Utskrift från www.yimby.se
....

Krönika - Norrtull: Istället för rondell

Mikael Askergren är arkitekturskribent och har också en egen blogg.
Nedstående inlägg har tidigare publicerats på Mikael:s blogg.

Den 15 mars röstar man i fullmäktige om Norra stations framtid. (och om Norrtulls framtid.) Därför, varsågoda kära läsare, ett motförslag i elfte timmen.

Jag kommer i det följande inte att polemisera mot den bebyggelse man föreslår på den gamla bangårdsmarken – det finns det andra som gör. Och själv har jag redan på annan plats sagt allt jag har att säga om stadsbyggnadskontorets ständiga tendenser till "stilarkitektur" (jfr begreppet "stilmöbler"). Jag nöjer mig i det följande att diskutera den trafiklösning stadsbyggnadskontoret föreslår för Norrtull: en ny rondell.

(klicka på bilderna nedan för bilder i större format.)

 


» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Beslut - och fortsatta diskussioner - om Norra Station

Förra veckan (24/2) fattades beslut om Norra Station. Det handlar om den första detaljplanen och genomförandebeslut. Kostnaderna för projektet är stora vilket SVT:s ABC-nyheter rapporterat om:Från YIMBY:s håll ser vi både positivt och negativt på den senaste utvecklingen. Att beslut nu fattats om etapp ett är oerhört positivt. Norra Stationsområdet är ett mycket viktigt projekt för Stockholm där innerstaden äntligen får växa utanför tullarna. Att Stockholm fysiskt knyts samman med Solna gynnar båda kommunerna. De höga kostnaderna är dock ett problem och det vore djupt olyckligt om projektet faller på grund av dessa.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Grotta inte ner dig i detaljer, Wolodarski!

Följande text var ämnad för införande i Svenska Dagbladet, som avböjde publicering med motiveringen att man avsåg debatten "avslutad". Vi publicerar därför texten här på yimby.se istället

Debatten
kring Norra Stationsområdet har kommit att handla en hel del om Alexander Wolodarski. Men problemet är inte bara Wolodarskis arbetssätt, utan framför allt den problemformulering som han ska ge ett svar på. Eller snarare bristen på problemformulering.


Stadens idé är att ha nära till folk som vi har angelägenheter ihop med. En infrastruktur och logistisk apparat som är lätt att fylla på med innehåll – byggnader och verksamheter av alla de slag tusentals eller hundratusentals människor kan hitta på när de har nära till varandra. Stadens uppgift är att underlätta samarbete och det produktiva livet.

Detta var inget problem för de icke-arkitekter som utformade Stockholm – Klas Fleming på 1600-talet och Albert Lindhagen på 1800-talet. De drog ut gator och bestämde kvarter och tomter och lät stadens borgare fylla på med innehåll. Resultatet blev, åtminstone sen vi hade fått varmvatten och avlopp och spårvagnar, inte så dåligt

Under hela nittonhundratalet har vi dock lidit av ett par vanföreställningar som tillsammans har bidragit till att vi idag istället för stad har en samling enklaver som bara hänger ihop med en svindlande dyr trafikapparat:

•    Att staden är en samling ”områden” för olika funktioner. Att den främst ska vara en familjeidyll där inget händer, och att den därför ska ligga så långt bort att den inte störs av något. Medan produktion är något fult som läggs i skymundan.
•    Att infrastrukturen är en fråga för trafiktekniker vars främsta intresse är hög hastighet mellan dessa enklaver. Och att planarkitektens uppgift är att bestämma husens utseende.

Stadsbyggnadskontoret har, på grund av medborgarnas efterfrågan, tack och lov börjat avvisa denna modell. Men tyvärr inte kommit fram till någon ny. Fortfarande ses staden som en samling bostäder, inte som en logistisk struktur för ekonomisk och annan verksamhet. Fortfarande överlämnas infrastrukturen till trafiktekniker vars enda intresse är höga hastigheter. Och fortfarande är planarkitektens uppgift detaljerna.

Och följaktligen får vi visserligen lite mer centralt belägna och tätare – tack för det! – enklaver, men fortfarande enklaver. Som tar slut där planområdet slutar. Som är sig själva nog. Som exploaterar attraktiva lägen, men vars funktion i stadens helhet betraktas som irrelevant.

Arkitekter som Dorph & Höög lyckades ganska bra med att fylla Lindhagens Stockholmsplan med innehåll. Jag tror att man kan överlåta åt marknadens aktörer att bestämma hur husen ska se ut – om det bara finns en ordentlig generalplan för hela Stockholm med ett sammanhängande system av gator, torg och parker, och med många kvarter och tomter att placera husen i. Det borde vara stadsbyggnadskontorets uppgift att förse oss med en sådan plan, istället för att slå fast att några särskilda hus ska vara vita eller ha 5 eller 40 våningar.

Pressmeddelande: YIMBY synar protesterna mot Tors TornEn protestlista har överlämnats till stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal. Syftet är att sätta stopp för de föreslagna höghusen Tors Torn som ska beslutas på Stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 10 december. Uppropet, betitlat "Skyskräpor - nej tack" har startats av en privatperson bosatt i Röda Bergen.

Flera märkligheter föreligger i uppropet. Bland annat har hyresgästföreningen i Vasastan ställt sig bakom uppropet utan att fråga sin medlemmar. Boende i området har varit i kontakt med YIMBY och ställer sig inte bakom hyresgästföreningens ställningstagande. Uppropet innehåller också ett flertal felaktigheter och vilseledande formuleringar i den faktabakgrund som presenteras på dess hemsida. Det är problematiskt då många av de som skrivit under protestlistan kan antas har gjort det på ett felaktigt underlag.

Några av påståendena är som följer:

Ett skrämmande exempel är tillbyggnaden av Röda Bergen med TORS TORN vid Torsgatans mynning och Torsplan.

Röda Bergen ska inte byggas till. Områdets norra gräns går vid Torsplan. Formuleringen kan dock lätt gett läsaren intrycket att husen ska byggas mitt inne i Röda Bergen-området, vilket alltså ej är fallet.

Skyskrapor som kommer att dominera hela Röda Bergen hör inte hemma i ett enligt lag kulturskyddat område!

Än en gång ges läsaren intrycket att husen ska byggas inne i området och inte utanför.

Tors Torn kommer att dölja solen och deras slagskuggor kommer att nå långt in i den världsberömda trädgårdsstaden Röda Bergen. Så våldför sig dagens stadsplanerare på det under 1920-talet stadsplanerade unika värdet i Röda Bergens utemiljö med parker och trädgårdar!"

Lägenheterna är anspråkslösa, de flesta är små och ofta enkelvända. De drabbas också av tornens skugga.

Utemiljön har sedan 1920-talet kompenserat den lilla boytan och att vistas ute är ett omistligt värde. Det är just det värdet som är kulturskyddat enligt lag. Detta vill nu stadens beslutsfattare demolera genom valet av placering av Tors Torn! Varför!?

Hyresgästerna i allmännyttan står tydligen så lågt i rang att de förtjänar att mista solen!

En enkel titt på kartan visar att tornen ligger rakt norr om Röda Bergen och att skuggproblematiken inte är i närheten av så stor som uppropet vill göra gällande. Representanter för YIMBY har varit i kontakt med Hyresgästföreningen, som satte oss i kontakt med Ylva Larsson, uppropets initiativtagare (som dock kallar sig "Ester Sand" på hemsidan och också skrivit under den både med eget namn och under pseudonymen). På hennes direkta uppmaning har en solstudie tagits fram över hur stort skuggtillskottet skulle bli på innergårdarna i Röda Bergen-området. Resultatet blev att femton av sjutton gårdar/småparker inte berörs av några skuggor överhuvudtaget och att de två som gör det bara förlorar 6,4% respektive 4-5% av sina soltimmar. Ylva Larssons påståenden om "lekande barn" och "tuberkulossjuka" som kommer att "drabbas svårt" och "mista solen" saknar således grund. Solstudien finns att studera här.

Trots att Ylva Larsson har fått ta del av solstudien skriver hon i inlägg på hemsidan bland annat att:

Tornen ligger nordväst om stor del av Röda Bergen och skuggar bl a lekplats och park på Hedemoratäppan från kl 17 hela sommaren. Övergrepp!

Hedemoratäppan o kv Myrstacken mfl förlorar solen fr cirka kl 17 maj-augusti.

Hedemoratäppan skuggas, som analysen tydligt visar, inte alls från kl 17. Skuggan når dit ca 18.50 och ger bara skuggtillskott under en timme, fram till 20.00, och bara under juni och juli. Med undantag för Hedemoratäppan och kv Myrstacken (som förlorar ca 1 soltimme av 20) får inte en enda av Röda Bergets innergårdar och småparker något skuggtillskott av tornen. Ändå väljer Ylva Larsson att låta originaltexten stå kvar.

Hon har heller inte lyckats förklara hur de som bor runt de övriga femton innergårdarna, som redan nu har väsentligt färre soltimmar, är i mindre behov av sol och varför hon i så fall inte för deras talan med upprop om att riva de "felpacerade" husen i Röda Bergen som gör att "solen går förlorad för evigt".

Protestlistor är ett vanligt redskap för den som är emot förändringar och speglar inte alltid allmänhetens åsikter. Protestlistan som startades 25 november har cirka 500 underskrifter. Som en indikation på de verkliga förhållandena kan nämnas att Facebook-gruppen "Vi som är FÖR Tors Torn", som startade den 3 december i skrivande stund har drygt 630 medlemmar. Detta trots att gruppen funnits avsevärt kortare tid. Under gårdagen startades också en namninsamling för tors torn som på ett dygn redan nått upp till 70%  av den mängd underskrifter som motsidan samlat ihop under drygt 2 veckors tid.
 
(SvD, SvD)

YIMBY i Studio ett om klimatsmart stadsplanering och i TV4 Stockholm om Tors Torn

dagens Studio ett i Sveriges Radio P1 (efter 16:00) medverkar Johannes Åsberg från nätverket YIMBY i en diskussion kring hur stadsplaneringen behöver klimatanpassas. Lyssna på programmet live eller i efterhand på SR:s hemsida.

YIMBY kommenterar också diskussionen kring Tors Torn i TV4 Stockholm (klippet på webben är dock tyvärr avklippt).

Skyskrapor – ja, varför inte?

Skriv på listan för Tors Torn här, och gå med i facebook-gruppen här.

Det har startats en protestlista mot byggandet av Tors torn i gränsområdet mellan den befintliga innerstaden och det nya Norra stations-området. Tors torn är två ca 150 meter höga hus som blir Stockholms läns högsta hus om de byggs. Uppropet skriver:

”Tors Torn blir cirka 8 gånger så höga som de befintliga angränsande hyreshusen vid Torsplan. Tors Torn kommer att dölja solen och deras slagskuggor kommer att nå långt in i den världsberömda trädgårdsstaden Röda Bergen. Så våldför sig dagens stadsplanerare på det under 1920-talet stadsplanerade unika värdet i Röda Bergens utemiljö med parker och trädgårdar! Varför!?”

Det stämmer förstås att ett högt hus ger en större skugga än ett lägre lika brett hus. Detta kan i vissa fall vara ett problem för trivseln. I en tät stadsstruktur skuggar dock även lägre hus en stor del av gatorna och gårdarna. Dessutom skuggar många lägre hus ungefär lika stor yta som samma volym av få högre hus. I synnerhet måste skuggargumentet över Röda bergen ses som överdrivet i det här fallet. Tors torn kommer nämligen att placeras nästan rakt norr om Röda bergen.

YIMBY hävdar att husskuggor inte är det enda som man ska beakta vid nya byggprojekt. Husen måste vara integrerade med staden och erbjuda de som bor och rör sig i närområdet ett värde som inte fanns innan husen byggdes.

Fördelarna med den täta staden är många, till exempel närheten till ett rikt och varierat utbud av varor och tjänster, för att inte tala om närheten till vänner och bekanta. Många människor gillar staden och det liv som den erbjuder. Men för att bygga en stad så måste man bygga hus. Detta leder garanterat till att landskapet förändras och i många fall att skuggor tillkommer och att utsikten för de boende i området förändras. Att fortsätta bygga Stockholm glest är dock inget hållbart alternativ. Det tar jordbruks- och naturmark i anspråk och leder till stor global miljöpåverkan i form av längre transporter och en mer omfattande infrastruktur än i den täta staden.

YIMBY ses ofta som skyskrapsförespråkare. Det är i sak korrekt eftersom vi förespråkar skyskrapor i vissa fall. Vad man inte får glömma bort är att vi även är låghusförespråkare. Sanningen är att vi förespråkar allt från tremeters- till 200+-metershus, allt beroende på områdets förutsättningar. Vår avsikt med detta är att skapa en varierad, vacker och trivsam stad att leva och verka i. Vi och många andra trivs nämligen i stadens myller och mångfald.

Det finns en Facebookgrupp som stödjer bygget av Tors torn. Gå med där om du vill se de båda husen bli verklighet.


Bildtext: Små röda stugor som en del av ett urbant landskap - varför inte? Bilvägen i bakgrunden är dock mer ett uttryck för viljan att segregera.

(SvD, SvD, SVD)

Uppdatering: Skugganalys för Tors Torn:


»
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström
Vega station
1 Mars 2020 18:01 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter