Utskrift från www.yimby.se
....

Grön Ungdom tar ställning för den täta staden

I ett debattinlägg i dagens upplaga av Uppsala Nya Tidning tar Grön Ungdoms språkrör Maria Ferm tillsammans med Christian Valtersson en tydlig ställning för den täta staden:

"För att bygga Sverige grönt vill vi förtäta och bygga på höjden. Att bygga högt är att utnyttja städernas begränsade utrymme mer effektivt samtidigt som det är en många gånger miljövänlig och energieffektiv lösning på dagens bostadsbrist. Vi ser positivt på initiativ för att skapa en mer modern storstad som kommit till exempel från nätverket Yimby.

Det finns en enorm utvecklingspotential i våra fyra storstadsregioner och som gröna politiker tänker vi inte stå vid sidan om, utan i stället gå i första ledet i arbetet för att bygga nytt, högt, grönt och snyggt."


YIMBY gläds naturligtvis åt Grön Ungdoms progressiva och miljövänliga inställning till staden. Det är oerhört glädjande och ett mycket tydligt ställningstagande i en fråga där moderpartiet miljöpartiet än så länge tyvärr ofta har haft en kritisk hållning.

YIMBY hoppas naturligtvis att miljöpartiet följer sitt ungdomsförbunds exempel.

Skyskrapor i Västra City?

I Mars skrev Yimby om centerpartiets utspel om att satsa på en hög exploateringsnivå med skyskrapor och en central-park-inspirerad park vid en framtida överdäckning av det stora spårsåret vid centralstationen i Stockholm. Centerpartiets gruppledare i Stockholm, Per Ankersjö, har lämnat in en motion i frågan och utfallet från staden är hittills ganska positivt. Idag (onsdag) kommer motionen att behandlas i kommunstyrelsen. I stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendals beslutsförslag står följande att läsa:

"Här finns gott om plats för både människor och grönska och området fungerar idag som en industriell barriär som skär av stora delar av Norrmalm från Klara Sjö.
Samtidigt som en överdäckning skulle skapa en betydligt bättre stadsmiljö är det ett oerhört dyrt och tekniskt komplicerat projekt. En exploatering måste därför vara hög för att ekonomiskt bära sig.

I det arbete som idag pågår med en uppgradering av kvarteren väster om Vasagatan har överdäckningar av spårområdet redan prövats med gott resultat. Jag är beredd att gå vidare med sådana överdäckningar och kan till stora delar ställa mig bakom motionärens synpunkter.

Höga hus är utmärkta motorer för att skapa koncentration av funktioner som bostäder, arbetsplatser och handel. Ett stort parkrum i den nya stadsdel som kan skapas här är lockande, och kräver högre exploatering av andra delar av överdäckningen. Jag tror att kombinationen av en högklassig park längs Klara Sjö i ett område med byggnader som avviker från den rådande stockholmsskalan skulle kunna bli ett väldigt bra och intressant tillskott till Stockholms stadsbild."


Intressant är också att varken socialdemokraterna eller vänsterpartiet verkar motsätta sig idéerna om höga hus på platsen.

Yvonne Ruwaida från miljöpartiet reserverar sig med följande motivation:

"Överdäckning av spårområdet vid Klara Sjö är en god idé, likaså att bygga en tät och miljövänlig bebyggelse där. Klara Sjö i sig bör dock inte däckas över då vattenspeglar är en av Stockholms stora fördelar. Idén om skyskrapor här bör däremot avstyrkas då en sådan bebyggelse inte passar i området. Istället bör hus byggas som är anpassade till den övriga stadsstrukturen. Den nya stadsdelen bör också vara klimatsmart med energieffektiva byggnader, lokalt producerad förnybar energi, modern miljöteknik för avfall, avlopp och vatten samt bilsnål planering och mycket grönska som bidrar till luftrening och bättre mikro-klimat. En sådan bebyggelse skulle dels läka de kvarvarande såren från rivningen av Klarakvarteren och dels stärka Stockholms profil som en miljövänlig stad"

Tankarna från miljöpartiet om en miljövänlig stadsdel är utmärkta, och bör tas i beaktande av staden. Frågan om mycket grönska inom stadsdelen behöver preciseras. Om det innebär stora gräsmattor mellan husen kan det få en direkt kontraproduktiv miljöpåverkan, medan t.ex. trädplanteringar längsmed gatorna och takterasser är utmärkta inslag i stadsmiljön. Planteringar i staden har en marginell påverkan på luftkvaliteten och handlar framförallt om trivsel. Luftens kvalitet påverkas i en avsevärt större utsträckning av föroreningar från transporter, och det ökade transportbehov som uppstår med avståndet mellan husen pareras inte med grönskan, tvärtom. Frågan om höga hus på platsen är naturligtvis en subjektiv fråga om vilken bild man har av stadens utveckling, men frågan här blir om en överdäckning av spårområdet ens är genomförbar utan en högre exploateringsnivå, en fråga som reservationen inte berör. Villkoras en överdäckning vid Västra City med att exploateringsnivån inte får överskrida stenstadens skala finns en stor risk att spårsåret består.

Tidningen City skriver om förslaget här
, och tar också upp nätverket Yimby i artikeln. I en nätomröstning om skyskrapor i Stockholm på city:s hemsida leder jasidan just nu stort, vilket passar väl in i det mönster som vi har sett tidigare.

SvD och TV4 Stockholm tar också upp frågan.

Per Ankersjö skriver om förslaget på sin blogg.
»
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter