuset i Ulvsundasjön, vid det nya stadsutvecklingsområdet på nordvästra Kungsholmen. För att "lugna opinionen" har man också halverat storleken på projektet.

Den bild som Dagens Nyheter idag visar ser tilltalande ut. Området är inte alls i samma utsräckning som tidigare omgärdat av äldre bebyggelse och förhoppningsvis borde förhållandevis få personer ha något att invända mot den nya placeringen, speciellt med tanke på den avsevärt minskade volymen.

Placeringen är, från Nordvästra Kungsholmens synvinkel, mycket bra. Nordvästra Kungsholmen är ett stadsutvecklingsprojekt som ser ut att kunna bli mycket lyckat (för att vara Stockholm). Det skapas tydliga kvarter, stadsparker, bostäder, butiker och kontorsytor. Och inte minst, området kommer att vara försörjt med en spårvagnslinje som går hela vägen in till city. Men för att verkligen bli en riktig del av staden behövs det också andra verksamheter, som kan locka människor som varken bor eller arbetar där. Ett kombinerat kallbadhus och hotell är ett utmärkt exempel på en sådan verksamhet.

Från Yimbys sida hoppas vi att projektet får klartecken och kan börja byggas snarast.

Uppdatering:
Även Svenska Dagbladet skriver om de nya planerna här.
Projektgruppen för kallbadhuset har, efter den tidigare nobben i Stockholm, fått förfrågningar från två andra svenska städer, samt Oslo. Björn Westerberg i kallbadhusets projektgrupp säger:

"De är mer engagerade och positiva. Det är väldigt intressanta förslag"

Och tyvärr ligger det ju mycket i det. När spännande idéer presenteras i Stockholm är det sällan glada utrop som hörs från officiellt håll, media eller "proffstyckare", tvärtom närs en konservativ syn där man är rädd för byggnader som ser det minsta intressanta ut. I frågan om kallbadhuset har frågan verkligen skötts uselt. Diskussionen borde från början ha handlat om byggnadens placering, inte dess själva existens. Stockholm är i ett minst sagt skriande behov av intressant nutida arkitektur. Så det återstår att se hur det går. Förhopningsvis kan intressanta förslag från andra städer innebära att projektet uppförs på flera platser, istället för att Stockholm återigen missar tåget.

Politikerna vaknar: Spårvagn till Kungsholmen!

Dagens nyheter rapporterar idag om en oerhört glädjande nyhet. Djurgårdslinjen kommer inte bara att byggas ut till centralen, den kommer dessutom att dras vidare ut på Kungsholmen och den nya stadsdelen Lindhagen.

Dagens Nyheter skriver:
"Inom någon vecka skriver landstinget och Stockholms stad under en avsiktsförklaring om att bygga spårväg från Stockholms central till nordvästra Kungsholmen. Spårvägen ska i ett senare skede förlängas från Strandvägen till Värtan och Ropsten."

Den exakta dragningen är inte klar men planeringen pågår. Inte heller någon tidplan är satt, men målsättningen är att hela sträckningen, från Waldermarsudde på Djugården, via centralen till Lindhagen på Kungsholmen skall trafikeras med modern spårväg 2012 eller 2013.
Om planering och projektering av dragningen ut mot Kungsholmen kan hanteras snabbt är det möjligt att hela dragningen från Norrmalmstorg, till centralen och vidare till Kungsholmen byggs i ett svep.

Den dragning upp mot Värthamnen och Hjorthagen som tidigare legat som nästa utbyggnad efter dragningen till centralen finns fortfarande med på agendan, men skjuts något på då planeringen av de nya stadsdelarna där ännu inte är klara. Från Yimby:s sida tolkar vi detta som att det förhoppningsvis innebär att spårvägen kommer att finnas med i planeringen från början för dessa områden, ett klart trendbrott från tidigare och något som vi har efterlyst i flera inlagor till stadsbyggnadskontoret.

Kvarteret Lindhagen har tidigare fått kritik för sin brist på bra kollektivtrafik, både från Yimby och från politiker, något som nu kraftigt förbättras.

Vi kan från Yimby:s sida bara gratulera Stockholmspolitikerna till att ha "sett ljuset". Spårvägen hör hemma i en modern storstad som Stockholm.

Stadshuset sätter ned foten om Kungsholmen

Det projekt på Kungsholmen som Yimby tidigare har uppmärksammat för sin goda stadsmässighet har som vi tidigare skrivit om här fått utstå viss kritik. Det är barnens miljöer som har kritiserats när man nu uppför nya kvarter enligt innerstadens norm. Kvartersmiljöer vilka som bekant är oerhört populära, även hos just barnfamiljer.

Av erfarenhet utifrån Stockholms situation och stadens ovilja att uppföra nya stadsmiljöer finns det fog för att känna oro om dessa felaktiga idéer och övertron på att allt kan planeras för allas önskemål (vilket i realiteten brukar innebära att de som önskar stadsmiljöer glöms bort) återigen får gehör. Därför är det oerhört glädjande att läsa stadshusets svar på kritiken:

"När vi nu efter 125 år bygger klart Kungsholmen, är det ingen slump att vi gör det i den form som efterfrågas mest. [...] Det är til syvende og sist upp till den enskilda familjen att besluta om hur man vill låta sina barn växa upp. Vissa människor älskar sjumilaskogen, andra villaområdet eller sin förort. [...] Vår stad lider inte brist på förort, tvärtom. Den täta staden är barnvänlig och miljövänlig."

Yimby kan bara instämma med en rungande applåd för ett så tydligt svar som man någonsin kan önska.

Det är beklagligt att Cecilia Obermüller i egenskap av miljöpartist inte förmår att se det vidare resultatet av sitt resonemang, nämligen en fortsatt utspridning av den miljöovänliga och glesa stadsutspridning/sprawl som expanderat miltals runt Stockholm. Stockholm behöver mer stad, inte längre pendlingstider och fler långväga bilpendlare.

Däremot ger vi fullt stöd till Cecilias kritik angående bristen på spårburen kollektivtrafik i den nya stadsdelen.
»
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Maxhöjd i Kista
14 Oktober 05:26 av Bittebr Bittebr
ufu82646
14 Oktober 04:12 av Ufu82646 Ufu82646
independent escorts
13 Oktober 09:29 av Worldescortshub Worldescortshub
Spamanvändare?
4 Oktober 23:00 av Tore Kullgren
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan

@yimbysthlm på Twitter