Utskrift från www.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om detaljplan för kv. PaternosterYIIMBY har lämnat in ett yttrande om Förslag till detaljplan för del av kv Paternoster mm i stadsdelen Hammarbyhöjden.

YIMBY ställer sig i huvudsak positiva till det aktuella bebyggelseförslaget. Som framställs i planbeskrivningen är den befintliga bebyggelsen i närområdet olämplig som seniorboende varför ett nytillskott behövs. Ytan som skall bebyggas kan i huvudsak ses som överbliven impedimentmark och är således en utmärkt plats för ny bebyggelse.

I närområdet har det under en tid tillförts ny bebyggelse. Både längsmed Sofielundsvägen och på andra sidan Garagevägen. Detta är i huvudsak positivt. Merparten av den nya bebyggelsen har uppförts med ett mycket likartat formspråk, vitputsade fasader i en nyfunktionalistisk stil. Vi kritiserar inte primärt denna stil och formspråk i sig, problemet uppstår istället i att miljön lätt uppfattas som monoton och svårnavigerad när samtliga hus har ett likartat formspråk. Människor uppskattar variation i sin närmiljö, vilket knappast kan sägas vara fallet med det aktuella förslaget som istället är intill förväxling likt de byggnader som redan har uppförts i närområdet. Vi eftersöker en problematisering kring detta då man i planbeskrivningen endast kort konstaterar att bebyggelsen ”utformas så att den passar ihop med den omgivande äldre bebyggelsen". Vi menar att ”passa ihop med” inte bör jämställas med en monoton och kopierad bebyggelseidé. Tvärtom kan en byggnad med ett annat formspråk visa sig passa in avsevärt bättre genom att skapa en uppskattad variation i närmiljön. Ett absolut grundkrav, som inte heller på något sätt kommer att förändra kostnadskalkylen för bygget, torde vara att kräva en annan fasadkulör än vitt på en del av byggnaden.

Den andra punkten som vi vill ifrågasätta är att det enligt plandokumentet kommer att skapas en cirka 10 meter bred förgårdsmark mellan huset och Garagevägen. I planbeskrivningen saknas helt en motivation för denna förgårdsmark, trots att den medför ett flertal problem. Ett av dessa problem är att den tillgängliga gårdsytan på husets baksida avsevärt förminskas. Detta är extra allvarligt då den tillgängliga ytan på baksidan enligt situationsplanen kommer att bli ganska begränsad. Ytan på framsidan måste ses som i stort oanvändbar för de boende i huset. Det är en halvoffentlig och bullerutsatt miljö som mycket sällan, om någonsin, kommer att nyttjas. Det finns otaliga exempel på oanvänd förgårdsmark runtom i Stockholmsområdet, varför man bör fråga sig varför vi skall fortsätta med denna bebyggelseidé. Förgårdsmarken kommer också att skapa ett odefinierat, otryggt och otydligt stadsrum där förgårdsmarken effektivt kommer att avskärma huset från gatan. Förgårdsmarken blir en tydlig barriär och ett ingemansland. Som gångtrafikant uppfattas också förgårdsmarken som otrygg ur trafiksäkerhetssynpunkt då intrycket blir att man går längs med en trafikled istället för en gata. Målsättningen i stadens stadsbyggnad bör vara att läka de urbana såren och skapa navigerbarhet och trygghet i våra boendemiljöer, inte att tillföra nya problem.

Den tredje punkten som vi vill ta upp är behovet av lokalytor. Den nya bebyggelsen, längs med Sofielundsvägens södra sida, saknar helt butiksytor. Detta måste ses som anmärkningsvärt. Trots att det byggs förhållandevis mycket i närområdet, och att det också redan finns ett ganska stort bostadsbestånd, verkar det i stort saknas idéer om att från stadens sida kräva butikslokaler/närservice för de som faktiskt skall bo i dessa hus. Stadens målsättning att minska bilberoendet och att knyta samman staden förenklas knappast genom att inte bygga några lokaler nära de boende. Vi efterlyser således minst en lokalyta i det föreslagna bostadshuset.

I stadens översiktsplan Öp99, är Hammarbyhöjden angivet som tät stadsbebyggelse. Vi anser att den föreslagna planen inte uppfyller dessa krav. Vi menar att en tät stadsbebyggelse innebär hus som ansluter direkt till trottoar, utan förgårdsmarksimpediment, ett visst utbud av butikslokaler, liksom en variationsrik bebyggelse. Vi ser dock i grunden positivt på det aktuella planförslaget då de problem som vi identifierat med mycket små medel kan åtgärdas utan att i någon nämnvärd omfattning påverka kostnadskalkylen för bygget.

YIMBY har tagit fram en idéskiss på en förändrad bebyggelse. Denna skall inte ses som ett slutligt förslag, utan snarare som en illustration till hur en förändring med en butikslokal och en mer varierad arkitektur och färgsättning kan te sig. Observera att denna bebyggelse är tänkt att ansluta direkt till trottoar, utan förgårdsimpediment.

Planförslagets fasadillustration:


YIMBY:s förslag:


Klicka här för att se en jämförelse i större format


Planförslaget i sin helhet kan läsas här

YIMBY:s yttrande kan läsas här
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter