Utskrift från www.yimby.se
....

När staden förtätas behövs spårvägen

Missa inte Marcus Boldemann:s utmärkta krönika i dagens upplaga av Dagens Nyheter:

""Stoppa vansinnet”, skrek Expressens löpsedlar i februari 1997. Vansinnet var Stockholms nya spårvägslinje, den i dag högt älskade Tvärbanan mellan Sickla udde och Alvik.

I dag är Håkan Matsons artiklar en rätt häpnadsväckande läsning. Biljournalistens spårvagnshat lyser. Han skriver att Gröndal kommer att byggas sönder, och förfasas över att spårvagnen ska gå mitt i gatan – bland bilarna! Han spekulerar i att kanske bara 14.000 resenärer per dygn kommer att använda spårvägen. Den verkliga siffran blev omkring 50.000. Det är också just i Gröndal spårvagnen känns som trevligast, där den tyst och avgasfritt slingrar sig genom den åldriga bebyggelsen. Spårvagnen passar helt enkelt bäst för vad arkitekter och politiker just nu sätter högst på agendan: en förtätning av stadsrummet."


Hela krönikan hittar du här.

Bodeman konstaterar också att den spårväg genom city som var tänkt att öppnas nästa år nu har flyttats fram till 2013 istället. Det är naturligtvis djupt olyckligt och det är inte utan att man frågar sig om det blir ännu fler förseningar. Och hur det ska gå med en konvertering av blåbusslinje 4 till spårväg (och inte att förglömma, tunnelbana till Nacka), vilket behövs sedan åtskilliga år tillbaka, kan man onekligen undra.

Samtidigt sitter staden på 48 miljarder i kassakistorna, som är öronmärkta för "nya projekt som görs i samarbete med staten, som vägar och järnvägsbanor".
Man undrar onekligen var skon klämmer. Visst är det föreståeligt att man vill använda dessa pengar till löpande utgifter nu när det är sämre tider. Men utan en fungerande infrastruktur blir det ändå svårt att få till en fungerande arbetsmarknad. Den beräknade kostnaden för Spårväg City är 1,5 miljarder. Det är 3% av de 48 miljarderna i kassan...

Andra nyheter är dock positivare. Citybanan har nu fått sina sista tillstånd, och nu kan bygget av alla delar av citybanan sättas i gång. Diskussionerna har varit många och långa, om ytspår, tunnlar och annat. Nu kan slutligen alla delar av bygget av ny kapacitet för järnvägen komma igång, och en del av infrastrukturproblematiken avhjälpas. Det är glädjande!

Positivt besked om Saltsjöbanan till Slussen

Som vi skrev om i augusti förra året har Saltsjöbanans dragning mellan Sickla och Slussen varit hotad i samband med ombyggnaden av saltsjöbanan till tvärbanestandard. Idén var att låta saltsjöbanan vända redan vid Sickla, och därifrån låta passagerare fortsätta till slussen med buss, alternativt ta tvärbanan till Gullmarsplan. Att det skulle slå ganska hårt mot attraktiviteten av att ta Saltsjöbanan var ingen svår gissning.

Nu kommer positiva besked. Politikerna i SL:s styrelse har bestämt att Saltsjöbanan även i framtiden ska gå hela vägen till Slussen. YIMBY applåderar naturligtvis detta kloka beslut.

Hur lösningen kommer att se ut är dock än så länge oklart.

Flera lösningar diskuteras:

* Byggnation av en helt ny tunnel med dubbelspår. Kostnad cirka 5,2 miljarder.

* Ett spår i befintlig enkelspårstunnel och ett spår till på en bro utefter Stadsgårdsberget. Kostnad cirka 4,5 miljarder.

* Saltsjöbanan fortsätter att gå på befintligt, men upprustat, enkelspår in till Slussen. Samtidigt dras Tvärbanan in mot centrala Stockholm via Folkungagatan och Katarinavägen och får där mer karaktären av en stadsspårväg. Kostnad cirka 5,1 miljarder. En sådan lösning är naturligtvis positiv för de boende på den Nordöstra delen Södermalm.


Grafik: Dagens Nyheter (klicka på grafiken för större version).

Även en lösning som inbegriper dubbelspår längsmed kajen har diskuterats, men har, enligt Dagens Nyheter, av någon anledning setts som omöjligt om båttrafiken ska kunna finnas kvar. YIMBY har här svårt att dela SL:s skepsis.

Det har också diskuterats att bygga spår på pelare mitt på Stadsgårdsleden. Detta alternativt har dock, enligt Dagens Nyheter, visat sig "svårsmält" för Stockholms stad och Skönhetsrådet. YIMBY ställer sig något frågande till detta. Redan idag går en motortrafikled på platsen. Att dra en spårväg ovanpå leden, i en nivå som är lämplig för en eventuell framtida överdäckning, torde inte vara orimligt.

YIMBY lämnar in yttrande om Tvärbana norr - Kistagrenen

SL har haft samråd om Kistagrenen av Tvärbana norr. YIMBY har lämnat in ett yttrande.

Nätverket YIMBY ställer sig mycket positiva till en ytterligare gren av Tvärbanan/Snabbspårvägen, i tillägg till den sedan lång tid planerade Solnagrenen som är en del av hästskon i det halvcentrala bandet, för att det dels ger en mer rationell drift i den aktuella korridoren men också för den positivt strukturerande effekt som den ger på bebyggelsen i banans närområde.

Valet av spårväg som trafikslag i den aktuella korridoren synes väl avvägt då det ger stor flexibiltet i valet av spårdragning och en hög tillgänglighet.

Vi ser det som viktigt att det ges en god och bekväm anslutning till Bromma flygplats från hållplatsen "Norra Brommafältet", helst med ett obrutet takskydd fram till flygplatsens terminalbyggnad.

SL bör utreda möjligheten att anlägga en ny spårvagnsdepå i anslutning till, eller ovanpå, den tomt där verkstaden för tunnelbanans ovanjordiska verkstadsbyggnad i Rissne ligger. Då det råder ett stort tryck på bostads- och kontorsbyggande i de än mer centrala delara av länet bör SL utnyttja de tomter som landstinget redan äger/disponerar för trafikverksamhet än mer effektivt. Oavsett behovet av en depå eller ej i Rissne bör en spårförbindelse till tunnelbanan finnas på platsen för övergångstransporter av spårburna underhållsfordon osv.

För den fortsatta sträckningen från Kista centrum förordar vi alternativ 2 till pendeltågsstationen vid Sollentuna centrum. Det ter sig för oss som naturligt att det finns en spårtrafiklinje mellan Sollentunas tätt befolkade kommuncentrum och den de facto regionala kärnan Kista. Möjlighet bör finnas för en framtida förlängning mot Häggvik och i en än mer avlägsen framtid mot t.ex. Roslags Näsby eller Täby.

Vi utgår från att SL och deras konsulter är väl bekanta med andra framstående snabbspårvägar och stadsbanor med en likvärdig teknisk standard som Tvärbanan, t.ex. i Köln, Porto och Stuttgart. Inte minst vad det gäller signalsäkerhetssystem och fordon.

Överlag anser vi att SL i den vidare projekteringen tillsammans med berörda kommuner bör sträva efter att undvika en upprepning av den sterila järnvägsestetik (präglat av tjocka kontaktledningsstoplar, betongslipers och grovkornigt makadam) som är ett dominerande inslag i den nuvarande Tvärbanans första utbyggnadsetapp, utan att tumma på vare sig säkerhetskrav eller driftsfunktionalitet.

SL:s sida för projektet finns här.

YIMBYS yttrande finns här.

Startskott för spårväg Syd

I dag togs ett första steg mot ett förverkligande av den mycket behövda snabbspårvägen i Stockholms södra region, spårväg syd. Spårvägen är planerad att gå mellan Älvsjö och Flemingsberg, via Skärholmen och Kungens kurva. Linjen kommer att knyta samman röda linjens Fruängen- och Norsborgsgrenar, samt med pendeltågen vid Flemmingsbergs- och Älvsjö station.

Trafiklandstringsråd Christer G Wennerholm(m) säger i tidningen City:

"Spårväg Syd är en miljövänlig och modern spårvägslinje som kommer att locka över 30 000 resenärer. Det är ett ytterligare steg att förbättra Stockholms kollektivtrafik som gör det möjligt för ännu fler att resa miljövänligt"

Byggandet av linjen kan påbörjas tidigast 2013.

Byggandet av Spårväg Syd kommer att innebära ett stort lyft för kollektivtrafiken i söderort och kommer att skapa goda förutsättningar för nya pendlingsmöjligheter och sammankopplingar mellan områden som idag upplevs som isolerade från varandra.Som synes på den föreslagna sträckningen går grenen vid Älvsjö mycket nära Gröna Linjens Hagsätragren, vilket öppnar för vidare sträckningsmöjligheter och ytterligare förbättrade sammankopplingar till en i sammanhanget liten kostnad, något som vi gärna ser att staden tittar vidare på. Det finns sedan tidigare också planer på att dra gröna linjen från Hagsätra vidare till just Älvsjö, en lösning som naturligtvis skulle vara ännu bättre. Att inte alls sammanbinda gröna linjen med tvärbana och pendeltåg vid Älvsjö vore naturligtvis en stor miss.

YIMBY är mycket glada över att se spårväg syd komma ett steg närmare förverkligande och hoppas att projektet prioriteras så att byggstart kan ske så snart som möjligt.
 
(Uppdatering: DN skriver också här)

SL får rejält tillskott med pengar

Nästa år får SL 800 miljoner mer att satsa på kollektivtrafik. Vi är nog många inom YIMBY som gläds åt det. Samtidigt lär många studenter, pensionärer och andra som är så beroende av SL glädjas åt att priset på SL-korten inte höjs. Nya höjningar vore olyckligt om man vill öka antalet kollektivtrafikresenärer och samtidigt verkligen bekämpa klimatförändringarna.

"Även 2009 kommer det att satsas mycket på att förbättra punktligheten i trafiken och på att ge resenärerna bättre information - både när trafiken fungerar och när den mankerar. Det ska bli lättare att köpa SL-biljetter i och med att det blir fler försäljningsställen när den nya systemet SL-Access sakta men säkert tas i bruk. Arbetet med att förbättra kollektivtrafiken till Arlanda och att införa alkolås på bussarna fortsätter."

Vi kan inte göra något annat än applådera dessa initiativ. Det är viktigt att informationen blir tydligare, särskilt för exempelvis rörelsehindrade. Även informationen på engelska bör förbättras för att underlätta för de med ett annat modersmål än svenska som besöker eller verkar i vår stad. Att förbättra kollektivtrafiken till Arlanda anser vi också är speciellt bra.

"SL ska utreda om det är möjligt att införa natttrafik på Tvärbanan, Lidingöbanan, Roslagsbanan och Saltsjöbanan på det sätt som tunnelbanan och pendeltågen fått nattrafik."

Många har tagit emot initiativet med nattöppen helgtrafik på tunnelbanan med öppna armar. Om det initiativet kan spridas till andra spår så vore det mycket bra. Det skulle underlätta rörligheten ännu mer i länet. Utmärkt!

"Behovet av ny kollektivtrafik är stort och växer i takt med att Stockholms läns befolkning ökar. Investeringsbudgeten uppgår till omkring 20 miljarder de närmaste fem åren. Tvärbana Norr till Solna, starten av utbyggnaden av tunnelbanan mellan Odenplan och Karolinska och mer dubbelspår på Roslagsbanan är de investeringar som kommer först.

Även utbyggnaden av spårvägen Tvärbana City ligger nära i tiden. Den utbyggnaden görs genom att konsortier får tävla om att bygga och driva linjen. Därför finns inte kostnaderna med i landstingets investeringsplan annat än som en borgen. Det åtagandet ökas från 1,1 till 3 miljarder eftersom projektet blivit både längre - ända från nordvästra Kungsholmen till Värtan - och dyrare sedan de senaste beräkningarna.

Tvärbana Ost och hopkopplingen med Saltsjöbanan finns med i investeringsbudgeten, men anslagen skjuts sakta framåt eftersom planeringen tvärbromsat i samband med att nya kostnadsberäkningar med mycket höga slutsummor presenterats."


Ja, behovet av ny kollektivtrafik är minst sagt stort. Stockholm förväntas få uppåt 200 000  invånare till inom tjugo år och hela Stor-Stockholmsområdet kommer att växa från nuvarande 1,9 miljoner invånare till uppemot 2,5 miljoner invånare. Behovet av ny kollektivtrafik är med andra ord mycket stort. Vi hade gärna uppskattat en större investeringsbudget då behovet är så pass stort. Just nu sker många spårtrafikinvesteringar. De kommer ungefär med ett slag och är egentligen sådant som borde ha byggts för länge sedan, men bättre sent än aldrig och vi är naturligtvis mycket, mycket glada över dessa kommande satsningar. Däremot kan vi bli lite bekymrade över att det ingenstans står något att läsa om Spårväg Syd.

Spårväg Syd är tänkt att förbinda de tre sydliga grenarna av Tunnelbanans gröna linje med Älvsjö, Tunnelbanans Fruängsgren, två regionala kärnor (Skärholmen/Kungens Kurva och Flemingsberg) och Botkyrka kommun. Spårvägen kommer att täcka ett område med en sammanlagd befolkning på  300-400 000 invånare. Alltså storleksmässigt större än Malmö kommun.
Den är ytterst angelägen men nämns inte.

Vi i YIMBY ser gärna att man prioriterar upp Spårväg Syd och börja bygga den så snart som möjligt då den har varit väldigt brådskande sedan länge. Vidare bör spårtrafiksatsningarna spridas mer jämnt över länet i framtiden.

Lidingö vill ha spårväg till cityLidingö Tidning rapporterar att Lidingö stad vill koppla samman Lidingöbanan med den nya spårväg city. Det skulle innebära en ny spårvägslinje hela vägen från Gåshaga till Hornsberg.

"- Det vore ologiskt att inte koppla ihop Lidingöbanan med en ny bana som kommer söderifrån från Djurgården och City, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindquist (m).

Nu avancerar planerna på Tvärbanan City. Lidingö Tidning har tidigare berättat om den nya stadsspårvägen mellan Ropsten och Hornsberg på västra Kungsholmen som också knyter an till dagens Djurgårdslinje. Den ska stå klar 2011.
Lidingö stad är en av de remissinstanser som får säga sitt om förslaget.
- Vi är mycket positiva. Det är en satsning helt i rätt riktning, säger Paul Lindquist.
De nya spåren ska gå från Ropsten genom Värtaområdet. Där planeras 10 000 nya bostäder och 30 000 nya arbetsplatser. Lidingö stad menar att spårtrafik är det kollektivtrafikslag som bäst tillgodoser framtidens miljö- och tillgänglighetskrav. Den har också hög kapacitet

För Lidingöborna blir en framtida tvärbana till city främst ett komplement till tunnelbanan. En viktig förutsättning för att arbetspendlingen från södra Lidingö ska underlättas är att den nya tvärbanan kopplas samman med Lidingöbanan så att inget byte behöver göras i Ropsten.

- Det skulle innebära ett enormt ökat värde för
Lidingöbanan, säger Paul Lindquist."


Från Yimbys sida ser vi det naturligtvis som glädjande att politikerna på Lidingö vill satsa på den flera gånger nedläggningshotade Lidingöbanan.

Stöd saltsjöbanan till slussen

Som vi rapporterade tidigare i veckan så hotas Saltsjöbanan mellan Sickla och Slussen av nedläggning. SL:s tjänstemän har lagt det något märkliga förslaget att ersätta en välutnyttjad spårtrafikslösning med bussar längs en högtrafikerad väg.

Nackamoderaterna har startat en namninsamling samt en facebookgrupp för att stödja fortsatt spårtrafik till slussen. Yimby vill på detta sätt uppmärksamma dessa utmärkta initiativ och uppmanar alla att skriva under namninsamlingen och gå med i gruppen.

Även socialdemokraterna i Nacka har reagerat kraftfullt mot förslaget om nedläggning och utifrån det hade det kanske varit optimalt om socialdemokraterna och moderaterna gemensamt skapat detta initiativ. Men vi ber alla att skriva under insamlingen och gå med i gruppen, oavsett egna partipolitiska åsikter.

Namninsamlingen hittar du här.

Facebookgruppen finns här.

En avveckling av Saltsjöbanan – är det verkligen rätt väg att gå?

Svenska Dagbladet skriver i en artikel att tjänstemännen på SL vill låta Saltsjöbanan vända vid Sickla, istället för att gå hela vägen in till Slussen. De resenärer som ska åka hela vägen in till stan ska ta tvärbanan till Gullmarsplan, där de byter till t-bana. Denna idé motiverar man från SLs sida med att endast 3% av resenärerna under rusningstid har Slussen som slutmål. Ett påstående som i bästa fall kan ses som en halvsanning, och som tyder på att man från SLs sida feltolkat det egna beslutsunderlaget.

Siffran 3% stämmer med största sannolikhet. Det är knappast troligt att särskilt många resenärer har Slussen som slutmål. Slussen är nämligen en knutpunkt för lokaltrafiken, där två t-banelinjer – röd respektive grön linje – strålar samman, tillsammans med Saltsjöbanan och ett stort antal busslinjer, däribland två blåbusslinjer. De flesta resenärer som stiger av vid Slussen gör det för att byta till någon annan linje, eller något annat trafikslag. Så är det med alla knutpunkter. De resenärer som stiger av där ska vidare till någon annan destination. Det gäller för Slussen, det gäller för Gullmarsplan, det gäller för Centralen. Listan kan göras lång.

Problemet är att tjänstemännen på SL verkar ha tolkat denna siffra som att bara 3% av resenärerna på Saltsjöbanan ska åka hela vägen in till Slussen. Och att man utan större svårigheter därmed kan kapa den vid Sickla och hänvisa resenärerna till en omväg via Gullmarsplan, Årstaberg eller Liljeholmen. Alternativt kan folk åka med de sk ”direktbussar” som genom trafikstockningarna vid Stadsgården ska stånga sig fram den sista biten till Slussen, vilket tar tid i rusningstrafiken.

I vilket fall som helst kommer det att medföra uppemot 20 minuter i extra restid för de kollektivtrafikanter som bor utmed Saltsjöbanan, och som måste åka via Slussen eller Centralen för att ta sig till sin slutdestination. Och gissningsvis är det betydligt fler än bara 3% som berörs. Hur kommer de att anpassa sig till detta? En inte allt för långsökt gissning är att många kommer att börja åka bil istället, eftersom kollektivtrafiken inte längre är ett fungerande alternativ.

Det här är en väldigt tråkig utveckling för Stockholm, och ett misstag som vi förmodligen kommer att ångra i framtiden. Sett från Yimbys sida är detta alternativ inte realistiskt, och det ligger inte i linje med den stadsutveckling som vi förespråkar. Stockholm växer, och Nacka/Värmdö är en del av Stockholmsområdet med hög inflyttning. Behovet av kapacitetsstark och väl fungerande kollektivtrafik kommer att öka, inte minska. Då kan detta bli ett misstag som står staden dyrt.

För att belysa skillnaderna mellan dagens upplägg, och tjänstemannaförslaget från SL: Att åka med Saltsjöbanan mellan Slussen och Sickla tar inte särskilt lång tid i dagsläget. Det handlar om endast en mellanliggande hållplats, nämligen Henriksdal, som geografiskt sett är var den nya ändhållplatsen skulle ligga. En resa som tar 5-7 minuter. Det är ungefär en femtedel av den tid som bussarna tar på sig att tillryggalägga samma sträcka under rusningstrafiken. I framtiden skulle det gå ännu fortare, vi talar om 3-5 minuter. För tågen alltså, inte för bussarna. Stadsgården är en propp som vi inte bygger bort i första taget.

Tvärbanan från Sickla udde (nuvarande ändhållplats) till Gullmarsplan tar i nuläget ca 10-12 minuter. Förmodligen mer när man väl har förlängt linjen så att den ansluter mot Saltsjöbanan, eftersom den hållplatsen hamnar borta vid Henriksdal. Sedan ska resenärerna byta från spårvagn till t-bana vid Gullmarsplan. Gullmarsplan är redan idag en hårt belastad knutpunkt med mycket trängsel. Kapaciteten går inte att öka, så hur resenärerna från Saltsjöbanan ska få plats är lite av ett mysterium. Det tar inkl. det obligatoriska köandet (tänk på att folk måste ha tid på sig att krocka med varandra i de dubbelriktade spärrarna) runt 5 minuter till. Sedan tar t-banan beroende på trafiken 5-7 minuter (eller mer, om man har otur) på sig in till Slussen. Totalt hamnar vi på kanske 20-25 minuter i restid.

Vill vi få folk öster om stan att i ännu större omfattning ta bilen så är nog detta förslag ett steg i rätt riktning. Vill vi däremot att kollektivtrafiken ska bli ett bättre alternativ än just egen bil är detta ett rent vansinnesförslag. Gör om, gör rätt.

Vi hoppas från Yimbys sida att politikerna i Nacka är villiga att slåss för Saltsjöbanan, om nu inte politikerna i Stockholms kommun förstår dess värde. Det tror vi dock att de gör, men ännu inte insett vad detta förslag skulle få för konsekvenser för kollektivtrafiken i sydöstra Stockholmsområdet.

(DN)
«
»
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8635 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter