Utskrift från www.yimby.se
....

Start-PM för arbete med Enköpingsvägen

När Solnavägen och Enköpingsvägen togs bort som rekommenderade leder för farligt gods väcktes tanken hos YIMBY att göra planförslag för hur de två trafiklederna skulle kunna utvecklas till stadsgator. Möjligheten diskuterades på facebook och hemsidan och under april månad bjöds alla som uttryckt intresse av att delta i planprocessen in till ett planeringsmöte.

Den första slutsatsen på mötet var att planarbetet bör fokusera på Enköpingsvägen. Vi upplever att det redan finns ett stort tryck att utvidga innerstaden längs Solnavägen och att de komplicerade ägarförhållandena i södra delen av vägen inte lämnar mycket svängrum för hur man kan bygga. YIMBY kan troligtvis inte tillföra särskilt mycket med ett eget förslag. För Enköpingsvägen däremot finns det många olika alternativ för utveckling och mer outnyttjad yta. Eftersom vägen går genom två olika kommuner (och gränsar till en tredje), tror vi att ett oberoende förslag för hela området kan vara till nytta för att främja en gemensam dialog mellan alla som berörs. Med vår plan vill vi göra Enköpingsvägen till en del av en heltäckande gatustruktur, med många korsande tvärgator och mer plats för gående och cyklister. Bebyggelsen i anslutning till den bör vara yteffektiv och med varierande funktioner, där även samhällsservice är inkluderat.

  

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Enköpingsvägen och Solnavägen - Inspiration och VerktygI de första diskussionerna angående planerna för Enköpingsvägen och Solnavägen har det kommit upp en hel del intressanta tankar och tips. Här kommer en sammanfattning av en del av dem.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

YIMBY påbörjar arbete med planförslag för Enköpingsvägen och SolnavägenNu när Enköpingsvägen och Solnavägen inte längre är rekommenderade leder för farligt gods har Sundbybergs och Solna stad goda möjligheter att göra om dessa till stadsgator. För att visa stöd för denna typ av omvandling kommer YIMBY att skapa förslag på planer för de två vägarna. Målet med detta är att inspirera politiker och planerare, och att ge medborgare tillfälle att visa sitt stöd för tät urban bebyggelse.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

YIMBY lämnar in yttrande om kvarteret fältet vid SolnavägenVid Solnavägen planeras det för cirka 230 lägenheter inom ett område som idag inrymmer parkeringsplatser och en bensinstation. Området är en synnerligen god plats att förtäta på, längsmed Solnavägen som har alla förutsättningar att bli ett urbant stråk som sammanbinder innerstaden med Solna Centrum via den nya stadsdelen Norra Station.

Planområdet är beläget mellan Solnavägen och Västra vägen i sydvästra Hagalund och omfattar redan ianspråktagen mark. Planområdet gränsar i norr och väst till bostadsbebyggelse kvarteret Rudviken respektive kvarteret Platån. I söder gränsar området till Hannebergsparken.

Förslaget till detaljplan innebär att pågående verksamheter avvecklas och ersätts av bostadsbebyggelse i 4-8 våningar. Bebyggelsen får en karaktär av sluten kvarterstad mot Solnavägen medan den från Västra vägen får karaktären av hus i park. Planen omfattar även del av Solnavägen som ska byggas om och få en enhetlig sektion med trädplanteringar mellan Solna Centrum och Karolinska sjukhuset.YIMBY ser det som oerhört positivt att det äntligen görs kraftansträngningar för att överbrygga det öppna urbana sår som under så lång tid har skilt Solnas centrala delar från Stockholms innerstad. I dessa anträngningar ingår stadsbyggnadsprojekten Norra Station, Karolinska, Huvudsta/Ingenting samt Solna City, i vilket kvarteret Fältet ingår i den sydöstligaste delen.
Vi vill särskilt lyfta fram att man i planbeskrivningen uttrycker en målsättning att ”skapa en mer stadsmässig struktur i området kring kommunens centrala delar.” Denna målsättning är mycket glädjande.

I förslaget ges kvarteret ett relativt urbant avtryck ut mot Solnavägen, vilket är mycket positivt. Verksamhetslokaler har planerats in i bottenplanen och kvarteret ger ett visst intryck av att vara slutet. Det är positivt att planförslaget medger att förskola kan placeras inom området.Vi ifrågasätter dock att man frångår principen om slutna kvarter och istället väljer att bryta upp kvarteret mot nordöst och placerar fyra byggnader av typen "hus i park". Denna byggnadstyp innebär att värdet av parken i vilken de är placerade degraderas.  Var går gränsen mellan den yta som kan användas som rekreation för allmännheten och den privata yta som husets invånare har till sitt förfogande? Här finns det en uppenbar risk för konflikter och osäkerhet inför vems ytan är. Inte sällan leder denna situation till att målet att alla skall känna sig välkomna istället blir att ingen känner sig välkommen.

Vi ifrågasätter varför man nöjer sig med att bygga en stadsmässig kuliss mot Solnavägen, när möjligheten och utrymmet för att bygga ett helt kvarter finns.

Kvartersstrukturen ut mot Solnavägen är bitvis otydlig. Egentligen löper kvarteret hela vägen från Solnavägens korsning med Sundbybergsvägen till korsningen med Centralvägen. Kvarteret är med andra ord närmare 300 meter långt och skulle därmed utgöra en barriär mellan Solnavägen och kvarteret Rudviken. För att råda bot på detta är det tänkt att glipor ska ordnas i kvarteret i form av fickparker. Syftet med dessa är att gångtrafikanter lätt ska kunna ta sig från Solnavägen till kvarteret Rudviken, utan att behöva gå någon längre omväg. Öppningarna innebär i sig stora problem: Kvarteret Fältet kommer att vara i stort behov av en tyst innegård, eftersom den ena sidan kommer att ligga an mot den relativt hårt trafikerade Solnavägen. Det är med viss förvåning som vi här konstaterar att man i plandokumenten först konstaterar att området är bullerstört, för att sedan missa en sådan uppenbar och enkel lösning som att skapa ett slutet kvarter. Öppningarna i kvarteret gör att innegården inte längre kommer att vara någon tyst innegård. Gården kommer istället att vara bullerstörd och riskerar att upplevas som otrygg.

De urbana värdena lockar idag många barnfamiljer, varför man bör kunna utgå från att barnfamiljer kommer att bo i huset. Föräldrar kommer knappast att våga lämna sina barn utan tillsyn på samma sätt som man kan göra på en sluten innergård, då barnen här riskerar att springa rakt ut i gatan. En stadsmiljö kan vara en utmärkt uppväxtmiljö för barn, men då gäller det också att man planerar just en stadsmiljö, med parker och slutna gröna innergårdar där barnen kan leka, och inte  försöker planera in den trafikseparerade förortens bebyggelseidéer i stadsmiljön, då detta istället skapar en otrygg miljö för barn.
Vidare kommer öppningarna i mycket liten utsräckning fungera som passager för gångtrafikanterna. Från deras synvinkel kommer gården att upplevas som privat, varför det är troligt att anta att många kommer att välja att gå runt kvarteret.

Solna kommun tillämpar en parkeringsnorm på 1, 1 parkeringsplatser per bostad. Enligt planförslaget ska denna norm även gälla kvarteret Fältet. Man kan fråga sig varför det ska planeras in fler parkeringsplatser än bostäder i ett område som redan idag är välförsörjt med kollektivtrafik och som i framtiden, i takt med att underlaget successivt förbättras, kan få ännu tätare med buss-, spårvägs-, och tunnelbanelinjer. Inom en snar framtid kommer det att finnas en tvärbanestation ett hundratal meter från kvarteret. En hög parkeringsnorm för detta område går dessutom stick i stäv med det uttalade målet att reducera trafikmängden på Solnavägen. Innan förslaget vidare bearbetas bör det utredas hur pass mycket kostnaden per lägenhet påverkas av att bygga källargarage eller inte.

För att uppnå en hög exploateringsnivå krävs slutna kvarter och god byggnadshöjd. YIMBY har tagit fram ett förslag för området som syftar till ett mer urbant avtryck för hela kvarteret samt dess omgivning. Förslaget finns illustrerat nedan. I förslaget har kvarteret delats upp på två mindre: Fältet mindre (i nordväst) och Fältet större (i sydöst). Detta tjänar två syften: (i) Om kvarteret bli för stort finns risken att det agerar barriär och därmed isolerar kvarteret Rudviken. (ii) Med uppdelning av kvarteret skulle Blomgatan i framtiden kunna förlängas bort till Hagalund/Blåkulla och därmed kunna knyta ihop de olika stadsdelarna i Solna, eventuellt med en busslinje.


YIMBY:s förslag. Karta över planområdet. Kvarteren är slutna och färgade i orange. Gångväg mellan Solnavägen och Västra vägen markerad med grå färg.

Byggnadshöjden ut mot Solnavägen föreslås vara runt 10 våningar. I Fältet mindre kan det Nordvästra hörnet gärna få vara mellan 25 och 35 våningar. Denna byggnad skulle därmed kontrastera bra mot Solna stadshus samt de framtida högre byggnaderna vid Arenastaden och Solna City. Mellan kvarteren Fältet mindre och Fältet större föreslår YIMBY att en minipark anläggs med plats för lekpark och grönska. Mellan parken och kv. Fältet större bör en bred gångväg löpa med plats för uteserveringar. Här är det mycket viktigt att kvartet angränsar direkt mot gångvägen. Gräs och buskar är istället koncentrerade till själva parkytan (markerat med grönt i figur 1).

Den del av kvarteren som vätter mot Västra vägen föreslås bli riktiga townhouses/stadsradhus med 3-4 våningar. Här är det dock mycket viktigt viktigt att uppmärksamma skillnaden mellan stadsradhus och, de i Sverige vanligt förekommande, förortsradhusen. Tyvärr brukar förslag på stadsradhus i Stockholm ofta innebära förortsradhus i staden, som exempel kan nämnas förslaget på radhus vid Rålambshovsleden i Stockholm

Ett stort tack till Nicklas Öhrström som arbetat fram detta yttrande.

Plansidan hos Solna stad kan läsas här.

Hela YIMBYS yttrande kan läsas här.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8647 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter