Utskrift från www.yimby.se
....

Lidingö vill ha spårväg till cityLidingö Tidning rapporterar att Lidingö stad vill koppla samman Lidingöbanan med den nya spårväg city. Det skulle innebära en ny spårvägslinje hela vägen från Gåshaga till Hornsberg.

"- Det vore ologiskt att inte koppla ihop Lidingöbanan med en ny bana som kommer söderifrån från Djurgården och City, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindquist (m).

Nu avancerar planerna på Tvärbanan City. Lidingö Tidning har tidigare berättat om den nya stadsspårvägen mellan Ropsten och Hornsberg på västra Kungsholmen som också knyter an till dagens Djurgårdslinje. Den ska stå klar 2011.
Lidingö stad är en av de remissinstanser som får säga sitt om förslaget.
- Vi är mycket positiva. Det är en satsning helt i rätt riktning, säger Paul Lindquist.
De nya spåren ska gå från Ropsten genom Värtaområdet. Där planeras 10 000 nya bostäder och 30 000 nya arbetsplatser. Lidingö stad menar att spårtrafik är det kollektivtrafikslag som bäst tillgodoser framtidens miljö- och tillgänglighetskrav. Den har också hög kapacitet

För Lidingöborna blir en framtida tvärbana till city främst ett komplement till tunnelbanan. En viktig förutsättning för att arbetspendlingen från södra Lidingö ska underlättas är att den nya tvärbanan kopplas samman med Lidingöbanan så att inget byte behöver göras i Ropsten.

- Det skulle innebära ett enormt ökat värde för
Lidingöbanan, säger Paul Lindquist."


Från Yimbys sida ser vi det naturligtvis som glädjande att politikerna på Lidingö vill satsa på den flera gånger nedläggningshotade Lidingöbanan.

YIMBY lämnar in yttrande om Spårväg City

Nätverket YIMBY har lämnat in ett yttrande om spårväg city, den nya stadsspårvägen genom centrala Stockholm, till SL.

I yttrandet ställer vi oss mycket positiva till att spårvägen nu gör sin comeback som ett reguljärt trafikslag i Stockholms innerstad. Vi menar att nedläggningsbeslutet av det gamla spårvägsnätet, som togs i stadskollegiet 1957, var mindre genomtänkt och vi ser framför oss fler spårvagnar i Stockholmsregionen, där Spårväg city utgör en del.
Vidare ser vi det som mycket glädjande att man har valt att utöka sträckningen från att vara en benägenhet för i huvudsak besöksnäringen med en sträckning från Centralstationen till Djurgården, till att nu omfatta en avsevärt större sträckning, från Ropsten till Nordvästra Kungsholmen, vilket gör att spårvägen kommer att knyta samman flera stadsdelar med varandra och utnyttjas av fler dagliga resenärer.

En nyckelfråga för projektet är den prioritering i gatunätet som spårvägen tilldelas längs med den aktuella sträckan. Samrådsunderlagets beskrivning att banan i huvudsak kommer att gå i blandtrafik är illabådande. Yimby anser att spårvägen, på grund av sitt mindre krävande utrymmesbehov samt avsevärt större kapacitet i antal resenärer jämfört med annan vägtrafik, måste ges en större tyngd i uppdelningen av gaturummet. Det har visat sig i utvärderingar av innerstadens bussnät att de trafikmässigt mest effektiva sträckningarna är där det finns reserverade körfält i gatans mitt och med hållplatser vid refuger i anslutning till dessa. Förutom Odengatan (mellan Odenplan och Roslagsgatan) samt på Skeppsbron, är det just på den befintliga museispårvägens sträckning mellan Nybroplan och Skansen som detta gynnsamma förhållande råder.

Yimby förordar att spårvägen i så hög utsträckning som möjligt förläggs i gatans mittpunkt, med eller utan reserverade körfält, för att ge gatorna med spårväg en enhetlig struktur som underlättar för andra fordonskategorier. Ingen annan spårplaceringsprincip kan på samma sätt ge spårväg i gatutrafik samma förutsättningar för god framkomlighet, motverka felparkering på spåren eller inte hindra det utrymme som behövs för angöring av fastigheter längs med trottoarkant. Vi har efter egna observationer på besök i städer, i både Europa och Nordamerika, där nya gatuspårvägar antingen byggts från grunden de senaste 20 åren, eller funnits hela tiden sedan 1800-talet, svårt att tro att det endast är en tillfällighet att den lösningen är så förhärskande.Längs med Lindhagensgatan ser vi gärna en boulevardlösning med spårvägen i den nu trädplanterade mittsträngen med en gräsbesådd banvall som både minskar buller och höjer den estetiska upplevelsen. På så sett ges också spårvägen ett reserverat utrymme längs en viktig del av sträckningen. Vid Sergels torg/Drottninggatan vill vi se saxade mittplattformar anläggas i bägge riktningar, gärna med trapp- eller hissförbindelse ner till tunnelbanans biljetthall om så bedöms möjligt.

I det nya stadsområdet Värtan/Frihamnen bör man ge banan en liknande utformning med gräsbesådd banvall som vi föreslagit för Lindhagensgatan. Det är oklart hur en spårvägslösning vid Ropsten är tänkt att gestaltas. En lösning som medger en integrerad koppling mellan Spårväg city, Lidingöbanan och en framtida förlängning av Tvärbanan ser vi som optimal. Den depå som kommer att krävas för trafiken anser vi bör tydligt integreras med omkringliggande bebyggelse.

Yimby anser också att spårvägen inte enbart bör betraktas som en ren transportlösning, utan också som en motor för en upprustning av gatumiljöns gestaltning längs stora delar av den aktuella sträckan. Betydande synergieffekter torde finnas att låta det utföras i samband med anläggningsbygget.

Yimby ser potential för stadsspårväg även på andra sträckor i Stockholms innerstad. Närmast tillhands ligger en omvandling av stombusslinje 4 som i dagsläget är den mest belastade busslinjen i Sverige med över 60 000 dagliga resenärer. I enlighet med tidigare yttranden från nätverket Yimby till Stockholms stadsbyggnadskontor i samband med exploateringsprojektet i Norra Djurgårdsstaden så ser vi stor potential i att låta spårväg trafikera den nya stadsdelen.

I den andra änden av Spårväg city vid Lindhagen ser vi också en stor potential i att möjliggöra en framtida vidareutbyggnad som kan gå över Karlbergskanalen och koppla samman Lindhagen med Solna Centrum via Ekelundsvägen och Armégatan.

Yimby vill understryka att vi inte enbart förespråkar spårvagnar som trafikslag inom kollektivtrafiken. Stockholms tunnelbana är och förblir stommen i hela Stockholms kollektivtrafik. Vi hävdar att valet av trafikslag måste ske efter behovet – det finns inga enkla universallösningar, utan det gäller att hitta en så bra mix som möjligt för den bästa helheten.

I vårt remissvar på Regionplanen (RUFS 2010) som just nu arbetas fram finns det förslag på tunnelbane-, spårvägs- och järnvägssatsningar.

Hela yttrandet kan läsas här.

SL:s sida för projektet finns här.

En tur längsmed Tvärbana City

Förra helgen träffades vi ett gäng Yimby:s för att ta en promenad längsmed Tvärbana City:s tänkta sträckning. Naturligtvis togs det bilder.

Ett gäng Yimby:s samlade på Norrmalmstorg för att provåka modern spårvagn.
Ett gäng Yimby:s samlade på Norrmalmstorg för att provåka modern spårvagn.
 
Mikael och Gustav gillar läget
Mikael och Gustav gillar läget
 
Spårvagnsturen är avklarad och vi påbörjar vår vandring längsmed den framtida dragningen. Här passerar vi gallerian och funderar kring om man inte borde göra något åt den trista bron.
Spårvagnsturen är avklarad och vi påbörjar vår vandring längsmed den framtida dragningen. Här passerar vi gallerian och funderar kring om man inte borde göra något åt den trista bron.
 
Enligt den senaste planen skall den låga delen av Scandic rivas för att ge plats för citybanans uppgång. Ovanpå skall en ny högre byggnad uppföras. Det finns en hel del trevliga idéer för city just nu, från Yimby hoppas vi också på en fix av Scandics nuvarande fasad som inte är alltför tilltalande...
Enligt den senaste planen skall den låga delen av Scandic rivas för att ge plats för citybanans uppgång. Ovanpå skall en ny högre byggnad uppföras. Det finns en hel del trevliga idéer för city just nu, från Yimby hoppas vi också på en fix av Scandics nuvarande fasad som inte är alltför tilltalande...
 
Klarakyrkans kyrkogård och park är en grön oas. Tyvärr blockeras den av det smala huset i hörnet Klarabergsgatan/Klara Södra kyrkogata. Det har ju diskuterats om denna byggnad skall rivas och ersättas av något annat. Kanske den istället borde rivas och få bli en grön ingång till den idag oanvända grönytan vid Klara kyrka, samtidigt som man bygger nytt eller om huset bredvid.
Klarakyrkans kyrkogård och park är en grön oas. Tyvärr blockeras den av det smala huset i hörnet Klarabergsgatan/Klara Södra kyrkogata. Det har ju diskuterats om denna byggnad skall rivas och ersättas av något annat. Kanske den istället borde rivas och få bli en grön ingång till den idag oanvända grönytan vid Klara kyrka, samtidigt som man bygger nytt eller om huset bredvid.
 
Byggkranarna för Stockholm Waterfront Building tornar upp sig längsmed Tvärbana City:s framtida sträckning. Den här delen av city genomgår (lyckligtvis) en kraftig ombyggnad.
Byggkranarna för Stockholm Waterfront Building tornar upp sig längsmed Tvärbana City:s framtida sträckning. Den här delen av city genomgår (lyckligtvis) en kraftig ombyggnad.
 
Gamla kungsbrohuset är helt borta och nybygget har påbörjats.
Gamla kungsbrohuset är helt borta och nybygget har påbörjats.
 
Kranar vid Stockholm Waterfront Building.
Kranar vid Stockholm Waterfront Building.
 
Det är fortfarande några små delar av Klara postterminal kvar men nybygget har redan påbörjats i andra änden av byggarbetsplatsen.
Det är fortfarande några små delar av Klara postterminal kvar men nybygget har redan påbörjats i andra änden av byggarbetsplatsen.
 
Spårvägen kommer onekligen att göra Blekholmsterassen mer levande, men den i stort sett totala frånvaron av butiksytor i bottenplanen vore något för staden att åtgärda. Lite grönska längsmed denna sträckning skulle inte heller skada.
Spårvägen kommer onekligen att göra Blekholmsterassen mer levande, men den i stort sett totala frånvaron av butiksytor i bottenplanen vore något för staden att åtgärda. Lite grönska längsmed denna sträckning skulle inte heller skada.
 
Skylten informerar oss om att vi har kommit till Blekholmstorget.
Skylten informerar oss om att vi har kommit till Blekholmstorget.
 
Det visar sig att Blekholmstorget mer är en vändplan för bilar än ett torg. Döda så kallade
Det visar sig att Blekholmstorget mer är en vändplan för bilar än ett torg. Döda så kallade "torg" finns det tyvärr gott om i Stockholm. Detta bygge har iaf några år på nacken, men att man ännu inte har lärt sig kommer vi att se senare på promenaden.
 
Det nya kontorshuset vid Kungsbron och överdäckat över spårområdet börjar ta form. Notera hur huset höjer skalan för hela området. Plötsligt ser Clarion Sign (anas till vänster i bild) inte längre lika massivt ut. Förhoppningsvis kan sådana här projekt minska rädslan för att bygga tätt genom att skapa en fungerande helhet som dessutom läker tidigare sår i staden.
Det nya kontorshuset vid Kungsbron och överdäckat över spårområdet börjar ta form. Notera hur huset höjer skalan för hela området. Plötsligt ser Clarion Sign (anas till vänster i bild) inte längre lika massivt ut. Förhoppningsvis kan sådana här projekt minska rädslan för att bygga tätt genom att skapa en fungerande helhet som dessutom läker tidigare sår i staden.
 
Nu har vi kommit bort mot Flemminggatan där detta hus finns längsmed en av sidogatorna. Klart trivsammare boende än punkthus i nyfunkis...
Nu har vi kommit bort mot Flemminggatan där detta hus finns längsmed en av sidogatorna. Klart trivsammare boende än punkthus i nyfunkis...
 
Korsningen Fleminggatan/Kronobergsgatan. Den menlösa gräsmattan finns även mitt i stan. Denna är troligen en kvarleva från den tidigare stadsplanen där målet var att bredda många av stadens gator (och man således tänkte sig att huset på vänster sida bortåt i bild skulle rivas). Nu blev det som tur var inte så, och det vore kanske läge att bebygga denna plätt?
Korsningen Fleminggatan/Kronobergsgatan. Den menlösa gräsmattan finns även mitt i stan. Denna är troligen en kvarleva från den tidigare stadsplanen där målet var att bredda många av stadens gator (och man således tänkte sig att huset på vänster sida bortåt i bild skulle rivas). Nu blev det som tur var inte så, och det vore kanske läge att bebygga denna plätt?
 
Framme vid Fridhemsgatan. Notera blåbuss fyra i bild, Tvärbana City kommer att bitvis passera flera av blåbussarnas sträckningar och kan agera bas för framtida konverteringar av blåbusslinjer till spårväg.
Framme vid Fridhemsgatan. Notera blåbuss fyra i bild, Tvärbana City kommer att bitvis passera flera av blåbussarnas sträckningar och kan agera bas för framtida konverteringar av blåbusslinjer till spårväg.
 
Lindhagenplansområdet genomgår en stor förändring. Det tidigare förorts/motorvägslandskapet håller på att omvandlas till ny stadsmiljö. Vägområdet närmast i bild kommer helt att däckas över och en trädplanterad allé kantad av byggnader kommer att laga ett sår i stadsväven.
Lindhagenplansområdet genomgår en stor förändring. Det tidigare förorts/motorvägslandskapet håller på att omvandlas till ny stadsmiljö. Vägområdet närmast i bild kommer helt att däckas över och en trädplanterad allé kantad av byggnader kommer att laga ett sår i stadsväven.
 
Framme vid Lindhagensgatan. Kanske kan spårvägen gå i den gräsbevuxna mittenfåran? Dock behöver den breddas en aning först.
Framme vid Lindhagensgatan. Kanske kan spårvägen gå i den gräsbevuxna mittenfåran? Dock behöver den breddas en aning först.
 
Det byggs för fullt längsmed Lindhagensgatan. Till höger i bild helt nybyggt och till vänster byggs nya plan på befintlig byggnad.
Det byggs för fullt längsmed Lindhagensgatan. Till höger i bild helt nybyggt och till vänster byggs nya plan på befintlig byggnad.
 
Riktigt trevlig skala på det här nybygget. Här har man gjort helt rätt och anslutit huset helt till kvartersstrukturen och gatan. Tyvärr verkar affärslokaler saknas i bottenplanet, det här skulle troligen vara en perfekt plats för en liten kvällsöppen jourbutik eller liknande.
Riktigt trevlig skala på det här nybygget. Här har man gjort helt rätt och anslutit huset helt till kvartersstrukturen och gatan. Tyvärr verkar affärslokaler saknas i bottenplanet, det här skulle troligen vara en perfekt plats för en liten kvällsöppen jourbutik eller liknande.
 
Och här återkommer vi till planerarnas oförmåga att skapa bra torg och mötesplatser. Mot detta öppna
Och här återkommer vi till planerarnas oförmåga att skapa bra torg och mötesplatser. Mot detta öppna "torg", i teorin en utmärkt möjlighet att skapa en dynamisk mötesplats i ett område som innehåller både bostäder och arbetsplatser, så finna det inte en enda butikslokal. Huset till höger är i allt väsentligt en baksida, som vetter mot ett torg(!). Huset till vänster har i sitt bottenplan en restaurang. Men som helt saknar öppningar ut mot torget. Uselt.
 
Till höger utanför bild ligger
Till höger utanför bild ligger "torget". Ut mot gatan saknar det här kontorshuset återigen helt affärsytor i bottenplanet. Stadens struktur finns, men det blir här bara ett tomt skal.
 
Vi fortsätter längsmed Lindhagensgatan. Huset till vänster håller på att rivas och skall ersättas av ny bebyggelse. Till höger has SL ett bussgarage som också skall flyttas och ersättas av ny bebyggelse (här finns det bl.a. planer på en ganska hög byggnad). 
Vi får hoppas att det blir lite mer lokalytor när dessa byggnader uppförs.
Vi fortsätter längsmed Lindhagensgatan. Huset till vänster håller på att rivas och skall ersättas av ny bebyggelse. Till höger has SL ett bussgarage som också skall flyttas och ersättas av ny bebyggelse (här finns det bl.a. planer på en ganska hög byggnad). Vi får hoppas att det blir lite mer lokalytor när dessa byggnader uppförs.
 
Asfaltsverket vid Hornsbergs strand har börjat att rivas.
Asfaltsverket vid Hornsbergs strand har börjat att rivas.
 
Gott om plats att bygga på vid Hornsbergs Strand.
Gott om plats att bygga på vid Hornsbergs Strand.
 
Utsikten är det inget fel på.
Utsikten är det inget fel på.
 
Klicka här för att se alla bilder


Alla bilder är tagna av Anders Gardebring

Spårvagn mellan Djurgården och Hornsbergs strand redan 2011

Uppdaterad 2008-06-06 21:30

På en presskonferens under onsdagen i Tekniska nämndhuset vid Flemminggatan klarnade detaljerna kring den spårvägsutbyggnad som SL sedan tidigare planerar i Stockholms innerstad. Yimby fanns på plats och vi kan bara konstatera att utecklingen är ytterst positiv - en kovändning från den tidigare ganska avoga inställningen som framförts i media från det moderata trafikborgarrådet i stadshuset.

Tvärbana city, som projektet har namngivits, blir den första utbyggnaden av reguljär spårvägstrafik i Stockholms innerstad på gatuspår sedan 1952 då linjerna 4 & 8 förlängdes från Valhallavägen/Sibyllegatan til Hakberget respektive Tessinparken. De linjerna avvecklades liksom all annan spårvägstrafik i inerstaden i samband med övergången till högertrafik 1967, som resultat av ett principbeslut som fattades i Stockholms kommunfullmäktige 1957 utan votering. Vi har med andra ord under veckan fått vara med om en historisk kursändring i Stockholms historiebeskrivning.

Planen som presenterades av trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm(m) och finansborgarrådet Sten Nordin(m) är en spårvägssträckning som ska löpa hela vägen från Ropsten, via Frihamnen, Oxenstiernsgatan, Norrmalmstorg, Centralen, Fleminggatan och Fridhemsplan vidare längsmed längs med Lindhagensgatan ut till Hornsbergs strand på nordvästra Kungsholmen. Även den omfattande trafiken ut på Djurgården kommer, som landstinget tidigare har beslutat, att moderniseras och trafikeras med moderna spårvagnar som ersättning för busslinje 47. Den ideella museitrafik som Svenska Spårvägssällskapet via dotterbolaget AB Stockholms spårvägar, bedriver kommer att finnas kvar efter utbyggnaden.

Den första etappen hoppas man skall vara klar redan i maj 2011, innan arbetena med Citybanan vid T-Centralen tar fart på allvar. Den första etappen kommer att löpa från Djurgården (Waldemarsudde) till Hornsbergs strand. Tunnelbanans blå linje kommer under arbetena med citybanan under vissa tider på dyget endast gå till Fridhemsplan, att ha en kapacitetsstark spårväg på plats innan des kommer avlasta den annars mycket problematiska trafiksituation som då kan uppstå betonade både Wennerholm och Nordin.

Dragningen från Djurgårdsbron upp mot Ropsten och en ev. sammankoppling med Lidingöbanan finns i planerna som etapp 2. Som framtida utvecklingsmöjligheter nämns också att i Ropsten koppla samman med Tvärbanan som i den gällande regionplanen på sikt antas förlängas via Universitetet till Ropsten.Från Yimby:s sida tycker vi naturligtvis att detta är glädjande och vi vill tacka den politiska ledningen i Stockholms stadshus för att äntligen ha kommit till skott med en uppgörelse med landstinget som leder till en utbyggnad som diskuterats i olika omgångar sedan djurgårdslinjens museitrafik startade 1991.

Att utbyggnaden ser ut att bli avsevärt mer omfattande än vad som tidigare förelagits är likaså oerhört positivt. Landstinget har tidigare under våren redan fattat de nödvändiga besluten om finansiering som krävs för att gå vidare. Den namninsamling som Yimby startade i vintras avslutas nu då då det råder enighet mellan landstinget och staden om en snabb utbyggnad.

I den avsiktsförklaring som staden och SL tecknade under tisdagen är det tydligt att Stockholms stad nu har tagit till sig viktiga och korrekta argument i frågan och att man lagt fördomarna om moderna spårvägar i stadsmiljö åt sidan. Det är en oerhört glädjande utveckling för Stockholms framtida stadsutveckling.

Även satsningar på att konvertera den kroniskt överbelastade blåbusslinje fyra till spårväg nämndes som ett framtida, inte alltför avlägset, mål. En sådan konvertering finns med i det trafikpaket som Carl Cederschiöld förhandlat ihop under 2007 med i planperioden efter 2020. Det är Yimbys förhoppning att "Tvärbana City" snabbare på den processen och sporrar trafikpolitiker oavsett partikulör.

Linjen kommer att trafikeras av moderna innerstadsvagnar. Tvärbanans vagntyp, A32, är inte aktuell då den inte har tillräcklig svängradie (18m) för att kunna trafikera den aktuella sträckningen.
I den tidplan som finns med i avsiktsförklaringen avser man att tilldela en koncession till det konsortium som lägger det bästa budet för byggnation, drift och underhåll för minst 15 år kring årsskiftet 2008/2009. Byggstart kan då ske under 2009.

Staden och SL kommer att tillsammans verka för en depåanläggning:
“Spårvagnsdepå skall rymma totalt 22-25 spårvägsfordon varav i tidigt skede ca 12-15. Ett effektivt markutnyttjande med hänsyn till stadsmässighet skall eftersträvas”.
Sannolikt kommer en sådan anläggning att uppföras i Hornsberg där SL sedan 1940-talet har en stor bussdepå som kommer att helt byggas om enligt den tidigare överenskommelsen Plattform Stockholm. På sikt kan det även komma att uppföras en depå för spårvagnar i Värtaområdet.

Den borgerliga majoriteten har även miljöpartiet med sig i satsningen även om de är tveksamma till val av finansiering. Vänsterpartiet är positiva till utbyggnaden som sådan men motsätter sig finansieringslösningen. Yimby har som ett politiskt oberoende nätverk ingen ståndpunkt i frågan om val av finansiering, men vi är positiva till lösningar som möjliggör en snabb utbyggnad.

Tyvärr så är socialdemokraterna i Stockholm klart negativa till satsningen i sin helhet. Socialdemokraterna har tidigare kritiserat satsningen, i huvudsak på grund av att staden och landstinget inte varit överens. Nu när man kommit överens fortsätter kritiken där man menar att man istället vill satsa på andra sträckningar.

"- Stockholm behöver rejäla investeringar i spårutbyggnad. Men moderaterna prioriterar helt fel när de går så hårt ut med utbyggnad av spårvagnar i innerstaden. Det är bra, men det finns andra spårvägar som är långt mycket viktigare. I första hand Spårväg Syd och tvärspårvägarna till Solna, Nacka och Kista, säger Lars Dahlberg, oppositionslandstingsråd för socialdemokraterna."

Resonemanget är märkligt. Utredning kring utbyggnad av tvärbanan till både Nacka och Solna pågår för fullt. Detaljplanen för Tvärbana norr genom Solna är ute på samråd och målsättningen är att den skall vara i drift när nya nationalarenan i Solna står kvar. Arbetet med tvärbana ost, som också inbegriper en uppgradering av Saltsjöbanan till tvärspårväg framskrider i långsam takt men kan inte byggas innan Danvikslösenprojektet har kommit tillräckligt långt. Tvärbanan till Kista finns också fortfarande med i den översiktlia planeringen (perioden 2008-2012 i Cederschiöldspaketet), här ser dock Yimby gärna att arbetet prioriteras upp så att även Kistagrenen kan få en tydlig tidplan för utbyggnad så snart det går, vilket även gäller den s.k. Spårväg syd (även känd som Tvärbana syd).


Foto: Jonnie Nord

Socialdemokraterna ger inte någon närmare förklaring till varför vissa satsningar är viktigare än andra. Trafiksituationen i Stockholms innerstad blir hela tiden alltmer ansträngd med överfulla bussar och tunnelbanetåg. Flera gator i innerstaden har problem med luftkvaliteten varför det måste ses som en högt prioriterad fråga att få fler att resa med miljövänlig och attraktiv kollektivtrafik i innerstaden. Det uttalade mål om förtätning som staden nu har skapar många nya bostäder och arbetsplatser både inom den befintliga innerstaden, och i den expanderande innerstaden, som exempelvis de stora byggnadsprojekten just på Kungsholmen. Det är hög tid att någonting görs åt kollektivtrafiksituationen i hela Stockholmsområdet, och det inkluderar även innerstaden.

Det är glädjande att socialdemokraterna vill bygga ut tvärbanan utanför innerstaden. Men även trafiksituationen i innerstaden behöver förbättras. Med det nu presenterade förslaget, tillsammans med den redan planerade utbyggnaden av tvärbanan tillsammans med en utbyggnad av tvärbana syd kan Stockholm få ett mycket väl utbyggt spårvägsnät som avsevärt kommer att förbättra kollektivtrafikssituationen i staden.

Länkar:
SVT ABC om "Tvärbana City".
Stadens egen sida om satsningen.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter