Utskrift från www.yimby.se
....

Beslut om Sädesärlan/Engelbrekt idagIdag ska beslut fattas om de byggplaner som finns i kvartet Sädesärlan - där Engelbrektsskolan ligger. Som vi tidigare skrivit om finns det en högröstad opposition mot dessa planer på fler bostäder i ett utmärkt kollektivtrafikläge, fler butikslokaler som kommer de redan boende till del och en ny modern gymnastikhall till skolbarnen och idrottsföreningarna på Östermalm.

Motståndarna gör nu en media-push för att försöka stoppa planerna, med inlägg på bland annat politikerbloggen och på nyheter24.se.

Det är i stort sett samma argument som framförts tidigare, men nu med mer tyngd på att hela grundidén är baserad på korruption. Om det finns misstankar starka nog, så är det naturligtvis nödvändigt med en polisutredning. Vi frågar oss om polisanmälan har gjorts, vilket vi utgår från när man nu går ut i media.

Men den viktiga frågan att ställa sig är om det påverkar byggplanernas lämplighet  i sig. Beslut om byggprojekt bör alltid baseras på en god faktabaserad grund, inget annat. Om läraren vid skolan har haft sidoinkomster eller inte är irrellevant i sakfrågan att från politiskt håll avgöra byggplanernas lämplighet.

YIMBY lämnade in ett yttrande om planerna under samrådstiden, där vi också bemötte de flesta av de argument, flera felaktiga i sak, som motståndarna för fram.

Tyvärr återkommer dessa argument fortfarande. Bland annat påståendet att "halva skolgården försvinner". Enligt plandokumenten förfogar idag skolan över 5950m2, i den nya planen minskas detta till 4670m2. Det innebär en minskning med 21,6%. Samtidigt får skolbarnen tillgång till en ny modern inomhushall och en upprustning av skolgården. Andra argument som förs fram är att skolgården kommer att vara i "konstant skugga", vilket plandokumentens solstudier visar inte är fallet. Det protesteras även mot att barnen måste evakueras under byggtiden. Det är en förståelig oro, men till saken hör att skolbarnen måste evakueras ändå, eftersom Engelbrektsskolans ventilationssystem är slut och måste bytas ut.

YIMBY tar stark ställning för planerna, som vi ser som positiva både för de befintliga boende i området, för skolbarnen som får tillgång till bättre idrottslokaler och en upprustad skolgård, och för de nya boende som kommer att kunna bo på denna underutnyttjade yta i ett utmärkt kollektivtrafikläge.  

Det bör i sammanhanget påtalas att YIMBY inte är några allmänna förespråkare av byggande på skolgårdar. Men i det här fallet handlar det om ett så pass bra projekt att det lilla ianspråkstagande av yta det handlar om mer än väl vägs upp av fördelarna.

YIMBY hoppas att politikerna vågar ta ett beslut baserat på stadens väl och inte ryggar tillbaka för att en liten minoritet vill stoppa projektet. Vi hoppas, men är inte helt säkra med tanke på hur det brukar gå efter en mediablitz som denna...
 

YIMBY lämnar in yttrande om Sädesärlan/EngelbrektEtt förslag till bebyggelse i kvarteret Sädersärlan vid Engelbrektsskolan i Stockholm har varit ute på samråd, till vilket YIMBY har lämnat in ett yttrande.

YIMBY ställer sig mycket positiva till det aktuella förslaget på bebyggelse. Förslaget kan snudd på beskrivas som ett skolexempel på urban förtätning när den är som bäst. Mycket stora kvaliteter tillförs närområdet i form av nya bostäder, butiker, ökad trygghet och stadskänsla, minskad bullerstörning och en läkning av det för stadsbilden och stadens flöden skadliga urbana sår som idag dominerar det aktuella kvarteret. All detta utan att några egentliga kvaliteter tas bort. Kvarterets utomordentligt bra läge med tunnelbana, Roslagsbanan, samt ett flertal busslinjer på endast ett par minuters gångavstånd ökar än mer de positiva värdena med att bygga här.

Platsen som skall bebyggas domineras idag av en grusbollplan, gamla ombytesrum som inte är ändamålsenliga i enlighet med dagens standardkrav och ett par små klippiga och oinbjudande branter ned mot gatorna. Med de föreslagna byggnaderna tillkommer nya bostäder, nya verksamhetslokaler som ersätter de närmast fientliga bergväggarna i gatumiljön och en ny modern gymnastikhall under en ny konstgräsplan för både skolan och spontanspelande utanför skoltid. Skolgårdens bullerstörning från trafik kommer också att minskas påtagligt.

Att lägga bostäder i direkt anslutning till en skolgård ser inte YIMBY som ett problem. De som flyttar in i nyproduktionen kan förväntas vara medvetna om att byggnaderna gränsar till en skolgård och att denna troligen låter en del under dagtid. Med befintlig byggnadskonst går det dessutom att ljudisolera med mycket gott resultat. Ut mot gatorna kompletteras den befintliga bebyggelsen med hus i ny stil som dock inte avviker så mycket att de förtar den karaktär som befintliga byggnader i närheten har. Att de nya husen skapar plats för butiker och restauranger i ett kvarter där detta saknats ser vi som utmärkt. Det kommer få gatorna att leva upp med fler passerande till fots. Att få levande stadsgator med flöden av människor är en stor del i att skapa en trygg och trivsam gatumiljö.


Miljö idag


Bebyggelseförslag
 
Nya bostäder råder det stor brist på i Storstockohlm och det är just typen sammanhängande urban stadsbebyggelse som det råder störst brist på. Att bygga i detta utmärkta kollektivtrafikläge ger även möjlighet för de boende och arbetande inom de nya fastigheterna att nyttja just kollektivtrafik och inte vara tvungna att ta bil. Det är således mycket glädjande att se att den orimliga parkeringsnorm på runt 1,0 som kommunen normalt kräver inte har vidhållits i det aktuella projektet utan att vi här får se en norm på 0,55. Det är vår förhoppning att det aktuella projektet är ett första tecken på ett trendbrott och en ökad förståelse kring hur trafik och bebyggelse hänger samman i storstäder.

YIMBY stödjer det aktuella förslaget och har i stort inget att anmärka på. Vi skulle dock gärna se att man tittade på möjligheten att spara den äldre tvåvåningsbyggnaden ut mot Danderydsgatan, exempelvis genom att införliva fasaden ut mot gatan i de nya byggnaderna. Om det visar sig omöjligt ser vi det dock inte som skäl att stoppa projektet.

Vi ser gärna fler planer av denna höga kvalité som visar hur det går att förtäta och bygga tät urban blandstad även idag som skapar en ekonomiskt och miljömässigt hållbar promenadstad. Fler stadsmässiga planer lik denna ser vi som bland det bästa som kan göras för att vinna tillbaka medborgarnas tilltro till att det går att bygga idag på ett sätt som inte ”förstör” deras närmiljö. Detta gäller förtätningar i såväl den befintliga innerstaden som i förtätningsprojekt i ytterstaden och expansionen av innerstaden.

YIMBY har i ett flertal yttranden tagit upp vikten av att ta in och lyssna på de konstruktiva idéer och tankar som finns om ett områdes utveckling hos de som redan bor där. Vi skulle gärna se att man oftare än idag tog in åsikter från de närboende redan innan planprocessen påbörjas, istället för som idag ofta är fallet, ställa de boende i området inför en färdig plan. Detta, menar vi, skulle minska problemet med lokalt motstånd mot förändringar som idag är mycket vanligt i Stockholm. Samtidigt är det också viktigt att inte enbart ta in de närboendes åsikter, utan snarare måste de sättas in i ett större sammanhang så att stadens behov kan avvägas på ett bra sätt mot de idéer och önskemål som de lokalboende har. Att helt bortse från den ena sidan, eller att helt lyssna på den andra, leder sällan till ett gott slutresultat. Saklig kritik som framförs bör tas i åtanke i en löpande process, samtidigt som det också är viktigt att inte ta för stor hänsyn till känsloargument och ogrundad kritik.

Inom närområdet för det aktuella förslaget till nybyggnation har de tydligaste opinionsyttringarna kommit från ”Aktionsgruppen Rädda Engelbrekt”, med hemsida på http://www.raddaengelbrekt.se/.


Nätverket YIMBY har studerat de argument som framförs på hemsidan, och har också besökt området för att dokumentera och fotografera inför vårt arbete med detta yttrande.

För det första vill vi framföra det som mycket positivt att aktionsgruppen har tagit fram ett eget alternativförslag. Tyvärr måste dock alternativförslaget ses som orealistiskt då det inte uppnår målet med fler bostäder.

Vi har efter en genomgång av argumenten på aktionsgruppens hemsida kommit till slutsatsen att den mesta av kritiken saknar grund. Vi kommer här att gå igenom de huvudsakliga argument som framförs mot byggprojektet på aktionsgruppens hemsida, och påvisa hur nätverket YIMBY ställer sig till dessa.

"Stockholms stad planerar att spränga bort resten av Tyskbagarberget [..] för att bygga två drygt 20 meter höga bostadskomplex."

En saklig problematisering av varför Tyskbagarberget bör bevaras saknas. Vi bor i en växande storstad med stor bostadsbrist och ett stort behov av att utnyttja marken effektivt och bra. Likaså är det faktum att man spränger vid ett bygge inte ett argument, det är ett normalförfarande och erfarenheten och kunskapen om hur byggnader skall skyddas vid sprängningar är idag mycket gott. Ordvalet ”bostadskomplex” är här troligen medvetet för att ge en negativ klang. Detta är anmärkningsvärt då de nya byggnaderna planeras att uppföras i en skala i 6 våningar som är likvärdig till redan befintliga byggnader som aktionsgruppens medlemmar inte ser några problem med att bo i.

"Nära hälften av skolgården kommer att försvinna för barnen och kvar blir en liten "kaninbur" mellan de nya husen och en gympasal under jord som ska delas med föreningslivet."

Att ”nära hälften” av skolgården skulle försvinna är ett helt oriktigt påstående. Enligt plandokumenten förfogar idag skolan över 5950m2, i den nya planen minskas detta till 4670m2. Det innebär en minskning med 21,6%. Således försvinner mindre än en fjärdedel av skolgårdens yta. Den asfalterade fotbollsplanen kommer enligt planförslaget att ersättas med en plan belagd med konstgräs, vilket måste ses som en standardförbättring. Den nya idrottshall som kommer att anläggas under markytan innebär en avsevärd standardhöjning för skolan. Kritiken mot att det är oklara regler kring skolans möjligheter att nyttja den nya idrottshallen under skoltid bör dock tas på allvar och vid behov åtgärdas.


"För att kunna genomföra projektet rivs två kulturhistoriskt intressanta flygelbyggnader från 1898."

YIMBY ser gärna att den äldre tvåvåningsbyggnaden ut mot Danderydsgatan behålls. Antingen som den är, eller genom att fasaden införlivas som en del i de nya husen.Den befintliga enplansbyggnaden mot Uggelviksgatan ser vi inga problem med att riva, ställt mot de kvaliteter som istället kommer att tillföras i samband med nybyggnationen."Förslaget försämrar miljön för framförallt skolbarnen men även boende och arbetande i
området."


Vi menar från YIMBY:s sida att förslaget tvärtom avsevärt förbättrar miljön både för skolbarn, boende och arbetande i området. Skolgården rustas upp och får nya idrottsmöjligheter, ett sår i stadsvägen sluts, gården blir bättre bullerskyddad då den blir mer sluten och de boende får ett större utbud av lokalt butiksutbud. I ett större perspektiv är förslaget också i allra högsta grad miljövänligt med sin synnerligen goda tillgång till kollektivtrafik i ett centralt läge.

"Den föreslagna förändringen av kv. Sädesärlan, samt de omgivande kvarteren, kommer att leda till en förtätning av området med ökad trafik som följd. Värdefulla delar av den existerande väl fungerande miljön offras för tillkomsten av ca 83 bostadsrättslägenheter och en idrottshall. [...]
Trafiken i området kommer att avsevärt öka, vilket är olämpligt av många skäl; skolans elever utsätts för fler trafikfaror, och tillsammans med skolans anställda får de en avsevärt sämre arbets- och levnadsmiljö. Sammantaget är barnen i området de stora förlorarna. Engelbrektsskolans miljö försämras och de omgärdande gatorna blir farligare, bl.a. genom ökad trafikering."


Parkeringsnormen för nyproduktionen har satts till en föredömligt låg nivå. Tillgången på kollektivtrafik i närområdet är exceptionellt god med flera busslinjer, liksom röda linjens tunnelbana samt Roslagsbanan. Allt på endast ett par minuters gångavstånd. Det finns få platser i Stockholm där man kan anta att bilnyttjandet i en föreslagen nyproduktion kommer att bli mindre. Nyproduktionen innebär också ett tillskott av lokala butiker och ett ytterligare underlag för täta avgångar med kollektivtrafik vilket är faktorer som ytterligare motverkar mer biltrafik. Totalt kommer 45 parkeringsplatser att tillkomma i området i samband med byggnationen vilket måste ses som försumbart i sammanhanget. Vidare är både Danderydsgatan och Uggelviksgatan lokalgator med mycket liten trafik. De 45 nya parkeringsplatserna bör också ställas i relation till det faktum att kvarteret gränsar till Valhallavägen, med cirka 50.000 fordonspassager per dygn. När Norra Länken står färdig räknar staden med att fordonspassagerna på Valhallavägen kommer att halveras till 25.000 fordon per dygn, en avsevärt större trafikminskning än vad tillskottet av 45 nya parkeringsplatser kommer att innebära.

"Enligt detaljplan skall 90 st bostadsrätter med tillhörande 50 st parkeringsplatser i husens garage uppföras. Såtillvida kommer det antagligen att saknas minst 40 st parkeringsplatser för övriga bostadsrättsinnehavare. Antas kan att de presumtiva köpare av de bostadsrätter som är planerade äger minst en bil per hushåll."

Detta är helt felaktigt. I Stockholms innerstad ligger bilinnehavet på cirka 0,45 bilar per hushåll.

Se hela yttrandet här
.

Plansidan hos Stockholms stadsbyggnadskontor hittar du här.

Veidekkes sida om projektet.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter