Utskrift från www.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om Tobaksmonopolet på Södermalm

Stadsbyggnadskontoret har i samråd med fastighetsägaren NCC Construction Sverige AB valt att i en planprocess utforska möjligheterna att komplettera kvarteret Tobaksmonopolet med bostäder vid bergklacken i det nordöstra hörnet av fastigheten kosrningen Rosenlundsgatan - Maria Skolgata.

Nätverket YIMBY ser mycket positivt på en förtätning i kvarteret Tobaksmonopolet. Området ger idag ett splittrat intryck och marken utnyttjas inte bra. Genom tillförsel av bebyggelse i området sluts gaturummet till och en tydligare och mer tilltalande gatumiljö kan tillskapas. Den grönyta ut mot gata som idag finns i planområdet nyttjas inte som rekreationsyta och vi ser därför inget problem med bebyggelse på denna plats. Det finns dessutom mycket god åtkomst till parkytor på mycket nära håll.

Att bebyggelsen planeras med publika bottenvåningar som direkt får ansluta till gatan är utmärkt och ett grundkrav för att kunna skapa en attraktiv och tilltalande gatumiljö.

Att tillföra bostäder på detta mycket centrala läge är utmärkt. Speciellt positivt är att stombusslinje 4 har en hållplats precis i anslutning till bebyggelsen. Det är glädjande att se en framtida konvertering av linje 4 till spårväg omnämnas i plandokumenten.

YIMBY har några synpunkter på det aktuella förslaget.

I tjänsteutlåtandet står att läsa:
"Möjligheten att bevara matsalsbyggnaden i Tobaksmonopolet 4, genom att bygga om den till bostäder och samtidigt bevara en stor del av trädgårdsanläggningen, har studerats. Detta har inte lett till att någon ekonomiskt eller tekniskt godtagbar lösning kunnat skapas."

Det är beklagligt att stadsbyggnadsnämnden kommit fram till att matsalsbyggnaden mot Maria skolgata måste rivas. Detta är en arkitektoniskt intressant byggnad som tillför positiva värden till gaturummet. Byggnaden innehåller också en värdefull frescomålning av Bo Beskow. I planbeskrivningen anges att Frescomålningen ska bevaras, men oklart hur. YIMBY ser här att andra vägar för att spara frescomålningen och byggnadens fasad mot gatan bör undersökas. En möjlig lösning som finns är att spara fasaden mot gatan och inlemma denna i den nya byggnaden. En annan är att spara byggnaden, men riva taket och låta ny bebyggelse läggas till uppåt. Naturligtvis bör också möjligheten att inlemma andra verksamheter än just bostäder i den befintliga byggnaden utredas. Vi vill här poängtera att vi inte ser det som viktigt att spara byggnaden i sin helhet. Det som framförallt bör bevaras är fasaden ut mot gata samt frescomålningen.

Enligt planförslaget ska det öppnas upp ett hålrum mellan den nya bebyggelsen och den befintliga bebyggelsen ut mot Maria Skolgata. Någon motivering till denna öppning anges inte. Denna lösning ser vi som mycket märklig då den sänker antalet möjliga bostäder som kan uppföras och dessutom skapar en otydligare och mindre sammanhållen gatumiljö. Vidare gör det att innergården riskerar att upplevas som en halvoffentlig yta snarare än en innergård för de boende. Vi noterar här att en byggnad på precis samma plats föreslås rivas för att möjliggöra fler lägenheter, samtidigt som en del av den yta som byggnaden tidigare stod på plötsligt lämnas outnyttjad. Denna öppning måste slutas till. Om en passage mot gården anses nödvändig kan en sådan med fördel tillskapas genom en portal genom den nya bebyggelsen. Så centralt belägen mark som denna får inte förslösas på omotiverade slentrianöppningar i fasadlivet.

I planbeskrivningen anges:
"Två slanka punkthus ramar in gårdsmiljön för bostäderna"

Denna beskrivning vill vi ifrågasätta. Punkthus är per definition punktvis bebyggelse i den byggda miljön och kan således svårligen rama in någonting överhuvudtaget. Tvärtom skapar de i detta fall en splittrad gårdsmiljö som gör det svårare att visuellt läsa av gårdsmiljön. Vi föreslår istället att det punkthus som står närmast Rosenlundsgatan införlivas med den stora byggnadskroppen genom en tillkommande bebyggelsevolym. Det andra punkthuset föreslår vi att det tas bort från planen. Även här kan en portal skapas i den tillkommande bebyggelsevolymen för att tillåta passage in mot gården.

Arkitekturen i förslaget upplever vi som stadsmässig vad gäller de delar som gränsar mot gata. Den är dock något platt och en viss vidarebearbetning bör ske. Hörnet ut mot Maria Skolgata/Rosenlundsgatan bör ges en egen utformning och kan med fördel få skjuta upp ett par våningsplan för att skapa en tornbyggnad. Vi saknar information om färgsättning i planbeskrivningen och vill påtala att byggnaden bör färgsättas med annan kulör än vitt eller grått då dessa färger idag nästan helt dominerar all nyproduktion. Takytan bör utnyttjas bättre genom att ge de boende tillgång till takterasser.

YIMBY har tagit fram skisser på hur de justeringar som vi föreslår skulle kunna gestalta sig:

Planförslagets gestaltning
Planförslagets gestaltning
 


YIMBY:s justerade planförslag
YIMBY:s justerade planförslag
 

Ladda ner

Detaljplaneförslag
Detaljplaneförslag
 


YIMBY:s justerade detaljplaneförslag
YIMBY:s justerade detaljplaneförslag
 

Ladda ner (PDF)

Parkeringsnormen på 0,58 platser per lägenhet ser vi relativt positivt på. Den kan dock sänkas något ytterligare till 0,5, inte minst med tanke på det särdeles bra kollektivtrafikläget.

Ladda ner YIMBY:s yttrande (PDF)

Plansidan hos Stockholms stadsbyggnadskontor.
På andra YIMBY-sidor
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8635 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Baugruppen - dags att bli inspirerade av Berlin?
7 Maj 08:24 av Assortlist Assortlist
Hjälp! Jag håller på att bli en Nimby!
8 Oktober 2020 19:07 av Trevor Bower
Politikerveckan Järva
8 Oktober 2020 19:06 av Trevor Bower
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan

@yimbysthlm på Twitter