Utskrift från www.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om Tågordningen 1


Illustration av ny bebyggelse


Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär att fastigheten Tågordningen 1 tillåts byggas om. Planens syfte är att utöka byggrätten för att tillgodose den ökning av tågtrafiken som färdigställandet av Citybanan innebär för järnvägstrafiken och driftledningscentralen. Inom fastigheten Tågordningen 1 föreskrivs kontor. Planförslaget ger byggrätt för ett nytillskott om ca 2.500 kvm kontorsyta när befintlig lågdel mot Kungsbron ges möjlighet till påbyggnad med tre våningar.


YIMBY ser både Västra City och byggandet av citybanan som två mycket viktiga projekt för Stockholm. I det aktuella planförslaget sammanfaller dessa två i och med Banverkets önskemål om utökad yta för Banverkets driftledningscentral som finns i Västra City.

Att utöka bebyggelsevolymen på den aktuella platsen, och öppna upp och ansluta den till gatan, ser vi som mycket välkommet. Fastigheten i Tågordningen 1 är idag mycket avvisande med en grå nästan fängelselik stängd vägg som vänder sig ut mot gaturummet som en tragisk påminnelse om hur illa vi har utformat alltför många gaturum i Stockholm.


Dagens gaturum inbjuder inte till så mycket stadsliv.

Den nya bebyggelsen bör om möjligt undvika att omöjliggöra en framtida trottoar längsmed Klarastrandskopplet på den östra sidan om byggnaden för att förbereda inför framtida överdäckningar på intill-liggande fastigheter. Vidare bör den tillkommande bebyggelsen planeras utan baksidor då det är troligt att den kommer att ingå i ett sammanhängande stadsgatunät i framtiden.

Den utformning av fastigheten som presenteras i planbeskrivningen lämnar mycket i övrigt att önska och ser närmast ut som en volymstudie. Det är återigen frågan om en ganska standardiserad vit fyrkantig låda med glasat bottenplan utan någon större form av arkitektonisk eftertanke eller ambition. Det är olyckligt och oroväckande då detta är ett av de första hus som kommer att byggas efter att Västra City-visionen har blivit känd hos allmänheten. En rak vit byggnad utan arkitektonisk finess kan ge kritikerna av Västra City-projektet mer luft under vingarna i opinionen. En arkitektoniskt tilltalande byggnad kan istället skapa opinion för projektet.

Det är viktigt att arkitekturen i Västra City håller en hög klass. Speciellt viktigt är detta för byggnaderna nära centralstationen som är Stockholms hjärta och många människors första bild av Stockholm.


Illustration av ny bebyggelse

En del människor har i samband med Västra City-projektet uttryckt kritik i tron att de volymstudier som har tagits fram representerar faktisk arkitektur i det färdiga förslaget. Så är naturligtvis inte fallet, men det är lätt att förstå att många människor får denna bild då just vita, gråa eller ibland svarta fyrkantiga lådor överlag idag dominerar svensk nybyggnation. Det bitvis högljudda motstånd som idag finns mot västra city tror vi skulle avsevärt minska om arkitekturen i området tilläts att få bryta av från denna monotona frånvaro av egentlig arkitektur. Kort sagt, om det uppfördes byggnader vars arkitektur människor tycker är intressant. Av detta ser vi inget i den föreslagna utformningen av fastigheten i Tågordningen 1, som snarare är ett steg i fel riktning jämfört med t.ex Stockholm Waterfront, som ändå fått utstå en del kritik för sin "fyrkantighet".

Rundare former och ornamentik är idag på stark frammarsch inom arkitekturen, något som vi gärna ser återspeglat i Västra City. Genom att ta in dessa nya influenser, som mer avspeglar den typ av arkitektur som stadens invånare uppskattar, kan motstånd mot projektet istället vändas till entusiasm. Det äldre Stockholm är en mycket varierad och omtyckt stad med blandad arkitektur och blandade hushöjder. Denna tradition bör vi ansluta till när vi bygger Västra City. De estetiska ambitionerna bör vara höga. Detta område kommer mer än något annat symbolisera det moderna Stockholm och vår generation. Detta är inte vilken plats som helst. Det är den mest centrala platsen i hela Sverige.Om det inte finns några möjligheter att ta fram en arkitektoniskt intressant byggnad utan det tvunget skall byggas pastischer så finns det andra perioder än modernismen att ta intryck av.

Det är här viktigt att poängtera att vi inte på något sätt motsätter oss en nybyggnad på platsen, tvärtom. Men utformningen måste förbättras avsevärt. Stockholm bör inte tillåta att en av stadens allra centralaste platser bebyggs med fyrkantiga anonyma lådor.

Det är mycket viktigt att den tillkommande byggnaden inte omöjliggör ytterligare förtätning i närområdet. Möjligheten att arbeta med en stark stomme som möjliggör senare påbyggnad med ytterligare plan (via t.ex tredimensionell fastighetsbildning) bör undersökas. Målsättningen på sikt bör vara att ungefär matcha Kungsbrohuset i höjd på den aktuella fastigheten.

Entréplanet bör inte tillåtas att innehålla endast kontorsentré. Minst en annan lokalyta måste läggas i bottenplanet redan i detta skede, annars kommer denna del av gatan att upplevas som allt annat än en del av de levande stadsgator som bör eftersträvas i Västra City. Tillkommande handelsytor på denna plats är ytterst viktigt för att så snart som möjligt minska den barriärkänsla som finns mellan City och Kungsholmen.

Plansidan hos Stockholms stadsbyggnadskontor.

YIMBY:s yttrande (PDF)
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter