Utskrift från www.yimby.se
....

Positivt utspel om Loudden från moderaterna


Illustration: Utopia arkitekter

Stockholmsmoderaterna har i ett utspel gått ut med ett förslag på tät och urban bebyggelse i ett framtida Loudden med 10.000 bostäder.

YIMBY stöder helhjärtat Moderaternas förslag för Loudden som är en avsevärt rimligare användning av mark jämfört med det förslag på 3-4000 bostäder som just nu ligger i planeringsfasen. Vi ser heller ingen anledning till att inte hela Värtastaden kan få motsvarande urbanitet och täthet, något som tyvärr är långt ifrån fallet i de orimliga planer som idag ligger för området.


Österbron

Det framtida Loudden moderaterna beskriver skulle utgöra en utmärkt plats för norra brofästet av vår föreslagna Österbro. Därmed skulle en stadsmässig broförbindelse för olika hållbara och effektiva trafikslag få knyta samman två levande och täta blandstadsdelar på respektive sida av Saltsjön. Detta till skillnad från den tunnellösning som diskuteras, en lösning som vare sig gångtrafikanter, cyklister eller mopedister kan använda.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Det bidde inte ens en tumme av värtan

Södra värtan är ett stadsutvecklingsområde som länge varit på tapeten. Tanken är att delar av hamnverksamheten i detta för staden väldigt centrala läge ska maka lite på sig och göra plats för nya bostäder och kontor. Om vi bläddrar tillbaka till 2008 var visionerna storslagna. Ett krafttag både mot bostadsbrist och stadsbrist.


Visions/Volymbild från 2008. Klicka på bilden för större version

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

YIMBY lämnar in yttrande om Värtan (Ladugårdsgärdet 1:9 mm)

YIMBY har lämnat in ett yttrande om planerna för utveckling av Värtanområdet


Planen för Värtan.

Yimby ser mycket positivt på att utveckla detta mycket centralt belägna område till en ny del av Stockholms innerstad. Det är hög tid att utveckla och införliva de ännu ej fullt utvecklade närområdena till Stockholms innerstad för att skapa en integrerad och hållbar storstad.

Allmänt

I planförslaget tas den snabba urbaniseringen och klimatproblematiken upp som en viktig anledning till att utveckla Värtan-området till en ny stadsdel. I detta kan vi bara helt och fullt instämma. Genom att förtäta och bygga i anslutning till existerande eller ny kollektivtrafik kan vi skapa en effektivare och bättre stad där fler människor kan ta sig fram snabbare, enklare och med påtagligt mindre miljöpåverkan.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Ny Hamnterminal i Värtan

Som en del i utvecklingen av Värtahamnen har nu CF Møller / Berg Arkitekter och Stockholms hamnar presenterat planerna för en ny färjeterminal. 
En viktig poäng, enligt pressmeddelandet, är att den nya terminalen ska integrera hamnen med den omgivande stadsmiljön.

Taket blir en öppen miljö med grönska som allmänheten kommer att ha tillgång till. Blir detta Stockholms svar på Oslos:s operahus?

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Skyskrapa planeras i Hjorthagen

 

Schweiziska arkitektkontoret Herzog & de Meuron, som bland annat har ritat Tate Modern i London och OS-stadion i Beijing, ritar just nu på en skyskrapa i Stockholm som planeras att ersätta den stålgasklocka som idag står på platsen.Förslaget har givits ett eget arkitektoniskt uttryck som tillåts sticka ut. Det är ett välkommet avbrott från den slätstrukenhet som tyvärr har dominerat Stockholmsk arkitektur under lång tid.

Huset planeras bli 50 meter i diameter, 170 meter högt och rymma drygt 500 lägenheter. YIMBY välkomnar naturligtvis förslaget och ser det som extra intressant då det planeras även för en annan skyskrapa i närområdet, Stockholmsfyren:


Stockholmsfyren. Notera stålgasklockan i bakgrunden som alltså enligt planen rivs och ersätts med det aktuella huset.

Om båda förslagen blir av ser situationen för Värtan plötsligt avsevärt mer intressant ut och vi får vad som inte bara blir Stockholms första skyskrapor, utan också ett litet skyskrapekluster. Olika stadsdelar har olika karaktär. Vågar vi hoppas på att Värtan blir Stockholms skyskrape-stadsdel?

 
 
 
 
 


YIMBY noterar att Stockholmarna, precis som det brukar vara, gillar förslag som får sticka ut lite:(SvD, DN)

Stora visioner för Värtan

Värtahamnen är ett stadsutvecklingsområde i Stockholm som har stötts och blötts i ett antal år nu. Hittills har inte mycket hänt, men det första området i Hjorthagen kommer snart börja bebyggas. Planerna är, som vi tidigare tagit upp, ganska modesta.I svaret från Stockholms stadsbyggadskontor (s. 62) angående vårt yttrande om Hjorthagen kan man läsa att vårt förslag "har flera fördelar, främst utifrån ett ekonomiskt och regionalt miljöperspektiv då det bidrar till de uppsatta målen att begränsa klimatpåverkan, effektivt använda marken samt att ta tillvara Hjorthagens centrala läge i regionen."

Även om det är ytterst glädjande att stadsbyggnadskontoret kan se miljövänligheten i tätt byggande så är fortsättningen inte lika uppmuntrande:

"Stadsbyggnadskontoret anser dock att den känsliga kulturhistoriska bebyggelsen inom gasverksområdet bör hanteras med större försiktighet än vad förslaget föreslår, särskilt med tanke på närheten till Nationalstadsparken och den påverkan en så hög exploatering skulle medföra på stads- och landskapsbilden. Vid Ropsten kan dock högre bebyggelse, anpassad till det befintliga
Hjorthagen, komma att prövas."

Naturligtvis är det tråkigt att man här låter nationalstadsparkslobbyn gå före miljöhänsyn. Samtidigt är det värt att minnas att det är en mycket stark lobby. Högre bebyggelse vid Ropsten låter dock hoppfullt, vad det kanske kan bli av det kommer vi snart till.

Stadsbyggnadskontoret fortsätter:

"Vidare är stadsbyggnadskontoret tveksamt till om områdets kapacitet vad gäller bland annat parkeringsplatser och infrastruktur i form av tillfartsvägar är tillräcklig för den höga exploatering som föreslås. Såväl Ropstens trafikplats som den nya trafikplatsen vid Hjorthagen har kapacitetsbegränsningar."

Här är det tråkigt, och inte så lite tröttsamt, att man utgår från bilen, och inte ens nämner tunnelbanans eller kollektivtrafikens eventuella kapacitetsbegränsningar. Varför inte bygga en stadsdel som alla inte behöver åka bil till? Ungefär som Stockholms befintliga innerstad...

Stadsbyggnadskontoret arbetar ju dock på direktiv från politiker och enligt lagstiftning, så kritiken bör i första hand läggas på våra politiker och den stadsfientliga lagstiftning som stadsbyggnadskontoret måste arbeta efter (värt att ha i åtanke är att Stockholms innerstad inte skulle gå att bygga idag, den bryter på många ställen mot lagen!).

Nu verkar dock någonting ha hänt. Vi har under det senaste året sett en strid ström av, för att vara Stockholm, riktigt stadsmässiga förslag. Det faktum att spårvagnen åter kommer att göra sitt intåg i city, och gå till Värtan, ändrar också radikalt tillgången till effektiv spårtrafik i området, någonting som vi efterfrågade redan i vårt yttrande om Hjorthagen.

Vi har från Yimbys sida tidigare konstaterat att de planer vi hittills sett om Värtan varit alldeles för småskaliga. Nu verkar dock detta radikalt ha förändrats.
I en artikel i Dagens Nyheter igår kunde vi ta del av den senaste visionsbilden från Stadsbyggnadskontoret. Det ser intressant ut. Riktigt intressant. Och inte bara ur Stockholmsk synvinkel utan faktiskt, vilket onekligen nästan aldrig förekommer i Stockholm, ur en internationell synvinkel.


(Klicka på bilden för stor version)
Bilderna är visionsbilder, vi utgår från Yimbys sida att arkitekturen blir mer blandad i en färdig plan.Enligt artikeln i Dagens Nyheter skall stadsdelen byggas tät, hög och miljövänlig. Mycket mer Yimbyistiskt än så kan det knappast bli. Stadsdelen skall ha 25.000 invånare och 25-30.000 arbetsplatser. Blandstad! Att man redan från början tar med miljöaspekten som en grundfaktor är mycket glädjande, och vi menar från Yimbys sida att Stockholm borde sträva efter att låta energisnåla hus bli regeln snarare än undantaget i nyproduktion.

I centrala Värtan planerar man för hus upp mot 40 våningar höga.

"Visionen kan ses som en korsning av Stockholms stenstad och en stad med höga hus vid vatten - som New York eller Vancouver. Både avgående stadsbyggnadsborgarrådet Mikael Söderlund (m) och tillträdande Kristina Alvendal (m) ser Värtan som en stor utmaning.

- Det är ju entrén till Stockholm för många människor och här kan vi bygga högt, modernt och framåtblickande, utan att det stör den historiska stenstaden, betonar Kristina Alvendal."

Här kan Yimby bara instämma. Värtan är ett av få områden nära den befintliga innerstaden som kan bebyggas högt utan att "störa" den befintliga innerstaden och ändå finnas på ett så pass attraktivt läge att det ekonomiskt lönar sig att bygga lite kaxigare än vad som hittills varit fallet i Stockholm. Det kommer naturligtvis att protesteras högljutt mot planerna, men förhoppningsvis är denna typ av projekt genomförbara i Värtan då argumenten mot att bygga storstad här torde vara få."Tanken är i stora drag att de norra delarna mellan Hjorthagen och Nationalstadsparken blir en fortsättning av Stockholms stenstad med slutna kvarter och hus på sex-sju våningar. Erik Dahlbergsgatan ska svänga ned i området som en bågformad boulevard och nere vid vattnet öppnar sig torg och båthamnar.

Att det inte läggs in några riktigt höga hus här beror bland annat på närheten till Nationalstadsparken. Det har varit mödosamt nog för Stockholms stad att baxa fram en plan på hus i gränsen mot det skyddade området - att utmana en starkt nationalstadsparkslobby med skyskrapor har ansetts väl djärvt."

Artikeln fortsätter:

"I den centrala delen av Värtan vid Finlandsbåtar och kryssningsterminal ska Finansplats Stockholm växa upp kring fondbörsen. Här ska många hus växa högt upp i skyn. Ett tiotal hus på 30-40 våningar planeras.

En del av de riktigt höga husen blir kontorshus. Men en del blir bostäder. Att bo på 40:e våningen i Värtan och se ned på Finlandsbåtar och innerstad kan tänkas vara lika attraktivt som att bo på tredje våningen på Sibyllegatan i framtiden."

Helt rätt tänkt. Riktigt höga bostadshus är attraktivt, och genom att blanda in bostäder på höjden kan man få in många människor på liten yta, och skapa en levande stadsdel som lever dygnet runt.

"Området där Loudden och containerhamnen i dag finns byggs i mer traditionell innerstadsstil med enstaka hus som blir betydligt högre. Här finns en rad gator kantade av träd och en rejäl stadspark."

Även här blir det tummen upp. Det gröna får inte glömmas bort, och att man planerar för alléer och stadsparker är mycket positivt. 

"- Man ska komma ihåg att det här är en vision. Vi har lagt i hus i storlekar vi kan tänka oss i en flygbild. Om politikerna slutligen går med på så höga hus det vet vi ju inte, säger Thomas Stoll, arkitekt på stadsbyggnadskontoret."

Från Yimbys sida hoppas vi naturligtvis att politikerna skall våga. Värtan är en sällsynt chans till att göra något riktigt bra. En chans som inte får gå förlorad.

Visioner om Värtan

Efter en längre tids stiltje med många tråkiga och alldagliga förslag så verkar nu visionerna om Värtanområdet som något nytt i Stockholm vara vid liv igen.

Dagens Nyheter har idag en artikel med den något missvisande rubriken "Skyskrapor, opera och lyx - stora visioner för Värtan" om planerna för den nya stadsdel som är tänkt att växa fram i Värtahamnsområdet. Några visioner om skyskrapor finns det inget konkret om i dagsläget, däremot ett höghus på 28 våningar.

I Dagens Nyheters artikel omskrivs två olika byggprojekt, i eller nära området, som nu har startats upp.

För det första bygger HSB två bostadshus på 12 våningar vid Öregrundsgatan med utsikt över Värtahamnen. Tidigare fanns här en bensinstation.

Tyvärr uppförs de nya bostadshusen i den klassiska punkthusformen och tillför ingen urbanitet till ett område som idag i stort sett saknar sådan:Förslaget har tydligt degraderats från de skisser som togs fram initiellt som visar ett punkt- och ett lamellhus med tydlig koppling till gatan:5 våningar har tagits bort och huset har gått från en ganska urban till en helt ourban utformning. Troligen ett resultat av samrådsprocessen och det är lika tråkigt som alltid att se hur marken i Stockholms innerstad förslösas helt i onödan.

Även AP Fastigheter påbörjar nu konstruktion av ett kontorshus i värtanområdet. I ett pressmeddelande meddelas att visionerna för ett nytt värtahamnen tar form. Med pressmeddelandet bifogas den bild som kan ses högst upp i detta inlägg. Denna byggnad är dock endast en vision och huruvida den blir av eller inte är väl i vanlig ordning tveksamt. Den kommer onekligen att uppröra en högljud minoritet såsom miljövänligt och stadsmässigt byggande alltid gör. Den byggnad som AP Fastigheter nu har påbörjat uppförandet av är en ganska ordinär, låg och fyrkantig kontorsbyggnad, dock glädjande nog med ett urbant upplägg:Men visionerna är större, och låter onekligen lovande. Om planerna på att använda sprängmassor från Citybanan och Norra Länken får godkännande öppnas möjligheter för en mycket intressant utveckling:

"- Det kommer att finnas plats för riktigt stora, havsnära hus som inte skuggar omkringliggande bostadshus. Staden innanför tullarna kan på riktigt krypa ned mot vattnet, säger Staffan Lorentz, projektledare på exploateringskontoret."

Lorentz har naturligtvis helt rätt. Det är svårt att tänka sig ett bättre lämpat område för byggnader i en ny skala nära Stockholms befintliga innerstad än just i Värtahamnen. Låt oss hoppas att naiva idéer om att hus inte skall få synas inifrån nationalstadsparken, vilket torde vara ett av få argument som kan bita på höga byggnader här, inte får fortsätta att själpa miljöriktigt och effektivt byggnade i Stockholm. Vi har inte längre råd med att slösa mark och sprida ut oss bara för att en liten minoritet inte kan acceptera att Stockholm är en växande storstad där det inte är något konstigt att man ibland kan se hus som sticker upp.

Robert Thorstenson, ansvarig för projektutveckling på AP Fastigheter, säger:

"- Berggrunden är bra och området tål ett eller annat riktigt högt hus eftersom skuggorna faller ut över vattnet. Vi har ritat på ett 28 våningar högt hus längst ute på udden men det kanske inte räcker."

Det är det huset som syns i AP Fastigheters visionsbild och naturligtvis räcker det inte. Städer som är mindre än Stockholm i förhållandevis fattiga länder i det gamla östblocket bygger redan idag både högre, tätare och arkitektoniskt mer intressant än Stockholm, något vi kommer att återkomma till i en senare artikel här på Yimby.se. Det är glädjande att se den utvecklingsvilja och framtidstro som finns i dessa länder, men det är samtidigt farligt om Stockholm samtidigt inte kan återfå sin.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter