Utskrift från www.yimby.se
....

S vill bygga tunnelbana

I gårdagens DN står det om S vilja att bygga mer tunnelbana i Stockohlm. En positivare inställning än M, som sagt nej till mer tunnelbana. Mer tunnelbana är något vi på YIMBY argumenterat för tidigare och kommer fortsätta göra. Tunnelbanan är nödvändig för att Stockholm ska fungera. Om man vill bygga levande miljövänliga stadsdelar med korta avstånd till kultur, arbete, parker och service så krävs en kapacitetsstark spårburen kollektivtrafik. Det är också viktigt att bygga ut kollektivtrafiken för att minska bostadsbristen. Det finns mycket mark i Stockholm. Men det är brist på planlagd kollektivtrafiknära mark som har den infrastruktur som byggbolagen behöver för att kunna bygga promenadvänliga stadsdelar.

Att grena av Gröna linjen från Odenplan norrut kommer ge den kapacitet som krävs för en tät yteffektiv stadsdel. Det ger möjlighet att bygga en levande miljövänlig stadsdel med närhet till det mesta, över en plats som idag domineras av parkeringsplatser och motorväg. Dessutom skapar det möjligheter för en framtida dragning vidare norrut (kanske till Solna Station och vidare).

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Spårväg City

Arbetena med spårväg city, den nya innerstadsspårväg som kommer att ansluta till Lidingöbanan i Ropsten, gå via värtan, in i city via Hamngatan och sedan fortsätta hela vägen ut till nordvästra Kungsholmen, syns ny tydligt på Hamngatan. De nya spåren ligger på plats och de stora anläggningsarbetena för etapp ett börjar att närma sig sitt avslut.

 
I etapp ett kommer linjen att sluta vid Sergels Torg.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Lidingöbanan får nya vagnar, rustas upp och kopplas samman med spårväg city


Ett tidigare besök av modern spårvagn på Lidingöbanan.

Idag tillkännagavs att Lidingöbanan moderniseras, nya vagnar köps in, samt att banan på sikt byggs samman med spårväg city. Gamla Lidingöbron, som har varit något av en knäckfråga, kommer att renoveras av Lidingö stad medan SL står för renoveringen av banan samt inköp av de flesta av de nya vagnarna.

Arbetet beräknas sättas igång 2012 och "nya" Lidingöbanan med nya vagnar kan öppnas 2014.

Lidingöbanan har vid flera tillfällen varit hotad av nedläggning. Lidingöbanans vagnpark har idag över 60 år[sic!] på nacken och det är naturligtvis glädjande att se att banan nu äntligen kan få moderna vagnar.

YIMBY lämnar in yttrande om Hornsberg 10 på Kungsholmen


Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär att ett nytt bostadskvarter med ca 220 lägenheter och en ny gata möjliggörs i Hornsberg på Nordvästra Kungsholmen.

YIMBY ser positivt på utvecklingen av nordvästra Kungsholmen. Att utveckla och expandera innerstadens kvaliteter är en av Stockholms största utmaningar, och visionerna att göra just detta är glädjande. Läget och den redan befintliga kollektivtrafiken tillsammans med den planerade utbyggnaden av Spårväg City ger möjlighet för en stadsdel med urbanitet och täthet i minst samma exploateringsnivå som Stockholms stenstad. Kvarteret i fråga ligger vid huvudgatan Lindhagensgatan nära Spårväg Citys planerade ändhållplats. Underlaget för lokaler borde därför vara mycket bra, vilket på ett bra sätt utnyttjas i planen.

Det är utmärkt att kvarteret planeras att uppföras i en sluten kvartersform. Den slutna kvartersformen är idag relativt ovanlig i nyproduktion, men mycket populär. Ur barnsynpunkt är slutna kvarter att föredra i täta stadsmiljöer då barn som lämnas utan uppsikt i öppna kvarter riskerar att springa ut i gatan. Likaså hjälper slutna kvarter till att minska buller på innergården och skapar också en tryggare och säkrare gårdsmiljö.

Det är också utmärkt att en förskola planeras in i kvarteret. Många barnfamiljer väljer idag att bosätta sig i den täta staden. Det finns goda skäl att anta att den gröna och slutna innergården har potential att bli en utmärkt förskolegård. Det är viktigt, inte minst ur barnsynpunkt, att den slutna kvartersformen behålls och genomförs.

I kvarteret planeras cykelparkering med 1,5 cyklar per lägenhet, vilket YIMBY välkomnar. Vi finner det också glädjande att det normala parkeringstalet på 1,0 har minskats till 0,75 för det aktuella kvarteret. Det är dock fortfarande något för högt. Faktiskt bilinnehav i Stockholms innerstad ligger mellan 0,40 och 0,48 bilar per hushåll. Det verkar märkligt att producera nästan dubbelt så många parkeringsplatser som det idag finns underlag för i innerstaden. Ett onödigt högt parkeringstal ökar också kostnaderna för lägenheterna. Området är redan idag relativt välförsörjt med kollektivtrafik, något som ytterligare kommer att förbättras avsevärt när Spårväg City är färdigställd.

Kvarteret bjuder på en viss variation vad gäller såväl arkitektur, höjd och funktioner. Detta är mycket glädjande. Variationen skulle dock kunna vara större. En större variation hade kunnat uppnås genom att upplåta olika delar av kvarteret till olika byggherrar och olika syften som man gjort i den idag mycket populära äldre stenstaden.

Förutom att en blandning av olika hus ger ett mer varierat intryck ger det större möjligheter till funktionell blandning där hyresrätter, ägandelägenheter och kontor kan tillkomma utöver de redan inplanerade bostadsrätterna, lokalerna och förskolan. Vi ser gärna att olika funktioner blandas även inom samma kvarter för att ytterligare minska problemen med monofunktionell planering.

I förslaget sägs det finnas en variation mellan 8 våningar och 7 plus en indragen vånings höjd. Det är mycket positivt att man tänkt på variation i höjden, men skillnaden mellan 7+1 och 8 är relativt liten även om man räknar med solvinklar.

Vi är medvetna om att det även om målsättningen bör vara flera byggherrar inom samma kvarter ibland kan vara svårt att uppnå. Vi ser därför gärna att när så är fallet att det tillskapas en variation i fasaduttryck som bryter upp det annars lätt monotona fasaduttryck som uppstår när enskilda huskroppar dominerar ett helt gatuavsnitt. I planförslaget på sidan tre presenteras en bild som visar både ett bra, och ett mindre bra exempel på detta.


Ett bra exempel på hur en annars monoton fasad kan brytas upp, genom att låta två olika fasaduttryck mötas, ses till vänster i bild. Samtidigt ses ett exempel på en mindre lyckad monoton fasad som täcker en hel sida av kvarteret till höger i bild.


En i grunden stadsmässig fasad med butikslokaler i bottenplanet blir monoton när den tillåts dominera ett helt kvarter på det sätt som ses här. Fasadutrycket bör delas upp så att man från gatan inte får intrycket av att en enda fastighet dominerar hela kvarteret.

YIMBY föreslår att inget enskilt fasaduttryck tillåts att ensamt dominera en hel sida av kvarteret. Norra Bantorget är ett utmärkt exempel där man i nyproduktion på ett bra sätt lyckats skapa variationsrika fasaduttryck. Vi föreslår också att någon av fasaderna får en varmare kulör så att kvarteret inte enbart består av gråa och vita fasader.

Hela YIMBY:s yttrande (PDF)

Plansidan hos Stockholms stadsbyggnadskontor

När staden förtätas behövs spårvägen

Missa inte Marcus Boldemann:s utmärkta krönika i dagens upplaga av Dagens Nyheter:

""Stoppa vansinnet”, skrek Expressens löpsedlar i februari 1997. Vansinnet var Stockholms nya spårvägslinje, den i dag högt älskade Tvärbanan mellan Sickla udde och Alvik.

I dag är Håkan Matsons artiklar en rätt häpnadsväckande läsning. Biljournalistens spårvagnshat lyser. Han skriver att Gröndal kommer att byggas sönder, och förfasas över att spårvagnen ska gå mitt i gatan – bland bilarna! Han spekulerar i att kanske bara 14.000 resenärer per dygn kommer att använda spårvägen. Den verkliga siffran blev omkring 50.000. Det är också just i Gröndal spårvagnen känns som trevligast, där den tyst och avgasfritt slingrar sig genom den åldriga bebyggelsen. Spårvagnen passar helt enkelt bäst för vad arkitekter och politiker just nu sätter högst på agendan: en förtätning av stadsrummet."


Hela krönikan hittar du här.

Bodeman konstaterar också att den spårväg genom city som var tänkt att öppnas nästa år nu har flyttats fram till 2013 istället. Det är naturligtvis djupt olyckligt och det är inte utan att man frågar sig om det blir ännu fler förseningar. Och hur det ska gå med en konvertering av blåbusslinje 4 till spårväg (och inte att förglömma, tunnelbana till Nacka), vilket behövs sedan åtskilliga år tillbaka, kan man onekligen undra.

Samtidigt sitter staden på 48 miljarder i kassakistorna, som är öronmärkta för "nya projekt som görs i samarbete med staten, som vägar och järnvägsbanor".
Man undrar onekligen var skon klämmer. Visst är det föreståeligt att man vill använda dessa pengar till löpande utgifter nu när det är sämre tider. Men utan en fungerande infrastruktur blir det ändå svårt att få till en fungerande arbetsmarknad. Den beräknade kostnaden för Spårväg City är 1,5 miljarder. Det är 3% av de 48 miljarderna i kassan...

Andra nyheter är dock positivare. Citybanan har nu fått sina sista tillstånd, och nu kan bygget av alla delar av citybanan sättas i gång. Diskussionerna har varit många och långa, om ytspår, tunnlar och annat. Nu kan slutligen alla delar av bygget av ny kapacitet för järnvägen komma igång, och en del av infrastrukturproblematiken avhjälpas. Det är glädjande!

Lidingö vill ha spårväg till cityLidingö Tidning rapporterar att Lidingö stad vill koppla samman Lidingöbanan med den nya spårväg city. Det skulle innebära en ny spårvägslinje hela vägen från Gåshaga till Hornsberg.

"- Det vore ologiskt att inte koppla ihop Lidingöbanan med en ny bana som kommer söderifrån från Djurgården och City, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindquist (m).

Nu avancerar planerna på Tvärbanan City. Lidingö Tidning har tidigare berättat om den nya stadsspårvägen mellan Ropsten och Hornsberg på västra Kungsholmen som också knyter an till dagens Djurgårdslinje. Den ska stå klar 2011.
Lidingö stad är en av de remissinstanser som får säga sitt om förslaget.
- Vi är mycket positiva. Det är en satsning helt i rätt riktning, säger Paul Lindquist.
De nya spåren ska gå från Ropsten genom Värtaområdet. Där planeras 10 000 nya bostäder och 30 000 nya arbetsplatser. Lidingö stad menar att spårtrafik är det kollektivtrafikslag som bäst tillgodoser framtidens miljö- och tillgänglighetskrav. Den har också hög kapacitet

För Lidingöborna blir en framtida tvärbana till city främst ett komplement till tunnelbanan. En viktig förutsättning för att arbetspendlingen från södra Lidingö ska underlättas är att den nya tvärbanan kopplas samman med Lidingöbanan så att inget byte behöver göras i Ropsten.

- Det skulle innebära ett enormt ökat värde för
Lidingöbanan, säger Paul Lindquist."


Från Yimbys sida ser vi det naturligtvis som glädjande att politikerna på Lidingö vill satsa på den flera gånger nedläggningshotade Lidingöbanan.

YIMBY lämnar in yttrande om Spårväg City

Nätverket YIMBY har lämnat in ett yttrande om spårväg city, den nya stadsspårvägen genom centrala Stockholm, till SL.

I yttrandet ställer vi oss mycket positiva till att spårvägen nu gör sin comeback som ett reguljärt trafikslag i Stockholms innerstad. Vi menar att nedläggningsbeslutet av det gamla spårvägsnätet, som togs i stadskollegiet 1957, var mindre genomtänkt och vi ser framför oss fler spårvagnar i Stockholmsregionen, där Spårväg city utgör en del.
Vidare ser vi det som mycket glädjande att man har valt att utöka sträckningen från att vara en benägenhet för i huvudsak besöksnäringen med en sträckning från Centralstationen till Djurgården, till att nu omfatta en avsevärt större sträckning, från Ropsten till Nordvästra Kungsholmen, vilket gör att spårvägen kommer att knyta samman flera stadsdelar med varandra och utnyttjas av fler dagliga resenärer.

En nyckelfråga för projektet är den prioritering i gatunätet som spårvägen tilldelas längs med den aktuella sträckan. Samrådsunderlagets beskrivning att banan i huvudsak kommer att gå i blandtrafik är illabådande. Yimby anser att spårvägen, på grund av sitt mindre krävande utrymmesbehov samt avsevärt större kapacitet i antal resenärer jämfört med annan vägtrafik, måste ges en större tyngd i uppdelningen av gaturummet. Det har visat sig i utvärderingar av innerstadens bussnät att de trafikmässigt mest effektiva sträckningarna är där det finns reserverade körfält i gatans mitt och med hållplatser vid refuger i anslutning till dessa. Förutom Odengatan (mellan Odenplan och Roslagsgatan) samt på Skeppsbron, är det just på den befintliga museispårvägens sträckning mellan Nybroplan och Skansen som detta gynnsamma förhållande råder.

Yimby förordar att spårvägen i så hög utsträckning som möjligt förläggs i gatans mittpunkt, med eller utan reserverade körfält, för att ge gatorna med spårväg en enhetlig struktur som underlättar för andra fordonskategorier. Ingen annan spårplaceringsprincip kan på samma sätt ge spårväg i gatutrafik samma förutsättningar för god framkomlighet, motverka felparkering på spåren eller inte hindra det utrymme som behövs för angöring av fastigheter längs med trottoarkant. Vi har efter egna observationer på besök i städer, i både Europa och Nordamerika, där nya gatuspårvägar antingen byggts från grunden de senaste 20 åren, eller funnits hela tiden sedan 1800-talet, svårt att tro att det endast är en tillfällighet att den lösningen är så förhärskande.Längs med Lindhagensgatan ser vi gärna en boulevardlösning med spårvägen i den nu trädplanterade mittsträngen med en gräsbesådd banvall som både minskar buller och höjer den estetiska upplevelsen. På så sett ges också spårvägen ett reserverat utrymme längs en viktig del av sträckningen. Vid Sergels torg/Drottninggatan vill vi se saxade mittplattformar anläggas i bägge riktningar, gärna med trapp- eller hissförbindelse ner till tunnelbanans biljetthall om så bedöms möjligt.

I det nya stadsområdet Värtan/Frihamnen bör man ge banan en liknande utformning med gräsbesådd banvall som vi föreslagit för Lindhagensgatan. Det är oklart hur en spårvägslösning vid Ropsten är tänkt att gestaltas. En lösning som medger en integrerad koppling mellan Spårväg city, Lidingöbanan och en framtida förlängning av Tvärbanan ser vi som optimal. Den depå som kommer att krävas för trafiken anser vi bör tydligt integreras med omkringliggande bebyggelse.

Yimby anser också att spårvägen inte enbart bör betraktas som en ren transportlösning, utan också som en motor för en upprustning av gatumiljöns gestaltning längs stora delar av den aktuella sträckan. Betydande synergieffekter torde finnas att låta det utföras i samband med anläggningsbygget.

Yimby ser potential för stadsspårväg även på andra sträckor i Stockholms innerstad. Närmast tillhands ligger en omvandling av stombusslinje 4 som i dagsläget är den mest belastade busslinjen i Sverige med över 60 000 dagliga resenärer. I enlighet med tidigare yttranden från nätverket Yimby till Stockholms stadsbyggnadskontor i samband med exploateringsprojektet i Norra Djurgårdsstaden så ser vi stor potential i att låta spårväg trafikera den nya stadsdelen.

I den andra änden av Spårväg city vid Lindhagen ser vi också en stor potential i att möjliggöra en framtida vidareutbyggnad som kan gå över Karlbergskanalen och koppla samman Lindhagen med Solna Centrum via Ekelundsvägen och Armégatan.

Yimby vill understryka att vi inte enbart förespråkar spårvagnar som trafikslag inom kollektivtrafiken. Stockholms tunnelbana är och förblir stommen i hela Stockholms kollektivtrafik. Vi hävdar att valet av trafikslag måste ske efter behovet – det finns inga enkla universallösningar, utan det gäller att hitta en så bra mix som möjligt för den bästa helheten.

I vårt remissvar på Regionplanen (RUFS 2010) som just nu arbetas fram finns det förslag på tunnelbane-, spårvägs- och järnvägssatsningar.

Hela yttrandet kan läsas här.

SL:s sida för projektet finns här.
»
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter